99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről"

Átírás

1 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről módosította: 12/2004. (I. 31.) FVM rendelet - fehér alapon piros színnel a szövegben, mely módosítások Hazánk EU tagságának napjától hatályosak. Az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. (1) bekezdése a) pontjának 9. alpontjában, valamint az állategészségügyről szóló évi XCI. törvény 45. -ának 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. (1) Ez a rendelet szabályozza a szarvasmarha, bivaly és bölény fajhoz tartozó állatok (a továbbiakban együtt: szarvasmarha) egyedi, a hasznosítás módjától független jelölését és nyilvántartásba vételét. (2) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek tagállami végrehajtást igénylő rendelkezéseit tartalmazza: a) az Európa Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, továbbá a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről; b) a Bizottság 494/98/EK rendelete a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében a minimálisan alkalmazandó közigazgatási szankciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; c) a Bizottság 2629/97/EK rendelete a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében a füljelzők, állomány-nyilvántartások és marhalevelek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; d) a Bizottság 1082/2003/EK rendelete az Európa Parlament és Tanács 1760/2000/EK rendelete végrehajtásának részletes szabályairól, tekintettel a szarvasmarha-fajok jelölési és nyilvántartási rendszer keretében végrehajtott ellenőrzések minimum szintjére. Értelmező rendelkezések Állattartó: az Európa Parlament és Tanács 1760/2000/EK rendelete 2. Cikkének 3. francia bekezdésében meghatározott felelős. 2. Állatmozgás: az állat tenyészetek közötti helyváltoztatása." 3. Állomány-nyilvántartás: az állattartó által tartási helyenként vezetett naprakész nyilvántartás. 4. Belföldi marhalevél-igazolólap: az állat központi nyilvántartásba vételét és állat-egészségügyi forgalomképességét, valamint az állattartó személyét tanúsító hatósági bizonyítvány. 5. Szarvasmarha ENAR (a továbbiakban: ENAR): a szarvasmarha-fajok egyedeinek azonosítási és nyilvántartási rendszere, ami kapcsolódik a tenyészetek nyilvántartásához, biztosítja az állatok nyomon követését, továbbá alapját képezi az érintett szakterületek (állategészségügy, állattenyésztés, piacszabályozás stb.) nyilvántartási rendszerének.

2 6. ENAR-felelős: a tenyészetekben az állatok jelölésének végrehajtásáért és a nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatok ellátásáért felelős személy; a megyei körzetekben a megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás igazgatója által kijelölt körzeti kapcsolattartó állatorvos; önálló tenyészetekben és tenyésztői körzetekben az állattartó vagy megbízottja. 7. ENAR-koordinátor: az állomásokon az igazgató által kijelölt állatorvos, aki koordinálja és ellenőrzi a megyében az ENAR működtetését. 8. ENAR-körzet: a tenyésztői körzet, a megyei körzet, valamint az önálló tenyészet, ami a füljelzők igénylésének és elosztásának legkisebb egysége. 9. ENAR-szám: az egyed megjelölésére és azonosítására használt, Magyarország ISO kódjeléből (HU) és tíz számjegyből álló egyedi kód. A bejelentett egyed kódját az országos adatbázis adja ki. 10. Füljelző: a szarvasmarhák szabályszerű, mindkét fülében történő jelölésére szolgáló jelző eszköz. 11. Használati szám: az ENAR-számmal rendelkező egyedek tenyészeten belüli megkülönböztetésére szolgáló négyjegyű szám, ami a tíz számjegyű ENAR-szám 6-9. számjegyeiből tevődik össze. 12. ENAR hatóságok: az állat-egészségügyi vizsgálatokért felelős hatóság a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (a továbbiakban: állomás), az állattenyésztési feladatok végrehajtásáért felelős szervezet az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI), a támogatások ellenőrzéséért felelős hatóságot külön jogszabály határozza meg. 13. Megyei körzet: a megyében ötvennél kevesebb szarvasmarhát tartó állattartóknak egy kijelölt ENARfelelőshöz mint kapcsolattartó állatorvoshoz rendelt tenyészetei. Ezekben a tenyészetekben kizárólag a kapcsolattartó állatorvos jogosult ellátni az ENAR-ral kapcsolatos feladatokat. 14. Országos adatbázis: a tenyészetek, az állatok, az állatmozgás nyilvántartására, valamint az adatok kezelésére, feldolgozására és az arra jogosultak részére adat szolgáltatására létrehozott számítógépes adatbázis. Az állattartó adatait az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ügyfél-regisztrációs Korm. rendelet) szerinti ügyfélregiszterben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kezeli. 15. Önálló tenyészet: legalább ötven szarvasmarhát tartó tenyészet, ha tartója saját maga vagy megbízottja útján látja el az ENAR-ral kapcsolatos feladatokat. 16. Szarvasmarha útlevél: az állat exportra történő szállítása esetén az export-bizonyítványhoz kötelezően csatolandó hatósági bizonyítvány. 17. Tenyészet: egy állattartóhoz tartozó tartási hely, vagy olyan tartási helyek összessége, melyek között az állatmozgás az adatbázisban történő átjelentés nélkül történhet a területileg illetékes Megyei (Fővárosi) Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás (a továbbiakban: Állomás) engedélyével. E rendelet alkalmazásában tenyészetek: a mesterséges termékenyítő állomások, kereskedő telepek (gyűjtőtelepek), rakodóhelyek, karantén telepek, állatvásárok (piacok), állatkórházak, állatkiállítások, legelők, valamint a vágóhidak és az állati hullák megsemmisítésére szolgáló helyek is. 18. Tenyészetkód: a tenyészet azonosító száma az országos adatbázis nyilvántartásában. 19. Tenyésztői körzet: egy állattartónak több önálló tenyészetéből kialakított ENAR-körzet. 20. Tartási hely: területileg elkülöníthető, földrajzilag azonosított, az adatbázisban nyilvántartott állattartó egység. Egy tartási helyként kell kezelni az állattartó egységet, ha az állatok egymással közvetlenül érintkezhetnek, függetlenül az ott tartott állatok fajától, hasznosításuk módjától.

3 A szarvasmarhák egységes nyilvántartási és azonosítási rendszerének szabályai Általános rendelkezések (1) A megjelölt szarvasmarhát úgy kell nyilvántartani, és kísérő okmánnyal ellátni, hogy nyomon követhető legyen eredeti és azt követő valamennyi tenyészete. (2) A szarvasmarha egyedek jelölése és nyilvántartása céljából a szarvasmarha tenyészeteket az országos adatbázisban nyilvántartásba kell venni. A tenyészetek és körzetek kialakítása 4. (1) A tenyészetek létesítéséhez az állomás hozzájárulása szükséges. A szarvasmarha ENAR-ban minden szarvasmarhatartó telep a tenyészet kialakítása szempontjából - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - külön tenyészetnek tekintendő. (2) Az állattartó kérelmére az állomás engedélyezheti az állat-egészségügyi szempontból azonos minősítésű, de földrajzilag elkülönült helyeken tartott állatok egy tenyészetként való nyilvántartását, ha a tartási helyek távolsága a harminc kilométert nem haladja meg. (3) Az állattartó kérelmének a következőket kell tartalmaznia: a) az egy tenyészetbe kerülő állatok tartási helyeit a földrajzi adataik feltüntetésével; b) az állatok tartási helyek közötti rendszeres mozgásának leírását; c) az állattartó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a különböző tartási helyek közötti állatmozgás naprakész nyilvántartását és az ezzel összefüggő adatok ellenőrző hatóság részére történő szolgáltatását, továbbá az egy tenyészetkódon történő nyilvántartásból adódó állat-egészségügyi következményeket egy esetleges forgalmi korlátozást igénylő hatósági intézkedés esetén. 5. (1) Az önálló tenyészetbe való besorolásról az Állomás dönt. Az ilyen tenyészetek létesítését, megszűnését és a bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat az országos adatbázisba az Állomás ENAR koordinátora jelenti be. (2) Az ENAR-felelős személyéről az Állomást, az önálló tenyészetbe való besorolást követő 10 munkanapon belül írásban tájékoztatni kell. Ha az ENAR-felelős személyében változás következik be, akkor azt az állattartónak - annak megtörténtét követő 10 munkanapon belül - írásban be kell jelentenie az Állomás részére. Ha az ENAR-felelős nem e rendelet előírásainak megfelelően látja el a feladatát, az Állomás köteles felhívni az állattartó figyelmét a jogsértő állapot megszüntetésére. (3) Tenyésztői körzet esetén a tenyészet állattartója a) a körzeten belül nyilvántartott valamennyi tenyészetéért, illetve állat tartásáért viseli a felelősséget; b) a különböző tenyészeteiben tartott állatok jelöléséhez egyidejűleg megrendelt füljelzőket valamennyi állaton elhelyezi. (4) A vágóhidakat, mesterséges termékenyítő állomásokat, rakodóhelyeket, állatvásárokat (piacokat), állatkórházakat, állatkiállításokat és az állati hullák megsemmisítésére szolgáló helyeket mindig önálló tenyészetként kell nyilvántartásba venni.

4 (5) Olyan, a (4) bekezdés alá nem tartozó önálló tenyészet esetén, amely nem az előírásoknak megfelelően látja el az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat, az Állomás dönthet annak megyei körzetbe történő átsorolásáról. 6. (1) Az Állomás az ENAR feladatok zavartalan ellátása érdekében megyei körzeteket alakít ki. Az állomás köteles megyei körzetbe sorolni minden olyan tenyészetet, amelynek tartója: a) nem vállalja az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatok végzését; b) a megbízás ellenére nem az előírásoknak megfelelően látja el az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat; vagy c) folyamatosan, egyidejűleg ötvennél kevesebb szarvasmarhát tart. (2) A megyei körzetbe való sorolás esetén az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat kizárólag az illetékes állomás által kijelölt, illetve megbízott állatorvos végezheti, a működésére meghatározott területen. (3) Egy tartási hely csak egy kapcsolattartóhoz tartozhat. (4) A kapcsolattartó állatorvos veszi nyilvántartásba az illetékességi területén kialakított új szarvasmarhatenyészetet. Ha a tartási hely más állatfaj tartása kapcsán már regisztrálva lett tenyészetként az országos adatbázisban, újabb tenyészetkód nem adható ki, hanem a meglévő tenyészethez kell a szarvasmarhatenyésztést bejelenteni. (5) A kapcsolattartó állatorvos, mint ENAR-felelős köteles az új tenyészetek létesítését vagy a tenyészet megszüntetését, továbbá a tenyészet bármely bejelentett adatában bekövetkezett változásokat az országos adatbázishoz haladéktalanul bejelenteni." 7. (1) Hatálytalan. A szarvasmarha jelölése és nyilvántartása [Hatálytalanított szövegrész: A szarvasmarhát mindkét fülében azonos módon elhelyezett páros füljelzővel kell jelölni]. (2) A jelölést és az egyed bejelentését a következő határidőig kell elvégezni: a) a borjú esetén a születését követő hetedik napig, b) importált állat esetén a karantén megkezdésétől számított tizenöt napon belül a külföldi marhalevél hatósági állatorvosnak történő átadásával egyidejűleg. c) Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: az EU tagországokból származó állatok megtartják eredeti füljelzőjüket, azok kiesése esetén - e rendeletben foglaltaknak megfelelően - gondoskodni kell az eredeti azonosítóval és országkóddal ellátott füljelzők pótlásáról.] (3) Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: A vágásra behozott szarvasmarha füljelzőjét nem kell változtatni, ha az állatot 72 órán belül levágják.] 8. (1) A szarvasmarha egyedi jelölésére kizárólag az OMMI által kiadott és olyan páros füljelző alkalmazható, amely megfelel a közösségi jogszabályban leírt követelményeknek, és tartalmazza az ország

5 kódját, az ENAR-logóját, a lézertechnikával nyomtatott ENAR-számot, a megegyező vonalkódot és kiemelt formában a használati számot. a) az állaton marad anélkül, hogy használata ártalmat okozna; b) a felirata megmásíthatatlan, jól látható és olvasható, ami végigkíséri az állatot élete során; továbbá c) tartalmazza az ország kódját, az ENAR-logóját, a lézertechnikával nyomtatott ENAR-számot, a megegyező vonalkódot és kiemelt formában a használati számot; d) az eredetisége megállapítható; e) hajlékony műanyag, ami tartós és kopásálló; f) egy-egy füljelző két összeilleszthető részből, illetve levélből áll, mindkettő legalább 45 mm hosszú és 55 mm széles, a karakterek legalább 5 mm-esek. (2) Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: A füljelző csak egyszer használható.] (3) Az Útmutató a füljelzők és behelyező eszközök, valamint a kapcsolódó bizonylatok igényléséhez, beszerzéséhez és az elosztás módjához iránymutatást ad. 9. (1) A szarvasmarha-egyed jelölését csak e feladat ellátására jogosult személy végezheti: a) a megyei körzetekben az ENAR-felelős állatorvos; b) az önálló tenyészetekben és a tenyésztői körzetekhez tartozó tenyészetekben az állattartó vagy az általa megbízott személy. (2) A megjelölt szarvasmarha adatairól kiállított ENAR-bejelentőlapot az országos adatbázisnak haladéktalanul meg kell küldeni. A bejelentés elektronikus úton is teljesíthető. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 23. (1) bekezdésében felsorolt adatokat. Hazai születésű állat bejelentése csak akkor fogadható el, ha az adatbázis az anyát (embrióátültetés esetén a recipienst) a bejelentő tenyészetében tartja nyilván. Az Útmutató tartalmazza a bejelentőlap mintáját. 10. (1) Ha az állat egyik füléből a füljelző kiesik, vagy olyan mértékű károsodás éri, hogy a felirata már nem olvasható, az OMMI-tól 48 órán belül meg kell rendelni a pótlását, illetve cseréjét. (2) Az OMMI által pótlásra, illetve cserére leszállított füljelzőt az átvételét követő 48 órán belül az állat fülébe kell helyezni. (3) Ha a füljelző páros kiesett, elveszett vagy olvashatatlanná vált, és az állat kétséget kizáróan másképp nem azonosítható, az állattartó kérésére és költségére alkalmas genetikai vizsgálattal meg kell állapítani az állat származását. Ennek eredményessége esetén az állomány nyilvántartásában vagy az állat igazolólapján feltüntetett füljelző megrendelhető (kettős pótlás). A füljelzők megrendelését az ENAR-koordinátor aláírásával igazolja. A füljelzők átvételéig az állatot forgalmi korlátozás alá kell helyezni. (4) Ha az állattartó a (3) bekezdés szerinti genetikai vizsgálat költségét nem vállalja, vagy a vizsgálat eredménye kizárja, hogy az állat azonos az állattartó által megjelölt ENAR-számon nyilvántartott egyeddel, akkor azt az illetékes kerületi főállatorvos rendelkezése alapján 48 órán belül az állattartó költségére (kártalanítás nélkül) le kell ölni. Az állattartó köteles a tetem ártalmatlanításáról gondoskodni a külön jogszabályban foglaltak szerint.

6 11. (1) Az állat levágása esetén a vágóhíd, elhullása esetén pedig az állati hulladékmegsemmisítő szervezet távolíthatja el a füljelzőket. (2) Az eltávolított füljelzőket meg kell semmisíteni az e rendeletben, valamint a veszélyes hulladékokra vonatkozó külön jogszabályokban foglaltak szerint. (3) Az eltávolított és megsemmisített füljelzőkről az (1) bekezdés szerinti szervezet köteles nyilvántartást vezetni, és annak időszerű állapotáról hét munkanapon belül tájékoztatni az állomást. 12. (1) A szarvasmarha csak akkor szállítható, ha a közösségi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megjelölték, továbbá belföldi marhalevél-igazolólap és állat-egészségügyi forgalomképességet tanúsító igazolás kíséri. (2) Az 1. számú melléklet tartalmazza a belföldi marhalevél-igazolólap és az állat-egészségügyi forgalomképességet tanúsító igazolás kötelező mintáját. (3) A szarvasmarhát az export zárórakodás helyéig a belföldi marhalevél-igazolólappal és a szarvasmarha útlevéllel együtt kell szállítani. Az ENAR-ban részt vevő hatóságok feladatai 13. (1) Az ENAR működtetésével, valamint az országos adatbázis létrehozásával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat az OMMI mint tenyésztési hatóság látja el. (2) Az (1) bekezdésben előírt feladatok végrehajtásának hatósági ellenőrzését az állomás látja el. (3) A támogatások ellenőrzéséért felelős hatóság közreműködik az ENAR ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 14. Az OMMI részletes feladat- és hatásköre az ENAR működtetésével kapcsolatban: a) ellátja az információk biztonságos központi tárolásával, az országos adatbázis működtetésével és fejlesztésével összefüggő valamennyi feladatot az adatvédelmi előírások betartásával; b) gondoskodik az állatok jelöléséhez szükséges füljelzők és behelyező eszközök, valamint a kapcsolódó bizonylatok beszerzéséről és továbbításáról, illetve kiállításáról; c) gondoskodik arról, hogy az arra jogosult felhasználóknak az adatbázis hiteles információkat adjon; d) eljárást kezdeményez az illetékes hatóságnál, ha észleli, hogy e rendelet előírásaitól eltérnek; e) elkészíti és kiadja az ENAR eljárással kapcsolatos Útmutatót. 15. Az állomás részletes feladat- és hatásköre az ENAR működtetésével kapcsolatban: a) az ENAR területi szervezeti egységeinek kialakítása, működésük megszervezése, engedélyezése és irányítása; b) az ENAR-felelősök jóváhagyása, a körzetek kapcsolattartóinak kijelölése és megbízása, a szakszerű végrehajtás feltételeinek biztosítása; c) az ENAR-rendszer működése és fejlesztése során szükséges hatósági ellenőrzések végrehajtása. 16. A támogatások ellenőrzésére külön jogszabály szerint meghatározott szervezet feladatai és kötelességei:

7 a) biztosítja az országos adatbázisnak a támogatásokkal kapcsolatos adatokat; b) elvégzi az ENAR működése során szükséges, hatáskörébe utalt ellenőrzéseket. Az ENAR-ban részt vevő vágóhíd üzemben tartója és a felügyeletet ellátó hatósági állatorvos feladatai 17. A vágóhíd üzemben tartója feladatai és kötelességei: a) biztosítja [a b)-c) pontokban foglaltak kivételével], hogy rendes vágásra ne kerüljön az a szarvasmarha, amelyiknek hiányzik vagy azonosításra alkalmatlan a füljelzője, továbbá ha nem kíséri belföldi marhalevéligazolólap és állat-egészségügyi forgalomképességet tanúsító igazolás; b) elvégzi az állat-egészségügyi előírások figyelembevételével az azonnali vágás céljából behozott állat levágását, feltéve hogy ez hetvenkét órán belül végrehajtható; c) elvégzi az eljáró állatorvos által állat-egészségügyi igazolással elrendelt kényszervágásokat; d) nyilvántartást vezet a vágóhídon levágott állatokról, ami tartalmazza az ENAR-számot és a vágás időpontját; c) az ellenőrző szelvény nélküli igazolólapokra rávezeti a vágóhíd tenyészetkódját, valamint az állat vágóhídra érkezése időpontját, és az igazolólapokat a közösségi jogszabályban meghatározottak szerint megküldi az OMMI-nak; f) gondoskodik a levágott szarvasmarha füljelzőinek megsemmisítéséről. 18. A vágóhíd felügyeletét ellátó hatósági állatorvos feladatai és kötelességei: a) ellenőrzi a vágóhídon levágásra kerülő állat füljelzőjét, továbbá belföldi marhalevél-igazolólapja és forgalomképessége megfelelő tanúsítását, azok hiánya esetén megtiltja az átvételt az igazolások pótlásáig; b) folyamatosan ellenőrzi és felügyeli a 17. -ban előírtak betartását. Az ENAR-ban részt vevő állattartók és a hatóság által kijelölt ENAR-felelős feladatai és kötelezettségei 19. Az állattartó köteles a közösségi jogszabályokban foglaltakat betartani, valamint: a) a telepen tartott szarvasmarhákról a 2. számú melléklet szerint állomány-nyilvántartást vezetni, és azt naprakészen tartani; b) a tenyészet, illetve a tartott állatok pontos és szakszerű nyilvántartásba vételét elősegíteni; c) az ellenőrzésre jogosult szervezet képviselőjének rendelkezésére bocsátani a szükséges információkat és adatokat; d) az új tenyészet létesítését vagy a tenyészet megszüntetését, továbbá a tenyészet adataiban bekövetkezett változásokat az ENAR-felelős útján tíz munkanapon belül az állomásnak bejelenteni; e) az ENAR szabályai szerint a tenyészetében lévő állatok jelöléséről gondoskodni, és ennek költségeit viselni; f) megakadályozni a füljelzők eltávolítását, megrongálását, illetve olvashatatlanná tételét;

8 g) a kiesett, elveszett vagy olvashatatlanná vált füljelző pótlásáról saját költségén gondoskodni, mindkét füljelző hiánya esetén a 10. (3) bekezdése szerint eljárni, és költségeit viselni; h) a hazai azonosítóval megjelölt importált állat adatait az állomány-nyilvántartó könyvben úgy feltüntetni, hogy a korábbi és az új azonosító közötti kapcsolat bármikor megállapítható legyen. 20. Az ENAR-felelős köteles: a) az állattartó jelzése alapján gondoskodni a füljelzők és a jelöléshez szükséges eszközök megrendeléséről, a jelölés előírt határidő szerinti elvégzéséről és hatósági bejelentéséről; b) az illetékes állomást három munkanapon belül értesíteni az ENAR-felelős személynek átadott vagy attól átvett, továbbá a felhasználás előtt használhatatlanná vált vagy elveszett füljelzőről. Az országos adatbázis 21. (1) Az állatok azonosíthatósága és nyomon követése, illetve a támogatások ellenőrzése céljából az Országos Állattenyésztési Adatbank [Átv. 16. a) pontja] részeként országos adatbázist kell fenntartani, illetve működtetni. (2) Az országos adatbázisban - a tenyészetek információs rendszere keretében - a következő adatokat kell nyilvántartani: a) a tenyészet és a származási ország kódja feltüntetését; b) a tenyészet címét; c) a felelős állattartó ügyfél-regisztrációs Korm. rendelet szerinti regisztrációs számát; d) a tenyészethez tartozó tartási helyek földrajzi adatait; e) a 33. szerinti hatósági ellenőrzések tényét és eredményét." (3) Az országos adatbázisban - a tenyészet információs rendszer keretében - az állami állat-egészségügyi szolgálat által meghatározott szempontok alapján biztosítani kell az alábbi adatok nyilvántartására alkalmas beviteli mezőket is: a) a tenyészet meghatározott betegségekre vonatkozó állat-egészségügyi státusza; b) a forgalomkorlátozással kapcsolatos rendelkezés. (4) Az országos adatbázisban az ENAR keretében kell nyilvántartani a szarvasmarha 23. -ban előírt adatait. (5) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazhatja a következő kiegészítő adatokat is: a) a tenyészet típusát; b) a szarvasmarha férőhelyek számát; c) a tulajdonos nevét és címét; d) a felelős állatorvos nevét és címét; e) a külön jogszabály szerinti támogatások adatait.

9 22. (1) Az országos adatbázisban az adatvédelmi előírások betartásával kell nyilvántartani a szállítójárművek, szállítmányozók, kereskedők, állat-egészségügyi kerületek, kerületi főállatorvosok és az ellenőrzésre jogosultak adatainak nyilvántartását is. (2) Az országos adatbázisból a járványügyi nyomozáshoz, a forgalomkorlátozás elrendeléséhez és feloldásához külön jogszabályban előírt adatokat kell szolgáltatni. (3) A pontja szerint felsorolt illetékes hatóságok a vonatkozó ENAR-információhoz hozzáférhetnek. (4) Az országos adatbázis az állattartók és az ellenőrző szervezetek részére a rájuk vonatkozó adatok tekintetében nyilvános. A belföldi marhalevél-igazolólap tartalma és felhasználásának követelményei 23. (1) A belföldi marhalevél-igazolólap adatbázisból kitöltött első oldala (felső része) az alábbi adatokat tartalmazza: a) az állat ENAR-nyilvántartási számát és következő adatait: nemét, faját vagy fajtája megnevezését, színét, születési idejét, előző (külföldi) azonosító számát, a származási ország megnevezését, az anya vagy recipiens számát; b) az állattartó nevét és címét, a tenyészet kódját, címét; c) az egyed tenyészeteinek adatait: a származási ország megnevezését (külföldi tenyészet esetén), a tenyészet kódját (hazai tenyészet esetén) és a tenyészetbe kerülés idejét; d) az egyedre felvett támogatás külön jogszabály szerint előírt adatait, az igényelt támogatást és annak teljesítését (második életkor kategória szerint); e) az állattartó aláírását; f) a kibocsátó szervezet megnevezését; g) a kiadás időpontját és sorszámát. (2) A belföldi marhalevél-igazolólap első oldalának alsó része az ellenőrző szelvényből áll. (3) Az igazolólap második oldala az állat-egészségügyi forgalomképesség igazolásához szükséges adatokat tartalmazza. Az adatlap kitöltését követően - ha egyéb jogszabály másképp nem rendelkezik - a hatósági állatorvos az aláírásával és a bélyegzőjével igazolja az állat forgalomképességét. Vágóhídra történő szállítás esetén szükséges az állattartó aláírása is. 24. (1) A megyei körzetbe sorolt tenyészet esetében az állomás, önálló tenyészet és tenyésztői körzetbe sorolt tenyészet esetében pedig az OMMI a központi adatbázisból igazolólapot állít ki az állattartónak. Az igazolólapot az állat születése vagy tenyészetbe kerülése bejelentését tanúsító bizonylat beérkezésétől számított 14 napon belül kell kiadni. (2) Az igazolólap hatósági bizonyítvány, ami lehetővé teszi az állat azonosítását és az egyéb feltételek megléte esetén annak forgalmazását. (3) Az igazolólapot a kiállító szervezet az ENAR-felelős címére küldi meg. (4) Az ENAR-felelős által továbbított igénylés alapján a kiállító szervezet a központi adatbázisból pótolja a megsemmisült, elveszett és névváltoztatás miatt cserélt igazolólapot. Az új igazolólap költségeit az állattartó viseli.

10 (5) EU tagállamból érkező szarvasmarha útlevelét az OMMI-nak le kell adni. Az OMMI az új igazolólap kiállításával egyidejűleg az érintett tagállamnak visszaküldi az útlevelet. 25. Az állattartó köteles: a) gondoskodni arról, hogy a szarvasmarha szállítása vagy hajtása esetén a belföldi marhalevél-igazolólap kísérje az állatot, továbbá azt az ellenőrző állat-egészségügyi hatóság, valamint a közúti forgalmat ellenőrző rendőrhatóság felhívására bemutatni; b) a tenyészetből kikerült szarvasmarha igazolólapjának ellenőrző szelvényét három munkanapon belül átadni az ENAR-felelősnek; c) a tenyészetbe került szarvasmarha ellenőrző szelvény nélküli igazolólapját három munkanapon belül átadni az ENAR-felelősnek; d) az elveszett állat ellenőrző szelvénnyel egybefüggő igazolólapját három munkanapon belül átadni az ENAR-felelősnek; e) az állat elhullása esetén az ellenőrző szelvényt három munkanapon belül átadni az ENAR-felelősnek, a tetemet és az igazolólapot a községi hullabegyűjtő hely kezelője útján vagy közvetlenül átadni az állati hulladék feldolgozó szervezetnek; f) kényszervágás esetén az ellenőrző szelvényt három munkanapon belül átadni az ENAR-felelősnek, az igazolólapot pedig a kényszervágóhídnak átadni vagy három munkanapon belül megküldeni; g) az igazolólap megsemmisülése, elvesztése miatt, vagy ha lapja betelt, három munkanapon belül értesíteni az ENAR-felelőst. 26. Az ENAR-felelős köteles: a) az elveszett állat ellenőrző szelvénnyel egybefüggő igazolólapját a kézhezvételétől számított hét munkanapon belül az ellenőrző szelvény rovatainak kitöltése után az országos adatbázisnak megküldeni; b) a más tenyészetből beérkezett szarvasmarha ellenőrző szelvény nélküli igazolólapját kitölteni, és hét munkanapon belül az országos adatbázisnak megküldeni; c) a tenyészetéből kikerült vagy elhullott szarvasmarha igazolólapjának ellenőrző szelvényét a kézhezvételétől számított hét munkanapon belül kitölteni, és az országos adatbázishoz megküldeni; d) az igazolólap megsemmisülése vagy elvesztése esetén az országos adatbázistól haladéktalanul kezdeményezni új igazolólap kiadását; e) az állattartóval információs összeköttetést fenntartani az országos adatbázis állományváltozást követő feladatainak ellátása érdekében. 27. (1) Az állatvásár (piac), a kiállítás és az állatkórház ENAR-felelőse köteles: a) ellenőrizni a beszállított állatok jelölését, valamint igazolólapjait; b) a beszállított állatok adatait az országos adatbázisnak hét napon belül bejelenteni. c) nyilvántartást vezetni a beszállított és kiszállított állatokról." (2) A rakodóhely, illetve a gyűjtőhely ENAR-felelőse az (1) bekezdésben foglaltakkal egyezően köteles ellenőrzést végezni, valamint az országos adatbázisnak jelentést tenni.

11 (3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt létesítmények hatósági felügyeletét ellátó állatorvos köteles felügyelni és ellenőrizni az e bekezdésekben előírtak betartását. Ha a hatósági állatorvos megállapítja, hogy a vonatkozó rendelkezéseket nem tartják be, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket és szükség esetén az Állomást értesíteni. 28. (1) Az állati hulladékot megsemmisítő szervezet köteles: a) a kijelölt megsemmisítő helyen a szarvasmarhahullát az ENAR-szám alapján azonosítani; b) a füljelzőit eltávolítani és megsemmisíteni; c) az igazolólap felső részét kitölteni, és az országos adatbázisnak hét napon belül megküldeni. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt létesítmény hatósági felügyeletét ellátó állatorvos köteles felügyelni és ellenőrizni az (1) bekezdésben előírtak betartását. Ha a hatósági állatorvos megállapítja, hogy a vonatkozó rendelkezéseket nem tartják be, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket és szükség esetén az Állomást értesíteni. A szarvasmarha-útlevél használata 29. (1) A szarvasmarha kivitele esetén az adatbázis adataiból a 3. számú melléklet szerint szarvasmarha útlevelet kell kiállítani. (2) A tervezett kivitel esetén a szarvasmarha-útlevelet az ENAR-felelős igényli az országos adatbázistól. A kérelem mintáját az Útmutató tartalmazza. (3) A szarvasmarha-útlevelet az országos adatbázis hét munkanapon belül köteles kiadni, ezt az ENAR-felelős továbbítja az állattartónak. (4) Hatálytalan. [Hatálytalanított szövegrész: Az állattartó a szarvasmarha útlevelet aláírásával ellátja, és a belföldi marhalevél-igazolólappal együtt átadja az export rakodásban illetékes hatósági állatorvosnak.] (5) Az állatot a (4) bekezdés szerinti okmányokkal kell az export rakodóhelyre szállítani. 30. (1) Az export zárórakodásnál közreműködő hatósági állatorvos köteles: a) a szarvasmarha útlevelét az igazolólappal együtt átvenni és ellenőrizni, hiányossága esetén a berakodást megtiltani vagy felfüggeszteni annak pótlásáig; b) az exportált szarvasmarha igazolólapját kitölteni, és hét napon belül az adatbázishoz eljuttatni; c) a szarvasmarha útlevelet és a külön jogszabályban meghatározott egyéb dokumentumokat az állattal együtt a célországba küldeni; d) meghiúsult export esetén a szarvasmarha útlevelet és az állat-egészségügyi bizonyítványt bevonni; illetve az állatot az igazolólappal együtt tovább szállíttatni; e) a már beszállított állatok adatait az országos adatbázisnak hét napon belül bejelenteni. Az Útmutató tartalmazza a bejelentés mintáját. (2) Az ideiglenesen külföldre szállított állat visszaérkezésekor az állattartó köteles a szarvasmarha visszaküldött útlevelét, valamint állat-egészségügyi bizonyítványát az ENAR-felelősnek leadni. Az ENARfelelős ezt követően új igazolólapot igényel az országos adatbázistól.

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 1 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ Állattartó farmokra vonatkozó szbályok 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ AZ ÁLLAT EGÉSZSÉGVÉDELME I. Cím Az állatbetegségek megelõzésének és

Részletesebben

EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI ÁLLATORVOSLÁS

EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI ÁLLATORVOSLÁS EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI ÁLLATORVOSLÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI ÁLLATORVOSLÁS Szerző: DR. SZIEBERTH ISTVÁN Lektor: DR. MILE SÁNDOR Szerkesztő:

Részletesebben

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól 87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -a 1. pontjának g) alpontjában és

Részletesebben

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. (2) bekezdése 1., 2., 8. és 25. pontjában kapott

Részletesebben

a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához

a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához ÚTMUTATÓ VÁGÓHIDAK ÉS ÁLLATI HULLADÉK MEGSEMMISÍTŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához 5. 7. v e r z i ó (2015.április) TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3 2 AZ ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet. a vágóállatok vágás utáni minősítéséről

75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet. a vágóállatok vágás utáni minősítéséről 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet a vágóállatok vágás utáni minősítéséről Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. -a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kereskedelmi

Részletesebben

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről legutoljára módosította: 2004. évi LXXIV. törvény - kék háttérrel, sárga színnel színnel a szövegben, melynek 16. (2) E törvény 7. -ában foglaltakat a hatálybalépés

Részletesebben

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. (2) bekezdése 1., 2., 8. és 25. pontjában kapott

Részletesebben

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre MTTE Regionális résztaggyűlések 2010. március 2 12. Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid igazgató MgSzH Központ HOFI

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 1 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 41/1997. (V. 28.) rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv. 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Tervezet! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2008. ( ) FVM rendelete. a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2008. ( ) FVM rendelete. a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL HATÁLYOS 2015. JANUÁR 20. 1 I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. Bizalom Nyugdíjpénztár. 2014. november 5.

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. Bizalom Nyugdíjpénztár. 2014. november 5. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL Bizalom Nyugdíjpénztár 2014. november 5. I. BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 4. (2) bekezdésében,

Részletesebben

29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet. az egyes állatfajok egyedeinek Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. I. Fejezet ÁLTALÁ OS SZABÁLYOK

29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet. az egyes állatfajok egyedeinek Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. I. Fejezet ÁLTALÁ OS SZABÁLYOK 1 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet az egyes állatfajok egyedeinek Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49. (1) bekezdése

Részletesebben

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 1 Az Országgyűlés a tulajdon védelme, a közúti közlekedés biztonságának elősegítése érdekében a következő törvényt alkotja: I. Fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

I. fejezet Általános és értelmező rendelkezések

I. fejezet Általános és értelmező rendelkezések Szabályzat a diákigazolványok kezeléséről 1 A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv., valamint a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) sz. Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás. a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról

19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás. a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról Szám: 5-1/19/2001. TÜK A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998.

Részletesebben