Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező"

Átírás

1 A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja: A hallgatók neveléstörténeti, oktatáspolitikai és európai műveltségének bővítése, az iskolarendszerek működésének térben és időben történő értelmezése. A tárgy négy alegységre tagolódik. Valamennyit az adott téma szakértő oktatója adja elő, de a kollokvium közös. a) Oktatáspolitika dr. Kaposi József 1. A hazai iskolatörténet fontosabb állomásai és az arculatát formáló tényezők a kezdetektől 1990-ig. 2. Az 1993-as közoktatási törvény és a 2011-es köznevelési törvény. 3. A hazai oktatási rendszer jellemzői, problémái (közoktatás, szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás) 4. A tartalmi szabályozás hazai rendszere (tantervek, követelmények) 5. Az iskola és a közoktatási intézmény szereplői és szakmai önállóságuk (pedagógusok, nevelőtestület, diákok, szülők) Követelmény: 1. A kurzuson való részvétel. 2. Kollokvium a témakörök anyagából évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny évi 162. szám, jogszabalykereso.mhk.hu/mk11162.pdf - Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, és módosításai évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról. %C5%91oktat%C3%A1s*#xcel - 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - Zöld könyv 2008, szerk: Fazekas Károly, Köllő János, Varga Júlia; Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, Szárny és Teher Bölcsek Tanácsa Alapítvány. - Halász Gábor: Oktatáspolitika az első évtizedben, Jelentés a magyar közoktatásról 2010, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Bp., p. - Győri János: Az oktatás világa Kelet- és Délkelet Ázsiában, Gondolat Kiadó, Felsőoktatás - Adatok és tendenciák. Szerk. Kocsis Mihály, OFI, Mészáros István: Oskolák és iskolák. Tankönyvkiadó, Budapest, p.

2 - Kelemen Elemér: Oktatáspolitikai irányváltozások Magyarországon a 20. század második felében ( ). Új Pedagógiai Szemle, 2003/9. Ajánlott irodalom - Hoffmann Rózsa: Köznevelésünkről-másképpen. Egy nemzeti közoktatás-politika alapjai. Mester és Tanítvány 3. szám augusztus, p. - Hoffmann Rózsa (szerk.): Szakmai etikai kódex pedagógusoknak, Nemzeti Tankönyvkiadó Bp., Hoffmann Rózsa: Vezetés pedagógusszemmel, Nemzeti Tankönyvkiadó Bp Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer, Műszaki Könyvkiadó, Bp. - Mester és Tanítvány Oktatás és politika, szám - Euroharmonizáció, szerk. Kozma Tamás. Educatio Kiadó, Egyéb pedagógiai folyóiratok (Új Pedagógiai Szemle, Iskolakultúra, Educatio, Magyar Pedagógiai szakcikkei) b) Európai ismeretek Szabó István A tárgy célja: A hallgatók európai oktatáspolitikai ismereteinek bővítése. Az európai közoktatási modellek bemutatása a tagállamok mintáján keresztül. Az Európai Uniónak a nemzeti közoktatási rendszerek fejlesztését célzó közvetlen és közvetett eszközeinek bemutatása. A magyar közoktatás rendszerének európai dimenzióban történő értelmezése. 1. Az Európai Unió oktatáspolitikájának alakulása, tartalmi bővülése. Főbb oktatáspolitikai dokumentumok. 2. Az Európai Unió tagállamainak oktatási rendszere: irányító szervek, oktatás szintjei, tartalmi szabályozók, intézményi hálózat. 3. A magyar közoktatás európai dimenziója. Az európai dimenzió fogalmának meghatározása. Az európai dimenzió megjelenése a tartalmi szabályozókban, a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. 4. Az Európai Uniónak a közoktatást érintő közösségi programjai. Közösségi program fogalmának meghatározása. Közösségi programok rendszere. Az oktatást érintő közösségi programok tartalma. 5. Az európai uniós pályázatok rendszere a hazai közoktatás rendszerében. Az Európai Unió pénzügyi forrásai. A hazai közvetítő szervezetek bemutatása. Pályázási eljárás folyamata, főbb dokumentumai. Forgács András Loboda Zoltán (2003): Az Európai Unió és az oktatás. PRESS PUBLICA Kiadó. Budapest Ormándi János (2006): Összehasonlító pedagógia. APC-Stúdió. Gyula p. Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról / 7. átdolgozott kiadás/. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest p. Torgyik Judit (szerk.) (2009): Oktatási rendszerek Európában. Krónika Nova Kiadó. Budapest Halász Gábor (2012): Az oktatás az Európai Unióban. Új Mandátum Kiadó Budapest p, p.

3 Ajánlott irodalom: Kende Tamás Szűcs Tamás (szerk.) (2001): Az Európai Unió politikái. Osiris Kiadó. Budapest Koreny Ágnes- Csákó Beáta- Kas Nóra (2000): Az Európai Unió: tájékoztatási segédlet. Budapest Rostoványi Zsolt (1999): Európaiság, európai identitás és az európai integráció (Európai Szemle, sz pp.) Magyar Péter (2003): Az Európai Unió története. PRESS PUBLICA Kiadó Budapest Zarándy Zoltán (szerk.) (2000): Európáról módszeresen Tanári kézikönyv (Külügyminisztérium Oktatási Minisztérium - DHV Magyarország Kft - Budapest, 2000) Timothy Bainbridge (2004): EU mindentudó. HVG Kiadó. Budapest. Kiss Éva (2005): Az Európai Unió a XXI: század elején. Akadémiai Kiadó. Budapest Bodó Balázs (szerk.) (2004): Európai Uniós pályázatok kézikönyve. Európa Média Kht. Budapest Földeák Iván (2008): Az én Európai Unióm. Korona Kiadó. Budapest Európa A-tól Z-ig. Az európai integráció kézikönyve (Európai Bizottság/ELTE, 1997) Ajánlott internetes oldalak: Tempus Közalapítvány honlapja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja: Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.: EU vonal online EU Tájékoztató Szolgálat honlapja: Wekerle Sándor Alapkezelő honlapja: Az Európa Tanács központi honlapja (angol és francia nyelvű információval): c) Felekezeti iskolák Bajzák M. Eszter A tárgy célja: A felekezeti oktatás történetének, sajátosságainak, értékeinek megismertetése, szerepe a magyar oktatásügy történetében, illeszkedése a magyar közoktatás egészébe. A felekezeti iskolarendszer történetének, közoktatási tevékenységének, intézményhálózatának áttekintése. A felekezetek, az egyes iskolafenntartók közoktatási tevékenységének általános és specifikus szabályai, jellemzői. A felekezeti közoktatás újjászerveződése a rendszerváltás után, illeszkedése a magyar közoktatás egészébe. A felekezeti közoktatási tevékenységeket megalapozó állami jogi normák, jogszabályok. A felekezeti közoktatás szakmai szolgáltató intézményeinek tevékenysége. Egyházi megnyilatkozások, útmutatások, etikai alapelvek a felekezeti oktatás számára.

4 Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola. Róma, Korzenszky Richárd: Szünet nélkül. Egyházról, iskoláról. Tihany, A nem önkormányzati iskolafenntartásra vonatkozó törvények, jogszabályok, rendeletek, ideértve az Alaptörvény vonatkozó részeit is. Korzenszky Richárd: Egyház és iskola, Vigília ( o.) Kotschy Beáta: A keresztény pedagógia és iskola, Vigília Ajánlott irodalom: Kelemen Elemér: Egyházi iskolák a magyar oktatásban. In.: Új Pedagógiai Szemle, Kemenes László: Katolikus iskolák az egyházi iskolák államosítása után. In.: Nyelvünk és Kultúránk Magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek. (A Miniszterelnöki Hivatal 1990-től évenként megjelenő kiadványa). Bp. Mészáros István: Állami és egyházi iskolák. In.: Új Pedagógiai Szemle, Nagy Péter Tibor: A magyar oktatáspolitika és az egyházak a rendszerváltásban. Bp., Pregun István: Egyház és iskola. In.: Pedagógiai Műhely, Pusztai Gabriella: Iskola és közösség Felekezeti középiskolások az ezredfordulón, Bp., Pusztai Gabriella: Oktatási esélyegyenlőség a felekezeti középiskolákban, (Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Műhelytanulmány ) Imre Anna: A felekezeti középiskolák jellemzői a statisztikai adatok tükrében, Educatio 200/3. ( o.) Erdős István: Egy katolikus iskola tanulóinak társadalmi háttere és értékpreferenciái (kézirat) Debreceni Egyetem, Szociológiai Tanszék Horváth Aliz: Egy egyházi gimnázium szervezeti fejlődése OTDK dolgozat 14/151/2003. d) Tanfelügyelet Barcsák Marianna Az ellenőrzés és értékelés fogalma, célja, fajtái és módszerei A pedagógus, a vezető, az intézményellenőrzés és értékelés európai gyakorlata Az ellenőrzés, értékelés története a magyar közoktatásban Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés a tanfelügyelet (pedagógus vezető - intézményellenőrzés és értékelés) bevezetése: célok, elvek, eszközök Ellenőrzés, mérés, értékelés eltérő aspektusokból (Mester és Tanítvány, szám /április/ oldal Korzenszky Richárd OSB: Mérni a mérhetetlent? Az ellenőrzés és az értékelés teológiai vonatkozásai ( o.) Halász Gábor: Értékelés és ellenőrzés a közoktatásban ( o.) Pongrácz László: Mérések a közoktatásban. Ellenőrzés vagy szabályozás? o.) A közoktatás minőségbiztosítása Európában - Válogatta, fordította, szerkesztette: Majzik Lászlóné (http://www.ofi.hu/tudastar/cseppben-tenger

5 Az országos tanfelügyelet standardjai: eljárásrend és eszközök (www.oktatas.hu) Tematikus hírlevelek az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerének kialakításáról TÁMOP 3.1.8, különösen az alábbi cikk: Dr. Hoffmann Rózsa: A megerősítés és a fejlesztés a cél (http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop318_minosegfejl/projekthirek/hirlevel_felir atkozas/ped_szakmai_ellenorzes) Ajánlott irodalom: Carol H. Weiss: Értékelés. Országos Közoktatási Intézet, Budapest Intézményellenőrzés és minőségbiztosítás a holland közoktatási intézményekben (http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop318_minosegfejl/projekthirek/intezmenyell enorzes_minosegbiztositas_hollandia?itemno=1) Az OFSTED brit tanügyi felügyelet működése (http://www.tarki-tudok.hu/file/kerekasztal/ofsted.pdf)

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://evangelikusoktatas.hu Az Evangélikus Pedagógiai

Részletesebben

Magyarország és a skandináv országok közoktatása a PISA mérések tükrében

Magyarország és a skandináv országok közoktatása a PISA mérések tükrében ZAKAR Ágnes Magyarország és a skandináv országok közoktatása a PISA mérések tükrében Miért éppen Skandinávia? Skandinávia iránti mélyebb érdeklődésem már régi keletű. Először Dániában, még közvetlenül

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYÉNEK KIADÁSÁHOZ Lejáró/lejárt engedélyű program ismételt akkreditálása 1. A PROGRAM ALAPÍTÓJÁNAK ADATAI 1.1. A továbbképzési program

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) A HITOKTATÁS JELEN HELYZETE - 1 -

H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) A HITOKTATÁS JELEN HELYZETE - 1 - - 1 - H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK A magyar közoktatás történetében a Ratio Educationis 1777-es megjelenéséig külön tantárgyként nem szerepelt

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben