Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E"

Átírás

1 Zsámbék Város * Képviselő-testületének 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és környezetvédelemről a 21/1970(VI.21. Korm. Rendelet, 2000 évi XXXV törvény, 49/(IV.3.) Kormányrendelet, évi IV. törvénnyel-rendeletekkel összhangban. Zsámbék Város Képviselő-testülete a köztisztaságról és környezetvédelemről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Általános rendelkezések (1) E rendelet hatálya kiterjed Zsámbék város közigazgatási területén a magánszemélyekre és a jogi személyekre - ideértve a jogi személyek társulásait és a magánszemélyek társaságait is. (2) A köztisztaság egyszerre állampolgári és közösségi feladat, ezért mindenki köteles a települési környezet szennyeződését, fertőzését, károsítását előidéző tevékenységtől tartózkodni. 2.. Fogalmak (1) avar- és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok a) tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője, b) használó: az, aki az ingatlant ( tulajdonosként, bérlőként, üzemeltetőként, vagy más jogcímen) ténylegesen használja, c) a köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra ( üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása, d) közterületek: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet ( közút, járda, tér, közpark), továbbá a nagy város közhasználatú zöldterülete, e) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, 1

2 f) hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása g) tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír- vagy műanyagzsák A települési környezet tisztasága Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 3.. (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról a) az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója ( haszonélvező, bérlő, albérlő) köteles gondoskodni,. b) az ingatlan tulajdonosának kötelessége továbbá a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni. (2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni - az ingatlan előtti közterület gondozásáról a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben foglaltak szerint, - az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről. (3) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmú járdaszakasz esetében a tisztántartási kötelezettség a szomszédos tulajdonosok között 50-50%-os arányban oszlik meg. (A tulajdonosok közötti vita esetén a jegyző dönt a területhatárról.) (4) Intézmény, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztántartása, hó- és síkosság-mentesítése mind nyitvatartási időben, mind azon túl a használó, illetve a létesítményt üzemeltető feladata. (5) Rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelően kellő számú szemétgyűjtőedény biztosításáról, majd az edények kiürítéséről és a hulladék elszállításáról, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról. (6) A közterületen tilos járművet mosni, továbbá olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. (7) A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti. (8) Az önkormányzat köteles az árkok tisztításából származó földet a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül elszállítani. (9) A lakott területen kívüli dűlőutak, határmezsgyék és árokpartok tisztántartása, a gyomnövények irtása, a növényvédelmi munkák elvégzése a mezőgazdasági ingatlant használó kötelessége. (10) Az ingatlan tulajdonosa/használója/kezelője az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján, közterületen esővíz-elvezető árkot, gépkocsibejárót, járdát létesíthet. (1)A közforgalmi közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények esetében 4.. 2

3 - a belterületen lévő váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat - a külterületen lévő autóbusz-megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a rendszeres tisztán tartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni 5.. (1) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított tartályokba szabad elhelyezni. (2) A szeméttartályok kihelyezése és rendszeres ürítése az önkormányzat feladata a (3) bekezdés kivételével. (3) Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt a szemétgyűjtő tartályok elhelyezése és tisztántartás a az üzemeltető kötelessége. 6.. (1) A röplapok utca terjesztői kötelesek a röplapok szétszóródásával keletkező hulladék eltakarításáról gondoskodni. (2) Hirdetményt, plakátot élő fán semmilyen formában nem lehet elhelyezni, erre a célra kizárólag engedéllyel kihelyezett hirdetőtáblák használhatók. (3) Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetőtáblákon, falfelületeken elhelyezte, illetve elhelyeztette. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, költségére az önkormányzat végezteti el a plakátok és hirdetmények eltávolítását. 7.. (1) Szórakozóhely, vendéglátó ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más elárusító hely előtti járdaszakaszon és közterületen, a szeszes ital fogyasztása tilos. (2)A tilalom nem vonatkozik a rendezvények területére, ahol ideiglenes jelleggel, engedéllyel kialakítható a szeszes ital fogyasztás helye. (3) Szórakozóhely, vendéglátó ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más elárusító hely tulajdonosa vagy használója köteles rendszeresen tisztántartani az előtte lévő járdaszakaszt, parkolót. 8.. (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az ingatlana hosszában gondoskodni a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról (2) A járműbehajtók átereszeinek építése, karbantartása és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának a kötelessége. (3) Az ingatlan használója köteles az ingatlant érintő, vagy azon átfolyó patakmedret szükség szerint tisztítani és a víz szabad lefolyását biztosítani. (4) Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről lefolyó esővíz, hólé korlátozás nélkül az árokba, vízfolyásba lefolyhasson. (5) Eldugulás, rongálás vagy környezetszennyezés okozására alkalmas anyagot a patak vagy vízlevezető árokba helyezni tilos. 3

4 Köz- és zöldterületek védelme 9.. (1) A település zöldfelületi ellátottságának biztosítása az önkormányzat feladata. (2) A zöldfelületi rendszer fejlesztésére a rendezési tervek, beruházási programok készítésének időszakában az önkormányzat tárgy szerint illetékes bizottsága tesz javaslatot. (3) A zöldfelületek fejlesztési, fenntartási, felújítási feladatainak elvégzéséről jelen rendeletben foglaltakat betartva azok mindenkori tulajdonosa, kezelője köteles gondoskodni. (4) Különösen védett zöldterület az ún. "Zárdakert" vagy Zichy-park, melynek ősfáit, és a tavat szakszerű védelemben kell részesíteni (5) Az élővilág védelme érdekében az önkormányzat 4/1995.(II.27) sz. rendeletével helyi védettség alá helyezte a Nyakas hegyet. (6) A helyi védettség alá helyezendő természeti értékeket folyamatosan fel kell tárni. (7) A város központ kialakítása a terület értékeinek megőrzése mellett történhet meg. (8)Különösen védettek a város műemlékei, melyek védelme érdekében fokozatosan el kell tüntetni a látványt zavaró légvezetékeket. Ehhez a munkához igényelni kell a Tervtanács és a tárgy szerint érintett civilszervezetek segítségét (1) Zöldfelületek létesítése, felújítása, zöldfelület arányainak megváltoztatása, korábbitól eltérő kialakítása csak érvényes építési engedély alapján valósítható meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt építési engedély kérelemhez az egyéb jogszabályokban előírtakon túl az alábbiakat kell mellékelni a) a beépítendő terület meglévő állapotának, talajának minősítése, b) talajcsere szükségessége esetén annak módja és mértéke, c) meglévő és megmaradó növényzetről készült lista, d) a telepítendő fák, cserjék fajtája, darabszáma, e) a különböző rendeltetésű zöldfelületek aránya, f) a telepített növényzet teljes értékűvé válása után várható beárnyékolás mértéke, g) útmutató a telepítést követő években végzendő fenntartási munkákhoz, h) kertészeti szakvélemény 11.. (1) Közhasználatra átadott közcélú zöldfelület rendeltetéstől eltérő használatát csak nagyon indokolt esetben és ideiglenes jelleggel lehet engedélyezni. (2) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat során a növényzet sérülése várható, a használó köteles a védelemről minden lehetséges módon gondoskodni. (3) A rendeltetéstől eltérő használat következtében a növényzet, építmény, berendezések vagy felszerelések megsemmisülése várható, a jogosított köteles a saját költségén a növényzet előzetes áttelepítéséről vagy azonos értékű növényzettel történő pótlásáról gondoskodni, vagy azok költségeit megtéríteni (1) Az egyéb jogszabályokban előírtakon túl tilos a zöld területeken 4

5 a.) a zöldfelület gondozása során összegyűjtött növényi részeket elégetni, b.) az élő fákat, növényeket hirdetés céljára használni, c.) tüzet rakni, kivéve a zöldterület kezelője által kialakított tűzrakó helyen (1) A közterületen lévő játszótereket, azok játszószereit rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. (2) A játszóterek, játszószerek és berendezési tárgyak tervezése, létesítése és fenntartása során a mindenkori építésügyi, környezetvédelmi jogszabályok betartása mellett a játszótéri berendezésekre és a közterületi növénytelepítésre vonatkozó Magyar Szabvány valamint a 78/2003. GKM rendelet előírásai az irányadóak. (3) Játszótereken kutyák sétáltatása, tartása szigorúan tilos. (4) Játszóterekre, gyepfelületekre és parkosított területekre és más zöld felületre gépkocsival vagy egyéb járművel behajtani, beállni tilos, mely alól csak a fenntartást, fejlesztést vagy hulladékszállítást végző gépjárművek képeznek kivételt. (5)A játszótereken szeszes ital fogyasztása tilos! A vizek védelme 14.. (1) A város közigazgatási területén lévő élővizek kialakult állapotát megváltoztatni csak környezetvédelmi előírások betartásával szabad. (2) Az élővizek természetszerű állapotának fenntartásáról - iszaptalanításáról - az élővizek tulajdonosa köteles gondoskodni. (3) Természetes felszíni vízfolyásokba és csapadékvízgyűjtő árokba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni tilos. Levegőtisztaság védelme, veszélyes anyagok kezelése 15.. (1) A levegőtisztaság védelme érdekében mindenféle anyag szállítása, tárolása, kezelése, feldolgozása csak úgy végezhető a belterületen, hogy az ne legyen káros (por, bűz) hatással a környezetére. (2) Káros légszennyezést okoz az a természetes és jogi személy (továbbiakban légszennyező), aki az általa folytatott tevékenység vagy az általa üzemeltett gép, gépi berendezés, gépjármű működése során a légszennyező anyagokra vonatkozó, számára megállapított kibocsátási értékeket (emisszió) túllépi. (3) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. 5

6 (4)A fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb. égetni tilos. (5) Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.) nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos. (6) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani, illetőleg tárolni. (7) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. (8) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tárolóban szabad szállítani, illetőleg tárolni. (9) A keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyző a kertészeti munkák elvégzését előírhatja. (10) Nem végezhető olyan tevékenység, amely különlegesen veszélyes (pl. tűz,- robbanás-, fertőzésveszélyes), bűzös, nagy zajjal, vagy veszélyes hulladék keletkezésének lehetőségével járó, illetve a WHO szerint rákkeltő, teratogen anyagot használ fel. (11) Az Önkormányzat környezetvédelmi alapot hoz létre. (12) A veszélyes anyagok keletkezésekor, felhasználásakor - beleértve kitermelésüket, raktározásukat, szállításukat, gyártásukat és alkalmazásukat - továbbá veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek kizárják a környezet veszélyeztetésének kockázatát. (13) Teljes kárelhárításra és környezetvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető a károkozó. (14) Bármely tevékenység során keletkező veszélyes hulladék a keletkezés helyén külön gyűjtendő, átmeneti tárolásáról és lerakóhely re szállításáról (a keletkezés helyén) a termelőnek/tulajdonosnak kell gondoskodni. (15) A veszélyes hulladék átmeneti tárolását meg kell szüntetni. Avar és kerti hulladékok égetése 16.. (1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. (2) A szervezett háztartási hulladékszállításba (beleértve a kerti hulladékot is) bekapcsolt területeken a kerti hulladék gyűjtése tároló edényben történik. (3) A háztartási hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről a tulajdonos, illetve használó köteles gondoskodni (1) Minden olyan helyen, ahol szervezett háztartási hulladékszállítás folyik, a kerti hulladék égetése március, április, október és november hónap kivételével tilos (2) Azokon a helyeken, ahol nincs szervezett háztartási hulladékszállítás, a kerti hulladék égetése a rendeletben szabályozott módon engedélyezett. (3) A kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó és telken lehet égetni, ahol az égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz. (4) Hulladékot égetni csak úgy szabad, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa. (5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 6

7 hulladékot /pl. PVC, veszélyes hulladék stb.!. (6) Avart és kerti hulladékot égetni október 1. és április 30. között lehet, szélcsendes időben, cselekvőképes, nagykorú személy állandó felügyelete mellett. (7) Vasárnap és a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon kerti hulladék égetése tilos. (8) A tüzelőanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket nem tartalmazhat Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanás veszélyt ne jelenthessen. (2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. (3) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Gyommentesítés, parlagfű visszaszorítása 20.. (1) Zsámbék város közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban /kezelésükben használatukban /, a bérlők a bérleményükben lévő területeket kötelesek a virágzó parlagfűtől, egyéb allergizáló hatású gyomoktól mentesen tartani. (2) A parlagfű és gyomnövények irtásáról folyamatosan az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. (3) A területen található parlagfű irtását a lehetséges eszközök /mechanikus, vegyszeres/, illetve engedélyezett készítmények /peszticidek/ felhasználásával kell elvégezni (4) A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a Megyei Nővényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó. Fák védelme 21.. (1) A fák védelméről rendelkező magasabb szintű jogszabályok előírásait az alábbi kiegészítésekkel kell alkalmazni:. Közhasználatra átadott zöldfelületen 1 méter magasságban mért 30 cm kerület alatt az élő fa kivágás a tilos. Amennyiben a fa eltávolítása elkerülhetetlen, a tulajdonos, kezelő köteles a szakszerű átültetésről gondoskodni. (2) Az a tulajdonos vagy vagyonkezelő (a továbbiakban: tulajdonos), aki a földrészletén lévő 7

8 fát ki akarja vágni, e szándékát köteles a kivágás tervezett időpontját megelőzően harminc nappal a jegyzőnek bejelenteni. (3) A bejelentésben meg kell jelölni a kivágandó fa helyét, darabszámát, faját, átmérőjét. A bejelentésben igazolni kell a fával való rendelkezési jogosultságot. (4) A jegyző a bejelentés be érkezésétől számított harminc napon belül köteles intézkedni, ideértve szakértő esetleges kirendelését. (5) A jegyző határozatában a) a kivágást pótlási kötelezettséghez kötheti; b) megtilthatja a fa kivágását, ha annak további fenntartása indokolt. (6) Fakivágás engedélyezése esetén a hozzájárulásban minden esetben elő kell írni a fa pótlását, a darabszám és fajta megjelölésével. A pótlandó növényállomány nagysága engedély alapján kivágott, vagy természetes módon elpusztult fapótlás esetén annak törzsátmérőjének egyenértéke, engedély nélkül kivágott, elpusztított növényzet esetén a törzsátmérőjének egyenértéke, engedély nélkül kivágott, elpusztított növényzet esetén a törzsátmérő egyenértékének kétszerese, amit faiskolai előnevelt, legalább 5 cm törzsátmérőjű faegyedekkel kell pótolni. A visszapótlásra kijelölhető telepítési hely későbbi meghatározása esetén a kötelezően visszapótlandó fás növényállomány értékét mértékadó beszerzési áron a település zöldfelületeinek létesítésére, fenntartására elkülönített költségvetési keretbe be kell fizetni. (7) Ha a kivágott fa helyének közvetlen környezetében a telepítés nem lehetséges, a hozzájárulásban elő kell írni a telepítés helyét. (8) A fakivágási hozzájárulásban előírt pótlási kötelezettséget a telepítést követő 1 év múlva ellenőrizni kell. (9) Nagyobb mennyiségű növényzet eltávolítása esetén döntés előtt hatósági bejárást kell összehívni, az összes érintett és a szakhatóságok részvételével. (10) A fa értékének pénzbeli meghatározott összegét a helyi környezetvédelmi alap számlájára kell befizetni, mely összeget Zsámbék Város Önkormányzat Képviselőtestülete csak fatelepítésre, zöldfelület-bővítésre fordíthat. Lakókörnyezet nyugalmának védelme 22.. (1) Munkanapokat megelőző napokon 24 óra után a település közigazgatási területén tilos zajkibocsátással járó rendezvényt tartani. (2) 22 óra és 7 óra között, vasárnap és ünnepnapokon 10 óra előtt és 17 óra után nyílt téren tilos a pihenés megzavarására alkalmas zajjal járó tevékenységet folytatni. (3) Záró rendelkezések 23.. (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az emberi környezet szennyeződését, ártalmát vagy károsodását idézi elő, köteles: a) az általa okozott környezeti szennyeződést, ártalmat, károsodást korlátozni (vagy). lehetőleg az eredeti állapot helyreállításával megszüntetni, továbbá b) a megfelelő védekezést kialakítani, megelőző intézkedést megtenni. 8

9 (2) (3) A (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. (4) A rendelet 3. -ában foglaltakat a helyi sajátosságokra figyelemmel kell alkalmazni. (5) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Zsámbék Város 9/2000.(V.03.) számú rendelete hatályát veszti. (7) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Zsámbék, július 18. Horváth Gellértné s.k. polgármester dr. Motorcza Gyula s.k. jegyző 9

10 1. számú melléklet Zöldfelületi kár számítás A fa- és növényérték kiszámítás menete (az értékszámítás dr. Radó Dezső mértékszámításai szerint, illetve az Európai Unió Erdészeti és Fagazdálkodási Bizottságának 1984-ben elfogadott modellje alapján készült): Az egyes értékelési szempontokhoz a szorzószámok, együtthatók nagyságát dr. Radó Dezső hosszú évek alatt elvégzett számításaira alapozva, az egy lombköbméternyi lombfelület hatásai (oxigénfelvevő képessége) alapján állapította meg. A pótlást szolgáló fák lombtömegének az ültetést (pótlást) követő 3. évben a kivágott fa lombtömegének 80 %-ával kellene egyenértékűnek lenni. A faérték kiszámításakor figyelembe kell venni a kivágandó fa településen belüli elhelyezkedését, fajtáját, korát és egészségi állapotát. A fa értékét az A x B x C x D szorzat adja meg, forintban kifejezve. A = a 4 éves földlabdás, szabványcsemete (faiskolai forgalmazásában 10/12 méretű) faiskolai ára az értékfelvétel időpontjában, az ÁFA-val és a helyszínre szállítás díjával megnövelt forintban kifejezett értéke. B = a fa pontosan ismert vagy becsült kora szerinti értékszorzó: 10 éves fa szorzószáma éves fa szorzószáma éves fa szorzószáma éves fa szorzószáma éves fa szorzószáma éves fa szorzószáma éves fa szorzószáma 700 Egyedi, védett fa kortól független értékszorzója 1000 Ha a fa kora a tízéves időköznél pontosabban becsülhető, vagy adat létezik az ültetés idõpontjára, úgy a két határ évtizedszorzó átlagával kell számolni. C = a fa egészségi állapota szerinti értékszorzó a) ha a fa gyökérzete, törzse, lombkoronája teljesen ép, egészséges, akkor az értékszorzó 1,0 b) ha a lombkorona kissé csonkult (a csonkulás kevesebb, mint az összkorona 25 % - a), vagy visszavágott, akkor az értékszorzó 0,7 c) ha a lombkorona erõsen csonkult ( a csonkulás több, mint 50 % ), beteg, akkor az értékszorzó 0,4 D = a fa településen belüli elhelyezkedésétől függő együttható a) jelentős településképi környezet, ritka fafaj esetében 1,0 b) magas laksűrűségű, környezetében ártalmakkal terhelt terület (lakótelep, ipari terület védőfasora) faállományának esetében 0,7 c) kertes beépítésű, alacsony laksűrűségű terület faállományának esetében 0,5 Ha a kivágásra kerülő növény úgy kerül értékelésre, hogy azt a Polgármesteri Hivatalnak kell kivágatnia a kérelmező helyett, úgy az értéket a kivágás igazolt költsége is növeli. 10

11 Egyéb zöldfelületi kár számítása: Lombhullató cserje: lombtömege az átlag lombos fa lombtömegének 1/3 része, nagyságától függetlenül. Cserjealakú fenyők (pl. kúszófenyő): Számítása a lombhullató cserje számításával azonos. Sövény: 1/2 lombtömeg számítható folyóméterenként függetlenül attól, hogy lombhullató vagy örökzöld Talajtakaró: 1/4 lombtömeg számítható négyzetméterenként függetlenül attól, hogy lombhullató vagy örökzöld Fűfelület: 1/10 lombtömeg számítható négyzetméterenként Évelő- és egynyári virág: a fűfelület számítása az irányadó Zöldfelületi út, burkolt térfelület, támfal: átlagos használati idejük 20 év, így az építéstől vagy felújítástól számított évek számának megfelelően évenként 5% vonható le értékükből. Játszótér, játszótéri eszköz: anyagától függetlenül átlagos használati ideje 15 év Pad: átlagos használati ideje 10 év Öntözőberendezés: átlagos használati ideje 10 év, de az öntözőfejé 3 év Hulladékgyűjtő: átlagos használati ideje 3 év Ha az értékelés idejében már lejárt használati idejű, de még ép, használható állapotú zöldfelületi berendezést kell értékelni, úgy az eredeti érték 20%-a vehető figyelembe. Ajánlott telepítési távolságok A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határáról: 1.) Telepítéskor alkalmazott fás növényzet csoportosítása: I. Fák: A. csoport: 25 m-nél magasabb, nagy termetû fák (pl.: Quercus robur /kocsányos tölgy/, Platanus hybrida /platán/, Juglans nigra /dió/) B. csoport: m magas, közepes termetű fák (pl.: Carpinus betulus / gyertyán /, Betula pendula /nyír/, Acer platanoides /platánlevelű juhar/) C. csoport: 10 m-nél alacsonyabb, kis termetű fa (pl.: Sorbus aucuparia /madárberkenye/, Quercus pubescens /molyhos tölgy/, Malus sylvestris /díszalma/, Acer tataricum /tatárjuhar/) D. csoport: 4-6 m magas gömbkoronájú és szomorú lombú fák (pl.: Fraxinus ornus Mecsek /gömbkőris/, Acer platanoides Globosa /gömbjuhar/, oltott és metszett fák) E. csoport: oszlopos koronájú fák: általában közepesnek tekinthetők. (pl.: Fraxinus ornus Obelisk /virágos kőris oszlopos fajtája/, Sophora japonica Fastigiata /japánakác oszlopos fajtája/, Quercus robur Fastigiata /kocsányos tölgy oszlopos fajtája/) II. Cserjék: F. csoport: nagyobb méretű, 2-5 m magas cserjék (pl.: Salix caprea /barkafűz/, Juniperus communis /közönséges boróka/, Euonymus europaeus /kecskerágó/, Syringa vulgaris /orgona/) G. csoport: kisebb méretű, 0,5-2 m magas cserjék (pl.: Lonicera nitida /félörökzöld lonc/, Ligustrum vulgare /fagyal metszve/, Cotoneaster niger /madárbirs/) H. csoport: 0,5 m-nél alacsonyabb törpecserjék (pl.: Daphne cneorum /boroszlán, Buxus sempervirens Suffruticosa /bukszus/) 11

12 2.) Közhasználatú zöldfelületeken telepítendő növények ajánlott telepítési távolságai: I. Útmenti sorfák egymástól való távolsága A. csoport min. 8 m B. csoport min. 6 m C. csoport min. 4 m D. csoport min. 4 m E. csoport min. 4 m II. Épületektől mért ajánlott ültetési távolság: A. csoport min. 5 m B. csoport min. 4 m C. csoport min. 3 m D. csoport min. 2 m E. csoport min. 2 m 3.) Utcai sorfák esetében az adott utcára jellemző meglévő fafajjal pótolható a hiány, illetve teljes rekonstrukció esetén a kijelölt egységes fafajjal. 4.) Járdaszigeteknél, illetve közutak forgalmi csomópontjaitól mért 50 m-es távolságon belül 0,5 m-nél magasabbra növő növény nem telepíthető. 5.) Ajánlott legkisebb ültetési távolság ingatlanok határától (A megadott távolságon az ingatlan határvonala és a növény töve közötti távolság értendő) I. Belterületen: 2 m-nél alacsonyabb cserje (H csoport) 0,5 m 2 m-nél magasabb cserje (F és G csoport) 1,5 m A csoport 4 m B csoport 3 m C csoport 2 m D és E csoport 1,5 m II. Külterületen: a.) b.) 12

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a levegő tisztaságának védelme érdekében önkormányzati rendeleti szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a levegő tisztaságának védelme érdekében önkormányzati rendeleti szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁRCIUS 25-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1240-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 1

Általános rendelkezések 1. 1 43/2001.(XII.17.) Ör. számú rendelet A köztisztaság fenntartásáról (egységes szerkezetben a 30/2005.(VIII.25.), 33/2006.(X.31.), 23/2007.(IX.27.), 45/2009.(X.27.), 21/2011.(IV.28.), 24/2012.(V.23.), 10/2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A köztisztaságról szóló rendelet tárgyalása A tárgykört

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(..) önkormányzati rendelete A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2004.(VI. 04.) önkormányzati rendelete a levegőminőség védelméről módosította: 31/2011.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 20/2011.V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben)

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete az itt

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004 (VII. 8.) rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004 (VII. 8.) rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004 (VII. 8.) rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Szigliget Község Önkormányzata a környezet általános állapotát ismerve lehetőségeinek figyelembevételével

Részletesebben

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete. a környezet védelemről I.

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete. a környezet védelemről I. SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete a környezet védelemről Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2004. (VI.24.) számú. rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2004. (VI.24.) számú. rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004. (VI.24.) számú rendelete a környezetvédelemről Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat lehetőségeinek figyelembevételével,

Részletesebben

fejezet Bevezető rendelkezések

fejezet Bevezető rendelkezések Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2/2001. (III. 22.) sz. rendelete a KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL /a 9/2003. (VI. 25.) rendeletmódosítással egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (XII.17.) rendelete a környezetvédelemről

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (XII.17.) rendelete a környezetvédelemről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (XII.17.) rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2004.(XI.30.,) 21/2005.(VIII.9.), 19/2012. (V.21.)és 5/2014

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Püspökhatvan Község Önkormányzatának 5/1998. /IV. 1./ Sz. rendelete a köztisztaságról, a környezetvédelemről, hulladékgazdálkodásról /A 6/2001. (IX. 10.) Ökt r., 9/2008. (IX. 15) )Ökt r.,valamint az 12/2013.

Részletesebben

Ózd város Önkormányzatának 25/1994. (XII. 8.) sz. rendelete a közcélú zöldfelületekről (egységes szerkezetben)

Ózd város Önkormányzatának 25/1994. (XII. 8.) sz. rendelete a közcélú zöldfelületekről (egységes szerkezetben) Ózd város Önkormányzatának 25/1994. (XII. 8.) sz. rendelete a közcélú zöldfelületekről (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 15/2000. (IV. 21.) sz. rendelet - 1 - Ózd város Önkormányzata az 1990.

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A kerti hulladék égetésének szabályai. (1)A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történik.

1. A rendelet célja. 2. A kerti hulladék égetésének szabályai. (1)A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történik. Csataszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról Csataszög Község Önkormányzatának

Részletesebben

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 37/2009. (X. 20.) Kt. rendelete az avar és kerti hulladék

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes

Részletesebben

Kemenesszentpéter Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2012.(X.12.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről

Kemenesszentpéter Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2012.(X.12.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről Kemenesszentpéter Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2012.(X.12.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről Kemenesszentpéter Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Belsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2008.(IV.18.) számú rendelete a település tisztaságáról és a környezetvédelem helyi szabályairól 1 Belsősárd Község Önkormányzata a környezet védelmének

Részletesebben

Z S U R K K Ö Z S É G. Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete. A helyi tűzgyújtási szabályokról. I.

Z S U R K K Ö Z S É G. Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete. A helyi tűzgyújtási szabályokról. I. Z S U R K K Ö Z S É G Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete A helyi tűzgyújtási szabályokról Zsurk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1..

I. Általános rendelkezések 1.. BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2004.évi 12.(06.30). RENDELETE a 2004. évi 19. (12. 01.), a 11/2010. (IX. 15), 8/2012. (IV.20.) és a 7/2013. (IV.24.) számú módosító rendeletekkel egységes

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1 Tápiószele Város Önkormányzata 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Tápiószele Város Önkormányzata az Alaptörvény

Részletesebben

Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008 (IV.30.) ÖR. számú rendelete

Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008 (IV.30.) ÖR. számú rendelete Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008 (IV.30.) ÖR. számú rendelete az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A rendeletet módosította

Részletesebben

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014..

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014.. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I.31) önkormányzati rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 32. 8500 PÁPA, Fı utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. áprilisi ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem helyi szabályairól

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem helyi szabályairól Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 16/2011. (IV.8.) számú rendelete a környezetvédelemről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 16/2011. (IV.8.) számú rendelete a környezetvédelemről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 16/2011. (IV.8.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 16/2011. (IV.08.) számú rendelete a 10/2015. (IV.10.) számú rendelettel formailag egységes szerkezetben

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e 1. a fás szárú növények védelméről

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e 1. a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e 1 a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL A 23/2008. (VI. 5.) 3, A 42/2009. (IX. 30.) 4, A 45/2010.

Részletesebben

Monostorapáti község. Önkormányzata Képviselőtestületének. 17/2000./XII.22./ r e n d e l e t e. a környezetvédelemről.

Monostorapáti község. Önkormányzata Képviselőtestületének. 17/2000./XII.22./ r e n d e l e t e. a környezetvédelemről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000./XII.22./ r e n d e l e t e a környezetvédelemről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000./XII.22./ rendelete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról

Részletesebben

A törvény hatálya. A fás szárú növények telepítése

A törvény hatálya. A fás szárú növények telepítése TERVEZET 2011. évi... törvény a fás szárú növények védelméről Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a fás szárú növények mennyisége és minősége a alapvetően meghatározza települések környezeti állapotát

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2011. (V. 24.) önkormányzati rendelete. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2011. (V. 24.) önkormányzati rendelete. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (V. 24.) önkormányzati rendelete az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-177 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1997. (V.23.)sz. rendelete a 3/2000. (II.25.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a közterületek tisztántartásáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete a közterületen kivágott fás

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 11/2007. (VII.2.) számú rendelete. A köztisztasági tevékenységről

Bekecs Községi Önkormányzat. 11/2007. (VII.2.) számú rendelete. A köztisztasági tevékenységről Bekecs Községi Önkormányzat 11/2007. (VII.2.) számú rendelete A köztisztasági tevékenységről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL A 23/2008. (VI. 5.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, A 45/2010.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 14/2015.(VII.8.) önkormányzati rendelete. a köztisztaság fenntartásáról

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 14/2015.(VII.8.) önkormányzati rendelete. a köztisztaság fenntartásáról TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015.(VII.8.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról A rendelet 2015. július 8-án kihirdetésre került. dr. Menyhárt Anett jegyző

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I. Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. Epöl Község Önkormányzatának Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

g) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, takarítása, hó- és síkosság-mentesítése, illetve pormentesítése.

g) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, takarítása, hó- és síkosság-mentesítése, illetve pormentesítése. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005.

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések 1 Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 17.) önkormányzati rendelete a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

Buj Község Önkormányzat Képviselő -testületének 8/2005. (VI. 07.) KT. rendelete. a köztisztaság fenntartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Buj Község Önkormányzat Képviselő -testületének 8/2005. (VI. 07.) KT. rendelete. a köztisztaság fenntartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Buj Község Önkormányzat Képviselő -testületének 8/2005. (VI. 07.) KT. rendelete a köztisztaság fenntartásáról Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

8/2004. (III. 16.) ÖR. sz.

8/2004. (III. 16.) ÖR. sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a közterületek rendjéről és tisztaságáról szóló 8/2004. (III. 6.) ÖR. sz. RENDELETE Egységes szerkezetben: 24/2009. (X. 27.), 6/20. (VI. 22.), 8/202.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat 23/2009. (VII. 6.) rendelete

Bodajk Város Önkormányzat 23/2009. (VII. 6.) rendelete Bodajk Város Önkormányzat 23/2009. (VII. 6.) rendelete a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011. (VI. 3.) önkormányzati

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 16/2013.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 16/2013.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/187-9/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

9/2007. (VI. 28.) számú rendelete. a tűzgyújtásról és a leveg tisztaságának védelmér l

9/2007. (VI. 28.) számú rendelete. a tűzgyújtásról és a leveg tisztaságának védelmér l ZALAHÁSHÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 28.) számú rendelete a tűzgyújtásról és a leveg tisztaságának védelmér l (egységes szerkezetben a módosítással) Zalaháshágy Község Önkormányzati

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza város közhasználatú zöldfelületeinek használatáról, védelméről és fenntartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete. a növényi hulladék nyílttéri égetéséről

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete. a növényi hulladék nyílttéri égetéséről Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a növényi hulladék nyílttéri égetéséről Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza város közhasználatú zöldfelületeinek használatáról, védelméről és fenntartásáról Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/009. (VI.0.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól Galambok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Kisbárkány Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/1999. (VIII. 19.) számú. rendelete

Kisbárkány Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/1999. (VIII. 19.) számú. rendelete Kisbárkány Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/1999. (VIII. 19.) számú rendelete a köztisztaságról, települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról Kisbárkány Községi Önkormányzat

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 E L Ő T E R J E S Z T É S Lakitelek Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

4/2003./II. 14./ sz. rendelete

4/2003./II. 14./ sz. rendelete t'fs=t-!g4. Mecseknádasd Német Kisebbségi Települési Önkormányzat Képviselő Testiiletének 4/2003./II. 14./ sz. rendelete a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Fertőd Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. /2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemről

Fertőd Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. /2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemről Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL Egységes szerkezetben Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati

Részletesebben

13/2006.(XI. 20.) számú rendelete. a tűzgyújtásról és a leveg tisztaságának védelmér l

13/2006.(XI. 20.) számú rendelete. a tűzgyújtásról és a leveg tisztaságának védelmér l ZALACSÉB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2006.(XI. 20.) számú rendelete a tűzgyújtásról és a leveg tisztaságának védelmér l (egységes szerkezetben a módosítással) Zalacséb Község Önkormányzati

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20. Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete A parlagfű irtásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti állapotának egyre rosszabbodó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/273-2/2016 Sürgős minősítésű indítvány E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben