Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek"

Átírás

1 Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi iskolai tanítók oktatása és képzése. Az UNESCO Neveléstudományi Intézete által január 4-9-én Hamburgban rendezett értekezlet anyaga. Közli Füle Sándor, angolból ford. Báti László. Anyagszolgáltatás a pedagógia oktatói számára, 24. Pedagógiai Tudományos Intézet, Bp., Häcker, Hartmut Venter György: A német tanítóképzés. Hagyomány és innováció. Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Közleményei. Stúdium, Nyíregyháza, Horváth Szabó Katalin: Tanárképzés Norvégiában. Kutatás közben, 169. Oktatáskutató Intézet, Bp., Óhidy Andrea: A Bologna-reform és a németországi pedagógusképzés. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Szabó László Tamás: Tanárképzés Európában. Educatio, Bp., Tanárképzés Európában és a világban. Modern Iskola, 4. (2010) 4. sz Venter György: A tanári mesterségre való felkészítés. Példák Németországból és Ausztriából. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közleményei. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza, Wanner, Gerhard: Lehrerbildung in Vorarlberg. Fundamente, Fakten und Episoden, Rheticus-Gesellschaft, Feldkirch, Zagar Szentesi Orsolya: A Zágrábi Egyetem Hungarológiai Tanszéke - a bolognai rendszer kezdeti tapasztalatainak tükrében. THL2, 3. (2007) 1-2. sz

2 Magyarország Tanítóképzés Benkóczy Emil: Pyrker első magyar tanítóképzője. Az egri érseki r. k. tanítóképző centennáriumára. Adatok a magyar tanítóképzés történetéhez. Egri Érseki Liceumi Könyvnyomda, Eger, Donáth Péter: Iskola és politika. Az állami német nemzetiségi tanítóképzés magyarországi történetéhez, kiad. Trezor, Bp., Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, Trezor, Bp., Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, Trezor, Bp., Dráviczki Sándor: Tanítóképzés Északkelet-Magyarországon között. Stúdium, Nyíregyháza, Evangélikus tanítók, iskolák, tanítóképzés Nyíregyházán a XIX. században. Szerk. Csoma József. A tanulmánykötet a Nyíregyházi Evangélikus Tanítóképző Intézet újra-megnyitásának 150. évfordulójára jelent meg. Nyíregyháza, M-Kira Bt., Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés történetéből. Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés évszázadai Aradtól Zilahig ( ). Az anyagot gond., sajtó alá rend. Szabó K. Attila. Mentor, Marosvásárhely, Fehér Erzsébet: Preceptorok és tanítók. Tanulmányok a tanítóképzés történetéből. Eötvös, Bp., Fehér Erzsébet: A sárospataki tanítóképzés másfél évszázada, Eötvös József Könyvkiadó, Bp., Fericsán Kálmán: Tanítómesterek, mestertanítók. Szerzői kiad., Bp.- Pécs, Gábris József: Az esztergomi nevelőképzés krónikája. Esztergomi Tanító- és Óvónőképző Öregdiákjainak Egyesülete - Balassa Bálint Alapítvány, Esztergom, Kelemen Elemér: A magyarországi pedagógusképzés története, különös tekintettel az óvó- és a tanítóképzés történetére. In: Gáspár László - Kelemen Elemér: Neveléstörténet problématörténeti alapon. Okker, Bp.,

3 Kelemen Elemér: A tanító a történelem sodrában. Tanulmányok a magyar tanítóság századi történetéből. Iskolakultúra-könyvek, 32. Iskolakultúra, Pécs, Kovács József László: Régen volt iskolák dicséretes törvényei. Kilenc iskolatörténetiirodalomtörténeti tanulmány. Főiskolai füzetek, 3. Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, Zsámbék, Ködöböcz József: Tanítóképzés Sárospatakon. A kollégiumi és középfokú képzés négy évszázada. Tankönyvkiadó, Bp., "Kulcs Európához". Az idegen nyelvi és a német nemzetiségi képzés a tanítóképzés elmúlt 15 évében. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kara Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékén november 18-án megrendezett jubileumi ülés tanulmányai. Szerk. Bodó Edit. Trezor, Bp., Óvó- és tanítóképzés az ezredfordulón. Az óvó- és tanítóképzés felsőfokúvá válásának 40., főiskolai szintre emelésének 25., az óvóképzés főiskolai szintre emelésének 15. évfordulójára. Szerk. Kovátsné Németh Mária. Tanító- és Óvóképző Főiskolák, Főiskolai Karok Kollégiuma, Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete, Kaposvár, Schultz Imre: A hazai tanítóképzés reformja. Madarász Nyomda, Pécs, Schultz Imre: A tanítóképezdei oktatás reformja lés methodikája. A honi tanügyi viszonyok szemmeltartásával, főleg képezdei tanárok használatára. Lyceumi Nyomda (Fesztl Károly), Pécs, Sorsfordító mozzanatok a magyarországi kisgyermekkori nevelőképzés, a Budapesti Tanítóképző Főiskola, az ELTE TÓK és épülete történetéből. Szerk. Donáth Péter. Trezor, Bp., Szakál János: A magyar tanítóképzés története. Hollósy Nyomda, Bp., Szántó Károly: Adalékok a tanítóképzés történetéhez Pécsett a 18. és 19. században. Különlenyomat a Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményeiből. Szikra Nyomda, Pécs, A tanítóképzés újjászervezésének kérdései Magyarországon, Közli Füle Sándor. Anyagszolgáltatás a pedagógia oktatói számára, 22. Pedagógiai Tudományos Intézet, Bp., Tartalmilag megújított, négyéves tanítóképzés. Helyzetfeltáró előtanulmányok. Szerk. Magyarfalvy Lajos. Ts-4 Programiroda, Bp., Új modellek a pedagógusképzésben. Szerk. Fábián Zoltán. A pedagógia időszerű kérdései, 37. Tankönyvkiadó, Bp., Új utak az anyanyelvi nevelésben és a pedagógusképzésben. Szerk. Benczik Vilmos. A febr. 9-én rendezett konferencia szerk. anyaga. Trezor, Bp., 2008.

4 Váradi József: Iskolaszervezettan. Tanító- és tanítónőképző-intézetek számára. Az 1925-ben elrendelt tanterv és utasítások szerint. 2. jav. kiad. Szent István Társulat, Bp., Varga Gábor: Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetéből, Debreceni Tanítóképző Főiskola, Debrecen, Tanárképzés 25 éves az általános iskolai tanárképzés. Jubileumi évkönyv a tanárképző főiskolák 25 éves fennállására. Szerk. Köves József. S.n., Bp., Az általános iskolai tanárképzés pedagógiai problémái. A tanárképző főiskolák megalapításának 20. évfordulóján rendezett tudományos ülésszak előadásai, korreferátumai és hozzászólásai. Szerk. Zombor Zoltán, szerk. biz. Bende Sándor, Nagy Andor, Zombor Zoltán. Tanárképző Főiskola, Eger, Átalakuló tanárképzés. HVG, 25. (2013) 6. sz Benkő Ferenc: Az általános iskolai tanárképzés feltételei a hazai tanárképző főiskolákon. A képzéssel szemben támasztott társadalmi szükségletek. A pályakezdő testnevelő tanárok helytállása, társadalmi beilleszkedése (beválása). Nevelésszociológiai vizsgálat. Egyetemi doktori disszertáció. Tanárképző Intézet, Pécs, Beöthy Zsolt: Az egyetemi semináriumok. Ösztöndíjak és ellátás. A tanárképző intézet átalakítása. : Hornyánszky Nyomda, Bp., Bicsák Zsanett Ágnes: Történeti útmutató a középiskolai tanárképzés áttekintéséhez. Pedagógiai Műhely., 34. (2009) 1. sz Csermely Péter: A tanárképzés megújítása mint a magyar oktatás megújításának kulcseleme. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Csernus Sándor - Forgács Tamás: Új típusú egységes tanárképzés vagy a bolognai tanári mesterképzés korrekciós modellje? Hogyan tovább a tanárképzésben? Helyzetelemzési kísérlet és megvalósítási javaslatok. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Fejezetek a tanárképzés történetéből. Szerk. Vastagh Zoltán. JPTE Tanárképző Kara, Pécs, Gáspár Mihály: Javaslatok a tanárképzés ál- és valós problémák hálójából való kiszabadításához. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Gyertyánffy István: A paedagogium. Adatok multjának ismeretéhez, valamint a benne foglalt intézetek, különösen a polgári iskola és polgári iskolai tanárképzés kérdéseinek tisztázáshoz. Franklin, Bp., Győri Tamás József: Professzionális portál a tanárképzés szolgálatában. Iskolakultúra, 21. (2011) 12. sz

5 Hatvani László: A hazai tanárképzés. Diagnózis és javaslatok. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Holik Ildikó: Kompetenciafejlsztés a tanárképzésben. In: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, Debrecen, szeptember. Szerk. Kiss Endre, Buda András. Kiss Árpád Archívum Könyvtár sorozata, 5. Kiss Árpád Archívum Könyvtára - Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, Huszti József: A bölcsészeti kar és a tanárképzés reformja. Országos Felsőoktaatási Tanács. Bölcsészet-, Történelem-, Nyelv- és Irodalomtudományi Szakosztály, 4. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp., Interdiszciplináris pedagógia. A Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, Debrecen, november. Szerk. Kiss Endre. A Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, 5. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék - Kiss Árpád Archívum Könyvtára, Debrecen, Iskolafejlesztés és pedagógus(tovább)képzés. In memoriam Vastagh Zoltán. Szerk. Ballér Endre, Dudás Margit. Tanárképzők Szövetsége, Bp., - PTE Tanárképző Intézet, Pécs, Kocsis Mihály: A tanárképzés megítélése. Iskolakultúra-könyvek, 18. Iskolakultúra, Pécs, Korszerűség és nevelés a tanárképzésben. A Szegedi Tanárképző Főiskola március én rendezett IV. Felsőoktatáspedagógiai Tudományos Ülésszak anyag. Szerk. Hegedűs András, Megyeri János. Szegedi Tanárképző Főiskola, Szeged, Kotschy Beáta: Új elemek a tanárképzés rendszerében. Educatio, 18. (2009) 3. sz Pedagógiai pszichológia a tanárképzésben. Gyakorlatközpontú kurzusok. Szerk. Balogh László, Koncz István, Tóth László. Pedagógiai Pszichológia 3. Fitt Image, Szentendre Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék, Ladányi Andor: A középiskolai tanárképzés története. Oktatás és társadalom, 1. Új Mandátum, Bp., Németh András: A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete. Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés. Neveléstudomány-történeti tanulmányok, 4. Osiris, Bp., Patkós András: Az együttműködés hiánya. A hazai természettudományi tanárképzés csődje. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Pedagógusképzésünk nemzetközi kitekintésben. Fel. szerk. Petrikás Árpád. Acta Paedagogica Debrecina, 89. KLTE, Debrecen, Petres Andrea: Az oktatás és a tanárképzés 21. századi kihívásai. Educatio, 18. (2009) 3. sz

6 Pusztay János: Magánvélemény a tanárképzés néhány kérdéséről. Oktatáskutató Intézet, Bp., Radnóti Katalin - Király Béla: Mi legyen a tanárképzéssel? A tanárképzés megújításának lehetőségei. Új Pedagógiai Szemle, 60. (2010) 5. sz Radnóti Katalin: A természettudományi nevelés problémái, a tanárképzés válsága. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Révész Judit: Mentorok a tanárképzés rendszerében. Végzettség, juttatások. Pedagógusképzés, 8. (2010) 2-3. sz Rókusfalvy Pál: Pedagógusszemélyiség és tanárképzés. Pszichológiai és pedagógiai kísérletek a testnevelőtanár-képzésben. Tankönyvkiadó, Bp., Schneider István: Evangélikus tanárképzés Magyarországon. Neveléstörténet, 7. (2010) 3-4. sz Simon Gyula: A polgári iskola és a polgári iskolai tanárképzés története Magyarországon. Tankönyvkiadó, Bp., Soósné Faragó Magdolna: A tanárképzés új (bolognai) rendszerének bemutatása. Új Pedagógiai Szemle, 60. (2010) Szenes Adolf: A polgári iskola reformja és a tanárképzés. Franklin, Bp., A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Országos Módszertani és Tudományos Konferencia az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar rendezésében, Budapest, augusztus 31.-szeptember 1. A plenáris előadások és válogatás a szekcióülések anyagából. Nemzeti Tankönyvkiadó - ELTE TFK, Bp., A tanárképzés helyzete és jövőképe. Párbeszéd a pedagógusképzésről az OKNT szervezésében Debrecen, június 24. Szerk. Brezsnyánszky László. Oktatási Minisztérium, Bp., A tanárrá válás folyamata. Szerk. Falus Iván. Gondolat, Bp., Tanulmányok a testnevelő tanárképzés köréből. Szerk. Vass Miklós. Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs, (!1982.) Tasnádi Péter: Múlt, jelen, jövő: a természettudományos tanárképzés kritikus helyzete és kilátásai. Felsőoktatási Műhely, 4. (2010) 2. sz Tél Tamás: Bologna vagy tanárképzés? Fizikai Szemle, 60. (2010) 3. sz Tóth Gábor: A magyarországi tanítóképző intézeti tanárképzés története. Apponyi Kollégium. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., Tóth Péter: A szakképzés fejlesztése a szakmai tanárképzés megújításával. DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda, Székesfehérvár, 2012.

7 Új kihívások a tanárok, a tanárképzés és továbbképzés számára, különös tekintettel az iskola funkcióira és szervezetére. Az Európai Pedagógiai Intézetek igazgatóinak IV. konferenciája. Vál. és szerk. Vajó Péter. Országos Pedagógiai Intézet, Bp., Vastagh Zoltán: Közös élmények fonalán. Válogatott írások. Argumentum, Bp., A zeneiskolai tanárképzés 20 éve 1966/ /87. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetének évkönyve. Szerk. Zelinka Tamás. Liszt Ferenc. Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézete, Bp., Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért, Szerk. Fazekas Károly, Köllő János, Varga Júlia. Magyarország Holnap Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal Ecostat, Bp., Bolognai rendszer Bachmann Bálint: Gondolatok a "Bolognai folyamat"-ról. Magyar Építőipar, 60. (2010) 3. sz Balla István: Mesterek kerestetnek. (A 2006-ban indult bolognai rendszer szerinti kétszintű képzésről.) Modern Iskola, 2. (2008) 1. sz Berde Éva - Morvay Endre: Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerő-piaci hatásairól. Statisztikai Szemle, 85. (2007) 5. sz Bókay Antal - Derényi András: A magyar bolognai folyamat. Az oktatás, a képzés és a tanulás új útjai a felsőoktatásban. Iskolakultúra, 20. (2010) 9. sz Bologna a célvonalnál. Részletek az európai felsőoktatási reform tíz évének hallgatói értékeléséből. Felsőoktatási Műhely, 4. (2010) 1. sz A bolognai folyamat Közép-Európában. Szerk. Kozma Tamás, Rébay Magdolna. Oktatás és társadalom, 2. Új Mandátum, Bp., Cseke Hajnalka: Kicsengetik. - Bolognai tanárképzés. Figyelő, 54. (2010) 36. sz Csekei László: A bolognai folyamat szociális dimenziója. Felsőoktatási Műhely, 2. (2008) 1. sz Csekei László: Eredmények, kihívások és perspektívák - Budapesten és Bécsben találkoztak a "bolognai" miniszterek. Felsőoktatási Műhely, 4. (2010) 1. sz Csekei László: Közös európai válasz a közös európai problémákra. A bolognai folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség. Felsőoktatási Műhely, 4. (2010) 1. sz Csernus Sándor - Forgács Tamás: Új típusú egységes tanárképzés vagy a bolognai tanári mesterképzés korrekciós modellje? Hogyan tovább a tanárképzésben? Helyzetelemzési kísérlet és megvalósítási javaslatok. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz

8 Csongrádi Zoltán: Újra kell gondolni a bolognai rendszert. Gazdasági Tükörkép Magazin, 10. (2010) Falus Iván: Feszültségek - dilemmák - megoldások a bolognai rendszerű tanárképzéssel kapcsolatban. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Gáborjáni Péter: A bolognai folyamat és a tehetségfejlesztés, avagy az oktatás mint üzlet. Tehetség, 15. (2007) 3. sz Greschik Gyula: Vélemények a bolognai rendszerről. Magyar Építéstechnika, 47. (2009) 7-8. sz Grundtner Ágota: Tanárképzés bolognai módra. Modern Iskola, 4. (2010) 1. sz Grundtner Ágota: Változó bölcsész szakok. A bolognai rendszer bevezetéséről. Modern Iskola, 3. (2009) 2. sz Halász Gábor: A pedagógusképzés hazai reformja. Válogatás a Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának dokumentumaiból. Pedagógusképzés, 8. (2010) 2-3. sz Hevér Krisztina: A bolognai típusú képzés tapasztalatai az Új Sorbonne-on. THL2, 3. (2007) 1-2. sz Hrubos Ildikó: Bologna folytatódik. Educatio, 19. (2010) 1. sz Hrubos Ildikó: A Bologna Piramis. Educatio, 20. (2011) 4. sz Hunyady György: Bologna és tanárképzés. Felsőoktatási Műhely, 4. (2010) 2. sz Hunyady György: A pedagógusképzés bolognai reformja Magyarországon. Magyarország politikai évkönyve, 20. (2007) 1. sz Iványi Károly: A bolognai rendszer. Dilemmák és a továbbfejlesztés lehetőségei. Polgári Szemle, 5. (2009) 4. sz. Jobbágy Ákos: A bolognai folyamat és a minőségfejlesztés helyzete és perspektívái a hazai felsőoktatásban és a Műegyetemen. Magyar Minőség, 18. (2009) 7. sz Kovács Edina: A tanárképzés harmadik ciklusa. Kérdések és lehetőségek. Educatio, 20. (2011) Kovácsné Bakosi Éva: Az óvóképzés és a bolognai folyamat. Pedagógusképzés, 3. (2009) 4. sz Kozma Tamás - Gál Attila - Ceglédi Tímea: A bolognai folyamat megvalósulása Közép- Európában. Felsőoktatási Műhely, 7. (2013) 3. sz

9 Kozma Tamás - Juhász Attila: Minőségbiztosítás a "bolognai folyamatban". Educatio, 17. (2008) 1. sz Klinghammer István: Hungaricum-e a magyar Bologna-rendszer? Hitel, 24. (2011) 2. sz Nagy Péter Kristóf: A bolognai folyamat Közép-Európában. Szabolcs-Szarmár-Beregi Szemle, 44. (2009) 3. sz Németh Nóra Veronika: A bolognai folyamatról közép-európai szemmel. Debreceni Disputa, 8. (2010) 6. sz Osten, Marion von: A Bologna-paradoxon. A bolognai kritériumok alkalmazásának ellentmondásairól. Valóság, 53. (2010) 8. sz Pedagógusképzés "a magyar bolognai rendszerben". A Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának válogatott dokumentumai, Szerk. Hunyady György. ELTE Eötvös Kiadó, Bp., Podráczky Judit: A tanító- és óvodapedagógus-képzés a bolognai rendszerű felsőoktatásban. Képzés és Gyakorlat, 8. (2010) 1. sz Polónyi István: Foglalkoztathatóság, túlképzés, Bologna. Educatio, 19. (2010) 3. sz Radnóti Katalin - Király Béla: A bolognai rendszerű tanárképzés tanulságai. Iskolakultúra, 22. (2012) 3. sz Sebestyén József: A bolognai képzési rendszer felsőoktatás-terminológiai hatásai. Iskolakultúra, 22. (2012) 2. sz Soósné Faragó Magdolna: A tanárképzés új (bolognai) rendszerének bemutatása. Új Pedagógiai Szemle, 60. (2010) 3-4. sz Szabó László Tamás: A "bolognai gyors": széljegyzetek a felsőoktatás bolognai modelljének nemzetközi tapasztalataihoz. Debreceni Disputa, 6. (2008) 7-8. sz Szolár Éva: A felsőoktatás reformja és a Bologna-folyamat Magyarországon (2010) 3. sz Tóthné Sikora Gizella: Fókuszban a bolognai folyamat, az átalakuló felsőoktatás és a munkaerőpiac. Munkaügyi Szemle, 52. (2008) 4. sz Tóthné Sikora Gizella: Tovább a bolognai úton. Konferenciák, értékelések a bolognai folyamat félidejében. Munkaügyi Szemle, 54. (2010) 3. sz Trencsényi László: Az én Bologna-vízióm. Pedagógusképzés, 8. (2010) 1. sz Zentai László: Szakterületünk felsőoktatása és a bolognai folyamat I-II. Geodézia és Kartográfia, 63. (2011) 3. sz. 4-6., 4. sz. 4-9.

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából A Könyvtár hírei 1. Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. 2. Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 1. Kovács László Tarcsa Zoltán: Nevelés, művelődés, minőség: a

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

Ne vállalkozz arra, amit nem tudsz megtenni, de ha valamit megígértél, igyekezz tartani a szavad. (George Washington)

Ne vállalkozz arra, amit nem tudsz megtenni, de ha valamit megígértél, igyekezz tartani a szavad. (George Washington) Iskolavezetők felkészítése a tanárjelöltek féléves gyakoroltatására (bázisiskolák) Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Sorszám Ösztöndíjban részesülő diák Magyarországi közoktatási intézmény neve és címe

Sorszám Ösztöndíjban részesülő diák Magyarországi közoktatási intézmény neve és címe Sorszám Ösztöndíjban részesülő diák Magyarországi közoktatási intézmény neve és címe 1. Incze Krisztina FM KASZK Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

Szakmai közéleti tevékenység, elismerések

Szakmai közéleti tevékenység, elismerések Szakmai közéleti tevékenység, elismerések Tanárképző Intézet Neveléstudományi Intézeti Tanszék DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ MTA Pedagógiai Bizottsága tagja (2002-től); Országos Köznevelési Tanács tagja (2001-2006);

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok január 23 24. SYMA Csarnok Educatio 2009 Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26.

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Budapest, 2008. március 26. Felsőoktatás-fejlesztési célok az ÚMFTben Versenyképesség és foglalkoztathatóság Társadalmi megújulás TÁMOP A felsőoktatás minőségének

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai Tankönyvek Publikációk 1. Neveléstörténeti Szöveggyűjtemény Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza 1994. Szerkesztette:

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Sorszám Támogatandó diák neve Magyarországi közoktatási intézmény neve és címe. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,

Sorszám Támogatandó diák neve Magyarországi közoktatási intézmény neve és címe. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Sorszám Támogatandó diák neve Magyarországi közoktatási intézmény neve és címe 1. Incze Krisztina, Diákotthon és Gyermekotthon 2. Kiss Szabolcs, Diákotthon és Gyermekotthon 3. György Ambrus Bernadett,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

15. éve a Magyarságkutató Tudományos Társaság szolgálatában

15. éve a Magyarságkutató Tudományos Társaság szolgálatában 15. éve a Magyarságkutató Tudományos Társaság szolgálatában Gábrity Molnár Irén: A magyar felsőoktatás jelene/jövője Vajdaságban Szabadka, 2006. 05. 24. Magyarságkutató Tudományos Társaság konferencia

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

ISKOLAI VÉGZETTSÉGE. tanító / tanítóképző főiskola

ISKOLAI VÉGZETTSÉGE. tanító / tanítóképző főiskola Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz szakos tanárképző nevelőtanár / tanárképző háztartástan tanár / tanárképző földrajz szakos közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga / tanárképző

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei 1. Tudományfejlődési paradigmák és értelmezések a nevelés tudományában 2. Nevelési elvek, hatások és módszerek összefüggései

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: intézményvezetői pályázatok elbírálása Mellékletek: 1. sz. melléklet: szakértői vélemény Vass Katalin 2. sz. melléklet:

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben