16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról"

Átírás

1 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a kereskedelmi célú vágójuhtermelés, a minőségi hús-, hústermék-előállítás és kereskedelem elősegítése érdekében a következőket rendelem el: Általános rendelkezések 1. 1 (1) 2 A rendelet hatálya a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló FVM rendelet 1. -ában foglaltak szerinti, a vágóhíd üzemeltetőjére, a minősítő szervezetre és minősítőre, a termelőre, a kereskedőre, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH) terjed ki. (2) E rendelet alkalmazásában: a) b) 5 c) vágott test hideg súly: a meleg súly kétszázalékos csökkentésével számított érték; d) 6 az osztályba sorolás alapja: juh esetében az izmoltság és a faggyúborítottság alapján megállapított kategóriák az alosztályok használatával; e) 7 f) minősítés: az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti minősítő módszer alkalmazása és az ez alapján történő osztályba sorolás; g) 8 h) 9 minőséget tanúsító jel: a kereskedelmi osztályokat tanúsító betű- és számjel és ezek alosztály jelei; i) 10 minősítő: a vágójuhok minősítésére külön jogszabály szerint jogosult természetes személy; j) 11 minősítő szervezet: a vágójuhok minősítésre külön jogszabály szerint jogosult, Magyarországon bejegyzett, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; k) termelő: vágójuhot előállító tenyésztő, hízlaló; l) 12 vágójuh kis- vagy nagykereskedő: a vágójuhot a termelőtől megvásárló, vágóhídnak értékesítő vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Minősítés

2 3. (1) 13 Kérelem esetén valamennyi 13 kilogrammot meghaladó tömegű vágott testet az engedélyezett minősítő módszerrel kell minősíteni és osztályba sorolni. (2) 14 A minősítést csak akkor lehet elvégezni, ha az azonosítás a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 13. -ában és a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben (a továbbiakban: ENAR rendelet) foglaltak szerint megtörtént, és a vágójuh technológiai előkészítését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elvégezték. A hatósági állatorvosi húsvizsgálatnak a minősítést meg kell előznie, csak fogyasztásra alkalmas testet lehet minősíteni. (3) A vágójuh jelölésére akkor is a termelő kötelezett, ha az a vágójuh kis- vagy nagykereskedő közreműködésével jut el a vágóhídra (1) A juhhús használati és kereskedelmi értékét a vágott testek kora, tömege, hússzíne, húsossága, valamint a faggyúborítottsága határozza meg. (2) A húsosság kifejezésére betűjelzést (S/EUROP), a faggyúborítottság jelölésére számjelet (1, 2, 3, 4, 5) kell alkalmazni, az alosztályok jeleinek (+,, ) feltüntetésével. Az S osztályon belül a három alosztály nem alakítható ki. A vágott testen a alosztályt nem kell jelölni. (3) A hasított (vágott) testeket az alábbi kategóriákba kell sorolni: A a tizenkét hónapnál fiatalabb juhok vágott teste (jelölése: L), B egyéb juhok vágott teste (jelölése: S). (4) A 13 kilogrammnál kisebb súlyú bárányok esetében az osztályba sorolást a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, december 10-i 1249/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1249/2008/EK rendelet) 28. cikkében foglaltak szerint kell elvégezni. A minősítési követelményeket (vágott test súlya, hússzín, faggyúborítottság) az 1249/2008/EK rendelet VI. melléklete tartalmazza A vágott testek minősítését 1249/2008/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint kell elvégezni. A húsossági és faggyúborítottsági osztályok meghatározását az 1249/2008/EK rendelet VII. melléklete tartalmazza. Minden osztályon belül három alosztály van (+,, ), amelyek egyikébe kötelező a besorolás. Súlymérés 6. (1) 17 A súlymérést a vágás után a lehető leghamarabb, de legkésőbb a szúrást követő hatvan percen belül el kell végezni. (2) 18 A vágott test hideg súly meghatározása a meleg súly két százalékos csökkentésével történik. (3) 19 Ha a vágóhídon műszaki, technológiai okok miatt a szúrás és a mérlegelés között a hatvan perc nem tartható, az egyidejű értesítésével, valamint annak engedélyével ez a NÉBIH időtartam meghosszabbítható. Az időkorlát túllépése esetén a kétszázalékos csökkenés minden további eltelt negyedóra után 0,1 százalékponttal mérséklődik. Jelölés

3 7. (1) 20 (2) 21 A betűknek, illetve számoknak legalább két centiméter nagyságúaknak kell lenniük. A jelölésre bármilyen nem mérgező, véletlenszerűen eltávolíthatatlan hőálló tinta, élelmiszeriparban engedélyezett hőálló festék, ráakasztott címke használható. Jelölésként csak olyan címke használható, amely nem távolítható el és nem rongálható meg. A minősítő általi jelölést a kereskedelmi értékesítésig vagy a feldolgozásig tilos eltávolítani. (3) 22 A kereskedelmi osztályba sorolás akkor tekinthető hitelesnek, ha az A, B, C vagy a húsosságot kifejező S/EUROP betűjelzés és alosztályjelzés (+,, ), valamint a faggyúborítottságot jelölő számjelzés (1, 2, 3, 4, 5) és alosztályjelzés (+,, ), továbbá az A vagy B kategória jelölés (L, S) alatt a minősítő azonosító száma és a NÉBIH, illetve a január 1-je előtt kiadott fém testbélyegzők esetében az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet jelölése is szerepel. 8. (1) A minősítés alapján a vágott testeket a mellkas oldalán (az oldalcsont) és a hát (6 13. borda), azaz a hosszúkaraj magasságában kell megjelölni, az osztályba sorolásnak megfelelő betűszám kombinációval, valamint a kategória jelöléssel egyidejűleg. (2) 23 (3) A minősítést, illetve a vágott testek osztályba sorolását a minősítő saját engedélyszámát tartalmazó bélyegzővel tanúsítja, amelyet az (1) bekezdésben meghatározott helyeken kell elhelyezni. (4) A bélyegzőlenyomatnak összetéveszthetetlenül jól olvashatónak kell lennie. 8/A. 24 (1) 25 A vágójuhok vágás utáni minősítésével kapcsolatosan a központi adatbázist a NÉBIH működteti. (2) A minősítő köteles a 4. számú mellékletben szereplő tartalommal napi jelentést készíteni, annak adatait közvetlenül az adatbázisba eljuttatni. (3) 26 (4) 27 (5) 28 A (2) bekezdés szerinti adatküldés elektronikus úton történik. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit kötelezően január 1. napjától kell alkalmazni Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg: a) 30 a Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ( az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet );

4 b) 31 a Bizottság 1249/2008/EK rendelete (2008. december 10.) a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról számú melléklet a 16/1998. (IV. 3.) FM rendelethez számú melléklet a 16/1998. (IV. 3.) FM rendelethez számú melléklet a 16/1998. (IV. 3.) FM rendelethez 34 A minősítés során a következő adatokat kötelező felvenni: a vágás helye, a minősítő hely tenyészetkódja és a vágás időpontja; a vágóállatok darabszáma és azonosító jelei; a súlymérési adatok: a vágott test egyedenkénti meleg súlya; az egyedenkénti minősítési adatok az azonosító jel és az ENAR szám feltüntetésével: a) 13 kg-ot meghaladó tömegű vágott test: = a húsossági osztály betűjele (S/EUROP szerint) és alosztály jele (+,, ), = a faggyúborítottsági osztály számjele (1, 2, 3, 4, 5) és alosztály jele (+,, ), = az A vagy B kategória megjelölése L vagy S jellel, b) 13 kg-nál kisebb tömegű vágott test: = minőségi kategóriák (A, B, C súlykategóriák szerint), = 1 és 2 minőségi osztály hússzín és faggyúborítottság szerint; a termelő vagy a kereskedő azonosító adatai (tenyészet kód vagy név, lakcím, adóazonosító jel, illetve cég neve, székhelye, telephelye, adószáma, valamint egyéb más rendeletben előírt azonosító); a minősítő szervezet neve; a minősítő neve, működési engedélyének száma; az alkalmazott minősítési módszer megjelölése 5. számú melléklet a 16/1998. (IV. 3.) FM rendelethez számú melléklet a 16/1998. (IV. 3.) FM rendelethez 36 1 Az 1. a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 2 Az 1. (1) bekezdése a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 5. a) pontja szerint módosított szöveg.

5 3 Az 1. (2) bekezdését a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 6. -a hatályon kívül 4 A 2. a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 2. -ával megállapított szöveg. 5 A 2. a) b) pontját a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. -ának (3) bekezdése hatályon kívül 6 A 2. d) pontja a 174/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 7 A 2. e) pontját a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. -ának (3) bekezdése hatályon kívül 8 A 2. g) pontját a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. -ának (3) bekezdése hatályon kívül 9 A 2. h) pontja a 174/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 10 A 2. i) pontját a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 84/2009. (VII. 15.) FVM rendelet 1. -a iktatta be. 11 A 2. j) pontja a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 5. b) pontja szerint módosított szöveg. 12 A 2. l) pontja a 174/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 1. -ával megállapított, a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 5. b) pontja szerint módosított szöveg. 13 A 3. (1) bekezdése a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 14 A 3. (2) bekezdése a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 4. (b) pontja szerint megállapított szöveg. 15 A 4. -t a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 174/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 3. -a iktatta be, szövege a 84/2009. (VII. 15.) FVM rendelet 3. -ával megállapított szöveg. 16 Az 5. -t a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 84/2009. (VII. 15.) FVM rendelet 4. -a iktatta be. 17 A 6. (1) bekezdése a 174/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 4. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. 18 A 6. (2) bekezdése a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 6. -ával megállapított szöveg. 19 A 6. (3) bekezdése a 174/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 4. -ának (2) bekezdésével megállapított, a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 5. c) pontja szerint módosított szöveg. 20 A 7. (1) bekezdését a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. -ának (3) bekezdése hatályon kívül 21 A 7. (2) bekezdése a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 2. -ával megállapított szöveg.

6 22 A 7. (3) bekezdése a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 2. -ával megállapított, a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 5. c) pontja szerint módosított szöveg. 23 A 8. (2) bekezdését a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. -ának (2) bekezdése hatályon kívül 24 A 8/A. -t a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 8. -a iktatta a szövegbe. 25 A 8/A. (1) bekezdése a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 5. c) pontja szerint módosított szöveg. 26 A 8/A. (3) bekezdését a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 6. -a hatályon kívül 27 A 8/A. (4) bekezdését a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 6. -a hatályon kívül 28 A 8/A. (5) bekezdését a 84/2009. (VII. 15.) FVM rendelet 6. (2) bekezdése iktatta be, szövege a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 3. -ával megállapított szöveg. 29 A 10. a 174/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 7. -ával megállapított szöveg. 30 A 10. a) pontja a 84/2009. (VII. 15.) FVM rendelet 7. -ával megállapított szöveg. 31 A 10. b) pontja a 84/2009. (VII. 15.) FVM rendelet 7. -ával megállapított szöveg. 32 Az 1 2. számú mellékletet a 174/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 8. -a hatályon kívül 33 A 3. számú mellékletet a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. -ának (3) bekezdése hatályon kívül 34 A 4. számú mellékletet a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 10. -ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 15/2005. (III. 8.) FVM rendelet 2. -ával megállapított és a 84/2009. (VII. 15.) FVM rendelet 9. (3) bekezdés c) d) pontja és (4) bekezdése szerint módosított szöveg. 35 Az 5. számú mellékletet a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 10. -ának (2) bekezdése iktatta be, a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 6. -a hatályon kívül 36 A 6. számú mellékletet a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 10. -ának (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 84/2009. (VII. 15.) FVM rendelet 9. (2) bekezdése.

15/1998. (IV. 3.) FM rendelet

15/1998. (IV. 3.) FM rendelet 15/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról 1 Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2)

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 54. szám 5431 A vidékfejlesztési miniszter 43/2014. (IV. 14.) VM rendelete a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001 TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK BIZTOSÍTÁSA A PÁIR KERETEIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK FELSOROLÁSA, VALAMINT A FŐBB JOGI RENDELKEZÉSEK KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁSA 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről OptiJUS Opten Kft. I 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet

Részletesebben

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127 A földművelésügyi miniszter 24/2014. (XI. 6.) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 19., csütörtök Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 19.) MNB rendelet A Csók István ezüst emlékérme kibocsátásáról 902 2/2015. (II. 19.) MNB rendelet

Részletesebben

7/2015. (III. 11.) FM rendelet. a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről. 1. Értelmező rendelkezések

7/2015. (III. 11.) FM rendelet. a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről. 1. Értelmező rendelkezések 7/2015. (III. 11.) FM rendelet a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak Közlemény a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról I. Bevezetés A Magyar Közlöny 2013/24.

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével 2674 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 5 7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével g) nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás, nemzetiségi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 19., szerda Tartalomjegyzék 47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013.

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet - módosítás 105/2012 (V.30.) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet - módosítás 105/2012 (V.30.) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet - módosítás 105/2012 (V.30.) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

A sertés piaci rendtartása az Európai Unióban

A sertés piaci rendtartása az Európai Unióban A sertés piaci rendtartása az Európai Unióban Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését elősegítő,

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben