Hadtörténelmi levéltár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hadtörténelmi levéltár"

Átírás

1 Hm Him Hadtörténelmi levéltár

2 A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i H A d t ö r t é n e l m i levélt á r A kiadványt támogatta: Írta dr. Farkas Gyöngyi Tervezés, nyomdai előkészítés VeML Magyar A Levéltár NeMzeti története LevéLtár Sine praeteritis futura nulla Országos Levéltára Ezt az Bács-Kiskun idézetet választották Megyei elődeink, Levéltáraamikor 1924-ben a Levéltár első évkönyvével a nyilvánosság elé lépett. Baranya Megyei Levéltára Azon célból, hogy a magyar nép és a magyar katona hősiessége Békés és Megyei rátermettsége Levéltára az utókor és a történelem részére Borsod-Abaúj-Zemplén megörökíttessék indíttatva Megyei Levéltára érzem magam egy hadi Csongrád levéltár Megyei alapítására Levéltára és létesítésére. Ezen sorok IV. Fejér Károly Megyei király Levéltára legfelsőbb jóváhagyás nélkül maradt tervezetéből valók elejéről, reagálva a Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára magyar nemzet ama régi óhajára, hogy a magyar katonai múlt Győr-Moson-Sopron emlékeit Magyarországon Megye őrizzék. Soproni Levéltára A Habsburg Hajdú-Bihar Birodalomhoz Megyei Levéltára való tartozásunk négy évszázada Heves alatt Megyei ugyanis Levéltára az ország életére vonatkozó leg- fontosabb Jász-Nagykun-Szolnok döntések Bécsben születtek Megyei Levéltára és ezek iratai is ott maradtak, a magyar katonai múlt, a magyar hadtörténelem írásos emlékeit is Bécsben őrizték. Komárom-Esztergom Megyei Levéltára A magyar Nógrád katonai Megyei levéltár Levéltára felállítása csak az első világháború Pest végén Megyei az Osztrák-Magyar Levéltára Monarchia felbom- lása után Somogy létrejött Megyei független Levéltára Magyarországon valósult meg november 11-én. A Hadtörténeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára elhelyezése az Országos Levéltár Bécsi kapu téri épületében Tolna történt. Megyei Hivatali Levéltára szervezete élén a Vezetőség vagy Főigazgatóság Vas Megyei Levéltára állt, osztályai voltak: a Levéltár különböző Veszprém munkacsoportokkal Megyei Levéltára(hadműveleti iratok, hadrendek, Zala Megyei térképek, Levéltára fényképek stb.), az Irodalmi osztály és a szerkesztőségek, a Könyvtár tudományos és szépirodalmi csoporttal, valamint a bécsi csoport a Kriegsarchivban. A sorozatban szereplő levéltárak A második világháború a Hadtörténeti Levéltár életében is tragikus időszak volt. A levéltárat részben evakuálták, és az elszállított értékes iratanyag legnagyobb része elpusztult. Budapest ostromakor a levéltárnak helyet adó Országos Levéltár épülete súlyos sérüléseket szenvedett, a katonai iratanyagok egy része is Budapest Főváros Levéltára Győr a romok Megyei alá került. Jogú Város A Hadtörténeti Levéltára Levéltár háború Tatabánya utáni történetének Megyei Jogú első Város évei a Levéltára romok eltakarításával, Vác az iratanyag Város Levéltára ismételt összegyűjtésével teltek. A Nádor laktanya helyreállítása után a Hadtörténeti Levéltár a Hadtörténeti Múzeummal közös épületbe költözött, Hadtörténelmi Levéltár és márciusától ismét megkezdte működését. Környezetvédelmi Jelenleg Hadtörténelmi és Vízügyi Levéltár Levéltár néven önálló igazgatóságként Felsőoktatási a Honvédelmi Levéltári Minisztérium SzövetségHadtörténeti Intézet és Múzeum (továbbiakban HM HIM) része- Magyar Győri ként működik, Egyházmegyei mint Levéltár közgyűjteményi, tudományos katonai intézményrész. Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár

3 2 3 A levéltár rendeltetése és feladatai A Hadtörténelmi Levéltárat a Levéltári Törvény szakfeladatokat ellátó közlevéltárrá nyilvánította, amelynek hatóköre az egész országra kiterjed. A Hadtörténelmi Levéltár illetékességi köre szaklevéltárként a Honvédelmi Minisztérium és a HM Honvéd Vezérkar, valamint ezek közvetlen felügyelete és irányítása alá tartozó katonai szervezetek, továbbá mindezek jogelődei működése során keletkezett történeti értékű dokumentumokra terjed ki. Ezenkívül gyűjti a magyar hadtörténelemmel kapcsolatos maradandó értékű magániratokat. A Hadtörténelmi Levéltár tudományos kutatóhelyként feldolgozza, és a nyilvánosság elé tárja az őrizetében lévő hadtörténelmi értékű anyagot. A levéltár tudományos és közgyűjteményi tevékenysége mellett fontos közhivatali funkciókat is ellát, katonai szolgálattal kapcsolatos igazolásokat ad ki. Folyamatosan átveszi a HM HIM Központi Irattár közvetítésével a katonai szervek levéltári megőrzésre kijelölt iratait. Őrizetében jelenleg 14 fondfőcsoportban, 4004 iratképző katonai szervezet és személy iratanyaga található. Ennek összesített mennyisége mintegy iratfolyóméter tekercs mozgófilm és 8 millió mikrofilm felvételünk van. Hangtárunk kb. 300 hangfelvételt tartalmaz jobbára magnó kazettán. A fenti gyűjteményekben való eligazodáshoz eddig 100-nál több különböző szintű és fajtájú levéltári segédlet készült. A Levéltár iratanyaga I. fondfőcsoport: országos katonai hatóságok A levéltári iratanyag egyharmadát kitevő legnagyobb fondjaink találhatók ebben a főcsoportban. Ide tartozik a Mária Terézia által 1740-ben életre hívott, az Udvari Haditanácsnak alárendelt főhadparancsnok ságok, és az 1867-ben felállított Honvédelmi Minisztérium iratanyaga. Ugyancsak a kiegyezés után, az december 5-én szentesített, a m. kir. honvédség felállításáról szóló rendelet alapján került sor a M. kir. Honvéd Főparancsnokság megalakítására. Ez volt a honvédség legmagasabb katonai parancsnoksága. A M. kir. Honvéd Vezérkar Főnöke hivatala az augusztus 9-én felállított Magyar Nemzeti Hadsereg Fővezérségéből alakult. Hatásköre, szervezete, alá- és fölérendeltségi viszonyai azonban csak április 1-ével, a magyar haderő központi vezetésének szabályozásával tisztázódtak. Ekkor alakult ki a m. kir. honvédségre a békeidőben jellemző hármas vezetés: Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Főparancsnokság, Honvéd Vezérkar Főnöke ben jelentős változás történt a katonai központi vezetésben. A honvédség főparancsnoka mint külön állás megszűnt és annak teljes jog- és hatáskörét a vezérkar főnöke vette át. Ezzel a vezérkar főnöke a honvédség legmagasabb parancsnokává, a vezérkar pedig katonai szempontból legfontosabb szervévé vált, amelynek feladata békében a honvédség kiképzésének irányítása, a háborúra való előkészítése és megszervezése, a háborúban pedig a hadműveletek vezetése volt. A kiegyezés utáni időszak csapatanyaga a Monarchia hadereje hármas tagolásának megfelelően került csoportosításra. Természetszerűleg a legszámottevőbb anyaga a m. kir. honvédségnek van, de egyrészt a magyarországi állomáshelyből, másrészt a hadrendi besorolásból adódóan maradtak nálunk cs. és kir., illetve esetenként cs. kir. alakulatoknak is irattöredékei. A legtöbb irat - mintegy öt és félezer csomó - az első világháború idején keletkezett, döntően hadműveleti jellegű. Az 1919 nyarától szerveződő Magyar Nemzeti Hadsereg és az 1920-tól helyébe lépő m. kir. Honvédség békebeli és háborús szervezete is nyomon követhető az őrizetünkben lévő iratanyagon. III. fondfőcsoport: katonai egészségügyi szervek A terjedelmileg mindössze másfélszáz iratfolyómétert kitevő fondfőcsoportban kronologikus tagolásban találhatókak meg a különböző katonai kórházak fondjai. II. fondfőcsoport: katonai területi hatóságok, alakulatok Több, mint 1500 fondból áll, és tagolása a történeti fejlődést követi. Az közötti időből - mivel önálló magyar államiság híján önálló magyar hadsereg sem volt - nincsenek levéltárunkban magyar alakulatoknak iratai.

4 5 IV. fondfőcsoport: katonai igazságügyi szervek és iratok A magyarországi katonai bíráskodás szervezetének hivatali kezdetei a XVIII. század közepére nyúlnak vissza. A főképpen Mária Terézia uralkodása alatt végrehajtott és a Birodalom központi igazgatásának átszervezésével összhangban lévő katonai reformok eredményeként létrejött modern, egységes haderő terü leti katonai parancsnokságai (General Commandos) hivatali szervezetében így magyarországiban is 1744-től jelent meg a hadbírói teendőket ellátó igazságügyi szakelőadó, majd hamarosan osztály szinten is elkülönült a tevékenység, végül 1802-től mint önálló országos katonai törvényszék Iudicium Delegatum Militare, majd Landes Militär Gericht folytatta működését. A kiegyezés után az Osztrák-Magyar Monarchia egységes haderejében egységes szervezési elvek alapján, de a haderő hármas tagolásának megfelelően különálló szervezetben hozták létre a katonai bíráskodás intézményeit. A cs. és kir. hadbíróságok, tábori bíróságok ( ) csoportjában főleg az I. világháború időszakából maradtak őrizetünkben bírósági fond töredékek. Az m. kir. honvéd törvényszékek, tábori bíróságok ( ) csoportja gazdagabb iratanyagban. Az első folyamodású békeszervezésű törvényszékek fondjai érdemelnek említést köztük legnagyobb a szegedi honvéd törvényszék anyaga, de érdekes forrásul szolgálnak a II. világháború hadbíróságai is. V. fondfőcsoport: katonai tanintézetek Az akadémiák között legnagyobb iratanyaga az ben felállított M. kir. honvéd Ludovika Akadémiának van. A középfokú iskolák és nevelőintézetek között hadapród, reáliskolai nevelőintézetek szerepelnek, köztük a talán legpatinásabb a soproni és a kőszegi. VI. fondfőcsoport: katonai intézmények, testületek, egyesületek A változatos összetételű főcsoportban az alábbi csoportok különülnek el: a királyi magyar nemesi testőrség, a magyar nemesi felkelés iratanyaga; az intézetek csoportja - köztük a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum -, az M. kir. honvéd Térképészeti Intézet; az egyesületek, bajtársi szövetségek között az utáni honvédegyletek és Horthy-kori bajtársi egyesületek; különböző méntelepek és raktárak. Ide soroltatott a Tábori lelkészet elnevezésű gyűjtemény is, amelyben az 1700-as évek közepétől találhatók katonai anyakönyvek, I. és II. világháborús veszteségi nyilvántartások. Rendkívül értékesek és érdekesek a tábori lelkészet reguláris szervezetét - amelyet Mária Terézia hozott létre 1773-ban és 1918-ig maradt fenn - bemutató regisztratúrák, de a két világháború között működő felekezeti tábori püspökségek irattárai is. VII. fondfőcsoport: gyűjtemények Ezek a Personalia családi levéltárakat, katonai személyek működésével, életével kapcsolatos iratokat tartalmaz. A történelmi korokra vonatkozó gyűjtemények között őriztetnek a török elleni háborúk iratai. A Rákóczi szabadságharcra vonatkozó gyűjtemény értékes adatokat tartalmaz a kuruc csapatok és táborok katonai állapotára, létszám- és ellátási viszonyaira, a kuruc csapatok harci tevékenységére. Az évi forradalom és szabadságharc iratai is felbecsülhetetlen történelmi értéket képviselnek. Emellett különböző tematikus gyűjtemények, röpiratok, haditechnikai dokumentációk, katonai objektumok építésére vonatkozó iratok, tanulmányok találhatók e fondfőcsoportban, valamint a nem irat jellegű gyűjtemények, állománygyarapító és biztonsági mikrofilmek, valamint oktató-, dokumentum-, híradó-, játékfilm tematikájú, többségében a Katonai Filmstúdióban készített mozgófilmek. A levéltár élő levéltárként átvette a Magyar Néphadsereg központi és területi szerveinek, alakulatainak levéltári megőrzésre kijelölt iratait. Ennek a fondfőcsoport jai is a korábbi minta alapján kerültek kialakításra.

5 6 VIII. fondfőcsoport: országos katonai hatóságok Az december 22-én megválasztott Ideiglenes Nemzeti Kormány minisztériumaként Debrecenben került megszervezésre a Honvédelmi Miniszté rium, amelynek rendkívül egyszerűen felépített regisztratúrája - évenként elnöki és általános sorozatok - nélkülözhetetlen a korszak kutatója számára. Az 1949 utáni iratanyag már osztályok, csoportok, főcsoportok szerint csoportosított. A minisztériumi törzsanyagot kiegészíti még pl. a Békeelőkészítő csoport, az Országos Vitézi Szék felszámolását végző bizottság, a Honvéd Személyi Véleményező Intézet anyaga. IX. fondfőcsoport: katonai területi hatóságok, alakulatok Az Ideiglenes Nemzeti Kormány által január 20-án kötött fegyverszüneti szerződés értelmében került sor az új magyar hadsereg megszervezésére, olyan hadosztályok felállításával, amelyek még bevethetők a németek elleni harcban. Az 1. és a 6. magyar hadosztály, valamint a műszaki hadosztály fondjai érdemelnek említést. Emellett a területi katonai szervek közül a kerületi parancsnokságoknak van jelentős fondja. X. fondfőcsoport: egészségügyi szervek A legjelentősebb ebben a fondban a Honvéd központi katonai kórház iratanyaga. XI. fondfőcsoport: katonai bíróságok A honvéd büntetőbíráskodás szervezeti változásait tükrözi a fondfőcsoport csoportosítása. A Levéltár megőrzésébe került fondok döntően a periratokat tartalmazzák, de megtalálhatók bennük a bíróságok hivatali működésére vonatkozó ügyviteli és bírói segédletek is. XII. fondfőcsoport: katonai tanintézetek Az első kronologikus időszakból a Hadiakadémiának, a Honvéd Hadbiztosi Akadémiának van között iratanyaga. Az ben működő Honvéd Kossuth Akadémia feladata a különböző fegyvernembeli tisztek és tiszthelyettesek képzése volt. A középfokú katonai tanintézetek közül a II. Rákóczi Ferenc katonai középiskolának van közötti időből számottevőbb anyaga. XIII. fondfőcsoport: intézetek, egyesületek Említésre érdemes fond ebből a főcsoportból: a Haditechnikai Intézet, a Térképészeti Intézet, és természe- tesen saját irattárunk. Emellett még különböző élelmezési és fegyverraktáraknak maradt anyaga. Nemzetközi kapcsolataink Kiemelkedő volt az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma Történeti Hivatalával, valamint a Kongresszusi Könyvtárral az ig tartó Open House programban való részvételünk. Ennek célja egyrészt a levéltári iratanyag állagmegóvásának elősegítése, másrészt az iratanyag kutathatóságának megkönnyí tése. Előbbit az iratok mikrofilmre vitele, utóbbit azok elérhetősége biztosítja a washingtoni Kongresszusi Könyvtár internethálózatán. Tudományos tevékenység Az elmúlt évtizedekben, folytatva a Levéltár 1924-ben elkezdett, de anyagi okok miatt abba maradt hagyományát, 1997-ben elindítottuk a Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok sorozatát. Eddig 43 kötetet jelentettünk meg, különböző forráskiadványokat, illetve a kutatást elősegítő levéltári segédleteket. Hivatali tevékenység A Hadtörténelmi Levéltár az elmúlt évtizedekben jelentős eredményt ért el az őrizetében lévő gyűjtemények rendezése terén. A fondok döntő többsége középszinten rendezett. Az iratanyagban való tájékozódást a feldolgozás, rendezés során készített külön-

6 8 9 böző mélységű levéltári segédletek biztosítják (annotált fond- és állagjegyzék, lajstrom, repertórium, áttekintő raktárjegyzék, cédulakatalógus). Az iratanyagok szakszerű és biztonságos őrzése megoldott. Elérhetőségek Cím: Budapest, Kapisztrán tér 2-4. Telefon: (+36) 1/ Fax: (+36) 1/ (HM-fax: ) Ügyfélfogadás kedd, szerda, csütörtök: Kutatószolgálat kedd: szerda csütörtök: közvetlen telefonszám: (+36) 1/ (csak nyitvatartási időben hívható) A Hadtörténelmi Térképtár A Hadtörténelmi Térképtár (továbbiakban: Térképtár) nagyságát tekintve az ország legnagyobb ilyen jellegű közgyűjteménye, közel egyedi és sorozattérkép, atlasz, dombormű, szakkönyv, szakfolyóirat, légi fénykép stb. áll a kutatók rendelkezésére. Anyagának gerincét a bécsi Hadilevéltárból (Kriegsarchiv) az első világháború után a m. kir. Hadtörténelmi Levéltárba került, Magyarországot megillető mintegy darabból és a m. kir. Állami Térképészet (később Honvéd Térképészeti Intézet) mintegy darabból álló gyűjteménye alkotja. A Térképtár anyagának tagozódása a bécsi Kriegsarchivból örökölt rendszeren alapul. Ennek több oka van. Egyrészt az anyagnak egy része eleve onnan származik, így eredeti beosztását megtartotta. Másrészt a rendszerbe gyakorlatilag némi módosítással mindenféle térkép besorolható. A térképek csoportosítása nagyobb területegységek és országok szerint történik. Kontinensek - jelölésük A, B, C, D, E, F; ezen belül ország csoportok, országok - jelölésük római számokkal. A földrajzi-területi beosztáson túl a megkülönböztetés tematikus, három (a, b, c) csoportba osztva: a: általános politikai, közigazgatási; b: természetföldrajzi (hegy-vízrajzi, geológiai stb.); c: szaktudományos (katonai menettérképek, út, posta, vasút, néprajzi stb.) térképek. A leggazdagabb anyagrészt az Osztrák-Magyar Monarchia politikai és általános térképei képezik, az anyagot 710 térképmű, és 960 megyetérkép alkotja. A Térképtár gyűjtőkörének egyik legfontosabb részét alkotják a hadtörténelmi vonatkozású térképek, amelyek ütközeteket, csatákat, háborús eseményeket mutatnak be. Ezek a H jelzet alatt szerepelnek, melyen belül a beosztás kronologikus. Az I. világháború hadtörténelmi eseményeinek még sokoldalúbb megismerését közel 5000 térkép, illetve légi fotó teszi a kutatók számára még érdekesebbé. A békebeli táborozások, hadijátékok a J jelzet alatt találhatók. A K jelzet alatt a korabeli (XVIII XIX. századi) ország leírásokat őrizzük, főleg Közép-Európa területére; stratégiai szempontból fontos városok, várak, folyók, átkelők leírásait tartalmazzák, néha térképvázlattal. Az L jelzet katonaföldrajzi leírásokat tartalmaz mintegy 250 kötetben az Osztrák-Magyar Monarchia, a Balkán-félsziget országairól, Német- és Olaszországról. A Térképtár belső munkáját, valamint a kutatók igényeit több ezer kötetből álló kézikönyvtár szolgálja. A katonai topográfiai térképek fejlődése szoros öszszefüggést mutat a katonai térképészetével, mivel a térképekkel szemben támasztott igényeket többnyire a háborúk váltották ki. Ez az oka annak, hogy nagy területekről, országokról a katonák készítettek először részletes térképeket. Magyarország területének a feltérképezésére az Osztrák Birodalom, majd az Osztrák-Magyar Monarchia keretén belül került sor, ezeket hívjuk I., II., III. katonai felmérésnek. A Monarchia felbomlása után létrejött az első önálló magyar katonai térképező szerv (M. kir. Állami Térképészeti Intézet), amely a III. katonai felmérés alap és levezetett szelvényeit újította fel és 1944 között adták ki az ország területére egy 1: méretarányú sorozatot. A II. világháború után megváltozott a katonai sorozattérképek rendszere, méretarány-sorozata. Bevezették a Gauss-Krüger térképrendszert, amelynek méret-arány sorozata: 1:25.000, 1:50.000, 1: , 1: , 1: A korábbi térképeket 1950 és 1952 között újították fel Gauss-Krüger rendszerben. Az ország újra felmérése 1953 és 1959 között történt meg. (A III. katonai felmérés óta az első, amely az ország egész területére kiterjedt!)

7 10 11 Térképtárunkban gazdag a légi fényképek gyűjteménye. Mintegy darab II. világháború előtti és alatti felvételt őrzünk, az ország egyes (akkor felmérésre került) területeiről. Az as évekből a teljes ország területre rendelkezünk légi fotókkal, ez mintegy darab. Muzeális anyagnak tekinthető néhány térkép (a III. katonai felméréstől kezdve) alapanyaga, felmérési lapjai, tisztázati rajzai. A Térképtár évi tétellel gyarapodik, ezeket a fent ismertetett katalógusrendszerbe illesztjük. Minden térképről leírás (cím eredeti nyelven, méretarány, kiadás helye, ideje, kiadó, nagyság, a cím magyar fordítása, megjegyzések stb.), és anyagcsoportonként (például B IX a) katalóguskönyv készül, amelyhez névmutató, szakmutató tartozik. Folyamatos a bécsi Hadilevéltárból a magyar vonatkozású anyagok hazahozatala színes fénymásolás illetve újabban szkennelés céljából (ezzel a régi, rossz minőségű másolatok kiválthatók). Számítógépes feldolgozással elkészült egy teljes, összesített névmutató is, amely megkönnyíti a kutatást. Megtörtént az egyedi térképek katalógusrendszerének számítógépes feldolgozása, Folio Views nevű programban, amely jelenleg a Térképtárban a helyszínen elérhető, kereshető. Megindult a Térképtár gyűjteményének szkennelése, anyagrészek szerint, amely részben állományvédelmi célokat szolgál, illetve lehetővé teszi kiadványok készítését. A Térképtár nyitott közgyűjteményként áll a kutatók rendelkezésére. A térképekről fotó-, ill. fénymásolat készíttethető, kivéve a kéziratos térképeket, amelyekről csak fotó-, ill. filmmásolat rendelhető óta a Térképtár teljes anyaga szabadon kutatható, beleértve az addig Titkos minősítésű, 1945 után készült katonai sorozattérképeket és légi fotókat is. Térképtárunkat évente kutató keresi fel személyesen, ben, levélben, munkatársaink szaktanács adásával segítik munkájukat. Gyakran kölcsönözzük térképeinket (vagy azok másolatait) kiállításokhoz. Előzetes bejelentés alapján bármilyen csoportot fogadunk és bemutatjuk gyűjteményünket, amely a földrajz, történelem, néprajz stb. iránt érdeklődő diákok, tanárok számára is érdekes lehet. A Térképtár jelenleg a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár részeként működik. Elérhetőségek Cím:1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. Telefon: (+36) 1/ Fax: (+36) 1/ Ügyfél- és kutatószolgálat kedd, szerda, csütörtök: Központi Irattár Az irattár Honvédelmi Minisztérium Központi Irattár néven november 10-én a Központi Nyílt Irattár, a Titkos Irattár és a Katonai Nyilvántartó Alosztály egyesítésével alakult meg. Jogelődei november 10-e előtt más HM szervek, intézetek keretén belül működtek. A Központi Nyílt Irattár 1945-től augusztus 17-ig a HM Elnökséghez tartozott ban a minisztérium átszervezésekor az Elnökséget megszüntették, s így a Központi Nyílt Irattár a Hadtörténeti Intézet és Múzeumhoz került. A Titkos Irattár az Ügyviteli Csoportfőnökséghez tartozott, majd április 27-én a Magyar Néphadsereg Vezérkar 8. osztályához szervezték. A Katonai Nyilvántartó Alosztály 1949-től 1957 novemberéig a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezetében volt. Az irattár szerkezete alapvetően két fő részre tagolódott: az irattári és az igazolási osztályokra ben létesítettek saját ügyvitelt, mely munkakört addig egy irodavezető látott el, majd 1975-től megkezdte működését a mikrofilmlaborunk. Legkésőbb az ügyfélszolgálati részleg került megszervezésre, 2000-ben től az irattár, mint igazgatóság megszűnt és a Hadtörténelmi Levéltár szervezeti egységébe került. Az irattár rendeltetése és hatásköre A HM szervektől és háttér intézeteitől, valamint a Magyar Honvédség iratképző szerveitől átvett levéltári és irattári értékű iratok tárolása, kezelése, mikrofilmezése, selejtezése és megsemmisítése; a történeti értékű iratok átadása a Hadtörténelmi Levéltárnak. Az irattár másik fontos funkciója a közhivatali tevékenység, azaz, az ügyfelek megkereséseire az itt őrzött személyi okmánygyűjtőkből (pl.: a leszerelt hivatásos, szerződéses, továbbszolgáló, tartalékállományba helyezett katonák illetve közalkalmazottak) munkaviszony és katonai szolgálati idő igazolások kiadása. A évi sorkatonai szolgálat megszüntetésével öszszefüggésben, az irattár törvényben előírt kötelessége lett, hogy a hadköteles nyilvántartásban a kiképzett tartalékosok, potenciális hadkötelesek, illetve a hadkötelesek adatait a behívhatósági korhatár eléréséig az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság utána pedig a Központi Irattár őrizze és kezelje.

8 12 13 Őrzésében mintegy 11 ezer irat folyóméternyi iratanyag van, amely folyamatosan növekszik, főleg a megszűnő katonai alakulatok iratainak átvételével. A fontosabb iratok gépi adatfeldolgozása, archiválása folyamatosan történik. Rendszeres az iratok biztonsági mikrofilmezése. Iratanyagai I. Veszteségi kartonok A második világháború emberveszteségének napjaink egyik legfontosabb, még meglévő és tanúskodó dokumentumai. A kartonokra tett feljegyzések alapján a katonákra vonatkozóan meg lehet állapítani a veszteség okát. A rendelkezésre álló kb. 210 iratfolyóméter veszteségi karton nemcsak a katonák, hanem az elhurcolt civilek, a haláltáborokba vitt és ott elpusztult zsidóság egy részének adatait is tartalmazza. II. Hadifogoly elbocsátó kartonok Rendelkezésre áll 256 ezer db hadifogoly elbocsátó karton és 276 db mikrofilmlap. Egy-egy filmlapon átlagban 526 fő adatai találhatók. III. Évkönyvek, anyakönyvek és nyilvántartások A könyvek és nyilvántartások a katonai nevelő és tisztképző tanintézetekben a növendékek, hallgatók nyilvántartására, tanulmányi eredményeik rögzítésére, a tanfolyamokra vezényelt tisztek és tiszthelyettesek részvételének okmányolására szolgáltak (Pl.: akadémiai évkönyvek, osztálynaplók, avatási jegyzőkönyvek, rangsorolási jegyzékek; tiszti iskolák évfolyam nyilvántartásai, törzskönyvek, osztálynaplók, vizsgaeredmények). Születési, házassági, halotti anyakönyvek. IV. Személyi okmányok A volt hivatásos és polgári állományú személyekre vonatkozó iratok összessége. Mintegy 350 ezer db okmánygyűjtő, amely szolgálati tevékenységük során keletkezett. V. Névjegyzékek Az 1912-től 1945-ig született hadkötelesek sorkatonai szolgálatával kapcsolatos fővárosi és megyei névjegyzékek. Tartalmazzák a hadkötelesek személyi adatait, valamint a katonai szolgálatukra utaló leírásokat. VI. Az iratképzőktől átvett iratok A megőrzésre szánt iratokat minden évben leadási jegyzékkel és belső leltárakkal veszi át az irattár. A levéltári iratok biztonsági okokból mikrofilmre kerülnek, majd 15 évi tárolás után a filmek munkapéldányával együtt veszi át a Hadtörténelmi Levéltár. A rendelkezésre álló korabeli okmányok felhasználásával eddig megjelent kiadványok Dr. Csima János: Adatok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanulmányozásához (Budapest: HMKI, 1961.) A Hajdú megyéből kiűzött zsidók nevei (Jeruzsálem: Yad Vashem Intézet, 1991.) Munkásszázadok veszteségei a keleti magyar hadműveleti területen. I-II. kötet (Jeruzsálem: Yad Vashem Intézet, ) Elérhetőségek Cím: 1076 Budapest, Verseny u. 12. Telefon: (+36) 1/ Fax: (+36) 1/ Ügyfélfogadás hétfő és csütörtök: , Kutatószolgálat kedd és szerda: Előzetes bejelentkezés szükséges.

9 14 15 A Bécsi Kirendeltség Az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnését követően a közös szellemi és történelmi örökség megosztása volt az egyik legsürgetőbb feladat. A közös múlt történelmi forrásai között nagy számban találhatók katonai vonatkozású iratok is, ezért a monarchia felbomlása után ezek kezelésére és feltárására az Osztrák Hadilevéltárban állandó magyar levéltári kirendeltséget hoztak létre. Az 1920-ban aláírt osztrák-magyar kormányegyezmény leszögezte: a magyar fél az általános kulturális és tudományos érdekek támogatása céljából az osztrák kormány hozzájárulásával, szükséges számú hivatalosan legitimált hivatali személyzetet tarthat fenn saját költségén az egykori cs. és kir. Hadilevéltárban és a Hadsereg múzeumban. A Saint Germain-en-Laye-i békeszerződés 191. és a trianoni békeszerződés 177. cikkelye külön megállapodást írt elő az osztrák és a magyar utódállam számára a közös szellemi tulajdont képező javak megosztására. A szerződést hosszas tárgyalások után május 28- án írták alá a Bécs melletti Badenben. Az január 1-jén életbe lépett kormányközi megállapodás végrehajtása során követendő elv szerint azon irat együtteseket, amelyekre a magyar fél kizárólagos állami jogot formált, átadták. Ezek közé tartoztak például az Udvari Haditanács magyarországi General- Commando für Ungarn (Cs. kir. Magyarországi Főhadparancsnokság) anyagai, a II. József és I. Ferenc korabeli katonai felmérések térképszelvényei, vagy a még élő, de magyar állampolgárrá lett tisztek katonai anyakönyvei, minősítési illetve kitüntetési javaslatai. Azon irat együttesek azonban, amelyek jogilag és tartalmilag mindkét utódállamra vonatkoznak, (például a Alten Feldakten, a Hofkriegsrat, vagy a cs. és kir. alakulatok aktái) közös szellemi tulajdonként megbonthatatlanul eredeti őrzési helyükön maradtak. A magyar állam az érdekeinek érvényesítésére, a közös kezelés és kutatás biztosítására állandó kirendeltségeket hozott létre. Tekintettel a nagyszámú igazolási ügyre és iratkiemelésre, a M. kir. Hadilevéltár bécsi kirendeltségének létszáma, az osztrák szövetségi kormány engedélyével az Anschluss bekövetkeztéig 20 fő. A munkatársak zömé ben hivatásos tisztek voltak. Ausztria államiságának megszűnése után a harmadik birodalom bürokratái megkérdőjelezték az osztrák-magyar államszerződés jogosságát. A levéltár vezetőinek közbenjárására azonban az állandó magyar hadilevéltári kirendeltség csökkentett létszámmal, hat fővel, tovább működött. Miután a magyar érdekek képviseletét ellátó főkonzulátus októberében megszűnt, 1945 áprilisáig a hadilevéltári kirendeltség egyike volt az utolsó bécsi magyar hatóságoknak. Ausztria szovjet megszállását követően az Osztrák Hadilevéltárban működő magyar Hadlevéltári kirendeltség tovább folytatta munkáját, ám ekkor egyetlen személy látta el az összes feladatot. Az Osztrák Állami Levéltár Hadilevéltárában működő állandó magyar Hadilevéltári kirendeltség kezdetektől fogva teljesítette a badeni egyezményben előírt feladatokat és kötelezettségeket, de gyakorolta az itt meghatározott jogokat is. Nemcsak a magyar állam egyezményes jogait felügyelték, hanem közreműködtek az iratanyag közös feltárásában, állagmegóvásában is. Az 1980-as évek második felétől kezdődően egyre jobban megnövekedtek a kirendeltség feladatai. A vasfüggöny lebontása után a magyar Hadtörténelmi Levéltár bécsi kirendeltségének segítségét egyre több hazai és más országbeli kutató veszi igénybe, akik a munkatársak útmutatásait követve tájékozódnak a Kiegsarchivban található magyar és nem magyar levéltári anyagok között. A Kirendeltségnek jelentős közhivatali tevékenységet kell ellátnia, amely a levéltári adatszolgáltatástól kezdődően, az I. világháborús magyar veszteségek identifikálásán keresztül a katonasírok és a régészeti helyszínek azonosításáig terjed. Folyamatos a magyar vonatkozású irat- és térképanyagok biztonsági filmezése. A HM HIM Hadtörténelmi Levéltár Bécsi Kirendeltsége napjainkban is a badeni egyezményben lefektetett elvek szerint folytatja működését. Ezen túlmenően kutatja és ápolja a közös múlt szellemi örökségét, s fontos hordozója az osztrák-magyar tudományos és kulturális kapcsolatoknak is. Elérhetőségek Cím: Österreichisches Staatsarchiv-Kriegsarchiv, Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsi Kirendeltsége A-1030 Wien Nottendorfergasse 2. Telelefon: (00) 431/ , (00) 431/ Fax: (00) 431/ Ügyfélfogadás hétfő csütörtök: péntek: Kutatószolgálat hétfő, csütörtök: kedd, szerda: péntek:

10 Képjegyzék A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i Magyar NeMzeti LevéLtár A sorozatban szereplő levéltárak 1. oldal A HM HIM épülete napjainkban 2. oldal A Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltár levélpapírjának részlete A Hadtörténelmi Levéltár pecsétje az 1930-évi beszámolóján 3. oldal Katonai körözőlevél oldal Legénységi kitüntetési javaslat egy díszes példánya. Harctéren, július oldal A Levéltár könyvbemutatója az Írók könyvesboltjában 6. oldal Születésnapi jókívánság a II. világháborúból, A kiadványt támogatta: május oldal A krasznojarszki hadifogolytáborban készült emléklap, amelyre Gyóni Géza sajátkezűleg írta a versét. Krasznojarszk, március-április Kiadja a Írta Magyar dr. Farkas Levéltárosok Gyöngyi Egyesülete Felelős kiadó Tyekvicska Árpád Tervezés, nyomdai Készült 500 előkészítés példányban VeML a székesfehérvári Regia Rex Nyomdában Felelős vezető Kis Ferenc ISBN oldal A I. Katonai felmérés DVD kiadvány borítója A II. Katonai felmérés DVD kiadvány borítója 9. oldal Az III. Katonai felmérés DVD kiadvány borítója 10. oldal Csikány Tamás: A cibakházi híd című kiadvány borítója. Budapest, Bencze László: A Piave-front című kiadvány borítója. Budapest, Solymosi József: Barátja Kossuht című kiadvány borítója. Budapest, H A d t ö r t é n e l m i levélt á r 12. oldal Eltűntre vonatkozó karton a Kriegsarchivban őrzött iratanyagban július 19. Hadifogolykarton a Kriegsarchivban őrzött iratanyagban 13. oldal Halottikarton a Kriegsarchivban őrzött iratanyagban július 19. Márton Áron, későbbi erdélyi püspökre vonatkozó veszteségi feljegyzések a Kriegs archiv úgynevezett Fonetikus gyűjteményből 14. oldal A HM HIM honlapja (www.militaria.hu) Országos Levéltára Bács-Kiskun Megyei Levéltára Baranya Megyei Levéltára Békés Megyei Levéltára Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára Csongrád Megyei Levéltára Fejér Megyei Levéltára Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára Hajdú-Bihar Megyei Levéltára Heves Megyei Levéltára Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Nógrád Megyei Levéltára Pest Megyei Levéltára Somogy Megyei Levéltára Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Tolna Megyei Levéltára Vas Megyei Levéltára Veszprém Megyei Levéltára Zala Megyei Levéltára Budapest Főváros Levéltára Győr Megyei Jogú Város Levéltára Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára Vác Város Levéltára Hadtörténelmi Levéltár Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Győri Egyházmegyei Levéltár Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár

11 18

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára ve A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r veszprém Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r v e s z p r é M Megyei

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára N A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Nógrád Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r n ó g r á d Megyei levélt

Részletesebben

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár Kvv Környezet védelmi és vízügyi levéltár A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i k ö r n y e z e t v é d e l m i és vízügyi levélt á r A kiadványt támogatta:

Részletesebben

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 q MÚLT NÉLKÜL NINCS JÖVŐ q LEVÉLTÁ R q HA DTÖ RTÉ NEL MI A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A VILÁGHÁBORÚ 1914-1918 A NAGY HÁBORÚ IRATANYAGAINAK FELDOLGOZÁSA A HADILEVÉLTÁRBAN THE WORLD WAR 1914-1918 ELABORATION OF THE GREAT WAR S DOCUMENTATION AT THE HUNGARIAN MILITARY ARCHIVE A magyar hadtörténeti

Részletesebben

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.) Az érsekség rövid bemutatása...1 1.1.) A névhasználat változásai...1 1.2.) Területi változások...3 1.3.) Az érseki tartomány...4 1.4.) A főegyházmegye hívei és papsága számadatok tükrében...5

Részletesebben

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Krivács Györgyné Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között PhD értekezés Tudományos témavezető: Dr.Horváth

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1.

A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. Sorozatszerkesztő Kollega Tarsoly István Pandula Attila Genealógia 1. Szerkesztette Kollega Tarsoly István Kovács Eleonóra

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG Magyarország a hatvanas években Szerkesztette Ólmosi Zoltán és Szabó Csaba [ Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára L Harmattan Kiadó ] Budapest,

Részletesebben

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Köszöntő Levéltáraink kincsek őrzői, őrzik múltunk darabjait, melyből sajnos kiváltképp a múlt századi anyagok közül sok minden elveszett. Akárcsak egy kirakós játéknál

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének Csomós István A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában; hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés, A

Részletesebben

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Kalakán László Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből,

Részletesebben

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE 1 2 A modernkori magyar határrendészet száztíz éve Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat Budapest 2013 3 Kiadja: A Magyar Rendészettudományi

Részletesebben

TARTALOM TANULMÁNYOK. DR. ETTIG ANTAL 5 A katonai ügyészi szervezetrõl

TARTALOM TANULMÁNYOK. DR. ETTIG ANTAL 5 A katonai ügyészi szervezetrõl TARTALOM TANULMÁNYOK DR. ETTIG ANTAL 5 A katonai ügyészi szervezetrõl DR. MÉSZÁROS LÁSZLÓ 13 A katonai büntetõeljárás hatásköri szabályainak változásai DR. CSIHA GÁBOR 19 Katonai Bírák a polgári büntetõbíráskodásban

Részletesebben

Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve

Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve I. RÉSZ Katona térképészeink a napokban ünnepelték az önálló magyar katonai térképészet 80. évfordulóját. Az ünnep apropóján szeretnénk az egyetem oktatóinak,

Részletesebben

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 Tóth Eszter A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 A tanulmányban az állambiztonsági szervek gazdasági és politikai hírszerzéssel foglalkozó egységeinek intézménytörténeti elemzését

Részletesebben

UJVÁRI MIHÁLY. Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában

UJVÁRI MIHÁLY. Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában UJVÁRI MIHÁLY Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában 1 A HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM KIADVÁNYAI Sorozatszerkesztõ: Dr. Holló József Ferenc altábornagy fõigazgató 2 UJVÁRI MIHÁLY Egy

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Sáringer János A magyar Külügyminisztérium és a külügyi állomány 1944 vége és 1950 eleje közötti történetének rekonstrukciójával a

Részletesebben

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk!

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! XVI. évfolyam 2013. december 4. szám Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! Halottainkra emlékeztünk 2013 Tartalom Halottainkra emlékeztünk 2 Vezetők és

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K III. évfolyam 3. szám 8836/2006. H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2006/1. SZÁM B U D A P E S T - 2006 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOM KATONA CSABA KEREKES DÓRA KÖRMENDY LAJOS LAKATOS ANDOR: Internet és levéltár... 3 HORVÁTH J. ANDRÁS: Kutatók és kutatások Budapest Főváros Levéltárában 2003-ban... 25 BREINICH GÁBOR: Az eszmétől

Részletesebben

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE TÁJÉKOZTATÓ

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE TÁJÉKOZTATÓ A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE 7156/2005/19. OIT Hiv. TÁJÉKOZTATÓ A BÍRÓSÁGOK ÁLTALÁNOS HELYZETÉRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető 2. Kiállításvezető A NAGY HÁBORÚ ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN. c. vándorkiállításhoz

TARTALOM. Bevezető 2. Kiállításvezető A NAGY HÁBORÚ ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN. c. vándorkiállításhoz TARTALOM Bevezető 2 Kiállításvezető A NAGY HÁBORÚ ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN c. vándorkiállításhoz HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum A Nagy Háború a maga korában 4 A Nagy Háború plakátokon 5 A Nagy Háború kéziratos

Részletesebben