Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek"

Átírás

1 Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi iskolai tanítók oktatása és képzése. Az UNESCO Neveléstudományi Intézete által január 4-9-én Hamburgban rendezett értekezlet anyaga. Közli Füle Sándor, angolból ford. Báti László. Anyagszolgáltatás a pedagógia oktatói számára, 24. Pedagógiai Tudományos Intézet, Bp., Häcker, Hartmut Venter György: A német tanítóképzés. Hagyomány és innováció. Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Közleményei. Stúdium, Nyíregyháza, Horváth Szabó Katalin: Tanárképzés Norvégiában. Kutatás közben, 169. Oktatáskutató Intézet, Bp., Óhidy Andrea: A Bologna-reform és a németországi pedagógusképzés. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Szabó László Tamás: Tanárképzés Európában. Educatio, Bp., Tanárképzés Európában és a világban. Modern Iskola, 4. (2010) 4. sz Venter György: A tanári mesterségre való felkészítés. Példák Németországból és Ausztriából. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közleményei. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza, Wanner, Gerhard: Lehrerbildung in Vorarlberg. Fundamente, Fakten und Episoden, Rheticus-Gesellschaft, Feldkirch, Zagar Szentesi Orsolya: A Zágrábi Egyetem Hungarológiai Tanszéke - a bolognai rendszer kezdeti tapasztalatainak tükrében. THL2, 3. (2007) 1-2. sz

2 Magyarország Tanítóképzés Benkóczy Emil: Pyrker első magyar tanítóképzője. Az egri érseki r. k. tanítóképző centennáriumára. Adatok a magyar tanítóképzés történetéhez. Egri Érseki Liceumi Könyvnyomda, Eger, Donáth Péter: Iskola és politika. Az állami német nemzetiségi tanítóképzés magyarországi történetéhez, kiad. Trezor, Bp., Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, Trezor, Bp., Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, Trezor, Bp., Dráviczki Sándor: Tanítóképzés Északkelet-Magyarországon között. Stúdium, Nyíregyháza, Evangélikus tanítók, iskolák, tanítóképzés Nyíregyházán a XIX. században. Szerk. Csoma József. A tanulmánykötet a Nyíregyházi Evangélikus Tanítóképző Intézet újra-megnyitásának 150. évfordulójára jelent meg. Nyíregyháza, M-Kira Bt., Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés történetéből. Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés évszázadai Aradtól Zilahig ( ). Az anyagot gond., sajtó alá rend. Szabó K. Attila. Mentor, Marosvásárhely, Fehér Erzsébet: Preceptorok és tanítók. Tanulmányok a tanítóképzés történetéből. Eötvös, Bp., Fehér Erzsébet: A sárospataki tanítóképzés másfél évszázada, Eötvös József Könyvkiadó, Bp., Fericsán Kálmán: Tanítómesterek, mestertanítók. Szerzői kiad., Bp.- Pécs, Gábris József: Az esztergomi nevelőképzés krónikája. Esztergomi Tanító- és Óvónőképző Öregdiákjainak Egyesülete - Balassa Bálint Alapítvány, Esztergom, Kelemen Elemér: A magyarországi pedagógusképzés története, különös tekintettel az óvó- és a tanítóképzés történetére. In: Gáspár László - Kelemen Elemér: Neveléstörténet problématörténeti alapon. Okker, Bp.,

3 Kelemen Elemér: A tanító a történelem sodrában. Tanulmányok a magyar tanítóság századi történetéből. Iskolakultúra-könyvek, 32. Iskolakultúra, Pécs, Kovács József László: Régen volt iskolák dicséretes törvényei. Kilenc iskolatörténetiirodalomtörténeti tanulmány. Főiskolai füzetek, 3. Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, Zsámbék, Ködöböcz József: Tanítóképzés Sárospatakon. A kollégiumi és középfokú képzés négy évszázada. Tankönyvkiadó, Bp., "Kulcs Európához". Az idegen nyelvi és a német nemzetiségi képzés a tanítóképzés elmúlt 15 évében. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kara Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékén november 18-án megrendezett jubileumi ülés tanulmányai. Szerk. Bodó Edit. Trezor, Bp., Óvó- és tanítóképzés az ezredfordulón. Az óvó- és tanítóképzés felsőfokúvá válásának 40., főiskolai szintre emelésének 25., az óvóképzés főiskolai szintre emelésének 15. évfordulójára. Szerk. Kovátsné Németh Mária. Tanító- és Óvóképző Főiskolák, Főiskolai Karok Kollégiuma, Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete, Kaposvár, Schultz Imre: A hazai tanítóképzés reformja. Madarász Nyomda, Pécs, Schultz Imre: A tanítóképezdei oktatás reformja lés methodikája. A honi tanügyi viszonyok szemmeltartásával, főleg képezdei tanárok használatára. Lyceumi Nyomda (Fesztl Károly), Pécs, Sorsfordító mozzanatok a magyarországi kisgyermekkori nevelőképzés, a Budapesti Tanítóképző Főiskola, az ELTE TÓK és épülete történetéből. Szerk. Donáth Péter. Trezor, Bp., Szakál János: A magyar tanítóképzés története. Hollósy Nyomda, Bp., Szántó Károly: Adalékok a tanítóképzés történetéhez Pécsett a 18. és 19. században. Különlenyomat a Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményeiből. Szikra Nyomda, Pécs, A tanítóképzés újjászervezésének kérdései Magyarországon, Közli Füle Sándor. Anyagszolgáltatás a pedagógia oktatói számára, 22. Pedagógiai Tudományos Intézet, Bp., Tartalmilag megújított, négyéves tanítóképzés. Helyzetfeltáró előtanulmányok. Szerk. Magyarfalvy Lajos. Ts-4 Programiroda, Bp., Új modellek a pedagógusképzésben. Szerk. Fábián Zoltán. A pedagógia időszerű kérdései, 37. Tankönyvkiadó, Bp., Új utak az anyanyelvi nevelésben és a pedagógusképzésben. Szerk. Benczik Vilmos. A febr. 9-én rendezett konferencia szerk. anyaga. Trezor, Bp., 2008.

4 Váradi József: Iskolaszervezettan. Tanító- és tanítónőképző-intézetek számára. Az 1925-ben elrendelt tanterv és utasítások szerint. 2. jav. kiad. Szent István Társulat, Bp., Varga Gábor: Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetéből, Debreceni Tanítóképző Főiskola, Debrecen, Tanárképzés 25 éves az általános iskolai tanárképzés. Jubileumi évkönyv a tanárképző főiskolák 25 éves fennállására. Szerk. Köves József. S.n., Bp., Az általános iskolai tanárképzés pedagógiai problémái. A tanárképző főiskolák megalapításának 20. évfordulóján rendezett tudományos ülésszak előadásai, korreferátumai és hozzászólásai. Szerk. Zombor Zoltán, szerk. biz. Bende Sándor, Nagy Andor, Zombor Zoltán. Tanárképző Főiskola, Eger, Átalakuló tanárképzés. HVG, 25. (2013) 6. sz Benkő Ferenc: Az általános iskolai tanárképzés feltételei a hazai tanárképző főiskolákon. A képzéssel szemben támasztott társadalmi szükségletek. A pályakezdő testnevelő tanárok helytállása, társadalmi beilleszkedése (beválása). Nevelésszociológiai vizsgálat. Egyetemi doktori disszertáció. Tanárképző Intézet, Pécs, Beöthy Zsolt: Az egyetemi semináriumok. Ösztöndíjak és ellátás. A tanárképző intézet átalakítása. : Hornyánszky Nyomda, Bp., Bicsák Zsanett Ágnes: Történeti útmutató a középiskolai tanárképzés áttekintéséhez. Pedagógiai Műhely., 34. (2009) 1. sz Csermely Péter: A tanárképzés megújítása mint a magyar oktatás megújításának kulcseleme. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Csernus Sándor - Forgács Tamás: Új típusú egységes tanárképzés vagy a bolognai tanári mesterképzés korrekciós modellje? Hogyan tovább a tanárképzésben? Helyzetelemzési kísérlet és megvalósítási javaslatok. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Fejezetek a tanárképzés történetéből. Szerk. Vastagh Zoltán. JPTE Tanárképző Kara, Pécs, Gáspár Mihály: Javaslatok a tanárképzés ál- és valós problémák hálójából való kiszabadításához. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Gyertyánffy István: A paedagogium. Adatok multjának ismeretéhez, valamint a benne foglalt intézetek, különösen a polgári iskola és polgári iskolai tanárképzés kérdéseinek tisztázáshoz. Franklin, Bp., Győri Tamás József: Professzionális portál a tanárképzés szolgálatában. Iskolakultúra, 21. (2011) 12. sz

5 Hatvani László: A hazai tanárképzés. Diagnózis és javaslatok. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Holik Ildikó: Kompetenciafejlsztés a tanárképzésben. In: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, Debrecen, szeptember. Szerk. Kiss Endre, Buda András. Kiss Árpád Archívum Könyvtár sorozata, 5. Kiss Árpád Archívum Könyvtára - Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, Huszti József: A bölcsészeti kar és a tanárképzés reformja. Országos Felsőoktaatási Tanács. Bölcsészet-, Történelem-, Nyelv- és Irodalomtudományi Szakosztály, 4. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp., Interdiszciplináris pedagógia. A Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, Debrecen, november. Szerk. Kiss Endre. A Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, 5. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék - Kiss Árpád Archívum Könyvtára, Debrecen, Iskolafejlesztés és pedagógus(tovább)képzés. In memoriam Vastagh Zoltán. Szerk. Ballér Endre, Dudás Margit. Tanárképzők Szövetsége, Bp., - PTE Tanárképző Intézet, Pécs, Kocsis Mihály: A tanárképzés megítélése. Iskolakultúra-könyvek, 18. Iskolakultúra, Pécs, Korszerűség és nevelés a tanárképzésben. A Szegedi Tanárképző Főiskola március én rendezett IV. Felsőoktatáspedagógiai Tudományos Ülésszak anyag. Szerk. Hegedűs András, Megyeri János. Szegedi Tanárképző Főiskola, Szeged, Kotschy Beáta: Új elemek a tanárképzés rendszerében. Educatio, 18. (2009) 3. sz Pedagógiai pszichológia a tanárképzésben. Gyakorlatközpontú kurzusok. Szerk. Balogh László, Koncz István, Tóth László. Pedagógiai Pszichológia 3. Fitt Image, Szentendre Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék, Ladányi Andor: A középiskolai tanárképzés története. Oktatás és társadalom, 1. Új Mandátum, Bp., Németh András: A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete. Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés. Neveléstudomány-történeti tanulmányok, 4. Osiris, Bp., Patkós András: Az együttműködés hiánya. A hazai természettudományi tanárképzés csődje. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Pedagógusképzésünk nemzetközi kitekintésben. Fel. szerk. Petrikás Árpád. Acta Paedagogica Debrecina, 89. KLTE, Debrecen, Petres Andrea: Az oktatás és a tanárképzés 21. századi kihívásai. Educatio, 18. (2009) 3. sz

6 Pusztay János: Magánvélemény a tanárképzés néhány kérdéséről. Oktatáskutató Intézet, Bp., Radnóti Katalin - Király Béla: Mi legyen a tanárképzéssel? A tanárképzés megújításának lehetőségei. Új Pedagógiai Szemle, 60. (2010) 5. sz Radnóti Katalin: A természettudományi nevelés problémái, a tanárképzés válsága. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Révész Judit: Mentorok a tanárképzés rendszerében. Végzettség, juttatások. Pedagógusképzés, 8. (2010) 2-3. sz Rókusfalvy Pál: Pedagógusszemélyiség és tanárképzés. Pszichológiai és pedagógiai kísérletek a testnevelőtanár-képzésben. Tankönyvkiadó, Bp., Schneider István: Evangélikus tanárképzés Magyarországon. Neveléstörténet, 7. (2010) 3-4. sz Simon Gyula: A polgári iskola és a polgári iskolai tanárképzés története Magyarországon. Tankönyvkiadó, Bp., Soósné Faragó Magdolna: A tanárképzés új (bolognai) rendszerének bemutatása. Új Pedagógiai Szemle, 60. (2010) Szenes Adolf: A polgári iskola reformja és a tanárképzés. Franklin, Bp., A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Országos Módszertani és Tudományos Konferencia az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar rendezésében, Budapest, augusztus 31.-szeptember 1. A plenáris előadások és válogatás a szekcióülések anyagából. Nemzeti Tankönyvkiadó - ELTE TFK, Bp., A tanárképzés helyzete és jövőképe. Párbeszéd a pedagógusképzésről az OKNT szervezésében Debrecen, június 24. Szerk. Brezsnyánszky László. Oktatási Minisztérium, Bp., A tanárrá válás folyamata. Szerk. Falus Iván. Gondolat, Bp., Tanulmányok a testnevelő tanárképzés köréből. Szerk. Vass Miklós. Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs, (!1982.) Tasnádi Péter: Múlt, jelen, jövő: a természettudományos tanárképzés kritikus helyzete és kilátásai. Felsőoktatási Műhely, 4. (2010) 2. sz Tél Tamás: Bologna vagy tanárképzés? Fizikai Szemle, 60. (2010) 3. sz Tóth Gábor: A magyarországi tanítóképző intézeti tanárképzés története. Apponyi Kollégium. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., Tóth Péter: A szakképzés fejlesztése a szakmai tanárképzés megújításával. DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda, Székesfehérvár, 2012.

7 Új kihívások a tanárok, a tanárképzés és továbbképzés számára, különös tekintettel az iskola funkcióira és szervezetére. Az Európai Pedagógiai Intézetek igazgatóinak IV. konferenciája. Vál. és szerk. Vajó Péter. Országos Pedagógiai Intézet, Bp., Vastagh Zoltán: Közös élmények fonalán. Válogatott írások. Argumentum, Bp., A zeneiskolai tanárképzés 20 éve 1966/ /87. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetének évkönyve. Szerk. Zelinka Tamás. Liszt Ferenc. Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézete, Bp., Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért, Szerk. Fazekas Károly, Köllő János, Varga Júlia. Magyarország Holnap Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal Ecostat, Bp., Bolognai rendszer Bachmann Bálint: Gondolatok a "Bolognai folyamat"-ról. Magyar Építőipar, 60. (2010) 3. sz Balla István: Mesterek kerestetnek. (A 2006-ban indult bolognai rendszer szerinti kétszintű képzésről.) Modern Iskola, 2. (2008) 1. sz Berde Éva - Morvay Endre: Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerő-piaci hatásairól. Statisztikai Szemle, 85. (2007) 5. sz Bókay Antal - Derényi András: A magyar bolognai folyamat. Az oktatás, a képzés és a tanulás új útjai a felsőoktatásban. Iskolakultúra, 20. (2010) 9. sz Bologna a célvonalnál. Részletek az európai felsőoktatási reform tíz évének hallgatói értékeléséből. Felsőoktatási Műhely, 4. (2010) 1. sz A bolognai folyamat Közép-Európában. Szerk. Kozma Tamás, Rébay Magdolna. Oktatás és társadalom, 2. Új Mandátum, Bp., Cseke Hajnalka: Kicsengetik. - Bolognai tanárképzés. Figyelő, 54. (2010) 36. sz Csekei László: A bolognai folyamat szociális dimenziója. Felsőoktatási Műhely, 2. (2008) 1. sz Csekei László: Eredmények, kihívások és perspektívák - Budapesten és Bécsben találkoztak a "bolognai" miniszterek. Felsőoktatási Műhely, 4. (2010) 1. sz Csekei László: Közös európai válasz a közös európai problémákra. A bolognai folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség. Felsőoktatási Műhely, 4. (2010) 1. sz Csernus Sándor - Forgács Tamás: Új típusú egységes tanárképzés vagy a bolognai tanári mesterképzés korrekciós modellje? Hogyan tovább a tanárképzésben? Helyzetelemzési kísérlet és megvalósítási javaslatok. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz

8 Csongrádi Zoltán: Újra kell gondolni a bolognai rendszert. Gazdasági Tükörkép Magazin, 10. (2010) Falus Iván: Feszültségek - dilemmák - megoldások a bolognai rendszerű tanárképzéssel kapcsolatban. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Gáborjáni Péter: A bolognai folyamat és a tehetségfejlesztés, avagy az oktatás mint üzlet. Tehetség, 15. (2007) 3. sz Greschik Gyula: Vélemények a bolognai rendszerről. Magyar Építéstechnika, 47. (2009) 7-8. sz Grundtner Ágota: Tanárképzés bolognai módra. Modern Iskola, 4. (2010) 1. sz Grundtner Ágota: Változó bölcsész szakok. A bolognai rendszer bevezetéséről. Modern Iskola, 3. (2009) 2. sz Halász Gábor: A pedagógusképzés hazai reformja. Válogatás a Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának dokumentumaiból. Pedagógusképzés, 8. (2010) 2-3. sz Hevér Krisztina: A bolognai típusú képzés tapasztalatai az Új Sorbonne-on. THL2, 3. (2007) 1-2. sz Hrubos Ildikó: Bologna folytatódik. Educatio, 19. (2010) 1. sz Hrubos Ildikó: A Bologna Piramis. Educatio, 20. (2011) 4. sz Hunyady György: Bologna és tanárképzés. Felsőoktatási Műhely, 4. (2010) 2. sz Hunyady György: A pedagógusképzés bolognai reformja Magyarországon. Magyarország politikai évkönyve, 20. (2007) 1. sz Iványi Károly: A bolognai rendszer. Dilemmák és a továbbfejlesztés lehetőségei. Polgári Szemle, 5. (2009) 4. sz. Jobbágy Ákos: A bolognai folyamat és a minőségfejlesztés helyzete és perspektívái a hazai felsőoktatásban és a Műegyetemen. Magyar Minőség, 18. (2009) 7. sz Kovács Edina: A tanárképzés harmadik ciklusa. Kérdések és lehetőségek. Educatio, 20. (2011) Kovácsné Bakosi Éva: Az óvóképzés és a bolognai folyamat. Pedagógusképzés, 3. (2009) 4. sz Kozma Tamás - Gál Attila - Ceglédi Tímea: A bolognai folyamat megvalósulása Közép- Európában. Felsőoktatási Műhely, 7. (2013) 3. sz

9 Kozma Tamás - Juhász Attila: Minőségbiztosítás a "bolognai folyamatban". Educatio, 17. (2008) 1. sz Klinghammer István: Hungaricum-e a magyar Bologna-rendszer? Hitel, 24. (2011) 2. sz Nagy Péter Kristóf: A bolognai folyamat Közép-Európában. Szabolcs-Szarmár-Beregi Szemle, 44. (2009) 3. sz Németh Nóra Veronika: A bolognai folyamatról közép-európai szemmel. Debreceni Disputa, 8. (2010) 6. sz Osten, Marion von: A Bologna-paradoxon. A bolognai kritériumok alkalmazásának ellentmondásairól. Valóság, 53. (2010) 8. sz Pedagógusképzés "a magyar bolognai rendszerben". A Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának válogatott dokumentumai, Szerk. Hunyady György. ELTE Eötvös Kiadó, Bp., Podráczky Judit: A tanító- és óvodapedagógus-képzés a bolognai rendszerű felsőoktatásban. Képzés és Gyakorlat, 8. (2010) 1. sz Polónyi István: Foglalkoztathatóság, túlképzés, Bologna. Educatio, 19. (2010) 3. sz Radnóti Katalin - Király Béla: A bolognai rendszerű tanárképzés tanulságai. Iskolakultúra, 22. (2012) 3. sz Sebestyén József: A bolognai képzési rendszer felsőoktatás-terminológiai hatásai. Iskolakultúra, 22. (2012) 2. sz Soósné Faragó Magdolna: A tanárképzés új (bolognai) rendszerének bemutatása. Új Pedagógiai Szemle, 60. (2010) 3-4. sz Szabó László Tamás: A "bolognai gyors": széljegyzetek a felsőoktatás bolognai modelljének nemzetközi tapasztalataihoz. Debreceni Disputa, 6. (2008) 7-8. sz Szolár Éva: A felsőoktatás reformja és a Bologna-folyamat Magyarországon (2010) 3. sz Tóthné Sikora Gizella: Fókuszban a bolognai folyamat, az átalakuló felsőoktatás és a munkaerőpiac. Munkaügyi Szemle, 52. (2008) 4. sz Tóthné Sikora Gizella: Tovább a bolognai úton. Konferenciák, értékelések a bolognai folyamat félidejében. Munkaügyi Szemle, 54. (2010) 3. sz Trencsényi László: Az én Bologna-vízióm. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Zentai László: Szakterületünk felsőoktatása és a bolognai folyamat I-II. Geodézia és Kartográfia, 63. (2011) 3. sz. 4-6., 4. sz. 4-9.

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából A Könyvtár hírei 1. Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. 2. Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 1. Kovács László Tarcsa Zoltán: Nevelés, művelődés, minőség: a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bicsák Zsanett Ágnes Neptun kód: G8MOPW Doktori Iskola: Humán Tudományok Doktori Iskola Iktatószám: Tételszám: Tárgy: DEENKÉTK/314/2014. PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló

Részletesebben

AZ OKLEVÉLMELLÉKLET RENDSZERE NÉHÁNY EURÓPAI EGYETEMEN II.

AZ OKLEVÉLMELLÉKLET RENDSZERE NÉHÁNY EURÓPAI EGYETEMEN II. FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Biró Zsuzsanna Hrubos Ildikó Lovász Gabriella Pásztor Adél AZ OKLEVÉLMELLÉKLET RENDSZERE NÉHÁNY EURÓPAI EGYETEMEN II. Oklevélmelléklet minták The system of the

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Pedagógusjelöltek értékstruktúrájának és erkölcsi értékfogalmaik szilárdságának néhány sajátossága egy vizsgálat tükrében. A BGYTF 1993-as oktatói pályázatán II. helyezést

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Előadások konferencián:

Előadások konferencián: Előadások konferencián: 2012 Híves Tamás: A határ menti oktatás - A különböző társadalmi hátrányokkal rendelkező tanulók integrációja című TÁMOP 3.1.1 konferencián 2012. február 1. Pécs Híves Tamás: A

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Ne vállalkozz arra, amit nem tudsz megtenni, de ha valamit megígértél, igyekezz tartani a szavad. (George Washington)

Ne vállalkozz arra, amit nem tudsz megtenni, de ha valamit megígértél, igyekezz tartani a szavad. (George Washington) Iskolavezetők felkészítése a tanárjelöltek féléves gyakoroltatására (bázisiskolák) Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

Szerzőink, szaklektoraink

Szerzőink, szaklektoraink 301 Szerzőink, szaklektoraink DPR.indd 301 DPR.indd 302 303 Ceglédi Tímea Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév Iskolánk nevelőtestületének adatai 2016-2017-es tanév Ssz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tantárgy 1 Pedagógus I. Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos, vallás

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2016 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2006

munkaerőpiaci tükör 2006 munkaerőpiaci tükör 2006 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási Hivatal, Kutatási

Részletesebben

Sorszám Ösztöndíjban részesülő diák Magyarországi közoktatási intézmény neve és címe

Sorszám Ösztöndíjban részesülő diák Magyarországi közoktatási intézmény neve és címe Sorszám Ösztöndíjban részesülő diák Magyarországi közoktatási intézmény neve és címe 1. Incze Krisztina FM KASZK Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília

Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília 2013. Publikációs lista List of Publications Referált publikációk Referred publications 1. Sitkuné Görömbei Cecília: How to teach the

Részletesebben

Autonómia és felelősség II. Neveléstudományi Konferencia Program

Autonómia és felelősség II. Neveléstudományi Konferencia Program Autonómia és felelősség II. Neveléstudományi Konferencia Program Április 28. (1. nap) Április 29. (2. nap) 9.00 Regisztráció () Regisztráció () 9.00 Megnyitó 9.50 9.50 10.10 Megnyitó: Arató Ferenc, konferencia

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

November 6. csütörtök

November 6. csütörtök RÖVID PROGRAM Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2014. november 6-8. 9.30 17.30 Regisztráció November 6. csütörtök 10.30 11.00 MEGNYITÓ (Aula) A részvevőket köszönti Tóth Zoltán, a konferencia

Részletesebben

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató 1. Aczél Ágnes gazdasági ügyintéző TTK Kísérleti Fizikai 2. Andirkó Erika könyvtáros TTK Matematikai Intézet 3. Angi Emese nyelvtanár TTK Dékáni Hivatal Nyelvtanári Csoport 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Szakmai közéleti tevékenység, elismerések

Szakmai közéleti tevékenység, elismerések Szakmai közéleti tevékenység, elismerések Tanárképző Intézet Neveléstudományi Intézeti Tanszék DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ MTA Pedagógiai Bizottsága tagja (2002-től); Országos Köznevelési Tanács tagja (2001-2006);

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 20. századi reformok és hagyományok

KÖVETELMÉNYEK. 20. századi reformok és hagyományok 20. századi reformok és hagyományok PDB 1102 L Meghirdetés féléve 3. reditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB 1103 L Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ;

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ; Gönczy László. Szakmai önéletrajz (Gönczy László) Születési hely, idõ: Budapest, 1957. augusztus 30. Tanulmányok: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, 1971-1975; Liszt

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

A közismereti tanárképzés pedagógiai-pszichológiai tantárgyai, tantárgyfelelősei

A közismereti tanárképzés pedagógiai-pszichológiai tantárgyai, tantárgyfelelősei 14/2016. (04.18.) számú határozat: A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (11 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a karok által előterjesztett pedagógiai-pszichológiai tantárgyak

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Készítette: Fülep Ádám EKE Tittel Pál Könyvtár, szaktájékoztató Neveléstudományi Doktori Iskola, II. évf. hallgató Eger, 2016. Dr. Kovács

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

Pedagógia alapszak mintatanterve

Pedagógia alapszak mintatanterve Pedagógia alapszak mintatanterve "A" típusú tantárgyak Tantágy neve Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 0 4 G 4 TK Dr. Dráviczki Sándor Filozófia AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István Bevezetés

Részletesebben

Sorszám Támogatandó diák neve Magyarországi közoktatási intézmény neve és címe. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,

Sorszám Támogatandó diák neve Magyarországi közoktatási intézmény neve és címe. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Sorszám Támogatandó diák neve Magyarországi közoktatási intézmény neve és címe 1. Incze Krisztina, Diákotthon és Gyermekotthon 2. Kiss Szabolcs, Diákotthon és Gyermekotthon 3. György Ambrus Bernadett,

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26.

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Budapest, 2008. március 26. Felsőoktatás-fejlesztési célok az ÚMFTben Versenyképesség és foglalkoztathatóság Társadalmi megújulás TÁMOP A felsőoktatás minőségének

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza,

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1988.07.24. E-mail: nyusti.szilvia@gmail.com Tanulmányok 2011- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Survey statisztika

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai Tankönyvek Publikációk 1. Neveléstörténeti Szöveggyűjtemény Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza 1994. Szerkesztette:

Részletesebben