A nyers dohány piaci rendtartása az Európai Unióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyers dohány piaci rendtartása az Európai Unióban"

Átírás

1 A nyers dohány piaci rendtartása az Európai Unióban Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését elősegítő, GAK Kht által működtetett EU-Info szolgáltatás felhasználását megkönnyítő segédlet

2 A nyers dohány piaci rendtartása az Európai Unióban A nyers dohány piacszervezése a 2401 KN szám alatti nyers vagy feldolgozatlan dohányra vonatkozik az alábbiak szerint: jövedelemtámogatási rendszer, termelési orientáció és korlátozás, harmadik országgal folytatott kereskedelem. A dohányfajtákat az alábbi fajtatípusokba sorolják: I. mesterséges úton szárított II. természetes úton szárított világos dohány III. természetes úton szárított sötét dohány V. napon szárított IV. tűzön szárított VI. Basma VII. Katerini VIII. Kabo-Koulaki Termelői csoportok Tagállami elismerésük kérelem alapján történik. Ezek a szerveződések nem végezhetik a dohány elsődleges feldolgozását, egy dohánytermelő csak egy termelői csoporthoz tartozhat. Létrehozásuk a tagok kezdeményezésére történik, azzal acéllal, hogy a termelő tagok termelését kollektíven a piac igényihez igazítsák. Működésüket alapító okirat szabályozza, és csak a nyers dohány termelésére vonatkozik. A kvótamennyiségük tonnában meghatározva nagyobb, mint az adott tagállamra meghatározott garanciaküszöb százaléka. Legalább egyéves tagság után a tagsági viszony megszüntethető, ha a tag legkésőbb október 31.-ig írásban értesíti kilépési szándékáról a csoportot, amely a következő betakarítás kezdetén lép hatályba, könyvelésük alapján a külön támogatás felhasználásáról teljes körű ellenőrzésre nyílik mód. A tagállamok illetékességi körébe tartozik a termelői csoportok elismertetése. Az elismerési kérelmek elbírálása a beadástól számított 60 napon belül történik. A feltételek nem teljesülése esetén az elismerés visszavonható. Jövedelemtámogatások és az előleg kifizetése 2

3 Jövedelemtámogatást az elsődlegesen még nem feldolgozott és piaci előkészítésen még át nem esett dohánylevél kilogrammonként, illetve a nyersdohányra állapítanak meg. A jövedelemtámogatás és a kiegészítő kifizetések összegét dohány betakarításonként a Tanács határozza meg. Az összeg kialakításakor figyelembe veszik a dohányfajták világpiaci és a közösségen belüli értékesítési feltételeit. A jövedelemtámogatás összege az egy csoportba tartozó dohányfajták esetében azonos, kivétel Belgium, Németország, Ausztria és Franciaország, ahol a mesterségesen szárított és a természetes utón szárított sötét és világos dohánynál kiegészítő kifizetést alkalmaznak. Mértéke egyenlő az éves jövedelemtámogatás és az évi betakarításnál alkalmazott jövedelemtámogatás különbségének 65 %-ával. A jövedelemtámogatás biztosítása függ a származási területtől a minőségi követelményeknek való megfeleléstől termelési szerződés meglététől. A jövedelemtámogatást az elsődleges feldolgozó által átvett, az előírt minimális minőségnek megfelelő dohánylevél súlya alapján kell kiszámítani. A jövedelemtámogatás a teljes jövedelemtámogatás akár 45 %-át kitevő változó részből, és rögzített részből áll. A rögzített részt a termelői csoportnak, vagy a csoporthoz nem tartozó egyéni termelők kapják. A nedvességtartalmat max. 4 %-ra korrigálni kell. A változó részt a termelői csoporttagok kapják az elsődleges feldolgozó által fizetett felvásárlási ár alapján. A teljes jövedelemtámogatás 2 %-át kitevő külön támogatást szintén a termelői csoportok kapják. A betakarított termés leszállítása a betakarítást követő év április 15.-ig történik, kivéve a VI, VII, VIII fajtacsoport, ahol április 30. a határidő. A határidő be nem tartása a jövedelemtámogatásra való jog elvesztését vonja maga után. A kifizető ügynökség a dohány leszállítása után a minőség szerinti igazolás alapján, az okmányok benyújtásától számított 30 napon belül kifizeti a jövedelemtámogatásban a rögzített és a változó részét. A tagállamok a termelő kérelmére előlegfizetési lehetőséget biztosítanak, amit az ellenőrző szervek nyilatkozata alapján fizetnek ki. Az előlegre vonatkozó kérelemhez csatolni kell a termelővel kötött termeltetési szerződés másolatát, a termelő részére megállapított termelési kvóta másolatát és a termelő nyilatkozatát a betakarítás-kori szállítási mennyiségről. Előleg legfeljebb, a jövedelemtámogatás rögzített részével egyenlő, az előleg biztosítéka az előleg összege plusz 15%. Az előleget a kérelem és a biztosíték igazolás benyújtása után 30 napon belül, október 16. után fizetik. A jövedelem támogatást, a dohányt megtermelő tagállam fizeti vagy előlegezi meg. 3

4 , 385/2001 Termeltetési szerződések A termeltetési szerződéseket az elsődleges feldolgozók és a termelői csoportok, illetve egyetlen csoporthoz sem tartozó egyéni termelők fajtacsoportonként kötik. A termeltetési szerződések tartalma A termeltetési szerződések legalább az alábbiakat tartalmazzák: Szerződő feleket Utalást a termelő kvótájára A szállítandó maximális mennyiséget A termelés pontos helye, az érintett parcella területe A termelő kötelezettségvállalását a legkésőbb június 15.-i ültetésre A felvásárlási ár minőségi osztály szerint Az egyes fajták termőterületeinek körülhatárolását, A leszállított dohány minőségi követelményeit A szerződéskötési határidőt Előlegkérés esetén a biztosítékadási, visszaadási kötelezettséget A jövedelemtámogatás változó részének meghatározását A külön jövedelemtámogatási feltételeket a termelői csoportokkal kötött szerződések esetében A szerződéses feltételek szankcionálását Termeltetési szerződések versenyeztetési rendszerét abban az estben, ha a tagállam úgy dönt. A termeltetési szerződéseket adott év május 30.-ig kell megkötni. A határidő maximum 15 napos túllépése a jövedelemtámogatás 20 %-os csökkentését vonja maga után. A betakarításokról a Bizottságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás magába foglalja a meghatározott nedvességtartalmú, szerződésekkel lefedett, betakarított, fajtacsoportokra bontott dohány mennyiségét. Az információkat legkésőbb a betakarítás évének július 31-ig kell megadni. A termeléskorlátozás rendszere A közösségi dohánykvóta t nyers dohánylevél. A tagországonkénti maximális garancia küszöböket három egymást követő betakarítás után a Tanács határozza meg. A tagországi garanciaküszöböket fajtánként is rögzítik. 4

5 Termelési kvóták A tagországi garanciaküszöbök betartására a tagállami termelési kvótát felosztják az egyéni termelők és a termelői csoportok között. Mértékét az utolsó három év feldolgozásra leszállított átlagmennyiség alapján, kilogrammban határozzák meg. A termelési kvóta megállapítások konkrétan megjelölik a tanúsítvány birtokosát, a fajtacsoportot és az érvényes dohánymennyiséget. A minimális termelési kvóta 500 kg. A tagállami garanciaküszöbök egymás között átjárhatók, de az EMOGA számára plusz költséget nem eredményezhetnek. A csoportoknak járó jövedelemtámogatás összege az 546/2002/EK I. sz. mellékletben található. A termelőnek kiosztott kvóta megegyezik az általa termelt átlagos mennyiséggel, amely az összes átlagmennyiség százalékos arányát jelenti. Azoknál a termelőknél, akik a termelésbe újonnan kapcsolódnak be, a termelési kvótakiosztást követő betakarításokig, illetve a következő hároméves termelési kvótakiosztásig a módosított kvóták változatlanok maradnak. A termelői csoportból kilépő tagok saját kvótajogosultságukat megtartják. A termelői kvótán felül termelt mennyiségre jövedelemtámogatás csak abban az esetben adható, ha a termelő a következő évi termelését a túllépés mértékével csökkenti, és a két betakarítás mennyisége megfelel a két betakarításra összevont kvótamennyiségnek. Adott tagállam egyéni termelői között a termelési kvóták átruházhatók. A garanciaküszöb módosítása Abban az esetben, ha az adott tagállamra, adott betakarításra vagy adott fajtacsoportra vonatkozó garanciaküszöb magasabb az előző betakarításra vonatkozó garanciaküszöbnél, akkor azt objektív szempontok alapján fel kell osztani. A tagállamok a többletmennyiséget azoknak a termelőknek adhatják, akiknél az előző betakarítás során egy más fajtacsoportra vonatkozóan csökkentették a termelési kvótával lefedett mennyiségeket, és akik jelentős mértékű termelésésszerűsítést tudnak végrehajtani nagyobb termelési mennyiség esetén. 5

6 A termelés átalakítására irányuló intézkedések, nemzeti kvótatartalék A tagállamok, minden fajtacsoportra és betakarításra nemzeti kvóta-tartalékot képezhetnek, annak érdekében, hogy a termelők átszervezhessék a gazdaságukat és más növényi kultúra termelésére térhessenek át. A nemzeti kvótatartalék az egyéni termelőknek és a termelői csoportoknak kiosztott kvóták lineáris csökkentése alapján felszabaduló kvótákból áll. Mértékét a tagállam határozza meg évente, ugyanarra a fajtacsoportra rögzített garanciaküszöb 0,5 2 % -a közötti értéken. Ezen túl a tagállam igénybe veheti a végleges jelleggel átruházott kvótákra vonatkozó termelési kvótában szereplő mennyiség legfeljebb 2%-ában meghatározott lineáris csökkentést, vagy az olyan termelési kvótát, amely a megadott határidőre nem lett termelői szerződéssel lefedve. A nemzeti kvótatartalékból származó kvótákat a termeltetési szerződések megkötése előtt kell szétosztani a kérelmezők között. A kvóta átruházása A kvóta átruházható ideiglenesen vagy véglegesen. A harmadik félre átruházott dohánytermelő gazdaság új tulajdonosa a hatósági nyilvántartásba vétel időpontjától jogosult a termelési kvóta megállapítására. A tagállamok által megállapított bejelentési határidő túllépés esetén, a termelési kvótajogosultság csak a következő betakarítástól lép életbe kivéve a haláleset miatt bekövetkezett kvótaátruházás. Tagállami engedéllyel az adott fajtacsoportra vonatkozó kvótajog a termelők között cserélhető. Termelési kvótaátruházás általában csak a 100 kg-nál nagyobb mennyiségekre engedélyezett. A kvóta visszavásárlása Azoknak az egyéni termelőknek, kik önként elhagyják az ágazatot, az átálláshoz kvóta visszavásárlási programot kell indítani. Ez csak azokra a termelőkre vonatkozik, akik igazolják, hogy az utóbbi három évben termeltetési szerződéssel rendelkeznek a visszavásárlási programban szereplő kvótákra. A betakarítási évenként május 30.-ig benyújtandó tagállami javaslatok alapján a Bizottság meghatározza, hogy az egyes tagállamok garanciaküszöbének legfeljebb 25 %-áig mely érzékeny területek és/vagy kiváló minőségű fajtacsoportok mentesülnek a visszavásárlási program alól. 6

7 Az ágazatot elhagyó termelőknek, november 1-ig írásban kell a csoportjukat vagy a tagállamot tájékoztatniuk döntésükről. A tényleges tagállami kvóta visszavásárlás előtt, november 1. és december 31. között, az eladási szándékot közzéteszik. A visszavásárlási program keretében rendelkezésre álló kvótákat megvásárló csoporttagok előnyt élveznek. A termelő ágazat elhagyási értesítőjét követő betakarítási évtől kezdve a fajtacsoport garanciaküszöbét a visszavásárolt mennyiséggel csökkenteni kell. Azok a termelők, akiknek a betakarítási kvótáját visszavásárolták, a betakarítási évtől függő mértékben a visszavásárlást követő három évig jövedelemtámogatásra jogosultak. Ezeket az összegeket évente május 31-ig kell kifizetni. A feldolgozókra, termelői csoportokra és termelőkre vonatkozóan gazdasági információkat, kvótákat, termelési kvóta megállapodásban szereplő mennyiségeket, stb. a tagállamok számítógépes információs rendszert működtetnek. A kvóta visszavásárlási program alól kivételt képező érzékeny termőterületek A rendeletek előírják, hogy a tagállamoknak évente, szeptembertől nyilvánosságra kell hozni kvótaértékesítési szándékát, hogy a tényleges visszavásárlás előtt más termelők megvehessék ezt a kvótát. A Bizottságnak ugyanakkor meghatározza azokat az érzékeny termőterületeket vagy kiváló minőségű fajtacsoportokat, amelyek az egyes tagállamok garanciaküszöbének legfeljebb 25 %-ig mentesülnek a nyers dohányra vonatkozó kvóta visszavásárlási program alkalmazása alól. Külön támogatás A teljes jövedelemtámogatás 2 %-áig külön támogatás fizethető a termelői csoportoknak a környezetvédelem továbbfejlesztése, minőségjavítás, irányítás erősítése és a közösségi szabályok csoporton belüli betartásának biztosítására. A támogatás felhasználható a termesztést követő év július 31-ig a VI, VII, és VIII. fajtacsoportoknál július 15-ig. A betakarítás évében október 16-tól kérelem esetén a különtámogatásból fizethető előleg a termelői csoport részére. Az előleg nagysága legfeljebb a termeltetési szerződés által fedezett dohánymennyiség 50 %-a lehet. További feltétel az előleg összege plusz 15 %-al megegyező biztosíték letétele. 7

8 2848/1998/EK Ellenőrzések A tagállami ellenőrzések adminisztratív ellenőrzések, helyszíni ellenőrzések, a dohánylevél leszállításának ellenőrzése, és a dohány elsődleges feldolgozása és piacra való felkészítése során végzett ellenőrzések lehetnek. A helyszíni ellenőrzéseket, a kockázatelemzéseket követően hajtják végre az alábbiak vizsgálatára: a termeltetési szerződésben megadott információk (rögzített terület, termelt fajtacsoport, a dohányfeldolgozóban tárolt dohánymennyiség) Az ellenőrzések fajtacsoportonként legalább a termelők 5 %-ra és a termelői csoportok 30 %-ra terjednek ki. A helyszíni ellenőrzések alkalmával feltárt szabálytalanságok esetén a hatóságok további ellenőrzéseket végeznek. A hatóságok valamennyi dohánybeszállítást ellenőriznek. Amennyiben jóváhagyott feldolgozó üzembe szállítják be a dohányt, a hatóságnak a szállítást előre engedélyeznie kell. A jóváhagyott felvásárló központba történő beszállításkor csak a feldolgozóüzembe történő átszállítás megengedett. A feldolgozóba történt megérkezés után történik a részletes ellenőrzés. Az elsődleges feldolgozáskor végzett ellenőrzések célja, hogy a Közösségben termelt vagy importból behozott dohány felügyelet alá vonják, és így megakadályozzák a többszöri ellenőrzésre való benyújtást. Az ellenőrzések az elsődleges feldolgozók 5 %-ra terjednek ki. 2848/1998/EK Büntetések Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a termeltetési szerződésben megjelölt parcellán legkésőbb június 15-ig nem ültették el a dohányt - de június 30-ig teljesíti az egyéni termelő - elveszti támogatási jogosultságának 50 %-át, illetve minden támogatási jogosultságát, ha az ültetés június 30 július 30 között történt meg. A július 30.-a utáni újraültetési időpont esetén a termelő elveszíti az adott évi jövedelemtámogatását és a következő betakarításra vonatkozó termelési kvótajogosultságát is. A bevallott területnél 10 %-al kisebb ténylegesen megművelt terület esetén az adott évi jövedelemtámogatását és a következő évi kvótáját a megállapított eltérés kétszeresével csökkentik. Eltérő nyilvántartású parcella esetén a jövedelemtámogatást 5 %-al csökkentik. Termelői csoporttag büntetése esetén a csoportnak járó támogatást is csökkentik a termelő támogatáscsökkentésének felével. 8

9 A külön támogatások összegét számszaki hiba esetén 1-20 % közötti összeggel csökkentik. A támogatás visszafizetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a csökkentés mértéke % között mozoghat. További szabálysértés esetén megvonják az elismerést. Amennyiben a termelői csoport a jövedelemtámogatás összegének rögzített és változó részét 30 napon túl fizeti ki, a külön támogatást 20 %-al csökkentik, további 30 napos késés esetén további 20% levonás maximum 150 napig. Visszavonják a feldolgozó engedélyét egy évre, amennyiben a felvásárlási ár és a jövedelemtámogatás rögzített részének megfizetésére meghatározott határidőt 30 nappal túllépi. Minden további 30 napos késedelem esetén az engedély 1-3 évre visszavonható. Közösségi dohányalap A Közösségi Dohányalap kutatási és tájékoztatási programokat finanszíroz, amelyek vonatkozhatnak a dohányzás káros hatásainak tudatosítására, a dohányzás megelőzésére vonatkozó tanulmányok készítésére vagy az emberi egészségre kevésbé káros dohányfajták termesztési módszereire, környezetre kevésbé káros dohányfajták termesztésére valamint a dohánytermesztésről más kultúra termesztésére történő átállást finanszírozza. A kutatási és tájékoztatási projektek az Alap teljes összegének 50 %-át tehetik ki. Az egyes területeken megmaradó pénzösszegek az Alapon belül átcsoportosíthatók. A projektekre vonatkozó pályázati felhívást az EU hivatalos lapjában teszik közzé. A kutatási és tájékoztatási projektre bármely természetes vagy jogi személy beadhatja a pályázatát, amennyiben elismert szaktudással rendelkezik, vállalja, hogy a projekt teljes finanszírozásához legalább 25 %-ban hozzájárul, a programot határidőn belül végrehajtja és ledokumentálja, hozzájárul számlák ellenőrzéséhez, elfogadja az előlegfizetési feltételeket és az Alap által finanszírozott projektet más forrásból nem finanszíroztatja. A projektek végrehajtási időtartama általában az aláírástól számított 1-5 év. Az Alap kezeléséért egy 9 tagú tudományos és műszaki bizottság közreműködésével a Bizottság felel. A Közösség egész területére vonatkozó projektek és a nemzeti vagy regionális hatóságok által támogatott projektek előnyt élveznek. A műszaki bizottság választja ki az Alap által történő finanszírozásnak megfelelő projektet, amelyről, a Bizottság által kialakított szabványszerződést kötnek. Az aláírástól számított 2 hónapon belül előleg fizethető, amennyiben a Bizottság részére a vállalkozó az előleg 110 %-val egyenértékű biztosítékot nyújt. Helytelen kifizetés esetén a kifizetett összegeket kamatostól kell visszafizetni a Bizottságnak és le kell vonni a dohányágazatnak az EMOGA által finanszírozott kiadásaiból. A közösségi dohányalapot az alábbi levonásokból finanszírozzák: a évi betakarítás esetében a jövedelemtámogatás 2 %-a, a évi betakarítás esetében a jövedelemtámogatás 3 %-a. 9

10 Bizottsági programok kvóta visszavásárlási program azoknak az egyéni termelőknek, akik önkéntes elhatározással elhagyják az ágazatot, vidékfejlesztési programok azon nehézségekkel küzdő dohánytermesztőknek, akik más termelési tevékenységre térnek át. E program keretében rögzítik a külön támogatás összegét, az erre jogosult termelői csoportokat, a kvóta visszavásárlási ár szintjét, a kvóta visszavásárlási rendszer alól mentesített érzékeny termőterületek vagy fajták meghatározását, valamint az egyes termelők kvótaeladási szándéka és a tényleges visszavásárlási időszakot. 1648/2000/EK Dohányágazati ellenőrző ügynökségek Minden tagállamban működnek ellenőrző ügynökségek. Feladatuk az elsődleges feldolgozást végző vállalkozásoknak beszállított dohány ellenőrzése, igazolások kiállítása, ellenőrzések végzése. A fenti feladatok elvégzéséhez szükséges jogkör biztosítása tagállami feladat, mint ahogy a költségvetési autonómia biztosítása is. A belső ellenőrzési egység, be nem jelentett ellenőrzéseket hajt végre. A tisztviselők ténymegállapításait a tagállamok bizonyító erejű megállapításként ismerik el. Az ügynökségek éves ellenőrzési munkatervvel és költségvetéssel dolgoznak, melynek tervezetét az adott tagállamnak évente augusztus 15-ig be kell nyújtaniuk. A tagállam legkésőbb szeptember 15-ig továbbítja azokat a Bizottságnak. Az esetleges bizottsági változtatások után a végleges munka és költségvetési tervnek a Bizottság felé történő benyújtására október 31-ig kerül sor. Az ügynökség a negyedévente végzett munkájáról értékelést készít, amelyet a saját tagállamának és a Bizottságnak benyújt. A Bizottság negyedévente értékeli az ügynökség munkáját. 85/1993/EK A dohányipari termékek jelölésére vonatkozó közigazgatási rendelkezések közelítéséről A dohányipari termékek jelölésére vonatkozó közigazgatási rendelkezések célja, hogy a dohányipari termékeken elhelyezett figyelmeztető feliratok, valamint a kátrány, szén-monoxid és a nikotintartalom felhívja a dohányzás súlyos egészségromboló hatására a figyelmet, valamint megakadályozza a rászokást. 10

11 2004. január 1-től a tagállamok területén szabad kereskedelmi forgalomba hozott, árusított cigaretták 10 mg kátránynál, 1 mg nikotinnál, és 10 mg szén-monoxidnál nem tartalmazhatnak többet szálanként. A cigarettásdobozokon feltüntetendő kátránytartalmát az ISO 4387, a nikotin tartalmat az ISO10315, a szénmonoxid tartalmat az ISO 8454 szabvány módszerével kell mérni. A csomagoláson szereplő jelölés helyességét az ISO 8243 szabványnak megfelelően kell ellenőrizni. A vizsgálatokat az érintett tagállam, hatósági laboratóriumában kell elvégezni. A kátrány, nikotin és szénmonoxid tartalom adatait a cigarettás doboz valamelyik oldalsó oldalán kell feltüntetni, legalább 10 %-os fedettséget biztosítva. A dohánytermékek csomagjain szerepelni kell az általános és a kiegészítő figyelmeztetéseknek A figyelmeztető feliratokat a végfelhasználó ország hivatalos nyelvein a dobozok oldalára kell nyomni. Az általános figyelmeztetésnek az elülső oldal felületének 30 %-át, a kiegészítő előírásoknak a hátulsó oldal felületének 40 %-át kell lefednie, fekete keretben. A dohánytermékeket a termék azonosíthatóságának és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a tételszám vagy azzal egyenértékű azonosítás feltüntetésével kell jelölni, amely a gyártási hely és idő azonosítását teszi lehetővé. A dohánytermékek csomagolásán semmiféle olyan szöveg, név, márkanév, egyéb jel amely azt sugallja, hogy az adott dohánytermék kevésbé káros mint más, nem szerepelhet a dohánytermékek csomagolásán. 622/1989/EGK irányelv, 37/2001/EK irányelv A dohánypiaci ágazatban működő ágazati szervezetek elismerése, tevékenységének leírása Az Unióban azokat az ágazati szervezeteket ismerik el, amelyek egyesítik a dohánytermeléssel, feldolgozással, kereskedelemmel foglalkozókat. A tagállamokban létrehozott ágazati szervezeteket a tagállamok elismerhetik, ha tevékenységüket a tagállam területén regionális vagy régióközi szinten folytatják a termelés és/vagy kereskedelem jelentős részét képviselik maguk nem foglalkoznak dohánytermeléssel, feldolgozással vagy kereskedelemmel. Az elismerési kérelmet a tagállamhoz kell benyújtani, amely az engedély megadása előtt tájékoztatja a Bizottságot, amely a tagállami értesítést követő 60 napon belül kifogást emelhet az elismerés ellen. A Bizottság azokat az ágazati szervezeteket ismeri el, amelyek a közösség egész területén vagy adott tagállamban folytatják tevékenységüket 11

12 tagállami vagy közösségi jog alapján hozták létre. Reprezentatívnak akkor tekinthetők, ha legalább 1/3-os képviselettel rendelkezik. Régiós vagy közösségi működés esetén, minden egyes régió esetében a feltételeket teljesíteni kell. Az ágazati szervezet elismerés iránti kérelmét a Bizottság elé kell terjeszteni. A Bizottság az elismerésért benyújtott kérelemről értesíti az érintett tagállamokat, amelyeknek két hónap áll rendelkezésre, hogy észrevételeiket megtehessék. A Bizottság három hónap alatt bírálja el a kérelmet, majd az elismerést az EU Közösségek Hivatalos Lapjának c sorozatába közzé teszi, csakúgy, mint a visszavonást is. Az elismert ágazati szervezetek közzéteszik azokat a megállapodásokat, amelyeket adott régióba ki akarnak terjeszteni a nem tag egyénekre, vagy csoportokra. A tagállamok azokról a szabályokról is értesítik a Bizottságot, amelyeket kötelező érvényűvé kívánnak tenni. Az észrevételek megtételére két hónap áll rendelkezésükre. A Bizottság abban az esetben, ha úgy látja, hogy a kötelező érvényű kiterjesztés a közös piac jelentős részén akadályozza a versenyt korlátozza a kereskedelem szabadságát veszélyezteti a Közös Agrárpolitika célkitűzéseit. kötelező érvényű kiterjesztést nem engedélyezi. Amennyiben a szabályozás, a nem ágazati szervezetek tagjai számára is kötelező érvényű, tagállami vagy bizottsági döntés alapján ők is kötelezhetők hozzájárulás fizetésére, melyet az EU Közösségek Hivatalos Lapjában is közzé tesznek. 86/1993/EK, 2077/1992/EK, 2848/1998/EK A nyers dohány piaci rendtartása az Európai Unióban Termeltetési szerződések Jövedelemtámogatások és az előleg kifizetése A termeléskorlátozás rendszere Termelési kvóták A garanciaküszöb módosítása 12

13 A termelés átalakítására irányuló intézkedése, nemzeti kvótatartalék A kvóta átruházása A kvóta visszavásárlása A kvóta visszavásárlási program alól kivételt képező érzékeny termőterületek Külön támogatás Ellenőrzések Büntetések Közösségi dohányalap Dohányágazati ellenőrző ügynökségek A dohányipari termékek jelölésére vonatkozó közigazgatási rendelkezések közelítéséről A dohánypiaci ágazatban működő ágazati szervezetek elismerése, tevékenységének leírása 13

Az Európai Unió zöldség-gyümölcs piaci rendtartása

Az Európai Unió zöldség-gyümölcs piaci rendtartása Az Európai Unió zöldség-gyümölcs piaci rendtartása Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését

Részletesebben

A sertés piaci rendtartása az Európai Unióban

A sertés piaci rendtartása az Európai Unióban A sertés piaci rendtartása az Európai Unióban Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését elősegítő,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE A IZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Együttműködési megállapodás,

Együttműködési megállapodás, Irattartó szám: Dokumentumazonosító: Együttműködési megállapodás, amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) a továbbiakban MVH, képviseletében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 76. szám 51203 1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez Támogatási kérelem adattartalma 1. A kérelmező adatai: Kérelmező neve Lakóhely (székhely) címe Levelezési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2009.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 268/11 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (az értesítés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.20. C(2013) 1573 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) A 2007 2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA 1. oldal 1. fejezet Bevezetés A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014-2020 1 I. RÉSZ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA az Európai Menekültügyi Alap által társfinanszírozott intézkedésekkel összefüggő pénzügyi korrekciókat szolgáló gazdálkodási és ellenőrzési rendszerek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004 (VIII.

Részletesebben

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

90/2010. számú ügyvitelii utasítás 14. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT a 2. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 79/2009.(XII. 3.) számú kuratóriumi

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben