K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 17-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről Tisztelt Közgyűlés! Valamennyi bizottság megtárgyalta a költségvetési rendelet tervezetét. Egyes módosító indítványok, valamint az időközben történt döntések, egyeztetések hatásának a rendelet tervezetben történő szerepeltetése tette szükségessé a kiegészítő előterjesztés készítését. 1. A speciális ellátást igénylő gondozottak férőhelyének hiánya miatt, a április 1-től esedékessé váló ellátás igénybevétele érdekében a Szociális, Gyermek-és Ifjúságvédelmi Bizottság módosító indítványa alapján a speciális célú támogatásokat részletező, módosított 7/a. számú mellékletben ezer forint szerepel a Bezerédj- Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevételére. A támogatás fedezetét működési célú hitel teremti meg. A fentiek alapján a feladatellátásra vonatkozó megállapodás tervezetét indokolt a soron következő Közgyűlésen tárgyalni, ezért az előterjesztés határozati javaslata 7. pontjában foglalt feladat határideje március 25-re módosul. 2. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság javaslatát figyelembe véve a módosított 7/a. számú mellékletben részletezett speciális célú támogatások köre - szakmai jellegű célelőirányzatként a kisebbségi szervezetek, programok támogatására ezer forinttal egészül ki, melynek fedezete működési célú hitel. 3. Az előterjesztés módosított 7. számú segédlete tartalmazza a költségvetési szervek 2,5 %-os személyi juttatás és munkaadói járulék mérséklése tervezett végrehajtásának részletezését, mellyel összhangban a módosított határozati javaslat 3. a) pontjában 15 költségvetési szervnél összességében 40 fő létszámcsökkentés elrendelésére kerül sor. A létszámcsökkentések egyszeri terheinek ezer forint összege a céltartalékokat részletező módosított 12. számú mellékletben a Szervezési intézkedések hatása jogcímen elkülönített előirányzat terhére a céltartalékon belül átcsoportosításra kerül. E jogcím elnevezése egyidejűleg Önkormányzati feladatellátással összefüggő év közben felmerülő igények fedezeté -re módosul. A ezer forint előirányzat szükségessé váló igénybevételéről a Közgyűlés a költségvetés módosításai során dönt.

2 2 4. A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórházban a pályázati támogatással megvalósuló rehabilitációs központ kialakításának támogatási szerződésében foglaltak alapján szükségessé válik a évek között az eredeti rendelet tervezetben szereplő előirányzatok átütemezése. A beruházás évi üteme ezer forintról ezer forintra változik. A fenntartói támogatással fedezett ezer forint önrész összege pedig a működési célú hitel tervezett előirányzatának egyidejű mérséklésével ezer forinttal csökken. 5. A közgyűlés a 119/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatában egyetértett a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaság irattára kezelésének átvételével. A dokumentumok kezelésével kapcsolatos feladatokat a Baranya Megyei Levéltár fogja ellátni. Az iratanyag gondozását végzők február 15-től történő foglalkoztatása miatt az intézmény létszámkerete 3 fővel, költségvetésének személyi juttatási előirányzata ezer forinttal, a munkaadói járulék előirányzata ezer forinttal emelkedik. A fenntartói támogatás ezer forint összegű fedezetét a hivatal költségvetésében a Bányászati Szerkezetátalakítási Központtól realizálódó működési célú átvett pénzeszköz teremti meg. A feladatvállalás teljes körű hatása a szerződéskötést követően kerül megtervezésre a költségvetés soron következő módosításakor. 6. Az oldi intézményben a 10 éve folyamatosan működő gázfűtéses melegvizes bojler olymértékben meghibásodott, hogy cseréje indokolt. A beszerzés teljes költsége ezer forint, mellyel az intézmény beruházási kiadási előirányzata emelkedik. A biztosított fenntartói támogatás fedezetéül fejlesztési célú hitel szolgál. 7. A módosított 7/a. számú mellékletben a speciális célú támogatások köre az AGORA Kft. részére automata gépsor vásárlásához történő hozzájárulásként a működési célú hitel egyidejű növelésével ezer forinttal egészül ki. A támogatott szervezet jelentős arányban foglalkoztat megváltozott munkaképességű dolgozókat. Mohácsi üzemükben háztartási papírgyártáshoz automata gépsor vásárlását tervezik, melynek beszerzési értéke meghaladja a 40 millió forintot. 8. A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma felajánlotta megvételre a kizárólagos tulajdonában lévő Baranya Ifjúságáért Kht.-t. A Kuratórium azért döntött az értékesítés mellett, mert úgy találta, hogy a Kht. olyan ifjúsági feladatokat lát el, melyeket az önkormányzati törvény a megyei önkormányzatok kötelező feladataként jelöl meg. A közalapítvány a Kht. tevékenységét nem igazán tudja sem segíteni, sem átlátni és ellenőrizni. Az üzletrész megvásárlása miatt a hivatali beruházás kiadási előirányzata módosított 9. számú melléklet (pénzügyi befektetés) ezer forinttal nő, melynek fedezeteként a működési célú hitel előirányzata emelkedik. A fentiekben foglaltak alapján a működési célú hitel tervezett összege ezer forintról ezer forintra, a fejlesztési célú hitel összege pedig ezer forintról ezer forintra emelkedik. A céltartalékokat részletező 12. számú mellékletben tervezett intézményi pályázati alapon belül az átmeneti gazdálkodás évi szabályairól szóló, módosított 22/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelet alapján a Költségvetési Bizottság döntésének megfelelően elkülönítésre kerül három intézmény 4 pályázatának, összesen ezer forint összegű önrésze.

3 3 A rendelet-tervezet egy új 31. -sal egészül ki, melynek keretében módosításra kerül a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról, támogatásokról szóló 20/2001.(XI. 2.) Kgy. rendelet. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény január 1-i hatállyal történt módosításával változott a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentességének feltétele. Az előbbi időponttól kezdődően a munkáltató a munkavállaló részére csak az utazási bérlet vagy nevére szóló számla leadása mellett fizethet munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítést. A hivatal dolgozói (köztisztviselők, ügykezelők, MT hatálya alá tartozók) közül többen, - a korábbi években is - a munkába járást nem tömegközlekedési eszköz igénybevételével oldották meg. A hatályos Szja. törvényi rendelkezések azonban lehetőséget adtak arra, hogy az előbbi esetben bizonylat (bérlet, számla) leadása nélkül a 78/1993.(V. 12.) Korm. rendeletben meghatározott mértékű költségtérítést fizessen a munkáltató. A január 1-től hatályos törvényi változás viszont hátrányos helyzetbe hozza azokat a dolgozókat, akik a munkába járásukat tömegközlekedési eszköz igénybevételével nem tudják megoldani. Ezért szükséges, hogy a munkába járás költségeinek részbeni megtérítésére a Korm. rendeletben fennálló feltételek fennállása esetén a hivatali dolgozók ezen körére vonatkozóan költségtérítés kerüljön megállapításra. Ilyen juttatási formát a jelenleg hatályos, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról, támogatásokról szóló 20/2001.(XI. 2.) Kgy. rendelet nem tartalmaz, ezért annak kiegészítését javaslom. A rendelet módosítása az eddigi kifizetéshez képest többlet kiadást nem jelent. Az előbbi juttatás mértékét, feltételeit és az elszámolás rendjét a megyei főjegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy a rendelet tervezetet a kiegészítő előterjesztéssel együtt vitassák meg, és az azokban foglaltakat figyelembe véve alkossák meg a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletet, az alábbi módosított határozati javaslat elfogadásával. Módosított határozati javaslat: II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a) a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) mint részben önálló költségvetési szerv, és a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács), mint a részben önálló költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó költségvetési szerv között létrejött 1. számú melléklet szerinti megállapodást jóváhagyja. b) a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Komló-Mecsekjánosi-puszta) mint részben önálló költségvetési szerv, és a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) mint a részben önálló költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó

4 4 költségvetési szerv között létrejött 2. számú melléklet szerinti megállapodást jóváhagyja. 2. jóváhagyja a évi költségvetési törvény végrehajtásából adódóan a) a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható ezer forint kötött felhasználású normatív állami támogatásnak a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány részére történő átadásáról (3. számú melléklet), és b) az állami gondoskodásban részesülőkkel kapcsolatos, nem megyei fenntartású intézményekben nyújtott gyermekvédelmi szakellátásra fordítható ezer forint Pécs Megyei Jogú Város részére történő átadásáról (4. számú melléklet) szóló megállapodásokat. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az a)-b) pont alatti megállapodásokat a Baranya Megyei Önkormányzat nevében és képviseletében aláírja. Határidő: azonnal 3. a) elrendeli, hogy a fenntartásában működő BMÖ Időskorúak Otthona (Komló-Mecsekjánosi-puszta) intézménynél 1, BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézménynél 7, BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézménynél 3, BMÖ Időskorúak Otthona (Szederkény) intézménynél 1, BMÖ Boróka Otthona (Helesfa) intézménynél 3, BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézménynél 2, BMÖ Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) intézménynél 3, BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézménynél 1, BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézménynél 2, BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) intézménynél,1, BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézménynél 1, BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézménynél 5, Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézménynél 9, Baranya Megyei Levéltár (Pécs) intézménynél 1, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézménynél 1, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) intézménynél 1, BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézménynél 5, továbbá a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál 4 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor, mivel a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

5 5 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja az érintett költségvetési szervek vezetőit, hogy a foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg. Határidő a munkáltatói döntések előkészítésére: február 20. a munkáltatói intézkedés foganatosítására: december 31. a kifizetésekre: jogszabály szerint Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző az érintett intézmény vezetője b) a foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére a évi költségvetésben céltartalékot különít el. Határidő: a évi költségvetési rendelet megalkotása 4. elrendeli az intézményekkel történő egyeztetések lefolytatását a beruházások-felújítások éven belüli szakaszolt megvalósítása, az önkormányzat fejlesztési célú hitelfelvételének ütemezhetősége érdekében. Határidő: március 15. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző az intézmények vezetői 5. egyetért azzal, hogy az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása esetén dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke részére hat havi illetményüknek megfelelő céljutalom kerüljön kifizetésre. A jutalom kifizetésére két alkalommal (3-3 havi) kerülhet sor: a évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadási rendelet megalkotását követően, valamint a tárgyévi költségvetési gazdálkodásról szóló I. félévi beszámoló közgyűlés által történő elfogadását követően, ha a I. félévben a folyószámlahitel átlagos állománya nem haladja meg a folyószámla hitelszerződésben meghatározott hitelkeret 60 %-át. Határidő: április szeptember 30. Felelős: dr. Gulyás Emil, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 6. a Baranya megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló 97/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatának 6. pontját hatályon kívül helyezi. A nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló szakmai-módszertani-információs lap kiadását határozatlan időre elhalasztja. Egyúttal megbízza a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ vezetőjét, hogy a Diskurzus c. lap megjelenésenként egy oldal terjedelemben foglalkozzon a megyében élő nemzetiségi és etnikai kisebbségek helyzetével, melynek fedezetére 200 ezer forint fenntartói támogatást biztosít. Határidő: közlésre azonnal Bokor Béla, intézményvezető, a Diskurzus c. lap felelős kiadója

6 6 7. a gyermekvédelmi szakellátásban a speciális szükségletű gyermekek ellátását ellátási szerződéssel biztosítja. Határidő: március 25. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 8. felkéri elnökét, hogy az önkormányzat nemzetközi szervezetekben való részvételéből, valamint a kétoldalú kapcsolataiból eredő kötelezettségeket, feladatokat, azok költségvonzatát a évi költségvetésben nemzetközi feladatok ellátására biztosított keretösszegen belül - terjessze a közgyűlés elé. Határidő: március elrendeli, hogy kerüljön a testület elé a komlói székhelyű intézmények július 1-jei hatályú gazdasági integrációja megvalósításának lehetősége Határidő: május elrendeli a évi ezer forint összegű fejlesztési célú hitel igénybevételével kapcsolatos banki szolgáltatásra vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás megindítását. Határidő: azonnal 11. A költségvetési gazdálkodás kiegyensúlyozottsága érdekében, figyelemmel az intézmények likviditási biztonságára, a kiskincstári rendszer működésének szabályait az 5. számú melléklet szerint módosítja, amely melléklet a 6/2004. (II. 19.) Kgy. határozat IV. pontja 3. számú melléklete helyébe lép. Határidő: március 1. (a módosított kiskincstári rendszer bevezetésére) Pécs, február 10. dr. Kékes Ferenc s.k.

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2006. február 22. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2006. (II. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. MELLÉKLETEK: 2+2 DB TÁRGY: Folyamatban lévő beruházások önrészének finanszírozásához fejlesztési

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Kistolmács Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Kistolmács Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Kistolmács Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése - 1 - Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (III.4.)

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.* Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben