13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja"

Átírás

1 D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, tekintettel az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ), és különösen annak II. mellékletére, mivel a fent említett irányelv 8. cikke úgy rendelkezik, hogy európai műszaki engedély adható bizonyos termékekre, különösen olyan termékekre, amikre vonatkozóan nincs sem harmonizált szabvány, sem nemzeti szabvány, továbbá olyan termékekre, amik jelentősen eltérnek a harmonizált vagy az elismert nemzeti szabványoktól; mivel rendelkeztek az ilyen az engedély kérelmezésére, elkészítésére és megadására vonatkozó közös eljárási szabályok bevezetéséről; mivel a fent említett irányelv II. melléklete azt is előírja, hogy e közös eljárási szabályokat az irányelv 20. cikkével összhangban a Bizottság a bizottság véleménye alapján fogadja el; mivel e közös eljárási szabályokat, az irányelvben meghatározott bizottság, az irányelvben megállapított eljárásokkal összhangban, április 22-i ülésén jóváhagyta, A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: Egyetlen cikk A 89/106/EGK irányelv értelmében, az európai műszaki engedélyre vonatkozó kérelmeket az e határozat mellékletében meghatározott közös eljárási szabályokkal összhangban kérelmezik, és jóváhagyásukat annak megfelelően készítik el és adják meg. Kelt Brüsszelben, január 17-én. a Bizottság részéről Martin BANGEMANN a Bizottság tagja ( 1 ) HL L 40., , 12. o.

2 114 HU 13/13. kötet MELLÉKLET AZ EURÓPAI MŰSZAKI ENGEDÉLYEK KÉRELMEZÉSÉRE, ELKÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGADÁSÁRA VONATKO- ZÓ KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 0. Bevezetés 0.1. E közös szabályok azon eljárásokat határozzák meg, amelyeket az európai műszaki engedély kérelmezésére, elkészítésére és megadására vonatkozóan el kell fogadni, ahogyan azt az építőipari termékekre vonatkozó tagállami törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelv ( 1 ) (a továbbiakban: irányelv) II. mellékletének 3. pontja kifejezi Az EOTA, az irányelv rendelkezései alapján létrehozott szervezet, ami a saját hatáskörében meghatározottak szerint az Európai Közösség tagállamai által kinevezett, az európai műszaki engedély megadásával foglalkozó testületeket tömöríti. 1. Általános szabályok 1.1. Az EOTA titkárságának birtokában van a kiadott európai műszaki engedélyek naprakész jegyzéke. A jegyzéket évenként legalább egyszer közzéteszik Az EOTA műszaki bizottsága felelős olyan bizottságok létrehozásáért, amelyek az európai műszaki engedélyek létrehozásának megszervezéséhez és koordinálásához szükségesek A jóváhagyó testületek az általuk kiadott európai műszaki engedélyeket saját hivatalos nyelvükön (nyelveiken) teszik közzé Az irányelvvel kapcsolatban felmerülő problémákat, amelyeket az EOTA Végrehajtó Bizottsága nem tud megoldani, meg kell küldeni az Európai Közösségek Bizottságához (a továbbiakban: EK Bizottság ) megoldás céljából. 2. Az európai műszaki engedély iránti kérelem szabályai 2.1. Az európai műszaki engedélyt kérheti a gyártó, vagy a Közösségben bejegyzett székhellyel rendelkező megbízott (a továbbiakban: kérelmező). A gyártónak kifejezetten meg kell neveznie a nevében eljáró megbízottat A kérelmet bármely, az adott területért felelős EOTA testülethez be lehet nyújtani; az ugyanarra az építőipari termékre vonatkozóan azonban egynél több testülethez nem adható be kérelem Az e szabálynak megfelelően benyújtott kérelemmel a kérelmező feljogosítja azt a jóváhagyó testületet, amihez a kérelmet címezte, hogy tájékoztassa az EK Bizottságát, a többi EOTA testületet és az EOTA titkárságát a kérelem tartalmáról A kérelem benyújtását megelőzően a kérelmezőt kérésére,a jóváhagyó testület által kért tájékoztatás rendelkezésre bocsátása után, tájékoztatják az alábbiakról: a jóváhagyási eljárás, a jóváhagyó testület számára, az adott termékre vonatkozó jóváhagyási eljárás teljesítéséhez szükséges becsült idő, a jóváhagyási eljárás becsült kezelési költsége és a fizetés módjai. Abban az esetben, ha a kérelem tárgyát az európai műszaki engedélyre alkalmasként még nem hagyták jóvá, vagy olyan termék esetében, ami jelentősen eltér a harmonizált szabványoktól vagy az elismert nemzeti szabványoktól, a fenti tájékoztatást a kérelmező részére csak az európai műszaki engedély kiadásának lehetőségére vonatkozó döntés után adják meg, a 3.2. pontban leírt eljárás szerint. A kérelmezőt a döntésről tájékoztatják A kérelmet szabványos formátumban kell beküldeni (lásd az 1. függeléket) a jóváhagyó testület elhelyezkedése szerinti tagállam nyelvén, kivéve, ha a jóváhagyó testülettel másképpen állapodtak meg A kérelemhez mellékelik a kérelem tárgyát és a termék tervezett felhasználását részletesen kifejtő, az építőipari termékre vonatkozó leírást, annak műszaki jellemzőit, a rajzokat és a vizsgálati jelentéseket A kérelemben a kérelmezőnek közli az összes gyártási helyet. Biztosítania kell, hogy ezeket a helyeket a jóváhagyó testület vagy annak képviselője munkaidő alatt az európai műszaki engedély kiadása céljából megtekinthesse A jóváhagyó testületnek két hónapon belül el kell ismernie a kérelem átvételét és megerősítenie, hogy az eljárásokat megindítja (lásd a szabványos formátumot a 2. függelékben). A kérelem elutasítását a jóváhagyó testületnek meg kell indokolnia. Ezután a kérelmező más jóváhagyó testülethez fordulhat. ( 1 ) HL L 40., , 12. o.

3 A jóváhagyó testületnek tájékoztatnia kell a kérelmezőt, hogy milyen okmányokat, vizsgálati eredményeket, számításokat stb. kell beküldenie, amelyekből a jóváhagyó testület megállapíthatja a termék tervezett célra történő felhasználhatóságát. A kérelmező köteles a jóváhagyó testületet ellátni a szükséges okmányokkal és támogatni az értékelés feladatában Az EOTA testületek megteszik a szükséges intézkedéseket a tevékenységük során tudomásukra jutott minden kritikus információ titkosságának biztosítására A kérelmezőnek jogilag kötelező nyilatkozatot kell tennie, hogy a nemzeti szabályokkal összhangban megfizeti a jóváhagyási eljárással és az ahhoz tartozó okmányok elkészítésével kapcsolatban felmerülő összes költséget Amennyiben a kérelmező nem teljesíti az ezen okmányban meghatározott kötelezettségeit, a jóváhagyó testület ésszerű határidő eltelte után törölheti a kérelmet. 3. Az európai műszaki engedély (ETA) megadásának szabályai 3.0. Az európai műszaki engedély (ETA) a terméknek csak azokat a szempontjait érinti, amelyek az irányelv (CPD) I. mellékletében és az értelmező dokumentumokban meghatározott lényeges követelményekhez kapcsolódnak, az irányelv (CPD) 3.3. cikke szerint. Csak ezek a szempontok kapcsolódnak a CE jelöléshez. Amennyiben más szempontokat is figyelembe vesznek az EOTA tagok közötti megállapodást követően, a vonatkozó értékelést világosan elkülönítik azoktól, amik a lényeges követelményekhez kapcsolódnak. Az ilyen értékelések önkéntesek. Az európai műszaki engedély formátumának meg kell felelnie az EK Bizottsága által elfogadott általános formátumnak Az európai műszaki engedély (ETA) megadása az ETA iránymutatás alapján (az irányelv 9.1. cikke szerint) Az európai műszaki engedély tartalmának és formátumának meg kell felelnie meg a vonatkozó ETA iránymutatásnak A jóváhagyó testület a kiadott európai műszaki engedélyt (ETA) megküldi az alábbiaknak: az összes többi EOTA testület, a Főtitkárság, ami megküldi annak egy másolatát az EK Bizottságának Az EOTA által minden egyes ETA iránymutatásra külön meghatározott átmeneti időszak alatt, a jóváhagyó testületek által kiadott európai műszaki engedélyek összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében az európai műszaki engedély tervezetét a kísérő okmányokkal (vizsgálati eredményekkel) együtt előzetes konzultációra megküldik az érintett EOTA testületeknek ( 1 ) és a Főtitkárságnak azzal a kéréssel, hogy észrevételeiket két hónapon belül tegyék meg Amennyiben az EK Bizottsága az irányelv (CPD) 5.1. cikkének rendelkezései alapján és az állandó bizottság tanácsa után hiányosságot állapít meg az adott európai műszaki engedélyben valamely ETA iránymutatás hiányossága miatt, a jóváhagyó testület nem ad ki több európai műszaki engedélyt a fenti ETA iránymutatás alapján Európai műszaki engedély megadása ETA iránymutatás nélkül (az irányelv 9.2. cikkének megfelelően) Az európai műszaki engedély tartalmának és formájának meg kell felelnie az EK Bizottsága által elfogadott általános formátumnak A jóváhagyó testületnek a 2.4 pont szerinti kérelem vagy egy bizonyos termékcsalád egyik termékére első alkalommal benyújtott európai műszaki engedély iránti kérelem átvétele után előzetes konzultációt kell folytatnia a Műszaki Tanáccsal, hogy elvben egyetért-e az adott termékre vonatkozó európai műszaki engedély megadásával, és a megfelelőségi eljárás javasolt tanúsításának elvével. Amennyiben a Műszaki Tanács az irányelv (CPD) 8.2a. cikkének megfelelően, a kérelmekre vonatkozóan konszenzusra jutott, az EK Bizottsága kérésének megfelelő tájékoztatást, az EOTA elnöke jóváhagyásával együtt, megküldik az EK Bizottságának, hogy megkapják az európai műszaki engedély kiadására vonatkozó felhatalmazást. Amennyiben a Műszaki Tanács nem jut konszenzusra, a kérdést a Végrehajtó Bizottsághoz továbbítják annak eldöntése céljából, hogy megküldjék-e azt az EK Bizottságának. Az irányelv 8.2b. cikke szerinti európai műszaki engedély iránti kérelem esetén, az EK Bizottsága megerősíti az EOTA értékelés és a vonatkozó információ alapján, hogy valamely termékcsaládnak harmonizált szabvány vagy elismert nemzeti szabvány hatálya alá tartozó terméke jelentősen eltér-e ezektől a szabványoktól, és ennélfogva megadható-e az európai műszaki engedély. ( 1 ) Az érintett EOTA testületek: a tagállamok által kinevezett, a tárgykörben működő testületek.

4 116 HU 13/13. kötet Amennyiben a pontban foglaltak szerint sikerül egyetértést elérni, akkor annak a jóváhagyó testületnek, amelyhez a kérelmet címezték, előzetes megbeszélést kell folytatnia az érintett többi EOTA testülettel, amelynek során meghatározzák a kérelem teljesítésének tervezett módját, beleértve a vizsgálati programot, a teljesítményre vonatkozó követelményeket, valamint az előrelátható megfelelőség tanúsítása megvalósulásának módját. A jóváhagyó testület figyelembe veszi a többi EOTA testület által megfogalmazott megjegyzéseket Ha olyan termékcsalád termékére kérnek európai műszaki engedélyt, amelyre a pontban leírt eljárást már megállapították, az európai műszaki engedélynek ezen a megállapított eljáráson kell alapulnia Az európai műszaki engedély kiadása előtt, a jóváhagyó testület megküldi az európai műszaki engedély (ETA) tervezetét az érintett EOTA testületeknek és a Főtitkárságnak a kérelmező által adott indokolással, azzal a kéréssel, hogy észrevételeiket két hónapon belül tegyék meg. A jóváhagyó testület az európai műszaki engedélyt akkor adja ki, amikor ebbe minden érintett EOTA testület írásban az irányelv II. melléklete (2) bekezdésének 3. mondatában foglaltak figyelembevételével beleegyezett. Az európai műszaki engedély mozgása a ponttal összhangban történik. Amennyiben van olyan ellenvetés, amit nem lehet megoldani, a kérdést a Műszaki Tanács napirendre tűzi. Amennyiben a Műszaki Tanács konszenzusra jutott, az európai műszaki engedélyt a jóváhagyó testület kiadja. Amennyiben nem tudnak konszenzusra jutni, a kérdést a végrehajtó bizottság napirendre tűzi, és minden további intézkedésről dönt. Amennyiben a végrehajtó bizottság nem tud konszenzusra jutni, az ügyet az EK Bizottságán keresztül az Építőipari Állandó Bizottság elé terjesztik (az irányelv 9.2. cikke). 4. Az európai műszaki engedély visszavonása 4.1. A jóváhagyó testület visszavonja az európai műszaki engedélyt, ha az EK Bizottsága a tagállamokat az irányelv 5. cikkének (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta A jóváhagyó testületnek a visszavonásról tájékoztatnia kell a többi EOTA testületet és a Főtitkárságot. A Főtitkárság tájékoztatja az EK Bizottságát. 5. Az európai műszaki engedély módosítása 5.1. Az európai műszaki engedély módosítására az új kérelemre irányuló eljárás megfelelően vonatkozik. A kérelmet ahhoz a jóváhagyó testülethez kell címezni, amelyik a módosítás tárgyát képező jóváhagyást kiadta A 3.1. és a 3.2. pontban megfogalmazott rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell: a jóváhagyási eljárás csak a módosítással közvetlenül érintett tételekre vonatkozik Új európai műszaki engedélyt, a korábbi európai műszaki engedély helyett adnak ki. 6. Az érvényesség meghosszabbítása 6.1. Az irányelv 8. cikkének (4) bekezdésével összhangban, az európai műszaki engedély érvényességi ideje további (általában) öt év időtartamra meghosszabbítható, azzal a feltétellel, hogy az EK Bizottsága nem értesítette az érintett jóváhagyó testületet és/vagy az EOTA-t, hogy megváltoztak azok a feltételek, amikkel az eredeti európai műszaki engedélyt kiadták. A kérelmet írásban nyújtják be és azt a jóváhagyó testületnek legalább hat hónappal a lejárat dátuma előtt meg kell kapnia. Az eljárásra a 3.1. és a 3.2. pontban meghatározott rendelkezések megfelelően vonatkoznak A meghosszabbítás iránti kérelemhez mellékelni kell az ETA iránymutatásokban a meghosszabbításhoz előírt vonatkozó műszaki okmányokat. Amennyiben ilyen ETA iránymutatások nincsenek, a jóváhagyó testület az EOTA testületekkel folytatott konzultáció után tájékoztatja a kérelmezőt, hogy milyen műszaki okmányokat kell bemutatnia A meghosszabbítás annak a testületnek a feladata, amely azt kiadta, és annak ugyanolyan teljesnek kell lennie, mint az eredeti értékelésnek.

5 függelék A 89/106/EGK TANÁCSI IRÁNYELV III. FEJEZETÉBEN EMLÍTETT EURÓPAI MŰSZAKI ENGEDÉLYRE IRÁNYULÓ KÉRELEM

6 118 HU 13/13. kötet

7 függelék (A kijelölt jóváhagyó testület neve és címe) A 89/106/EGK TANÁCSI IRÁNYELVBEN EMLÍTETT EURÓPAI MŰSZAKI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM ÁTVÉTELÉNEK MEGERŐSÍTÉSE

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE 2005.4.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/13 A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE (2005. április 8.) a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2013.8.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 223/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Iránymutatás a különböző

Részletesebben

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 A BIZOTTSÁG 1234/2008/EK RENDELETE (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23.

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. A TANÁCS 2004/114/EK IRÁNYELVE (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE 2011.3.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 57/21 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE (2011. március 1.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 162. szám

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 162. szám A BIZOTTSÁG 874/2004/EK RENDELETE (2004. április 28.) a.eu felső szintű domain bevezetésére és funkcióira vonatkozó általános szabályok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK IRÁNYELVE a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.20. C(2013) 1573 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) A 2007 2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA az Európai Menekültügyi Alap által társfinanszírozott intézkedésekkel összefüggő pénzügyi korrekciókat szolgáló gazdálkodási és ellenőrzési rendszerek

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ HU ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

T/10238. számú. törvényjavaslat. az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

T/10238. számú. törvényjavaslat. az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Új változat a T/9773. számú törvényjavaslat helyett T/10238. számú törvényjavaslat az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 18 MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 18 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások

Részletesebben