Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához"

Átírás

1 Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: 9. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 10. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 11. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 12. évfolyam dr. Vándor Lászlóné SZAKKÖZÉPISKOLA évfolyam 2. Óraszámok: 9. osztály 4 óra (éves óraszám : 144) 10. osztály 4 óra (éves óraszám : 144) 11. osztály 4 óra (éves óraszám : 144) 12. osztály 4 óra (éves óraszám : 128) 3. Általános célok: ok és feladatok: A 9. évfolyamos diákok egy része mivel már általános iskolában is a németet, mint idegen nyelvet tanulták több éve tanulja a célnyelvet. Ez idı alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bıvült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetıvé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik gyenge és erıs pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további fejlesztése. A 9. évfolyamos diákok közül, akik a német nyelvet, mint célnyelvet a középiskolai tanévük elsı évében kezdték tanulni még nem rendelkeznek azokkal a tapasztalatokkal, amelyekkel a német nyelvet már több éve tanuló diáktársaik. Emiatt nekik a céljuk az, hogy mihamarabb elsajátítsák azokat a tapasztalatokat, melyek segítségével az órai munkában eredményesen tudjanak részt venni, illetve önálló feladatmegoldásokra is képesek legyenek., hogy a 10. évfolyam végére minden diák eljusson az A2-es szintre, melyen a számára ismert témakörökben, életszerő helyzetekben képes információt kérni és kapni. Megérti a hosszabb terjedelmő, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudja szőrni a lényeges információkat. Képes több mondatból álló szöveget szóban vagy írásban létrehozni. Szókincse elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjon cserélni.

2 A 12. évfolyam végére minden diáknak a B1szintő nyelvtudást kell szereznie az elızı szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról tudnia kell írásban és szóban információt cserélnie, hosszabb szöveget megértenie és létrehoznia. Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvő tananyag felölelje a más tantárgyaknál tanult tartalmakat, de ezeken az évfolyamokon a diákok nyelvi szintje már új tananyag feldolgozását is lehetıvé teszi. Fontos, hogy az elızı évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást az önálló olvasás és az osztálytermen kívüli nyelvi hatások. Ebben az életkorban a diákokat segítheti a szabályszerőségek felismerése és azok alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a kontextuson és a kommunikáción van. Ezeken az évfolyamokon kell egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd és nyelvhelyesség között. A 12. évfolyam végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen nyelvtanulási stratégiák hatékony alkalmazását. követelmények: A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklıdésének megfelelıen továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeirıl és kultúrájáról.

3 4. A német nyelv helyi tanterve 9. évfolyam Témakör: Üdvözlés, megszólítás, bemutatkozás Óraszám: 15 A tanuló legyen képes a célnyelven köszönni, elköszönni, bemutatkozni, másokat bemutatni, egyszerő információt kérni, információt adni, bocsánatot kérni, bocsánatkérésre reagálni. Operncafé Zimmer frei Hotel Imperial Személyes névmások Szabályos igék ragozása A heißen és sein ige ragozása A határozott névelı Egyenes szórend Számok 20-ig Az olvasás és helyes kiejtés gyakorlása A helyesírás fejlesztése tollbamondással Magnóhallgatás Viszonylag helyes kiejtés, -írás Rövid, egyszerő információkérés, -adás Rövid, egyszerő utasítások megértése Témakör: Vásárlás Óraszám: 10 A tanuló legyen képes árucikkek árának megtudakolására, azok egyszerő leírására. Tetszés, nem tetszés kifejezése Namen, Namen Billig oder teuer Ausverkauf A fınevek többes száma A határozatlan névelı Tagadás Udvarias felszólítás Melléknév a névszói állítmányban Olvasmány alapján kérdésszerkesztés Nyelvtani feladatok a munkafüzetben Magnóhallgatás (hallott szöveg értése) Rövid bemutatkozás és arra reagálás Rábeszélni, ill. lebeszélni valakit a vásárlásról

4 Témakör: Étkezés, étteremben Óraszám: 10 Megfelelı szókincs birtokában a tanuló legyen képes vendéglıben rendelni, vakit kínálni, kínálásra reagálni, számlát kifizetni Essen und trinken Sachertorte und Currywurst Hallo, Herr Ober A tıhangváltós igék A möchte ige használata Tárgyeset Kötıszavak: und, aber, oder Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben Párbeszédek befolytatása Magnóhallgatás Hallott szövegek megértése, a legfontosabb információk kigyőjtése Számok gyors felfogása Rövid dialógusok alkotása Témakör: Személyes adatok, foglalkozások Óraszám:10 A tanuló legyen képes bemutatkozni (név, lakhely, foglalkozás, telefonszám), ill. mindezt másoktól megtudakolni Wie geht s? Visitenkarte Musikquis im Radio Peter macht eine Party Az eldöntendı kérdés A mein birtokos névmás A személyes névmások tárgyesete Von a birtoklás kifejezésére Nyelvtani magyarázat és gyakorlatok Kérdés felelet Névjegykártyák készítése Német nyelvő bemutatkozás és arra reagálás Egy személy bemutatása, jellemzése szóban és írásban

5 Témakör: Család, családtagok, foglalkozások Óraszám: 10 A tanuló legyen képes személyeket megnevezni, leírni, elégedettséget, elégedetlenséget, csodálkozást, bosszúságot, nem tetszést kifejezni Familien aus aller Welt Die Familie Koch Familie Kindermann Das Klassentreffen Tratsch haben, kein(e), doch Szövegfeldolgozás kérdés-felelet alapján Táblázatok kitöltése ismert információk lapján Saját család bemutatása Magnóhallgatás: igaz - hamis A tanuló legyen képes a saját, ill. mások családját bemutatni Témakör: Napirend Óraszám: 10 A tanuló tudjon eseményeket idıpontokhoz rendelni Peter lebt aktiv Was macht Helga Montag ist mein Horrortag Wohin gehen die Leute Az elváló igekötık Idıpont és idıtartam kifejezése A sondern kötıszó in + tárgyeset Magnóhallgatás Kérdés felelet Gyakorlatok a munkafüzetben Napirendkészítés Hétköznapi és szabadidıs-tevékenységek ismerete (mi hol mikor)

6 Témakör: Szabadidı Óraszám:10 A tanuló tudjon tájékozódni, informálódni a szabadidıs tevékenységekrıl Eine Nacht in Berlin Hast du Zeit? Einladung Es ist viel los! Wieder zu spät! Müssen, können, wissen Man, es gibt Für, auf, über + tárgyeset Dialógus (meghívás, annak elfogadása, ill. elutasítása) Hirdetések, mősorajánló értelmezése Magnóhallgatás A nyelvtani ismeretek minél pontosabb alkalmazása Mondatszerkesztés Témakör: Ország- és nemzetiségnevek Óraszám: 11 A tanuló ismerje a földrészek, az európai országok nevét (néhányuk nyelvét) ezekkel kapcsolatos helyviszonyok kifejezéseit Farben Länder Sprachen A wollen ige Földrajzi nevek (nach, in, aus) Az idı kifejezése Mutató névmások (dieser, jener, welcher) Az ein, kein határozatlan névmás Közös szótanulás térképpel Utazás valahonnan valahová (szóban) Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A földrajzi nevek pontos ismerete Az európai országok (szomszédaink, ill. a német anyanyelvő országok) nevének ismerete

7 Témakör: Élelmiszerek élelmiszerek vásárlása Óraszám: 11 A tanuló ismerje az alapvetı élelmiszereket, tudjon egyszerő vásárlást lebonyolítani Radtour ins Elbetal Der Einkauf Der Naschmarkt in Wien Felszólítás A mögen ige használata Kötıszók: trotzdem, deshalb Nicht(s) mehr, kein(e) mehr Szövegértés Dialóguskészítés Szerepjáték (bevásárlás) A tanuló értse meg az eladók kérdéseit, tudjon arra reagálni, tudjon kérni, mennyiségeket megjelölni, válogatni, fizetni Témakör: Étkezés ételek - italok Óraszám: 11 A tanuló ismerje meg a fı étkezéseket, azok vendéglıi lebonyolítását Essen gehen Das Frühstück Essen in China Essen in Deutschland Részeseset Birtokos névmások A dürfen ige használata A dass kötıszó Hallott szöveg értése Írott szöveg kiegészítése Éttermi párbeszédek A tanuló tudjon javasolni, javaslatra reagálni, eseményeket leírni, étkezési szokásairól beszámolni

8 Témakör: Öltözködés, ruhavásárlás Óraszám: 11 A tanuló ismerje meg a legfontosabb ruhadarabokat, tudjon áruházban vásárolni Leute über Kleider Warenhaus Überraschung in Lila A személyes névmások részes esete Igék részes-, ill. tárgyesettel Szórend Hallott szöveg értése Párbeszéd áruházban Szövegértés tartalom-elbeszélés A tanuló legyen képes a tanult nyelvtan felhasználásával érthetıen elıadni magát egy áruházban Témakör: Lakás Óraszám: 11 A tanuló ismerje a lakás részeit, az alapvetı bútorok nevét, helymeghatározásokat Möbelstücke Wohnwagenidylle Heute stirbst du A tárgy- és részes esettel álló elöljárószók Helyviszonyokat kifejezı igepárok A denn kötıszó A viel és wenig határozatlan számnevek Hallott szöveg értése Önálló fogalmazás saját lakásról, szobáról Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A tanult nyelvtani anyag és szókincs elsajátítása a követelmény és egyben feltétele

9 Témakör: Nyaralás, szálloda Óraszám:11 A tanuló tanuljon meg megtörtént eseményeket elmesélni, tudjon levelet írni Urlaub mit Überraschungen Perfekt (haben ill. sein) Jemand, niemand Írott szöveg megértése Írott szöveg feldolgozása (kérdés felelet) Hallott szöveg feldolgozása Követelmény a Perfekt elsajátítása, feltétele ezen igeidı legpontosabb, biztos ismerete, gyors, esetleg már automatikus használata

10 10. évfolyam Témakör: Közlekedés, közlekedési eszközök Óraszám: 18 A tanuló tudjon az adott témakörben információt kérni, arra reagálni, mind gyalogos, mind jármővel való közlekedéssel kapcsolatban Unterwegs Ein Ausländer in Wien A birtokos eset A birtokos szerkezet Elöljárószók Írott szöveg megértése Írott szöveg fontosabb információinak megkeresése Beszélgetés utazásról Hallott szöveg értése Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A teljes fınévragozás ismerete, annak meglehetısen biztos alkalmazása Témakör: Reggeli tevékenységek, telefonálás Óraszám: 18 Tanuljuk meg a reggeli tevékenységek kifejezéseit, a tanuló tudjon telefonálni, telefonos üzeneteket felvenni Morgens im Badezimmer Am Telefon Notizen Endlich ist die Familie zusammen A visszaható igék Kérdıszók Névmási határozószók Szövegfeldolgozás Hallott szöveg értése: igaz hamis Információgyőjtés Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A sich-es igék minél biztosabb használata. Ezen igék ismeretében részletes napirend összeállítása írásban, ill. szóban

11 Témakör: Munka, diákmunka Óraszám: 18 A munkavállalással kapcsolatos kifejezések ismerete Schüler für alles Schülerservice Melléknévfokozás Összehasonlítás A weil kötıszó Alárendelt mellékmondatok A lassen ige használata Gyakorlás, gyakorlás és gyakorlás szóban és írásban Feladatok a munkafüzetben A továbbhaladás feltétele most is (mint tkp. minden esetben) a tanultak minél pontosabb ismerete, azok könnyed alkalmazása. Témakör: Utazás, nyaralás Óraszám:18 A tanuló ismerje az utazással, közlekedéssel kapcsolatos eszközöket, tevékenységeket Im Reisebüro Urlaubswünsche Familie Meyer fährt auf Urlaub Das Baby auf dem Autodach A melléknév gyenge ragozása Dátum Idıhatározók Írott szöveg feldolgozása Szövegértés Szöveghelyreállítás Táblázatkitöltés A tanuló legyen biztos a dátum és idıhatározók használatában. Tudja elmondani utazási igényeit, tudjon menetjegyet venni, informálódni utazással kapcsolatban.

12 Témakör: Szobafoglalás, szálloda Óraszám: 18 Információkérés, -adás az adott témában An der Rezeption Im Hotel Wünsche eines Hotelgastes A melléknév erıs és vegyes ragozása Tanári magyarázat Gyakorlás a munkafüzetben Szövegkiegészítés Dialógus - szobafoglalás A nyelvtan pontos ismerete nem feltétele nak. A szókincs alapos ismerete viszont szükséges. Témakör: Iskola, osztálykirándulás Óraszám: 18 A tanuló ismerje az iskolával, tanulással kapcsolatos legfontosabb kifejezéseket, tantárgyak neveit Die Schule Schulen in Deutschland und in der Schweiz Aus dem Tagebuch von Schülern Chemiestunde am Küchentisch Präteritum Fınevesült melléknevek Szövegfeldolgozás Nyelvtani magyarázat Nyelvtani gyakorlatok Levélírás a saját iskolánkról Lényeges információk megértése, ismerete, elmondása német nyelven a témáról. A Präteritum minél pontosabb ismerete

13 Témakör: Betegségek, orvosnál Óraszám: 18 A tanuló ismerje meg a legfontosabb testrészeket, betegségeket, a rendelıben használt, ill. gyógyulással kapcsolatos szavakat, kifejezéseket Wo fehlt es? Arztbesuch Eva fühlt sich krank Virus aus Weltreise Der schwierige Patient Passiv Präsens Passiv Präteritum A sollen és müssen igék különbsége Szövegfeldolgozás (kérdés felelet) Párbeszédek orvosnál Szövegértés magnóról Szövegkiegészítés Nyelvtani gyakorlatok A tanuló tudjon saját, ill. mások hogylétérıl beszámolni, ezzel kapcsolatos információt kérni, ilyen jellegő információkra reagálni Témakör: Országismeret Óraszám: 18 A tanuló tudjon bemutatni városokat, képes legyen leírni nevezetességeket Budapest Wien Rostock Salzburg Luzern Zalaegerszeg Nyelvtani összefoglalás Szövegfeldolgozás (akár fordítással is) Szövegszerkesztés Nyelvtani ismétlı gyakorlatok A tanuló tanulja meg városunk, fıvárosunk, Bécs (esetleg más német és/vagy osztrák városok) legfontosabb nevezetességeit.

14 11. évfolyam Témakör: Ismétlés, felmérés Óraszám: 16 Az elızı két év szóanyagának felelevenítése és kiegészítése, nyelvtani ismétlés Einander kennen lernen Deutschlernen Deutsche Briefpartner finden Kérdıív kitöltése Interjú készítése Levélírás Telefonbeszélgetés Magnó Nyelvtani gyakorlatok Az alapvetı szókincs elsajátítása A nyelvtani anyag megfelelı ismerete Témakör: Lakókörnyezet, lakhely Óraszám: 16 A tanuló legyen képes bemutatni saját és mások lakhelyét, tudja bemutatni a vidéki és városi élet elınyeit és hátrányait Wohntypen Mein Zuhause Stadt und Land A szenvedı szerkezet Képleírás Véleménykifejtés Szövegfeldolgozás Nyelvtani gyakorlatok A tanuló tudja bemutatni a saját lakóhelyét, házukat, lakásukat, szobáját

15 Témakör: Vásárlás, vásárlási szokások Óraszám: 16 A tanuló ismerje a bevásárlóhelyeket, azok különbségeit Aldi informiert Bei Euro-Spar Kaufen im Internet Feltételes mellékmondatok wenn, ob Szövegfeldolgozás Prospektusok értelmezése Vásárlóhelyek összehasonlítása Nyelvtani gyakorlatok A tanuló tudjon beszámolni bevásárlási szokásairól Témakör: Divat, öltözködés Óraszám: 16 A tanuló tudjon beszámolni a divat fontosságáról a fiatalok körében Mode für Mädchen Mode für Jungen Schuluniform Lesestück: Ganz hinten in der Schlange Kötıszók: als, wann, wenn, solange, während, bis, seitdem, obwohl Szövegfeldolgozás Írott szöveg Hallott szöveg Véleményalkotás Nyelvtani gyakorlatok A tanuló ismerjen a divatra, öltözködésre vonatkozó kifejezéseket, ismerje fel, tudja használni a tanult kötıszavakat

16 Témakör: Család, háztartás, gyereknevelés Óraszám: 16 A tanuló az eddig tanultaknál magasabb nyelvi szinten tudjon beszélni a családról és a családi életrıl Familie gestern und heute Rund um die Uhr im Einsatz Der Hausmann Zu + Inf. Szövegfeldolgozás Szövegalkotás Levélírás Nyelvtani gyakorlatok Ezen témakörön belül az új nyelvtani szerkezet felismerése és megértése feltétele Témakör: Emberi kapcsolatok, szeretet, szerelem Óraszám: 16 A tanuló tanulja meg az emberi kapcsolatok kialakításához és ápolásához szükséges nyelvi elemeket Liebe in Bildern Die geheime Liebe Mirja und Arne Der Tag der Liebe határozói mellékmondatok Scheinen. Zu +Inf. Kötıszavak: ohne dass., ansatt dass Szövegfeldolgozás Véleményalkotás Szövegértés (falsch richtig) Nyelvtani gyakorlatok A tanult nyelvtani szerkezet felismerése és viszonylag biztos alkalmazása

17 Témakör: Munka, pályaválasztás, karrier Óraszám: 16 A tanuló legyen képes a témában társalgásra. Tudja elmondani saját véleményét különbözı szakmákról, tudja elmondani a jövıjére vonatkozó elképzeléseit, terveit Berufe Was wird aus mir? Kind oder Karriere Relativsatz Írott és hallott szöveg értése Egymáshozrendelés Szövegkiegészítés Nyelvtani gyakorlatok Szükséges a téma szókincsének alapfokú elsajátítása. A tanuló ismerje fel a tanult nyelvtani elemeket Témakör: Országismeret - Svájc Óraszám: 16 A tanuló ismerje meg kissé ezen országot, népét, szokásait Die Schweiz ist wunderschön Unterwegs in der Schweiz Das Cybertagebuch Fınévvé vált melléknevek Melléknévi igenevek je. desto Szövegfordítás Kérdés felelet Hallott szöveg értése Nyelvtani gyakorlatok A tanuló tudjon egyes országokat, tájegységeket bemutatni. Tudjon egyszerő nyelvezeten népeket, népszokásokat leírni, jellemezni.

18 Témakör: Az egészséges életmód. Sport Óraszám: 16 A tanuló ismerje meg az egészséges életmóddal és sporttal kapcsolatos mindennapi kifejezéseket Ohne Stress leben Sport und Spass Sportarten Feltételes jelen Feltételes múlt Képleírás Táblázatkitöltés Írott és hallott szöveg értése Vita Nyelvtan, nyelvtan, nyelvtan és gyakorlás Alapszintő társalgás a témában A tanult nyelvtani alakzatok felismerése és alkalmazása

19 12. évfolyam Témakör: Nyelvtani ismétlés, összefoglalás Óraszám: 21 A középszintő érettségi követelményeinek való megfelelés A kívánt nyelvtani elemek ismétlése és gyakorlása (felsorolás Az érettségi vizsga követelményei c. listában) Hagyományos nyelvtani gyakorlatok feladatlapokon Nyelvhelyességi feladatok: feleletválasztás szövegkiegészítés egymáshozrendelés szövegrekonstrukció A követelt nyelvi, nyelvtani elemek elégséges, közepes szintő alkalmazása Témakör: Hallott szöveg értése Óraszám: 21 Különbözı témájú és nehézségő szövegek minél pontosabb megértése A lehetı legkülönfélébb témák Szöveghallgatás magnóról, CD-rıl Információk kiemelése Szöveghelyreállítás Táblázatok kitöltése Válaszadás: richtig falsch A feldolgozott szövegek minimum 20 %-os megértése Témakör: Levélírás Óraszám: 21 Egy irányított szöveg nyelvileg is legmegfelelıbb összeállítása a szükséges formai jegyek betartása mellett A lehetı legkülönfélébb témák A formai jegyek ismerete Levélírás tanórán Levélírás önállóan szótár segítségével Az eredmények értékelése, elemzése Pontozás az érettségi lapján A formai jegyek betartása Az értékelési táblázat szempontjai közül 1-3 pont elérése

20 Témakör: Olvasott szöveg értése Óraszám: 21 Az olvasott szöveget minél alaposabb megértése Különbözı hosszúságú, tartalmú és nyelvi nehézségő szövegek olvasása és feldolgozása Szövegértelmezés Válaszok kérdésekre Információgyőjtés Elemek kiemelése Egymáshozrendelés A középszintő érettségi elégséges szintjének elérése Témakör: Szituációk Óraszám: 21 A tanuló legyen képes a legkülönfélébb helyzetekben német nyelven kommunikálni Utcán, iskolában, telefonnál, vasútállomáson, postán, boltban, áruházban, vendéglıben stb. stb. Társalgás a kigondolt élethelyzetekben a tanárral, ill. társakkal A legszükségesebb nyelvi fordulatok lejegyzése A tanuló minden helyzetben tudjon németül társalogni, információt kérni, adni, igenlı vagy nemleges válaszokat adni udvarias formában Témakör: A szóbeli vizsga témakörei Óraszám: 21 A témakörök minél alaposabb megbeszélése, hogy ezekrıl a tanuló az érettségi vizsgán elızetes felkészülés nélkül önállóan tudjon értekezni l. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk 4. Az iskola 5. A munka világa 6. Életmód 7. Szabadidı, mővelıdés, szórakozás 8. Utazás, turizmus 9. Tudomány és technika A részletezést lásd az ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK címszó alatt a vizsgakövetelményekben Nehezebb szövegek, ill. témák közös feldolgozása, kidolgozása Bizonyos témakörök önálló feldolgozása, ellenırzése Fogalmazványok készítése, elıadása A feldolgozott témakörökben mutatott jártasság, ill. elfogadható szintő önálló elıadás megadott témában 4-8 kérdés, ill. segítı kérdés alapján.

21 Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához 10. A tanterv szerzıi: 9. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 10. évfolyam dr. Vándor Lászlóné SZAKISKOLA évfolyam 11. Óraszámok: 9. osztály 3 óra (éves óraszám : 108) 10. osztály 3 óra (éves óraszám : 108) 12. Általános célok: ok és feladatok: A 9. évfolyamos diákok egy része mivel már általános iskolában is a németet, mint idegen nyelvet tanulták több éve tanulja a célnyelvet. Ez idı alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bıvült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetıvé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik gyenge és erıs pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további fejlesztése. A 9. évfolyamos diákok közül, akik a német nyelvet, mint célnyelvet a középiskolai tanévük elsı évében kezdték tanulni még nem rendelkeznek azokkal a tapasztalatokkal, amelyekkel a német nyelvet már több éve tanuló diáktársaik. Emiatt nekik a céljuk az, hogy mihamarabb elsajátítsák azokat a tapasztalatokat, melyek segítségével az órai munkában eredményesen tudjanak részt venni, illetve önálló feladatmegoldásokra is képesek legyenek., hogy a 10. évfolyam végére minden diák eljusson az A2-es szintre, melyen a számára ismert témakörökben, életszerő helyzetekben képes információt kérni és kapni. Megérti a hosszabb terjedelmő, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudja szőrni a lényeges információkat. Képes több mondatból álló szöveget szóban vagy írásban létrehozni. Szókincse elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjon cserélni. követelmények: A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklıdésének megfelelıen továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeirıl és kultúrájáról.

22 13. A német nyelv helyi tanterve 9. évfolyam Témakör: Üdvözlés, megszólítás, bemutatkozás Óraszám: 10 A tanuló legyen képes a célnyelven köszönni, elköszönni, bemutatkozni, másokat bemutatni, egyszerő információt kérni, információt adni, bocsánatot kérni, bocsánatkérésre reagálni. Operncafé Zimmer frei Hotel Imperial Személyes névmások Szabályos igék ragozása A heißen és sein ige ragozása A határozott névelı Egyenes szórend Számok 20-ig Az olvasás és helyes kiejtés gyakorlása A helyesírás fejlesztése tollbamondással Magnóhallgatás Viszonylag helyes kiejtés, -írás Rövid, egyszerő információkérés, -adás Rövid, egyszerő utasítások megértése Témakör: Vásárlás Óraszám: 8 A tanuló legyen képes árucikkek árának megtudakolására, azok egyszerő leírására. Tetszés, nem tetszés kifejezése Namen, Namen Billig oder teuer Ausverkauf A fınevek többes száma A határozatlan névelı Tagadás Udvarias felszólítás Melléknév a névszói állítmányban Olvasmány alapján kérdésszerkesztés Nyelvtani feladatok a munkafüzetben Magnóhallgatás (hallott szöveg értése) Rövid bemutatkozás és arra reagálás Rábeszélni, ill. lebeszélni valakit a vásárlásról

23 Témakör: Étkezés, étteremben Óraszám: 8 Megfelelı szókincs birtokában a tanuló legyen képes vendéglıben rendelni, vakit kínálni, kínálásra reagálni, számlát kifizetni Essen und trinken Sachertorte und Currywurst Hallo, Herr Ober A tıhangváltós igék A möchte ige használata Tárgyeset Kötıszavak: und, aber, oder Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben Párbeszédek befolytatása Magnóhallgatás Hallott szövegek megértése, a legfontosabb információk kigyőjtése Számok gyors felfogása Rövid dialógusok alkotása Témakör: Személyes adatok, foglalkozások Óraszám:8 A tanuló legyen képes bemutatkozni (név, lakhely, foglalkozás, telefonszám), ill. mindezt másoktól megtudakolni Wie geht s? Visitenkarte Musikquis im Radio Peter macht eine Party Az eldöntendı kérdés A mein birtokos névmás A személyes névmások tárgyesete Von a birtoklás kifejezésére Nyelvtani magyarázat és gyakorlatok Kérdés felelet Névjegykártyák készítése Német nyelvő bemutatkozás és arra reagálás Egy személy bemutatása, jellemzése szóban és írásban

24 Témakör: Család, családtagok, foglalkozások Óraszám: 8 A tanuló legyen képes személyeket megnevezni, leírni, elégedettséget, elégedetlenséget, csodálkozást, bosszúságot, nem tetszést kifejezni Familien aus aller Welt Die Familie Koch Familie Kindermann Das Klassentreffen Tratsch haben, kein(e), doch Szövegfeldolgozás kérdés-felelet alapján Táblázatok kitöltése ismert információk lapján Saját család bemutatása Magnóhallgatás: igaz - hamis A tanuló legyen képes a saját, ill. mások családját bemutatni Témakör: Napirend Óraszám: 8 A tanuló tudjon eseményeket idıpontokhoz rendelni Peter lebt aktiv Was macht Helga Montag ist mein Horrortag Wohin gehen die Leute Az elváló igekötık Idıpont és idıtartam kifejezése A sondern kötıszó in + tárgyeset Magnóhallgatás Kérdés felelet Gyakorlatok a munkafüzetben Napirendkészítés Hétköznapi és szabadidıs-tevékenységek ismerete (mi hol mikor)

25 Témakör: Szabadidı Óraszám:8 A tanuló tudjon tájékozódni, informálódni a szabadidıs tevékenységekrıl Eine Nacht in Berlin Hast du Zeit? Einladung Es ist viel los! Wieder zu spät! Müssen, können, wissen Man, es gibt Für, auf, über + tárgyeset Dialógus (meghívás, annak elfogadása, ill. elutasítása) Hirdetések, mősorajánló értelmezése Magnóhallgatás A nyelvtani ismeretek minél pontosabb alkalmazása Mondatszerkesztés Témakör: Ország- és nemzetiségnevek Óraszám: 8 A tanuló ismerje a földrészek, az európai országok nevét (néhányuk nyelvét) ezekkel kapcsolatos helyviszonyok kifejezéseit Farben Länder Sprachen A wollen ige Földrajzi nevek (nach, in, aus) Az idı kifejezése Mutató névmások (dieser, jener, welcher) Az ein, kein határozatlan névmás Közös szótanulás térképpel Utazás valahonnan valahová (szóban) Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A földrajzi nevek pontos ismerete Az európai országok (szomszédaink, ill. a német anyanyelvő országok) nevének ismerete

26 Témakör: Élelmiszerek élelmiszerek vásárlása Óraszám: 8 A tanuló ismerje az alapvetı élelmiszereket, tudjon egyszerő vásárlást lebonyolítani Radtour ins Elbetal Der Einkauf Der Naschmarkt in Wien Felszólítás A mögen ige használata Kötıszók: trotzdem, deshalb Nicht(s) mehr, kein(e) mehr Szövegértés Dialóguskészítés Szerepjáték (bevásárlás) A tanuló értse meg az eladók kérdéseit, tudjon arra reagálni, tudjon kérni, mennyiségeket megjelölni, válogatni, fizetni Témakör: Étkezés ételek - italok Óraszám: 8 A tanuló ismerje meg a fı étkezéseket, azok vendéglıi lebonyolítását Essen gehen Das Frühstück Essen in China Essen in Deutschland Részeseset Birtokos névmások A dürfen ige használata A dass kötıszó Hallott szöveg értése Írott szöveg kiegészítése Éttermi párbeszédek A tanuló tudjon javasolni, javaslatra reagálni, eseményeket leírni, étkezési szokásairól beszámolni

27 Témakör: Öltözködés, ruhavásárlás Óraszám: 8 A tanuló ismerje meg a legfontosabb ruhadarabokat, tudjon áruházban vásárolni Leute über Kleider Warenhaus Überraschung in Lila A személyes névmások részes esete Igék részes-, ill. tárgyesettel Szórend Hallott szöveg értése Párbeszéd áruházban Szövegértés tartalom-elbeszélés A tanuló legyen képes a tanult nyelvtan felhasználásával érthetıen elıadni magát egy áruházban Témakör: Lakás Óraszám: 8 A tanuló ismerje a lakás részeit, az alapvetı bútorok nevét, helymeghatározásokat Möbelstücke Wohnwagenidylle Heute stirbst du A tárgy- és részes esettel álló elöljárószók Helyviszonyokat kifejezı igepárok A denn kötıszó A viel és wenig határozatlan számnevek Hallott szöveg értése Önálló fogalmazás saját lakásról, szobáról Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A tanult nyelvtani anyag és szókincs elsajátítása a követelmény és egyben feltétele

28 Témakör: Nyaralás, szálloda Óraszám:10 A tanuló tanuljon meg megtörtént eseményeket elmesélni, tudjon levelet írni Urlaub mit Überraschungen Perfekt (haben ill. sein) Jemand, niemand Írott szöveg megértése Írott szöveg feldolgozása (kérdés felelet) Hallott szöveg feldolgozása Követelmény a Perfekt elsajátítása, feltétele ezen igeidı legpontosabb, biztos ismerete, gyors, esetleg már automatikus használata

29 10. évfolyam Témakör: Közlekedés, közlekedési eszközök Óraszám: 15 A tanuló tudjon az adott témakörben információt kérni, arra reagálni, mind gyalogos, mind jármővel való közlekedéssel kapcsolatban Unterwegs Ein Ausländer in Wien A birtokos eset A birtokos szerkezet Elöljárószók Írott szöveg megértése Írott szöveg fontosabb információinak megkeresése Beszélgetés utazásról Hallott szöveg értése Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A teljes fınévragozás ismerete, annak meglehetısen biztos alkalmazása Témakör: Reggeli tevékenységek, telefonálás Óraszám: 13 Tanuljuk meg a reggeli tevékenységek kifejezéseit, a tanuló tudjon telefonálni, telefonos üzeneteket felvenni Morgens im Badezimmer Am Telefon Notizen Endlich ist die Familie zusammen A visszaható igék Kérdıszók Névmási határozószók Szövegfeldolgozás Hallott szöveg értése: igaz hamis Információgyőjtés Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A sich-es igék minél biztosabb használata. Ezen igék ismeretében részletes napirend összeállítása írásban, ill. szóban

30 Témakör: Munka, diákmunka Óraszám: 13 A munkavállalással kapcsolatos kifejezések ismerete Schüler für alles Schülerservice Melléknévfokozás Összehasonlítás A weil kötıszó Alárendelt mellékmondatok A lassen ige használata Gyakorlás, gyakorlás és gyakorlás szóban és írásban Feladatok a munkafüzetben A továbbhaladás feltétele most is (mint tkp. minden esetben) a tanultak minél pontosabb ismerete, azok könnyed alkalmazása. Témakör: Utazás, nyaralás Óraszám:13 A tanuló ismerje az utazással, közlekedéssel kapcsolatos eszközöket, tevékenységeket Im Reisebüro Urlaubswünsche Familie Meyer fährt auf Urlaub Das Baby auf dem Autodach A melléknév gyenge ragozása Dátum Idıhatározók Írott szöveg feldolgozása Szövegértés Szöveghelyreállítás Táblázatkitöltés A tanuló legyen biztos a dátum és idıhatározók használatában. Tudja elmondani utazási igényeit, tudjon menetjegyet venni, informálódni utazással kapcsolatban.

31 Témakör: Szobafoglalás, szálloda Óraszám: 13 Információkérés, -adás az adott témában An der Rezeption Im Hotel Wünsche eines Hotelgastes A melléknév erıs és vegyes ragozása Tanári magyarázat Gyakorlás a munkafüzetben Szövegkiegészítés Dialógus - szobafoglalás A nyelvtan pontos ismerete nem feltétele nak. A szókincs alapos ismerete viszont szükséges. Témakör: Iskola, osztálykirándulás Óraszám: 13 A tanuló ismerje az iskolával, tanulással kapcsolatos legfontosabb kifejezéseket, tantárgyak neveit Die Schule Schulen in Deutschland und in der Schweiz Aus dem Tagebuch von Schülern Chemiestunde am Küchentisch Präteritum Fınevesült melléknevek Szövegfeldolgozás Nyelvtani magyarázat Nyelvtani gyakorlatok Levélírás a saját iskolánkról Lényeges információk megértése, ismerete, elmondása német nyelven a témáról. A Präteritum minél pontosabb ismerete

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Gimnáziumunk angol-német tagozatos osztálya 5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 1 ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához CELLDÖMÖLK, 2009 NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 2 Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA AP 082531 ISBN 978-963-465-254-0

Részletesebben

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv javaslat az Élő idegen nyelv - Német nyelv tantárgyhoz a gimnáziumok és szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára 1. idegen nyelv Heti 3 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte NÉMET NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

SPANYOL, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV

SPANYOL, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV SPANYOL, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM Vállaj 2010. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. Programunk céljai, feladatai...3 3. A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...4 3.1. Nyelvoktató program...4 3.2. Óraszámok...5

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET

ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

UTAZÁS. 16 óra Az egyes tematikai egységek nevelési-fejlesztési céljainak megvalósítása

UTAZÁS. 16 óra Az egyes tematikai egységek nevelési-fejlesztési céljainak megvalósítása 6. évfolyam A 6. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek kellő tapasztalattal a német nyelv területén, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen

ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. OM azonosító: 036056 ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német

Részletesebben

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak

Részletesebben

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok Német nyelv Osztályozó vizsga az 5-8. évfolyamon a Pass auf! 1-4 tankönyv alapján Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 AZ ELŐREHOZOTT NÉMET NYELVOKTATÁS HELYI TANTERVE 1-3.

Részletesebben

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK SZAKMAI IDEGEN NYELV 1/9-2/10 és 1/11-2/12. ÉVFOLYAMOK CÉLOK ÉS FELADATOK: Az Szakmai idegen nyelv tantárgy tanításának célja, hogy - megkedveltesse

Részletesebben

Spanyol nyelvi tanterv

Spanyol nyelvi tanterv L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM Spanyol nyelvi tanterv 2007. Készítette: S TARK P ÉTERNÉ Z ÖLDVÁRI I LDIKÓ Készült az Oktatási Minisztérium által 2001-ben kiadott Kerettanterv alapján I. KÉPZÉSI CÉLOK -A

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben