SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS"

Átírás

1 SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: mint ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet (a továbbiakban: Beszerzı), a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: Dr. Barta László megyei fıjegyzı adószáma: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út képviseli: Dr. Bercsényi Lajos fıigazgató adószáma: Ezüstfenyı Idısek Otthona 3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24. képviseli: Serfızı Tamás igazgató adószáma: Baglyaskı Idısek Otthona 3102 Salgótarján, Petıfi út képviseli: Szvorád Andrásné igazgató adószáma: IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73. képviseli: Bereczné Kelemen Éva igazgató adószáma: Reménysugár Otthon 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. képviseli: Dr. Fehér Edit igazgató adószáma: Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2643 Diósjenı, Kastély képviseli: Kondriczné Pontyos Ildikó igazgató adószáma: HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petıfi S. u. 2. képviseli: Szepes Péter igazgató adószáma:

2 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 3060 Pásztó, Fı út 138. képviseli: Koós Istvánné igazgató adószáma: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. képviseli: Ember Csaba igazgató adószáma: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3104 Salgótarján, Csokonai út képviseli: Csank István Csaba igazgató adószáma: Váci Mihály Gimnázium 3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5. képviseli: Nagy Attila igazgató adószáma: Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium 3170 Szécsény, Haynald L. u. 11. képviseli: Filkor Lajos igazgató adószáma: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 3060 Pásztó, Rákóczi út 1. képviseli: Herczegné Varga Ilona igazgató adószáma: Megyei Gyermekvédelmi Központ 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. képviseli: Fülöpné Gálik Erika igazgató adószáma: Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. képviseli: Bratinkáné Magyar Éva igazgató adószáma: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. képviseli: dr. Szirácsik Éva igazgató adószáma:

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet 3100 Salgótarján, Kassai sor 2. képviseli: Molnár Éva igazgató helyettes adószáma: Nógrád Megyei Levéltár 3100 Salgótarján, Bem út 18. képviseli: Tyekvicska Árpád igazgató adószáma: Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: Virágh Krisztina igazgató adószáma: mint megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), másfelıl az ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi Zrt Budapest, Óradna u. 5. képviseli: Szabadi Márta kereskedelmi igazgató és Szıllısy Andrea gazdasági igazgató adószáma: mint nyertes ajánlattevı (a továbbiakban: Szállító) között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel: Felek megállapítják, hogy Beszerzı által a helyben központosított közbeszerzésekrıl szóló 18/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet hatálya alá tartozó intézmények (Megrendelık) ellátása érdekében a Papíripari termékek és irodaszerek beszerzésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként Szállító ajánlatával elnyerte az e szerzıdésben meghatározott termékek szállításának jogát. 1. A szerzıdés tárgya: Az ajánlati felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, valamint a közbeszerzési eljárás során a Beszerzı által elfogadott Szállítói ajánlat szerint az 1. sz. mellékletben megjelölt egységárakon szereplı papíripari termékek és irodaszerek szállítása Megrendelık részére az irányadó mennyiség tekintetében december 31-ig szóló hatállyal. Beszerzı az irányadó mennyiségtıl tételenként + 50 %-kal térhet el. 2. Megrendelés, teljesítés: 2.1. Jelen keretszerzıdés alapján Megrendelık a termékeket negyedévente (a tárgy negyedév elsı hónapja 15. napjáig) a 2. sz. mellékletet képezı formanyomtatványon közvetlenül rendelik meg Szállítótól A megrendelés annak visszaigazolásával lép életbe. Szállító köteles az írásbeli megrendeléseket a Megrendelıknek a tárgy negyedév elsı hónap 20. napjáig és a szállítási határidı feltüntetésével írásban visszaigazolni, továbbá a megrendelés visszaigazolásától számított 10 munkanapon belül a megrendelt termékeket Megrendelık székhelyére leszállítani. Megrendelı gondoskodik a termékek saját szervezeti egységei telephelyére történı elosztásáról, továbbszállításáról. 3

4 2.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerzıdés elsı negyedéve (a szerzıdés megkötésétıl szeptember 30-ig bezárólag) vonatkozásában Megrendelık május 29-ig küldik meg megrendeléseiket, melyeket Szállító június 5-ig igazol vissza és június 19-ig szállítja le Szállítónak a termékek leszállítását a jelen szerzıdésben rögzített és a Megrendelıvel egyeztetett határidık szerint kell elvégeznie. Szállító haladéktalanul írásban köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszőnését és a várható szállítási határidıt Megrendelı a megjelölt szállítási idıpontban biztosítja a Szállító nevesített képviselıi számára a teljesítés helyére történı belépést, továbbá elvégzi a termékek mennyiségi átvételét, melynek megtörténtét a szállítólevél aláírásával igazolja Szállító szavatolja, hogy az általa szállított termékek megfelelnek a hatályos jogszabályokban szereplı szabványoknak, az ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban meghatározott mőszaki feltételeknek, azok alkalmasak a rendeltetésszerő használatra, azaz mentesek mindenfajta anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibáktól, melyek a Szállító cselekedetébıl, vagy mulasztásából erednek Megrendelı a szállítást követı 3 munkanapon belül megvizsgálja a termékeket. Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg e szerzıdésben foglalt feltételeknek, úgy Megrendelı írásbeli jelzése alapján a Szállító köteles azokat térítésmentesen kicserélni. Ez nem mentesíti Szállítót a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól Megrendelık a teljesítés igazolás kiállítását mindaddig megtagadhatják, amíg a Szállító teljesítésével kapcsolatban bármilyen mennyiségi vagy minıségi kifogás fennáll A megrendelés akkor tekinthetı teljesítettnek, ha a termékeket Szállító a Megrendelı székhelyére a teljesítési határidın belül leszállítja, a szállítóeszközrıl lepakolja, a termékek megfelelnek az ben foglalt követelményeknek, valamint a szállítólevél aláírásra, a teljesítés igazolás kiállításra került. Szállító a szerzıdés teljes idıtartama alatt köteles biztosítani valamennyi termék vonatkozásában a folyamatos ellátást Szállító a Megrendelı-Szállító teljesítését követı 5 munkanapon belül vállalja Beszerzı tájékoztatását a Kbt. szerinti jelentések határidıben történı elkészítése érdekében. 3. Fizetési feltételek: 3.1. Szállító a termékek szállítását az 1. sz. mellékletben (ár- és terméklista) meghatározott egységárakon teljesíti, mely tartalmaz minden a teljesítéshez Szállító által szükségesnek tartott költséget (szállítás, csomagolás, stb.) A szerzıdés keretében szállítandó termékekre felszámított árak május 20-ig rögzítettek, azok semmilyen jogcímen nem változtathatók meg május 21. naptól kezdıdı hatállyal az egységárak az elızı éves, a KSH által közzétett fogyasztói árindexnek megfelelı mértékben, Beszerzı és Szállító kölcsönös megállapodása alapján módosítható Szállító a leszállított termékek ellenértékét a hiánytalan és szerzıdésszerő teljesítés igazolását követıen jogosult a Megrendelık felé leszámlázni. 4

5 3.4. A vásárolt termékek ellenértékét Megrendelı a Szállító által 2 példányban kiállított számla valamint a mellékletét képezı szállítólevél és a Megrendelı által kiállított teljesítés igazolás alapján, 15 napon belül átutalással fizeti meg a Szállító Erste Bank Hungary Nyrt-nél vezetett számú bankszámlájára. Megrendelı elıleget nem fizet. Felek rögzítik, hogy a szerzıdés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. hatálya alá esik Megrendelı késedelmes fizetése esetén Szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult. 4. A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: 4.1. Szállító teljesítési biztosíték nyújtásával kötelezi magát arra, hogy a szerzıdés nem teljesítése, illetve a nem szerzıdésszerő teljesítés esetén Beszerzı követelését közvetlenül kielégíthesse Szállító jelen szerzıdés aláírásával egyidejőleg (a nettó ajánlati ár 10 %-a, Ft) teljesítési biztosítékról garancialevelet bocsát Beszerzı rendelkezésére (3. számú melléklet) Szállító vállalja, hogy a garancialevél tartalmazza a szerzıdés megkötése idıpontjától a szerzıdés lejártáig a bank feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását arra az esetre, ha Szállító szerzıdéses kötelezettségének nem, vagy nem megfelelıen tesz eleget, akkor a bank azonnal megfizeti Beszerzınek az általa megjelölt összeget a bankgarancia értékhatáráig Szállító vállalja, hogy az esetleges szerzıdésmódosítás esetén a biztosíték mértékét, érvényességi idejét a felek megállapodása szerint módosítja Szállító a terhére felróható késedelmes teljesítés esetén Megrendelınek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Szállító által fizetendı kötbér mértéke minden késedelmes nap után a le nem szállított termékek nettó összértékének 1 %-a Szállító a minıséghibás termék szállítása esetén a 4.5. pontban meghatározott mértékő kötbért fizeti arra az idıre, amely a kifogástalan minıségben történı leszállításig eltelt Szállító a nettó ajánlati ár 10 %-ának megfelelı ( Ft) meghiúsulási kötbért köteles fizetni a) a szerzıdés Beszerzı által történı azonnali hatályú felmondása, b) a pontban vállalt kötelezettség elmulasztása esetén Beszerzı részérıl a szerzıdés azonnali hatályú felmondására okot adó körülmény különösen, ha az adott megrendelést érintıen legalább 2 Megrendelı írásbeli jelzése alapján megállapítható, hogy a) Szállító a vállalt szállítási határidıt legalább 15 nappal túllépte; b) hibás teljesítés esetén a kicserélési kötelezettségének 20 napon belül nem tett eleget. 5

6 4.9. A kötbér mint felmerülésekor lejárt pénzkövetelés forrása a számla valamint a teljesítési biztosíték, melynek megfizetésére a kötbérrel csökkentett mértékben kerül sor Beszerzı és Szállító jogosult a szerzıdést a tárgy negyedév elsı hónapja 15. napjáig írásban közölt módon, indokolás nélkül a tárgy negyedév végére szólóan megszüntetni. Szállító kötelezi magát az erre az idıszakra vonatkozó megrendelés teljesítésére. 5. Vegyes és záró rendelkezések: 5.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés teljesítése során kölcsönösen együttmőködnek, a teljesítést akadályozó körülményekrıl haladéktalanul értesítik egymást és kezdeményezik a szükséges intézkedést Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott idıpont lejártakor Beszerzı az ár-és terméklista szerinti irányadó mennyiségek +50 %-nál egyes tételek esetében kevesebb mennyiséget rendelt, az ebbıl eredı bevételkiesés Szállító kockázatát képezi. Szállító kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során jelen pontban meghatározott Szállítói kockázat ismeretében nyújtotta be ajánlatát és határozta meg annak tartalmát. Szállító ezen a címen Beszerzıvel szemben nem él semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel Felek kijelentik, hogy szerzıdésük nyilvános, annak tartalma közérdekő adatnak minısül A szerzıdés magyar nyelven, négy eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Beszerzı három, Szállító egy eredeti példányt kap A szerzıdés csak a szerzıdı felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. elıírásai szerint módosítható Minden, a jelen szerzıdés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (tértivevényes levél, fax) kell történnie. A faxon küldött értesítéseket tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi kézhezvételkor áll be A szerzıdésbıl eredı jogvitákat a felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlati felhívás és dokumentáció, az ajánlat, valamint a szerzıdés. Ennek eredménytelensége esetére a Salgótarjáni Városi Bíróság, vagy ennek hatásköre hiányában a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 6

7 5.8. A jelen szerzıdés nem, vagy nem kielégítıen szabályozott kérdései tekintetében a Ptk., Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók A szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az 1., 2. és a 3. sz. melléklet. Salgótarján, május hó 21. nap. BESZERZİ Nógrád Megye Önkormányzata. SZÁLLÍTÓ ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi Zrt. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Szent Lázár Megyei Kórház Ezüstfenyı Idısek Otthona Baglyaskı Idısek Otthona IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Reménysugár Otthon 7

8 Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnázium Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Megyei Gyermekvédelmi Központ 8

9 Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Nógrád Megyei Levéltár Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 1. sz. melléklet: ár- és terméklista 2. sz. melléklet: formanyomtatvány 3. sz. melléklet: bankgarancia 9

10 I. Borítékok-tasakok 1. Boríték öntapadós, LA/ ,00 Ft ,00 Ft 2. Boríték szilikonos, LA/ ,50 Ft ,00 Ft 3. Boríték öntapadós, LC/ ,90 Ft ,00 Ft 4. Boríték szilikonos, LC/ ,50 Ft ,00 Ft 5. Boríték öntapadós, LC/ ,60 Ft ,00 Ft 6. Boríték szilikonos, LC/ ,30 Ft ,00 Ft 7. Boríték szilikonos, TC/4 (229x324) ,00 Ft ,00 Ft 8. Boríték szilikonos, TB/4 (250x353) ,00 Ft ,00 Ft 9. Boríték jobb ablakos, 35x90 mm, szilikonos ,30 Ft ,00 Ft 10. Légpárnás tasak, 145x215 mm, Frama ,00 Ft ,00 Ft 11. Légpárnás tasak, 180x265 mm, Frama ,00 Ft ,00 Ft 12. Légpárnás tasak, 220x265 mm, Frama ,00 Ft ,00 Ft 13. Tasak, TB/4, 5 cm talppal, szilikonos, ablak ,00 Ft ,00 Ft nélküli, kraft 14. Tasak, TC/4, 5 cm talppal, szilikonos, ablak ,00 Ft ,00 Ft nélküli Frama 15. Tasak, TB/4, 3 cm talppal, szilikonos ,00 Ft 9 900,00 Ft II. Írószerek 1. Fém nyomósirón csiptetıvel, 0,5 mm ,00 Ft ,00 Ft 2. Irónbél, 0,5 mm-es, HB vagy B (tubus) ,00 Ft ,00 Ft 3. Fafoglalatú grafitirón HB vagy 2B, radírvég ,00 Ft ,00 Ft nélküli 4. Színesceruza (6 szín/csomag) (csomag) ,00 Ft 8 500,00 Ft 5. Színesceruza (12 szín/csomag) (csomag) ,00 Ft ,00 Ft 6. Postairón, piros-kék, vastag (KOH-I-NOOR) 35 81,00 Ft 2 835,00 Ft 7. Táblafilc GRANIT 460 (3mm) kék, fekete, zöld és piros betétszínő (10db/cs) (csomag) ,00 Ft ,00 Ft 8. Kétlyukú fémhegyezı ,00 Ft ,00 Ft 9. Radírgumi grafitceruzához ,00 Ft ,00 Ft 10. Golyóstoll (Zebra Rubber 101) ,00 Ft ,00 Ft 11. Golyóstoll (Zebra SUPER FINE) ,00 Ft ,00 Ft 12. Golyóstoll (Signetta piros) ,00 Ft ,00 Ft 13. Golyóstoll (Signetta zöld) ,00 Ft ,00 Ft 14. Golyóstoll (Signetta vegyes) 4 db-os készlet ,00 Ft ,00 Ft (készlet) 15. Golyóstoll (Pentel BK77 SUPERB piros) ,00 Ft ,00 Ft 16. Golyóstoll (Zebra JIMNIE FINE) ,00 Ft ,00 Ft 17. Golyóstoll (Parker Vector) ,00 Ft ,00 Ft 18. Golyóstoll (Carmen) ,00 Ft ,00 Ft 1

11 19. Golyóstoll (Zebra F-301) ,00 Ft ,00 Ft 20. Golyóstoll (Uni-Ball Micro Deluxe UB-155), ,00 Ft ,00 Ft kék, 12db/doboz (doboz) 21. Tollbetét (Zebra Rubber 101), kék, piros ,00 Ft ,00 Ft 22. Tollbetét (Zebra SUPER FINE) 80 80,00 Ft 6 400,00 Ft 23. Tollbetét (Pax jellegő, kék) ,00 Ft ,00 Ft 24. GEL_ICO refil M zselés tollbetét ,00 Ft ,00 Ft 25. BR-GA-K-BL Zebra K-0,7 tollbetét ,00 Ft ,00 Ft 26. BR-8A-SH-BL Zebra SH-0,5 tollbetét ,00 Ft ,00 Ft 27. Zebra REFILL F-0,7 tollbetét ,00 Ft 4 170,00 Ft 28. Rostiron vastag-1 mm (ICO) ,00 Ft 5 700,00 Ft 29. Rostiron vastag-3 mm (ICO) ,00 Ft ,00 Ft 30. Rostiron, Artip 12 vágott hegy 1-4 mm (ICO) ,00 Ft ,00 Ft 31. Rostiron, OHP Top marker F alkoholos 0, ,00 Ft ,00 Ft mm (ICO) 32. Rostiron, tőfilc (Stabilo Point88) ,00 Ft ,00 Ft 33. Rostiron, színes (Tintenpen) ,00 Ft ,00 Ft 34. Szövegkiemelı filcek készlete, 4 db-os ,00 Ft ,00 Ft (Stabilo Boss) (készlet) 35. Szövegkiemelı filc, Videotip, 1-4 mm (ICO) ,00 Ft ,00 Ft 36. Táblafilckészlet 4 db-os (Stanger) (készlet) ,00 Ft ,00 Ft 37. Táblafilc, GRANIT 460, 10 db/csomag, ,00 Ft ,00 Ft különbözı színekben (csomag) 38. Vízfesték, 12 db-os garnitúra (garn.) ,00 Ft ,00 Ft 39. Tempera, 14 db-os garnitúra (garn.) ,00 Ft ,00 Ft 40. Tempera, 6 db-os garnitúra (garn.) ,00 Ft ,00 Ft 41. Filctoll rostheggyel, 4 db-os garnitúra (garn.) ,00 Ft 6 600,00 Ft 42. Flipchart marker, 4 szín/csomag (csomag) ,00 Ft ,00 Ft 43. Mágneses táblatörlı (DAHLE) ,00 Ft ,00 Ft 44. Mágneses táblatörlı betét (12 db/csomag) ,00 Ft 2 850,00 Ft (csomag) 45. Táblakréta, 6 szín/doboz (doboz) ,00 Ft ,00 Ft 46. Táblakréta, fehér, szögletes, 100db/doboz (doboz) ,00 Ft ,00 Ft III. Hibajavítók, ragasztók 1. Hibajavító Compact roller, 4,2, mm, nem utántölthetı (Pritt) 2. Hibajavító Compact roller, 8,4 mm, nem utántölthetı (Pritt) 3. Hibajavító Compact roller, 8,4 mm, utántölthetı (Pritt) ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft 9 900,00 Ft 2

12 4. Hibajavító Refill roller, 4,2 mm, utántölthetı ,00 Ft ,00 Ft (Pritt) 5. Hibajavító Refill utántöltı kazetta, 4,2 mm ,00 Ft ,00 Ft (Pritt) 6. Hibajavító szett 2x20 ml (Kores) ,00 Ft ,00 Ft 7. Asztali ragasztószalag-adagoló (Scotch C38) ,00 Ft ,00 Ft 8. Átlátszó ragasztószalag, 12 mm x10m ,00 Ft ,00 Ft 9. Átlátszó ragasztószalag, 50 mm x 6m ,00 Ft 6 900,00 Ft 10. Ragasztószalag, 19mm/10m (Pritt, olló ,00 Ft 6 550,00 Ft nélkül ) 11. Írható ragasztószalag, 19 mm x 33m ,00 Ft ,00 Ft 12. Ragasztószalag tépı, kézi, mőanyag, ,00 Ft 2 450,00 Ft mm széles szalaghoz 13. Ragasztóstift univerzális irodai használatra ,00 Ft ,00 Ft 8 g 14. Ragasztóstift univerzális irodai használatra ,00 Ft ,00 Ft 20 g 15. Ragasztóstift univerzális irodai használatra ,00 Ft ,00 Ft 40 g 16. Folyékony ragasztó (Techn.) ,00 Ft ,00 Ft 17. Gyurmaragasztó (PRITT Fix-it) ,00 Ft ,00 Ft IV. Nyomtató, fénymásoló és egyéb irodai papírok 1. Regiszteres füzet A/ ,00 Ft ,00 Ft 2. Regiszteres füzet A/ ,00 Ft ,00 Ft 3. Spirál füzet A/4-kockás ,00 Ft ,00 Ft 4. Spirál füzet A/4-vonalas ,00 Ft ,00 Ft 5. Spirál füzet A/5-kockás ,00 Ft ,00 Ft 6. Spirál füzet A/5-vonalas ,00 Ft ,00 Ft 7. A/4-es franciakockás füzet ,00 Ft ,00 Ft 8. Oldalsó fémspirálos jegyzetfüzet, A/5 kockás ,00 Ft ,00 Ft 9. Franciakockás lapok (400 ív/csomag) ,00 Ft ,00 Ft (csomag) 10. Gyorsíró füzet, A/5 (25-32) 30 32,00 Ft 960,00 Ft 11. PVC beíró, A/4, kockás ,00 Ft 8 950,00 Ft 12. Iskolai füzet, A/5, kockás ,00 Ft 3 200,00 Ft 13. Mőszaki rajzkarton, famentes, A/ ,00 Ft ,00 Ft 14. Mőszaki rajzkarton, famentes, A/ ,00 Ft 3 900,00 Ft 15. Mőszaki rajzkarton, famentes, A/ ,00 Ft 8 400,00 Ft 16. Kreatív karton, A/4, halványsárga ,00 Ft ,00 Ft 17. Színes kartonlap különbözı színekben, A/ ,00 Ft ,00 Ft 18. Színes fénymásoló papírok készlete, 80 g/m 2, ,00 Ft ,00 Ft (8 szín, 400 lap/csomag) (csomag) 19. Színes hajtogatós papír, 10 x 10 cm, 100lap/csomag (csomag) ,00 Ft 7 000,00 Ft 3

13 20. Kivágólap, KI A ,00 Ft 1 440,00 Ft 21. Fényképpapír (HP Everyday) A/4, 175g/m 2, ,00 Ft ,00 Ft 25 lap/csomag, (csomag) 22. Írólap, borítékos, A/5, félfamentes (csomag) ,00 Ft 9 000,00 Ft 23. Krepp papír különbözı színekben (tekercs) ,00 Ft ,00 Ft 24. Hullámkarton, színes, 50 x 70 cm LY ,00 Ft ,00 Ft 25. Lamináló fólia A/4, 80 mikron ,00 Ft ,00 Ft 26. Lamináló fólia A/5, 80 mikron ,00 Ft ,00 Ft 27. Kártyakarton A/4-es, több színbıl ,00 Ft ,00 Ft 28. Csomagolópapír 90*135 cm (ív) ,00 Ft 9 800,00 Ft 29. Faxpapír 210 mm / 30 m (tekercs) ,00 Ft ,00 Ft 30. Faxpapír 216 mm / 30 m (tekercs) ,00 Ft ,00 Ft 31. Fénymásoló papír, A/4, 80 g/m 2 (Xerox, B) ,00 Ft ,00 Ft (csomag) 32. Fénymásoló papír, A/3, 80 g/m 2 (Xerox, B) ,00 Ft ,00 Ft (csomag) 33. Ragasztott tépıtömb, fehér, 9x9x6 cm ,00 Ft ,00 Ft 34. Post-it jelölıcímke, fél inch széles, 4 db-os ,00 Ft ,00 Ft készlet (készlet) 35. Öntapadós jegyzettömb, 1 * 100, 75x75 mm ,00 Ft ,00 Ft (Top notes) (csomag) 36. Öntapadós jegyzettömb, 3 * 100, 50x40 mm ,00 Ft ,00 Ft (Top notes) (csomag) 37. Etikett címke, 70x35 mm/24 (csomag) ,00 Ft ,00 Ft 38. Etikett címke, 105x37 mm/16 (csomag) ,00 Ft 5 750,00 Ft 39. Etikett címke, 105x48 mm/12 (csomag) ,00 Ft 6 900,00 Ft 40. Színes öntapadó jelzılapok, 4 x 50 lap, ,00 Ft ,00 Ft 20*50 mm (csomag) 41. Öntapadós kerek vignetta, 57mm/15, ,00 Ft ,00 Ft (100lap/doboz) (doboz) 42. Flipcharttömb, 96*68 cm ,00 Ft ,00 Ft 43. Savmentes pallium, A/ ,00 Ft ,00 Ft 44. Savmentes pallium, B/ ,00 Ft ,00 Ft 45. Papírtekercs pénztárgépbe, illetve ,00 Ft ,00 Ft számológépbe (38-57 mm) 46. Thermotekercs pénztárgépbe, 57,5/60, a ,00 Ft ,00 Ft szalag hátán a szavatossági idı feltüntetésével 47. Leporellós fehér számítógépes ,00 Ft ,00 Ft nyomtatópapír, 382/12/1 (doboz) 48. Leporellós fehér számítógépes ,00 Ft ,00 Ft nyomtatópapír, A/4, 1 példányos (doboz) 49. Leporellós fehér számítógépes nyomtatópapír, 240/12/1 (doboz) ,00 Ft ,00 Ft 4

14 50. Leporellós fehér számítógépes nyomtatópapír, 240/12/2. számozott (doboz) 51. Leporellós fehér számítógépes nyomtatópapír, 240/1 (doboz) ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft 6 750,00 Ft V. Iratrendezési eszközök 1. Genotherm, A/4, L alakban nyitott, ,00 Ft ,00 Ft mikron, 100 db/csomag (csomag) 2. A/4 lefőzhetı genotherm, 40 mikron, 11 lyuk, ,00 Ft ,00 Ft 100db/csomag (csomag) 3. A/4 lefőzhetı tasak, 20 mm-es ,00 Ft ,00 Ft gerincvastagságú, erıs anyagból, 11 lyuk 4. Főzıs dosszié, natúr, A/ ,00 Ft ,00 Ft 5. Hajtogatós dosszié, natúr, A/ ,00 Ft ,00 Ft 6. Gumis mappa, karton, három füllel ( ,00 Ft ,00 Ft pólyával) 7. Gumis mappa, mőanyag, három füllel ( ,00 Ft ,00 Ft pólyával) 8. Színes karos iratrendezı, A/4, 50 mm széles ,00 Ft ,00 Ft 9. Színes karos iratrendezı, A/4, 75 mm széles ,00 Ft ,00 Ft 10. Tokos iratrendezı, natúr, A/ ,00 Ft ,00 Ft 11. Színes mőanyag merevfalú iratpapucs, A/ ,00 Ft ,00 Ft 12. Irattartó tálca, 4 elemes, fém ,00 Ft ,00 Ft 13. Írószertartó, fiókos-rekeszes ,00 Ft ,00 Ft 14. Irományfedél A/4, szalagos, karton ,00 Ft ,00 Ft 15. Irományfedél, szalagos, 6 cm-es füllel ,00 Ft ,00 Ft (klapnis), A/4 16. PVC gyorsfőzı (standard) ,00 Ft ,00 Ft 17. Iratsín-6 mm, mőanyag (Durable) ,00 Ft ,00 Ft 18. Karton elválasztólap, A/4 (Esselte), ,00 Ft ,00 Ft lap/csomag (csomag) 19. Spirál 10 mm, A/4, mőanyag (Fellowes) ,00 Ft ,00 Ft 20. Spirál 16 mm, A/4, mőanyag (Fellowes) ,00 Ft ,00 Ft 21. Spirál 32 mm, A/4, mőanyag (Fellowes) ,00 Ft ,00 Ft 22. Spirál elılap színtelen, 180 mikron ,00 Ft ,00 Ft 23. Spirál hátlap 250 g, fényes ,00 Ft ,00 Ft 24. Spirál hátlap 250 g, matt ,00 Ft ,00 Ft 25. Aláírókönyv bırutánzatú felülettel ,00 Ft ,00 Ft VI. Irodaszerek 5

15 1. 19 mm bindercsipesz, fekete (doboz) ,00 Ft ,00 Ft mm bindercsipesz, fekete (doboz) ,00 Ft ,00 Ft mm bindercsipesz, fekete (doboz) ,00 Ft ,00 Ft mm bindercsipesz, fekete (doboz) ,00 Ft ,00 Ft 5. Gemkapocs-H (doboz) ,00 Ft ,00 Ft 6. Gemkapocs-H (doboz) ,00 Ft 3 300,00 Ft 7. Gemkapocs-H (doboz) ,00 Ft ,00 Ft 8. Magic Clipper főzıgép ,00 Ft ,00 Ft 9. Tőzıkapocs 24/6 (doboz) ,00 Ft ,00 Ft 10. Tőzıkapocs 26/6 (doboz) ,00 Ft ,00 Ft 11. Kapocs ipari tőzıgéphez (staples 23/20) ,00 Ft ,00 Ft (doboz) 12. Kapocskiszedı (SAX700) ,00 Ft ,00 Ft 13. Irodai lyukasztógép 25 lapig (SAX418) ,00 Ft ,00 Ft 14. Nagy teljesítményő lyukasztógép, 65 lapig ,00 Ft ,00 Ft 15. Mágneses állvány gemkapcsoknak ,00 Ft ,00 Ft 16. Kézi tőzıgép, 25 lap (SAX620) ,00 Ft ,00 Ft 17. Asztali tőzıgép, 25 lap (SAX39) ,00 Ft ,00 Ft 18. Ipari tőzıgép, 200 lap ,00 Ft ,00 Ft 19. Irodai olló, 16 cm ,00 Ft ,00 Ft 20. Irodai olló, 21 cm ,00 Ft ,00 Ft 21. Levélbontó kés, fém ,00 Ft 8 000,00 Ft 22. Nagyító, üveglencsés, kézi, mőanyag ,00 Ft ,00 Ft foglalatban, fém házzal, átm.: 16,3 mm, 12X 23. Vonalzó, 30 cm, mőanyag ,00 Ft ,00 Ft 24. Vonalzó, 20 cm, mőanyag 15 30,00 Ft 450,00 Ft 25. Mőszaki rajzszeg (doboz) ,00 Ft 2 700,00 Ft 26. Bástyafejő rajzszeg, 30 db/csomag (csomag) ,00 Ft ,00 Ft 27. Miltonkapocs, 33 mm, 100db/doboz (doboz) ,00 Ft 2 800,00 Ft 28. Ecset, fém nyakú, 6db/csomag (csomag) ,00 Ft ,00 Ft 29. Körzı, iskolai (Focus) ,00 Ft 3 750,00 Ft 30. Bélyegzıpárnafesték-fekete ,00 Ft ,00 Ft 31. Bélyegzıpárnafesték-kék ,00 Ft ,00 Ft 32. Bélyegzıpárna ,00 Ft ,00 Ft 33. Szivacstál (D25) 3 150,00 Ft 450,00 Ft 34. Önszínezı dátumbélyegzı, betőmagasság ,00 Ft ,00 Ft mm 35. Gombostő mindennapi használatra (doboz) 60 40,50 Ft 2 430,00 Ft 36. Zsebszámológép, 10 digit, mőanyagfedeles ,00 Ft ,00 Ft (Casio) 37. Parafatábla, 40*60 cm ,00 Ft ,00 Ft 38. Szalag DYMO kézi betőnyomó géphez, 12 mm x 3 m (tekercs) ,00 Ft ,00 Ft 6

16 39. Zsineg, vékony, 100g/gombolyag, ,00 Ft ,00 Ft db/csomag (csomag) 40. Zsineg, közepes, 200g/gombolyag, ,00 Ft ,00 Ft db/csomag (csomag) 41. Zsineg, vastag, 500g/gombolyag, ,00 Ft ,00 Ft db/csomag (csomag) 42. Színes kenderzsineg, φ8mm x ,00 Ft 3 250,00 Ft 20m/gombolyag (gombolyag) 43. Kötözı pertli, 1 cm széles, fehér ,00 Ft 6 600,00 Ft (tekercs) 44. Névkitőzı áttetszı kemény PVC-bıl, 25 dbos 5 325,00 Ft 1 625,00 Ft csomagolás (csomag) 45. Névjegytartó, PVC-bıl, min. 80 db névjegyre ,00 Ft 6 700,00 Ft 46. Névjegykártya tartó, fém, 9,5*6*1 cm 2 400,00 Ft 800,00 Ft 47. Iratmegsemmisítı kisebb irodákba, max. lapszám: 6, ,00 Ft ,00 Ft VII. Nyomtatványok 1. Asztali naptár (aktuális év), TA ,00 Ft ,00 Ft 2. Asztali naptár (aktuális év), TA ,00 Ft 4 140,00 Ft 3. Asztali naptár hát ,00 Ft ,00 Ft 4. Asztali könyöklınaptár (aktuális év) ,00 Ft ,00 Ft 5. Bársonyborítású mappa (kék) A/ ,00 Ft ,00 Ft 6. Mappa jegyzettömbbel (konferenciamappa) ,00 Ft ,00 Ft A/4 (mőbır) 7. Napi agenda (határidınapló), A/5, mőbır ,00 Ft ,00 Ft 8. Fekvı zsebnaptár (KR 1510) ,00 Ft ,00 Ft 9. Napló, A/4, fekete mőbır ,00 Ft ,00 Ft 10. Heti manager, A/4, fekete mőbır ,00 Ft ,00 Ft 11. Elıadói munkakönyv (C ) ,00 Ft ,00 Ft 12. Személygépkocsi menetlevél, A/5, ,00 Ft ,00 Ft lap/tömb, D. Gépj.36 r.sz. 13. Személygépkocsi menetlevél, A/5, ,00 Ft ,00 Ft lap/tömb, D. Gépj.31 r.sz. 14. Személygépkocsi menetlevél, A/4, 100 lap/tömb, ,00 Ft ,00 Ft D. Gépj.36/U 15. Tehergépjármő menetlevél, A/5, 100 lap/tömb, ,00 Ft 6 300,00 Ft D Gépj. 21/ Tehergépjármő menetlevél, A/4, 100 lap/tömb, 8 220,00 Ft 1 760,00 Ft D Gépj. 21/ÚJ 7

17 17. Autóbusz menetlevél, A/4, 100 lap/tömb, ,00 Ft 9 000,00 Ft D. Gépj Iktatókönyv, 8 alszámos, C /A ,00 Ft ,00 Ft 19. Iktatókönyv, soros, C /A ,00 Ft ,00 Ft 20. Név-, hely-, tárgymutató könyv, C ,00 Ft 9 900,00 Ft 167/A 21. Idıszaki pénztárjelentés, B.13-21/V (25x ,00 Ft ,00 Ft lapos tömb), A/4, álló 22. Napi pénztárjelentés, B.13-25/V, (25x ,00 Ft ,00 Ft lap/tömb), A/4 álló 23. Kiadási pénztárbizonylat költségvetési ,00 Ft ,00 Ft szervek részére, B /V 24. Bevételi pénztárbizonylat nyugtával ,00 Ft ,00 Ft (költségvetési szervek részére), B /A/V 25. Szabadságengedély, B.18-49/V ,00 Ft ,00 Ft 26. Távozási engedély, B /V ,00 Ft ,00 Ft 27. Túlóraigénylési és utasítási lap, 50 lapos 30 70,00 Ft 2 100,00 Ft tömb, B /A 28. Jelenléti ív, A/3, C ,00 Ft ,00 Ft 29. Ellenırzési napló, 25x3 lap/tömb, C.18-72/V ,00 Ft 8 680,00 Ft 30. Kézbesítıkönyv C , álló, 100 lapos ,00 Ft ,00 Ft 31. Kiküldetési rendelvény, 25x2 lap/tömb, B ,00 Ft ,00 Ft 73/V 32. Külföldi kiküldetési utasítás és 5 20,00 Ft 100,00 Ft költségelszámolás, A/4, szabadlap, B /ÚJ 33. Belföldi kiküldetési utasítás, B ,00 Ft 8 000,00 Ft 34. Belföldi kiküldetési rendelvény és ,00 Ft ,00 Ft költségelszámolás, B.18-70/ÚJ/V 35. Munkanapló, C /A ,00 Ft ,00 Ft 36. Bankposta, A/4, 70 g, 100 íves (csomag) ,00 Ft ,00 Ft 37. Rovatelszámolási ív, C ,00 Ft ,00 Ft 38. Önátírótömb A/ ,00 Ft ,00 Ft 39. Önátírótömb A/ ,00 Ft ,00 Ft 40. Állománybavételi bizonylat mőszaki és egyéb ,00 Ft ,00 Ft berendezésekrıl, B.11-46/V 41. Állománybavételi bizonylat épületekrıl és 1 650,00 Ft 650,00 Ft építményekrıl, B.11-45/V 42. Tárgyi eszközök állománycsökkenési 5 740,00 Ft 3 700,00 Ft bizonylata, B.11-56/V 43. Állománybavételi bizonylat immateriális ,00 Ft ,00 Ft javakról, B.11-69/ÚJ 44. Raktári nyilvántartó lap, A5, fekvı, B ,00 Ft ,00 Ft 8

18 45. Raktári nyilvántartó lap, A4, álló, B ,00 Ft ,00 Ft 46. Eszközök munkahelyi nyilvántartása, ,00 Ft ,00 Ft tételes, A/4, álló, B /A 47. Eszközök munkahelyi nyilvántartása, ,00 Ft 4 480,00 Ft tételes, A/5, fekvı, B /A 48. Eszközök munkahelyi nyilvántartása, ,00 Ft 1 080,00 Ft tételes, A/5, fekvı, B /A 49. Készletnyilvántartó füzet, B ,00 Ft ,00 Ft 50. Eszköz nyilvántartó lap II., B ,00 Ft ,00 Ft 51. Készletnyilvántartó lap I., B ,00 Ft ,00 Ft 52. Készletek naplója I., B ,00 Ft 8 100,00 Ft 53. Készletbevételezési bizonylat B /V ,00 Ft ,00 Ft 54. Készletkivételezési bizonylat B /V ,00 Ft ,00 Ft 55. Készletkivételezési bizonylat B /V ,00 Ft ,00 Ft 56. Készlet visszavételezési bizonylat B ,00 Ft ,00 Ft 117/V 57. Készlet visszavételezési bizonylat B ,00 Ft ,00 Ft 123/V 58. Azonnali felhasználásra beszerzett eszköz bizonylata, 25x4 lap/tömb, B /V ,00 Ft ,00 Ft 59. Készlet átadás-átvételi bizonylat, B12-122/V 60. Készlet átadás-átvételi bizonylat, 10 tétel, kódrácsos, A/4, fekvı, B Készletek selejtezési leértékelési jegyzıkönyve (borító A3 A4-re hajtva + 4 bellap), B Immateriális javak tárgyi eszközök selejtezési jegyzıkönyve (borító A3 A4-re hajtva + 5 bellap), B Leltárfelvételi jegy tárgyi eszközök felvételére, A/5, 100 lap/tömb, B Eszköznyilvántartó lap I. (mennyiségi adatokkal), C Eszköznyilvántartó lap II., A4 fekvı, C Beérkezett számla és elızetesen felszámított ÁFA nyilvántartó B.15-30/ÚJ 67. Kimenı számlák és az ÁFA befizetési kötelezettség nyilvántartó, B.15-17/ÚJ ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft 10 55,00 Ft 550,00 Ft 10 65,00 Ft 650,00 Ft ,00 Ft 2 990,00 Ft 40 25,00 Ft 1 000,00 Ft ,00 Ft 6 600,00 Ft 2 300,00 Ft 600,00 Ft 2 376,00 Ft 752,00 Ft 9

19 68. Munkaruha juttatási idı nyilvántartó lapa4, fekvı, B /ÚJ 69. Készletek leltárfelvételi íve, szabadlap, A3 fekvı, B.14-20/A 70. Egészségügyi nyil. és vizsg. adatok, C /A 71. Védıoltási könyv 14 év feletti személy részére, A/6, irkafőzött füzet, C Szakbeutaló, szabadlap, A6 álló, A /A 73. Szakrendelési gyógykezelési napló, 100 lapos könyv, A /A 40 21,00 Ft 840,00 Ft ,00 Ft 3 400,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft 8 250,00 Ft 30 6,00 Ft 180,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft 74. Halottvizsgálati bizonyítvány, A/4, álló, 4 pldos, ,00 Ft 8 480,00 Ft C /V/ÚJ 75. Lábcédula fóliázott, C /B 60 53,00 Ft 3 180,00 Ft 76. Napi munkajelentés, 50x2 lapos tömb, ,00 Ft ,00 Ft D.MG.7-011/V 77. Munkavállaló egészségügyi törzslapja, B ,00 Ft ,00 Ft /A 78. Ebédjegy, 5 napos, 100 lapos tömb, B.19-2/A ,00 Ft ,00 Ft 79. Vacsorajegy, 7 napos, B.19-3/A 6 240,00 Ft 1 440,00 Ft 80. Ellenırzı sorszámtömb, D ,00 Ft ,00 Ft 81. Élelmezési anyag kiszabási és kivét ,00 Ft ,00 Ft bizonylat, B Étkezık nyilvántartása III., B ,00 Ft 1 950,00 Ft 83. Étel lerendelés, 75*105, fekvı, 100 lapos tömb, C Telefonbeszélgetések nyilvántartása, C Készpénzigénylés elszámolásra, B /V 86. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása, B Nyugta befizetésrıl (átvételi elismervény), B.13-67/V 88. Nyugtatömb egysoros (50x2 lap/tömb), B.15-40/V 89. Nyugtatömb négysoros (50x2 lap/tömb), B.15-41/V 90. Készpénzfizetési számla, 1 ÁFÁ-s, A/5, 50x3, B /A/V ,00 Ft 9 750,00 Ft ,00 Ft 8 800,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft 91. Készpénzfizetési számla, álló, A5, 50x3, ,00 Ft ,00 Ft B /A/V 10

20 Készpénzfizetési számla, 25x3 lapos tömb, A/6, fekvı, B /A/ÚJ/6/V Készpénzfizetési számla, 25x2 lapos tömb, A/6, 3 tétel/lap, B /A/6/ ,00 Ft 99,00 Ft 2 970,00 Ft ,00 Ft 94. Számlatömb, A/5, 50x3, B /V ,00 Ft ,00 Ft 95. Számlagarnitúra, A/5, 5 pld-os, B ,00 Ft 240,00 Ft 06/V/ÚJ 96. Megrendelıtömb, 50x3 lapos, A/4, D.F.13/V ,00 Ft ,00 Ft 97. Megrendelıkönyv, 25x3, C /V 6 580,00 Ft 3 480,00 Ft 98. Szállítólevél, A/5, 50x3 lapos, B.10-70/A/V ,00 Ft ,00 Ft 99. Munkaigénylı lap, 25x3, C ,00 Ft ,00 Ft 100. Szerszámkönyv, NATKPM219 (PATRIA) 60 60,00 Ft 3 600,00 Ft 101. Szigorú számadású nyomtatványok raktári ,00 Ft 2 400,00 Ft nyilvántartó lapja, D összesen: ,00 Ft Salgótarján, május hó 21. nap... BESZERZİ SZÁLLÍTÓ Nógrád Megye Önkormányzata ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi Zrt. 11

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS Iktatószám: 381-48/2007. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév: SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telephely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. fél.e. képviseletében aláír: Dr Kolosi

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amelyet megkötött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4110. Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.) Adószám: 15372947-2-09 Bankszámlát vezető pénzintézet neve:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS

SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS ~t-o fls~-xoo- ~2oÁ3 SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai U. 3. cégjegyzékszáma: 01-10-041633 adószáma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: dr. Révész Zoltán Telefonszám: 23/310-174, 150. mellék Telefax: :23/310-135

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: vállalkozási SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről Sajókápolna Község Önkormányzata Székhely: 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25. Adószám: 15545844-1-05 Bankszámlaszáma: 11734200-15545844 Képviseli:

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám:

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám: VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám: Amely létrejött egyrészről a Klíma Áruház Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság mint szállító, a továbbiakban Szállító székhely: 1131

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben