SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS"

Átírás

1 SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: mint ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet (a továbbiakban: Beszerzı), a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: Dr. Barta László megyei fıjegyzı adószáma: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út képviseli: Dr. Bercsényi Lajos fıigazgató adószáma: Ezüstfenyı Idısek Otthona 3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24. képviseli: Serfızı Tamás igazgató adószáma: Baglyaskı Idısek Otthona 3102 Salgótarján, Petıfi út képviseli: Szvorád Andrásné igazgató adószáma: IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73. képviseli: Bereczné Kelemen Éva igazgató adószáma: Reménysugár Otthon 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. képviseli: Dr. Fehér Edit igazgató adószáma: Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2643 Diósjenı, Kastély képviseli: Kondriczné Pontyos Ildikó igazgató adószáma: HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petıfi S. u. 2. képviseli: Szepes Péter igazgató adószáma:

2 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 3060 Pásztó, Fı út 138. képviseli: Koós Istvánné igazgató adószáma: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. képviseli: Ember Csaba igazgató adószáma: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3104 Salgótarján, Csokonai út képviseli: Csank István Csaba igazgató adószáma: Váci Mihály Gimnázium 3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5. képviseli: Nagy Attila igazgató adószáma: Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium 3170 Szécsény, Haynald L. u. 11. képviseli: Filkor Lajos igazgató adószáma: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 3060 Pásztó, Rákóczi út 1. képviseli: Herczegné Varga Ilona igazgató adószáma: Megyei Gyermekvédelmi Központ 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. képviseli: Fülöpné Gálik Erika igazgató adószáma: Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. képviseli: Bratinkáné Magyar Éva igazgató adószáma: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. képviseli: dr. Szirácsik Éva igazgató adószáma:

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet 3100 Salgótarján, Kassai sor 2. képviseli: Molnár Éva igazgató helyettes adószáma: Nógrád Megyei Levéltár 3100 Salgótarján, Bem út 18. képviseli: Tyekvicska Árpád igazgató adószáma: Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: Virágh Krisztina igazgató adószáma: mint megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), másfelıl az ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi Zrt Budapest, Óradna u. 5. képviseli: Szabadi Márta kereskedelmi igazgató és Szıllısy Andrea gazdasági igazgató adószáma: mint nyertes ajánlattevı (a továbbiakban: Szállító) között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel: Felek megállapítják, hogy Beszerzı által a helyben központosított közbeszerzésekrıl szóló 18/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet hatálya alá tartozó intézmények (Megrendelık) ellátása érdekében a Papíripari termékek és irodaszerek beszerzésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként Szállító ajánlatával elnyerte az e szerzıdésben meghatározott termékek szállításának jogát. 1. A szerzıdés tárgya: Az ajánlati felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, valamint a közbeszerzési eljárás során a Beszerzı által elfogadott Szállítói ajánlat szerint az 1. sz. mellékletben megjelölt egységárakon szereplı papíripari termékek és irodaszerek szállítása Megrendelık részére az irányadó mennyiség tekintetében december 31-ig szóló hatállyal. Beszerzı az irányadó mennyiségtıl tételenként + 50 %-kal térhet el. 2. Megrendelés, teljesítés: 2.1. Jelen keretszerzıdés alapján Megrendelık a termékeket negyedévente (a tárgy negyedév elsı hónapja 15. napjáig) a 2. sz. mellékletet képezı formanyomtatványon közvetlenül rendelik meg Szállítótól A megrendelés annak visszaigazolásával lép életbe. Szállító köteles az írásbeli megrendeléseket a Megrendelıknek a tárgy negyedév elsı hónap 20. napjáig és a szállítási határidı feltüntetésével írásban visszaigazolni, továbbá a megrendelés visszaigazolásától számított 10 munkanapon belül a megrendelt termékeket Megrendelık székhelyére leszállítani. Megrendelı gondoskodik a termékek saját szervezeti egységei telephelyére történı elosztásáról, továbbszállításáról. 3

4 2.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerzıdés elsı negyedéve (a szerzıdés megkötésétıl szeptember 30-ig bezárólag) vonatkozásában Megrendelık május 29-ig küldik meg megrendeléseiket, melyeket Szállító június 5-ig igazol vissza és június 19-ig szállítja le Szállítónak a termékek leszállítását a jelen szerzıdésben rögzített és a Megrendelıvel egyeztetett határidık szerint kell elvégeznie. Szállító haladéktalanul írásban köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszőnését és a várható szállítási határidıt Megrendelı a megjelölt szállítási idıpontban biztosítja a Szállító nevesített képviselıi számára a teljesítés helyére történı belépést, továbbá elvégzi a termékek mennyiségi átvételét, melynek megtörténtét a szállítólevél aláírásával igazolja Szállító szavatolja, hogy az általa szállított termékek megfelelnek a hatályos jogszabályokban szereplı szabványoknak, az ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban meghatározott mőszaki feltételeknek, azok alkalmasak a rendeltetésszerő használatra, azaz mentesek mindenfajta anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibáktól, melyek a Szállító cselekedetébıl, vagy mulasztásából erednek Megrendelı a szállítást követı 3 munkanapon belül megvizsgálja a termékeket. Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg e szerzıdésben foglalt feltételeknek, úgy Megrendelı írásbeli jelzése alapján a Szállító köteles azokat térítésmentesen kicserélni. Ez nem mentesíti Szállítót a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól Megrendelık a teljesítés igazolás kiállítását mindaddig megtagadhatják, amíg a Szállító teljesítésével kapcsolatban bármilyen mennyiségi vagy minıségi kifogás fennáll A megrendelés akkor tekinthetı teljesítettnek, ha a termékeket Szállító a Megrendelı székhelyére a teljesítési határidın belül leszállítja, a szállítóeszközrıl lepakolja, a termékek megfelelnek az ben foglalt követelményeknek, valamint a szállítólevél aláírásra, a teljesítés igazolás kiállításra került. Szállító a szerzıdés teljes idıtartama alatt köteles biztosítani valamennyi termék vonatkozásában a folyamatos ellátást Szállító a Megrendelı-Szállító teljesítését követı 5 munkanapon belül vállalja Beszerzı tájékoztatását a Kbt. szerinti jelentések határidıben történı elkészítése érdekében. 3. Fizetési feltételek: 3.1. Szállító a termékek szállítását az 1. sz. mellékletben (ár- és terméklista) meghatározott egységárakon teljesíti, mely tartalmaz minden a teljesítéshez Szállító által szükségesnek tartott költséget (szállítás, csomagolás, stb.) A szerzıdés keretében szállítandó termékekre felszámított árak május 20-ig rögzítettek, azok semmilyen jogcímen nem változtathatók meg május 21. naptól kezdıdı hatállyal az egységárak az elızı éves, a KSH által közzétett fogyasztói árindexnek megfelelı mértékben, Beszerzı és Szállító kölcsönös megállapodása alapján módosítható Szállító a leszállított termékek ellenértékét a hiánytalan és szerzıdésszerő teljesítés igazolását követıen jogosult a Megrendelık felé leszámlázni. 4

5 3.4. A vásárolt termékek ellenértékét Megrendelı a Szállító által 2 példányban kiállított számla valamint a mellékletét képezı szállítólevél és a Megrendelı által kiállított teljesítés igazolás alapján, 15 napon belül átutalással fizeti meg a Szállító Erste Bank Hungary Nyrt-nél vezetett számú bankszámlájára. Megrendelı elıleget nem fizet. Felek rögzítik, hogy a szerzıdés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. hatálya alá esik Megrendelı késedelmes fizetése esetén Szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult. 4. A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: 4.1. Szállító teljesítési biztosíték nyújtásával kötelezi magát arra, hogy a szerzıdés nem teljesítése, illetve a nem szerzıdésszerő teljesítés esetén Beszerzı követelését közvetlenül kielégíthesse Szállító jelen szerzıdés aláírásával egyidejőleg (a nettó ajánlati ár 10 %-a, Ft) teljesítési biztosítékról garancialevelet bocsát Beszerzı rendelkezésére (3. számú melléklet) Szállító vállalja, hogy a garancialevél tartalmazza a szerzıdés megkötése idıpontjától a szerzıdés lejártáig a bank feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását arra az esetre, ha Szállító szerzıdéses kötelezettségének nem, vagy nem megfelelıen tesz eleget, akkor a bank azonnal megfizeti Beszerzınek az általa megjelölt összeget a bankgarancia értékhatáráig Szállító vállalja, hogy az esetleges szerzıdésmódosítás esetén a biztosíték mértékét, érvényességi idejét a felek megállapodása szerint módosítja Szállító a terhére felróható késedelmes teljesítés esetén Megrendelınek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Szállító által fizetendı kötbér mértéke minden késedelmes nap után a le nem szállított termékek nettó összértékének 1 %-a Szállító a minıséghibás termék szállítása esetén a 4.5. pontban meghatározott mértékő kötbért fizeti arra az idıre, amely a kifogástalan minıségben történı leszállításig eltelt Szállító a nettó ajánlati ár 10 %-ának megfelelı ( Ft) meghiúsulási kötbért köteles fizetni a) a szerzıdés Beszerzı által történı azonnali hatályú felmondása, b) a pontban vállalt kötelezettség elmulasztása esetén Beszerzı részérıl a szerzıdés azonnali hatályú felmondására okot adó körülmény különösen, ha az adott megrendelést érintıen legalább 2 Megrendelı írásbeli jelzése alapján megállapítható, hogy a) Szállító a vállalt szállítási határidıt legalább 15 nappal túllépte; b) hibás teljesítés esetén a kicserélési kötelezettségének 20 napon belül nem tett eleget. 5

6 4.9. A kötbér mint felmerülésekor lejárt pénzkövetelés forrása a számla valamint a teljesítési biztosíték, melynek megfizetésére a kötbérrel csökkentett mértékben kerül sor Beszerzı és Szállító jogosult a szerzıdést a tárgy negyedév elsı hónapja 15. napjáig írásban közölt módon, indokolás nélkül a tárgy negyedév végére szólóan megszüntetni. Szállító kötelezi magát az erre az idıszakra vonatkozó megrendelés teljesítésére. 5. Vegyes és záró rendelkezések: 5.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés teljesítése során kölcsönösen együttmőködnek, a teljesítést akadályozó körülményekrıl haladéktalanul értesítik egymást és kezdeményezik a szükséges intézkedést Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott idıpont lejártakor Beszerzı az ár-és terméklista szerinti irányadó mennyiségek +50 %-nál egyes tételek esetében kevesebb mennyiséget rendelt, az ebbıl eredı bevételkiesés Szállító kockázatát képezi. Szállító kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során jelen pontban meghatározott Szállítói kockázat ismeretében nyújtotta be ajánlatát és határozta meg annak tartalmát. Szállító ezen a címen Beszerzıvel szemben nem él semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel Felek kijelentik, hogy szerzıdésük nyilvános, annak tartalma közérdekő adatnak minısül A szerzıdés magyar nyelven, négy eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Beszerzı három, Szállító egy eredeti példányt kap A szerzıdés csak a szerzıdı felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. elıírásai szerint módosítható Minden, a jelen szerzıdés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (tértivevényes levél, fax) kell történnie. A faxon küldött értesítéseket tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi kézhezvételkor áll be A szerzıdésbıl eredı jogvitákat a felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlati felhívás és dokumentáció, az ajánlat, valamint a szerzıdés. Ennek eredménytelensége esetére a Salgótarjáni Városi Bíróság, vagy ennek hatásköre hiányában a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 6

7 5.8. A jelen szerzıdés nem, vagy nem kielégítıen szabályozott kérdései tekintetében a Ptk., Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók A szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az 1., 2. és a 3. sz. melléklet. Salgótarján, május hó 21. nap. BESZERZİ Nógrád Megye Önkormányzata. SZÁLLÍTÓ ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi Zrt. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Szent Lázár Megyei Kórház Ezüstfenyı Idısek Otthona Baglyaskı Idısek Otthona IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Reménysugár Otthon 7

8 Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnázium Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Megyei Gyermekvédelmi Központ 8

9 Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Nógrád Megyei Levéltár Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 1. sz. melléklet: ár- és terméklista 2. sz. melléklet: formanyomtatvány 3. sz. melléklet: bankgarancia 9

10 I. Borítékok-tasakok 1. Boríték öntapadós, LA/ ,00 Ft ,00 Ft 2. Boríték szilikonos, LA/ ,50 Ft ,00 Ft 3. Boríték öntapadós, LC/ ,90 Ft ,00 Ft 4. Boríték szilikonos, LC/ ,50 Ft ,00 Ft 5. Boríték öntapadós, LC/ ,60 Ft ,00 Ft 6. Boríték szilikonos, LC/ ,30 Ft ,00 Ft 7. Boríték szilikonos, TC/4 (229x324) ,00 Ft ,00 Ft 8. Boríték szilikonos, TB/4 (250x353) ,00 Ft ,00 Ft 9. Boríték jobb ablakos, 35x90 mm, szilikonos ,30 Ft ,00 Ft 10. Légpárnás tasak, 145x215 mm, Frama ,00 Ft ,00 Ft 11. Légpárnás tasak, 180x265 mm, Frama ,00 Ft ,00 Ft 12. Légpárnás tasak, 220x265 mm, Frama ,00 Ft ,00 Ft 13. Tasak, TB/4, 5 cm talppal, szilikonos, ablak ,00 Ft ,00 Ft nélküli, kraft 14. Tasak, TC/4, 5 cm talppal, szilikonos, ablak ,00 Ft ,00 Ft nélküli Frama 15. Tasak, TB/4, 3 cm talppal, szilikonos ,00 Ft 9 900,00 Ft II. Írószerek 1. Fém nyomósirón csiptetıvel, 0,5 mm ,00 Ft ,00 Ft 2. Irónbél, 0,5 mm-es, HB vagy B (tubus) ,00 Ft ,00 Ft 3. Fafoglalatú grafitirón HB vagy 2B, radírvég ,00 Ft ,00 Ft nélküli 4. Színesceruza (6 szín/csomag) (csomag) ,00 Ft 8 500,00 Ft 5. Színesceruza (12 szín/csomag) (csomag) ,00 Ft ,00 Ft 6. Postairón, piros-kék, vastag (KOH-I-NOOR) 35 81,00 Ft 2 835,00 Ft 7. Táblafilc GRANIT 460 (3mm) kék, fekete, zöld és piros betétszínő (10db/cs) (csomag) ,00 Ft ,00 Ft 8. Kétlyukú fémhegyezı ,00 Ft ,00 Ft 9. Radírgumi grafitceruzához ,00 Ft ,00 Ft 10. Golyóstoll (Zebra Rubber 101) ,00 Ft ,00 Ft 11. Golyóstoll (Zebra SUPER FINE) ,00 Ft ,00 Ft 12. Golyóstoll (Signetta piros) ,00 Ft ,00 Ft 13. Golyóstoll (Signetta zöld) ,00 Ft ,00 Ft 14. Golyóstoll (Signetta vegyes) 4 db-os készlet ,00 Ft ,00 Ft (készlet) 15. Golyóstoll (Pentel BK77 SUPERB piros) ,00 Ft ,00 Ft 16. Golyóstoll (Zebra JIMNIE FINE) ,00 Ft ,00 Ft 17. Golyóstoll (Parker Vector) ,00 Ft ,00 Ft 18. Golyóstoll (Carmen) ,00 Ft ,00 Ft 1

11 19. Golyóstoll (Zebra F-301) ,00 Ft ,00 Ft 20. Golyóstoll (Uni-Ball Micro Deluxe UB-155), ,00 Ft ,00 Ft kék, 12db/doboz (doboz) 21. Tollbetét (Zebra Rubber 101), kék, piros ,00 Ft ,00 Ft 22. Tollbetét (Zebra SUPER FINE) 80 80,00 Ft 6 400,00 Ft 23. Tollbetét (Pax jellegő, kék) ,00 Ft ,00 Ft 24. GEL_ICO refil M zselés tollbetét ,00 Ft ,00 Ft 25. BR-GA-K-BL Zebra K-0,7 tollbetét ,00 Ft ,00 Ft 26. BR-8A-SH-BL Zebra SH-0,5 tollbetét ,00 Ft ,00 Ft 27. Zebra REFILL F-0,7 tollbetét ,00 Ft 4 170,00 Ft 28. Rostiron vastag-1 mm (ICO) ,00 Ft 5 700,00 Ft 29. Rostiron vastag-3 mm (ICO) ,00 Ft ,00 Ft 30. Rostiron, Artip 12 vágott hegy 1-4 mm (ICO) ,00 Ft ,00 Ft 31. Rostiron, OHP Top marker F alkoholos 0, ,00 Ft ,00 Ft mm (ICO) 32. Rostiron, tőfilc (Stabilo Point88) ,00 Ft ,00 Ft 33. Rostiron, színes (Tintenpen) ,00 Ft ,00 Ft 34. Szövegkiemelı filcek készlete, 4 db-os ,00 Ft ,00 Ft (Stabilo Boss) (készlet) 35. Szövegkiemelı filc, Videotip, 1-4 mm (ICO) ,00 Ft ,00 Ft 36. Táblafilckészlet 4 db-os (Stanger) (készlet) ,00 Ft ,00 Ft 37. Táblafilc, GRANIT 460, 10 db/csomag, ,00 Ft ,00 Ft különbözı színekben (csomag) 38. Vízfesték, 12 db-os garnitúra (garn.) ,00 Ft ,00 Ft 39. Tempera, 14 db-os garnitúra (garn.) ,00 Ft ,00 Ft 40. Tempera, 6 db-os garnitúra (garn.) ,00 Ft ,00 Ft 41. Filctoll rostheggyel, 4 db-os garnitúra (garn.) ,00 Ft 6 600,00 Ft 42. Flipchart marker, 4 szín/csomag (csomag) ,00 Ft ,00 Ft 43. Mágneses táblatörlı (DAHLE) ,00 Ft ,00 Ft 44. Mágneses táblatörlı betét (12 db/csomag) ,00 Ft 2 850,00 Ft (csomag) 45. Táblakréta, 6 szín/doboz (doboz) ,00 Ft ,00 Ft 46. Táblakréta, fehér, szögletes, 100db/doboz (doboz) ,00 Ft ,00 Ft III. Hibajavítók, ragasztók 1. Hibajavító Compact roller, 4,2, mm, nem utántölthetı (Pritt) 2. Hibajavító Compact roller, 8,4 mm, nem utántölthetı (Pritt) 3. Hibajavító Compact roller, 8,4 mm, utántölthetı (Pritt) ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft 9 900,00 Ft 2

12 4. Hibajavító Refill roller, 4,2 mm, utántölthetı ,00 Ft ,00 Ft (Pritt) 5. Hibajavító Refill utántöltı kazetta, 4,2 mm ,00 Ft ,00 Ft (Pritt) 6. Hibajavító szett 2x20 ml (Kores) ,00 Ft ,00 Ft 7. Asztali ragasztószalag-adagoló (Scotch C38) ,00 Ft ,00 Ft 8. Átlátszó ragasztószalag, 12 mm x10m ,00 Ft ,00 Ft 9. Átlátszó ragasztószalag, 50 mm x 6m ,00 Ft 6 900,00 Ft 10. Ragasztószalag, 19mm/10m (Pritt, olló ,00 Ft 6 550,00 Ft nélkül ) 11. Írható ragasztószalag, 19 mm x 33m ,00 Ft ,00 Ft 12. Ragasztószalag tépı, kézi, mőanyag, ,00 Ft 2 450,00 Ft mm széles szalaghoz 13. Ragasztóstift univerzális irodai használatra ,00 Ft ,00 Ft 8 g 14. Ragasztóstift univerzális irodai használatra ,00 Ft ,00 Ft 20 g 15. Ragasztóstift univerzális irodai használatra ,00 Ft ,00 Ft 40 g 16. Folyékony ragasztó (Techn.) ,00 Ft ,00 Ft 17. Gyurmaragasztó (PRITT Fix-it) ,00 Ft ,00 Ft IV. Nyomtató, fénymásoló és egyéb irodai papírok 1. Regiszteres füzet A/ ,00 Ft ,00 Ft 2. Regiszteres füzet A/ ,00 Ft ,00 Ft 3. Spirál füzet A/4-kockás ,00 Ft ,00 Ft 4. Spirál füzet A/4-vonalas ,00 Ft ,00 Ft 5. Spirál füzet A/5-kockás ,00 Ft ,00 Ft 6. Spirál füzet A/5-vonalas ,00 Ft ,00 Ft 7. A/4-es franciakockás füzet ,00 Ft ,00 Ft 8. Oldalsó fémspirálos jegyzetfüzet, A/5 kockás ,00 Ft ,00 Ft 9. Franciakockás lapok (400 ív/csomag) ,00 Ft ,00 Ft (csomag) 10. Gyorsíró füzet, A/5 (25-32) 30 32,00 Ft 960,00 Ft 11. PVC beíró, A/4, kockás ,00 Ft 8 950,00 Ft 12. Iskolai füzet, A/5, kockás ,00 Ft 3 200,00 Ft 13. Mőszaki rajzkarton, famentes, A/ ,00 Ft ,00 Ft 14. Mőszaki rajzkarton, famentes, A/ ,00 Ft 3 900,00 Ft 15. Mőszaki rajzkarton, famentes, A/ ,00 Ft 8 400,00 Ft 16. Kreatív karton, A/4, halványsárga ,00 Ft ,00 Ft 17. Színes kartonlap különbözı színekben, A/ ,00 Ft ,00 Ft 18. Színes fénymásoló papírok készlete, 80 g/m 2, ,00 Ft ,00 Ft (8 szín, 400 lap/csomag) (csomag) 19. Színes hajtogatós papír, 10 x 10 cm, 100lap/csomag (csomag) ,00 Ft 7 000,00 Ft 3

13 20. Kivágólap, KI A ,00 Ft 1 440,00 Ft 21. Fényképpapír (HP Everyday) A/4, 175g/m 2, ,00 Ft ,00 Ft 25 lap/csomag, (csomag) 22. Írólap, borítékos, A/5, félfamentes (csomag) ,00 Ft 9 000,00 Ft 23. Krepp papír különbözı színekben (tekercs) ,00 Ft ,00 Ft 24. Hullámkarton, színes, 50 x 70 cm LY ,00 Ft ,00 Ft 25. Lamináló fólia A/4, 80 mikron ,00 Ft ,00 Ft 26. Lamináló fólia A/5, 80 mikron ,00 Ft ,00 Ft 27. Kártyakarton A/4-es, több színbıl ,00 Ft ,00 Ft 28. Csomagolópapír 90*135 cm (ív) ,00 Ft 9 800,00 Ft 29. Faxpapír 210 mm / 30 m (tekercs) ,00 Ft ,00 Ft 30. Faxpapír 216 mm / 30 m (tekercs) ,00 Ft ,00 Ft 31. Fénymásoló papír, A/4, 80 g/m 2 (Xerox, B) ,00 Ft ,00 Ft (csomag) 32. Fénymásoló papír, A/3, 80 g/m 2 (Xerox, B) ,00 Ft ,00 Ft (csomag) 33. Ragasztott tépıtömb, fehér, 9x9x6 cm ,00 Ft ,00 Ft 34. Post-it jelölıcímke, fél inch széles, 4 db-os ,00 Ft ,00 Ft készlet (készlet) 35. Öntapadós jegyzettömb, 1 * 100, 75x75 mm ,00 Ft ,00 Ft (Top notes) (csomag) 36. Öntapadós jegyzettömb, 3 * 100, 50x40 mm ,00 Ft ,00 Ft (Top notes) (csomag) 37. Etikett címke, 70x35 mm/24 (csomag) ,00 Ft ,00 Ft 38. Etikett címke, 105x37 mm/16 (csomag) ,00 Ft 5 750,00 Ft 39. Etikett címke, 105x48 mm/12 (csomag) ,00 Ft 6 900,00 Ft 40. Színes öntapadó jelzılapok, 4 x 50 lap, ,00 Ft ,00 Ft 20*50 mm (csomag) 41. Öntapadós kerek vignetta, 57mm/15, ,00 Ft ,00 Ft (100lap/doboz) (doboz) 42. Flipcharttömb, 96*68 cm ,00 Ft ,00 Ft 43. Savmentes pallium, A/ ,00 Ft ,00 Ft 44. Savmentes pallium, B/ ,00 Ft ,00 Ft 45. Papírtekercs pénztárgépbe, illetve ,00 Ft ,00 Ft számológépbe (38-57 mm) 46. Thermotekercs pénztárgépbe, 57,5/60, a ,00 Ft ,00 Ft szalag hátán a szavatossági idı feltüntetésével 47. Leporellós fehér számítógépes ,00 Ft ,00 Ft nyomtatópapír, 382/12/1 (doboz) 48. Leporellós fehér számítógépes ,00 Ft ,00 Ft nyomtatópapír, A/4, 1 példányos (doboz) 49. Leporellós fehér számítógépes nyomtatópapír, 240/12/1 (doboz) ,00 Ft ,00 Ft 4

14 50. Leporellós fehér számítógépes nyomtatópapír, 240/12/2. számozott (doboz) 51. Leporellós fehér számítógépes nyomtatópapír, 240/1 (doboz) ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft 6 750,00 Ft V. Iratrendezési eszközök 1. Genotherm, A/4, L alakban nyitott, ,00 Ft ,00 Ft mikron, 100 db/csomag (csomag) 2. A/4 lefőzhetı genotherm, 40 mikron, 11 lyuk, ,00 Ft ,00 Ft 100db/csomag (csomag) 3. A/4 lefőzhetı tasak, 20 mm-es ,00 Ft ,00 Ft gerincvastagságú, erıs anyagból, 11 lyuk 4. Főzıs dosszié, natúr, A/ ,00 Ft ,00 Ft 5. Hajtogatós dosszié, natúr, A/ ,00 Ft ,00 Ft 6. Gumis mappa, karton, három füllel ( ,00 Ft ,00 Ft pólyával) 7. Gumis mappa, mőanyag, három füllel ( ,00 Ft ,00 Ft pólyával) 8. Színes karos iratrendezı, A/4, 50 mm széles ,00 Ft ,00 Ft 9. Színes karos iratrendezı, A/4, 75 mm széles ,00 Ft ,00 Ft 10. Tokos iratrendezı, natúr, A/ ,00 Ft ,00 Ft 11. Színes mőanyag merevfalú iratpapucs, A/ ,00 Ft ,00 Ft 12. Irattartó tálca, 4 elemes, fém ,00 Ft ,00 Ft 13. Írószertartó, fiókos-rekeszes ,00 Ft ,00 Ft 14. Irományfedél A/4, szalagos, karton ,00 Ft ,00 Ft 15. Irományfedél, szalagos, 6 cm-es füllel ,00 Ft ,00 Ft (klapnis), A/4 16. PVC gyorsfőzı (standard) ,00 Ft ,00 Ft 17. Iratsín-6 mm, mőanyag (Durable) ,00 Ft ,00 Ft 18. Karton elválasztólap, A/4 (Esselte), ,00 Ft ,00 Ft lap/csomag (csomag) 19. Spirál 10 mm, A/4, mőanyag (Fellowes) ,00 Ft ,00 Ft 20. Spirál 16 mm, A/4, mőanyag (Fellowes) ,00 Ft ,00 Ft 21. Spirál 32 mm, A/4, mőanyag (Fellowes) ,00 Ft ,00 Ft 22. Spirál elılap színtelen, 180 mikron ,00 Ft ,00 Ft 23. Spirál hátlap 250 g, fényes ,00 Ft ,00 Ft 24. Spirál hátlap 250 g, matt ,00 Ft ,00 Ft 25. Aláírókönyv bırutánzatú felülettel ,00 Ft ,00 Ft VI. Irodaszerek 5

15 1. 19 mm bindercsipesz, fekete (doboz) ,00 Ft ,00 Ft mm bindercsipesz, fekete (doboz) ,00 Ft ,00 Ft mm bindercsipesz, fekete (doboz) ,00 Ft ,00 Ft mm bindercsipesz, fekete (doboz) ,00 Ft ,00 Ft 5. Gemkapocs-H (doboz) ,00 Ft ,00 Ft 6. Gemkapocs-H (doboz) ,00 Ft 3 300,00 Ft 7. Gemkapocs-H (doboz) ,00 Ft ,00 Ft 8. Magic Clipper főzıgép ,00 Ft ,00 Ft 9. Tőzıkapocs 24/6 (doboz) ,00 Ft ,00 Ft 10. Tőzıkapocs 26/6 (doboz) ,00 Ft ,00 Ft 11. Kapocs ipari tőzıgéphez (staples 23/20) ,00 Ft ,00 Ft (doboz) 12. Kapocskiszedı (SAX700) ,00 Ft ,00 Ft 13. Irodai lyukasztógép 25 lapig (SAX418) ,00 Ft ,00 Ft 14. Nagy teljesítményő lyukasztógép, 65 lapig ,00 Ft ,00 Ft 15. Mágneses állvány gemkapcsoknak ,00 Ft ,00 Ft 16. Kézi tőzıgép, 25 lap (SAX620) ,00 Ft ,00 Ft 17. Asztali tőzıgép, 25 lap (SAX39) ,00 Ft ,00 Ft 18. Ipari tőzıgép, 200 lap ,00 Ft ,00 Ft 19. Irodai olló, 16 cm ,00 Ft ,00 Ft 20. Irodai olló, 21 cm ,00 Ft ,00 Ft 21. Levélbontó kés, fém ,00 Ft 8 000,00 Ft 22. Nagyító, üveglencsés, kézi, mőanyag ,00 Ft ,00 Ft foglalatban, fém házzal, átm.: 16,3 mm, 12X 23. Vonalzó, 30 cm, mőanyag ,00 Ft ,00 Ft 24. Vonalzó, 20 cm, mőanyag 15 30,00 Ft 450,00 Ft 25. Mőszaki rajzszeg (doboz) ,00 Ft 2 700,00 Ft 26. Bástyafejő rajzszeg, 30 db/csomag (csomag) ,00 Ft ,00 Ft 27. Miltonkapocs, 33 mm, 100db/doboz (doboz) ,00 Ft 2 800,00 Ft 28. Ecset, fém nyakú, 6db/csomag (csomag) ,00 Ft ,00 Ft 29. Körzı, iskolai (Focus) ,00 Ft 3 750,00 Ft 30. Bélyegzıpárnafesték-fekete ,00 Ft ,00 Ft 31. Bélyegzıpárnafesték-kék ,00 Ft ,00 Ft 32. Bélyegzıpárna ,00 Ft ,00 Ft 33. Szivacstál (D25) 3 150,00 Ft 450,00 Ft 34. Önszínezı dátumbélyegzı, betőmagasság ,00 Ft ,00 Ft mm 35. Gombostő mindennapi használatra (doboz) 60 40,50 Ft 2 430,00 Ft 36. Zsebszámológép, 10 digit, mőanyagfedeles ,00 Ft ,00 Ft (Casio) 37. Parafatábla, 40*60 cm ,00 Ft ,00 Ft 38. Szalag DYMO kézi betőnyomó géphez, 12 mm x 3 m (tekercs) ,00 Ft ,00 Ft 6

16 39. Zsineg, vékony, 100g/gombolyag, ,00 Ft ,00 Ft db/csomag (csomag) 40. Zsineg, közepes, 200g/gombolyag, ,00 Ft ,00 Ft db/csomag (csomag) 41. Zsineg, vastag, 500g/gombolyag, ,00 Ft ,00 Ft db/csomag (csomag) 42. Színes kenderzsineg, φ8mm x ,00 Ft 3 250,00 Ft 20m/gombolyag (gombolyag) 43. Kötözı pertli, 1 cm széles, fehér ,00 Ft 6 600,00 Ft (tekercs) 44. Névkitőzı áttetszı kemény PVC-bıl, 25 dbos 5 325,00 Ft 1 625,00 Ft csomagolás (csomag) 45. Névjegytartó, PVC-bıl, min. 80 db névjegyre ,00 Ft 6 700,00 Ft 46. Névjegykártya tartó, fém, 9,5*6*1 cm 2 400,00 Ft 800,00 Ft 47. Iratmegsemmisítı kisebb irodákba, max. lapszám: 6, ,00 Ft ,00 Ft VII. Nyomtatványok 1. Asztali naptár (aktuális év), TA ,00 Ft ,00 Ft 2. Asztali naptár (aktuális év), TA ,00 Ft 4 140,00 Ft 3. Asztali naptár hát ,00 Ft ,00 Ft 4. Asztali könyöklınaptár (aktuális év) ,00 Ft ,00 Ft 5. Bársonyborítású mappa (kék) A/ ,00 Ft ,00 Ft 6. Mappa jegyzettömbbel (konferenciamappa) ,00 Ft ,00 Ft A/4 (mőbır) 7. Napi agenda (határidınapló), A/5, mőbır ,00 Ft ,00 Ft 8. Fekvı zsebnaptár (KR 1510) ,00 Ft ,00 Ft 9. Napló, A/4, fekete mőbır ,00 Ft ,00 Ft 10. Heti manager, A/4, fekete mőbır ,00 Ft ,00 Ft 11. Elıadói munkakönyv (C ) ,00 Ft ,00 Ft 12. Személygépkocsi menetlevél, A/5, ,00 Ft ,00 Ft lap/tömb, D. Gépj.36 r.sz. 13. Személygépkocsi menetlevél, A/5, ,00 Ft ,00 Ft lap/tömb, D. Gépj.31 r.sz. 14. Személygépkocsi menetlevél, A/4, 100 lap/tömb, ,00 Ft ,00 Ft D. Gépj.36/U 15. Tehergépjármő menetlevél, A/5, 100 lap/tömb, ,00 Ft 6 300,00 Ft D Gépj. 21/ Tehergépjármő menetlevél, A/4, 100 lap/tömb, 8 220,00 Ft 1 760,00 Ft D Gépj. 21/ÚJ 7

17 17. Autóbusz menetlevél, A/4, 100 lap/tömb, ,00 Ft 9 000,00 Ft D. Gépj Iktatókönyv, 8 alszámos, C /A ,00 Ft ,00 Ft 19. Iktatókönyv, soros, C /A ,00 Ft ,00 Ft 20. Név-, hely-, tárgymutató könyv, C ,00 Ft 9 900,00 Ft 167/A 21. Idıszaki pénztárjelentés, B.13-21/V (25x ,00 Ft ,00 Ft lapos tömb), A/4, álló 22. Napi pénztárjelentés, B.13-25/V, (25x ,00 Ft ,00 Ft lap/tömb), A/4 álló 23. Kiadási pénztárbizonylat költségvetési ,00 Ft ,00 Ft szervek részére, B /V 24. Bevételi pénztárbizonylat nyugtával ,00 Ft ,00 Ft (költségvetési szervek részére), B /A/V 25. Szabadságengedély, B.18-49/V ,00 Ft ,00 Ft 26. Távozási engedély, B /V ,00 Ft ,00 Ft 27. Túlóraigénylési és utasítási lap, 50 lapos 30 70,00 Ft 2 100,00 Ft tömb, B /A 28. Jelenléti ív, A/3, C ,00 Ft ,00 Ft 29. Ellenırzési napló, 25x3 lap/tömb, C.18-72/V ,00 Ft 8 680,00 Ft 30. Kézbesítıkönyv C , álló, 100 lapos ,00 Ft ,00 Ft 31. Kiküldetési rendelvény, 25x2 lap/tömb, B ,00 Ft ,00 Ft 73/V 32. Külföldi kiküldetési utasítás és 5 20,00 Ft 100,00 Ft költségelszámolás, A/4, szabadlap, B /ÚJ 33. Belföldi kiküldetési utasítás, B ,00 Ft 8 000,00 Ft 34. Belföldi kiküldetési rendelvény és ,00 Ft ,00 Ft költségelszámolás, B.18-70/ÚJ/V 35. Munkanapló, C /A ,00 Ft ,00 Ft 36. Bankposta, A/4, 70 g, 100 íves (csomag) ,00 Ft ,00 Ft 37. Rovatelszámolási ív, C ,00 Ft ,00 Ft 38. Önátírótömb A/ ,00 Ft ,00 Ft 39. Önátírótömb A/ ,00 Ft ,00 Ft 40. Állománybavételi bizonylat mőszaki és egyéb ,00 Ft ,00 Ft berendezésekrıl, B.11-46/V 41. Állománybavételi bizonylat épületekrıl és 1 650,00 Ft 650,00 Ft építményekrıl, B.11-45/V 42. Tárgyi eszközök állománycsökkenési 5 740,00 Ft 3 700,00 Ft bizonylata, B.11-56/V 43. Állománybavételi bizonylat immateriális ,00 Ft ,00 Ft javakról, B.11-69/ÚJ 44. Raktári nyilvántartó lap, A5, fekvı, B ,00 Ft ,00 Ft 8

18 45. Raktári nyilvántartó lap, A4, álló, B ,00 Ft ,00 Ft 46. Eszközök munkahelyi nyilvántartása, ,00 Ft ,00 Ft tételes, A/4, álló, B /A 47. Eszközök munkahelyi nyilvántartása, ,00 Ft 4 480,00 Ft tételes, A/5, fekvı, B /A 48. Eszközök munkahelyi nyilvántartása, ,00 Ft 1 080,00 Ft tételes, A/5, fekvı, B /A 49. Készletnyilvántartó füzet, B ,00 Ft ,00 Ft 50. Eszköz nyilvántartó lap II., B ,00 Ft ,00 Ft 51. Készletnyilvántartó lap I., B ,00 Ft ,00 Ft 52. Készletek naplója I., B ,00 Ft 8 100,00 Ft 53. Készletbevételezési bizonylat B /V ,00 Ft ,00 Ft 54. Készletkivételezési bizonylat B /V ,00 Ft ,00 Ft 55. Készletkivételezési bizonylat B /V ,00 Ft ,00 Ft 56. Készlet visszavételezési bizonylat B ,00 Ft ,00 Ft 117/V 57. Készlet visszavételezési bizonylat B ,00 Ft ,00 Ft 123/V 58. Azonnali felhasználásra beszerzett eszköz bizonylata, 25x4 lap/tömb, B /V ,00 Ft ,00 Ft 59. Készlet átadás-átvételi bizonylat, B12-122/V 60. Készlet átadás-átvételi bizonylat, 10 tétel, kódrácsos, A/4, fekvı, B Készletek selejtezési leértékelési jegyzıkönyve (borító A3 A4-re hajtva + 4 bellap), B Immateriális javak tárgyi eszközök selejtezési jegyzıkönyve (borító A3 A4-re hajtva + 5 bellap), B Leltárfelvételi jegy tárgyi eszközök felvételére, A/5, 100 lap/tömb, B Eszköznyilvántartó lap I. (mennyiségi adatokkal), C Eszköznyilvántartó lap II., A4 fekvı, C Beérkezett számla és elızetesen felszámított ÁFA nyilvántartó B.15-30/ÚJ 67. Kimenı számlák és az ÁFA befizetési kötelezettség nyilvántartó, B.15-17/ÚJ ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft 10 55,00 Ft 550,00 Ft 10 65,00 Ft 650,00 Ft ,00 Ft 2 990,00 Ft 40 25,00 Ft 1 000,00 Ft ,00 Ft 6 600,00 Ft 2 300,00 Ft 600,00 Ft 2 376,00 Ft 752,00 Ft 9

19 68. Munkaruha juttatási idı nyilvántartó lapa4, fekvı, B /ÚJ 69. Készletek leltárfelvételi íve, szabadlap, A3 fekvı, B.14-20/A 70. Egészségügyi nyil. és vizsg. adatok, C /A 71. Védıoltási könyv 14 év feletti személy részére, A/6, irkafőzött füzet, C Szakbeutaló, szabadlap, A6 álló, A /A 73. Szakrendelési gyógykezelési napló, 100 lapos könyv, A /A 40 21,00 Ft 840,00 Ft ,00 Ft 3 400,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft 8 250,00 Ft 30 6,00 Ft 180,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft 74. Halottvizsgálati bizonyítvány, A/4, álló, 4 pldos, ,00 Ft 8 480,00 Ft C /V/ÚJ 75. Lábcédula fóliázott, C /B 60 53,00 Ft 3 180,00 Ft 76. Napi munkajelentés, 50x2 lapos tömb, ,00 Ft ,00 Ft D.MG.7-011/V 77. Munkavállaló egészségügyi törzslapja, B ,00 Ft ,00 Ft /A 78. Ebédjegy, 5 napos, 100 lapos tömb, B.19-2/A ,00 Ft ,00 Ft 79. Vacsorajegy, 7 napos, B.19-3/A 6 240,00 Ft 1 440,00 Ft 80. Ellenırzı sorszámtömb, D ,00 Ft ,00 Ft 81. Élelmezési anyag kiszabási és kivét ,00 Ft ,00 Ft bizonylat, B Étkezık nyilvántartása III., B ,00 Ft 1 950,00 Ft 83. Étel lerendelés, 75*105, fekvı, 100 lapos tömb, C Telefonbeszélgetések nyilvántartása, C Készpénzigénylés elszámolásra, B /V 86. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása, B Nyugta befizetésrıl (átvételi elismervény), B.13-67/V 88. Nyugtatömb egysoros (50x2 lap/tömb), B.15-40/V 89. Nyugtatömb négysoros (50x2 lap/tömb), B.15-41/V 90. Készpénzfizetési számla, 1 ÁFÁ-s, A/5, 50x3, B /A/V ,00 Ft 9 750,00 Ft ,00 Ft 8 800,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft 91. Készpénzfizetési számla, álló, A5, 50x3, ,00 Ft ,00 Ft B /A/V 10

20 Készpénzfizetési számla, 25x3 lapos tömb, A/6, fekvı, B /A/ÚJ/6/V Készpénzfizetési számla, 25x2 lapos tömb, A/6, 3 tétel/lap, B /A/6/ ,00 Ft 99,00 Ft 2 970,00 Ft ,00 Ft 94. Számlatömb, A/5, 50x3, B /V ,00 Ft ,00 Ft 95. Számlagarnitúra, A/5, 5 pld-os, B ,00 Ft 240,00 Ft 06/V/ÚJ 96. Megrendelıtömb, 50x3 lapos, A/4, D.F.13/V ,00 Ft ,00 Ft 97. Megrendelıkönyv, 25x3, C /V 6 580,00 Ft 3 480,00 Ft 98. Szállítólevél, A/5, 50x3 lapos, B.10-70/A/V ,00 Ft ,00 Ft 99. Munkaigénylı lap, 25x3, C ,00 Ft ,00 Ft 100. Szerszámkönyv, NATKPM219 (PATRIA) 60 60,00 Ft 3 600,00 Ft 101. Szigorú számadású nyomtatványok raktári ,00 Ft 2 400,00 Ft nyilvántartó lapja, D összesen: ,00 Ft Salgótarján, május hó 21. nap... BESZERZİ SZÁLLÍTÓ Nógrád Megye Önkormányzata ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi Zrt. 11

s.sz. MEGNEVEZÉS VÁRHATÓ ÉVES INDULÓ KÉSZLET./ FELHASZNÁLÁS TELEPHELY 1 ALKOHOLOS FILC ICO300 219 db 5 2 ARCHIVÁLÓ KONTÉNER nyitható 50 db 0 3 BELYEGZOPARNA FESTEK STANGER 18 db 0 4 BELYEGZOPARNA STANGER

Részletesebben

I. rész. Mennyiségi egység. Mennyiség Nettó ár Bruttó ár Post-it öntapadó jegyzettömb (51x38 mm, 100 lap 3 db/cs)

I. rész. Mennyiségi egység. Mennyiség Nettó ár Bruttó ár Post-it öntapadó jegyzettömb (51x38 mm, 100 lap 3 db/cs) I. rész Post-it öntapadó jegyzettömb (51x38 mm, 100 lap 3 db/cs) csomag 10 Műanyag fedeles beíró A4 kockás 100 lapos Prosystem A/5 kemény fedeles füzet vonalas Prosystem A/4 kemény fedeles füzet vonalas

Részletesebben

1 évre szükséges irodaszerek Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürd Nonprofit Kft

1 évre szükséges irodaszerek Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürd Nonprofit Kft 1 évre szükséges irodaszerek Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürd Nonprofit Kft MEGNEVEZÉS Mennyiségi egység Tervezett mennyiség (1 év) Egységár nettó (HUF) Összesen nettó (HUF) Összesen bruttó (HUF) 1 ADATHORDOZÓ

Részletesebben

1 évre szükséges irodaszerek. Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

1 évre szükséges irodaszerek. Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 1 évre szükséges irodaszerek Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft MEGNEVEZÉS Mennyiségi egység Tervezett mennyiség (1 év) Egységár nettó (HUF) Összesen

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala beszerzési felhívást tesz közzé az alábbiak szerint:

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala beszerzési felhívást tesz közzé az alábbiak szerint: AJÁNLATI FELHÍVÁS Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala beszerzési felhívást tesz közzé az alábbiak szerint: Az ajánlatkérő neve: Zsámbék Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címe: 2072 Zsámbék, Rácváros

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén projekt (TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001) Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala beszerzési felhívást tesz közzé az alábbiak szerint:

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala beszerzési felhívást tesz közzé az alábbiak szerint: AJÁNLATI FELHÍVÁS Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala beszerzési felhívást tesz közzé az alábbiak szerint: Az ajánlatkérő neve: Zsámbék Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címe: 2072 Zsámbék, Rácváros

Részletesebben

Iktatószám: 918-10/2007. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS. amely létrejött egyrészrıl

Iktatószám: 918-10/2007. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS. amely létrejött egyrészrıl Iktatószám: 918-10/2007. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS Száma:450/2009. Amely létrejött egyrészrıl az Országos Mentıszolgálat Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22., Adószám: 15309989-2-41, Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01491687, KSH törzsszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE / RÉSZTELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK KNT 11/12

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE / RÉSZTELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK KNT 11/12 A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE / RÉSZTELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A SZERZŐDÉS ADATAI Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt.

Részletesebben

Ártáblázat. Referencia-egység. Nettó ajánlati ára. 1. 777,00 1 csomag 1,00 Univerzális irodai papír HP COPY A/4 80g.

Ártáblázat. Referencia-egység. Nettó ajánlati ára. 1. 777,00 1 csomag 1,00 Univerzális irodai papír HP COPY A/4 80g. gysége gysége 1. 777,00 1 csomag 1,00 Univerzális irodai papír HP COPY A/4 80g. 2. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m 2 OEM 500 ív 777,00 1 csomag 1,00 Univerzális irodai papír KONICA-MINOLTA STANDARD

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

Terméklista. Másolópapír A/4, 80g, 500 ív/cs Q-Connect 5 500 csomag Másolópapír A/3, 80g, 500 ív/cs Q-Connect 200 csomag

Terméklista. Másolópapír A/4, 80g, 500 ív/cs Q-Connect 5 500 csomag Másolópapír A/3, 80g, 500 ív/cs Q-Connect 200 csomag Termék megnevezése Márka Mennyiség/év Másolópapír A/4, 80g, 500 ív/cs 5 500 csomag Másolópapír A/3, 80g, 500 ív/cs 200 csomag Másolópapír A/4, 80g, újrahasznosított Canon Recycled 500 csomag papírból Másolópapír

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Ajánlati felhívás módosítása - Irodaszerek megrendelése a TÁMOP / kiemelt projekt részére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102

Ajánlati felhívás módosítása - Irodaszerek megrendelése a TÁMOP / kiemelt projekt részére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 Ajánlati felhívás módosítása - Irodaszerek megrendelése a TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 kiemelt projekt részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés alapján Irodaszerek

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Papíráruk és irodaszerek beszerzése- 2015 - táj. er.

Papíráruk és irodaszerek beszerzése- 2015 - táj. er. Papíráruk és irodaszerek beszerzése- 2015 - táj. er. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Iktatószám: 341-15/2009. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint

Részletesebben

1 évre szükséges irodaszerek Jósa András Oktatókorház Nonprofit Kft

1 évre szükséges irodaszerek Jósa András Oktatókorház Nonprofit Kft 1 évre szükséges irodaszerek Jósa András Oktatókorház Nonprofit Kft MEGNEVEZÉS Mennyiségi egység Tervezett mennyiség (1 év) Egységár nettó (HUF) Összesen nettó (HUF) Összesen bruttó (HUF) 1 ADATHORDOZÓ

Részletesebben

1 évre szükséges irodaszerek HOLDING

1 évre szükséges irodaszerek HOLDING 1 évre szükséges irodaszerek HOLDING MEGNEVEZÉS Mennyiségi egység Tervezett mennyiség (1 év) Egységár nettó (HUF) Összesen nettó (HUF) Összesen bruttó (HUF) 1 ADATHORDOZÓ - CD LEMEZ SIMA ÍRHATÓ - 700 MB-80

Részletesebben

SZM - A Budapesti Gazdasági Főiskola irodaszer és irodai papíráru beszerzése

SZM - A Budapesti Gazdasági Főiskola irodaszer és irodai papíráru beszerzése SZM - A Budapesti Gazdasági Főiskola irodaszer és irodai papíráru beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

IKV Zrt. Irodaszer beszerzés. 1. oldal

IKV Zrt. Irodaszer beszerzés. 1. oldal IKV Zrt. Irodaszer beszerzés 1. számú melléklet Beszerezni kívánt áru megnevezése Me. Mennyiség Aláírókönyv db 35 Alkoholos filc 140 S db 170 Alkoholos filc 141 F db 5 Alkoholos filc 142 M db 150 Alkoholos

Részletesebben

Irodaszer beszerzése 15 hónapra

Irodaszer beszerzése 15 hónapra Irodaszer beszerzése 15 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/80 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

TANSZERLISTA 1. osztály Taneszköz neve, típusa 14-32 vonalas füzet 6 db 27-32 négyzetrácsos füzet 2 db sima A/4 füzet hangjegyfüzet (kicsi)

TANSZERLISTA 1. osztály Taneszköz neve, típusa 14-32 vonalas füzet 6 db 27-32 négyzetrácsos füzet 2 db sima A/4 füzet hangjegyfüzet (kicsi) TANSZERLISTA 1. osztály 14-32 vonalas füzet 6 db 27-32 négyzetrácsos füzet sima A/4 füzet hangjegyfüzet (kicsi) grafitceruza (HB) PL. Kohinor ill. jó minőségű 4-5 db postairon vékony kék-piros ceruza erős

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Darabmutató a 2009. I. félévi felhasználás alapján

Darabmutató a 2009. I. félévi felhasználás alapján Darabmutató a 2009. I. félévi felhasználás alapján Össz. Össz. Össz. FÜZETEK A/5 kockás db - Ft 12 0,0 0,0 Regiszteres füzet A4 db - Ft 4 0,0 0,0 Regiszteres füzet A5 db - Ft 7 0,0 0,0 A/4 kockás db -

Részletesebben

GT Irodatechnika Székesfehérvár Honvéd utca 3/A.

GT Irodatechnika Székesfehérvár Honvéd utca 3/A. ALKOHOLOS FILC stabilo ALKOHOLOS FILC top marker 4db-os ALKOHOLOS FILC Edding 140S 220,00 Ft 275,00 Ft 350,00 Ft 437,50 Ft kék, fekete 195,00 Ft 243,75 Ft 130,00 Ft 162,50 Ft ALKOHOLOS FILC Permanent 3mm

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága 2010.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

2010. (IV. hó - IX. hó) 1. sz. nyomtatvány

2010. (IV. hó - IX. hó) 1. sz. nyomtatvány 2010. (IV. hó - IX. hó) 1. sz. nyomtatvány Szerv. egys. részéről leadási határidő: Legközelebbi rendelés: Szervezeti egységek: Osztály/Iroda/Csoport: Irodaszer megnevezés. Me. Bruttó Eá.Ft. Nettó Eá.Ft.

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), képviseli: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke mint megrendelő,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

1. osztály RAGASZTÓ STIFT NEBULÓ 8GR 1 FÜZET A/5 14-32 I. OSZT. 5 FÜZET A/5 20-32 SIMA 1 FÜZET A/5 27-32 KOCKÁS 2 FÜZET ÜZENŐ A/5 14-32 I. OSZT. 1 GYURMA ICO SÜNIS SZÍNES 200G 1 ÍRÓLAP FÉLFAMENTES 10-50

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal- Író- és irodaszer beszerzés

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal- Író- és irodaszer beszerzés Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal- Író- és irodaszer beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/41 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa: minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

BKV VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÓ JAVÍTÓ Kft. H-1106. Budapest. Fehér út 1/b. Levélcím: 1590 Budapest Pf. 207 ÁRAJÁNLAT KÉRÉS

BKV VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÓ JAVÍTÓ Kft. H-1106. Budapest. Fehér út 1/b. Levélcím: 1590 Budapest Pf. 207 ÁRAJÁNLAT KÉRÉS BKV VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÓ JAVÍTÓ Kft. H-1106. Budapest. Fehér út 1/b. Levélcím: 1590 Budapest Pf. 207 MŰSZAKI ÉS TERMELÉST ELŐKÉSZÍTŐ FŐOSZTÁLY Logisztikai osztály Árajánlatkérés száma: VJSZ-WEB-2014/ 246

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató továbbiakban,

Részletesebben

Irodai papír, irodaszer, egyéb irodai anyagok beszerzése Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére

Irodai papír, irodaszer, egyéb irodai anyagok beszerzése Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére Irodai papír, irodaszer, egyéb irodai anyagok beszerzése Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/33 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

Szállítási Szerzıdés

Szállítási Szerzıdés Szállítási Szerzıdés Amely létrejött egyrészrıl Nagytarcsa Község Önkormányzata Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. adószáma: 15391597-2-13 Képviseletében: Gyıri Péter Polgármester mint Megrendelı

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/7057-51/2013. ált. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

HU-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2012/S 166-275663. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2012/S 166-275663. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275663-2012:text:hu:html HU-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2012/S 166-275663 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskola 8100 Várpalota, Thuri György tér 3. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskola 8100 Várpalota, Thuri György tér 3. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A TÁMOP-3.1.4.-12/2-2012-0568 azonosító számú, Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái innovatív intézmény fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó irodaszerek és szakmai anyagok beszerzése

Részletesebben

Füzetcsomag a 2016/2017. tanévre Alsó tagozat 1. osztály

Füzetcsomag a 2016/2017. tanévre Alsó tagozat 1. osztály Füzetcsomag a 2016/2017. tanévre Alsó tagozat 1. osztály 4 db HB-s vagy F-es grafit ceruza 1 db postairon 1 db rövid vonalzó (15-20 cm) 1 db faragó 1 db radír 2 db vonalas füzet (14-32) 2 db négyzetrácsos

Részletesebben

TANESZKÖZLISTA 1. osztály

TANESZKÖZLISTA 1. osztály 1. osztály Füzetek: 2 db vonalas /A/5 14-32/ 2 db négyzetrácsos /A/5 27-32/ 1 db sima /A/5 20-32/ 1 db hangjegy /A/5 36-16/ 1 db házi feladatos füzet Íróeszközök: 1 db vastag grafit (B vagy2b) 1 db vastag

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S

A J Á N L A T K É R É S A J Á N L A T K É R É S Tisztelt Ajánlattevő! A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által

Részletesebben

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28.

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28. Mőgyanta palackok regenerálása Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március 28. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

2.b osztály TANSZERCSOMAG 2012/2013

2.b osztály TANSZERCSOMAG 2012/2013 TANSZERCSOMAG 2012/2013 2.b osztály - 1 db papír cm - 2 db ragasztó (cseppmentes) pritt stift - 1 db zsírkréta ADÉL, 12 db-os - 1 db színes ceruza PENKALA 12-es - 1 db ecsetkészlet (10-6-4-2) lószőr -

Részletesebben

... \\,~OO~,/r~~~!c~;~j!!!~~t('l;~~:!~~~ont

... \\,~OO~,/r~~~!c~;~j!!!~~t('l;~~:!~~~ont ... \\,~OO~,/r~~~!c~;~j!!!~~t('l;~~:!~~~ont ~ Tel.: 49/548-190 E-mail: humancdltujvaros.hu ".",~' Levelezési cím: 3581 Tiszaújváros, Pf.: 64. Ikt.sz.: 1911-10/2013. AJÁNLATKÉRÉS Tisztelt Ajánlattevő! Tiszaújvárosi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

Füzetcsomag a 2014/2015. tanévre

Füzetcsomag a 2014/2015. tanévre Füzetcsomag a 2014/2015. tanévre Alsó tagozat 1. osztály Tolltartóba: 3 db HB-s grafit ceruza radír nélkül (nem rotring) 2 db postairón (piros-kék vastag) 2 db vékony piros-kék ceruza 6 db-s színes ceruza

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

mitől megszépül a papirusz

mitől megszépül a papirusz mitől megszépül a papirusz ÍRÓ,-IRODASZER TERMÉKKATALÓGUS 2013-2014 FÉM TOLL FÉM TOLL ICU-920 ICU-909 ICU-916 ICU-908 ICU-921 ICU-918 2 3 ICU-917 ICU-919 ICU-915 FÉM TOLL DÍSZDOBOZOK ICU-6001 Díszdoboz

Részletesebben

1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések

1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések 1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések 5 db 14-32-es füzet (vonalas) 1 db 27-32-es füzet (négyzetrácsos) 1 db 80-32-es füzet (sima A4) 1 db üzenőfüzet 1 db leckefüzet (2. félévtől) 12 db-os

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam TANESZKÖZJEGYZÉK 5.évfolyam Magyar 4 db kisméretű nem spirál vonalas füzet (irodalom, nyelvtan, fogalmazás, gyakorló) Történelem Matematika 3 db A/4-es négyzethálós füzet 3 db A/4-es sima füzet 1 db egyenes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK 2011 november 23-tól

ÁRJEGYZÉK 2011 november 23-tól PAPÍRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET 2151. FÓT, KELETI MÁRTON U. 7. ÁRJEGYZÉK 2011 november 23-tól Rendelésfelvétel: 2151. Fót, Keleti Márton u. 7. Központi telefon: 06 27 358-038 Fax: 06 27 358-100 E-mail: pf.office@fotinyomda.hu

Részletesebben

Nyomtatvány és irodai papírárú

Nyomtatvány és irodai papírárú Hívatkozással árajánlatukra, Nyomtatvány és irodai papírárú Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 6800 Hódmezővásárhely. Dr. Imre József.u.2. Telefonszám:62/244-211,

Részletesebben

TANSZERLISTA 1. osztály

TANSZERLISTA 1. osztály TANSZERLISTA 1. osztály 14-32 vonalas füzet 6 db 27-32 négyzetrácsos füzet sima A/4 füzet hangjegyfüzet -kicsi grafitceruza HB-s (PL. Kohinor ill. jó minőségű) 4-5 db postairon vékony kék-piros ceruza

Részletesebben

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1. osztály 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1 csomag korong 2 csomag írólap 2 db HB-s grafitceruza 1 db postairon /piros-kék/ 12-es vékony színesceruza 12-es vastag színesceruza

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

Szigorú számadású nyomtatványok:

Szigorú számadású nyomtatványok: nyomtatvány printouts Papíráru 01 Silverall szigorú számadású vegykezelt nyomtatvány rendelési kód típus szny. szám db/csomag 320-0082 /5, Egy ÁF-s Kp. fizetési számla, 50x2, álló 13-373 /V. 20 320-0081

Részletesebben