Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához"

Átírás

1 Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: 9. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 10. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 11. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 12. évfolyam dr. Vándor Lászlóné SZAKKÖZÉPISKOLA évfolyam 2. Óraszámok: 9. osztály 4 óra (éves óraszám : 144) 10. osztály 4 óra (éves óraszám : 144) 11. osztály 4 óra (éves óraszám : 144) 12. osztály 4 óra (éves óraszám : 128) 3. Általános célok: ok és feladatok: A 9. évfolyamos diákok egy része mivel már általános iskolában is a németet, mint idegen nyelvet tanulták több éve tanulja a célnyelvet. Ez idı alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bıvült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetıvé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik gyenge és erıs pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további fejlesztése. A 9. évfolyamos diákok közül, akik a német nyelvet, mint célnyelvet a középiskolai tanévük elsı évében kezdték tanulni még nem rendelkeznek azokkal a tapasztalatokkal, amelyekkel a német nyelvet már több éve tanuló diáktársaik. Emiatt nekik a céljuk az, hogy mihamarabb elsajátítsák azokat a tapasztalatokat, melyek segítségével az órai munkában eredményesen tudjanak részt venni, illetve önálló feladatmegoldásokra is képesek legyenek., hogy a 10. évfolyam végére minden diák eljusson az A2-es szintre, melyen a számára ismert témakörökben, életszerő helyzetekben képes információt kérni és kapni. Megérti a hosszabb terjedelmő, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudja szőrni a lényeges információkat. Képes több mondatból álló szöveget szóban vagy írásban létrehozni. Szókincse elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjon cserélni.

2 A 12. évfolyam végére minden diáknak a B1szintő nyelvtudást kell szereznie az elızı szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról tudnia kell írásban és szóban információt cserélnie, hosszabb szöveget megértenie és létrehoznia. Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvő tananyag felölelje a más tantárgyaknál tanult tartalmakat, de ezeken az évfolyamokon a diákok nyelvi szintje már új tananyag feldolgozását is lehetıvé teszi. Fontos, hogy az elızı évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást az önálló olvasás és az osztálytermen kívüli nyelvi hatások. Ebben az életkorban a diákokat segítheti a szabályszerőségek felismerése és azok alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a kontextuson és a kommunikáción van. Ezeken az évfolyamokon kell egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd és nyelvhelyesség között. A 12. évfolyam végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen nyelvtanulási stratégiák hatékony alkalmazását. követelmények: A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklıdésének megfelelıen továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeirıl és kultúrájáról.

3 4. A német nyelv helyi tanterve 9. évfolyam Témakör: Üdvözlés, megszólítás, bemutatkozás Óraszám: 15 A tanuló legyen képes a célnyelven köszönni, elköszönni, bemutatkozni, másokat bemutatni, egyszerő információt kérni, információt adni, bocsánatot kérni, bocsánatkérésre reagálni. Operncafé Zimmer frei Hotel Imperial Személyes névmások Szabályos igék ragozása A heißen és sein ige ragozása A határozott névelı Egyenes szórend Számok 20-ig Az olvasás és helyes kiejtés gyakorlása A helyesírás fejlesztése tollbamondással Magnóhallgatás Viszonylag helyes kiejtés, -írás Rövid, egyszerő információkérés, -adás Rövid, egyszerő utasítások megértése Témakör: Vásárlás Óraszám: 10 A tanuló legyen képes árucikkek árának megtudakolására, azok egyszerő leírására. Tetszés, nem tetszés kifejezése Namen, Namen Billig oder teuer Ausverkauf A fınevek többes száma A határozatlan névelı Tagadás Udvarias felszólítás Melléknév a névszói állítmányban Olvasmány alapján kérdésszerkesztés Nyelvtani feladatok a munkafüzetben Magnóhallgatás (hallott szöveg értése) Rövid bemutatkozás és arra reagálás Rábeszélni, ill. lebeszélni valakit a vásárlásról

4 Témakör: Étkezés, étteremben Óraszám: 10 Megfelelı szókincs birtokában a tanuló legyen képes vendéglıben rendelni, vakit kínálni, kínálásra reagálni, számlát kifizetni Essen und trinken Sachertorte und Currywurst Hallo, Herr Ober A tıhangváltós igék A möchte ige használata Tárgyeset Kötıszavak: und, aber, oder Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben Párbeszédek befolytatása Magnóhallgatás Hallott szövegek megértése, a legfontosabb információk kigyőjtése Számok gyors felfogása Rövid dialógusok alkotása Témakör: Személyes adatok, foglalkozások Óraszám:10 A tanuló legyen képes bemutatkozni (név, lakhely, foglalkozás, telefonszám), ill. mindezt másoktól megtudakolni Wie geht s? Visitenkarte Musikquis im Radio Peter macht eine Party Az eldöntendı kérdés A mein birtokos névmás A személyes névmások tárgyesete Von a birtoklás kifejezésére Nyelvtani magyarázat és gyakorlatok Kérdés felelet Névjegykártyák készítése Német nyelvő bemutatkozás és arra reagálás Egy személy bemutatása, jellemzése szóban és írásban

5 Témakör: Család, családtagok, foglalkozások Óraszám: 10 A tanuló legyen képes személyeket megnevezni, leírni, elégedettséget, elégedetlenséget, csodálkozást, bosszúságot, nem tetszést kifejezni Familien aus aller Welt Die Familie Koch Familie Kindermann Das Klassentreffen Tratsch haben, kein(e), doch Szövegfeldolgozás kérdés-felelet alapján Táblázatok kitöltése ismert információk lapján Saját család bemutatása Magnóhallgatás: igaz - hamis A tanuló legyen képes a saját, ill. mások családját bemutatni Témakör: Napirend Óraszám: 10 A tanuló tudjon eseményeket idıpontokhoz rendelni Peter lebt aktiv Was macht Helga Montag ist mein Horrortag Wohin gehen die Leute Az elváló igekötık Idıpont és idıtartam kifejezése A sondern kötıszó in + tárgyeset Magnóhallgatás Kérdés felelet Gyakorlatok a munkafüzetben Napirendkészítés Hétköznapi és szabadidıs-tevékenységek ismerete (mi hol mikor)

6 Témakör: Szabadidı Óraszám:10 A tanuló tudjon tájékozódni, informálódni a szabadidıs tevékenységekrıl Eine Nacht in Berlin Hast du Zeit? Einladung Es ist viel los! Wieder zu spät! Müssen, können, wissen Man, es gibt Für, auf, über + tárgyeset Dialógus (meghívás, annak elfogadása, ill. elutasítása) Hirdetések, mősorajánló értelmezése Magnóhallgatás A nyelvtani ismeretek minél pontosabb alkalmazása Mondatszerkesztés Témakör: Ország- és nemzetiségnevek Óraszám: 11 A tanuló ismerje a földrészek, az európai országok nevét (néhányuk nyelvét) ezekkel kapcsolatos helyviszonyok kifejezéseit Farben Länder Sprachen A wollen ige Földrajzi nevek (nach, in, aus) Az idı kifejezése Mutató névmások (dieser, jener, welcher) Az ein, kein határozatlan névmás Közös szótanulás térképpel Utazás valahonnan valahová (szóban) Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A földrajzi nevek pontos ismerete Az európai országok (szomszédaink, ill. a német anyanyelvő országok) nevének ismerete

7 Témakör: Élelmiszerek élelmiszerek vásárlása Óraszám: 11 A tanuló ismerje az alapvetı élelmiszereket, tudjon egyszerő vásárlást lebonyolítani Radtour ins Elbetal Der Einkauf Der Naschmarkt in Wien Felszólítás A mögen ige használata Kötıszók: trotzdem, deshalb Nicht(s) mehr, kein(e) mehr Szövegértés Dialóguskészítés Szerepjáték (bevásárlás) A tanuló értse meg az eladók kérdéseit, tudjon arra reagálni, tudjon kérni, mennyiségeket megjelölni, válogatni, fizetni Témakör: Étkezés ételek - italok Óraszám: 11 A tanuló ismerje meg a fı étkezéseket, azok vendéglıi lebonyolítását Essen gehen Das Frühstück Essen in China Essen in Deutschland Részeseset Birtokos névmások A dürfen ige használata A dass kötıszó Hallott szöveg értése Írott szöveg kiegészítése Éttermi párbeszédek A tanuló tudjon javasolni, javaslatra reagálni, eseményeket leírni, étkezési szokásairól beszámolni

8 Témakör: Öltözködés, ruhavásárlás Óraszám: 11 A tanuló ismerje meg a legfontosabb ruhadarabokat, tudjon áruházban vásárolni Leute über Kleider Warenhaus Überraschung in Lila A személyes névmások részes esete Igék részes-, ill. tárgyesettel Szórend Hallott szöveg értése Párbeszéd áruházban Szövegértés tartalom-elbeszélés A tanuló legyen képes a tanult nyelvtan felhasználásával érthetıen elıadni magát egy áruházban Témakör: Lakás Óraszám: 11 A tanuló ismerje a lakás részeit, az alapvetı bútorok nevét, helymeghatározásokat Möbelstücke Wohnwagenidylle Heute stirbst du A tárgy- és részes esettel álló elöljárószók Helyviszonyokat kifejezı igepárok A denn kötıszó A viel és wenig határozatlan számnevek Hallott szöveg értése Önálló fogalmazás saját lakásról, szobáról Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A tanult nyelvtani anyag és szókincs elsajátítása a követelmény és egyben feltétele

9 Témakör: Nyaralás, szálloda Óraszám:11 A tanuló tanuljon meg megtörtént eseményeket elmesélni, tudjon levelet írni Urlaub mit Überraschungen Perfekt (haben ill. sein) Jemand, niemand Írott szöveg megértése Írott szöveg feldolgozása (kérdés felelet) Hallott szöveg feldolgozása Követelmény a Perfekt elsajátítása, feltétele ezen igeidı legpontosabb, biztos ismerete, gyors, esetleg már automatikus használata

10 10. évfolyam Témakör: Közlekedés, közlekedési eszközök Óraszám: 18 A tanuló tudjon az adott témakörben információt kérni, arra reagálni, mind gyalogos, mind jármővel való közlekedéssel kapcsolatban Unterwegs Ein Ausländer in Wien A birtokos eset A birtokos szerkezet Elöljárószók Írott szöveg megértése Írott szöveg fontosabb információinak megkeresése Beszélgetés utazásról Hallott szöveg értése Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A teljes fınévragozás ismerete, annak meglehetısen biztos alkalmazása Témakör: Reggeli tevékenységek, telefonálás Óraszám: 18 Tanuljuk meg a reggeli tevékenységek kifejezéseit, a tanuló tudjon telefonálni, telefonos üzeneteket felvenni Morgens im Badezimmer Am Telefon Notizen Endlich ist die Familie zusammen A visszaható igék Kérdıszók Névmási határozószók Szövegfeldolgozás Hallott szöveg értése: igaz hamis Információgyőjtés Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A sich-es igék minél biztosabb használata. Ezen igék ismeretében részletes napirend összeállítása írásban, ill. szóban

11 Témakör: Munka, diákmunka Óraszám: 18 A munkavállalással kapcsolatos kifejezések ismerete Schüler für alles Schülerservice Melléknévfokozás Összehasonlítás A weil kötıszó Alárendelt mellékmondatok A lassen ige használata Gyakorlás, gyakorlás és gyakorlás szóban és írásban Feladatok a munkafüzetben A továbbhaladás feltétele most is (mint tkp. minden esetben) a tanultak minél pontosabb ismerete, azok könnyed alkalmazása. Témakör: Utazás, nyaralás Óraszám:18 A tanuló ismerje az utazással, közlekedéssel kapcsolatos eszközöket, tevékenységeket Im Reisebüro Urlaubswünsche Familie Meyer fährt auf Urlaub Das Baby auf dem Autodach A melléknév gyenge ragozása Dátum Idıhatározók Írott szöveg feldolgozása Szövegértés Szöveghelyreállítás Táblázatkitöltés A tanuló legyen biztos a dátum és idıhatározók használatában. Tudja elmondani utazási igényeit, tudjon menetjegyet venni, informálódni utazással kapcsolatban.

12 Témakör: Szobafoglalás, szálloda Óraszám: 18 Információkérés, -adás az adott témában An der Rezeption Im Hotel Wünsche eines Hotelgastes A melléknév erıs és vegyes ragozása Tanári magyarázat Gyakorlás a munkafüzetben Szövegkiegészítés Dialógus - szobafoglalás A nyelvtan pontos ismerete nem feltétele nak. A szókincs alapos ismerete viszont szükséges. Témakör: Iskola, osztálykirándulás Óraszám: 18 A tanuló ismerje az iskolával, tanulással kapcsolatos legfontosabb kifejezéseket, tantárgyak neveit Die Schule Schulen in Deutschland und in der Schweiz Aus dem Tagebuch von Schülern Chemiestunde am Küchentisch Präteritum Fınevesült melléknevek Szövegfeldolgozás Nyelvtani magyarázat Nyelvtani gyakorlatok Levélírás a saját iskolánkról Lényeges információk megértése, ismerete, elmondása német nyelven a témáról. A Präteritum minél pontosabb ismerete

13 Témakör: Betegségek, orvosnál Óraszám: 18 A tanuló ismerje meg a legfontosabb testrészeket, betegségeket, a rendelıben használt, ill. gyógyulással kapcsolatos szavakat, kifejezéseket Wo fehlt es? Arztbesuch Eva fühlt sich krank Virus aus Weltreise Der schwierige Patient Passiv Präsens Passiv Präteritum A sollen és müssen igék különbsége Szövegfeldolgozás (kérdés felelet) Párbeszédek orvosnál Szövegértés magnóról Szövegkiegészítés Nyelvtani gyakorlatok A tanuló tudjon saját, ill. mások hogylétérıl beszámolni, ezzel kapcsolatos információt kérni, ilyen jellegő információkra reagálni Témakör: Országismeret Óraszám: 18 A tanuló tudjon bemutatni városokat, képes legyen leírni nevezetességeket Budapest Wien Rostock Salzburg Luzern Zalaegerszeg Nyelvtani összefoglalás Szövegfeldolgozás (akár fordítással is) Szövegszerkesztés Nyelvtani ismétlı gyakorlatok A tanuló tanulja meg városunk, fıvárosunk, Bécs (esetleg más német és/vagy osztrák városok) legfontosabb nevezetességeit.

14 11. évfolyam Témakör: Ismétlés, felmérés Óraszám: 16 Az elızı két év szóanyagának felelevenítése és kiegészítése, nyelvtani ismétlés Einander kennen lernen Deutschlernen Deutsche Briefpartner finden Kérdıív kitöltése Interjú készítése Levélírás Telefonbeszélgetés Magnó Nyelvtani gyakorlatok Az alapvetı szókincs elsajátítása A nyelvtani anyag megfelelı ismerete Témakör: Lakókörnyezet, lakhely Óraszám: 16 A tanuló legyen képes bemutatni saját és mások lakhelyét, tudja bemutatni a vidéki és városi élet elınyeit és hátrányait Wohntypen Mein Zuhause Stadt und Land A szenvedı szerkezet Képleírás Véleménykifejtés Szövegfeldolgozás Nyelvtani gyakorlatok A tanuló tudja bemutatni a saját lakóhelyét, házukat, lakásukat, szobáját

15 Témakör: Vásárlás, vásárlási szokások Óraszám: 16 A tanuló ismerje a bevásárlóhelyeket, azok különbségeit Aldi informiert Bei Euro-Spar Kaufen im Internet Feltételes mellékmondatok wenn, ob Szövegfeldolgozás Prospektusok értelmezése Vásárlóhelyek összehasonlítása Nyelvtani gyakorlatok A tanuló tudjon beszámolni bevásárlási szokásairól Témakör: Divat, öltözködés Óraszám: 16 A tanuló tudjon beszámolni a divat fontosságáról a fiatalok körében Mode für Mädchen Mode für Jungen Schuluniform Lesestück: Ganz hinten in der Schlange Kötıszók: als, wann, wenn, solange, während, bis, seitdem, obwohl Szövegfeldolgozás Írott szöveg Hallott szöveg Véleményalkotás Nyelvtani gyakorlatok A tanuló ismerjen a divatra, öltözködésre vonatkozó kifejezéseket, ismerje fel, tudja használni a tanult kötıszavakat

16 Témakör: Család, háztartás, gyereknevelés Óraszám: 16 A tanuló az eddig tanultaknál magasabb nyelvi szinten tudjon beszélni a családról és a családi életrıl Familie gestern und heute Rund um die Uhr im Einsatz Der Hausmann Zu + Inf. Szövegfeldolgozás Szövegalkotás Levélírás Nyelvtani gyakorlatok Ezen témakörön belül az új nyelvtani szerkezet felismerése és megértése feltétele Témakör: Emberi kapcsolatok, szeretet, szerelem Óraszám: 16 A tanuló tanulja meg az emberi kapcsolatok kialakításához és ápolásához szükséges nyelvi elemeket Liebe in Bildern Die geheime Liebe Mirja und Arne Der Tag der Liebe határozói mellékmondatok Scheinen. Zu +Inf. Kötıszavak: ohne dass., ansatt dass Szövegfeldolgozás Véleményalkotás Szövegértés (falsch richtig) Nyelvtani gyakorlatok A tanult nyelvtani szerkezet felismerése és viszonylag biztos alkalmazása

17 Témakör: Munka, pályaválasztás, karrier Óraszám: 16 A tanuló legyen képes a témában társalgásra. Tudja elmondani saját véleményét különbözı szakmákról, tudja elmondani a jövıjére vonatkozó elképzeléseit, terveit Berufe Was wird aus mir? Kind oder Karriere Relativsatz Írott és hallott szöveg értése Egymáshozrendelés Szövegkiegészítés Nyelvtani gyakorlatok Szükséges a téma szókincsének alapfokú elsajátítása. A tanuló ismerje fel a tanult nyelvtani elemeket Témakör: Országismeret - Svájc Óraszám: 16 A tanuló ismerje meg kissé ezen országot, népét, szokásait Die Schweiz ist wunderschön Unterwegs in der Schweiz Das Cybertagebuch Fınévvé vált melléknevek Melléknévi igenevek je. desto Szövegfordítás Kérdés felelet Hallott szöveg értése Nyelvtani gyakorlatok A tanuló tudjon egyes országokat, tájegységeket bemutatni. Tudjon egyszerő nyelvezeten népeket, népszokásokat leírni, jellemezni.

18 Témakör: Az egészséges életmód. Sport Óraszám: 16 A tanuló ismerje meg az egészséges életmóddal és sporttal kapcsolatos mindennapi kifejezéseket Ohne Stress leben Sport und Spass Sportarten Feltételes jelen Feltételes múlt Képleírás Táblázatkitöltés Írott és hallott szöveg értése Vita Nyelvtan, nyelvtan, nyelvtan és gyakorlás Alapszintő társalgás a témában A tanult nyelvtani alakzatok felismerése és alkalmazása

19 12. évfolyam Témakör: Nyelvtani ismétlés, összefoglalás Óraszám: 21 A középszintő érettségi követelményeinek való megfelelés A kívánt nyelvtani elemek ismétlése és gyakorlása (felsorolás Az érettségi vizsga követelményei c. listában) Hagyományos nyelvtani gyakorlatok feladatlapokon Nyelvhelyességi feladatok: feleletválasztás szövegkiegészítés egymáshozrendelés szövegrekonstrukció A követelt nyelvi, nyelvtani elemek elégséges, közepes szintő alkalmazása Témakör: Hallott szöveg értése Óraszám: 21 Különbözı témájú és nehézségő szövegek minél pontosabb megértése A lehetı legkülönfélébb témák Szöveghallgatás magnóról, CD-rıl Információk kiemelése Szöveghelyreállítás Táblázatok kitöltése Válaszadás: richtig falsch A feldolgozott szövegek minimum 20 %-os megértése Témakör: Levélírás Óraszám: 21 Egy irányított szöveg nyelvileg is legmegfelelıbb összeállítása a szükséges formai jegyek betartása mellett A lehetı legkülönfélébb témák A formai jegyek ismerete Levélírás tanórán Levélírás önállóan szótár segítségével Az eredmények értékelése, elemzése Pontozás az érettségi lapján A formai jegyek betartása Az értékelési táblázat szempontjai közül 1-3 pont elérése

20 Témakör: Olvasott szöveg értése Óraszám: 21 Az olvasott szöveget minél alaposabb megértése Különbözı hosszúságú, tartalmú és nyelvi nehézségő szövegek olvasása és feldolgozása Szövegértelmezés Válaszok kérdésekre Információgyőjtés Elemek kiemelése Egymáshozrendelés A középszintő érettségi elégséges szintjének elérése Témakör: Szituációk Óraszám: 21 A tanuló legyen képes a legkülönfélébb helyzetekben német nyelven kommunikálni Utcán, iskolában, telefonnál, vasútállomáson, postán, boltban, áruházban, vendéglıben stb. stb. Társalgás a kigondolt élethelyzetekben a tanárral, ill. társakkal A legszükségesebb nyelvi fordulatok lejegyzése A tanuló minden helyzetben tudjon németül társalogni, információt kérni, adni, igenlı vagy nemleges válaszokat adni udvarias formában Témakör: A szóbeli vizsga témakörei Óraszám: 21 A témakörök minél alaposabb megbeszélése, hogy ezekrıl a tanuló az érettségi vizsgán elızetes felkészülés nélkül önállóan tudjon értekezni l. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk 4. Az iskola 5. A munka világa 6. Életmód 7. Szabadidı, mővelıdés, szórakozás 8. Utazás, turizmus 9. Tudomány és technika A részletezést lásd az ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK címszó alatt a vizsgakövetelményekben Nehezebb szövegek, ill. témák közös feldolgozása, kidolgozása Bizonyos témakörök önálló feldolgozása, ellenırzése Fogalmazványok készítése, elıadása A feldolgozott témakörökben mutatott jártasság, ill. elfogadható szintő önálló elıadás megadott témában 4-8 kérdés, ill. segítı kérdés alapján.

21 Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához 10. A tanterv szerzıi: 9. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 10. évfolyam dr. Vándor Lászlóné SZAKISKOLA évfolyam 11. Óraszámok: 9. osztály 3 óra (éves óraszám : 108) 10. osztály 3 óra (éves óraszám : 108) 12. Általános célok: ok és feladatok: A 9. évfolyamos diákok egy része mivel már általános iskolában is a németet, mint idegen nyelvet tanulták több éve tanulja a célnyelvet. Ez idı alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bıvült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetıvé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik gyenge és erıs pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további fejlesztése. A 9. évfolyamos diákok közül, akik a német nyelvet, mint célnyelvet a középiskolai tanévük elsı évében kezdték tanulni még nem rendelkeznek azokkal a tapasztalatokkal, amelyekkel a német nyelvet már több éve tanuló diáktársaik. Emiatt nekik a céljuk az, hogy mihamarabb elsajátítsák azokat a tapasztalatokat, melyek segítségével az órai munkában eredményesen tudjanak részt venni, illetve önálló feladatmegoldásokra is képesek legyenek., hogy a 10. évfolyam végére minden diák eljusson az A2-es szintre, melyen a számára ismert témakörökben, életszerő helyzetekben képes információt kérni és kapni. Megérti a hosszabb terjedelmő, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudja szőrni a lényeges információkat. Képes több mondatból álló szöveget szóban vagy írásban létrehozni. Szókincse elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjon cserélni. követelmények: A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklıdésének megfelelıen továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeirıl és kultúrájáról.

22 13. A német nyelv helyi tanterve 9. évfolyam Témakör: Üdvözlés, megszólítás, bemutatkozás Óraszám: 10 A tanuló legyen képes a célnyelven köszönni, elköszönni, bemutatkozni, másokat bemutatni, egyszerő információt kérni, információt adni, bocsánatot kérni, bocsánatkérésre reagálni. Operncafé Zimmer frei Hotel Imperial Személyes névmások Szabályos igék ragozása A heißen és sein ige ragozása A határozott névelı Egyenes szórend Számok 20-ig Az olvasás és helyes kiejtés gyakorlása A helyesírás fejlesztése tollbamondással Magnóhallgatás Viszonylag helyes kiejtés, -írás Rövid, egyszerő információkérés, -adás Rövid, egyszerő utasítások megértése Témakör: Vásárlás Óraszám: 8 A tanuló legyen képes árucikkek árának megtudakolására, azok egyszerő leírására. Tetszés, nem tetszés kifejezése Namen, Namen Billig oder teuer Ausverkauf A fınevek többes száma A határozatlan névelı Tagadás Udvarias felszólítás Melléknév a névszói állítmányban Olvasmány alapján kérdésszerkesztés Nyelvtani feladatok a munkafüzetben Magnóhallgatás (hallott szöveg értése) Rövid bemutatkozás és arra reagálás Rábeszélni, ill. lebeszélni valakit a vásárlásról

23 Témakör: Étkezés, étteremben Óraszám: 8 Megfelelı szókincs birtokában a tanuló legyen képes vendéglıben rendelni, vakit kínálni, kínálásra reagálni, számlát kifizetni Essen und trinken Sachertorte und Currywurst Hallo, Herr Ober A tıhangváltós igék A möchte ige használata Tárgyeset Kötıszavak: und, aber, oder Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben Párbeszédek befolytatása Magnóhallgatás Hallott szövegek megértése, a legfontosabb információk kigyőjtése Számok gyors felfogása Rövid dialógusok alkotása Témakör: Személyes adatok, foglalkozások Óraszám:8 A tanuló legyen képes bemutatkozni (név, lakhely, foglalkozás, telefonszám), ill. mindezt másoktól megtudakolni Wie geht s? Visitenkarte Musikquis im Radio Peter macht eine Party Az eldöntendı kérdés A mein birtokos névmás A személyes névmások tárgyesete Von a birtoklás kifejezésére Nyelvtani magyarázat és gyakorlatok Kérdés felelet Névjegykártyák készítése Német nyelvő bemutatkozás és arra reagálás Egy személy bemutatása, jellemzése szóban és írásban

24 Témakör: Család, családtagok, foglalkozások Óraszám: 8 A tanuló legyen képes személyeket megnevezni, leírni, elégedettséget, elégedetlenséget, csodálkozást, bosszúságot, nem tetszést kifejezni Familien aus aller Welt Die Familie Koch Familie Kindermann Das Klassentreffen Tratsch haben, kein(e), doch Szövegfeldolgozás kérdés-felelet alapján Táblázatok kitöltése ismert információk lapján Saját család bemutatása Magnóhallgatás: igaz - hamis A tanuló legyen képes a saját, ill. mások családját bemutatni Témakör: Napirend Óraszám: 8 A tanuló tudjon eseményeket idıpontokhoz rendelni Peter lebt aktiv Was macht Helga Montag ist mein Horrortag Wohin gehen die Leute Az elváló igekötık Idıpont és idıtartam kifejezése A sondern kötıszó in + tárgyeset Magnóhallgatás Kérdés felelet Gyakorlatok a munkafüzetben Napirendkészítés Hétköznapi és szabadidıs-tevékenységek ismerete (mi hol mikor)

25 Témakör: Szabadidı Óraszám:8 A tanuló tudjon tájékozódni, informálódni a szabadidıs tevékenységekrıl Eine Nacht in Berlin Hast du Zeit? Einladung Es ist viel los! Wieder zu spät! Müssen, können, wissen Man, es gibt Für, auf, über + tárgyeset Dialógus (meghívás, annak elfogadása, ill. elutasítása) Hirdetések, mősorajánló értelmezése Magnóhallgatás A nyelvtani ismeretek minél pontosabb alkalmazása Mondatszerkesztés Témakör: Ország- és nemzetiségnevek Óraszám: 8 A tanuló ismerje a földrészek, az európai országok nevét (néhányuk nyelvét) ezekkel kapcsolatos helyviszonyok kifejezéseit Farben Länder Sprachen A wollen ige Földrajzi nevek (nach, in, aus) Az idı kifejezése Mutató névmások (dieser, jener, welcher) Az ein, kein határozatlan névmás Közös szótanulás térképpel Utazás valahonnan valahová (szóban) Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A földrajzi nevek pontos ismerete Az európai országok (szomszédaink, ill. a német anyanyelvő országok) nevének ismerete

26 Témakör: Élelmiszerek élelmiszerek vásárlása Óraszám: 8 A tanuló ismerje az alapvetı élelmiszereket, tudjon egyszerő vásárlást lebonyolítani Radtour ins Elbetal Der Einkauf Der Naschmarkt in Wien Felszólítás A mögen ige használata Kötıszók: trotzdem, deshalb Nicht(s) mehr, kein(e) mehr Szövegértés Dialóguskészítés Szerepjáték (bevásárlás) A tanuló értse meg az eladók kérdéseit, tudjon arra reagálni, tudjon kérni, mennyiségeket megjelölni, válogatni, fizetni Témakör: Étkezés ételek - italok Óraszám: 8 A tanuló ismerje meg a fı étkezéseket, azok vendéglıi lebonyolítását Essen gehen Das Frühstück Essen in China Essen in Deutschland Részeseset Birtokos névmások A dürfen ige használata A dass kötıszó Hallott szöveg értése Írott szöveg kiegészítése Éttermi párbeszédek A tanuló tudjon javasolni, javaslatra reagálni, eseményeket leírni, étkezési szokásairól beszámolni

27 Témakör: Öltözködés, ruhavásárlás Óraszám: 8 A tanuló ismerje meg a legfontosabb ruhadarabokat, tudjon áruházban vásárolni Leute über Kleider Warenhaus Überraschung in Lila A személyes névmások részes esete Igék részes-, ill. tárgyesettel Szórend Hallott szöveg értése Párbeszéd áruházban Szövegértés tartalom-elbeszélés A tanuló legyen képes a tanult nyelvtan felhasználásával érthetıen elıadni magát egy áruházban Témakör: Lakás Óraszám: 8 A tanuló ismerje a lakás részeit, az alapvetı bútorok nevét, helymeghatározásokat Möbelstücke Wohnwagenidylle Heute stirbst du A tárgy- és részes esettel álló elöljárószók Helyviszonyokat kifejezı igepárok A denn kötıszó A viel és wenig határozatlan számnevek Hallott szöveg értése Önálló fogalmazás saját lakásról, szobáról Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A tanult nyelvtani anyag és szókincs elsajátítása a követelmény és egyben feltétele

28 Témakör: Nyaralás, szálloda Óraszám:10 A tanuló tanuljon meg megtörtént eseményeket elmesélni, tudjon levelet írni Urlaub mit Überraschungen Perfekt (haben ill. sein) Jemand, niemand Írott szöveg megértése Írott szöveg feldolgozása (kérdés felelet) Hallott szöveg feldolgozása Követelmény a Perfekt elsajátítása, feltétele ezen igeidı legpontosabb, biztos ismerete, gyors, esetleg már automatikus használata

29 10. évfolyam Témakör: Közlekedés, közlekedési eszközök Óraszám: 15 A tanuló tudjon az adott témakörben információt kérni, arra reagálni, mind gyalogos, mind jármővel való közlekedéssel kapcsolatban Unterwegs Ein Ausländer in Wien A birtokos eset A birtokos szerkezet Elöljárószók Írott szöveg megértése Írott szöveg fontosabb információinak megkeresése Beszélgetés utazásról Hallott szöveg értése Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A teljes fınévragozás ismerete, annak meglehetısen biztos alkalmazása Témakör: Reggeli tevékenységek, telefonálás Óraszám: 13 Tanuljuk meg a reggeli tevékenységek kifejezéseit, a tanuló tudjon telefonálni, telefonos üzeneteket felvenni Morgens im Badezimmer Am Telefon Notizen Endlich ist die Familie zusammen A visszaható igék Kérdıszók Névmási határozószók Szövegfeldolgozás Hallott szöveg értése: igaz hamis Információgyőjtés Nyelvtani gyakorlatok a munkafüzetben A sich-es igék minél biztosabb használata. Ezen igék ismeretében részletes napirend összeállítása írásban, ill. szóban

30 Témakör: Munka, diákmunka Óraszám: 13 A munkavállalással kapcsolatos kifejezések ismerete Schüler für alles Schülerservice Melléknévfokozás Összehasonlítás A weil kötıszó Alárendelt mellékmondatok A lassen ige használata Gyakorlás, gyakorlás és gyakorlás szóban és írásban Feladatok a munkafüzetben A továbbhaladás feltétele most is (mint tkp. minden esetben) a tanultak minél pontosabb ismerete, azok könnyed alkalmazása. Témakör: Utazás, nyaralás Óraszám:13 A tanuló ismerje az utazással, közlekedéssel kapcsolatos eszközöket, tevékenységeket Im Reisebüro Urlaubswünsche Familie Meyer fährt auf Urlaub Das Baby auf dem Autodach A melléknév gyenge ragozása Dátum Idıhatározók Írott szöveg feldolgozása Szövegértés Szöveghelyreállítás Táblázatkitöltés A tanuló legyen biztos a dátum és idıhatározók használatában. Tudja elmondani utazási igényeit, tudjon menetjegyet venni, informálódni utazással kapcsolatban.

31 Témakör: Szobafoglalás, szálloda Óraszám: 13 Információkérés, -adás az adott témában An der Rezeption Im Hotel Wünsche eines Hotelgastes A melléknév erıs és vegyes ragozása Tanári magyarázat Gyakorlás a munkafüzetben Szövegkiegészítés Dialógus - szobafoglalás A nyelvtan pontos ismerete nem feltétele nak. A szókincs alapos ismerete viszont szükséges. Témakör: Iskola, osztálykirándulás Óraszám: 13 A tanuló ismerje az iskolával, tanulással kapcsolatos legfontosabb kifejezéseket, tantárgyak neveit Die Schule Schulen in Deutschland und in der Schweiz Aus dem Tagebuch von Schülern Chemiestunde am Küchentisch Präteritum Fınevesült melléknevek Szövegfeldolgozás Nyelvtani magyarázat Nyelvtani gyakorlatok Levélírás a saját iskolánkról Lényeges információk megértése, ismerete, elmondása német nyelven a témáról. A Präteritum minél pontosabb ismerete

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA

NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA 1 NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK А vizsga csak szóbeli vizsgából áll. Időtartama: 10 perc, felkészülési idő nincs 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA A szóbeli tételsor jellemzői:

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv

Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv Összeállította: Gattyán Éva munkaközösség-vezető Mezőkövesd, 2017. február 10. 9. évfolyam nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI NÉMET NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv Osztályozó vizsga követelmények német nyelv 9. évfolyam: 1. nyelv Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva- Maros Judit: KON- TAKT 1 1.-8. lecke KON-TAKT2 1-4. lecke - Bemutatkozás, köszönés - számok - Németország

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv

Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv 9. osztály 1) Wortschatz der 1-13 Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken 4. Im Restaurant

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A1 A2 B1 mínusz B1 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK Éves

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

NT-56440/NAT START! NEU TANMENETJAVASLAT

NT-56440/NAT START! NEU TANMENETJAVASLAT NT-56440/NAT START! NEU TANMENETJAVASLAT Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan (Grüß Gott!) 1A. Operncafé (Grüß Gott!) 1B. Zimmer frei (Wie bitte?) 2A. Namen Namen (Wie

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: 5. osztály: heti 6 óra, összesen: 210 ( 1 projkethét) 6. osztály: heti 5 óra, összesen: 180 7. osztély: heti 4 óra, összesen: 144 8.

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK FELSŐ TAGOZAT

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK FELSŐ TAGOZAT II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4243 Téglás, Úttörő u. 15. Telefon./fax: 52/384-410 E-mail: rfami@rakoczi-teglas.sulinet.hu Web: www.teglas.sulinet.hu OM azonosító: 031051

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok legalább öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

A Lovassy László Gimnázium német nyelvi munkaközösségének. az Arany János Tehetséggondozó Program. 9-13. évfolyamára vonatkozó helyi tanterve

A Lovassy László Gimnázium német nyelvi munkaközösségének. az Arany János Tehetséggondozó Program. 9-13. évfolyamára vonatkozó helyi tanterve A Lovassy László Gimnázium német nyelvi munkaközösségének az Arany János Tehetséggondozó Program 9-13. évfolyamára vonatkozó helyi tanterve Készítette: Bertha Orsolya Német mint első idegen nyelv a HHT

Részletesebben

Tanmenet T A N M E N E T

Tanmenet T A N M E N E T Tanmenet T A N M E N E T A direkt című tankönyvhöz készült tanmenetet elsősorban a németet kezdő szinten tanuló, első osztályos középiskolások számára ajánljuk. Ezekben a csoportokban az első kötet tananyaga

Részletesebben

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven.

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven. 1. évfolyam A 1. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

NÉMET TEMATIKA, TANANYAG

NÉMET TEMATIKA, TANANYAG NÉMET TEMATIKA, TANANYAG Kezdő / Újrakezdő szint (KER A1-A2) Kezdő / Újrakezdő szint (KER A1-A2) aki még egyáltalán nem tanult angolul, de már tud néhány szót aki már tanult ( tanítottak ), de nem jutott

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok Német nyelv Osztályozó vizsga az 5-8. évfolyamon a Pass auf! 1-4 tankönyv alapján Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek egy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam NÉMET NYELV VIZSGAANYAG 9. évfolyam 1. Wortschatz der 1-11. Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 2. Themen und Dialoge: 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 14 óra

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 14 óra 4. évfolyam Az 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek egy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ - FELSŐ TAGOZAT Német nyelv 2015 1 HELYI TANTERV NÉMET 4-8. évfolyam A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlása alapján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

NT-56441/NAT UNTERWEGS NEU A

NT-56441/NAT UNTERWEGS NEU A NT-56441/NAT UNTERWEGS NEU A TANMENETJAVASLAT Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan Lektion 0 Macht Deutschlernen Spaß? 0A. Einander kennen lernen 0B. Deutschlernen 0C.

Részletesebben