JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl október 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30."

Átírás

1 Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl október 30. Nyirád 2012

2 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja: október óra A képviselı-testület létszáma: 7 fı JELEN VANNAK: Simon Balázs alpolgármester 3. Andrónyi Miklós képviselı 4. Csikány Róbertné képviselı 5. Nagy Gábor képviselı 6. Németh András képviselı 7. Vers Istvánné képviselı Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Szociális Segítı Központ vezetıje: Molnárné Farkas Rita Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája intézményvezetıje: Nagy Noémi intézményvezetı-helyettese: Németh Andrásné Farkas Gabriella Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége pénzügyi ügyintézıi: Bınyi Andrea Stampfné Varga Erika Az ülést vezeti: Jegyzıkönyvvezetı: Sarkadi - Nagy András polgármester Kovács Károlyné igazgatási ügyintézı Tisztelettel köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület mind a 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek Andrónyi Miklós és Nagy Gábor képviselıket jelölöm ki. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplı napirenddel kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy a képviselık részérıl módosító javaslat nincs.

3 2 Sürgısségi indítvánnyal élek, és kérem, vegyük fel a mai ülés napirendjei közé éven belüli folyószámlahitel és éven túli, középtávú adósságmegújító célhitel felvételének megtárgyalását! A határozati javaslatokat az ülés elıtt megkapták képviselı-társaim, az elıterjesztést szóban teszem meg. Kérem, aki a sürgısségi indítványt elfogadja, az kézfeltartással jelezze! A polgármester javaslatát a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta, és az ülés napirendjei közé 14. napirendi pontként felvette az éven belüli folyószámlahitel és az éven túli, középtávú adósságmegújító célhitel felvételének megtárgyalását. A mai ülés napirendje a következı: 1. Tájékoztató a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája mőködésérıl Elıterjesztı: Nagy Noémi intézményvezetı és Németh Andrásné Farkas Gabriella intézményvezetı-helyettes 2. Tájékoztató a Nyirád Községi Sportegyesület mőködésérıl Elıterjesztı: Fermos László elnök 3. Az önkormányzat évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása Elıterjesztı: 4. Gyermekétkeztetési megállapodás megtárgyalása Elıterjesztı: 5. A Bakony-völgye Óvoda Pedagógiai Programjának megtárgyalása Elıterjesztı: 6. A Bakony-völgye Óvoda Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének megtárgyalása Elıterjesztı: 7. A Bakony-völgye Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programjának megtárgyalása Elıterjesztı: 8. A Bakony-völgye Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megtárgyalása Elıterjesztı:

4 3 9. A Bakony-völgye Óvoda Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde Tagintézménye bölcsıdei gondozás-nevelési szakmai programjának megtárgyalása Elıterjesztı: 10. A Bakony-völgye Óvoda Halimbai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Tagintézményei bölcsıdei gondozás-nevelési szakmai programjának megtárgyalása Elıterjesztı: 11. A évi belsı ellenırzési munkaterv megtárgyalása Elıterjesztı: 12. Beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbítása iránti kérelem megtárgyalása Elıterjesztı: 13. Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája mőködtetésének átvétele kérdésében döntéshozatal Elıterjesztı: 14. Éven belüli folyószámla hitel és éven túli, középtávú adósságmegújító célhitel felvételének megtárgyalása Elıterjesztı: 15. Vegyes ügyek 1. TÁJÉKOZTATÓ A HALIMBA, NYIRÁD, SZİC INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MŐKÖDÉSÉRİL Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a hozzászólásokat. Nagy Gábor képviselı Mindannyian emlékszünk arra, hogy az elızı iskolavezetésnél volt olyan beszámoló, melyet nem tudott elfogadni a képviselı-testület a színvonaltalansága miatt. Mindkét beszámolót jó érzés volt olvasni, ma sokkal szakmaibb a vezetés, korrekt, részletes beszámolót kaptunk. Nagy Noémi intézményvezetı Nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz az iskolánkkal, hogy január 1-jével mit hoznak a változások. Azzal a kéréssel fordulunk a testülethez, hogy ha átkerülünk is állami fenntartásba, a támogatásukat ne vonják meg tılünk, mert arra nagy szükségünk lesz továbbra is.

5 4 Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı A köznevelési törvény rendelkezései szerint december 31-ig az SNI-s gyermekekre vonatkozó megváltozott szabályok miatt a fenntartásunkban lévı közoktatási intézmény alapító okiratát módosítani kell, illetve módosítani szükséges a közoktatással kapcsolatos belsı, intézményi szabályzatokat is. Ezzel kapcsolatban tehát még ebben az évben legalább egyszer találkozni fogunk az intézményvezetıkkel, valószínőleg Halimbával és Szıccel együttes ülés keretében kell a döntést és a jóváhagyásokat meghozni. Nagy Gábor képviselı A belsı szabályzatokat addig nem tudják módosítani, míg a fenntartó meg nem adja pl. az óraszámokat, de természetesen az alapító okiratot módosítanunk kell. Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Részletes és alapos volt mindkét tájékoztató. Megerısíteni szeretnénk az intézményt, természetes, hogy nem kívánunk semmiképpen rossz viszonyban lenni, támogatjuk továbbra is oly módon, amennyit a fenntartó megenged. Partnerek leszünk, polgármesterségem 14 éve alatt mindig is fontosnak tartottam az oktatási intézményünk támogatását, ezt bizonyítja pl. az ingyenes építési telkek biztosítása is, hogy minél több kisgyermekes családot telepítsünk a községbe, erısítve ezzel az iskola mőködıképességét. További eredményes tevékenységet és még jobb fenntartót kívánok az iskolának. Kérem, szavazzunk a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája mőködésérıl szóló tájékoztatók elfogadásáról! 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája mőködésérıl szóló beszámolókat. Felelıs: Határidı: azonnal A beszámolók e jegyzıkönyv 1. és 1/A. mellékletei

6 5 2. TÁJÉKOZTATÓ A NYIRÁD KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET MŐKÖDÉSÉRİL Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. A Sportegyesület elnöke betegség miatt nem tud részt venni az ülésen. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról! 75/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a Nyirád Községi Sportegyesület mőködésérıl szóló tájékoztatót. Felelıs: Határidı: azonnal A tájékoztató e jegyzıkönyv 2. melléklete 3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Az anyagban tisztán, világosan láthatók a módosítások. A pénzügyi ügyintézıknek köszönöm, hogy ilyen korrekt anyag került a képviselı-testület elé. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a költségvetési rendelet elıterjesztés szerinti módosításáról! szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 15/2012. (XI. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet e jegyzıkönyv 3. melléklete

7 6 4. GYERMEKÉTKEZTETÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és a megállapodás tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a gyermekétkeztetési megállapodás elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 76/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képezı, a Bakony-völgye Óvoda tagintézményeiben és intézményegységében a gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról, finanszírozás igénylésérıl és az önkormányzatok közötti elszámolásáról szóló megállapodás tervezetet. A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy a döntésrıl Kislıd polgármesterét a határozat megküldésével értesítse, valamint megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Felelıs: és Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: november 10. A megállapodás tervezet e jegyzıkönyv 4. melléklete 5. A BAKONY-VÖLGYE ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és a pedagógiai program tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Bakony-völgye Óvoda Pedagógiai Programjának elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról!

8 7 77/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Bakony-völgye Óvoda Pedagógiai Programját megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével véleményezte. A Pedagógiai Programot szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja elfogadásra a gesztor, Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének. A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy döntésérıl Kislıd polgármesterét a határozat megküldésével értesítse. Felelıs: Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: október 31. A pedagógiai program e jegyzıkönyv 5. melléklete 6. A BAKONY-VÖLGYE ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és az intézkedési terv tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Bakony-völgye Óvoda Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 78/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Bakony-völgye Óvoda Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervét megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével véleményezte. A Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervet szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja elfogadásra a gesztor, Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének.

9 8 A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy döntésérıl Kislıd polgármesterét a határozat megküldésével értesítse. Felelıs: Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: október 31. Az esélyegyenlıségi intézkedési terv e jegyzıkönyv 6. melléklete 7. A BAKONY-VÖLGYE ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és a minıségirányítási program tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Bakony-völgye Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programjának elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 79/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Bakony-völgye Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programját megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével véleményezte. Az Intézményi Minıségirányítási Programot szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja elfogadásra a gesztor, Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének. A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy döntésérıl Kislıd polgármesterét a határozat megküldésével értesítse. Felelıs: Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: október 31. A minıségirányítási program e jegyzıkönyv 7. melléklete

10 9 8. A BAKONY-VÖLGYE ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és az SZMSZ tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Bakony-völgye Óvoda SZMSZ-ének elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 80/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Bakony-völgye Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével véleményezte. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja elfogadásra a gesztor, Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének. A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy döntésérıl Kislıd polgármesterét a határozat megküldésével értesítse. Felelıs: Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: október 31. Az SZMSZ e jegyzıkönyv 8. melléklete 9. A BAKONY-VÖLGYE ÓVODA MAGYARPOLÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSİDE TAGINTÉZMÉNYE BÖLCSİDEI GONDOZÁS-NEVELÉSI SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és a szakmai program tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Bakony-völgye Óvoda Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Tagintézménye bölcsıdei gondozás-nevelési szakmai programjának elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról!

11 10 81/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Bakony-völgye Óvoda Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvodabölcsıde Tagintézménye bölcsıdei gondozás-nevelés szakmai programját megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével véleményezte. A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvodabölcsıde Tagintézménye bölcsıdei gondozás-nevelés szakmai programját szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja elfogadásra a gesztor, Kislıd Község Önkormányzata Képviselıtestületének. A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy döntésérıl Kislıd polgármesterét a határozat megküldésével értesítse. Felelıs: Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: október 31. A szakmai program e jegyzıkönyv 9. melléklete 10. A BAKONY-VÖLGYE ÓVODA HALIMBAI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSİDE TAGINTÉZMÉNYE BÖLCSİDEI GONDOZÁS-NEVELÉSI SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és a szakmai program tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Bakony-völgye Óvoda Halimbai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Tagintézménye bölcsıdei gondozás-nevelési szakmai programjának elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról!

12 11 82/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Bakony-völgye Óvoda Halimbai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Tagintézménye bölcsıdei gondozás-nevelés szakmai programját megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével véleményezte. A Halimbai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Tagintézménye bölcsıdei gondozás-nevelés szakmai programját szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja elfogadásra a gesztor, Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének. A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy döntésérıl Kislıd polgármesterét a határozat megküldésével értesítse. Felelıs: Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: október 31. A szakmai program e jegyzıkönyv 10. melléklete 11. A ÉVI BELSİ ELLENİRZÉSI MUNKATERV MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és a belsı ellenırzési munkaterv tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Nagy valószínőséggel Ajkához csatlakoznak a járásba tartozó községek a belsı ellenırzési feladatok ellátása vonatkozásában. A terv szerint az elszámolás a települések között a belsı ellenırzésre igénybe vett napok száma alapján történne. Biztosat ebben a témában még nem tudunk. Kérem, szavazzunk a évi belsı ellenırzési munkaterv elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról!

13 12 83/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képezı, a Nyirád Község Önkormányzatára vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet. A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy döntésérıl a határozat megküldésével értesítse az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetıjét. Felelıs: Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: november 15. A belsı ellenırzési terv e jegyzıkönyv 11. melléklete 12. BEÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták Bali Antal és felesége kérelmét, mely a beépítési kötelezettségük meghosszabbításáról szól. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Javasolom, hogy a beépítési kötelezettség határidejét március 31-re módosítsuk. Kérem, szavazzunk! 84/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete Bali Antal és felesége kérelmét támogatja, a Nyirád, Sport utca 10. szám alatti építési telek beépítési kötelezettségének határidejét március 31. napjára módosítja. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy döntésérıl az ügyfeleket a határozat megküldésével értesítse. Felelıs: Határidı: november 15.

14 HALIMBA, NYIRÁD, SZİC INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MŐKÖDTETÉSÉNEK ÁTVÉTELE KÉRDÉSÉBEN DÖNTÉSHOZATAL Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Az elızı ülésünkön alaposan megtárgyaltuk ezt a kérdést, azt javasolom, hogy az elızetesen kinyilvánított szándéknyilatkozatnak megfelelıen az elıterjesztés A határozati javaslata szerint önkormányzatunk ne vállalja a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája mőködtetését január 1-jétıl. Kérem, szavazzunk! 85/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete figyelemmel az Nkt. 97. (24) bekezdésében foglaltakra dönt arról, hogy a tulajdonát képezı ingatlanban mőködı Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája Intézmény mőködtetését nem képes vállalni. Felelıs : Határidı: azonnal 14. ÉVEN BELÜLI FOLYÓSZÁMLA HITEL ÉS ÉVEN TÚLI, KÖZÉPTÁVÚ ADÓSSÁGMEGÚJÍTÓ CÉLHITEL FELVÉTELÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Kérem a jegyzı urat, hogy röviden ismertesse a sürgısségi indítvánnyal a napirendi pontok közé felvett hitel ügyeket. Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Mint minden területen, a hitelek folyósításának területén is naponta változnak az események. Az önkormányzati folyószámla hitel, és a jelenlegi folyószámla hitel helyébe lépı adósságmegújító célhitellel kapcsolatban talán sokunk elıtt ismert, hogy az ún. stabilitási törvény rendelkezései szerint az önkormányzat éven túli hitelt csak a Kormány engedélyével vehet fel. Eddig a folyószámla hitelek keresztezték a költségvetési évet. A változás azt jelenti, hogy költségvetési éven túl nem mehet át a folyószámla hitel. Telefonos egyeztetések szerint december 31-ig fog a jelenlegi folyószámla hitel mőködni. A meglévı folyószámla hitelünket lejárttá teszi az OTP, melyet vissza kellene fizetnünk. Tekintettel arra, hogy lehet a hitelnek olyan része, amit

15 14 nem tudunk visszafizetni, erre a részre ún. 5 éves futamidejő, adósságmegújító célhitelt biztosít az OTP Bank január 1-jétıl, amelynek a megkötéséhez a Kormány engedélyét meg kell szerezni. Ennek beszerzése egyrészt elektronikus úton, másrészt papír alapon fog történni. Az adósságmegújító és folyószámla hitelkerethez kapcsolódóan két képviselı-testületi határozat meghozatalára van szükség, és további egy határozat kell arról, hogy az éven túli, középtávú adósságmegújító célhitel felvételéhez Magyarország Kormánya elızetes hozzájárulásának megszerzése érdekében tárgyalásokat folytassunk, elıszerzıdést kössünk a számlavezetı pénzintézettel, majd annak birtokában a kormányzati hozzájárulás iránti kérelmet benyújtsuk. Az adósságmegújító hitel mögé a saját bevételek engedményezése mellett szükséges tárgyi biztosíték, ingatlanfedezet bevonása is, mely a Nyirád 684/14 hrsz.-ú, Szabadság u. 1/A. szám alatti szolgálati (orvos) lakás megnevezéső ingatlan lenne. A folyószámlahitel legkorábban jövı év január 2-tól biztosítható, a törvényi elıírásoknak megfelelıen naptári éven belüli lejárattal, a banki szabályozás szerint jelenleg az adóbevételekhez igazodva szeptember 30-ig nyújtja a pénzintézet. Összefoglalva 2 kérelmet kell benyújtani egy folyószámlahitelt és egy éven túli célhitelt, melynek a célja az év végén fennálló folyószámlahitel kiváltása. A célhitel fedezete a saját bevétel engedményezése és ingatlan jelzálog, a folyószámlahitel fedezete a saját bevétel és a központi támogatások engedményezése és a jelenleg is bevont Rendırlakás, a Nyirád 622 hrsz.-ú, József Attila utca 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan. Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, elıször szavazzunk Ft összegő folyószámla hitel elıterjesztés szerinti felvételérıl! 86/2012. (X. 30.) határozata 1.) Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete január 1. napjával éven belüli, szeptember 30. napján lejáró, Ft összegő folyószámla (likvid) hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-tıl. Nyirád Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidı alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeibıl a fejlesztések elıtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

16 15 Nyirád Község Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások, továbbá a gépjármőadóból és a helyi adókból származó bevételeit, és egyéb saját bevételeit. Nyirád Község Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy késıbbiekben megnyitásra kerülı valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı, Nyirád 622 hrsz.-ú, József Attila utca 3. szám alatti, Rendırség megnevezéső szolgálati lakás ingatlanát. 2.) Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt, hogy az 1.) pont szerinti folyószámla (likvid) hitel felvétele ügyében eljárjanak, a hitelszerzıdést és a kapcsolódó biztosítéki szerzıdéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást az Önkormányzat képviseletében aláírják. Felelıs : Határidı : Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı azonnal, illetve folyamatos Kérem, szavazzunk Ft összegő adósságmegújító célhitel elıterjesztés szerinti felvételérıl! 87/2012. (X. 30.) határozata 1.) Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete középtávú, január 1. napjától kezdıdıen szeptember 30-i véglejárattal Ft összegő adósságmegújító célhitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-tıl. Nyirád Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidı alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a

17 16 fedezetet saját bevételeibıl a fejlesztések elıtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Nyirád Község Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a saját bevételeit. Nyirád Község Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi, a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett, vagy késıbbiekben megnyitásra kerülı valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı, a Nyirád 684/14 hrsz.-ú, Szabadság u. 1/A. szám alatti szolgálati (orvos) lakás megnevezéső ingatlanát. 2.) Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt, hogy az 1.) pont szerinti folyószámlahitel felvétele ügyében eljárjanak, a hitelszerzıdést és a kapcsolódó biztosítéki szerzıdéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást az Önkormányzat képviseletében aláírják. Felelıs : Határidı : Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı azonnal, illetve folyamatos Kérem, szavazzunk arról, hogy a Ft összegő adósságmegújító célhitel felvételéhez a Kormány elızetes hozzájárulásának megszerzése érdekében a polgármester és a jegyzı eljárhasson! 88/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt arra, hogy a évi CXCIV. törvény 10. (1) bekezdésében foglaltak alapján a év január 1. napjától szeptember 30-i végtörlesztési idıszakra szóló Ft éven túli, középtávú adósságmegújító célhitel felvételéhez a Magyarország Kormánya elızetes hozzájárulásának megszerzése érdekében tárgyalásokat folytassanak, elıszerzıdés kössenek a számlavezetı pénzintézettel, majd annak birtokában a kormányzati hozzájárulás iránti kérelmet benyújtsák.

18 17 Felelıs: Határidı : Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı azonnal, illetve folyamatos 15. VEGYES ÜGYEK Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy Fésüs Gyula és felesége ajándékozás címén felajánlotta az önkormányzat számára a 911/42. hrsz. építési telket, mely a Sport u. 4. szám alatt található ben került az önkormányzat tulajdonából a tulajdonukba az ingatlan, megkezdték az építkezést, de anyagi okok miatt nem tudják folytatni, illetve befejezni azt. Korábban már kértek határidı hosszabbítást, illetve felmerült, hogy a gyerekeiknek átadják a tulajdonjogot, azonban anyagi okok miatt erre sem került sor. Úgy döntöttek, hogy a megépített pincerészt visszabontják, a pincehely volt kiásva és körbe beton-elemekkel kirakva. A víz, villany és a vezetékes gáz ki van építve a telekhez, az eddigi közmőfejlesztési hozzájárulásaikat nem kérik megtéríteni, ennek fejében a pincegödör betemetésének költségét kérik, hogy az önkormányzat vállalja magára. Sürgısen be kellene temetni a pincét, ez nem kerülne sokba, ahol depózott földjeink vannak, onnan lehetne a feltöltést elvégezni. Itt van egy jó lehetıség, természetesen nem szemetet, csak földet hordanánk a pincerészbe. Nem szedtek ki minden betont a tulajdonosok, majd ha a jövıben valaki megkapja ezt a telket, figyelmeztetjük, hogy van a föld alatt hagyott betonelem. Az omlásveszély miatt be kell temetni a gödröt, melynek falát már nem tartja semmi. Javasolom, hogy fogadja el a képviselı-testület a felajánlott ingatlant, kerüljön vissza a telek önkormányzati tulajdonba. Kérem, szavazzunk! 89/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja Fésüs Gyula és felesége által ajándékba felajánlott nyirádi 911/42. hrsz-ú, természetben a Nyirád, Sport utca 4. szám alatt található építési telket. Az ajándékozás feltételeirıl a felek a október 30-án kelt 1438/2012. ügyszámú jegyzıkönyvben rögzítettek szerint szerzıdést kötnek, melynek aláírására a képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert.

19 18 A képviselı-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet (8300 Tapolca, Hısök tere 4.) az ajándékozási szerzıdés elkészítésével, ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében megteendı jognyilatkozat tételére is kiterjedı, a Földhivatal elıtti képviselettel. Felelıs: Határidı: november 30. Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy az óvoda tetıcseréje megkezdıdött, ma a teljes közhasznú állomány is ott dolgozott. A volt tőzoltó szertárnál november 1-jén kezdıdnek belsı munkálatok, az idén egy kb ezer forintos számlát tervezünk a pályázati kifizetési kérelemhez benyújtani. Simon Balázs alpolgármester Láttam, hogy az óvoda tetejérıl lebontották a kéményt. Mi ennek az oka? Ez a kémény a cserépkályhához volt megépítve, mely már nem üzemel. A kémény meg volt repedve, a tetıszintig lett lebontva. Meggondolandó, hogy a cserépkályhát el lehetne adni, így hely szabadulna fel az óvodában. Vers Istvánné képviselı, óvoda tagintézmény vezetı A cserépkályha biztonsági tartalékként funkcionál, melyet egyébként szakértıvel megvizsgáltattam, amikor óvodavezetı lettem. Azt mondta, hogy nagyon jó állapotban van, és ha a gázfőtéssel probléma adódik, ezzel egy csoportszobát és a folyosót nagyszerően be lehet főteni. Kérem a testület támogatását, hogy a kémény legyen visszaépítve, hogy szükséghelyzetben a cserépkályhát használhassuk. A következı költségvetési évben meg kell vizsgálni, hogy lesz-e fedezet a kémény felújítására. 14 éve nem volt rá szükség. Vers Istvánné képviselı, óvoda tagintézmény vezetı Több alkalommal is begyújtottunk a cserépkályhába! Andrónyi Miklós képviselı Hallottam arról, hogy a Leader pályázat keretében ismét lesz lehetıség templomok felújítására, 100 %-os támogatás van erre a célra. Tudtok errıl részleteket? Nagy Gábor képviselı A polgármester és én is érdeklıdtünk a Leadernél az esélyekrıl. A maradék pénzekre hirdették meg ezt a lehetıséget, melyre mindösszesen 10 millió Ft áll rendelkezésre. Az eshetıség minimális arra, hogy a nyirádi templomot ily módon felújíthassák.

20 19 Vers Istvánné képviselı, óvoda tagintézmény vezetı Tájékoztatom a képviselı-testület tagjait, hogy a Bakony-völgye Óvoda tagintézményeként sikeresen pályáztunk a Zöld Óvoda cím elnyerésére. Ezen kívül az augusztus 6-án beadott TÁMOP-os pályázatunkat befogadták, várjuk a döntést. Ez a pályázat 100 %-os támogatottságú. Megvalósulhat belıle az óvoda udvarának felújítása, 1 millió Ft értékben tudnánk udvari eszközöket vásárolni. Szerepel a pályázatban az óvónık, dajkák továbbképzése valamint informatikai fejlesztés is. Jövı év májusában ünnepeljük óvodánk átadásának 50 éves évfordulóját, kb. ekkor lesz a pályázat kifutási ideje. Itt szeretnék köszönetet mondani Bınyi Andrea pénzügyi ügyintézınek, aki munkaidın kívül segítette ennek a pályázatnak az elkészítését. Köszönjük az információt. Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm képviselıtársaim munkáját, az ülést órakor bezárom. Kmf. Sarkadi-Nagy András polgármester Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı A jegyzıkönyv hitelesítıi: Andrónyi Miklós képviselı Nagy Gábor képviselı

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.05 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs

Részletesebben

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása.

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 60/2007. (V.17.) kt. határozat: Napirend elıtti beszámoló elfogadása. 61/2007. (V.17.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/11/213. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 213. május 23. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 30-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-8/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 16.45 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben