Hadtörténelmi levéltár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hadtörténelmi levéltár"

Átírás

1 Hm Him Hadtörténelmi levéltár

2 A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i H A d t ö r t é n e l m i levélt á r A kiadványt támogatta: Írta dr. Farkas Gyöngyi Tervezés, nyomdai előkészítés VeML Magyar A Levéltár NeMzeti története LevéLtár Sine praeteritis futura nulla Országos Levéltára Ezt az Bács-Kiskun idézetet választották Megyei elődeink, Levéltáraamikor 1924-ben a Levéltár első évkönyvével a nyilvánosság elé lépett. Baranya Megyei Levéltára Azon célból, hogy a magyar nép és a magyar katona hősiessége Békés és Megyei rátermettsége Levéltára az utókor és a történelem részére Borsod-Abaúj-Zemplén megörökíttessék indíttatva Megyei Levéltára érzem magam egy hadi Csongrád levéltár Megyei alapítására Levéltára és létesítésére. Ezen sorok IV. Fejér Károly Megyei király Levéltára legfelsőbb jóváhagyás nélkül maradt tervezetéből valók elejéről, reagálva a Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára magyar nemzet ama régi óhajára, hogy a magyar katonai múlt Győr-Moson-Sopron emlékeit Magyarországon Megye őrizzék. Soproni Levéltára A Habsburg Hajdú-Bihar Birodalomhoz Megyei Levéltára való tartozásunk négy évszázada Heves alatt Megyei ugyanis Levéltára az ország életére vonatkozó leg- fontosabb Jász-Nagykun-Szolnok döntések Bécsben születtek Megyei Levéltára és ezek iratai is ott maradtak, a magyar katonai múlt, a magyar hadtörténelem írásos emlékeit is Bécsben őrizték. Komárom-Esztergom Megyei Levéltára A magyar Nógrád katonai Megyei levéltár Levéltára felállítása csak az első világháború Pest végén Megyei az Osztrák-Magyar Levéltára Monarchia felbom- lása után Somogy létrejött Megyei független Levéltára Magyarországon valósult meg november 11-én. A Hadtörténeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára elhelyezése az Országos Levéltár Bécsi kapu téri épületében Tolna történt. Megyei Hivatali Levéltára szervezete élén a Vezetőség vagy Főigazgatóság Vas Megyei Levéltára állt, osztályai voltak: a Levéltár különböző Veszprém munkacsoportokkal Megyei Levéltára(hadműveleti iratok, hadrendek, Zala Megyei térképek, Levéltára fényképek stb.), az Irodalmi osztály és a szerkesztőségek, a Könyvtár tudományos és szépirodalmi csoporttal, valamint a bécsi csoport a Kriegsarchivban. A sorozatban szereplő levéltárak A második világháború a Hadtörténeti Levéltár életében is tragikus időszak volt. A levéltárat részben evakuálták, és az elszállított értékes iratanyag legnagyobb része elpusztult. Budapest ostromakor a levéltárnak helyet adó Országos Levéltár épülete súlyos sérüléseket szenvedett, a katonai iratanyagok egy része is Budapest Főváros Levéltára Győr a romok Megyei alá került. Jogú Város A Hadtörténeti Levéltára Levéltár háború Tatabánya utáni történetének Megyei Jogú első Város évei a Levéltára romok eltakarításával, Vác az iratanyag Város Levéltára ismételt összegyűjtésével teltek. A Nádor laktanya helyreállítása után a Hadtörténeti Levéltár a Hadtörténeti Múzeummal közös épületbe költözött, Hadtörténelmi Levéltár és márciusától ismét megkezdte működését. Környezetvédelmi Jelenleg Hadtörténelmi és Vízügyi Levéltár Levéltár néven önálló igazgatóságként Felsőoktatási a Honvédelmi Levéltári Minisztérium SzövetségHadtörténeti Intézet és Múzeum (továbbiakban HM HIM) része- Magyar Győri ként működik, Egyházmegyei mint Levéltár közgyűjteményi, tudományos katonai intézményrész. Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár

3 2 3 A levéltár rendeltetése és feladatai A Hadtörténelmi Levéltárat a Levéltári Törvény szakfeladatokat ellátó közlevéltárrá nyilvánította, amelynek hatóköre az egész országra kiterjed. A Hadtörténelmi Levéltár illetékességi köre szaklevéltárként a Honvédelmi Minisztérium és a HM Honvéd Vezérkar, valamint ezek közvetlen felügyelete és irányítása alá tartozó katonai szervezetek, továbbá mindezek jogelődei működése során keletkezett történeti értékű dokumentumokra terjed ki. Ezenkívül gyűjti a magyar hadtörténelemmel kapcsolatos maradandó értékű magániratokat. A Hadtörténelmi Levéltár tudományos kutatóhelyként feldolgozza, és a nyilvánosság elé tárja az őrizetében lévő hadtörténelmi értékű anyagot. A levéltár tudományos és közgyűjteményi tevékenysége mellett fontos közhivatali funkciókat is ellát, katonai szolgálattal kapcsolatos igazolásokat ad ki. Folyamatosan átveszi a HM HIM Központi Irattár közvetítésével a katonai szervek levéltári megőrzésre kijelölt iratait. Őrizetében jelenleg 14 fondfőcsoportban, 4004 iratképző katonai szervezet és személy iratanyaga található. Ennek összesített mennyisége mintegy iratfolyóméter tekercs mozgófilm és 8 millió mikrofilm felvételünk van. Hangtárunk kb. 300 hangfelvételt tartalmaz jobbára magnó kazettán. A fenti gyűjteményekben való eligazodáshoz eddig 100-nál több különböző szintű és fajtájú levéltári segédlet készült. A Levéltár iratanyaga I. fondfőcsoport: országos katonai hatóságok A levéltári iratanyag egyharmadát kitevő legnagyobb fondjaink találhatók ebben a főcsoportban. Ide tartozik a Mária Terézia által 1740-ben életre hívott, az Udvari Haditanácsnak alárendelt főhadparancsnok ságok, és az 1867-ben felállított Honvédelmi Minisztérium iratanyaga. Ugyancsak a kiegyezés után, az december 5-én szentesített, a m. kir. honvédség felállításáról szóló rendelet alapján került sor a M. kir. Honvéd Főparancsnokság megalakítására. Ez volt a honvédség legmagasabb katonai parancsnoksága. A M. kir. Honvéd Vezérkar Főnöke hivatala az augusztus 9-én felállított Magyar Nemzeti Hadsereg Fővezérségéből alakult. Hatásköre, szervezete, alá- és fölérendeltségi viszonyai azonban csak április 1-ével, a magyar haderő központi vezetésének szabályozásával tisztázódtak. Ekkor alakult ki a m. kir. honvédségre a békeidőben jellemző hármas vezetés: Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Főparancsnokság, Honvéd Vezérkar Főnöke ben jelentős változás történt a katonai központi vezetésben. A honvédség főparancsnoka mint külön állás megszűnt és annak teljes jog- és hatáskörét a vezérkar főnöke vette át. Ezzel a vezérkar főnöke a honvédség legmagasabb parancsnokává, a vezérkar pedig katonai szempontból legfontosabb szervévé vált, amelynek feladata békében a honvédség kiképzésének irányítása, a háborúra való előkészítése és megszervezése, a háborúban pedig a hadműveletek vezetése volt. A kiegyezés utáni időszak csapatanyaga a Monarchia hadereje hármas tagolásának megfelelően került csoportosításra. Természetszerűleg a legszámottevőbb anyaga a m. kir. honvédségnek van, de egyrészt a magyarországi állomáshelyből, másrészt a hadrendi besorolásból adódóan maradtak nálunk cs. és kir., illetve esetenként cs. kir. alakulatoknak is irattöredékei. A legtöbb irat - mintegy öt és félezer csomó - az első világháború idején keletkezett, döntően hadműveleti jellegű. Az 1919 nyarától szerveződő Magyar Nemzeti Hadsereg és az 1920-tól helyébe lépő m. kir. Honvédség békebeli és háborús szervezete is nyomon követhető az őrizetünkben lévő iratanyagon. III. fondfőcsoport: katonai egészségügyi szervek A terjedelmileg mindössze másfélszáz iratfolyómétert kitevő fondfőcsoportban kronologikus tagolásban találhatókak meg a különböző katonai kórházak fondjai. II. fondfőcsoport: katonai területi hatóságok, alakulatok Több, mint 1500 fondból áll, és tagolása a történeti fejlődést követi. Az közötti időből - mivel önálló magyar államiság híján önálló magyar hadsereg sem volt - nincsenek levéltárunkban magyar alakulatoknak iratai.

4 5 IV. fondfőcsoport: katonai igazságügyi szervek és iratok A magyarországi katonai bíráskodás szervezetének hivatali kezdetei a XVIII. század közepére nyúlnak vissza. A főképpen Mária Terézia uralkodása alatt végrehajtott és a Birodalom központi igazgatásának átszervezésével összhangban lévő katonai reformok eredményeként létrejött modern, egységes haderő terü leti katonai parancsnokságai (General Commandos) hivatali szervezetében így magyarországiban is 1744-től jelent meg a hadbírói teendőket ellátó igazságügyi szakelőadó, majd hamarosan osztály szinten is elkülönült a tevékenység, végül 1802-től mint önálló országos katonai törvényszék Iudicium Delegatum Militare, majd Landes Militär Gericht folytatta működését. A kiegyezés után az Osztrák-Magyar Monarchia egységes haderejében egységes szervezési elvek alapján, de a haderő hármas tagolásának megfelelően különálló szervezetben hozták létre a katonai bíráskodás intézményeit. A cs. és kir. hadbíróságok, tábori bíróságok ( ) csoportjában főleg az I. világháború időszakából maradtak őrizetünkben bírósági fond töredékek. Az m. kir. honvéd törvényszékek, tábori bíróságok ( ) csoportja gazdagabb iratanyagban. Az első folyamodású békeszervezésű törvényszékek fondjai érdemelnek említést köztük legnagyobb a szegedi honvéd törvényszék anyaga, de érdekes forrásul szolgálnak a II. világháború hadbíróságai is. V. fondfőcsoport: katonai tanintézetek Az akadémiák között legnagyobb iratanyaga az ben felállított M. kir. honvéd Ludovika Akadémiának van. A középfokú iskolák és nevelőintézetek között hadapród, reáliskolai nevelőintézetek szerepelnek, köztük a talán legpatinásabb a soproni és a kőszegi. VI. fondfőcsoport: katonai intézmények, testületek, egyesületek A változatos összetételű főcsoportban az alábbi csoportok különülnek el: a királyi magyar nemesi testőrség, a magyar nemesi felkelés iratanyaga; az intézetek csoportja - köztük a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum -, az M. kir. honvéd Térképészeti Intézet; az egyesületek, bajtársi szövetségek között az utáni honvédegyletek és Horthy-kori bajtársi egyesületek; különböző méntelepek és raktárak. Ide soroltatott a Tábori lelkészet elnevezésű gyűjtemény is, amelyben az 1700-as évek közepétől találhatók katonai anyakönyvek, I. és II. világháborús veszteségi nyilvántartások. Rendkívül értékesek és érdekesek a tábori lelkészet reguláris szervezetét - amelyet Mária Terézia hozott létre 1773-ban és 1918-ig maradt fenn - bemutató regisztratúrák, de a két világháború között működő felekezeti tábori püspökségek irattárai is. VII. fondfőcsoport: gyűjtemények Ezek a Personalia családi levéltárakat, katonai személyek működésével, életével kapcsolatos iratokat tartalmaz. A történelmi korokra vonatkozó gyűjtemények között őriztetnek a török elleni háborúk iratai. A Rákóczi szabadságharcra vonatkozó gyűjtemény értékes adatokat tartalmaz a kuruc csapatok és táborok katonai állapotára, létszám- és ellátási viszonyaira, a kuruc csapatok harci tevékenységére. Az évi forradalom és szabadságharc iratai is felbecsülhetetlen történelmi értéket képviselnek. Emellett különböző tematikus gyűjtemények, röpiratok, haditechnikai dokumentációk, katonai objektumok építésére vonatkozó iratok, tanulmányok találhatók e fondfőcsoportban, valamint a nem irat jellegű gyűjtemények, állománygyarapító és biztonsági mikrofilmek, valamint oktató-, dokumentum-, híradó-, játékfilm tematikájú, többségében a Katonai Filmstúdióban készített mozgófilmek. A levéltár élő levéltárként átvette a Magyar Néphadsereg központi és területi szerveinek, alakulatainak levéltári megőrzésre kijelölt iratait. Ennek a fondfőcsoport jai is a korábbi minta alapján kerültek kialakításra.

5 6 VIII. fondfőcsoport: országos katonai hatóságok Az december 22-én megválasztott Ideiglenes Nemzeti Kormány minisztériumaként Debrecenben került megszervezésre a Honvédelmi Miniszté rium, amelynek rendkívül egyszerűen felépített regisztratúrája - évenként elnöki és általános sorozatok - nélkülözhetetlen a korszak kutatója számára. Az 1949 utáni iratanyag már osztályok, csoportok, főcsoportok szerint csoportosított. A minisztériumi törzsanyagot kiegészíti még pl. a Békeelőkészítő csoport, az Országos Vitézi Szék felszámolását végző bizottság, a Honvéd Személyi Véleményező Intézet anyaga. IX. fondfőcsoport: katonai területi hatóságok, alakulatok Az Ideiglenes Nemzeti Kormány által január 20-án kötött fegyverszüneti szerződés értelmében került sor az új magyar hadsereg megszervezésére, olyan hadosztályok felállításával, amelyek még bevethetők a németek elleni harcban. Az 1. és a 6. magyar hadosztály, valamint a műszaki hadosztály fondjai érdemelnek említést. Emellett a területi katonai szervek közül a kerületi parancsnokságoknak van jelentős fondja. X. fondfőcsoport: egészségügyi szervek A legjelentősebb ebben a fondban a Honvéd központi katonai kórház iratanyaga. XI. fondfőcsoport: katonai bíróságok A honvéd büntetőbíráskodás szervezeti változásait tükrözi a fondfőcsoport csoportosítása. A Levéltár megőrzésébe került fondok döntően a periratokat tartalmazzák, de megtalálhatók bennük a bíróságok hivatali működésére vonatkozó ügyviteli és bírói segédletek is. XII. fondfőcsoport: katonai tanintézetek Az első kronologikus időszakból a Hadiakadémiának, a Honvéd Hadbiztosi Akadémiának van között iratanyaga. Az ben működő Honvéd Kossuth Akadémia feladata a különböző fegyvernembeli tisztek és tiszthelyettesek képzése volt. A középfokú katonai tanintézetek közül a II. Rákóczi Ferenc katonai középiskolának van közötti időből számottevőbb anyaga. XIII. fondfőcsoport: intézetek, egyesületek Említésre érdemes fond ebből a főcsoportból: a Haditechnikai Intézet, a Térképészeti Intézet, és természe- tesen saját irattárunk. Emellett még különböző élelmezési és fegyverraktáraknak maradt anyaga. Nemzetközi kapcsolataink Kiemelkedő volt az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma Történeti Hivatalával, valamint a Kongresszusi Könyvtárral az ig tartó Open House programban való részvételünk. Ennek célja egyrészt a levéltári iratanyag állagmegóvásának elősegítése, másrészt az iratanyag kutathatóságának megkönnyí tése. Előbbit az iratok mikrofilmre vitele, utóbbit azok elérhetősége biztosítja a washingtoni Kongresszusi Könyvtár internethálózatán. Tudományos tevékenység Az elmúlt évtizedekben, folytatva a Levéltár 1924-ben elkezdett, de anyagi okok miatt abba maradt hagyományát, 1997-ben elindítottuk a Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok sorozatát. Eddig 43 kötetet jelentettünk meg, különböző forráskiadványokat, illetve a kutatást elősegítő levéltári segédleteket. Hivatali tevékenység A Hadtörténelmi Levéltár az elmúlt évtizedekben jelentős eredményt ért el az őrizetében lévő gyűjtemények rendezése terén. A fondok döntő többsége középszinten rendezett. Az iratanyagban való tájékozódást a feldolgozás, rendezés során készített külön-

6 8 9 böző mélységű levéltári segédletek biztosítják (annotált fond- és állagjegyzék, lajstrom, repertórium, áttekintő raktárjegyzék, cédulakatalógus). Az iratanyagok szakszerű és biztonságos őrzése megoldott. Elérhetőségek Cím: Budapest, Kapisztrán tér 2-4. Telefon: (+36) 1/ Fax: (+36) 1/ (HM-fax: ) Ügyfélfogadás kedd, szerda, csütörtök: Kutatószolgálat kedd: szerda csütörtök: közvetlen telefonszám: (+36) 1/ (csak nyitvatartási időben hívható) A Hadtörténelmi Térképtár A Hadtörténelmi Térképtár (továbbiakban: Térképtár) nagyságát tekintve az ország legnagyobb ilyen jellegű közgyűjteménye, közel egyedi és sorozattérkép, atlasz, dombormű, szakkönyv, szakfolyóirat, légi fénykép stb. áll a kutatók rendelkezésére. Anyagának gerincét a bécsi Hadilevéltárból (Kriegsarchiv) az első világháború után a m. kir. Hadtörténelmi Levéltárba került, Magyarországot megillető mintegy darabból és a m. kir. Állami Térképészet (később Honvéd Térképészeti Intézet) mintegy darabból álló gyűjteménye alkotja. A Térképtár anyagának tagozódása a bécsi Kriegsarchivból örökölt rendszeren alapul. Ennek több oka van. Egyrészt az anyagnak egy része eleve onnan származik, így eredeti beosztását megtartotta. Másrészt a rendszerbe gyakorlatilag némi módosítással mindenféle térkép besorolható. A térképek csoportosítása nagyobb területegységek és országok szerint történik. Kontinensek - jelölésük A, B, C, D, E, F; ezen belül ország csoportok, országok - jelölésük római számokkal. A földrajzi-területi beosztáson túl a megkülönböztetés tematikus, három (a, b, c) csoportba osztva: a: általános politikai, közigazgatási; b: természetföldrajzi (hegy-vízrajzi, geológiai stb.); c: szaktudományos (katonai menettérképek, út, posta, vasút, néprajzi stb.) térképek. A leggazdagabb anyagrészt az Osztrák-Magyar Monarchia politikai és általános térképei képezik, az anyagot 710 térképmű, és 960 megyetérkép alkotja. A Térképtár gyűjtőkörének egyik legfontosabb részét alkotják a hadtörténelmi vonatkozású térképek, amelyek ütközeteket, csatákat, háborús eseményeket mutatnak be. Ezek a H jelzet alatt szerepelnek, melyen belül a beosztás kronologikus. Az I. világháború hadtörténelmi eseményeinek még sokoldalúbb megismerését közel 5000 térkép, illetve légi fotó teszi a kutatók számára még érdekesebbé. A békebeli táborozások, hadijátékok a J jelzet alatt találhatók. A K jelzet alatt a korabeli (XVIII XIX. századi) ország leírásokat őrizzük, főleg Közép-Európa területére; stratégiai szempontból fontos városok, várak, folyók, átkelők leírásait tartalmazzák, néha térképvázlattal. Az L jelzet katonaföldrajzi leírásokat tartalmaz mintegy 250 kötetben az Osztrák-Magyar Monarchia, a Balkán-félsziget országairól, Német- és Olaszországról. A Térképtár belső munkáját, valamint a kutatók igényeit több ezer kötetből álló kézikönyvtár szolgálja. A katonai topográfiai térképek fejlődése szoros öszszefüggést mutat a katonai térképészetével, mivel a térképekkel szemben támasztott igényeket többnyire a háborúk váltották ki. Ez az oka annak, hogy nagy területekről, országokról a katonák készítettek először részletes térképeket. Magyarország területének a feltérképezésére az Osztrák Birodalom, majd az Osztrák-Magyar Monarchia keretén belül került sor, ezeket hívjuk I., II., III. katonai felmérésnek. A Monarchia felbomlása után létrejött az első önálló magyar katonai térképező szerv (M. kir. Állami Térképészeti Intézet), amely a III. katonai felmérés alap és levezetett szelvényeit újította fel és 1944 között adták ki az ország területére egy 1: méretarányú sorozatot. A II. világháború után megváltozott a katonai sorozattérképek rendszere, méretarány-sorozata. Bevezették a Gauss-Krüger térképrendszert, amelynek méret-arány sorozata: 1:25.000, 1:50.000, 1: , 1: , 1: A korábbi térképeket 1950 és 1952 között újították fel Gauss-Krüger rendszerben. Az ország újra felmérése 1953 és 1959 között történt meg. (A III. katonai felmérés óta az első, amely az ország egész területére kiterjedt!)

7 10 11 Térképtárunkban gazdag a légi fényképek gyűjteménye. Mintegy darab II. világháború előtti és alatti felvételt őrzünk, az ország egyes (akkor felmérésre került) területeiről. Az as évekből a teljes ország területre rendelkezünk légi fotókkal, ez mintegy darab. Muzeális anyagnak tekinthető néhány térkép (a III. katonai felméréstől kezdve) alapanyaga, felmérési lapjai, tisztázati rajzai. A Térképtár évi tétellel gyarapodik, ezeket a fent ismertetett katalógusrendszerbe illesztjük. Minden térképről leírás (cím eredeti nyelven, méretarány, kiadás helye, ideje, kiadó, nagyság, a cím magyar fordítása, megjegyzések stb.), és anyagcsoportonként (például B IX a) katalóguskönyv készül, amelyhez névmutató, szakmutató tartozik. Folyamatos a bécsi Hadilevéltárból a magyar vonatkozású anyagok hazahozatala színes fénymásolás illetve újabban szkennelés céljából (ezzel a régi, rossz minőségű másolatok kiválthatók). Számítógépes feldolgozással elkészült egy teljes, összesített névmutató is, amely megkönnyíti a kutatást. Megtörtént az egyedi térképek katalógusrendszerének számítógépes feldolgozása, Folio Views nevű programban, amely jelenleg a Térképtárban a helyszínen elérhető, kereshető. Megindult a Térképtár gyűjteményének szkennelése, anyagrészek szerint, amely részben állományvédelmi célokat szolgál, illetve lehetővé teszi kiadványok készítését. A Térképtár nyitott közgyűjteményként áll a kutatók rendelkezésére. A térképekről fotó-, ill. fénymásolat készíttethető, kivéve a kéziratos térképeket, amelyekről csak fotó-, ill. filmmásolat rendelhető óta a Térképtár teljes anyaga szabadon kutatható, beleértve az addig Titkos minősítésű, 1945 után készült katonai sorozattérképeket és légi fotókat is. Térképtárunkat évente kutató keresi fel személyesen, ben, levélben, munkatársaink szaktanács adásával segítik munkájukat. Gyakran kölcsönözzük térképeinket (vagy azok másolatait) kiállításokhoz. Előzetes bejelentés alapján bármilyen csoportot fogadunk és bemutatjuk gyűjteményünket, amely a földrajz, történelem, néprajz stb. iránt érdeklődő diákok, tanárok számára is érdekes lehet. A Térképtár jelenleg a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár részeként működik. Elérhetőségek Cím:1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. Telefon: (+36) 1/ Fax: (+36) 1/ Ügyfél- és kutatószolgálat kedd, szerda, csütörtök: Központi Irattár Az irattár Honvédelmi Minisztérium Központi Irattár néven november 10-én a Központi Nyílt Irattár, a Titkos Irattár és a Katonai Nyilvántartó Alosztály egyesítésével alakult meg. Jogelődei november 10-e előtt más HM szervek, intézetek keretén belül működtek. A Központi Nyílt Irattár 1945-től augusztus 17-ig a HM Elnökséghez tartozott ban a minisztérium átszervezésekor az Elnökséget megszüntették, s így a Központi Nyílt Irattár a Hadtörténeti Intézet és Múzeumhoz került. A Titkos Irattár az Ügyviteli Csoportfőnökséghez tartozott, majd április 27-én a Magyar Néphadsereg Vezérkar 8. osztályához szervezték. A Katonai Nyilvántartó Alosztály 1949-től 1957 novemberéig a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezetében volt. Az irattár szerkezete alapvetően két fő részre tagolódott: az irattári és az igazolási osztályokra ben létesítettek saját ügyvitelt, mely munkakört addig egy irodavezető látott el, majd 1975-től megkezdte működését a mikrofilmlaborunk. Legkésőbb az ügyfélszolgálati részleg került megszervezésre, 2000-ben től az irattár, mint igazgatóság megszűnt és a Hadtörténelmi Levéltár szervezeti egységébe került. Az irattár rendeltetése és hatásköre A HM szervektől és háttér intézeteitől, valamint a Magyar Honvédség iratképző szerveitől átvett levéltári és irattári értékű iratok tárolása, kezelése, mikrofilmezése, selejtezése és megsemmisítése; a történeti értékű iratok átadása a Hadtörténelmi Levéltárnak. Az irattár másik fontos funkciója a közhivatali tevékenység, azaz, az ügyfelek megkereséseire az itt őrzött személyi okmánygyűjtőkből (pl.: a leszerelt hivatásos, szerződéses, továbbszolgáló, tartalékállományba helyezett katonák illetve közalkalmazottak) munkaviszony és katonai szolgálati idő igazolások kiadása. A évi sorkatonai szolgálat megszüntetésével öszszefüggésben, az irattár törvényben előírt kötelessége lett, hogy a hadköteles nyilvántartásban a kiképzett tartalékosok, potenciális hadkötelesek, illetve a hadkötelesek adatait a behívhatósági korhatár eléréséig az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság utána pedig a Központi Irattár őrizze és kezelje.

8 12 13 Őrzésében mintegy 11 ezer irat folyóméternyi iratanyag van, amely folyamatosan növekszik, főleg a megszűnő katonai alakulatok iratainak átvételével. A fontosabb iratok gépi adatfeldolgozása, archiválása folyamatosan történik. Rendszeres az iratok biztonsági mikrofilmezése. Iratanyagai I. Veszteségi kartonok A második világháború emberveszteségének napjaink egyik legfontosabb, még meglévő és tanúskodó dokumentumai. A kartonokra tett feljegyzések alapján a katonákra vonatkozóan meg lehet állapítani a veszteség okát. A rendelkezésre álló kb. 210 iratfolyóméter veszteségi karton nemcsak a katonák, hanem az elhurcolt civilek, a haláltáborokba vitt és ott elpusztult zsidóság egy részének adatait is tartalmazza. II. Hadifogoly elbocsátó kartonok Rendelkezésre áll 256 ezer db hadifogoly elbocsátó karton és 276 db mikrofilmlap. Egy-egy filmlapon átlagban 526 fő adatai találhatók. III. Évkönyvek, anyakönyvek és nyilvántartások A könyvek és nyilvántartások a katonai nevelő és tisztképző tanintézetekben a növendékek, hallgatók nyilvántartására, tanulmányi eredményeik rögzítésére, a tanfolyamokra vezényelt tisztek és tiszthelyettesek részvételének okmányolására szolgáltak (Pl.: akadémiai évkönyvek, osztálynaplók, avatási jegyzőkönyvek, rangsorolási jegyzékek; tiszti iskolák évfolyam nyilvántartásai, törzskönyvek, osztálynaplók, vizsgaeredmények). Születési, házassági, halotti anyakönyvek. IV. Személyi okmányok A volt hivatásos és polgári állományú személyekre vonatkozó iratok összessége. Mintegy 350 ezer db okmánygyűjtő, amely szolgálati tevékenységük során keletkezett. V. Névjegyzékek Az 1912-től 1945-ig született hadkötelesek sorkatonai szolgálatával kapcsolatos fővárosi és megyei névjegyzékek. Tartalmazzák a hadkötelesek személyi adatait, valamint a katonai szolgálatukra utaló leírásokat. VI. Az iratképzőktől átvett iratok A megőrzésre szánt iratokat minden évben leadási jegyzékkel és belső leltárakkal veszi át az irattár. A levéltári iratok biztonsági okokból mikrofilmre kerülnek, majd 15 évi tárolás után a filmek munkapéldányával együtt veszi át a Hadtörténelmi Levéltár. A rendelkezésre álló korabeli okmányok felhasználásával eddig megjelent kiadványok Dr. Csima János: Adatok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanulmányozásához (Budapest: HMKI, 1961.) A Hajdú megyéből kiűzött zsidók nevei (Jeruzsálem: Yad Vashem Intézet, 1991.) Munkásszázadok veszteségei a keleti magyar hadműveleti területen. I-II. kötet (Jeruzsálem: Yad Vashem Intézet, ) Elérhetőségek Cím: 1076 Budapest, Verseny u. 12. Telefon: (+36) 1/ Fax: (+36) 1/ Ügyfélfogadás hétfő és csütörtök: , Kutatószolgálat kedd és szerda: Előzetes bejelentkezés szükséges.

9 14 15 A Bécsi Kirendeltség Az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnését követően a közös szellemi és történelmi örökség megosztása volt az egyik legsürgetőbb feladat. A közös múlt történelmi forrásai között nagy számban találhatók katonai vonatkozású iratok is, ezért a monarchia felbomlása után ezek kezelésére és feltárására az Osztrák Hadilevéltárban állandó magyar levéltári kirendeltséget hoztak létre. Az 1920-ban aláírt osztrák-magyar kormányegyezmény leszögezte: a magyar fél az általános kulturális és tudományos érdekek támogatása céljából az osztrák kormány hozzájárulásával, szükséges számú hivatalosan legitimált hivatali személyzetet tarthat fenn saját költségén az egykori cs. és kir. Hadilevéltárban és a Hadsereg múzeumban. A Saint Germain-en-Laye-i békeszerződés 191. és a trianoni békeszerződés 177. cikkelye külön megállapodást írt elő az osztrák és a magyar utódállam számára a közös szellemi tulajdont képező javak megosztására. A szerződést hosszas tárgyalások után május 28- án írták alá a Bécs melletti Badenben. Az január 1-jén életbe lépett kormányközi megállapodás végrehajtása során követendő elv szerint azon irat együtteseket, amelyekre a magyar fél kizárólagos állami jogot formált, átadták. Ezek közé tartoztak például az Udvari Haditanács magyarországi General- Commando für Ungarn (Cs. kir. Magyarországi Főhadparancsnokság) anyagai, a II. József és I. Ferenc korabeli katonai felmérések térképszelvényei, vagy a még élő, de magyar állampolgárrá lett tisztek katonai anyakönyvei, minősítési illetve kitüntetési javaslatai. Azon irat együttesek azonban, amelyek jogilag és tartalmilag mindkét utódállamra vonatkoznak, (például a Alten Feldakten, a Hofkriegsrat, vagy a cs. és kir. alakulatok aktái) közös szellemi tulajdonként megbonthatatlanul eredeti őrzési helyükön maradtak. A magyar állam az érdekeinek érvényesítésére, a közös kezelés és kutatás biztosítására állandó kirendeltségeket hozott létre. Tekintettel a nagyszámú igazolási ügyre és iratkiemelésre, a M. kir. Hadilevéltár bécsi kirendeltségének létszáma, az osztrák szövetségi kormány engedélyével az Anschluss bekövetkeztéig 20 fő. A munkatársak zömé ben hivatásos tisztek voltak. Ausztria államiságának megszűnése után a harmadik birodalom bürokratái megkérdőjelezték az osztrák-magyar államszerződés jogosságát. A levéltár vezetőinek közbenjárására azonban az állandó magyar hadilevéltári kirendeltség csökkentett létszámmal, hat fővel, tovább működött. Miután a magyar érdekek képviseletét ellátó főkonzulátus októberében megszűnt, 1945 áprilisáig a hadilevéltári kirendeltség egyike volt az utolsó bécsi magyar hatóságoknak. Ausztria szovjet megszállását követően az Osztrák Hadilevéltárban működő magyar Hadlevéltári kirendeltség tovább folytatta munkáját, ám ekkor egyetlen személy látta el az összes feladatot. Az Osztrák Állami Levéltár Hadilevéltárában működő állandó magyar Hadilevéltári kirendeltség kezdetektől fogva teljesítette a badeni egyezményben előírt feladatokat és kötelezettségeket, de gyakorolta az itt meghatározott jogokat is. Nemcsak a magyar állam egyezményes jogait felügyelték, hanem közreműködtek az iratanyag közös feltárásában, állagmegóvásában is. Az 1980-as évek második felétől kezdődően egyre jobban megnövekedtek a kirendeltség feladatai. A vasfüggöny lebontása után a magyar Hadtörténelmi Levéltár bécsi kirendeltségének segítségét egyre több hazai és más országbeli kutató veszi igénybe, akik a munkatársak útmutatásait követve tájékozódnak a Kiegsarchivban található magyar és nem magyar levéltári anyagok között. A Kirendeltségnek jelentős közhivatali tevékenységet kell ellátnia, amely a levéltári adatszolgáltatástól kezdődően, az I. világháborús magyar veszteségek identifikálásán keresztül a katonasírok és a régészeti helyszínek azonosításáig terjed. Folyamatos a magyar vonatkozású irat- és térképanyagok biztonsági filmezése. A HM HIM Hadtörténelmi Levéltár Bécsi Kirendeltsége napjainkban is a badeni egyezményben lefektetett elvek szerint folytatja működését. Ezen túlmenően kutatja és ápolja a közös múlt szellemi örökségét, s fontos hordozója az osztrák-magyar tudományos és kulturális kapcsolatoknak is. Elérhetőségek Cím: Österreichisches Staatsarchiv-Kriegsarchiv, Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsi Kirendeltsége A-1030 Wien Nottendorfergasse 2. Telelefon: (00) 431/ , (00) 431/ Fax: (00) 431/ Ügyfélfogadás hétfő csütörtök: péntek: Kutatószolgálat hétfő, csütörtök: kedd, szerda: péntek:

10 Képjegyzék A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i Magyar NeMzeti LevéLtár A sorozatban szereplő levéltárak 1. oldal A HM HIM épülete napjainkban 2. oldal A Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltár levélpapírjának részlete A Hadtörténelmi Levéltár pecsétje az 1930-évi beszámolóján 3. oldal Katonai körözőlevél oldal Legénységi kitüntetési javaslat egy díszes példánya. Harctéren, július oldal A Levéltár könyvbemutatója az Írók könyvesboltjában 6. oldal Születésnapi jókívánság a II. világháborúból, A kiadványt támogatta: május oldal A krasznojarszki hadifogolytáborban készült emléklap, amelyre Gyóni Géza sajátkezűleg írta a versét. Krasznojarszk, március-április Kiadja a Írta Magyar dr. Farkas Levéltárosok Gyöngyi Egyesülete Felelős kiadó Tyekvicska Árpád Tervezés, nyomdai Készült 500 előkészítés példányban VeML a székesfehérvári Regia Rex Nyomdában Felelős vezető Kis Ferenc ISBN oldal A I. Katonai felmérés DVD kiadvány borítója A II. Katonai felmérés DVD kiadvány borítója 9. oldal Az III. Katonai felmérés DVD kiadvány borítója 10. oldal Csikány Tamás: A cibakházi híd című kiadvány borítója. Budapest, Bencze László: A Piave-front című kiadvány borítója. Budapest, Solymosi József: Barátja Kossuht című kiadvány borítója. Budapest, H A d t ö r t é n e l m i levélt á r 12. oldal Eltűntre vonatkozó karton a Kriegsarchivban őrzött iratanyagban július 19. Hadifogolykarton a Kriegsarchivban őrzött iratanyagban 13. oldal Halottikarton a Kriegsarchivban őrzött iratanyagban július 19. Márton Áron, későbbi erdélyi püspökre vonatkozó veszteségi feljegyzések a Kriegs archiv úgynevezett Fonetikus gyűjteményből 14. oldal A HM HIM honlapja ( Országos Levéltára Bács-Kiskun Megyei Levéltára Baranya Megyei Levéltára Békés Megyei Levéltára Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára Csongrád Megyei Levéltára Fejér Megyei Levéltára Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára Hajdú-Bihar Megyei Levéltára Heves Megyei Levéltára Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Nógrád Megyei Levéltára Pest Megyei Levéltára Somogy Megyei Levéltára Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Tolna Megyei Levéltára Vas Megyei Levéltára Veszprém Megyei Levéltára Zala Megyei Levéltára Budapest Főváros Levéltára Győr Megyei Jogú Város Levéltára Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára Vác Város Levéltára Hadtörténelmi Levéltár Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Győri Egyházmegyei Levéltár Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár

11 18

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára MLE Szakmai Nap 2010. március 3. Magyar Levéltári Portál rövid története Közös fejlesztés a Szolgáltató

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára P A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Pest Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r p e s t Megyei levélt á

Részletesebben

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum A Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye a múzeum alapításakor, 1918-ban jött létre. A múzeum törzsanyagával együtt költözött az Országos Levéltár

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Nemzeti Levéltár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 46. szám 8087 A Magyar Nemzeti Levéltár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Peren kívüli ügyek iratai 1952 1994 XXV. 28. d. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő)

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) 1 2014/2015. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949)

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) Raktári helye: Mester utca, földszint, 43. állvány, 2. polc-44. állvány, 6. polc Rövid történeti áttekintés a büntetőintézetekről:

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi elérhetősége Központi e-mail: budapest@rszsz.nrszh.hu Szervezet/ügyintézés Cím Telefon/Fax Ügyfélfogadási idő 1. Ügyfélszolgálat, orvosi vizsgálat Központi telephely Nyugdíjbiztosítási Főosztály Ceglédi

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2012. (X. 18.) OBH utasítása a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásáról

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25.

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, 2016. február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek az új Kbt.-ben A közbeszerzési

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2007.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 című doktori értekezés témaismertetője Készítette: Kiss Gábor Témavezető: dr. Szabó József alezredes, CSc

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306.

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Somogy Megyei Levéltár Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 106 nagy doboz, csomó, Iratok: 13,25 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlése Sopron, 2013. augusztus 26-28. A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

Részletesebben

Levéltári intézmények 2008. évi adatai

Levéltári intézmények 2008. évi adatai Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1446/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk A muzeális intézmények működési vonatkozású statisztikai adatait a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett intézmények által feltöltött

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető 1 A LAKÁSPIAC CIKLUSAI 2 ADÁS-VÉTELEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 3 ÁRAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Országos árindex Országos panel 4 Országos tégla ÁRAK

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Lajtmann József Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ 2014. január 14. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Szlovák Nemzeti Levéltár

Szlovák Nemzeti Levéltár Szlovák Nemzeti Levéltár Csoportunkat az intézmény vezetőhelyettese fogadta. Először általános tájékoztatást kaptunk, majd megtekinthettük a levéltár legérdekesebb kincseit, dokumentumait. A Szlovák Nemzeti

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon Kataszteri térképek Közép-Európában Konferencia és Workshop Budapest Főváros Levéltára, 2010. június 17 18. A kataszteri felmérések történeti feldolgozása

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Napi Operatív Információs Jelentések (NOIJ)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Napi Operatív Információs Jelentések (NOIJ) Napi Operatív Információs Jelentések (NOIJ) 1979-1990 Áttekintő raktári jegyzék 28 doboz, 21 láda: 7,86 ifm. 200100 felvétel A Belügyminisztériumban az állambiztonsági szervek által megszerzett infomációkról

Részletesebben

Fogyasztói panaszok benyújtása és intézésével kapcsolatos információk

Fogyasztói panaszok benyújtása és intézésével kapcsolatos információk Fogyasztói panaszok benyújtása és intézésével kapcsolatos információk Prímaenergia Zrt. számára minden vásárlói vélemény rendkívül fontos. A hozzánk érkező visszajelzéseket, partneri, fogyasztói panaszbejelentéseket

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1452/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

Magyarország katonai felmérései

Magyarország katonai felmérései Jankó A nnamária Magyarország katonai felmérései 1763-1950 2007 TARTALOM E lő sz ó... 9 I. Az első katonai felmérés (1763-1787)... 13 1. 1. Az 1. katonai felmérés előzményei... 13 1. 2. Az 1. katonai felm

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes OKTM Országos

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009.

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár 2010. évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. 1 A Savaria Egyetemi Központ Levéltárának 2010.évi munkaterve I. Gyűjtemény szervezése, iratbegyűjtés

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai (1776) 1806-1949 VIII. 52. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm 35 kisdoboz, 4,37 ifm 40

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezető: Récsányi Ilona Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A. Postacím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben