Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek"

Átírás

1 Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi iskolai tanítók oktatása és képzése. Az UNESCO Neveléstudományi Intézete által január 4-9-én Hamburgban rendezett értekezlet anyaga. Közli Füle Sándor, angolból ford. Báti László. Anyagszolgáltatás a pedagógia oktatói számára, 24. Pedagógiai Tudományos Intézet, Bp., Häcker, Hartmut Venter György: A német tanítóképzés. Hagyomány és innováció. Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Közleményei. Stúdium, Nyíregyháza, Horváth Szabó Katalin: Tanárképzés Norvégiában. Kutatás közben, 169. Oktatáskutató Intézet, Bp., Óhidy Andrea: A Bologna-reform és a németországi pedagógusképzés. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Szabó László Tamás: Tanárképzés Európában. Educatio, Bp., Tanárképzés Európában és a világban. Modern Iskola, 4. (2010) 4. sz Venter György: A tanári mesterségre való felkészítés. Példák Németországból és Ausztriából. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közleményei. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza, Wanner, Gerhard: Lehrerbildung in Vorarlberg. Fundamente, Fakten und Episoden, Rheticus-Gesellschaft, Feldkirch, Zagar Szentesi Orsolya: A Zágrábi Egyetem Hungarológiai Tanszéke - a bolognai rendszer kezdeti tapasztalatainak tükrében. THL2, 3. (2007) 1-2. sz

2 Magyarország Tanítóképzés Benkóczy Emil: Pyrker első magyar tanítóképzője. Az egri érseki r. k. tanítóképző centennáriumára. Adatok a magyar tanítóképzés történetéhez. Egri Érseki Liceumi Könyvnyomda, Eger, Donáth Péter: Iskola és politika. Az állami német nemzetiségi tanítóképzés magyarországi történetéhez, kiad. Trezor, Bp., Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, Trezor, Bp., Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, Trezor, Bp., Dráviczki Sándor: Tanítóképzés Északkelet-Magyarországon között. Stúdium, Nyíregyháza, Evangélikus tanítók, iskolák, tanítóképzés Nyíregyházán a XIX. században. Szerk. Csoma József. A tanulmánykötet a Nyíregyházi Evangélikus Tanítóképző Intézet újra-megnyitásának 150. évfordulójára jelent meg. Nyíregyháza, M-Kira Bt., Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés történetéből. Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés évszázadai Aradtól Zilahig ( ). Az anyagot gond., sajtó alá rend. Szabó K. Attila. Mentor, Marosvásárhely, Fehér Erzsébet: Preceptorok és tanítók. Tanulmányok a tanítóképzés történetéből. Eötvös, Bp., Fehér Erzsébet: A sárospataki tanítóképzés másfél évszázada, Eötvös József Könyvkiadó, Bp., Fericsán Kálmán: Tanítómesterek, mestertanítók. Szerzői kiad., Bp.- Pécs, Gábris József: Az esztergomi nevelőképzés krónikája. Esztergomi Tanító- és Óvónőképző Öregdiákjainak Egyesülete - Balassa Bálint Alapítvány, Esztergom, Kelemen Elemér: A magyarországi pedagógusképzés története, különös tekintettel az óvó- és a tanítóképzés történetére. In: Gáspár László - Kelemen Elemér: Neveléstörténet problématörténeti alapon. Okker, Bp.,

3 Kelemen Elemér: A tanító a történelem sodrában. Tanulmányok a magyar tanítóság századi történetéből. Iskolakultúra-könyvek, 32. Iskolakultúra, Pécs, Kovács József László: Régen volt iskolák dicséretes törvényei. Kilenc iskolatörténetiirodalomtörténeti tanulmány. Főiskolai füzetek, 3. Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, Zsámbék, Ködöböcz József: Tanítóképzés Sárospatakon. A kollégiumi és középfokú képzés négy évszázada. Tankönyvkiadó, Bp., "Kulcs Európához". Az idegen nyelvi és a német nemzetiségi képzés a tanítóképzés elmúlt 15 évében. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kara Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékén november 18-án megrendezett jubileumi ülés tanulmányai. Szerk. Bodó Edit. Trezor, Bp., Óvó- és tanítóképzés az ezredfordulón. Az óvó- és tanítóképzés felsőfokúvá válásának 40., főiskolai szintre emelésének 25., az óvóképzés főiskolai szintre emelésének 15. évfordulójára. Szerk. Kovátsné Németh Mária. Tanító- és Óvóképző Főiskolák, Főiskolai Karok Kollégiuma, Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete, Kaposvár, Schultz Imre: A hazai tanítóképzés reformja. Madarász Nyomda, Pécs, Schultz Imre: A tanítóképezdei oktatás reformja lés methodikája. A honi tanügyi viszonyok szemmeltartásával, főleg képezdei tanárok használatára. Lyceumi Nyomda (Fesztl Károly), Pécs, Sorsfordító mozzanatok a magyarországi kisgyermekkori nevelőképzés, a Budapesti Tanítóképző Főiskola, az ELTE TÓK és épülete történetéből. Szerk. Donáth Péter. Trezor, Bp., Szakál János: A magyar tanítóképzés története. Hollósy Nyomda, Bp., Szántó Károly: Adalékok a tanítóképzés történetéhez Pécsett a 18. és 19. században. Különlenyomat a Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményeiből. Szikra Nyomda, Pécs, A tanítóképzés újjászervezésének kérdései Magyarországon, Közli Füle Sándor. Anyagszolgáltatás a pedagógia oktatói számára, 22. Pedagógiai Tudományos Intézet, Bp., Tartalmilag megújított, négyéves tanítóképzés. Helyzetfeltáró előtanulmányok. Szerk. Magyarfalvy Lajos. Ts-4 Programiroda, Bp., Új modellek a pedagógusképzésben. Szerk. Fábián Zoltán. A pedagógia időszerű kérdései, 37. Tankönyvkiadó, Bp., Új utak az anyanyelvi nevelésben és a pedagógusképzésben. Szerk. Benczik Vilmos. A febr. 9-én rendezett konferencia szerk. anyaga. Trezor, Bp., 2008.

4 Váradi József: Iskolaszervezettan. Tanító- és tanítónőképző-intézetek számára. Az 1925-ben elrendelt tanterv és utasítások szerint. 2. jav. kiad. Szent István Társulat, Bp., Varga Gábor: Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetéből, Debreceni Tanítóképző Főiskola, Debrecen, Tanárképzés 25 éves az általános iskolai tanárképzés. Jubileumi évkönyv a tanárképző főiskolák 25 éves fennállására. Szerk. Köves József. S.n., Bp., Az általános iskolai tanárképzés pedagógiai problémái. A tanárképző főiskolák megalapításának 20. évfordulóján rendezett tudományos ülésszak előadásai, korreferátumai és hozzászólásai. Szerk. Zombor Zoltán, szerk. biz. Bende Sándor, Nagy Andor, Zombor Zoltán. Tanárképző Főiskola, Eger, Átalakuló tanárképzés. HVG, 25. (2013) 6. sz Benkő Ferenc: Az általános iskolai tanárképzés feltételei a hazai tanárképző főiskolákon. A képzéssel szemben támasztott társadalmi szükségletek. A pályakezdő testnevelő tanárok helytállása, társadalmi beilleszkedése (beválása). Nevelésszociológiai vizsgálat. Egyetemi doktori disszertáció. Tanárképző Intézet, Pécs, Beöthy Zsolt: Az egyetemi semináriumok. Ösztöndíjak és ellátás. A tanárképző intézet átalakítása. : Hornyánszky Nyomda, Bp., Bicsák Zsanett Ágnes: Történeti útmutató a középiskolai tanárképzés áttekintéséhez. Pedagógiai Műhely., 34. (2009) 1. sz Csermely Péter: A tanárképzés megújítása mint a magyar oktatás megújításának kulcseleme. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Csernus Sándor - Forgács Tamás: Új típusú egységes tanárképzés vagy a bolognai tanári mesterképzés korrekciós modellje? Hogyan tovább a tanárképzésben? Helyzetelemzési kísérlet és megvalósítási javaslatok. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Fejezetek a tanárképzés történetéből. Szerk. Vastagh Zoltán. JPTE Tanárképző Kara, Pécs, Gáspár Mihály: Javaslatok a tanárképzés ál- és valós problémák hálójából való kiszabadításához. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Gyertyánffy István: A paedagogium. Adatok multjának ismeretéhez, valamint a benne foglalt intézetek, különösen a polgári iskola és polgári iskolai tanárképzés kérdéseinek tisztázáshoz. Franklin, Bp., Győri Tamás József: Professzionális portál a tanárképzés szolgálatában. Iskolakultúra, 21. (2011) 12. sz

5 Hatvani László: A hazai tanárképzés. Diagnózis és javaslatok. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Holik Ildikó: Kompetenciafejlsztés a tanárképzésben. In: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, Debrecen, szeptember. Szerk. Kiss Endre, Buda András. Kiss Árpád Archívum Könyvtár sorozata, 5. Kiss Árpád Archívum Könyvtára - Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, Huszti József: A bölcsészeti kar és a tanárképzés reformja. Országos Felsőoktaatási Tanács. Bölcsészet-, Történelem-, Nyelv- és Irodalomtudományi Szakosztály, 4. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp., Interdiszciplináris pedagógia. A Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, Debrecen, november. Szerk. Kiss Endre. A Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, 5. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék - Kiss Árpád Archívum Könyvtára, Debrecen, Iskolafejlesztés és pedagógus(tovább)képzés. In memoriam Vastagh Zoltán. Szerk. Ballér Endre, Dudás Margit. Tanárképzők Szövetsége, Bp., - PTE Tanárképző Intézet, Pécs, Kocsis Mihály: A tanárképzés megítélése. Iskolakultúra-könyvek, 18. Iskolakultúra, Pécs, Korszerűség és nevelés a tanárképzésben. A Szegedi Tanárképző Főiskola március én rendezett IV. Felsőoktatáspedagógiai Tudományos Ülésszak anyag. Szerk. Hegedűs András, Megyeri János. Szegedi Tanárképző Főiskola, Szeged, Kotschy Beáta: Új elemek a tanárképzés rendszerében. Educatio, 18. (2009) 3. sz Pedagógiai pszichológia a tanárképzésben. Gyakorlatközpontú kurzusok. Szerk. Balogh László, Koncz István, Tóth László. Pedagógiai Pszichológia 3. Fitt Image, Szentendre Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék, Ladányi Andor: A középiskolai tanárképzés története. Oktatás és társadalom, 1. Új Mandátum, Bp., Németh András: A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete. Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés. Neveléstudomány-történeti tanulmányok, 4. Osiris, Bp., Patkós András: Az együttműködés hiánya. A hazai természettudományi tanárképzés csődje. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Pedagógusképzésünk nemzetközi kitekintésben. Fel. szerk. Petrikás Árpád. Acta Paedagogica Debrecina, 89. KLTE, Debrecen, Petres Andrea: Az oktatás és a tanárképzés 21. századi kihívásai. Educatio, 18. (2009) 3. sz

6 Pusztay János: Magánvélemény a tanárképzés néhány kérdéséről. Oktatáskutató Intézet, Bp., Radnóti Katalin - Király Béla: Mi legyen a tanárképzéssel? A tanárképzés megújításának lehetőségei. Új Pedagógiai Szemle, 60. (2010) 5. sz Radnóti Katalin: A természettudományi nevelés problémái, a tanárképzés válsága. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Révész Judit: Mentorok a tanárképzés rendszerében. Végzettség, juttatások. Pedagógusképzés, 8. (2010) 2-3. sz Rókusfalvy Pál: Pedagógusszemélyiség és tanárképzés. Pszichológiai és pedagógiai kísérletek a testnevelőtanár-képzésben. Tankönyvkiadó, Bp., Schneider István: Evangélikus tanárképzés Magyarországon. Neveléstörténet, 7. (2010) 3-4. sz Simon Gyula: A polgári iskola és a polgári iskolai tanárképzés története Magyarországon. Tankönyvkiadó, Bp., Soósné Faragó Magdolna: A tanárképzés új (bolognai) rendszerének bemutatása. Új Pedagógiai Szemle, 60. (2010) Szenes Adolf: A polgári iskola reformja és a tanárképzés. Franklin, Bp., A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Országos Módszertani és Tudományos Konferencia az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar rendezésében, Budapest, augusztus 31.-szeptember 1. A plenáris előadások és válogatás a szekcióülések anyagából. Nemzeti Tankönyvkiadó - ELTE TFK, Bp., A tanárképzés helyzete és jövőképe. Párbeszéd a pedagógusképzésről az OKNT szervezésében Debrecen, június 24. Szerk. Brezsnyánszky László. Oktatási Minisztérium, Bp., A tanárrá válás folyamata. Szerk. Falus Iván. Gondolat, Bp., Tanulmányok a testnevelő tanárképzés köréből. Szerk. Vass Miklós. Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs, (!1982.) Tasnádi Péter: Múlt, jelen, jövő: a természettudományos tanárképzés kritikus helyzete és kilátásai. Felsőoktatási Műhely, 4. (2010) 2. sz Tél Tamás: Bologna vagy tanárképzés? Fizikai Szemle, 60. (2010) 3. sz Tóth Gábor: A magyarországi tanítóképző intézeti tanárképzés története. Apponyi Kollégium. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., Tóth Péter: A szakképzés fejlesztése a szakmai tanárképzés megújításával. DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda, Székesfehérvár, 2012.

7 Új kihívások a tanárok, a tanárképzés és továbbképzés számára, különös tekintettel az iskola funkcióira és szervezetére. Az Európai Pedagógiai Intézetek igazgatóinak IV. konferenciája. Vál. és szerk. Vajó Péter. Országos Pedagógiai Intézet, Bp., Vastagh Zoltán: Közös élmények fonalán. Válogatott írások. Argumentum, Bp., A zeneiskolai tanárképzés 20 éve 1966/ /87. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetének évkönyve. Szerk. Zelinka Tamás. Liszt Ferenc. Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézete, Bp., Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért, Szerk. Fazekas Károly, Köllő János, Varga Júlia. Magyarország Holnap Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal Ecostat, Bp., Bolognai rendszer Bachmann Bálint: Gondolatok a "Bolognai folyamat"-ról. Magyar Építőipar, 60. (2010) 3. sz Balla István: Mesterek kerestetnek. (A 2006-ban indult bolognai rendszer szerinti kétszintű képzésről.) Modern Iskola, 2. (2008) 1. sz Berde Éva - Morvay Endre: Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerő-piaci hatásairól. Statisztikai Szemle, 85. (2007) 5. sz Bókay Antal - Derényi András: A magyar bolognai folyamat. Az oktatás, a képzés és a tanulás új útjai a felsőoktatásban. Iskolakultúra, 20. (2010) 9. sz Bologna a célvonalnál. Részletek az európai felsőoktatási reform tíz évének hallgatói értékeléséből. Felsőoktatási Műhely, 4. (2010) 1. sz A bolognai folyamat Közép-Európában. Szerk. Kozma Tamás, Rébay Magdolna. Oktatás és társadalom, 2. Új Mandátum, Bp., Cseke Hajnalka: Kicsengetik. - Bolognai tanárképzés. Figyelő, 54. (2010) 36. sz Csekei László: A bolognai folyamat szociális dimenziója. Felsőoktatási Műhely, 2. (2008) 1. sz Csekei László: Eredmények, kihívások és perspektívák - Budapesten és Bécsben találkoztak a "bolognai" miniszterek. Felsőoktatási Műhely, 4. (2010) 1. sz Csekei László: Közös európai válasz a közös európai problémákra. A bolognai folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség. Felsőoktatási Műhely, 4. (2010) 1. sz Csernus Sándor - Forgács Tamás: Új típusú egységes tanárképzés vagy a bolognai tanári mesterképzés korrekciós modellje? Hogyan tovább a tanárképzésben? Helyzetelemzési kísérlet és megvalósítási javaslatok. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz

8 Csongrádi Zoltán: Újra kell gondolni a bolognai rendszert. Gazdasági Tükörkép Magazin, 10. (2010) Falus Iván: Feszültségek - dilemmák - megoldások a bolognai rendszerű tanárképzéssel kapcsolatban. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Gáborjáni Péter: A bolognai folyamat és a tehetségfejlesztés, avagy az oktatás mint üzlet. Tehetség, 15. (2007) 3. sz Greschik Gyula: Vélemények a bolognai rendszerről. Magyar Építéstechnika, 47. (2009) 7-8. sz Grundtner Ágota: Tanárképzés bolognai módra. Modern Iskola, 4. (2010) 1. sz Grundtner Ágota: Változó bölcsész szakok. A bolognai rendszer bevezetéséről. Modern Iskola, 3. (2009) 2. sz Halász Gábor: A pedagógusképzés hazai reformja. Válogatás a Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának dokumentumaiból. Pedagógusképzés, 8. (2010) 2-3. sz Hevér Krisztina: A bolognai típusú képzés tapasztalatai az Új Sorbonne-on. THL2, 3. (2007) 1-2. sz Hrubos Ildikó: Bologna folytatódik. Educatio, 19. (2010) 1. sz Hrubos Ildikó: A Bologna Piramis. Educatio, 20. (2011) 4. sz Hunyady György: Bologna és tanárképzés. Felsőoktatási Műhely, 4. (2010) 2. sz Hunyady György: A pedagógusképzés bolognai reformja Magyarországon. Magyarország politikai évkönyve, 20. (2007) 1. sz Iványi Károly: A bolognai rendszer. Dilemmák és a továbbfejlesztés lehetőségei. Polgári Szemle, 5. (2009) 4. sz. Jobbágy Ákos: A bolognai folyamat és a minőségfejlesztés helyzete és perspektívái a hazai felsőoktatásban és a Műegyetemen. Magyar Minőség, 18. (2009) 7. sz Kovács Edina: A tanárképzés harmadik ciklusa. Kérdések és lehetőségek. Educatio, 20. (2011) Kovácsné Bakosi Éva: Az óvóképzés és a bolognai folyamat. Pedagógusképzés, 3. (2009) 4. sz Kozma Tamás - Gál Attila - Ceglédi Tímea: A bolognai folyamat megvalósulása Közép- Európában. Felsőoktatási Műhely, 7. (2013) 3. sz

9 Kozma Tamás - Juhász Attila: Minőségbiztosítás a "bolognai folyamatban". Educatio, 17. (2008) 1. sz Klinghammer István: Hungaricum-e a magyar Bologna-rendszer? Hitel, 24. (2011) 2. sz Nagy Péter Kristóf: A bolognai folyamat Közép-Európában. Szabolcs-Szarmár-Beregi Szemle, 44. (2009) 3. sz Németh Nóra Veronika: A bolognai folyamatról közép-európai szemmel. Debreceni Disputa, 8. (2010) 6. sz Osten, Marion von: A Bologna-paradoxon. A bolognai kritériumok alkalmazásának ellentmondásairól. Valóság, 53. (2010) 8. sz Pedagógusképzés "a magyar bolognai rendszerben". A Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának válogatott dokumentumai, Szerk. Hunyady György. ELTE Eötvös Kiadó, Bp., Podráczky Judit: A tanító- és óvodapedagógus-képzés a bolognai rendszerű felsőoktatásban. Képzés és Gyakorlat, 8. (2010) 1. sz Polónyi István: Foglalkoztathatóság, túlképzés, Bologna. Educatio, 19. (2010) 3. sz Radnóti Katalin - Király Béla: A bolognai rendszerű tanárképzés tanulságai. Iskolakultúra, 22. (2012) 3. sz Sebestyén József: A bolognai képzési rendszer felsőoktatás-terminológiai hatásai. Iskolakultúra, 22. (2012) 2. sz Soósné Faragó Magdolna: A tanárképzés új (bolognai) rendszerének bemutatása. Új Pedagógiai Szemle, 60. (2010) 3-4. sz Szabó László Tamás: A "bolognai gyors": széljegyzetek a felsőoktatás bolognai modelljének nemzetközi tapasztalataihoz. Debreceni Disputa, 6. (2008) 7-8. sz Szolár Éva: A felsőoktatás reformja és a Bologna-folyamat Magyarországon (2010) 3. sz Tóthné Sikora Gizella: Fókuszban a bolognai folyamat, az átalakuló felsőoktatás és a munkaerőpiac. Munkaügyi Szemle, 52. (2008) 4. sz Tóthné Sikora Gizella: Tovább a bolognai úton. Konferenciák, értékelések a bolognai folyamat félidejében. Munkaügyi Szemle, 54. (2010) 3. sz Trencsényi László: Az én Bologna-vízióm. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Zentai László: Szakterületünk felsőoktatása és a bolognai folyamat I-II. Geodézia és Kartográfia, 63. (2011) 3. sz. 4-6., 4. sz. 4-9.

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Mondd el, és elfelejtem, tanítsd meg, és emlékezem rá, lehessek

Részletesebben

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2015. május 28-29. A rendezvény szervezője: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete A rendezvény társszervezői: Nyíregyházi

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe MAGYARORSZÁGON PROGRAMFÜZET AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEKRÔL 2003. szeptember 26 október 3 A R E N D E Z V É N Y T Á M O G A T Ó I Tartalom Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképző Intézet NYME-SEK-MNSK-TI Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon 94-504-300 Prof. Dr. Gadányi

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

A TANÍTÓ A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN Tanulmányok a magyar tanítóság 19 20. századi történetébõl. Kelemen Elemér

A TANÍTÓ A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN Tanulmányok a magyar tanítóság 19 20. századi történetébõl. Kelemen Elemér A TANÍTÓ A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN Tanulmányok a magyar tanítóság 19 20. századi történetébõl Kelemen Elemér Iskolakultúra-könyvek 32. A TANÍTÓ A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN Tanulmányok a magyar tanítóság 19 20. századi

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA Telefon 00 36 46 363 865 Fax 00 36 46 363 865 E-mail bikicsg@gmail.com Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben