DOKUMENTUMKEZELÉST SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTUMKEZELÉST SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő DOKUMENTUMKEZELÉST SZABÁLYZAT Belső használatra! Jóváhagyta és hatályba léptette: Bárány Rita ügyvezető Kiadás dátuma: 2016.augusztus 11.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 3 2. A szabályzat érvényességi területe 3 3. Folyamatgazda megjelölése 3 4. Meghatározások, rövidítések 3 5. Kapcsolódó előírások 4 6. A folyamat leírása Általános előírások A dokumentumok minősítése Az EDR használata Belső dokumentumok kezelése 6 7. Folyamat mérőszámok definiálása Mellékletek 11 A módosítások jegyzéke sorszám dátum módosítás rövid leírása első kiadás Dátum: Oldalszám: 2/12

3 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Herman Ottó Intézet működése során használatos előíró és igazoló típusú dokumentumok kezelésének eljárásrendjét. A dokumentumok kezelésének eljárásrendje vonatkozik a dokumentumok: készítésére, ellenőrzésére és jóváhagyására, elosztásának és a hozzáférés biztosításnak módjára, változtatására és felülvizsgálatára, érvénytelenítésére és visszavonására, megőrzésére és selejtezésére. 2. A szabályzat érvényességi területe A szabályzat hatálya kiterjed mindazon dokumentumokra, amelyek a minőségirányítási rendszerben meghivatkozásra kerültek. A dokumentumok alatt mindazon papíron vagy más formában (pl. elektronikus formában) meglévő előírásokat és igazolásokat értjük, amelyek hatással vannak a kft működésére. A dokumentumok lehetnek belső (a kft által készített) vagy külső (kapott, vagy általános érvényű pl. jogszabályok) dokumentumok. A szabályzat előírásai mindazokra vonatkoznak, akik mindezen dokumentumokkal és feljegyzésekkel kapcsolatba kerülnek munkájuk során. A szabályzatban megfogalmazott előírások a szabályzat hatályba lépését követően minden keletkező dokumentum esetében kötelezően alkalmazni kell. A fentieken túlmenően az előírások kiterjesztéséről más dokumentumokra a ügyvezető dönt egyedileg. 3. Folyamatgazda megjelölése A szabályzatban leírtak működtetéséért, érvényre juttatásáért, valamint a szükség szerinti változtatási javaslatok kidolgozásáért a minőségirányítási vezető a felelős a minőségirányítási megbízottak közreműködésével. 4. Meghatározások, rövidítések A szabályzatban foglaltak egységes értelmezése érdekében a leírásban a következő meghatározásokat, rövidítéseket alkalmazzuk: PDF: Hordozható elektronikus dokumentum formátum, amely az ingyenes Adobe Reader szoftver segítségével tekinthető meg. EDR: Dátum: Oldalszám: 3/11

4 Elektronikus Dokumentumkezelő Rendszer - a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft működését szabályozó dokumentumok elektronikus tárolására és közzétételére. 5. Kapcsolódó előírások MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 4.2. Minőségirányítási Kézikönyv 4.2. fejezete Iratkezelési Szabályzat Irattári terv Bélyegző használat - ügyvezetői utasítás 6. A folyamat leírása 6.1. Általános előírások A dokumentumok kezelésével kapcsolatos általános előírások a következők: A dokumentumokat csak jóváhagyást követően lehet közzétenni. A dokumentumokat időszakosan felül kell vizsgálni és min. 3 évente újra ki kell adni. A dokumentumokon fel kell tüntetni a jóváhagyás dátumát. Ez egyben dokumentum változat alapvető azonosítását is biztosítja. További azonosító lehet a kiadás száma, illetve az iktatószám. Az EDR-ben mindenkor csak az aktuális dokumentumok érhetők el. Az elavult dokumentumokat csak az archivált anyagok tartalmazzák felhasználók számára közvetlenül nem hozzáférhető. Szükség esetén (ügyvezetői döntés alapján) a dokumentumok fordítása is elkészül, ezekben az esetekben az eredeti nyelvű változatot tekintjük hitelesnek. A már jóváhagyott, kiadott belső előírások, dokumentumok előírásaitól csak Eltérési engedély alapján lehet eltérni. Az Eltérési engedélyt minden esetben a ügyvezető hagyja jóvá, és eseti jelleggel az engedélyben szereplő tevékenységre vonatkozik. Az eltérés maximális időtartama jóváhagyástól számított 5 nap lehet. Az Eltérési engedélyt minden esetben az ügyviteli dokumentumok között kell megőrizni, illetve egy példány a titkárságon kerül lefűzésre A dokumentumok minősítése A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. az információk védelmének érdekében belső dokumentum-minősítési rendszert működtet. A minősítési rendszer 3 szinten került kialakításra, amelyek a következők: 0. szint: Publikus 1. szint: Belső használatra 2. szint: Bizalmas A minősítési rendszert a Kft általánosan alkalmazza minden, a működést befolyásoló dokumentum esetében. A minősítés így vonatkozik belső és külső dokumentumokra, vevői anyagokra, elektronikus adatállományokra. Dátum: Oldalszám: 4/11

5 A belső dokumentumok minősítésénél a következő elveket kell figyelembe venni: alapvetően minden belső készítésű dokumentum legalább 1. szintű besorolást kell kapjon - ezt külön nem kell feltüntetni, belső készítésű dokumentumok Publikus" minősítéséről a ügyvezető, vagy a területileg illetékes igazgató dönthet (lásd még SzMSz vonatkozó előírásait), ilyenek lehetnek tipikusan a politikák, honlapon szereplő információk, nyilvános szabályzatok, személyekkel, a Kft általános működésével kapcsolatos biztonsági információkat tartalmazó dokumentumokat 2. szintre kell sorolni. A 2. szintnek megfelelő minősítéseket mind az elektronikus, mind a nyomtatott változatokon fel kell tüntetni, adatállományok esetében külön listában kell megadni, illetve meg kell adni a jogosult felhasználók körét is. A 2. szintű minősítés kiadásáról a dokumentum készítője, átvevője javaslata alapján a jóváhagyó - általános esetben a ügyvezető - dönt. A jogosult felhasználók körét szintén célszerű a dokumentumban rögzíteni. Elosztás és elektronikus hozzáférés csak számukra engedélyezett Az EDR használata A dokumentumok nyilvántartására és a felhasználók számára való közzétételére egy egységes belső számítógépes felületet alakítottunk ki EDR (Elektronikus Dokumentumkezelő Rendszer) néven, amely a kft. minden munkatársa számára hozzáférhető a belső számítógépes hálózaton (indítás: Herman Ottó Intézet_EDR.html). Az EDR megvalósítására HTML alapú, statikus web-lapok, valamint PDF formátumú fájlok szolgálnak, így bármilyen szabványos böngészővel, illetve Adobe Reader szoftverrel megtekinthető a tartalma. Az EDR lehetőség szerint tartalmazza a számítógépes formában rendelkezésre álló dokumentumok aktuális példányát, vagy meghivatkozza, hogy kinél található meg a dokumentum nyomtatott változata. A PDF fájlok védettek. A dokumentumok között eligazodást egy beépített hivatkozási rendszerben (link) segíti, amely közvetlenül is elérhetővé teszi a meghivatkozott további dokumentumokat, vagy azok megtalálhatóságát. Az EDR-ben lévő dokumentumokhoz a felhasználók olvasási jogosultsággal férnek hozzá. A dokumentumok minősítése alapján bizonyos dokumentumok megtekintéséhez külön jogosultság szükséges. Az EDR-ben lévő dokumentumok módosításajóváhagyást követően - csak külön jogosultság alapján lehetséges. Az EDR-ből nyomtatott dokumentumok nem tekinthetők hivatalos változatnak, papír alapú változatok kiadása Elosztó ív alapján történik. Az elektronikus formában is létező formalizált feljegyzések mintáit az EDR-ben lévő dokumentumok hivatkozás formájában tartalmazzák. Ezek nyomtatást követően, vagy elektronikus formában felhasználhatók, kitölthetők Belső dokumentumok kezelése A minőségirányítási rendszerben hivatkozott belső dokumentumokkal kapcsolatos felelősségeket, tartalmukkal és kezelésükkel kapcsolatos leírásokat a következő táblázat összesíti. Dátum: Oldalszám: 5/11

6 Dokumentum név: Felelősség: Előírások: Minőségirányítási Kézikönyv A kijelölt minőségirányítási vezető készít és tartja karban, a vonatkozó szabványnak való megfelelőség szempontjából ellenőrzi. A kézikönyvet a ügyvezető hagyja jóvá Átfogóan bemutatja a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. tevékenységét, szervezetét, illetve azt, hogy a kiépített minőségirányítási rendszer hogyan elégíti ki az ISO 9001 szabvány követelményeit. Röviden leírja a minőségirányítási rendszer folyamatait, ezek kapcsolódásait, illetve hivatkozásokat tartalmaz az egyes folyamatokat szabályozó dokumentumokra (azaz a szabályzatokra). Szabályzatok A kijelölt folyamatgazda készíti el - Munkaköri leírás ügyvezetőii Utasítások szükség esetén konzultálva további érintett területekkel -, és a vonatkozó külső előírásoknak való megfelelőség szempontjából ellenőrzi (jogszabályok, FM előírások), a Ügyvezető hagyja jóvá a személyzeti előadó készíti el, a ügyvezető hagyja jóvá; és a Kft munkatársa aláírásával igazolja az elfogadását az ügyvezetőutasítására a megbízott munkatárs készíti elő, és ügyvezető A legfontosabb szakmai folyamatok ( főfolyamatok" v. kulcsfolyamatok") és a minőségügyi, ill. irányítási folyamatok írásba foglalt szabályozása. Tartalmában illeszkedjen a vonatkozó ISO 9001 szabványokhoz és más előírásokhoz. A bevezető részben meg kell adni a figyelembe vett előírásokat, amelyek alapján az szabályzat kidolgozásra került. Ugyancsak itt kell megadni az eljárás hatályát is (mely területekre, folyamatokra, munkatársakra vonatkozik). A minőségirányítási rendszer keretében kidolgozott szabályzatok javasolt tartalmi követelményeit a 1. sz. melléklet mutatja. 2 példányban készül, egy példány a dolgozónál, egy példány a titkárságon található a munkatárs személyi anyagai között. Bizalmas dokumentum! Nem részei az EDR-nek! Általános célú rendelkezések. Eljárások, folyamatleírások Folyamatelemzések hagyja jóvá az illetékes területi igazgatóság / folyamatgazda készíteti és a terület igazgató hagyja jóvá Minőségirányítási vezető közreműködésével az illetékes folyamatgazda készíti, jóváhagyja illetékes igazgató vagy ügyvezető Az egyes munka-műveletek végrehajtási módját leíró, szabályozó előírás. Jellemzően módszertani, technikai megoldásokat tartalmaz. Tartalma: Cél, érvényességi terület Munkafolyamat (műveletek leírása, normák, elvárások, alkalmazott eszközök, gépek, eszközök, anyagok, segédanyagok, beállítási paraméterek) Ellenőrzések (ellenőrzési pontok, gyakoriság, szükséges mérő v. ellenőrző eszköz, minta, elfogadási kritérium, jellemző hibák) Kapcsolódó feladatok (tétel azonosítás, jelölések, tárolás, csomagolás, állagmegóvás) Folyamatelemezés célja a vizsgált terület tevékenységeinek, folyamatainak átfogó bemutatása. A kidolgozás során valamely Dátum: Oldalszám: 6/11

7 általánosan ismert folyamatelemző technika kerülhet alkalmazásra (pl. teknős-elemzés). Dokumentum név: Felelősség: Előírások: Formanyomtatványok Szerződések, megrendelések, meghatározásukra valamely külső előírás (pl. jogszabály) vagy belső szabályzat kapcsán kerül sor, jóváhagyásuk is ezekkel együtt történik, illetve ezek alkalmazását a ügyvezető rendeli el az illetékes területi igazgatók, vezetők készítik elő, a gazdasági igazgató ellenjegyzi és az ügyvezető hagyja jóvá Az egyes tevékenységek elvégzését segítő, információk feljegyzésére szolgáló dokumentumok (melyek - kitöltve és megőrizve - az adott tevékenység megfelelő elvégzését igazolják). Az aktuális formanyomtatványokról külön nyilvántartás készül, amely szintén elérhető az EDR-ben. Ennek vezetése a minőségirányítási vezető feladat. A saját készítésű formanyomtatványok az EDR.ben szerkeszthető, kitölthető (word doc) formában állnak rendelkezésre, így akár elektronikus úton is felhasználhatók. A többi esetben minta található meg, amely csak a formátum azonosítására szolgál. A szerződések, megrendelések minden esetben a témához igazodó tartalommal kerülnek kidolgozásra. Az egyes speciális területekhez kidolgozásra kerülnek szerződés minták (lásd formanyomtatványok), amely szabadon felhasználhatók, átszerkeszthetők. A szerződéseket, megrendeléseket a tartalmi követelmények megfelelősége mellett jogi szempontból is ellenőrizni kell. A szerződések és megrendelések nyilvántartása külön rendszerben történik (lásd kötelezettségvállalás), ily módon nem kerülnek nyilvántartásra az EDR-ben. A dokumentumokat elkészítés után a kijelölt vezető hagyja jóvá. A jóváhagyás a nyomtatott változat aláírásával történik, amely iktatása és megőrzése a továbbiakban a Kft. Iratkezelési szabályzatában leírtak szerint történik. Egy nyomtatott változatot minőségirányítási vezető bemutatási célból magánál tart ezt, mint tőpéldányt kell kezelni és TŐPELDANY" feliratú bélyegző lenyomattal kell ellátni. A Kft működését szabályozó általános érvényű dokumentumokat (és azok változásait) a Kft minden érintett munkatársával meg kell ismertetni. Ez történhet az oktatási rendszer keretében vagy a dokumentum kiadásával. Minden esetben az érintett munkatársaknak Megismerési nyilatkozat aláírásával kell igazolni a dokumentumban foglaltak tudomásul vételét. Az általános érvényű jóváhagyott dokumentumokat fájl formájában a minőségirányítási vezetőnek/minőségirányítási megbízottnak kell eljuttatni, aki beilleszti az EDR-be. Az érvényben lévő dokumentumok nyilvántartása a Dokumentumok nyilvántartása táblázatban Dátum: Oldalszám: 7/11

8 történik, amit a minőségirányítási vezető/minőségirányítási megbízott tölt fel az aktuális adatokkal. Nem kell feltüntetni a dokumentum nyilvántartásban azokat a fájlokat, amelyek csak az eligazodást segítik az elektronikus dokumentumok között (hivatkozásokat tartalmaznak dokumentumokra). A belső dokumentumok hozzáférése alapvetően a számítógépes rendszerben biztosított, de indokolt esetben lehetőség van nyomtatott változat kiadására is. Erre Belső használatra" minősítésű dokumentumok esetében a minőségirányítási vezető jogosult a tőpéldányról készített másolat kiadásával. A kiadást Elosztó íven kell vezetni, a kiadott másolatot Felülvizsgált másolat" bélyegző lenyomattal kell ellátni. Bizalmas" minősítésű dokumentumok esetében az eredeti jóváhagyó, illetve a ügyvezető által meghatározott személyek férhetnek hozzá a dokumentumhoz, kaphatnak másolatot. Ezek nyilvántartása is az előzőek szerint történik. A kiadott példányok további másolása nem megengedett, Bizalmas" dokumentumok illetéktelen számára történő hozzáférés megakadályozásáért az átvevők felelősek. Külső fél részére mind elektronikus, mind nyomtatott formában dokumentumot kiadni csak ügyvezető engedéllyel lehetséges, kivéve a Publikus" minősítésű dokumentumokat. Ezek változás követése nem faladata a rendszernek, így nem kerülnek be a nyilvántartásba. A kiadásról átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. A dokumentumok felülvizsgálatára minden évben sor kerül a belső auditok és a vezetőségi átvizsgálás alkalmával. A felülvizsgálat megállapításait a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve tartalmazza. Ha felmerül a változtatás igénye, úgy azt a dokumentum eredeti jóváhagyója engedélyezheti. A módosítás elfogadása, jóváhagyása és közzététele az új dokumentumhoz hasonló módon történik. A módosítás jóváhagyását követően az EDR-ben csak az aktuálisan érvényes dokumentum érhető el, amely átvezetése a minőségirányítási vezető feladat. A nyomtatott példányban kiadott változatokon is át kell vezetni a módosítást. A módosítás leírását a dokumentum részét képező változtatás jegyzékben kell feltüntetni. Az érvénytelen dokumentum változatok példányai az irattárban az Irattári tervben előírt időtartamban kerülnek megőrzésre, illetve elektronikus formában az adott időszakban készült mentések között állnak rendelkezésre. A nyomtatott formában meglévő dokumentumok példányán megőrzés esetén az érvénytelenséget piros színű "ÉRVÉNYTELEN!" felirattal kell megjelölni. A kiadott érvénytelen használati példányokat szintén meg kell jelölni, ha szükséges a felhasználási helyen történő megőrzése, vagy vissza kell vonni a felhasználási helyekről és meg kell semmisíteni. A dokumentumok megsemmisítését az Iratkezelés Szabályzatban leírt módon kell megvalósítani. Dátum: Oldalszám: 8/11

9 6.5. Külső dokumentumok felügyelete A kft tevékenységével kapcsolatos külső dokumentumok kezelésére vonatkozó előírásokat következő táblázat összesíti: Dokumentum név: Felelősség: Előírások: Jogszabályok Közlöny, DVD jogtár, internetes tájékoztatók alapján a vonatkozó joganyagok és azok változásainak figyelése minden terület vezetőjének feladata. Szabványok minőségirányítási vezető a szükséges szabványok beszerzése és a meglévők érvényességének ellenőrzése az ISO, MSZT honlapja alapján lehetséges. ( FM utasítások, körlevelek A fogadó személyek iktatják az Iratkezelési szabályzat előírásai szerint Ezen dokumentumok nyilvántartása az iktató rendszerben történik. Az érvényben lévő jogszabályok és szabványok nyilvántartása a Dokumentumok nyilvántartása táblázatban történik, amit a minőségirányítási vezető tölt fel az aktuális adatokkal. A nyilvántartása hivatkozás formájában tartalmazza az elektronikus formában is rendelkezésre álló külső dokumentumokat. A jogszabályokat nyomtatott formában (Közlönyök) az irattárban lehet megtekinteni és kölcsönözni. Az aktuális DVD jogtár hálózatos elérhetőségét - minden telephelyen - az informatikai osztály biztosítja. A kft. működéséhez szükséges szabványok nyomtatott formában a felhasználó területen állnak rendelkezésre - ennek nyilvántartását szintén a Dokumentum nyilvántartás tartalmazza. A jogszabályok és szabványok érvényességét évente legalább egy alkalommal a kijelölt felelősöknek, területit vezetőknek felül kell vizsgálni, amit a minőségirányítási vezető kezdeményez. A felülvizsgálat eredményét a minőségirányítási vezető a dokumentum nyilvántartáson rögzíti. 7. Folyamat mérőszámok definiálása A dokumentumok kezelése kapcsán nem értelmezünk klasszikus folyamat-mérőszámokat. A szabályozás megfelelő működésének visszaigazolására a következő jelzések szolgálnak: külső és belső auditok dokumentumok kezelésére vonatkozó megállapításai, munkafolyamatok egyértelműsége a szabályozások által, új munkatársak beilleszkedésének hatékonysága. Mindezek tapasztalatait dokumentum felülvizsgálatok során kell értékelni. Dátum: Oldalszám: 9/11

10 8. Mellékletek 1.sz. melléklet: Szabályzatok tartalmi követelményei Formanyomtatványok Eltérési engedély Dokumentum nyilvántartás Formanyomtatvány nyilvántartás Elosztó ív Megismerési Nyilatkozat Bélyegző és pecsétnyomó nyilvántartó könyv Dátum: Oldalszám: 10/11

11 1.sz. melléklet: Szabályzatok tartalmi követelményei 1. A szabályzat célja A szabályzatban leírt folyamat, tevékenység tömör, egyértelmű meghatározása. (Melynek szabályozása" az adott szabályzat valódi célja.) 2. A szabályzat érvényességi területe Azoknak a szervezeti egységeknek, illetve funkcióknak a megadása, amelyekre a szabályzat vonatkozik. 3. Folyamatgazda megjelölése A szabályzatban leírt folyamatban szereplő tevékenységért felelős vezetőnek (több érintett vezető esetén: ezek egyikének) a megjelölése, aki a szabályzat kidolgozásáért és karbantartásáért felelős. 4. Meghatározások, rövidítések A szabályzat szövegében felhasznált fogalmak, rövidítések magyarázata. (Azok, amelyek nem szerepelnek a Kézikönyv 3. fejezetében.) 5. Kapcsolódó előírások Szabvány követelmények (ISO 9001 x.y fejezete) Más vonatkozó szabvány előírások Minőségirányítási Kézikönyv x.y fejezete(i) A kidolgozáskor figyelembe vett jogszabályok Egyéb külső előírások, utasítások (pl. FVM részéről) Kapcsolódó belső szabályzatok 6. A folyamat leírása A folyamat lépéseinek, a konkrét tennivalóknak a leírása, a felelősök megjelölésével és a dokumentálás részleteivel együtt (ez tartalmazhat folyamatábrát és szöveges leírást is). 7. Folyamat mérőszámok definiálása Azoknak a paramétereknek, mérőszámoknak az egzakt meghatározása, amelyek segítségével a szabályzatban leírt folyamat jól mérhetővé, értékelhetővé válik. 8. Mellékletek A szabályzathoz kapcsolódó mellékletek (általában a felhasznált formanyomtatványok) felsorolása. Az értelmezést segítő további leírások, folyamatábrák stb. Dátum: Oldalszám: 11/11

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01 D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar eljárás készítése ME/42-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május

Részletesebben

DOKUMENTUMOK KEZELÉSE

DOKUMENTUMOK KEZELÉSE EH - 01 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS DOKUMENTUMOK KEZELÉSE 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás célja a Polgármesteri Hivatal által használt külső és belső készítésű dokumentumok (szabályozások) kezelésének rögzítése. Jelen

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás)

(Minőségirányítási eljárás) ÓBUDAI EGYETEM ME 02 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió A kiadás dátuma: 2017. február 1. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Göndör Vera minőségirányítási koordinátor

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 02 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Koczor Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Dokumentált információk kezelése, felügyelete Minőségügyi Eljárásleírás Dokumentum adatai Azonosító kód/fájlnév Verziószám Mellékletek száma ME01_GYTK 1.0

Részletesebben

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Készítette: Vattai Éva Rita Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Szabvány- és jogszabály változások kezelése NAR-02 2. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség:

Részletesebben

MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 2. AZ BÉLYEGZŐK HASZNÁLATÁRA JOGOSULTAK KÖRE... 3 3. A BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA...

Részletesebben

Mérőeszközök kezelése MF 15.ST

Mérőeszközök kezelése MF 15.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Mérőeszközök kezelése MF 15.ST Készítette: Kocsárdi József Folyamatgazda Átvizsgálta: Csege Ibolya MIB vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C

Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C Készítette: Szentjóbi Attila Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások A belső ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása A Ber. 12. j) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető köteles az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint

Részletesebben

DOKUMENTUMOK ÉS MINŐSÉGÜGYI FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE

DOKUMENTUMOK ÉS MINŐSÉGÜGYI FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE FELJEGYZÉSEK 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja Cigánd Város (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) dokumentációs rendszerének szabályozása annak érdekében, hogy megfelelő, a szolgáltatás folyamatát szabályozó

Részletesebben

LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR. Balatonfüred BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR. Balatonfüred BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Az SzMSz 9. számú függeléke LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR Balatonfüred BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Utolsó módosítás dátuma: 2016. JANUÁR 4. TARTALOMJEGYZÉK I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

ME/42-01 Minőségirányítási eljárás készítése

ME/42-01 Minőségirányítási eljárás készítése D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/42-01 eljárás készítése 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 7. Melléklet: - Változat : 2 1. ME-421 DOKUMENTUMOK ÉS ADATOK FELÜGYELETE

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 7. Melléklet: - Változat : 2 1. ME-421 DOKUMENTUMOK ÉS ADATOK FELÜGYELETE Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 7 Melléklet: Változat : 2 1. ME421 DOKUMENTUMOK ÉS ADATOK FELÜGYELETE Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 16 Kerekes

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 4. Melléklet: - Változat : 2. ME-713 LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMASSÁGI ELLENŐRZÉSE

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 4. Melléklet: - Változat : 2. ME-713 LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMASSÁGI ELLENŐRZÉSE Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 4 Melléklet: - Változat : 2. ME-713 LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMASSÁGI ELLENŐRZÉSE Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 7

Részletesebben

ME/76-01 A mérő és megfigyelőeszközök kezelése

ME/76-01 A mérő és megfigyelőeszközök kezelése D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/76-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

A Diamond Property Care Kft. iratkezelési szabályzata

A Diamond Property Care Kft. iratkezelési szabályzata I. Bevezetés DIAMOND PROPERTY CARE KFT. Székhely: 1118 Budapest, Muskotály utca 5. fszt. 1-2. A Diamond Property Care Kft. iratkezelési szabályzata A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Diamond

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL,

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

ME/74-01 Beszerzés szabályozása

ME/74-01 Beszerzés szabályozása D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/74-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-02 BESZERZÉS... Átdolgozta és aktualizálta: Kovács Gyula Pénzügyi irodavezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző A szabályozás Dombóvár

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Szakmai Tanácsadó Testületi ügyrend NAR-86 4. kiadás Jóváhagyta: Devecz Miklós főigazgató Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség: Karsai Ferencné

Részletesebben

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás célja a hivatali beszerzési folyamatok szabályozása. Jelen eljárás meghatározza a beszerzések folyamatát, a beszállítók minősítését, előírva

Részletesebben

Belső felülvizsgálat MF 16

Belső felülvizsgálat MF 16 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Belső felülvizsgálat MF 16 Készítette: Dr. Balatoni Ildikó folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó mb. stratégiai

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: RAKTÁROZÁS MF03.RE Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea MICS vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

Beruházási Programiroda Ügyrendje

Beruházási Programiroda Ügyrendje TE Beruházási Programiroda Ügyrendje A Szenátus elfogadta a 19/2016.(II.25.) számú határozatával. 2017. május 25-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 41/2016. (IV.28.)

Részletesebben

VÉRKÉSZÍTMÉNY RENDELÉS, TÁROLÁS, ALKALMAZÁS MU003. RE

VÉRKÉSZÍTMÉNY RENDELÉS, TÁROLÁS, ALKALMAZÁS MU003. RE MUNKAUTASÍTÁS Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: VÉRKÉSZÍTMÉNY RENDELÉS, TÁROLÁS, ALKALMAZÁS MU003. RE Készítette: Dr. Szabó Zoltán Átvizsgálta: Dr. Váncsa

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 2. oldal 5. (1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelő

Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 2. oldal 5. (1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelő Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 1. oldal 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS Dunaújváros 2016 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 51-2014/2015. (2015.02.10.) sz. határozatával

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATI JELENTÉS a Magyar Repülő Szövetség. által üzemeltetett tagszervezetek belső audit ellenőrzéséről. 2. kiadás

BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATI JELENTÉS a Magyar Repülő Szövetség. által üzemeltetett tagszervezetek belső audit ellenőrzéséről. 2. kiadás Jóváhagyom! Budaőrs, 2014. Július 1.- én Vízaknai Erzsébet Főtitkár BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATI JELENTÉS a Magyar Repülő Szövetség által üzemeltetett tagszervezetek belső audit ellenőrzéséről 2. kiadás Budaörs,

Részletesebben

a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről

a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről 26/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszék Minőségirányítás alapjai A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr Szigeti Ferenc főiskolai tanár A minőségirányítási rendszer

Részletesebben

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Dokumentum adatai Azonosító kód/fájlnév Verziószám Mellékletek száma ME03_ÁOK 1.0 3 Készítették Minőségügyi

Részletesebben

Az elektronikus másolatkészítés rendszerének műszaki dokumentációja 1. BEVEZETŐ

Az elektronikus másolatkészítés rendszerének műszaki dokumentációja 1. BEVEZETŐ 2. melléklet a 6/2018. számú BM OKF főigazgatói intézkedéshez Az elektronikus másolatkészítés rendszerének műszaki dokumentációja 1. BEVEZETŐ 1. A papíralapú dokumentum hiteles elektronikus irattá alakításának

Részletesebben

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési adatok feldolgozása A mérési eredmény megadása A mérés dokumentálása A vállalati mérőeszközök nyilvántartása 2 A mérés célja: egy

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10. A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10.1 Beszerzés (ISO 9001, 4.6.) A termelési folyamatok közül a szabvány elsőként a beszerzést szabályozza. Az előírások a beszállító értékelésével,

Részletesebben

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011.

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011. A nem megfelelősségek kezelése 1.2 MU 2011 (A 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a műsorelosztó szolgáltatást végzők részére) Dokumentum kontroll Szervezeti egység Funkció Név Aláírás Készítette:

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI. Szabályzat SZA

A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI. Szabályzat SZA A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI Szabályzat SZA-0-02-00 ÉRVÉNYBEN Azonosító jel: SZA-0-02-00 Oldalszám: 5 összesen 1 Módosítások Kiadás száma rev.02. Módosítás oka Készítette Dátum

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA Miskolc, 2017 7.5. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA A Miskolci Egyetem

Részletesebben

Elszámolás és számlázás /kivonat/

Elszámolás és számlázás /kivonat/ EasyCON Kft. ME 07-04 Minőségirányítási folyamatleírás Elszámolás és számlázás /kivonat/ A Minőségirányítási folyamatleírás az EasyCon Kft. tulajdona. A folyamatleírásban található információk a tulajdonos

Részletesebben

1/2017. (I.19.) SZÁMÚ POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZŐI EGYÜTTES UTASÍTÁS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

1/2017. (I.19.) SZÁMÚ POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZŐI EGYÜTTES UTASÍTÁS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE 1/2017. (I.19.) SZÁMÚ POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZŐI EGYÜTTES UTASÍTÁS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÉS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar A VÍZTUDOMÁNYI ÉS KATASZTRÓFAMEGELŐZÉSI TUDÁSKÖZPONT ÜGYRENDJE Hatályba lépés napja: 2019. február 7. napján A hatályba lépéssel egyidejűleg

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK Eötvös Loránd Tudományegyetem MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK ME 1.7.6. Hallgatói igény és elégedettségmérés Készítette: Rektori Kabinet Minőségügyi Iroda Verzió/kiadás dátuma: 1/2017.11.10. Jóváhagyta: Minőségfejlesztési

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkatársai az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

Műszaki dokumentáció Másolatkészítés műszaki feltételei

Műszaki dokumentáció Másolatkészítés műszaki feltételei BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG XIX. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Műszaki dokumentáció Másolatkészítés műszaki feltételei I. BEVEZETŐ A papíralapú dokumentum hiteles elektronikus irattá alakításának szabályait

Részletesebben

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont)

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont) 16. A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és 9004 5. pont) 16.1 A vezetőség elkötelezettsége (ISO 9001 és 9004 5.1. pont) A vezetőség felelősségi körére vonatkozó fejezet a két szabványban szinte azonos

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése

Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése Vonatkozó szabályozások Jogszabályok Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. Törvény 121. 327 Minden egészségügyi

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Farmos Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása Farmos Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása A kedvezményezett neve: Farmos Község Önkormányzata A projekt címe: Farmos Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása A szerződött

Részletesebben

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG XVIII. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG XVIII. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG XVIII. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Nyilvántartás az elektronikus másolat készítésére és hitelesítésére jogosult személyekről a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet 20/2004 (X 28) KvVM rendelet a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki

Részletesebben

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 06 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a Polgármesteri Hivatal beszerzésekkel kapcsolatos folyamatainak minőségügyi szabályozása. Az eljárás rögzíti a beszerzésekkel

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

40/2009. (OT 23.) ORFK utasítás. a Rendőrségi Szövegbányász Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

40/2009. (OT 23.) ORFK utasítás. a Rendőrségi Szövegbányász Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról 40/2009. (OT 23.) ORFK utasítás a Rendőrségi Szövegbányász Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról Szám: 40/2009. A Rendőrségi Szövegbányász Rendszer üzembeállításával

Részletesebben

Verziószám: 2.0. Kiadás időpontja: Érvényes alkalmazás: MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

Verziószám: 2.0. Kiadás időpontja: Érvényes alkalmazás: MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Verziószám: 2.0. Kiadás időpontja: 2017.08.24. Érvényes alkalmazás: 2017.08.03. MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Tartalomjegyzék 1. Célkitűzésünk...2 2. A másolatkészítési rendben használt egyes fogalmak meghatározása...2

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata A BTM Kiscelli Múzeum reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata 2016 A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma (a továbbiakban: Kiscelli Múzeum) a gyűjteményeibe tartozó műtárgyakról tudományos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2014.5.28. L 159/41 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. február 21.) a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az építési termékekre

Részletesebben

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet - Az építési célra szolgáló anyagok. 1 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések mûszaki

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Dabas Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Az egyetemi bélyegzőhasználat rendjéről. rektor

Dokumentum adatlap. Az egyetemi bélyegzőhasználat rendjéről. rektor Dokumentum adatlap Szervezet neve: Dokumentum címe: Iktatószám: Elfogadó: I. Semmelweis Egyetem Az egyetemi bélyegzőhasználat rendjéről 104599-14/KSJIF/2017 Szenátus Kancellár Rektor x Rektor és Kancellár

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. január 1-től visszavonásig.. Dr. Horváthné Németh Klára ügyvezető igazgató Az információs önrendelkezési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 4. SZÁMÚ MELLÉLET BÉLYEGZÔKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A Széchenyi István Katolikus

Részletesebben