A magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának hidromorfológiai jellemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának hidromorfológiai jellemzése"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar A magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának hidromorfológiai jellemzése Tudományos Diákköri Konferencia Készítette: Sági Rajmund, Infrastruktúra-építőmérnök MS.c. hallgató Konzulens: Dr. Baranya Sándor, okl. mérnök, egyetemi adjunktus Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Budapest, november

2 Tartalmi kivonat A TDK dolgozatomban a Tisza folyó Mindszent alatti szakaszának hidromorfológiai állapotjellemzésével foglalkozom. A téma aktualitását az EU Víz Keretirányelvének hazai szinten való alkalmazása indokolja, melynek egyik alapfeladataként a víztestek hidromorfológiai állapotjellemzése került megfogalmazásra. Korszerű technológiával (ADCP mérőműszerrel), új mérési módszerekkel részletes áramlás (sebesség, vízhozam)- és morfológiai (medergeometria, lebegtetett és görgetett hordalék, valamint mederanyag) felmérések és mintavételek felhasználásával hidrodinamikai és hidromorfológiai paraméter-eloszlás számítását és ábrázolását készítem el. A függély menti sebességeloszlások és hordaléktöménység mérési adatok, valamint a hordalékminták szemeloszlási görbéinek felhasználásával a Tisza folyó görgetett és lebegtetett hordalékszállítását kívánom meghatározni a mért vízjárási tartományban. A hosszirányban végrehajtott mozgó hajós ADCP mélységmérések segítségével és a folyószakaszon vett mederminták szemeloszlási görbéinek felhasználásával számítom a folyószakaszon található mederformák alaktani és morfológiai jellemzőit. A korábban már felmért adatok segítségével a hidromorfológiai és környezeti paraméterek időbeli változásának követését is célom bemutatni. A TDK dolgozatom alapul szolgál majd egy numerikus hidrodinamikai és hordaléktranszport modell bearányosításához és paraméterezéséhez, ezáltal kellően megbízhatóvá téve a modellt a vele történő kanyarulatfejlődés és medervándorlási folyamatok előrejelzésére és számszerű becslésére.

3 KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Köszönetemet fejezem ki Dr. Baranya Sándor Ph.D. okl. mérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusának, aki konzulensemként végig irányította és segítette a TDK dolgozatom eredményes elkészítését és Dr. Józsa Jánosnak, a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének tanszékvezetőjének aki nagyban hozzájárult a mérések megvalósulásához, valamint Dr. Kozák Péter Ph.D. okl. mérnök, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatójának, aki mind anyagi támogatással, mind az ATIKÖVIZIG szakembereinek biztosításával segítette és támogatta a terepi mérések sikeres elvégzését. Megköszönöm Édesapámnak, Sági Jánosnak, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szegedi Szakaszmérnökség vezetőjének, hogy végig segítette, támogatta és irányította a terepi mérések probléma nélküli lebonyolítását, valamint munkatársainak Kohn Sándornak és Dobos Péternek a terepi mérésekben és a laboratóriumi feldolgozásban nyújtott segítségüket. Lábdy Jenőnek az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízrajzi és Környezetkezelési Osztály vezetőjének, valamint munkatársainak Seres Tibornak, Juhász Tamásnak, Paku Zoltánnak és Lázár Miklósnak a terepi vízrajzos mérések és laboratóriumi feldolgozásokban nyújtott segítségüket, valamint a vízrajzi adatokat rendelkezésemre bocsájtását. Borza Tibornak az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztály vezetőjének, valamint munkatársainak Marjanovic Dusánnak a terepi geodéziai mérésekben nyújtott segítségét, továbbá Sári Csabának és Keller Péternek a folyamos adatok és térképek rendelkezésemre bocsátását.

4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 6 BEVEZETÉS A VGT VÍZTEST ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE ÉS A FELSZÍNI VIZEK HIDROMORFOLÓGIAI MONITORINGJA KÖZÖTTI KAPCSOLAT VIZSGÁLATI TERÜLET BEMUTATÁSA A TISZA ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ALSÓ-TISZA JELLEMZÉSE A REFERENCIA SZAKASZ RÉSZLETES LEÍRÁSA VÉGREHAJTOTT TEREPI MÉRÉSEK, AZOK ESZKÖZEINEK ÉS MÓDSZEREINEK BEMUTATÁSA GEODÉZIAI -ÉS MEDERFELMÉRÉS Referencia völgyszelvény felvétele Mederszakasz felvétele Vízszínesés mérése VÍZHOZAM -ÉS ÁRAMLÁSMÉRÉSEK Keresztszelvényben végrehajtott ADCP mérés (vízhozammérés) Rögzített pontú ADCP mérések Mozgóhajós ADCP mérések (cikk-cakk) MORFOLÓGIAI MÉRÉSEK Lebegtetett hordalék mintavétel Mederanyag mintavétel Medervándorlás mérés Hossz-menti dűnemérés (ADCP-vel) Iszapvastagság mérés KÖRNYEZETI FELMÉRÉS MÉRÉSI ADATOK FELDOLGOZÁSA LEBEGTETETT HORDALÉK KIÉRTÉKELÉS Lebegtetett hordalék töménységének meghatározása Lebegtetett hordalék szemeloszlásának meghatározása MEDERANYAG MINTA KIÉRTÉKELÉS Mederanyag szemeloszlásának meghatározása HIDROMORFOLÓGIAI MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE ÉS BEMUTATÁSA GEODÉZIAI -ÉS MEDERFELMÉRÉS EREDMÉNYEI Referencia völgyszelvény Mederszakasz Vízszínesés VÍZHOZAM -ÉS ÁRAMLÁSMÉRÉSEK EREDMÉNYEI Keresztszelvényben végrehajtott ADCP vízhozammérés Rögzített pontú ADCP mérések Mozgóhajós ADCP mérések (cikk-cakk) mérés MORFOLÓGIAI MÉRÉSEK EREDMÉNYEI Lebegtetett hordalék Mederanyag Medervándorlás Hossz-menti dűnemérés Iszapvastagság KÖRNYEZETI ÁLLAPOT JELLEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁS... 48

5 ÁBRAJEGYZÉK KÉPJEGYZÉK TÁBLÁZATJEGYZÉK IRODALOMJEGYZÉK... 52

6 ELŐZMÉNYEK Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 1998-as jelentése szerint az európai vizek általános szintje a nyolcvanas évek óta nem javult jelentősen, és első sorban a kisebb vizeket és a felszín alatti vizeket fenyegeti romlás. A 2003-ban megjelenő, a Vizek állapota Európában című kisebb összefoglaló jellegű dokumentum szerint a helyzet az előző évekhez képest jobb, a vizek védelme és minősége javuló tendenciát mutat (Nagy 2007) ban négy alkalommal (az Európai Unió Tanácsa június 25-én, a Régiók Bizottsága szeptember 19-én, a Gazdasági és Szociális Bizottság szeptember 26- án és az Európai Parlament október 23-án) szólították fel az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot egy olyan Tanácsi irányelvre, amely meghatározza az európai vízpolitika kereteit december 22-én - európai vízügyi mérföldként is jegyzett /60/EC direktíva (Európai Unió Víz Keretirányelv, későbbiekben EU VKI vagy Direktíva) jogerőre emelkedett, mely a fontosabb, modern vízgazdálkodási kérdéseket tartalmazza. Fő célkitűzése Európa összes vizére vonatkozóan a 2015-ig elérendő jó állapot megvalósítása. A Víz Keretirányelv az eddigi uniós gyakorlati vízgazdálkodás területén merőben új elemeket, új megközelítést tartalmaz, minden eddiginél komplexebben kezeli a vízgyűjtő területét. Az irányelv a vízi környezet fenntartását és javítását tűzte ki célul, főként az érintett vizek minőségére irányul, de a vizek jó mennyiségi állapotára vonatkozó részleteket is tartalmaz. Alapvetően ökológiai szemléletű, ami az európai gondolkodás újirányú változását mutatja, és előmozdíthatja, illetve tovább mélyítheti a párbeszédet a mérnökök, természetvédők és a társadalom között. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta Magyarországra nézve is kötelező a Direktívában előírt feladatok végrehajtása, Magyarország - elhelyezkedése miatt - alapvetően érdekelt abban, hogy a Duna vízgyűjtőkerületben mielőbb teljesüljenek a VKI célkitűzései. A Víz Keretirányelv legfőbb célja, hogy a felszíni (folyók, patakok, tavak) és felszín alatti víztestek jó állapotba kerüljenek 2015-re. A keretirányelv szerint a jó állapot nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. Amennyiben a természeti vagy a gazdasági lehetőségek nem teszik lehetővé a jó állapot megvalósítását 2015-ig, úgy a határidők a VKI által felkínált mentességek megalapozott indoklásával 2021-re, illetve 2027-re kitolhatók (következő két 6 éves ciklusba) (VKKI 2009). A VKI célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VKI eszköze) foglalja össze, amely egy gondos és kiterjedt tervezési folyamat eredményeként született meg. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv (továbbiakban VGT) tartalmazza az összes szükséges információt, amely a víztestekről rendelkezésre áll, az állapotértékelések eredményét, azt, hogy milyen problémák jelentkeznek a tervezési területen és ennek milyen okai azonosíthatók, továbbá, hogy milyen környezeti célokat tűzhetünk ki, és ezek eléréséhez milyen műszaki és szabályozási intézkedésekre, illetve pénzügyi támogatásokra, ösztönzőkre van szükség. A VGT elsősorban azoknak a szabályozásoknak és programoknak az összefoglalása, amelyek biztosítják a környezeti célkitűzések elérését (azaz a jó ökológiai, kémiai és mennyiségi állapot elérését)

7 A VGT nem kiviteli terv, hanem a vizek állapotát feltáró és annak jó állapot -ba hozását megalapozó koncepcionális és stratégiai terv. Célja az optimális intézkedési változatok átfogó (műszaki, szabályozási és gazdasági-társadalmi szempontú) ismertetése, amely meghatározza az intézményi feladatokat, és amely alapján folytathatók, illetve elindíthatók a megvalósítást szolgáló programok

8 BEVEZETÉS Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásával vállalta az Európai Unió Víz Keretirányelvéban (EU VKI, 60/2000 EC) foglalt célok megvalósítását és az ehhez szükséges intézkedések végrehajtását. A EU VKI-ben meghatározott célok eszköze az ún. vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) megfogalmazott intézkedések, melyek alapjául a vízfolyásokat reprezentatívan jellemző víztestek állapot-meghatározása szolgál, amelyekhez 2007-től az országos monitoring hálózat szolgáltatja a megalapozást jelentő adatokat. Az állapot-meghatározásnak egyik kiemelten fontos alappillére a víztestek hidromorfológiai állapotértékelése. Ennek keretében valósult meg A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése című pályázati projekt, mely módszertani, végrehajtási és irányítási eszközöket, illetve speciális adatbázis-hátteret és feldolgozó szoftvereket valósított meg. A projekt keretében néhány folyószakaszra elvégzett célirányos expedíciós mérésekkel lehetővé vált a víztestek hidromorfológiai állapotértékelése, mely szoros kapcsolatban van az ökoszisztémával, az ökológiai állapotértékeléssel. Jelen TDK dolgozatomban a magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának (Mindszent városa alatt) hidromorfológiai állapotát és időbeli állapotváltozásának jellemzését kívánom bemutatni, alapozva a hidromorfológia című projekt 2008 novemberében és a dolgozatom keretében 2010 októberében újonnan végrehajtott expedíciós mérések (feltáró és felügyeleti monitoring) mérési adataira. A vizsgálatok során a leíró paraméterek pontbeli, hossz- és felület mentén értelmezett értékeit elemeztem, különös súlyt fektetve ez utóbbira, hiszen elsősorban a folyószakaszok teljes (nem szelvények mentén definiált) jellemzését írja elő a Víz Keretirányelv. A mérési tervek is ez alapján készültek, így a pontbeli és szelvények menti mérések mellett a teljes szakaszra kiterjedő mérések eredményeit is szeretném bemutatni. A mérési adatok célirányos feldolgozásával a mederfenék közeli áramlási paraméterekre is számszerű becslést kívánok adni, majd azok mezőszerű eloszlásait bemutatni. Korábbi szakirodalomi tanulmányokra és mérési tapasztalatokra alapozva a 2010-es expedíciós mérések alkalmával az eddigi legjobb gyakorlatot és méréstechnikát követve próbáltuk eljárni, melyeket dolgozatomban ismertetek. A korszerű technológiával (ADCP mérőműszerrel) és az új mérési módszerekkel részletes áramlás (vízsebesség, vízhozam)- és morfológiai (medergeometria, lebegtetett hordalék és mederanyag) felmérések és mintavételek felhasználásával hidrodinamikai és hidromorfológiai paraméter-eloszlás számítását és ábrázolását kívánom bemutatni. A függély menti sebességeloszlások és hordaléktöménység mérési adatok, valamint a hordalékminták szemeloszlási görbéinek felhasználásával meghatározni a Tisza folyó görgetett és lebegtetett hordalékszállítását a mért vízjárási tartományban. A kereszt- (cikk-cakk) és hosszirányban (módszertani bővítés) végrehajtott mozgó hajós ADCP áramlás és- mélységmérések segítségével, valamint a vett mederminták szemeloszlási görbéinek felhasználásával számítom a folyószakaszon található mederformák alaktani és morfológiai jellemzőit

9 Mindezzel célom bemutatni, hogy a piacon jelenleg kapható finom beállítású műszerekkel és eszközökkel ma már sokkal gyorsabb és részletesebb felmérésre és adat elemzésre vagyunk képesek, mint korábban. Az így kapott részletes mért és számított paraméter eloszlások felhasználhatók a VKI szerinti hidromorfológiai állapotértékeléshez, illetve a vízépítési tervezésekben és elemzésekben ma már elengedhetetlenül fontos, gyorsan fejlődő numerikus modellek bearányosításához és paraméterezéséhez

10 1. A VGT VÍZTEST ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE ÉS A FELSZÍNI VIZEK HIDROMORFOLÓGIAI MONITORINGJA KÖZÖTTI KAPCSOLAT A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés (VGT) tervezési folyamata többlépcsős, iteratív jellegű, ennek során össze kellett hangolni az ökológiai, műszaki, társadalmi és gazdasági szempontokat. A tervezés legfontosabb lépéseit a következő szerkezeti ábra (1. ábra) mutatja (VKKI 2009). FP FB MF MZ Hal K K K K K J M Gy R Biológiai elemek J M Gy R J M Gy R J M Gy R Fizikai-kémiai elemek Szerv. Táp. Sót. Sav. K K K K J M J M J M J M J M Gy Hidromorfológiai elemek Hossz. Duzz. Ártér Favíz. Vízj. Morf. K K K K K K J J J J Veszélyes anyagok Elsőbbs. 4 fém Jó Jó Nem Nem J R J Legrosszabb osztály Legrosszabb osztály Legrosszabb osztály Rosszabb osztály Ökológiai állapot K J M Gy R Kémiai állapot Jó Nem Víztest állapota K J M Gy R 1. ábra: A felszíni vizek hidromorfológiai állapotjellemzésének helye a VGT folyamatában

11 Mint, ahogy azt a fentebbi ábra is mutatja a tervezés első lépéseként az alapegységnek számító ún. víztestek kijelölése és a víztesthez tartozó vízgyűjtők meghatározása volt a feladat. A VKI célkitűzései szerint a között elkészítendő vízgazdálkodási tervekhez 2007-től az országos monitoring hálózat szolgáltatja a megalapozást jelentő adatokat, sőt a tervezés, majd a későbbi végrehajtás hatásvizsgálatánál is fontos a monitoringozás (víztestek általános állapotáról, az emberi hatásokkal érintett területekről, az intézkedések hatásáról, valamint ide tartozik az emberi tevékenységekre vonatkozó adatgyűjtés is) eredményeinek felhasználása. Ennek hatására valósult meg (továbbá a VKI 8. cikkelye, valamint V. melléklete is kötelezően előírja) A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése című pályázati projekt, mely módszertani, végrehajtási és irányítási eszközöket, illetve speciális adatbázis-hátteret és feldolgozó szoftvereket valósított meg. A hidromorfológiai monitoring fő célja a hidromorfológiai és az ökológiai állapot felmérése és időbeli követése, melyet a VGT későbbi 2x6 éves ciklusának, 1-1 kiválasztott éveiben a VKI kötelezően elő is ír felügyeleti monitoring címen. Ez a cél vezérelte a mért paraméterek körének és a mérési helyeknek a kiválasztását. Ezen projekt keretében került kijelölésre és 2008 novemberében egy expedíciós mérés (feltáró monitoring) alkalmával felmérésre - a vizsgálatomat is képező -, egy, a Tisza Mindszent városa alatti reprezentatív szakasza. A dolgozatom bevezetőjében leírtak szerint ezen szakaszra végeztem el a víztest állapotértékelésének egyik alappillérét jelentő részletes hidromorfológiai állapot-és időbeli állapotváltozás jellemzést, melynek alapját a 2008-as novemberi és a dolgozatom keretében 2010 októberében újonnan végrehajtott expedíciós mérések ( felügyeleti monitoring) eredményei jelentik

12 2. VIZSGÁLATI TERÜLET BEMUTATÁSA 2.1 A TISZA ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA A Tisza a Duna leghosszabb mellékfolyója, Közép-Európa egyik legjelentősebb folyója, amely az Ukrajnában levő Máramarosi-havasokban 1886 m magasságban eredő Fekete- és Fehér-Tisza összefolyásából keletkezik, majd Szerbia területén, Titelnél torkollik a Dunába. Magyarország területének kereken a fele tartozik a Tisza vízgyűjtőjéhez, km 2, a teljes vízgyűjtője km 2. A Tisza-völgy szabályozásának munkáit 1846 nyarán kezdtek el Tiszadobnál Vásárhelyi Pál töltésezési és átvágási elgondolásai szerint, melyet hivatalosan 1908-ban nyilvánítottak késznek. Az átvágások rendszerével a Tiszaújlak és Titel közötti 1214 km hosszúságú folyószakaszt 756 km-re megrövidítették (2. ábra). 2. ábra: A Tisza hossz szelvénye a szabályozás előtt és után (Lászlóffy 1982) A megrövidített folyónak az 5/6-a régi, érintetlen folyómeder, és csak 1/6-a az ásott meder. Az átvágások leginkább enyhe hajlású ívként fejlődtek ki a nagyjából egyharmad szelvényfelülettel készített, és a víz kimosó ereje által teljes méretűre bővített vezérárkokból. A kanyarulatok, elfajult meanderek, vagy kettős kanyarodású szűrflexiók megszüntetése nemcsak a hajózást segítette, hanem a jégtorlaszok odafagyását is gátolta, illetve ki is küszöbölte. Az átvágások száma összhangban állt a szűk töltésközökkel is, hiszen az árvízi sodorvonalnak is őrányt szabó lefolyási út vonala szélesen kanyargó anyamederben nem lett volna elkészíthető. A szabályozás nagyságrendjére vonatkozó adatokat az 1. táblázat illusztrálja

13 Sorszám Az évi kisvízszint magassága m.a.f. Az esés megváltozása b:a Sági Rajmund Tudományos Diákköri Konferencia 2010 Jellegzetes szakaszokat meghatározó pontok Torkolat 69,7 előtt km után km ,9 0,0212 0,0129 0,59 Törökbecse 70,6 A tiszai átvágások és az általuk előidézett mederváltozások jellemző időszakonként összefoglalva A folyószakasz hossza Az átvágások A kisvízszín esése a szabályozás megrövidült % száma hoszsza km /91 % a % b ,5 0,0177 0,0222 1,26 Maros-torok (Szeged) ,6 0,0225 0,0293 1,30 Körös-torok (Csongrád) 75, ,6 0,0198 0,0354 1,79 Zagyva-torok (Szolnok) 78, ,5 0,0183 0,0509 2,78 Tiszaderzs 82, ,4 0,0429 0,0636 1,48 Ároktő 85, ,2 0,0511 0,0676 1,32 Sajó-torok 87, ,8 0,0157 0,0321 2,04 Bodrog-torok (Tokaj) 89, ,5 0,0515 0,0892 1,73 Csap 97, ,7 0,0482 0,0791 1,64 Szamos-torok (Vásáros- 101, ,4 0,1104 0,151 1,36 Borsa-torok (Mezővári) 108, ,1 0,3671 0,4177 1,14 Tiszaújlak 115, Forrás 168 Összesen , Megjegyzés A dunai torklat magassága adva lévén, a meder kimélyülése eséscsökkenéssel járt E szakaszok voltak legkevésbé ámegrövidíthetők átvágásokkal Nagy esésváltozások, ezért labilis meder A Sajó hordalékkúpja, ezért nagyobb esés Nagy esésváltozások, ezért a partok erősen rongálódnak A síkság pereme 1. táblázat: A tiszai átvágások és az általuk előidézett mederváltozások jellemzői időszakonként összefoglalva (Kardos et al. 1975) 2.2 AZ ALSÓ-TISZA JELLEMZÉSE A Tisza magyarországi szakaszát három részre tagolják, ebből az Alsó-Tisza megnevezés a Tiszaug - déli országhatár közötti szakaszra vonatkozik. Ezen szakasz jellemző vízhozama a csongrádi szelvényben kisvízkor 115 m 3 /s, közepes vízállásnál 550 m 3 /s (Szegednél 820 m 3 /s), árvíz idején pedig eléri a 3630 m 3 /s -ot (Szegednél), vízjátéka 10 m feletti. A folyó vízszintjének esése 2,9 cm/km, sebessége (Szentesnél) kisvízkor 0,1-0,4 m/s, középvízkor 0,6-0,9 m/s, nagyvízkor 1,5 m/s. A felsorolt értékek a Tisza ingadozó vízjárását tükrözik, az egyes hidrológiai állapotok közötti átmenet azonban lassú, amit az árvizek tartóssága is bizonyít, hiszen a kis esés miatt az egyes árhullámok utolérhetik egymást. A folyó hordalékszállítás a vízjáráshoz kötődően változik. A fenéküledék mennyisége ezredrésze a lebegtetett szállított üledéknek. Közepes vízhozam értékek mellett az alsó szakasz hordalék-töménységének sokéves átlaga 365 g/m 3 (Fiala et al. 2006). Tisza medre Kiskörétől Szegedig kanyarogva bevágódó jellegű, melynek oka, hogy bár e szakaszon esése az átvágások ellenére sem növekedett számottevően, egészen a Maros torkolatáig nem kap érdemi hordalék-utánpótlást. Medrének anyaga többnyire finomszemcsés, amelyet még a lassú folyású víz is könnyen magával ragad, így medre itt fokozatosan kimélyül, és kisvízszintje is csökken (Wikipédia: Tisza)

14 2.3 A REFERENCIA SZAKASZ RÉSZLETES LEÍRÁSA A vizsgálatomat képező, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén elhelyezkedő referencia szakasz Mártély és Mindszent között, a mindszenti komp alatt kb. 6,5 fkm-re, a folyó fkm-re között helyezkedik el (3. ábra). 3. ábra: Részletes helyszínrajz a referencia szakaszról Mártélytól Mindszent felé ~3,5 km-t haladva, ott balra - a MOL Földgázszállító Zrt. szakaszoló állomásához vezető - burkolt útra fordulva érhető el a szelvény autóval, míg hajóval való megközelítése a mindszenti kompátkelőtől lehetséges. Maga a referencia szelvény a Tisza alatti gázátvezetés nyomvonalában, az erdőirtás sávjában, a Tisza fkm-ben helyezkedik el. A folyószakaszt hidromorfológiai jellemzés céljából azért választottuk konzulensemmel, Dr. Baranya Sándorral, mert a hidromorfológia című projekt egyik mintaszakasza volt, ezért minőségi, nyers mérési adatok álltak rendelkezésemre a 2008-as évből. A dolgozatom keretében - az ATIKÖVIZIG mérőcsoportja segítségével idén, október között, egy 2 napos mérési expedíció alkalmával újból felmérésre került az ismertetett folyószakasz egy másik vízjárási állapotban, ezáltal lehetőségem nyílt a hidromorfológiai állapotváltozás jellemzésére is

15 3. VÉGREHAJTOTT TEREPI MÉRÉSEK, AZOK ESZKÖZEINEK ÉS MÓDSZEREINEK BEMUTATÁSA E pontban kívánom bemutatni, hogy a végrehajtott mérési módszerekkel és eszközökkel milyen hidromorfológiai paraméterek mintázhatók, illetve, hogy a 2008-as és 2010-es évék terepi mérései közötti miben jártunk el másképpen. 3.1 GEODÉZIAI -ÉS MEDERFELMÉRÉS REFERENCIA VÖLGYSZELVÉNY FELVÉTELE A víztestek alaktani változásainak egy részét a geodéziai pontossággal felmért referencia szelvényben, illetve völgyszelvényben végbemenő, szelvény mentén definiált változásokkal tudjuk jellemezni. A referencia völgyszelvény (1. kép) felvétele magába foglalja mind a vízzel borított folyómedret, mind a száraz, jobb és bal parton húzódó hullámtéri részt a töltéskoronák szintjéig. A száraz parti részen a mérésnek tartalmaznia kell a jellegzetes meder -és töltéspontokat (vízszél, partél, töltésláb és töltéskorona), illetve a terepen előforduló egyéb jellegzetes tereppontokat (magaslatok, mélyedések, övzátonyok, hullámtéri csatornák, műtárgyak), míg a vízzel borított részen fel kell jegyezni a sodorvonal helyét. A hullámtéren a mért magassági pontok sűrűségét a mérést végző, míg a vízzel borított szelvényrészen a vízhozammérés során alkalmazott pontsűrűség (mintavételezési frekvencia és a hajózási sebessége függvénye) határozza meg. Bal parti hullámtér 1. kép: A referencia völgyszelvény részei Tisza középvízi medre A 2010-es mérés alkalmával - a 2008-ban használt szintezéssel történő terepmagasság meghatározás helyett - kézi RTK GPS vevőt használtunk fel. Ezen korszerű helymeghatározó technika segítségével lehetőségünk van 1-2 cm pontosságú magassági adatok mérésére a vízszintes értelmű koordináták meghatározása mellett. A műszer alkalmazásával a számunkra kellően pontos terepmagasságok meghatározása mellett időt és munkaerőt (figuránst) tudtunk spórolni, mert egy személy elegendő volt a mérések elvégzéséhez (2. kép). Az RTK GPS működésének részletesebb leírásáról bővebben pl. Fényi (2008) tanulmányában olvasható

16 RTK GPS 2. kép: Mérési eszközök ADCP által mért ksz. cellái és medergeometria A meder szelvény (referencia szelvény) felvételére, a jelenlegi vízrajzi gyakorlatban egyre szélesebb körben alkalmazott akusztikus Doppler leven működő mérőműszert használtunk fel. A műszert elsősorban térbeli sebességvektorok mérésére fejlesztették ki, azonban egy másodlagos funkciójaként mederletapogatásra is alkalmas. A keresztszelvény felmérése alatt a hajónk sebességét a Tisza akkori átlagsebessége (0,6 m/s) és 1m/s értékek között próbáltuk tartani, míg a mintavételezés frekvenciáját 1,5 Hz-re állítottuk, amiből így egy méter alatti térbeli felbontás adódik, érzékelhető tehát, hogy mind időben mind térben meglehetősen nagy pontosságú adatokat eredményez a felmérés (2. kép). A felmérés vízszintes helyzetét az ADCP műszer tengelyére helyezett RTK GPS vevő szolgáltatta. Az ADCP műszerről részletesebb leírásáról bővebb pl. Sokoray-Varga (2004) tanulmányában olvasható MEDERSZAKASZ FELVÉTELE A víztestek alaktani változásainak legtöbb részét az egy szakaszon végbemenő változások nyomon követésével tudjuk legfőképpen jellemezni, melyet a VKI is megkövetel. Egy kellő pontossággal felmért meder, majd az ebből készített medermodell alapján, a szakaszon előforduló mederalakzatok jól beazonosíthatók. A sodorvonal helyzete egyértelműen kirajzolható, és az esetleges feltöltődések, gázlós szakaszok, lokális kimélyülések is megjelennek rajta. Egy későbbi felmérés alkalmával a beazonosított mederformák fejlődésére, annak sebességére, tendenciájára lehet rámutatni, és mint ilyen különösen fontos szerepet játszik a hidromorfológiai és medermorfológiai állapotértékelésben. Az ADCP nagy előnye, hogy a gyors mérési eljárás következtében a szakasz viszonylag nagy részletességgel felmérhető és a szelvény menti adatok helyett a teljes mederfelület előállítható. Ezért egy cikk-cakk nyomvonalat követve a referencia szakasz felmérésre került, azonban a 2010-es mérés alkalmával a mérés útvonalát megváltoztattuk a 2008-as felméréshez képest. Ezt azért tettük, mert a korábbi tanlányok és elemzések rámutattak arra, hogy a partmenti ismeretlen magasságú zónák meghatározására alkalmazott interpolációs technikák sok esetben a partvonal magasságát interpolálják a sekélyebb részek magasságaihoz, ezáltal a partmenti részek hibásan, cirádásszerű kitüremkedések formájában képződnek le. Ezen interpolációs hiba kiküszöböléséhez a partvonal mentén is szükséges méréseket végezni, melyet 2010-ben helyesen végre is hajtottunk (4.ábra)

17 4. ábra: 2008-as (kék) és 2010-es (fekete) mozgójós ADCP cikk-cakk felmérés közti különbég A mérési keresztszelvényeket egymástól a vízfolyás irányra merőlegesen, m távolságokban vettünk fel, a két szelvénymérés között pedig végig a part vonala mentén haladtunk VÍZSZÍNESÉS MÉRÉSE Amellett, hogy a vízszínesés egy nagyon fontos hidrológiai paramétere az adott vízjárásnak, fontos szerepe van a feldolgozás során a felmérések helyén kialakult vízszintek pontos balti feletti magasságra való emelésében. Ismervén a Tisza nagyon kis esését, szükséges volt egy nagyobb távolságon elvégzett vízfelszín rögzítése elvégzése. Ezt úgy hajtottuk végre, hogy a mindszenti vízmércén leolvastuk a mérés kezdete előtt a vízszintet, majd a mérési szelvényben RTK GPS- szel is rögzítettük azt. A kellően nagy távolság hatására (~7 km) a GPS 1-2cm-es pontatlanságából adódó hiba elenyészővé válik, így az esés számítható. A biztonság kedvéért a mindszenti vízmércére rámérve, ellenőriztük annak 0 pontjának balti feletti magasságát is a szükséges korrigálások céljából. A mérések végeztének időpontjainak rögzítésével és a vízmérce mellett párhuzamosan működő automatikus (10 percenként rögzít) vízszintregisztráló segítségével meghatározható vált a mérés ideje alatt végbemenő vízszintváltozás is, amivel szükség esetén korrigálni lehet a kapott eredményeket. 3.2 VÍZHOZAM -ÉS ÁRAMLÁSMÉRÉSEK KERESZTSZELVÉNYBEN VÉGREHAJTOTT ADCP MÉRÉS (VÍZHOZAMMÉRÉS)

18 Ezen mérés alkalmával a szelvény-menti sebességviszonyok kerültek meghatározásra a referenciaszelvényben végrehajtott 2x oda-vissza történő keresztirányú mozgóhajós ADCP felmérés segítségével, mellyel meghatározhatóvá válik a mérésünk idején uralkodó, az adott vízjárási állapothoz tartozó vízhozam. Az ADCP műszer a meder bizonyos tartományát (műszer jelkibocsájtója alatti, közvetlen felső vízréteg, valamint a meder fenék körüli zónákat) nem képes mérni, ez az ún. vak zóna, mely rétegekre a legközelebb mért sebességadatok extrapolációja útján ad értékeket, melyekkel így már meghatározhatóvá válik a szelvényben szállított helyes vízhozam érték. A vízhozammérés alkalmával állítjuk be a későbbi ADCP-s áramlásmérésekhez is használt - a tapasztalt áramlási viszonyokhoz legjobban illeszkedő ADCP cellaméretet és mérőhajó sebességet. A cellaméretet úgy állítjuk be, hogy a műszer a felvétel során a lehető legkevesebb hibás mérési cellát jelezzen (minél kisebb cellaméretet használunk, annál részletesebb képet kapunk az áramlásról, azonban a turbulencia okozta sebesség pulzáció miatt, annál több hibás mérési cellát is kaphatunk), a hajó sebességével pedig az aktuális szelvényátlag sebességét ne lépjük túl. A hajó pozícionálása a korábban említett módón RTK GPS-szel történik, mely koordináta adatokat az ADCP az általa mért sebességadatok mellet eltárol RÖGZÍTETT PONTÚ ADCP MÉRÉSEK E mérés során a függélymenti sebességviszonyok kerültek felmérése rögzített hajó segítségével. A mérések célja az volt, hogy az adott víztest egy-egy függélyére jellemző, időben állandósult sebességeloszlást állítsuk elő. A mért sebesség idősor ismeretében előállítható a turbulens sebességprofil, számíthatók a mederre és a hosszirányú elkeveredésre jellemző paraméterek és származtatható az áramlásra jellemző turbulens energiatartalom is. Az említett adatok mellett kimérhetővé válik az esetleges csavaráramlás jelenléte is folyókanyarulatok (és folyószabályozási művek) környékén. A mérést a referencia szelvényben 5, előre rögzített helyű függélyben kellett elvégezni, továbbá a vizsgálandó szakasz elején és végén további 3-3 függélyben. A függélyeket úgy kellett a szelvényben kiosztani, hogy egy függély jusson a szelvény legmélyebb pontjába, a többit pedig ennek figyelembe vételével, lehetőség szerint egyenletesen kellett szétosztani. A mérőhajót horgonnyal kellett rögzíteni (3. kép). 3. kép: Rögzített pontú ADCP felmérés képei A mérés során alkalmazandó cellaméret cm között legyen, a szelvény átlagos vízmélységének függvényében (lehetőség szerint a legkisebb mélységű függélyben se legyen

19 5-nél kevesebb érvényes cella). A mérést egy függélyben 5 percen keresztül kellett elvégezni, mely időt a korábbi tanulmányok (Baranya et al. 2008) elegendőnek vélték ahhoz, hogy egy állandósult sebességprofil előállhasson. A függély helyét az előirányzott ± 0,5 m pontossággal, célszerűen RTK GPS-szel határoztuk meg. Az adatok tárolását minden esetben nyers mérési adatok formájában kellett megtenni MOZGÓHAJÓS ADCP MÉRÉSEK (CIKK-CAKK) Ezen mérés alkalmával a szakasz teljes sebességviszonyainak rögzítése történik meg mozgóhajós ADCP felmérés segítségével az adott vízjárási állapotra, melyet a teljes vizsgálati szakasz áramlási viszonyainak megismeréséhez kellett elvégeznünk. A rövid idejű (teljes szakaszra néhány óra alatt elvégzett) méréssel az áramlási viszonyokról egyfajta pillanatfelvételt kapunk. A mérőhajóval, kis sebességgel, parttól partig tartó cikk-cakk útvonalon jártuk be a teljes szakaszt a ban leírtak figyelembevétele szerint (4. ábra). 3.3 MORFOLÓGIAI MÉRÉSEK LEBEGTETETT HORDALÉK MINTAVÉTEL A lebegtetett hordalék mintavétel célja, hogy meghatározható legyen a folyó adott vízjárás állapotához tartozó lebegtetett hordalékhozam mennyisége. Meghatározható legyen a lebegtetett hordalék koncentráció mind szelvénymenti, mind függélymenti eloszlása, a hordalék jellemző szemeloszlása és szemcsemérete, mely jellemzőkkel kapcsolatot tudunk felállítani a részletes áramlásmérések adataival és ezek egymás közti kölcsönhatásairól következtetéseket vonhatunk le. Az áramlásmérésekkel egyidejűleg a lebegtetett hordalékminták vételét is szükséges elvégezni. Ennek azonban sok esetben eszköz- és létszámbeli akadályai vannak, mint esetünkben is. Ezért ismervén a pontbeli ADCP függélymérések koordinátáit, a második mérési napon vettünk csak lebegtetett hordalékmintákat. A két mérési nap közti vízállásváltozás mindössze 8-10 cm volt, ezért a mért adatok biztonsággal elfogadhatók. A lebegtetett hordalék mintavétel módjában is változtattunk a korábbi mintázással szemben. Ugyanis 2008-ban szivattyús mintavevő (4. kép) segítségével a rögzített pontú áramlásmérés teljes függélyében vettek 10 l-nyi lebegtetett hordalékmintát, melynek eredményeként a hordalék függély menti eloszlásáról nem kapunk képet. Ezzel szemben a 2010-es mérés alkalmával ugyanazokban a függélyekeben - a vízmélységek függvényében - eltérő függély mélységekben vettünk, egyenként 10 l-nyi lebegtetett hordalék mintát, mellyel a hordalék függélymenti eloszlásán kívül, a függélysebesség eloszlás adatainak felhasználásával függélymenti hordalékhozam előállítására is képesek vagyunk. A vett mintákat talajmechanikai laboratóriumban szükséges kiértékelni, koncentráció és szemeloszlás meghatározásával, mely adatok birtokában a teljes szelvény menti hordalékhozam is számítható

20 Szivattyús lebegtetett hordalék mintavevő 4. kép: Hordalék mintavételi eszközök Mederanyag mintavevő ( Kajmánka ) MEDERANYAG MINTAVÉTEL A mederanyag mintavételből tudjuk meghatározni a vizsgált szakaszra jellemző mederanyag szemeloszlási görbét és jellemző szemcseméreteket, melyekből következtetni lehet meder ellenállására és annak elragadható képességére. Minden olyan függélyben mederanyagot kellet venni, ahol lebegtetett hordalék mintavétel is történt (itt jegyezném meg, hogy a 2010-es mérés alkalmával a meder sodorvonalában (3. függély) nem sikerült mintát vennünk, ezért csak 4 db mederminta került elemzésre). A mederanyag mintavételt az ATIKÖVIZIG saját műhelyében, a serleges mintavevő mintájára készült mederanyag mintavevővel ( Kajmánka ) (4. kép) végeztük el. A mintavétel során 0,5-1,0 kg-nyi zavart mintát vettünk, amit a VIZIG laboratóriumában kellet kielemeznünk MEDERVÁNDORLÁS MÉRÉS Ezen mérési eljárás alkalmazásával a meder vándorlásának sebességére tudunk számszerű becslést adni az adott vízjárási állapotokban. A vizsgálathoz a rögzített pontú függélymérések adatait használtam fel a következő formában. Az ADCP áramlás- és mélységmérő műszer rendelkezik egy ún. Bottom Tracking funkcióval, mely segítségével képes a meder relatív elmozdulása alapján számítani a csónak elmozdulását (megtett útját). Laza mederben a meder (görgetett hordalék) mozgása miatt úgy érzékeli, mintha a csónak mozogna, pedig az fixen, lehorgonyozva áll. Így az ADCP által vélt elmozdulás és a mérési idő hányadosaként számítható válik az adott függélyben lévő medervándorlási sebesség HOSSZ-MENTI DŰNEMÉRÉS (ADCP-VEL) A keresztszelvény menti mederletapogatás során nem kapunk részletes képet a meder hosszmenti alaktani változékonyságáról. Az interpolációs eljárás során ugyanis a két keresztszelvény közti ismeretlen rész a szelvénypont magasságok alapján kisimítódik, holott a domború partok mentén bizonyos dűneformációkat feltételeznénk a Tisza finom

Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni

Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni Tisza-völgyi Műhely alapító konferencia Szolnok, 2011. március 30. Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni Dr.

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon 2015. február 10. A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Torma Péter Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Mezőgazdasággal kapcsolatos hidromorfológiai terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben

Mezőgazdasággal kapcsolatos hidromorfológiai terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben Mezőgazdasággal kapcsolatos hidromorfológiai terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben Dr. Fehér János c. egyetemi docens FAMIFE Consulting Kutató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Gödöllő,

Részletesebben

2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat

2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat 2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat Készült a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrajzi és Adattári Osztálya által készített jelentés felhasználásával Idén május 5. és 7. között került lebonyolításra

Részletesebben

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. Április 2-3. Siófok Biró Marianna Simonffy

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

39. Meteorológiai Tudományos Napok, Budapest, 2013. november 21-22.

39. Meteorológiai Tudományos Napok, Budapest, 2013. november 21-22. 39. Meteorológiai Tudományos Napok, Budapest, 2013. november 21-22. Korszerű módszerek az árvizek részletgazdag helyszíni mérésében és numerikus modellezésében: júniusi tapasztalatok, eredmények és a továbblépés

Részletesebben

Vízkárelhárítás. Kisvízfolyások rendezése. www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1

Vízkárelhárítás. Kisvízfolyások rendezése. www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1 Vízkárelhárítás Kisvízfolyások rendezése www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1 Kisvízfolyások rendezésének lehetséges indokai Intenzív hordalékterhelés miatt függımeder alakult ki, nem megfelelı a vízelvezetés

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

A Vén-Duna mellékág vízszállításának és hordalékviszonyainak vizsgálata (15 évvel az élőhely-rekonstrukciós célú részleges megnyitás után)

A Vén-Duna mellékág vízszállításának és hordalékviszonyainak vizsgálata (15 évvel az élőhely-rekonstrukciós célú részleges megnyitás után) A Vén-Duna mellékág vízszállításának és hordalékviszonyainak vizsgálata (15 évvel az élőhely-rekonstrukciós célú részleges megnyitás után) Dr. Tamás Enikő Anna 1, Varga Antal 1, Sziebert János 2, Varga

Részletesebben

Egyidejű hidrodinamikai és morfológiai vizsgálatok a Dunán

Egyidejű hidrodinamikai és morfológiai vizsgálatok a Dunán Egyidejű hidrodinamikai és morfológiai vizsgálatok a Dunán Bandur Dávid, Reszl Árpád, Vas László Tamás Szakkollégiumi és tudományos diákköri munkánk során 2013 májusában lehetőségünk nyílt egy tanmeneten

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Az árvízkockázati térképezés információs eszközei Előadó: Kummer László Célkitűzés az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. Irányelv az

Részletesebben

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi

Részletesebben

Nagyvízi mederkezelési tervek készítése

Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Nagyvízi mederkezelési tervek készítése SZEMBENÉZÜNK AZ ÁRVIZEKKEL ÁRVÍZI VESZÉLYEZTETETTSÉG MAGYARORSZÁGON 2015. SZOLNOK Előadó: Tóth Zoltán, KÖTIVIZIG, folyógazdálkodási csoportvezető Szolnok, 2015 február

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN Készítette: KLINCSEK KRISZTINA környezettudomány szakos hallgató Témavezető: HORVÁTH ÁKOS egyetemi docens ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Részletesebben

Veszélyes Duna-szakaszok hidrodinamikai modellezése folyószabályozás tervezéshez I. konferencia

Veszélyes Duna-szakaszok hidrodinamikai modellezése folyószabályozás tervezéshez I. konferencia Veszélyes Duna-szakaszok hidrodinamikai modellezése folyószabályozás tervezéshez I. konferencia Az Alsó-Duna Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ADUKÖVÍZIG) az Interreg III. A Együttmőködési

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM T /1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Készítette:... kurzus Elfogadva: Dátum:...év...hó...nap NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő nyomásveszteségének mérése U-csöves

Részletesebben

Térbeli struktúra elemzés szél keltette tavi áramlásokban. Szanyi Sándor szanyi@vit.bme.hu BME VIT. MTA-MMT konferencia Budapest, 2012. június 21.

Térbeli struktúra elemzés szél keltette tavi áramlásokban. Szanyi Sándor szanyi@vit.bme.hu BME VIT. MTA-MMT konferencia Budapest, 2012. június 21. Térbeli struktúra elemzés szél keltette tavi áramlásokban Szanyi Sándor szanyi@vit.bme.hu BME VIT MTA-MMT konferencia Budapest, 2012. június 21. 1 Transzportfolyamatok sekély tavakban Transzportfolyamatok

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: X. tározó 1.2. A víztest VOR kódja: AIH041 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS. 35700/4299-6/2015.ált. iktatószámú végzés alapján

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS. 35700/4299-6/2015.ált. iktatószámú végzés alapján MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS 35700/4299-6/2015.ált. iktatószámú végzés alapján File név: PAKSII_KHT_Tenyall_tiszt_35700_4299-6_2015_alt_2015_0610_vegleges

Részletesebben

4-6. melléklet: Víz Keretirányelv felszín alatti vizek monitoring programja. Terepi jegyzőkönyvek

4-6. melléklet: Víz Keretirányelv felszín alatti vizek monitoring programja. Terepi jegyzőkönyvek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2-18 Nagykunság 4-6. melléklet: Víz Keretirányelv felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek 1) Digitális regisztrálás ellenőrzési naplója kutakhoz 2) Észlelési

Részletesebben

FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A

FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A VGT-BEN VÍZMINŐSÉGI MODELL ALKALMAZÁSA PONTSZERŰ ÉS DIFFÚZ TERHELÉSEK SZABÁLYOZÁSÁNAK VÍZTEST SZINTŰ

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. augusztus 14.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. augusztus 14. Hidrometeorológiai értékelés Készült 212. augusztus 14. Csapadék: Az igazgatóságunk területére 212 január 1. és augusztus 13. közötti időszakban 228, mm csapadék hullott, amely a sokéves 1-8 havi átlag

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszélyeztetettség Magyarországon 2015 konferenciasorozat, Szolnok 2015. február 03. LAURINYECZ PÁL műszaki referens KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET

BUDAPEST, VII. KERÜLET M.sz.: 1430 BUDAPEST, VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2014/1. félév Budapest, 2014.július BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2014/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN ALATTI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése

2. Rugalmas állandók mérése 2. Rugalmas állandók mérése Klasszikus fizika laboratórium Mérési jegyzőkönyv Mérést végezte: Vitkóczi Fanni Jegyzőkönyv leadásának időpontja: 2012. 12. 15. I. A mérés célja: Két anyag Young-modulusának

Részletesebben

jellemzése 602,4 km 2 7,85 millió m 3 )

jellemzése 602,4 km 2 7,85 millió m 3 ) Közép-dunántúli KörnyezetvK rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály A Velencei-tó vízgyűjtője je a Víz V z Keretirányelv tükrt krében Előad adó: : Horváth Angéla Velencei-tó

Részletesebben

Vízlépcsők építése attraktív beruházások

Vízlépcsők építése attraktív beruházások Vízlépcsők építése attraktív beruházások USA 76 000 gát Kína 86 000 gát Duna 69 gát Duna mellékfolyók 530 gát A Föld összes folyójának 66%-a duzzasztókkal szabályozott (FAO 2000) A folyami duzzasztók terhelés-hatás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Jegyzőkönyv a mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 8-1-1, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-8 A mérés célja A feladat egy mágneses térerősségmérő eszköz

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 1. Elérhetőségek Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 2. Hallgatói feladatok Zárthelyi dolgozat: 30% 1. HF: 40 % (határidő: 8. hét,

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-Magyarországi Környezetvédelmi

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Peltier-elemek vizsgálata

Peltier-elemek vizsgálata Peltier-elemek vizsgálata Mérés helyszíne: Vegyész labor Mérés időpontja: 2012.02.20. 17:00-20:00 Mérés végrehatói: Budai Csaba Sánta Botond I. Seebeck együttható közvetlen kimérése Az adott P-N átmenetre

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás Méréseinkhez a Thales Mobile Mapper CE térinformatikai GPS vevıt használtunk. A mérést a Szegedi Tudományegyetem Egyetem utcai épületének tetején található

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Világítástechnika (BME VIVEM 355) Beltéri mérés Világítástechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Hidrológiai helyzet. Kapolcsi Éva Fruzsina NYUDUVIZIG ÉDUVIZIG

Hidrológiai helyzet. Kapolcsi Éva Fruzsina NYUDUVIZIG ÉDUVIZIG 50 éve törtt rtént Emlékülés s az 1965 ös árvíz évfordulójárara Hidrológiai helyzet Előad adók: Kapolcsi Éva Fruzsina okl. építőmérnök NYUDUVIZIG Sütheő László okl. építőmérnök ÉDUVIZIG 2015. április 14.

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

ADCP-s vízhozammérések utófeldolgozása

ADCP-s vízhozammérések utófeldolgozása 1. Bevezetés, probléma felvetés ADCP-s vízhozammérések utófeldolgozása Mándity Milán - Sziebert János ADUVIZIG Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a dunai vízhozammérésekhez 2001-ben, központi beruházás

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Péter Tamás Földmérő földrendező mérnök BSc. Szak, V. évfolyam Dr.

Részletesebben

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz Országos Meteorológiai Szolgálat Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztály Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai Műszaki Hidrológiai Szakosztály 2010 ÉGHAJLATA, IDŐJÁRÁSA ÉS VÍZJÁRÁSA A TÉNYADATOK

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-8. Bükk és Borsodi-mezőség közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE Manninger M., Edelényi M., Jereb L., Pödör Z. VII. Erdő-klíma konferencia Debrecen, 2012. augusztus 30-31. Vázlat Célkitűzések Adatok Statisztikai,

Részletesebben

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003)

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Előadó: Láng István műszaki főigazgató helyettes Országos Vízügyi Főigazgatóság Összefoglaló adatok 12 árvízi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények Mohácsi Csilla A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 17. Leadás dátuma: 2008. 10. 08. 1 1. Mérések ismertetése Az első részben egy téglalap keresztmetszetű

Részletesebben

SOLTVADKERT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. A strand mederfenék jellemzése: Homokos, iszapos. 2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: Homokos, és gyepszőnyeggel borított. 3. A víz elérhetősége:

Részletesebben

A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése

A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése Finta Béla Gyula Gergő Ligeti Zsolt BGT Hungaria Környezettechnológai Kft. www.bgt.hu OpenGIS konferencia

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés

Hidrometeorológiai értékelés Hidrometeorológiai értékelés 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le az igazgatóság területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le (sok éves januári

Részletesebben

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez A mérési gyakorlatokra való felkészüléshez a Fizika Gyakorlatok c. jegyzet használható (Nagy P. Fizika gyakorlatok az általános és gazdasági agrármérnök hallgatók

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók

Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók Dr. Zsigovics István adjunktus, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, BME Epo-Trend,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Partvonal értelmezései: Hazai értelmezés: - Vízgazdálkodási lexikon (1970): A folyó v. tó középvízi medrének és a környező

Részletesebben

4-6 melléklet: Felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek

4-6 melléklet: Felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része 4-6 melléklet: Felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek 1) Digitális regisztrálás ellenőrzési naplója kutakhoz

Részletesebben

Szuhanyik János: Autodesk Land Desktop 3 a vízügyi tervezések munkaasztala. Autodesk Land Desktop 3 a vízügyi tervezések és elemzések munkaasztala

Szuhanyik János: Autodesk Land Desktop 3 a vízügyi tervezések munkaasztala. Autodesk Land Desktop 3 a vízügyi tervezések és elemzések munkaasztala Szuhanyik János: Autodesk Land Desktop 3 a vízügyi tervezések munkaasztala Autodesk Land Desktop 3 a vízügyi tervezések és elemzések munkaasztala A nemrég hazánkban is sajnálatosan levonuló árvíz során

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 201. október 1. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Sportági teljesítmény diagnosztika, méréseredmények feldolgozása, alkalmazása az edzéstervezés folyamatában.

Sportági teljesítmény diagnosztika, méréseredmények feldolgozása, alkalmazása az edzéstervezés folyamatában. Sportági teljesítmény diagnosztika, méréseredmények feldolgozása, alkalmazása az edzéstervezés folyamatában. Új technológia a kajak-kenu sportban: ArguStress Sport-Pro Kayak - Általános cél Folyamatosan

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, 2013. július 3-5. VGT a Víz Keretirányelvben A 2000/60/EK

Részletesebben

Erdészeti útügyi információs rendszerek

Erdészeti útügyi információs rendszerek Erdészeti útügyi információs rendszerek PÉTERFALVI József, MARKÓ Gergely, KOSZTKA Miklós 1 Az erdészeti útügyi információs rendszerek célja a feltáróhálózatok térképi vonalai és az azokhoz kapcsolt leíró

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

A VÍZJÁRÁS VÁLTOZÁSA A TISZA DÉL-ALFÖLDI SZAKASZÁN

A VÍZJÁRÁS VÁLTOZÁSA A TISZA DÉL-ALFÖLDI SZAKASZÁN A VÍZJÁRÁS VÁLTOZÁSA A TISZA DÉL-ALFÖLDI SZAKASZÁN Bezdán Mária * 1. Bevezetı A szabályozást követıen 1876. után a Tisza vize új mederben folytatta mederalakító munkáját. Mivel a Tisza medre mélyen beágyazott

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Záróvizsga szakdolgozat. Mérési bizonytalanság meghatározásának módszertana metallográfiai vizsgálatoknál. Kivonat

Záróvizsga szakdolgozat. Mérési bizonytalanság meghatározásának módszertana metallográfiai vizsgálatoknál. Kivonat Záróvizsga szakdolgozat Mérési bizonytalanság meghatározásának módszertana metallográfiai vizsgálatoknál Kivonat Csali-Kovács Krisztina Minőségirányítási szakirány 2006 1 1. Bevezetés 1.1. A dolgozat célja

Részletesebben

Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben

Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben Akusztikai állóhullámok levegőben vagy egyéb gázban történő vizsgálatához és azok hullámhosszának meghatározására alkalmas

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek emelt szint 101 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május 1. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

A nagyvízi meder vízszállító képessége hullámtéri vízhozammérések, azok problémái

A nagyvízi meder vízszállító képessége hullámtéri vízhozammérések, azok problémái A nagyvízi meder vízszállító képessége hullámtéri vízhozammérések, azok problémái Bevezetés A kilencvenes évek 2. felétől a Duna vízrendszeren egyre gyakrabban fordult elő árvíz. Az árvizek többször is

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal Deák József Maginecz János Szalai József Dervaderits Borbála Földtani felépítés Áramlási viszonyok Vízföldtani kérdések

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. november Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Water Resource Management in Protected Areas Vízkészletgazdálkodás védett területeken WAREMA Projekt Munkaülés A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, DDKÖVIZIG 2009. augusztus

Részletesebben