BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Gépjárművek üzembentartói jogának átadása a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonát képezi az HOM-512 forgalmi rendszámú Opel Astra FCC 1,4 típusú, kék színű, benzines, 200l-es gyártású gépjármű. A gépjármű üzembentartói jogát a Kerületgazda Szolgálta Szervezet (továbbiakban: KSZSZ) számára kívánjuk azzal a céllal átadni, hogy a gépjármű segítségével a XVI. kerületben a helyi közutak, közterek és parkok kezelését, fejlesztését és üzemeltetését, valamint a XVI. kerületi általános iskolák épületeinek fenntartását, mindezen feladatok ellátása során a kerületen belüli közlekedést könnyebbé tegyük. A gépjármű üzembentartói jogának fent leírtak alapján történő átadása a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 11. (13) bekezdésének megfelel, miszerint nemzeti vagyont ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, valamint e feladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben, átlátható szervezet részére lehet átadni. A KSZSZ mint költségvetési intézmény jogszabálynál fogva átlátható szervezet. A gépjármű üzembentartói jogának határozatlan időre történő átruházása az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: Vagyonrendelet) is megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi a GHP-480 forgalmi rendszámú Mitsubishi Lancer 1,6, piros színű, benzines, 1997-es gyártású gépjármű. A gépjárművet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztálya használja. A gépjármű általános műszaki állapota egyre rosszabb, a kerületben minden munkanap közlekedő műszaki ellenőrök munkáját egyre kevésbé tudja segíteni, az autó szervízigénye egyre több, folyamatos javíttatása gazdaságtalan. Indokolt egy jobb műszaki állapotban lévő gépjármű biztosítása a Műszaki Ügyosztály kollégái számára, mely jelenleg a Polgármesteri Hivatal gépjármű flottáján belül megoldható. A GHP-480 forgalmi rendszámú gépjármű kerületen belüli közlekedésre, szállításra kisebb igénybevétel mellett még alkalmas. A Vagyonrendelet 19. (3) bekezdése alapján az Önkormányzat költségvetési szerveitől a vagyoni eszközök hasznosításának jogát a Képviselő-testület megvonhatja, ha az a feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati célok megvalósítását hatékonyabban szolgálja. Ennek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület vonja meg Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivataltól a fent megjelölt gépjármű üzemeltetési jogát és egyúttal javaslom az üzemeltetési jog KSZSZ számára történő ingyenes átadását. A Mitsubishi Lancer 1,6 gépjármű esetében úgy látom, az önkormányzati célok megvalósítását sokkal hatékonyabban szolgálja, ha a gépjárművet a KSZSZ számára a helyi közutak, közterek és parkok kezelésére, fejlesztésére és üzemeltetésére, valamint a XVI. kerületi általános iskolák épületeinek fenntartására biztosítjuk.

2 A helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése, valamint a XVI. kerületi általános iskolák épületeinek fenntartása úgy gondolom, mindkét gépjármű esetén megfelelőképpen alátámasztja a gépjárművek ingyenes használatának KSZSZ számára történő biztosítását. A HOM-512 forgalmi rendszámú gépjármű vonatkozásában Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat mint tulajdonos a Kerületgazda Szolgáltató Szervezettel mint üzembentartóval üzembentartói szerződésben állapodna meg a fent megjelölt gépjármű üzembentartói jogának átadásáról (1. számú melléklet). Az üzembentartói szerződés értelmében a gépjármű tulajdonosa továbbra is Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat maradna, üzembentartóként pedig a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet lenne bejegyezve a gépjárműnyilvántartásba. A GHP-480 forgalmi rendszámú gépjármű vonatkozásában Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal mint tulajdonos a Kerületgazda Szolgáltató Szervezettel mint üzembentartóval és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattal három oldalú üzembentartói szerződésben állapodna meg a fent megjelölt gépjármű üzembentartói jogának átadásáról (2. számú melléklet). Az üzembentartói szerződés értelmében a gépjármű tulajdonosa továbbra is Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal maradna, üzembentartóként pedig a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet lenne bejegyezve a gépjárműnyilvántartásba. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok támogatására. HATÁROZATI JAVASLAT I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, HOM-512 forgalmi rendszámú, WOLOMFF681G alvázszámú, kék színű Opel Astra FCC 1,4 típusú gépjárművet az üzembentartói jog ingyenes átadásával a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet használatába adja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező üzembentartói szerződés aláírására. Határidő: június 15. Felelős: Kovács Péter polgármester (elfogadása minősített szótöbbséget igényel az szmsz. 18. (2) bek. o) pontja alapján) HATÁROZATI JAVASLAT II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező, GHP-480 forgalmi rendszámú, JMBLNCB4WVU alvázszámú, piros színű

3 Mitsubishi Lancer 1,6 típusú gépjármű hasznosításának jogát Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalától megvonja. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata egyúttal úgy dönt, hogy az önkormányzati célok hatékonyabb megvalósítását szolgálja, ha a GHP-480 forgalmi rendszámú gépjármű üzembentartói jogának ingyenes átadásával a gépjárművet a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet használatába adja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező három oldalú üzembentartói szerződés aláírására. Határidő: június 15. Felelős: Kovács Péter polgármester (elfogadása minősített szótöbbséget igényel az szmsz. 18. (2) bek. o) pontja alapján) Budapest, április 29. AncsinXászlo jegyző Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Mellékletek: 1. számú melléklet: Üzembentartói szerződés Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat mint tulajdonos és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet mint üzembentartó között 2. számú melléklet: Üzembentartói szerződés Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal mint tulajdonos, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet mint üzembentartó és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata között

4 ÜZEMBENTARTÓI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (KSH jelzőszám: , adószám: , székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43., képviseli: Kovács Péter polgármester) mint tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos), másrészről a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (1165 Budapest, Demeter u. 3., adószám: , képviseli: Csillik Kristóf igazgató) mint üzembentartó (továbbiakban: Üzembentartó), között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel 1. A Tulajdonos a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23 (5) bekezdés 1. pontjában megjelölt közfeladat, a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra Budapest XVI. kerületében történő biztosítása érdekében kijelenti, hogy ingyenesen Üzembentartó használatába kívánja adni a 2. pontban megjelölt gépjárművet. Üzembentartó kijelenti, hogy jogszabálynál fogva átlátható szervezet. 2. A Tulajdonos kijelenti, hogy tulajdonosa az HOM-512 forgalmi rendszámú WOLOMFF681G alvázszámú, kék színű Opel Astra FCC 1,4 típusú gépjárműnek, melynek üzembentartói jogát jelen okirat aláírásával ingyenesen átadja Üzembentartó számára. Üzembentartó kijelenti, hogy az üzembentartói jog ingyenes átruházását elfogadja. 3. Tulajdonos jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Üzembentartó a gépjárművet megkülönböztető emblémákkal lássa el. 4. A gépjármű kulcsait és okmányait Tulajdonos későbbi időpontban adja át Üzembentartó részére. A kulcsok és okmányok átadásáról Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel. 5. Felek j elen szerződést határozatlan időre kötik meg. 6. Felek kijelentik, hogy az aláírást követően a külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségüknek 15 napon belül eleget tesznek és ezzel kapcsolatban egymással együttműködnek. Felek kijelentik, hogy a bejelentés nyilvántartásban történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat ismerik, valamint tisztában vannak a bejelentés elmaradásának jogkövetkezményeivel. A bejelentéssel kapcsolatos eljárási díjak megfizetésére Üzembentartó köteles. 7. Tulajdonos kötelezettséget vállal azért, hogy a 2. pontban megjelölt vagyontárgyon nem áll fenn olyan jog, korlátozás vagy teher, amely a jelen szerződés alapján történő jogátruházást korlátozná, akadályozná vagy meghiúsítaná. 8. Üzembentartó kötelezettséget vállal arra vonatkozólag, hogy az állományába tartozó személyek a gépjárművet a tőlük elvárható gondossággal használják, az esetleges károsodásról, az üzemeltetés tartós akadályáról a Tulajdonost haladéktalanul írásban értesítik. 9. Felek rögzítik, hogy a vagyontárggyal kapcsolatos fenntartással és üzemeltetéssel járó költségek teljes mértékben Üzembentartót terhelik.

5 10. Jelen szerződést bármely fél 30 napos felmondási idővel felmondhatja a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozatával. Felmondás esetén a gépjármű-nyilvántartásban való átvezetés költségét a felmondó fél viseli. 11. Felek kapcsolattartóként a jogviszony vonatkozásában a következő személyeket jelölik meg: Tulajdonos: Név: Szász József alpolgármester Telefonszám: Üzembentartó: Név: Csillik Kristóf igazgató Telefonszám: A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok, így különösen a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit tartják irányadónak. Felek jelen szerződést 5 példányban, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közös átolvasás és értelmezést követően jóváhagyólag írják alá. Budapest, Budapest, X Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat képviseli: Kovács Péter polgármester Tulajdonos Kerületgazda Szolgáltat Szervezet képviseli: Csillik Kristóf igazgató Üzembentartó

6 ÜZEMBENTARTÓI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 43., adószám: , képviseli: Ancsin László jegyző) mint tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos), másrészről a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (1165 Budapest, Demeter u. 3., adószám: , képviseli: Csillik Kristóf igazgató) mint üzembentartó (továbbiakban: Üzembentartó), és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (KSH jelzőszám: , adószám: , székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43., képviseli: Kovács Péter polgármester) mint átadó (továbbiakban: Átadó) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel 1. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének számú határozata alapján Átadó Tulajdonostól a 2. pontban megjelölt gépjármű hasznosításának jogát megvonta és egyben döntött arról, hogy az önkormányzati célok hatékonyabb megvalósítása érdekében a gépjárművet annak üzembentartói jogának ingyenes átadásával Üzembentartó használatába adja. Átadó kijelenti, hogy a használat ingyenes átadásával elsődleges célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23 (5) bekezdés 1. pontjában megjelölt közfeladat, a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése, illetve az ahhoz szükséges infrastruktúra Budapest XVI. kerületében történő biztosítása. Üzembentartó kijelenti, hogy jogszabálynál fogva átlátható szervezet. 2. A Tulajdonos kijelenti, hogy tulajdonosa a GHP-480 forgalmi rendszámú, JMBLNCB4WVU alvázszámú, piros színű Mitsubishi Lancer 1,6 típusú gépjárműnek. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy Átadó az itt megjelölt gépjármű hasznosításának jogát az 1. pontban megjelölt határozatával tőle megvonta. Átadó az itt megjelölt gépjármű üzembentartói jogát egyben jelen okirat aláírásával ingyenesen átadja Üzembentartó számára. Üzembentartó kijelenti, hogy az üzembentartói jog ingyenes átruházását elfogadja. 3. Tulajdonos és Átadó jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Üzembentartó a gépjárművet megkülönböztető emblémákkal lássa el. 4. A gépjármű kulcsait és okmányait Tulajdonos későbbi időpontban adja át Üzembentartó részére. A kulcsok és okmányok átadásáról Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel. 5. Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik meg. 6. Felek kijelentik, hogy az aláírást követően a külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségüknek 15 napon belül eleget tesznek és ezzel kapcsolatban egymással együttműködnek. Felek kijelentik, hogy a bejelentés nyilvántartásban történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat ismerik, valamint tisztában vannak a bejelentés elmaradásának jogkövetkezményeivel. A bejelentéssel kapcsolatos eljárási díjak megfizetésére Átadó köteles. 7. Tulajdonos és Átadó egyaránt kötelezettséget vállalnak azért, hogy a 2. pontban megjelölt vagyontárgyon nem áll fenn olyan jog, korlátozás vagy teher, amely a jelen szerződés alapján történő jogátruházást korlátozná, akadályozná vagy meghiúsítaná.

7 8. Üzembentartó kötelezettséget vállal arra vonatkozólag, hogy az állományába tartozó személyek a gépjárművet a tőlük elvárható gondossággal használják, az esetleges károsodásról, az üzemeltetés tartós akadályáról a Tulajdonost és Átadót egyidőben, haladéktalanul, írásban értesítik. 9. Felek rögzítik, hogy a vagyontárggyal kapcsolatos fenntartással és üzemeltetéssel járó költségek teljes mértékben Üzembentartót terhelik. 10. Jelen szerződést bármely fél 30 napos felmondási idővel felmondhatja a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozatával. Felmondás esetén a gépjármű-nyilvántartásban való átvezetés költségét a felmondó fél viseli. 11. Felek kapcsolattartóként a jogviszony vonatkozásában a következő személyeket jelölik meg: Tulajdonos és Átadó részéről: Név: Szász József alpolgármester Telefonszám: Üzembentartó: Név: Csillik Kristóf igazgató Telefonszám: A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok, így különösen a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit tartják irányadónak. Felek jelen szerződést 5 példányban, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közös átolvasás és értelmezést követően jóváhagyólag írják alá. Budapest, Budapest, Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat képviseli: Kovács Péter polgármester Átadó Budapest, Kerületgazda Szolgáltató Szervezet képviseli: Csillik Kristóf igazgató Üzembentartó Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal képviseli: Ancsin László jegyző Tulajdonos

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. november 13-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Tárgy: Az IKARUS BSE kérelme eszköztároló építésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Az IKARUS BSE kérelme eszköztároló építésére. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Az IKARUS BSE kérelme

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Ügyrendi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelel. Siófok, 2012. szeptember 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben