99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről"

Átírás

1 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről módosította: 12/2004. (I. 31.) FVM rendelet - fehér alapon piros színnel a szövegben, mely módosítások Hazánk EU tagságának napjától hatályosak. Az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. (1) bekezdése a) pontjának 9. alpontjában, valamint az állategészségügyről szóló évi XCI. törvény 45. -ának 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. (1) Ez a rendelet szabályozza a szarvasmarha, bivaly és bölény fajhoz tartozó állatok (a továbbiakban együtt: szarvasmarha) egyedi, a hasznosítás módjától független jelölését és nyilvántartásba vételét. (2) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek tagállami végrehajtást igénylő rendelkezéseit tartalmazza: a) az Európa Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, továbbá a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről; b) a Bizottság 494/98/EK rendelete a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében a minimálisan alkalmazandó közigazgatási szankciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; c) a Bizottság 2629/97/EK rendelete a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében a füljelzők, állomány-nyilvántartások és marhalevelek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; d) a Bizottság 1082/2003/EK rendelete az Európa Parlament és Tanács 1760/2000/EK rendelete végrehajtásának részletes szabályairól, tekintettel a szarvasmarha-fajok jelölési és nyilvántartási rendszer keretében végrehajtott ellenőrzések minimum szintjére. Értelmező rendelkezések Állattartó: az Európa Parlament és Tanács 1760/2000/EK rendelete 2. Cikkének 3. francia bekezdésében meghatározott felelős. 2. Állatmozgás: az állat tenyészetek közötti helyváltoztatása." 3. Állomány-nyilvántartás: az állattartó által tartási helyenként vezetett naprakész nyilvántartás. 4. Belföldi marhalevél-igazolólap: az állat központi nyilvántartásba vételét és állat-egészségügyi forgalomképességét, valamint az állattartó személyét tanúsító hatósági bizonyítvány. 5. Szarvasmarha ENAR (a továbbiakban: ENAR): a szarvasmarha-fajok egyedeinek azonosítási és nyilvántartási rendszere, ami kapcsolódik a tenyészetek nyilvántartásához, biztosítja az állatok nyomon követését, továbbá alapját képezi az érintett szakterületek (állategészségügy, állattenyésztés, piacszabályozás stb.) nyilvántartási rendszerének.

2 6. ENAR-felelős: a tenyészetekben az állatok jelölésének végrehajtásáért és a nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatok ellátásáért felelős személy; a megyei körzetekben a megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás igazgatója által kijelölt körzeti kapcsolattartó állatorvos; önálló tenyészetekben és tenyésztői körzetekben az állattartó vagy megbízottja. 7. ENAR-koordinátor: az állomásokon az igazgató által kijelölt állatorvos, aki koordinálja és ellenőrzi a megyében az ENAR működtetését. 8. ENAR-körzet: a tenyésztői körzet, a megyei körzet, valamint az önálló tenyészet, ami a füljelzők igénylésének és elosztásának legkisebb egysége. 9. ENAR-szám: az egyed megjelölésére és azonosítására használt, Magyarország ISO kódjeléből (HU) és tíz számjegyből álló egyedi kód. A bejelentett egyed kódját az országos adatbázis adja ki. 10. Füljelző: a szarvasmarhák szabályszerű, mindkét fülében történő jelölésére szolgáló jelző eszköz. 11. Használati szám: az ENAR-számmal rendelkező egyedek tenyészeten belüli megkülönböztetésére szolgáló négyjegyű szám, ami a tíz számjegyű ENAR-szám 6-9. számjegyeiből tevődik össze. 12. ENAR hatóságok: az állat-egészségügyi vizsgálatokért felelős hatóság a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (a továbbiakban: állomás), az állattenyésztési feladatok végrehajtásáért felelős szervezet az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI), a támogatások ellenőrzéséért felelős hatóságot külön jogszabály határozza meg. 13. Megyei körzet: a megyében ötvennél kevesebb szarvasmarhát tartó állattartóknak egy kijelölt ENARfelelőshöz mint kapcsolattartó állatorvoshoz rendelt tenyészetei. Ezekben a tenyészetekben kizárólag a kapcsolattartó állatorvos jogosult ellátni az ENAR-ral kapcsolatos feladatokat. 14. Országos adatbázis: a tenyészetek, az állatok, az állatmozgás nyilvántartására, valamint az adatok kezelésére, feldolgozására és az arra jogosultak részére adat szolgáltatására létrehozott számítógépes adatbázis. Az állattartó adatait az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ügyfél-regisztrációs Korm. rendelet) szerinti ügyfélregiszterben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kezeli. 15. Önálló tenyészet: legalább ötven szarvasmarhát tartó tenyészet, ha tartója saját maga vagy megbízottja útján látja el az ENAR-ral kapcsolatos feladatokat. 16. Szarvasmarha útlevél: az állat exportra történő szállítása esetén az export-bizonyítványhoz kötelezően csatolandó hatósági bizonyítvány. 17. Tenyészet: egy állattartóhoz tartozó tartási hely, vagy olyan tartási helyek összessége, melyek között az állatmozgás az adatbázisban történő átjelentés nélkül történhet a területileg illetékes Megyei (Fővárosi) Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás (a továbbiakban: Állomás) engedélyével. E rendelet alkalmazásában tenyészetek: a mesterséges termékenyítő állomások, kereskedő telepek (gyűjtőtelepek), rakodóhelyek, karantén telepek, állatvásárok (piacok), állatkórházak, állatkiállítások, legelők, valamint a vágóhidak és az állati hullák megsemmisítésére szolgáló helyek is. 18. Tenyészetkód: a tenyészet azonosító száma az országos adatbázis nyilvántartásában. 19. Tenyésztői körzet: egy állattartónak több önálló tenyészetéből kialakított ENAR-körzet. 20. Tartási hely: területileg elkülöníthető, földrajzilag azonosított, az adatbázisban nyilvántartott állattartó egység. Egy tartási helyként kell kezelni az állattartó egységet, ha az állatok egymással közvetlenül érintkezhetnek, függetlenül az ott tartott állatok fajától, hasznosításuk módjától.

3 A szarvasmarhák egységes nyilvántartási és azonosítási rendszerének szabályai Általános rendelkezések (1) A megjelölt szarvasmarhát úgy kell nyilvántartani, és kísérő okmánnyal ellátni, hogy nyomon követhető legyen eredeti és azt követő valamennyi tenyészete. (2) A szarvasmarha egyedek jelölése és nyilvántartása céljából a szarvasmarha tenyészeteket az országos adatbázisban nyilvántartásba kell venni. A tenyészetek és körzetek kialakítása 4. (1) A tenyészetek létesítéséhez az állomás hozzájárulása szükséges. A szarvasmarha ENAR-ban minden szarvasmarhatartó telep a tenyészet kialakítása szempontjából - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - külön tenyészetnek tekintendő. (2) Az állattartó kérelmére az állomás engedélyezheti az állat-egészségügyi szempontból azonos minősítésű, de földrajzilag elkülönült helyeken tartott állatok egy tenyészetként való nyilvántartását, ha a tartási helyek távolsága a harminc kilométert nem haladja meg. (3) Az állattartó kérelmének a következőket kell tartalmaznia: a) az egy tenyészetbe kerülő állatok tartási helyeit a földrajzi adataik feltüntetésével; b) az állatok tartási helyek közötti rendszeres mozgásának leírását; c) az állattartó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a különböző tartási helyek közötti állatmozgás naprakész nyilvántartását és az ezzel összefüggő adatok ellenőrző hatóság részére történő szolgáltatását, továbbá az egy tenyészetkódon történő nyilvántartásból adódó állat-egészségügyi következményeket egy esetleges forgalmi korlátozást igénylő hatósági intézkedés esetén. 5. (1) Az önálló tenyészetbe való besorolásról az Állomás dönt. Az ilyen tenyészetek létesítését, megszűnését és a bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat az országos adatbázisba az Állomás ENAR koordinátora jelenti be. (2) Az ENAR-felelős személyéről az Állomást, az önálló tenyészetbe való besorolást követő 10 munkanapon belül írásban tájékoztatni kell. Ha az ENAR-felelős személyében változás következik be, akkor azt az állattartónak - annak megtörténtét követő 10 munkanapon belül - írásban be kell jelentenie az Állomás részére. Ha az ENAR-felelős nem e rendelet előírásainak megfelelően látja el a feladatát, az Állomás köteles felhívni az állattartó figyelmét a jogsértő állapot megszüntetésére. (3) Tenyésztői körzet esetén a tenyészet állattartója a) a körzeten belül nyilvántartott valamennyi tenyészetéért, illetve állat tartásáért viseli a felelősséget; b) a különböző tenyészeteiben tartott állatok jelöléséhez egyidejűleg megrendelt füljelzőket valamennyi állaton elhelyezi. (4) A vágóhidakat, mesterséges termékenyítő állomásokat, rakodóhelyeket, állatvásárokat (piacokat), állatkórházakat, állatkiállításokat és az állati hullák megsemmisítésére szolgáló helyeket mindig önálló tenyészetként kell nyilvántartásba venni.

4 (5) Olyan, a (4) bekezdés alá nem tartozó önálló tenyészet esetén, amely nem az előírásoknak megfelelően látja el az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat, az Állomás dönthet annak megyei körzetbe történő átsorolásáról. 6. (1) Az Állomás az ENAR feladatok zavartalan ellátása érdekében megyei körzeteket alakít ki. Az állomás köteles megyei körzetbe sorolni minden olyan tenyészetet, amelynek tartója: a) nem vállalja az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatok végzését; b) a megbízás ellenére nem az előírásoknak megfelelően látja el az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat; vagy c) folyamatosan, egyidejűleg ötvennél kevesebb szarvasmarhát tart. (2) A megyei körzetbe való sorolás esetén az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat kizárólag az illetékes állomás által kijelölt, illetve megbízott állatorvos végezheti, a működésére meghatározott területen. (3) Egy tartási hely csak egy kapcsolattartóhoz tartozhat. (4) A kapcsolattartó állatorvos veszi nyilvántartásba az illetékességi területén kialakított új szarvasmarhatenyészetet. Ha a tartási hely más állatfaj tartása kapcsán már regisztrálva lett tenyészetként az országos adatbázisban, újabb tenyészetkód nem adható ki, hanem a meglévő tenyészethez kell a szarvasmarhatenyésztést bejelenteni. (5) A kapcsolattartó állatorvos, mint ENAR-felelős köteles az új tenyészetek létesítését vagy a tenyészet megszüntetését, továbbá a tenyészet bármely bejelentett adatában bekövetkezett változásokat az országos adatbázishoz haladéktalanul bejelenteni." 7. (1) Hatálytalan. A szarvasmarha jelölése és nyilvántartása [Hatálytalanított szövegrész: A szarvasmarhát mindkét fülében azonos módon elhelyezett páros füljelzővel kell jelölni]. (2) A jelölést és az egyed bejelentését a következő határidőig kell elvégezni: a) a borjú esetén a születését követő hetedik napig, b) importált állat esetén a karantén megkezdésétől számított tizenöt napon belül a külföldi marhalevél hatósági állatorvosnak történő átadásával egyidejűleg. c) Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: az EU tagországokból származó állatok megtartják eredeti füljelzőjüket, azok kiesése esetén - e rendeletben foglaltaknak megfelelően - gondoskodni kell az eredeti azonosítóval és országkóddal ellátott füljelzők pótlásáról.] (3) Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: A vágásra behozott szarvasmarha füljelzőjét nem kell változtatni, ha az állatot 72 órán belül levágják.] 8. (1) A szarvasmarha egyedi jelölésére kizárólag az OMMI által kiadott és olyan páros füljelző alkalmazható, amely megfelel a közösségi jogszabályban leírt követelményeknek, és tartalmazza az ország

5 kódját, az ENAR-logóját, a lézertechnikával nyomtatott ENAR-számot, a megegyező vonalkódot és kiemelt formában a használati számot. a) az állaton marad anélkül, hogy használata ártalmat okozna; b) a felirata megmásíthatatlan, jól látható és olvasható, ami végigkíséri az állatot élete során; továbbá c) tartalmazza az ország kódját, az ENAR-logóját, a lézertechnikával nyomtatott ENAR-számot, a megegyező vonalkódot és kiemelt formában a használati számot; d) az eredetisége megállapítható; e) hajlékony műanyag, ami tartós és kopásálló; f) egy-egy füljelző két összeilleszthető részből, illetve levélből áll, mindkettő legalább 45 mm hosszú és 55 mm széles, a karakterek legalább 5 mm-esek. (2) Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: A füljelző csak egyszer használható.] (3) Az Útmutató a füljelzők és behelyező eszközök, valamint a kapcsolódó bizonylatok igényléséhez, beszerzéséhez és az elosztás módjához iránymutatást ad. 9. (1) A szarvasmarha-egyed jelölését csak e feladat ellátására jogosult személy végezheti: a) a megyei körzetekben az ENAR-felelős állatorvos; b) az önálló tenyészetekben és a tenyésztői körzetekhez tartozó tenyészetekben az állattartó vagy az általa megbízott személy. (2) A megjelölt szarvasmarha adatairól kiállított ENAR-bejelentőlapot az országos adatbázisnak haladéktalanul meg kell küldeni. A bejelentés elektronikus úton is teljesíthető. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 23. (1) bekezdésében felsorolt adatokat. Hazai születésű állat bejelentése csak akkor fogadható el, ha az adatbázis az anyát (embrióátültetés esetén a recipienst) a bejelentő tenyészetében tartja nyilván. Az Útmutató tartalmazza a bejelentőlap mintáját. 10. (1) Ha az állat egyik füléből a füljelző kiesik, vagy olyan mértékű károsodás éri, hogy a felirata már nem olvasható, az OMMI-tól 48 órán belül meg kell rendelni a pótlását, illetve cseréjét. (2) Az OMMI által pótlásra, illetve cserére leszállított füljelzőt az átvételét követő 48 órán belül az állat fülébe kell helyezni. (3) Ha a füljelző páros kiesett, elveszett vagy olvashatatlanná vált, és az állat kétséget kizáróan másképp nem azonosítható, az állattartó kérésére és költségére alkalmas genetikai vizsgálattal meg kell állapítani az állat származását. Ennek eredményessége esetén az állomány nyilvántartásában vagy az állat igazolólapján feltüntetett füljelző megrendelhető (kettős pótlás). A füljelzők megrendelését az ENAR-koordinátor aláírásával igazolja. A füljelzők átvételéig az állatot forgalmi korlátozás alá kell helyezni. (4) Ha az állattartó a (3) bekezdés szerinti genetikai vizsgálat költségét nem vállalja, vagy a vizsgálat eredménye kizárja, hogy az állat azonos az állattartó által megjelölt ENAR-számon nyilvántartott egyeddel, akkor azt az illetékes kerületi főállatorvos rendelkezése alapján 48 órán belül az állattartó költségére (kártalanítás nélkül) le kell ölni. Az állattartó köteles a tetem ártalmatlanításáról gondoskodni a külön jogszabályban foglaltak szerint.

6 11. (1) Az állat levágása esetén a vágóhíd, elhullása esetén pedig az állati hulladékmegsemmisítő szervezet távolíthatja el a füljelzőket. (2) Az eltávolított füljelzőket meg kell semmisíteni az e rendeletben, valamint a veszélyes hulladékokra vonatkozó külön jogszabályokban foglaltak szerint. (3) Az eltávolított és megsemmisített füljelzőkről az (1) bekezdés szerinti szervezet köteles nyilvántartást vezetni, és annak időszerű állapotáról hét munkanapon belül tájékoztatni az állomást. 12. (1) A szarvasmarha csak akkor szállítható, ha a közösségi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megjelölték, továbbá belföldi marhalevél-igazolólap és állat-egészségügyi forgalomképességet tanúsító igazolás kíséri. (2) Az 1. számú melléklet tartalmazza a belföldi marhalevél-igazolólap és az állat-egészségügyi forgalomképességet tanúsító igazolás kötelező mintáját. (3) A szarvasmarhát az export zárórakodás helyéig a belföldi marhalevél-igazolólappal és a szarvasmarha útlevéllel együtt kell szállítani. Az ENAR-ban részt vevő hatóságok feladatai 13. (1) Az ENAR működtetésével, valamint az országos adatbázis létrehozásával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat az OMMI mint tenyésztési hatóság látja el. (2) Az (1) bekezdésben előírt feladatok végrehajtásának hatósági ellenőrzését az állomás látja el. (3) A támogatások ellenőrzéséért felelős hatóság közreműködik az ENAR ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 14. Az OMMI részletes feladat- és hatásköre az ENAR működtetésével kapcsolatban: a) ellátja az információk biztonságos központi tárolásával, az országos adatbázis működtetésével és fejlesztésével összefüggő valamennyi feladatot az adatvédelmi előírások betartásával; b) gondoskodik az állatok jelöléséhez szükséges füljelzők és behelyező eszközök, valamint a kapcsolódó bizonylatok beszerzéséről és továbbításáról, illetve kiállításáról; c) gondoskodik arról, hogy az arra jogosult felhasználóknak az adatbázis hiteles információkat adjon; d) eljárást kezdeményez az illetékes hatóságnál, ha észleli, hogy e rendelet előírásaitól eltérnek; e) elkészíti és kiadja az ENAR eljárással kapcsolatos Útmutatót. 15. Az állomás részletes feladat- és hatásköre az ENAR működtetésével kapcsolatban: a) az ENAR területi szervezeti egységeinek kialakítása, működésük megszervezése, engedélyezése és irányítása; b) az ENAR-felelősök jóváhagyása, a körzetek kapcsolattartóinak kijelölése és megbízása, a szakszerű végrehajtás feltételeinek biztosítása; c) az ENAR-rendszer működése és fejlesztése során szükséges hatósági ellenőrzések végrehajtása. 16. A támogatások ellenőrzésére külön jogszabály szerint meghatározott szervezet feladatai és kötelességei:

7 a) biztosítja az országos adatbázisnak a támogatásokkal kapcsolatos adatokat; b) elvégzi az ENAR működése során szükséges, hatáskörébe utalt ellenőrzéseket. Az ENAR-ban részt vevő vágóhíd üzemben tartója és a felügyeletet ellátó hatósági állatorvos feladatai 17. A vágóhíd üzemben tartója feladatai és kötelességei: a) biztosítja [a b)-c) pontokban foglaltak kivételével], hogy rendes vágásra ne kerüljön az a szarvasmarha, amelyiknek hiányzik vagy azonosításra alkalmatlan a füljelzője, továbbá ha nem kíséri belföldi marhalevéligazolólap és állat-egészségügyi forgalomképességet tanúsító igazolás; b) elvégzi az állat-egészségügyi előírások figyelembevételével az azonnali vágás céljából behozott állat levágását, feltéve hogy ez hetvenkét órán belül végrehajtható; c) elvégzi az eljáró állatorvos által állat-egészségügyi igazolással elrendelt kényszervágásokat; d) nyilvántartást vezet a vágóhídon levágott állatokról, ami tartalmazza az ENAR-számot és a vágás időpontját; c) az ellenőrző szelvény nélküli igazolólapokra rávezeti a vágóhíd tenyészetkódját, valamint az állat vágóhídra érkezése időpontját, és az igazolólapokat a közösségi jogszabályban meghatározottak szerint megküldi az OMMI-nak; f) gondoskodik a levágott szarvasmarha füljelzőinek megsemmisítéséről. 18. A vágóhíd felügyeletét ellátó hatósági állatorvos feladatai és kötelességei: a) ellenőrzi a vágóhídon levágásra kerülő állat füljelzőjét, továbbá belföldi marhalevél-igazolólapja és forgalomképessége megfelelő tanúsítását, azok hiánya esetén megtiltja az átvételt az igazolások pótlásáig; b) folyamatosan ellenőrzi és felügyeli a 17. -ban előírtak betartását. Az ENAR-ban részt vevő állattartók és a hatóság által kijelölt ENAR-felelős feladatai és kötelezettségei 19. Az állattartó köteles a közösségi jogszabályokban foglaltakat betartani, valamint: a) a telepen tartott szarvasmarhákról a 2. számú melléklet szerint állomány-nyilvántartást vezetni, és azt naprakészen tartani; b) a tenyészet, illetve a tartott állatok pontos és szakszerű nyilvántartásba vételét elősegíteni; c) az ellenőrzésre jogosult szervezet képviselőjének rendelkezésére bocsátani a szükséges információkat és adatokat; d) az új tenyészet létesítését vagy a tenyészet megszüntetését, továbbá a tenyészet adataiban bekövetkezett változásokat az ENAR-felelős útján tíz munkanapon belül az állomásnak bejelenteni; e) az ENAR szabályai szerint a tenyészetében lévő állatok jelöléséről gondoskodni, és ennek költségeit viselni; f) megakadályozni a füljelzők eltávolítását, megrongálását, illetve olvashatatlanná tételét;

8 g) a kiesett, elveszett vagy olvashatatlanná vált füljelző pótlásáról saját költségén gondoskodni, mindkét füljelző hiánya esetén a 10. (3) bekezdése szerint eljárni, és költségeit viselni; h) a hazai azonosítóval megjelölt importált állat adatait az állomány-nyilvántartó könyvben úgy feltüntetni, hogy a korábbi és az új azonosító közötti kapcsolat bármikor megállapítható legyen. 20. Az ENAR-felelős köteles: a) az állattartó jelzése alapján gondoskodni a füljelzők és a jelöléshez szükséges eszközök megrendeléséről, a jelölés előírt határidő szerinti elvégzéséről és hatósági bejelentéséről; b) az illetékes állomást három munkanapon belül értesíteni az ENAR-felelős személynek átadott vagy attól átvett, továbbá a felhasználás előtt használhatatlanná vált vagy elveszett füljelzőről. Az országos adatbázis 21. (1) Az állatok azonosíthatósága és nyomon követése, illetve a támogatások ellenőrzése céljából az Országos Állattenyésztési Adatbank [Átv. 16. a) pontja] részeként országos adatbázist kell fenntartani, illetve működtetni. (2) Az országos adatbázisban - a tenyészetek információs rendszere keretében - a következő adatokat kell nyilvántartani: a) a tenyészet és a származási ország kódja feltüntetését; b) a tenyészet címét; c) a felelős állattartó ügyfél-regisztrációs Korm. rendelet szerinti regisztrációs számát; d) a tenyészethez tartozó tartási helyek földrajzi adatait; e) a 33. szerinti hatósági ellenőrzések tényét és eredményét." (3) Az országos adatbázisban - a tenyészet információs rendszer keretében - az állami állat-egészségügyi szolgálat által meghatározott szempontok alapján biztosítani kell az alábbi adatok nyilvántartására alkalmas beviteli mezőket is: a) a tenyészet meghatározott betegségekre vonatkozó állat-egészségügyi státusza; b) a forgalomkorlátozással kapcsolatos rendelkezés. (4) Az országos adatbázisban az ENAR keretében kell nyilvántartani a szarvasmarha 23. -ban előírt adatait. (5) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazhatja a következő kiegészítő adatokat is: a) a tenyészet típusát; b) a szarvasmarha férőhelyek számát; c) a tulajdonos nevét és címét; d) a felelős állatorvos nevét és címét; e) a külön jogszabály szerinti támogatások adatait.

9 22. (1) Az országos adatbázisban az adatvédelmi előírások betartásával kell nyilvántartani a szállítójárművek, szállítmányozók, kereskedők, állat-egészségügyi kerületek, kerületi főállatorvosok és az ellenőrzésre jogosultak adatainak nyilvántartását is. (2) Az országos adatbázisból a járványügyi nyomozáshoz, a forgalomkorlátozás elrendeléséhez és feloldásához külön jogszabályban előírt adatokat kell szolgáltatni. (3) A pontja szerint felsorolt illetékes hatóságok a vonatkozó ENAR-információhoz hozzáférhetnek. (4) Az országos adatbázis az állattartók és az ellenőrző szervezetek részére a rájuk vonatkozó adatok tekintetében nyilvános. A belföldi marhalevél-igazolólap tartalma és felhasználásának követelményei 23. (1) A belföldi marhalevél-igazolólap adatbázisból kitöltött első oldala (felső része) az alábbi adatokat tartalmazza: a) az állat ENAR-nyilvántartási számát és következő adatait: nemét, faját vagy fajtája megnevezését, színét, születési idejét, előző (külföldi) azonosító számát, a származási ország megnevezését, az anya vagy recipiens számát; b) az állattartó nevét és címét, a tenyészet kódját, címét; c) az egyed tenyészeteinek adatait: a származási ország megnevezését (külföldi tenyészet esetén), a tenyészet kódját (hazai tenyészet esetén) és a tenyészetbe kerülés idejét; d) az egyedre felvett támogatás külön jogszabály szerint előírt adatait, az igényelt támogatást és annak teljesítését (második életkor kategória szerint); e) az állattartó aláírását; f) a kibocsátó szervezet megnevezését; g) a kiadás időpontját és sorszámát. (2) A belföldi marhalevél-igazolólap első oldalának alsó része az ellenőrző szelvényből áll. (3) Az igazolólap második oldala az állat-egészségügyi forgalomképesség igazolásához szükséges adatokat tartalmazza. Az adatlap kitöltését követően - ha egyéb jogszabály másképp nem rendelkezik - a hatósági állatorvos az aláírásával és a bélyegzőjével igazolja az állat forgalomképességét. Vágóhídra történő szállítás esetén szükséges az állattartó aláírása is. 24. (1) A megyei körzetbe sorolt tenyészet esetében az állomás, önálló tenyészet és tenyésztői körzetbe sorolt tenyészet esetében pedig az OMMI a központi adatbázisból igazolólapot állít ki az állattartónak. Az igazolólapot az állat születése vagy tenyészetbe kerülése bejelentését tanúsító bizonylat beérkezésétől számított 14 napon belül kell kiadni. (2) Az igazolólap hatósági bizonyítvány, ami lehetővé teszi az állat azonosítását és az egyéb feltételek megléte esetén annak forgalmazását. (3) Az igazolólapot a kiállító szervezet az ENAR-felelős címére küldi meg. (4) Az ENAR-felelős által továbbított igénylés alapján a kiállító szervezet a központi adatbázisból pótolja a megsemmisült, elveszett és névváltoztatás miatt cserélt igazolólapot. Az új igazolólap költségeit az állattartó viseli.

10 (5) EU tagállamból érkező szarvasmarha útlevelét az OMMI-nak le kell adni. Az OMMI az új igazolólap kiállításával egyidejűleg az érintett tagállamnak visszaküldi az útlevelet. 25. Az állattartó köteles: a) gondoskodni arról, hogy a szarvasmarha szállítása vagy hajtása esetén a belföldi marhalevél-igazolólap kísérje az állatot, továbbá azt az ellenőrző állat-egészségügyi hatóság, valamint a közúti forgalmat ellenőrző rendőrhatóság felhívására bemutatni; b) a tenyészetből kikerült szarvasmarha igazolólapjának ellenőrző szelvényét három munkanapon belül átadni az ENAR-felelősnek; c) a tenyészetbe került szarvasmarha ellenőrző szelvény nélküli igazolólapját három munkanapon belül átadni az ENAR-felelősnek; d) az elveszett állat ellenőrző szelvénnyel egybefüggő igazolólapját három munkanapon belül átadni az ENAR-felelősnek; e) az állat elhullása esetén az ellenőrző szelvényt három munkanapon belül átadni az ENAR-felelősnek, a tetemet és az igazolólapot a községi hullabegyűjtő hely kezelője útján vagy közvetlenül átadni az állati hulladék feldolgozó szervezetnek; f) kényszervágás esetén az ellenőrző szelvényt három munkanapon belül átadni az ENAR-felelősnek, az igazolólapot pedig a kényszervágóhídnak átadni vagy három munkanapon belül megküldeni; g) az igazolólap megsemmisülése, elvesztése miatt, vagy ha lapja betelt, három munkanapon belül értesíteni az ENAR-felelőst. 26. Az ENAR-felelős köteles: a) az elveszett állat ellenőrző szelvénnyel egybefüggő igazolólapját a kézhezvételétől számított hét munkanapon belül az ellenőrző szelvény rovatainak kitöltése után az országos adatbázisnak megküldeni; b) a más tenyészetből beérkezett szarvasmarha ellenőrző szelvény nélküli igazolólapját kitölteni, és hét munkanapon belül az országos adatbázisnak megküldeni; c) a tenyészetéből kikerült vagy elhullott szarvasmarha igazolólapjának ellenőrző szelvényét a kézhezvételétől számított hét munkanapon belül kitölteni, és az országos adatbázishoz megküldeni; d) az igazolólap megsemmisülése vagy elvesztése esetén az országos adatbázistól haladéktalanul kezdeményezni új igazolólap kiadását; e) az állattartóval információs összeköttetést fenntartani az országos adatbázis állományváltozást követő feladatainak ellátása érdekében. 27. (1) Az állatvásár (piac), a kiállítás és az állatkórház ENAR-felelőse köteles: a) ellenőrizni a beszállított állatok jelölését, valamint igazolólapjait; b) a beszállított állatok adatait az országos adatbázisnak hét napon belül bejelenteni. c) nyilvántartást vezetni a beszállított és kiszállított állatokról." (2) A rakodóhely, illetve a gyűjtőhely ENAR-felelőse az (1) bekezdésben foglaltakkal egyezően köteles ellenőrzést végezni, valamint az országos adatbázisnak jelentést tenni.

11 (3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt létesítmények hatósági felügyeletét ellátó állatorvos köteles felügyelni és ellenőrizni az e bekezdésekben előírtak betartását. Ha a hatósági állatorvos megállapítja, hogy a vonatkozó rendelkezéseket nem tartják be, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket és szükség esetén az Állomást értesíteni. 28. (1) Az állati hulladékot megsemmisítő szervezet köteles: a) a kijelölt megsemmisítő helyen a szarvasmarhahullát az ENAR-szám alapján azonosítani; b) a füljelzőit eltávolítani és megsemmisíteni; c) az igazolólap felső részét kitölteni, és az országos adatbázisnak hét napon belül megküldeni. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt létesítmény hatósági felügyeletét ellátó állatorvos köteles felügyelni és ellenőrizni az (1) bekezdésben előírtak betartását. Ha a hatósági állatorvos megállapítja, hogy a vonatkozó rendelkezéseket nem tartják be, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket és szükség esetén az Állomást értesíteni. A szarvasmarha-útlevél használata 29. (1) A szarvasmarha kivitele esetén az adatbázis adataiból a 3. számú melléklet szerint szarvasmarha útlevelet kell kiállítani. (2) A tervezett kivitel esetén a szarvasmarha-útlevelet az ENAR-felelős igényli az országos adatbázistól. A kérelem mintáját az Útmutató tartalmazza. (3) A szarvasmarha-útlevelet az országos adatbázis hét munkanapon belül köteles kiadni, ezt az ENAR-felelős továbbítja az állattartónak. (4) Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: Az állattartó a szarvasmarha útlevelet aláírásával ellátja, és a belföldi marhalevél-igazolólappal együtt átadja az export rakodásban illetékes hatósági állatorvosnak.] (5) Az állatot a (4) bekezdés szerinti okmányokkal kell az export rakodóhelyre szállítani. 30. (1) Az export zárórakodásnál közreműködő hatósági állatorvos köteles: a) a szarvasmarha útlevelét az igazolólappal együtt átvenni és ellenőrizni, hiányossága esetén a berakodást megtiltani vagy felfüggeszteni annak pótlásáig; b) az exportált szarvasmarha igazolólapját kitölteni, és hét napon belül az adatbázishoz eljuttatni; c) a szarvasmarha útlevelet és a külön jogszabályban meghatározott egyéb dokumentumokat az állattal együtt a célországba küldeni; d) meghiúsult export esetén a szarvasmarha útlevelet és az állat-egészségügyi bizonyítványt bevonni; illetve az állatot az igazolólappal együtt tovább szállíttatni; e) a már beszállított állatok adatait az országos adatbázisnak hét napon belül bejelenteni. Az Útmutató tartalmazza a bejelentés mintáját. (2) Az ideiglenesen külföldre szállított állat visszaérkezésekor az állattartó köteles a szarvasmarha visszaküldött útlevelét, valamint állat-egészségügyi bizonyítványát az ENAR-felelősnek leadni. Az ENARfelelős ezt követően új igazolólapot igényel az országos adatbázistól.

12 Az állomány-nyilvántartás tartalma 31. (1) A 19. a) pontja szerinti állomány-nyilvántartásban az állattartó az alábbi adatokat köteles feltüntetni: a) a született, a tenyészetbe érkezett és abból kikerült, illetve az elhullott vagy kényszervágott állat azonosítóját, b) az egyed születési idejét, c) nemét, fajtáját és színét, d) az elhullás időpontját, e) behozatal és kivitel esetén a küldő vagy fogadó tenyészet kódját, továbbá a szállítás időpontját, f) az anyaállat ENAR-számát, illetve külföldről származó egyed esetén eredeti azonosítóját. (2) Az állomány-nyilvántartásban rögzíteni kell az ellenőrzést végző nevét és az ellenőrzés időpontját, amit az ellenőrzést végző személy aláírásával és bélyegzővel igazol. Az állattartó az állomány-nyilvántartáshoz köteles mellékelni az ellenőrzésről készült adatlap egy példányát. (3) Az állattartó az igazolólapok adatait az állomány-nyilvántartásba bevezeti, és az igazolólapot aláírásával ellátja. (4) Az állattartó gondoskodik arról, hogy az állomány-nyilvántartás az (1)-(3) bekezdésben előírt tartalommal állandóan rendelkezésre álljon. A nyilvántartás elektronikus (nyomtatható) formában is vezethető. A nyilvántartás adatait legalább három évig meg kell őrizni. (5) Az állattartó köteles az (1) bekezdésben előírtakat az országos adatbázisnak bejelenteni az eseménytől számított hét munkanapon belül. Az ENAR alkalmazásával kapcsolatos költségek viselése 32. Az állattartó az ENAR működtetésére, valamint az ellenőrzési költségek térítésére külön jogszabályban előírt díjat köteles megfizetni az illetékes hatóságoknak. Hatósági ellenőrzés és szankciók alkalmazása 33. (1) A szarvasmarha jelölésével és nyilvántartásával kapcsolatos rendeletben előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése az illetékes állomás, a támogatások ellenőrzése a külön jogszabály szerint meghatározott szervezet feladata. (2) A támogatások ellenőrzéséért felelős hatóság az ENAR-ellenőrzést az állomással egységesen végzi, és ellenőrzése adatait köteles annak rendelkezésére bocsátani. Az ellenőrzést a külön jogszabályban leírtak szerint kell elvégezni. (3) Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: Az állomás, valamint a támogatások ellenőrzéséért felelős hatóság helyszíni ellenőrzést végezhet, ami a külön jogszabályban előírt rendelet által előírt más vizsgálattal együtt elvégezhető. Az évenkénti ellenőrzéseknek a tenyészetek tíz százalékára ki kell terjedni.] (4) Ha a támogatások ellenőrzéséért felelős hatóság a nyilvántartási, bejelentési kötelezettség elmulasztását vagy a rendeletben előírt tevékenységek be nem tartását észleli, köteles az állomást értesíteni.

13 34. (1) (1) A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) közösségi jogszabályban leírt esetben az ellenőrzések gyakoriságának növelését írhatja elő. (2) Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: Az országos adatbázis teljes körű működése, valamint az ellenőrzések és az adatbázisban foglaltak egyezősége esetén a minisztérium a tenyészetek öt százalékára csökkentheti az évenkénti ellenőrzések gyakoriságát. 35. Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: (1) Az állomás által vizsgálandó tenyészetek kiválasztása kockázatelemzés alapján történik. (2) A tenyészetek kiválasztásához szükséges kockázatelemzés főbb szempontjai a következők: a) a tenyészetben tartott állatok létszáma, beleértve minden meglévő és nyilvántartott állat részletes adatait; b) a közegészségügyi (élelmiszer-biztonsági) és állat-egészségügyi szempontok figyelembevétele, különös tekintettel a járványkitörésekre; c) az állattartó által igényelt, illetve a gazdaságnak juttatott éves támogatások összege, összehasonlítás az előző évben juttatott támogatások összegével; d) a tenyészetekben jelentős változások bekövetkezése az előző évi helyzethez viszonyítottan; e) a korábbi években végrehajtott ellenőrzések eredményei, különös tekintettel az állomány-nyilvántartó könyv vezetésére, valamint a jelölések és a tenyészetben lévő állatok igazolólapjainak megfelelő nyilvántartására; f) az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.] 36. (1) Az ellenőrzéseket a Szarvasmarha ENAR Ellenőrzés Útmutatóban megadott módon, az ott megadott bizonylatok felhasználásával kell végezni. Az ellenőrzés során az állattartónak vagy megbízottjának lehetőséget kell adni arra, hogy az adatlapot aláírja, illetve tartalmára vonatkozó észrevételeit közölje. Az állomás képviselője köteles az állattartónak, illetve megbízottjának átadni az ellenőrzésről készült adatlap egy példányát. (2) Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: Az ellenőrzés kiterjed a tenyészetben tartott minden olyan állatra, amelynek azonosítását e rendelet előírja. Ha az állomány létszáma, vagy más ok miatt nem lehetséges 48 órán belül ellenőrizni valamennyi állatot, a hatóság szabályszerű mintavétel alapján történő ellenőrzést ír elő.] (3) Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: Az ellenőrzéseket bejelentés nélkül kell végezni. Az előzetes értesítés kivételesen alkalmazható, de akkor sem történhet 48 óránál korábban.] (4) Az ellenőrzéseket ki kell terjeszteni a vágóhidakra, karanténtelepekre, legelőállományokra, mesterséges termékenyítő állomásokra, állatvásárokra, állatpiacokra, gyűjtő-, rakodó- és megsemmisítő helyekre, továbbá állatkiállításokra és kórházakra előírt nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítésére, továbbá a felsorolt helyeken tartózkodó szarvasmarhák azonosíthatóságára. (5) Ha az állattartó nem fizeti meg az ENAR-ral kapcsolatos, külön jogszabályban előírt szolgáltatási díjakat, az OMMI vagy az állomás visszatarthatja az igazolólapokat. Olyan esetekben, amikor egy állattartó ismétlődően

14 nem fizeti a szolgáltatási díjat, az állomás forgalmi korlátozást rendelhet el a tenyészetre a díjfizetési hátralék rendezéséig Az ellenőrzések eredményéről a hatóságok a tenyészetek és az ellenőrzések, valamint az ellenőrzött állatok száma, az észlelt szabálytalanságok, hiányosságok, valamint az alkalmazott szankciók bemutatásával éves jelentést készítenek, amit évente április 30-áig megküldenek a minisztériumnak. 38. Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: (1) Ha megállapítható, hogy adott tenyészetben egy vagy több állat nem felel meg a jelölés előírásainak, továbbá ha elmulasztották az országos adatbázisban történő nyilvántartásra, az igazolólap alkalmazására és az állomány-nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokat, az ellenőrzést végző hatóság a tenyészet egészére forgalmi korlátozást rendel el. Ha az állattartó igazolja, hogy a hiányosságokat pótolta, a forgalmi korlátozást fel kell oldani. (2) Ha az állattartó nem tudja bizonyítani az állat azonosságát a 10. (3) bekezdése alapján vagy egyéb módon, akkor az állat-egészségügyi hatóság intézkedik a szarvasmarha két napon belüli, állami kártalanítás nélkül történő leöletése iránt. (3) Ha nem tartják be az azonosításra és nyilvántartásra vonatkozó előírásokat, azok pótlásáig - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - az érintett állatokra forgalmi korlátozást kell elrendelni. (4) Ha az adott tenyészetben húsz százalékot meghaladja az olyan állatok száma, amelyeknél nem tartották be az azonosításra és nyilvántartásra vonatkozó előírásokat, akkor a tenyészet egészére azonnali forgalmi korlátozást kell elrendelni. A tíz állatnál kisebb létszámú tenyészetnél ez a korlátozás csak akkor alkalmazható, ha legalább kettőnél több azoknak az állatoknak a száma, amelyek azonosítása nem megfelelő. 39. A közösségi jogszabályok által elrendelt forgalomkorlátozó intézkedéseket az illetékes Állomás rendeli el. A forgalomkorlátozást fel kell oldani, ha az állattartó igazolja, hogy a hiányosságokat pótolta. Záró rendelkezések 40. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) A rendelet 7. (2) bekezdésének c) pontja, 22. (3) bekezdése, 24. (5) bekezdése, 37. (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. 41. Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: (1) E rendelet 23. -a és 1. számú melléklete előírásait első alkalommal a november 30. napján benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni, ezen időpontig a 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet és a 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet szabályai szerint kell a szarvasmarha és bivaly igazolólapját kiváltani és kezelni.] (2) Az igazolólap cseréjéről az állattartó saját költségén köteles az állat szállítását megelőzően, de legkésőbb december 31-ig gondoskodni. (3) A szarvasmarha ENAR vonatkozásában az állattartó helyek földrajzi koordinátáinak meghatározását és országos adatbázisban történő rögzítését az ENAR-fejlesztésért felelős intézmények december 31-ig kötelesek elvégezni. 42. (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. -ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

15 "(5) A belföldi marhalevél-nyomtatványt térítés ellenében a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) rendeli meg." (2) Az FM rendelet 2. -ának bevezető szövegrésze és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: "2. Az állattartó az alábbi esetekben köteles a tartás, szerzés vagy elidegenítés helye szerint illetékes jegyzőnél az állat tulajdonjogának és forgalomképességének igazolására marhalevelet váltani: a) ló, szamár, öszvér egyedére, ha az egy hónapos életkort betöltötte," (3) Az FM rendelet 3. -ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A jegyző az állattartó kérelmére egyedi vagy közös marhalevelet állít ki és azon irányítási intézkedést, állategészségügyi igazolást jegyez fel, illetőleg az alábbiak szerint lejegyzést végez (a továbbiakban: marhalevélkezelés):] "c) jogosult az állat-egészségügyi igazolást a marhalevélen kiállítani, kivéve, ha az állat-egészségügyi hatóság (hatósági állatorvos) az illetékességi területén állat-egészségügyi okból forgalmi korlátozást rendelt el, és azt a marhalevelek kiadásáról, kezeléséről vezetett nyilvántartásba feljegyezte;" (4) Az FM rendelet 5. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) A kiállított marhalevelekről, az azokra jegyzett irányítási és egyéb intézkedésekről a jegyző köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza." 43. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 1. (4) bekezdésének d) pontja, 6. (3) bekezdése, 12. (5) bekezdése, 15. (2) bekezdése, valamint 1/a., 2/a., 3/a. számú melléklete; b) az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet 2. (1) bekezdésében a "szarvasmarha; bivaly" szövegrész, valamint 3. a) pontja, II. fejezet a és megelőző alcíme. 44. Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban szabályozási körében az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a) az Európa Parlament és Tanács 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, továbbá a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről; b) a Bizottság 494/98/EK rendelete a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében a minimálisan alkalmazandó közigazgatási szankciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; c) a Bizottság 2629/97/EK rendelete a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében a füljelzők, állomány-nyilvántartások és marhalevelek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; d) a Bizottság 2630/97/EK rendelete a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében a minimális szintű ellenőrzések végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

16 e) a Tanács 97/12/EK irányelve a szarvasmarhafélék és sertések Közösségen belüli kereskedelmét befolyásoló egészségügyi problémákról szóló 64/432/EGK irányelv módosításáról és korszerűsítéséről; f) a Tanács 92/102/EGK irányelve az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról]. 1. számú melléklet a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelethez "Belföldi marhalevél igazolólap" 2. számú melléklet a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelethez Állomány-nyilvántartás ENARszám Marhalevél száma Anyja ENARszáma vagy eredeti külföldi azonosítója Születés ideje Neme Fajtája és szőrzetének színe A tartási helyen lévő állat elpusztulásának, elveszésének dátuma A tenyészetbe érkezett Származási te- Dátum nyészet kódja Elhagyta a tenyészetet Céltenyészet Dátum kódja Megjegyzés Ellenőrzések Dátum: Aláírás: 3. számú melléklet a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelethez "Szarvasmarha útlevél"

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 1 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Németh Csaba igazgató 2014. február 25. március 6. Jogszabályi háttér 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről,

Részletesebben

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre MTTE Regionális résztaggyűlések 2010. március 2 12. Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid igazgató MgSzH Központ HOFI

Részletesebben

Magyar szarvasmarha ENAR füljelzők és dokumentumok

Magyar szarvasmarha ENAR füljelzők és dokumentumok Magyar szarvasmarha ENAR füljelzők és dokumentumok Legutóbbi módosítás: 2014. január 30. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság H-1024 Budapest Keleti

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. november 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK 2002: XXXIII. tv. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról........................................

Részletesebben

116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet. a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet. a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. (1)

Részletesebben

83/2015. (XII. 16.) FM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

83/2015. (XII. 16.) FM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pontjának 9.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 88/2013. (X. 2.) VM rendelete az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 88/2013. (X. 2.) VM rendelete az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 162. szám 68189 A vidékfejlesztési miniszter 88/2013. (X. 2.) VM rendelete az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról Az állattenyésztésről

Részletesebben

182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet

182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdése a) pontjának 9.

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet. a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet. a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -ának 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Módosítások: a) 24/2005. (IX. 19.) ör. b) 22/2011. (V. 2.) ör. c) 16/2012. (V. 31.) ör. d) 26/2012. (IX. 27.) ör. /2012. X. 1- I.

Módosítások: a) 24/2005. (IX. 19.) ör. b) 22/2011. (V. 2.) ör. c) 16/2012. (V. 31.) ör. d) 26/2012. (IX. 27.) ör. /2012. X. 1- I. 2004-10d 10/2004 (II. 16.) Budapest Főváros Terézváros önkormányzati rendelete a helyi állattartás rendjéről Módosítások: a) 24/2005. (IX. 19.) ör. b) 22/2011. (V. 2.) ör. c) 16/2012. (V. 31.) ör. d) 26/2012.

Részletesebben

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdése

Részletesebben

a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához

a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához ÚTMUTATÓ VÁGÓHIDAK ÉS ÁLLATI HULLADÉK MEGSEMMISÍTŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához 5. 7. v e r z i ó (2015.április) TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3 2 AZ ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Kitöltési útmutató a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

Szállítási határidő (munkanap) 39 10-15 50 25 füljelző Allflex. 2 78 10-15 50 25 füljelző dupla Allflex pótlás 3 39 10-15 50 25

Szállítási határidő (munkanap) 39 10-15 50 25 füljelző Allflex. 2 78 10-15 50 25 füljelző dupla Allflex pótlás 3 39 10-15 50 25 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) közleménye a tesztek során elfogadott, a sertés ENAR-ban igényelhető k közzétételéről A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási

Részletesebben

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. augusztus 13.) a klasszikus sertéspestis Szlovák Köztársaságban 2004-ben történő felszámolásához való közösségi pénzügyi

Részletesebben

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. január 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5. OM

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27.

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. 2014. évi támogatások 2015. évi pályázati lehetőségek 2015. évi adminisztratív kötelezettségek Őshonos támogatások - kancatámogatás Tartási

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdése

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban. Németh Csaba állattenyésztési igazgató

Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban. Németh Csaba állattenyésztési igazgató Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban Németh Csaba állattenyésztési igazgató Sikeres regisztráció/belépés esetén az alábbi menüpontokból lehet választani: WebENAR

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2003. november 18., kedd 132. szám Ára: 140, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2003: XCIV. tv. Egyes törvényeknek az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet. A rendelet hatálya. Fogalmak

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet. A rendelet hatálya. Fogalmak 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdése

Részletesebben

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet Projekt neve: ÁROP-2.2.10-10-2010-0005 Jogalkalmazás javítása

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 3.3. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 375/2012. SZÁMÚ

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet

93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 6., 7. és 8. alpontjaiban kapott

Részletesebben

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE Elfogadva: 2012. május 22., hatályba lép: 2012. május 24-én Utolsó módosítás: 2016. június 14., hatályba lép: 2016. június 16-án Az oktatási

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430-01 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

a sertés ENAR bizonylatainak használatához

a sertés ENAR bizonylatainak használatához ÚTMUTATÓ a MEGYEI KÖRZETEK KIJELÖLT KAPCSOLATTARTÓ ÁLLATORVOSAI részére a sertés ENAR bizonylatainak használatához 1. 9 v e r z i ó 2015. o T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 2 AZ

Részletesebben

A sertés ENAR-ban igényelhető, a sertések jelölésére szolgáló füljelzők és behelyező eszközök:

A sertés ENAR-ban igényelhető, a sertések jelölésére szolgáló füljelzők és behelyező eszközök: A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (MgSzH Központ) közleménye a teszt során elfogadott, a sertés ENAR-ban igényelhető k közzétételéről A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 2005.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 A BIZOTTSÁG 1739/2005/EK RENDELETE (2005. október 21.) cirkuszi állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A 2011-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium Szívességi fordítás Egészségügyi Minisztérium ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÉLELMEZÉSI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY III. sz. Hivatal Állati Eredetű Élelmiszerek Higiéniája

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000. (IX.08.) számú rendelete

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000. (IX.08.) számú rendelete 1 Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000. (IX.08.) számú rendelete az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

A rendelet célja A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja A rendelet hatálya 2. Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Röszke Község

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

a sertés ENAR bizonylatainak használatához

a sertés ENAR bizonylatainak használatához ÚTMUTATÓ A VÁGÓHIDAK ENAR FELELŐSE RÉSZÉRE a sertés ENAR bizonylatainak használatához 2. 2 v e r z i ó 2 0 1 6. f e b r u á r T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 2 BIZONYLATOK...

Részletesebben

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.)

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.) 003..7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 3. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (003. november 6.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról (az értesítés a C(003)

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásban résztvevő állattartók által vezetendő telepi munkanapló és legeltetési napló módosításáról

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 1. oldal 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ. (2.0 egységes szerkezetbe foglalt verzió)

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ. (2.0 egységes szerkezetbe foglalt verzió) A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ (2.0 egységes szerkezetbe foglalt verzió) A kéknyelv betegség magyarországi megállapítása miatt a jogszabályoknak megfelelően el kellett

Részletesebben

A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata

A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata 1. számú melléklet A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata IGÉNYLÉS KEZDETE MIRE LESZ SZÜKSÉGED AZ OKMÁNYIRODÁBAN A NEK AZONOSÍTÓ IGÉNYLÉSÉHEZ? NEK AZONOSÍTÓD VAN? Ha

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATJÓLÉTI KÖVETELMÉNYEK Állatok azonosítása és nyilvántartása

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATJÓLÉTI KÖVETELMÉNYEK Állatok azonosítása és nyilvántartása Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATJÓLÉTI KÖVETELMÉNYEK Állatok azonosítása és nyilvántartása Szerző: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Lektorok:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 19., hétfő Tartalomjegyzék 64/2016. (IX. 19.) FM rendelet Egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 69732

Részletesebben

a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához

a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához ÚTMUTATÓ a RAKODÓHELYEK, GYŰJTŐÁLLOMÁSOK ENAR FELELŐSEI és az EXPORT ZÁRÓRAKODÁSNÁL KÖZREMŰKÖDŐ HATÓSÁGI ÁLLATORVOSOK részére a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához 5. 8. v e r z i ó (2015. április)

Részletesebben

a TIR bizonylatainak használatához

a TIR bizonylatainak használatához Oldalszám: 1/8 ÚTMUTATÓ AZ ENAR KÖRZET KAPCSOLATTARTÓJA részére a bizonylatainak használatához 2. 9 v e r z i ó É r v é n y e s 2 0 1 4.06. 1 0 - t ó l 2014. június Oldalszám: 2/8 T A R T A L O M J E G

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet. a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet. a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Magyar joganyagok - 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet - a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcs1. oldal 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések 78/2007 (IV 24) Korm rendelet a környezeti anyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII törvény (a továbbiakban: Kvt) 110 (7) bekezdés r) pontjában kapott

Részletesebben