CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertő-tavi vízimentő-szolgálat támogatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertő-tavi vízimentő-szolgálat támogatásáról"

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: /2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertő-tavi vízimentő-szolgálat támogatásáról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester Az előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: május 22. Meghívottak: -

2 Előadó: Dr. Brummer Krisztián irodavezető Tisztelt Közgyűlés! A Concorde Soproni Speciális Kereső és Felderítő Mentőcsoport 2003 júniusában kezdte meg a munkáját, soproni székhellyel. A mentőcsoport célja: a bajbajutottaknak való segítségnyújtás Sopronban és a város térségében, így a mentés, a katasztrófaelhárítás, illetve a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők munkájának segítése. A mentőcsoport alapítvány formájában működik. Tájékoztatásuk szerint 2008-ban már mindegy 34 fő a kollégáik létszáma. Minden kollégájuk egy munkacsoportba van beosztva, ahol a csoportok élén minden esetben egy képzett szakember irányít és felügyel. Állományuk hét munkacsoportra tagozódik: vegyész, búvár, alpinista, műszaki mentő, kutyás kereső egészségügyi és ifjúsági munkacsoport. A legtöbb kollégájuk rendelkezik alapfokú, vagy középfokú mentéstechnikai vizsgával, vannak köztük egészségügyi végzettséggel rendelkezők is. Büszkén állítják, hogy az országban egyedülálló, hogy a mentőcsoportnál ifjúsági munkacsoport is van, melynek létszáma 9 fő. A munkacsoportok, minden tagját térítésmentesen elméleti és gyakorlati oktatásban részesítik, illetve oktatják a különböző mentéstechnikák szakemberei, így orvos, vegyész, katasztrófavédelmi szakember, tűzoltó, búvár és ipari alpinista. Tekintettel arra, hogy a schengeni határellenőrzés megszűnését követően várhatóan a Fertő tavon is lényegesen nagyobb lesz a hajóforgalom, a Mentőcsoport elhatározta, hogy megszervezi a vízimentés. Jelenleg nincs a Fertő tó magyar oldalán szervezett vízimentés, így a feladatellátás hiánypótló lenne. A vízimentés megszervezését elvi támogatásban részesítette a tűzoltóság és a rendőrség. Az alapítvány megkereste Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát is, hogy segítse az elképzelésük megvalósítását. Javaslatom szerint az Önkormányzat egy mentőhajó (SELVA D 560 C motoros kishajót) megvásárlásával és annak térítésmentes átadásával segíthetné a kezdeményezésüket. A mentőhajó ára bruttó 2,2 millió forint, melynek a fedezetét a költségvetés céltartalékának sorából lehetne biztosítani. A támogatásra a mellékelt szerződést határozott időre, egyelőre december 31-ig kötnénk meg. A szerződés életbe lépése a vízimentő tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzésétől függene, illetve a hajó átadása a hatálybalépés napján történne meg. Kérem a T. Közgyűlést, hogy a mellékelt előterjesztést tárgyalja meg, az abban foglalt határozati javaslatot fogadja el, illetve egyben hatalmazzon fel a támogatási szerződés megkötésére. A határozat az SZMSZ 54. (1) bekezdése szerint nyílt szavazás útján, az 53. (3) bekezdése h) pontja alapján minősített többséggel hozható meg.

3 Jelen előterjesztést az SZMSZ a alapján sürgősséggel nyújtom be, melynek indoka: a vízimentést a mentőcsoport 2008 júniusában tervezi megkezdeni. Határozati javaslat Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Concorde Soproni Speciális Kereső és Felderítő Mentőcsoport Special Rescue Team Hungary Alapítványt (székhely: 9400 Sopron, Várkerület 85., képviseli: Sztojka András kuratóriumi elnök, ÁNTSZ működési engedély szám: /2005 (102120) bankszámlaszám: , adószám: , KSH azonosító:1156/04, bírósági bejegyzési szám: PK.A.KH /2003/8.) abból a célból, hogy a Fertő tavi vízimentő szolgálatot ellássák, ezért az Alapítvány tevékenységét egy mentőhajó (SELVA D 560 C típusú motoros kishajó) megvásárlásával és annak térítésmentes átadásával segíti elő. A Közgyűlés a mentőhajó megvásárlásának fedezetét, forintot, Sopron Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II.29.) rendelet Céltartalékok címrend soron szereplő Rendkívüli feladatról biztosítja. Felkéri a Polgármestert, a kötelezettségvállalás átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. A Közgyűlés a mellékelt támogatási szerződéssel egyet ért, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: Határidő: Dr. Fodor Tamás polgármester azonnal Sopron, május 22. Dr. Fodor Tamás polgármester

4 1. számú melléklet Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 9400 Sopron, Fő tér 1., adószáma: , KSH száma: , törzsszáma: ) képviseletében eljáró Dr. Fodor Tamás polgármester, mint átadó (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Concorde Soproni Speciális Kereső és Felderítő Mentőcsoport Special Rescue Team Hungary (székhely: 9400 Sopron, Várkerület 85., ÁNTSZ működési engedély szám: /2005 (102120) bankszámlaszám: , adószám: , KSH azonosító:1156/04, bírósági bejegyzési szám: PK.A.KH /2003/8.) képviseletében eljáró Sztojka András Concorde SSM Mentésvezető Kuratórium elnöke, mint átvevő (továbbiakban: Átvevő) között. 1. Az Önkormányzat térítésmentesen átadja kizárólagos tulajdonát képező SELVA D 560 C morotoros kishajót (továbbiakban: mentőhajó), Sopron Megyei Jogú Város tulajdonjogának megtartása mellett, az Átvevő részére tartós használatra, ingyenes használati joggal. Az átadott mentőhajó továbbra is az Önkormányzat tulajdonában marad, az értékcsökkenést az Önkormányzat számolja el. A tulajdonjoghoz kapcsolódóan értékesítés, selejtezés a változtatások jogát az Önkormányzat fenntartja. 2. Az Önkormányzat kiköti, hogy a mentőhajót kizárólag segítségnyújtásra, a Fertő tavon végzett vízimentésre az Átvevő használhatja. 3. Az Önkormányzat a jelen szerződéssel a mentőhajó használati jogát a birtokbaadás napjától december 31-ig terjedő határozott időtartamra átengedi az Átvevőnek. A mentőhajó használata az Átvevő részéről annak birtokbaadásával kezdődik, azaz az átadás-átvételi jegyzőkönyv dátumának napján. Az átadás feltétele a jelen szerződés 4. pontjából következő kötelezettségeknek az Átvevő általi teljesítése. 4. Az Átvevő az alábbi kötelezettségek teljesítését vállalja: - vállalja a kishajó üzemeltetése során annak üzemeltetési, illetve egyéb költségeit, üzemanyagköltség, teljes javítási, szervizelési költség, közlekedési és egyéb bírságok teljes egészében megfizeti, - a kikötőhelyre, valamint a hajóra, hajózásra, mentésre vonatkozó hatósági engedélyeket köteles beszerezni,

5 - az alapító okiratának tartalmaznia kell az alapítás céljai között a vízimentést, - a bírósági bejegyzésben szerepelnie kell a céljai között a vízimentési tevékenységnek, - rendelkeznie kell az ANTSZ által erre a tevékenységre kiadott működési engedéllyel, - együttműködési megállapodást kell kötnie a mentőszolgálattal a sérültek átvételének rendjéről, - a hajóvezetőknek rendelkeznie kell szolgálati célú hajóvezetői engedéllyel, illetve a Fertő tó vonatkozásában külön vonalvizsgával, - a vízimentésben szolgálatot ellátóknak részt kell vennie vízimentő képzésen, eredményes vizsgát kell tenniük és rendelkezniük kell az ezt igazoló érvényes okirattal, - a vízimentésben szolgálatot ellátóknak jogviszonyban kell állniuk a mentési feladatot ellátó szervezettel, jelen esetben önkéntes szerződést kell kötniük az Átvevővel, - a kikötőhelynek a hajózási hatóság által kiadott engedéllyel kell rendelkeznie, - szükséges az erre illetékes hatóságnak az engedélye a vízimentést végző (a hajózási hatóság által mentőmotorosnak minősített) belső égésű motorral hajtott vízijármű üzemeltetéséhez, - a mentőhajónak rendelkeznie kell nemzetközi hajólevéllel, hajónaplóval, melynek a beszerzése az Átvevő kötelezettsége. 5. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a balesettel másnak okozott károk megtérítését, amelyek kifizetésére a mentőhajó tulajdonosaként esetlegesen köteleznék, valamint a mentőhajóban bekövetkezett, a biztosítási összegből meg nem térülő kárát az Átvevőtől követelje. 6. Megsemmisülés, elvesztés, lopás, totálkárosodás, az Önkormányzatot feljogosítja a szerződés azonnali hatállyal történő módosítására és felmondására függetlenül attól, hogy az esemény bekövetkezése az Átvevőnek felróható-e, illetve a tevékenységi körében keletkezett-e. 7. A mentőhajón kizárólag a vízimentő szolgálat szolgálatot ellátó tagjai, a kimentett személy vagy személyek, illetve az ellenőrzést végrehajtó személyek tartózkodhatnak. 8. Az Átvevő a mentőhajó téli tárolásról köteles gondoskodni. A Fertő tavon kívül egyéb helyszínre a mentőhajó kizárólag a tulajdonos engedélyével szállítható el. Az üzemeltetés szabályainak betartását a tulajdonos rendszeresen ellenőrzi. Szabálytalan üzemeltetés esetén a megállapodást az Önkormányzat azonnali hatállyal felbonthatja. 9. Az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha:

6 - az Átvevő jelen szerződésben vagy jogszabályban foglalt bármely kötelezettségét súlyosan megsérti, illetve bármely szerződésszegő magatartásának következményét nem hárítja el maradéktalanul és azonnal, - az Átvevő a szerződés megkötésével kapcsolatban a valóságnak nem megfelelő vagy nem teljes adatokat közölt, vagy olyan tényeket és körülményeket hallgatott el, melyek ismerete az Önkormányzatot a szerződés megkötésétől visszatarthatta volna. 10. A mentőhajó rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használata következtében fellépő károkért az Átvevőt terheli a felelősség. 11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. és a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadók. Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják. Sopron, május. Sztojka András Dr. Fodor Tamás kuratóriumi elnök polgármester

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63545/2012VIII. Ügyintéző : Dr. Rácz Nóra NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maiI: polqarmester@nvíreqyhaza.hu

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/296-19/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

0Jo számú előterjesztés

0Jo számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0Jo számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Ózd, 2015. február 4. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: ÓTSZEGYII igazgatója

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére 4. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: Döntés pályázat megvalósításáról és fenntartásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben