JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl október 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30."

Átírás

1 Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl október 30. Nyirád 2012

2 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja: október óra A képviselı-testület létszáma: 7 fı JELEN VANNAK: Simon Balázs alpolgármester 3. Andrónyi Miklós képviselı 4. Csikány Róbertné képviselı 5. Nagy Gábor képviselı 6. Németh András képviselı 7. Vers Istvánné képviselı Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Szociális Segítı Központ vezetıje: Molnárné Farkas Rita Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája intézményvezetıje: Nagy Noémi intézményvezetı-helyettese: Németh Andrásné Farkas Gabriella Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége pénzügyi ügyintézıi: Bınyi Andrea Stampfné Varga Erika Az ülést vezeti: Jegyzıkönyvvezetı: Sarkadi - Nagy András polgármester Kovács Károlyné igazgatási ügyintézı Tisztelettel köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület mind a 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek Andrónyi Miklós és Nagy Gábor képviselıket jelölöm ki. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplı napirenddel kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy a képviselık részérıl módosító javaslat nincs.

3 2 Sürgısségi indítvánnyal élek, és kérem, vegyük fel a mai ülés napirendjei közé éven belüli folyószámlahitel és éven túli, középtávú adósságmegújító célhitel felvételének megtárgyalását! A határozati javaslatokat az ülés elıtt megkapták képviselı-társaim, az elıterjesztést szóban teszem meg. Kérem, aki a sürgısségi indítványt elfogadja, az kézfeltartással jelezze! A polgármester javaslatát a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta, és az ülés napirendjei közé 14. napirendi pontként felvette az éven belüli folyószámlahitel és az éven túli, középtávú adósságmegújító célhitel felvételének megtárgyalását. A mai ülés napirendje a következı: 1. Tájékoztató a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája mőködésérıl Elıterjesztı: Nagy Noémi intézményvezetı és Németh Andrásné Farkas Gabriella intézményvezetı-helyettes 2. Tájékoztató a Nyirád Községi Sportegyesület mőködésérıl Elıterjesztı: Fermos László elnök 3. Az önkormányzat évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása Elıterjesztı: 4. Gyermekétkeztetési megállapodás megtárgyalása Elıterjesztı: 5. A Bakony-völgye Óvoda Pedagógiai Programjának megtárgyalása Elıterjesztı: 6. A Bakony-völgye Óvoda Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének megtárgyalása Elıterjesztı: 7. A Bakony-völgye Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programjának megtárgyalása Elıterjesztı: 8. A Bakony-völgye Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megtárgyalása Elıterjesztı:

4 3 9. A Bakony-völgye Óvoda Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde Tagintézménye bölcsıdei gondozás-nevelési szakmai programjának megtárgyalása Elıterjesztı: 10. A Bakony-völgye Óvoda Halimbai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Tagintézményei bölcsıdei gondozás-nevelési szakmai programjának megtárgyalása Elıterjesztı: 11. A évi belsı ellenırzési munkaterv megtárgyalása Elıterjesztı: 12. Beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbítása iránti kérelem megtárgyalása Elıterjesztı: 13. Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája mőködtetésének átvétele kérdésében döntéshozatal Elıterjesztı: 14. Éven belüli folyószámla hitel és éven túli, középtávú adósságmegújító célhitel felvételének megtárgyalása Elıterjesztı: 15. Vegyes ügyek 1. TÁJÉKOZTATÓ A HALIMBA, NYIRÁD, SZİC INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MŐKÖDÉSÉRİL Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a hozzászólásokat. Nagy Gábor képviselı Mindannyian emlékszünk arra, hogy az elızı iskolavezetésnél volt olyan beszámoló, melyet nem tudott elfogadni a képviselı-testület a színvonaltalansága miatt. Mindkét beszámolót jó érzés volt olvasni, ma sokkal szakmaibb a vezetés, korrekt, részletes beszámolót kaptunk. Nagy Noémi intézményvezetı Nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz az iskolánkkal, hogy január 1-jével mit hoznak a változások. Azzal a kéréssel fordulunk a testülethez, hogy ha átkerülünk is állami fenntartásba, a támogatásukat ne vonják meg tılünk, mert arra nagy szükségünk lesz továbbra is.

5 4 Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı A köznevelési törvény rendelkezései szerint december 31-ig az SNI-s gyermekekre vonatkozó megváltozott szabályok miatt a fenntartásunkban lévı közoktatási intézmény alapító okiratát módosítani kell, illetve módosítani szükséges a közoktatással kapcsolatos belsı, intézményi szabályzatokat is. Ezzel kapcsolatban tehát még ebben az évben legalább egyszer találkozni fogunk az intézményvezetıkkel, valószínőleg Halimbával és Szıccel együttes ülés keretében kell a döntést és a jóváhagyásokat meghozni. Nagy Gábor képviselı A belsı szabályzatokat addig nem tudják módosítani, míg a fenntartó meg nem adja pl. az óraszámokat, de természetesen az alapító okiratot módosítanunk kell. Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Részletes és alapos volt mindkét tájékoztató. Megerısíteni szeretnénk az intézményt, természetes, hogy nem kívánunk semmiképpen rossz viszonyban lenni, támogatjuk továbbra is oly módon, amennyit a fenntartó megenged. Partnerek leszünk, polgármesterségem 14 éve alatt mindig is fontosnak tartottam az oktatási intézményünk támogatását, ezt bizonyítja pl. az ingyenes építési telkek biztosítása is, hogy minél több kisgyermekes családot telepítsünk a községbe, erısítve ezzel az iskola mőködıképességét. További eredményes tevékenységet és még jobb fenntartót kívánok az iskolának. Kérem, szavazzunk a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája mőködésérıl szóló tájékoztatók elfogadásáról! 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája mőködésérıl szóló beszámolókat. Felelıs: Határidı: azonnal A beszámolók e jegyzıkönyv 1. és 1/A. mellékletei

6 5 2. TÁJÉKOZTATÓ A NYIRÁD KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET MŐKÖDÉSÉRİL Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. A Sportegyesület elnöke betegség miatt nem tud részt venni az ülésen. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról! 75/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a Nyirád Községi Sportegyesület mőködésérıl szóló tájékoztatót. Felelıs: Határidı: azonnal A tájékoztató e jegyzıkönyv 2. melléklete 3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Az anyagban tisztán, világosan láthatók a módosítások. A pénzügyi ügyintézıknek köszönöm, hogy ilyen korrekt anyag került a képviselı-testület elé. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a költségvetési rendelet elıterjesztés szerinti módosításáról! szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 15/2012. (XI. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet e jegyzıkönyv 3. melléklete

7 6 4. GYERMEKÉTKEZTETÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és a megállapodás tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a gyermekétkeztetési megállapodás elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 76/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képezı, a Bakony-völgye Óvoda tagintézményeiben és intézményegységében a gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról, finanszírozás igénylésérıl és az önkormányzatok közötti elszámolásáról szóló megállapodás tervezetet. A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy a döntésrıl Kislıd polgármesterét a határozat megküldésével értesítse, valamint megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Felelıs: és Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: november 10. A megállapodás tervezet e jegyzıkönyv 4. melléklete 5. A BAKONY-VÖLGYE ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és a pedagógiai program tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Bakony-völgye Óvoda Pedagógiai Programjának elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról!

8 7 77/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Bakony-völgye Óvoda Pedagógiai Programját megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével véleményezte. A Pedagógiai Programot szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja elfogadásra a gesztor, Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének. A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy döntésérıl Kislıd polgármesterét a határozat megküldésével értesítse. Felelıs: Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: október 31. A pedagógiai program e jegyzıkönyv 5. melléklete 6. A BAKONY-VÖLGYE ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és az intézkedési terv tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Bakony-völgye Óvoda Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 78/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Bakony-völgye Óvoda Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervét megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével véleményezte. A Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervet szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja elfogadásra a gesztor, Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének.

9 8 A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy döntésérıl Kislıd polgármesterét a határozat megküldésével értesítse. Felelıs: Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: október 31. Az esélyegyenlıségi intézkedési terv e jegyzıkönyv 6. melléklete 7. A BAKONY-VÖLGYE ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és a minıségirányítási program tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Bakony-völgye Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programjának elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 79/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Bakony-völgye Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programját megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével véleményezte. Az Intézményi Minıségirányítási Programot szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja elfogadásra a gesztor, Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének. A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy döntésérıl Kislıd polgármesterét a határozat megküldésével értesítse. Felelıs: Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: október 31. A minıségirányítási program e jegyzıkönyv 7. melléklete

10 9 8. A BAKONY-VÖLGYE ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és az SZMSZ tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Bakony-völgye Óvoda SZMSZ-ének elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 80/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Bakony-völgye Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével véleményezte. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja elfogadásra a gesztor, Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének. A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy döntésérıl Kislıd polgármesterét a határozat megküldésével értesítse. Felelıs: Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: október 31. Az SZMSZ e jegyzıkönyv 8. melléklete 9. A BAKONY-VÖLGYE ÓVODA MAGYARPOLÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSİDE TAGINTÉZMÉNYE BÖLCSİDEI GONDOZÁS-NEVELÉSI SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és a szakmai program tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Bakony-völgye Óvoda Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Tagintézménye bölcsıdei gondozás-nevelési szakmai programjának elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról!

11 10 81/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Bakony-völgye Óvoda Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvodabölcsıde Tagintézménye bölcsıdei gondozás-nevelés szakmai programját megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével véleményezte. A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvodabölcsıde Tagintézménye bölcsıdei gondozás-nevelés szakmai programját szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja elfogadásra a gesztor, Kislıd Község Önkormányzata Képviselıtestületének. A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy döntésérıl Kislıd polgármesterét a határozat megküldésével értesítse. Felelıs: Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: október 31. A szakmai program e jegyzıkönyv 9. melléklete 10. A BAKONY-VÖLGYE ÓVODA HALIMBAI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSİDE TAGINTÉZMÉNYE BÖLCSİDEI GONDOZÁS-NEVELÉSI SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és a szakmai program tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Bakony-völgye Óvoda Halimbai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Tagintézménye bölcsıdei gondozás-nevelési szakmai programjának elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról!

12 11 82/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Bakony-völgye Óvoda Halimbai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Tagintézménye bölcsıdei gondozás-nevelés szakmai programját megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével véleményezte. A Halimbai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Tagintézménye bölcsıdei gondozás-nevelés szakmai programját szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja elfogadásra a gesztor, Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének. A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy döntésérıl Kislıd polgármesterét a határozat megküldésével értesítse. Felelıs: Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: október 31. A szakmai program e jegyzıkönyv 10. melléklete 11. A ÉVI BELSİ ELLENİRZÉSI MUNKATERV MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést és a belsı ellenırzési munkaterv tervezetét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Nagy valószínőséggel Ajkához csatlakoznak a járásba tartozó községek a belsı ellenırzési feladatok ellátása vonatkozásában. A terv szerint az elszámolás a települések között a belsı ellenırzésre igénybe vett napok száma alapján történne. Biztosat ebben a témában még nem tudunk. Kérem, szavazzunk a évi belsı ellenırzési munkaterv elıterjesztés szerinti jóváhagyásáról!

13 12 83/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képezı, a Nyirád Község Önkormányzatára vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet. A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy döntésérıl a határozat megküldésével értesítse az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetıjét. Felelıs: Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: november 15. A belsı ellenırzési terv e jegyzıkönyv 11. melléklete 12. BEÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták Bali Antal és felesége kérelmét, mely a beépítési kötelezettségük meghosszabbításáról szól. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Javasolom, hogy a beépítési kötelezettség határidejét március 31-re módosítsuk. Kérem, szavazzunk! 84/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete Bali Antal és felesége kérelmét támogatja, a Nyirád, Sport utca 10. szám alatti építési telek beépítési kötelezettségének határidejét március 31. napjára módosítja. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy döntésérıl az ügyfeleket a határozat megküldésével értesítse. Felelıs: Határidı: november 15.

14 HALIMBA, NYIRÁD, SZİC INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MŐKÖDTETÉSÉNEK ÁTVÉTELE KÉRDÉSÉBEN DÖNTÉSHOZATAL Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Az elızı ülésünkön alaposan megtárgyaltuk ezt a kérdést, azt javasolom, hogy az elızetesen kinyilvánított szándéknyilatkozatnak megfelelıen az elıterjesztés A határozati javaslata szerint önkormányzatunk ne vállalja a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája mőködtetését január 1-jétıl. Kérem, szavazzunk! 85/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete figyelemmel az Nkt. 97. (24) bekezdésében foglaltakra dönt arról, hogy a tulajdonát képezı ingatlanban mőködı Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája Intézmény mőködtetését nem képes vállalni. Felelıs : Határidı: azonnal 14. ÉVEN BELÜLI FOLYÓSZÁMLA HITEL ÉS ÉVEN TÚLI, KÖZÉPTÁVÚ ADÓSSÁGMEGÚJÍTÓ CÉLHITEL FELVÉTELÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Kérem a jegyzı urat, hogy röviden ismertesse a sürgısségi indítvánnyal a napirendi pontok közé felvett hitel ügyeket. Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Mint minden területen, a hitelek folyósításának területén is naponta változnak az események. Az önkormányzati folyószámla hitel, és a jelenlegi folyószámla hitel helyébe lépı adósságmegújító célhitellel kapcsolatban talán sokunk elıtt ismert, hogy az ún. stabilitási törvény rendelkezései szerint az önkormányzat éven túli hitelt csak a Kormány engedélyével vehet fel. Eddig a folyószámla hitelek keresztezték a költségvetési évet. A változás azt jelenti, hogy költségvetési éven túl nem mehet át a folyószámla hitel. Telefonos egyeztetések szerint december 31-ig fog a jelenlegi folyószámla hitel mőködni. A meglévı folyószámla hitelünket lejárttá teszi az OTP, melyet vissza kellene fizetnünk. Tekintettel arra, hogy lehet a hitelnek olyan része, amit

15 14 nem tudunk visszafizetni, erre a részre ún. 5 éves futamidejő, adósságmegújító célhitelt biztosít az OTP Bank január 1-jétıl, amelynek a megkötéséhez a Kormány engedélyét meg kell szerezni. Ennek beszerzése egyrészt elektronikus úton, másrészt papír alapon fog történni. Az adósságmegújító és folyószámla hitelkerethez kapcsolódóan két képviselı-testületi határozat meghozatalára van szükség, és további egy határozat kell arról, hogy az éven túli, középtávú adósságmegújító célhitel felvételéhez Magyarország Kormánya elızetes hozzájárulásának megszerzése érdekében tárgyalásokat folytassunk, elıszerzıdést kössünk a számlavezetı pénzintézettel, majd annak birtokában a kormányzati hozzájárulás iránti kérelmet benyújtsuk. Az adósságmegújító hitel mögé a saját bevételek engedményezése mellett szükséges tárgyi biztosíték, ingatlanfedezet bevonása is, mely a Nyirád 684/14 hrsz.-ú, Szabadság u. 1/A. szám alatti szolgálati (orvos) lakás megnevezéső ingatlan lenne. A folyószámlahitel legkorábban jövı év január 2-tól biztosítható, a törvényi elıírásoknak megfelelıen naptári éven belüli lejárattal, a banki szabályozás szerint jelenleg az adóbevételekhez igazodva szeptember 30-ig nyújtja a pénzintézet. Összefoglalva 2 kérelmet kell benyújtani egy folyószámlahitelt és egy éven túli célhitelt, melynek a célja az év végén fennálló folyószámlahitel kiváltása. A célhitel fedezete a saját bevétel engedményezése és ingatlan jelzálog, a folyószámlahitel fedezete a saját bevétel és a központi támogatások engedményezése és a jelenleg is bevont Rendırlakás, a Nyirád 622 hrsz.-ú, József Attila utca 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan. Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, elıször szavazzunk Ft összegő folyószámla hitel elıterjesztés szerinti felvételérıl! 86/2012. (X. 30.) határozata 1.) Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete január 1. napjával éven belüli, szeptember 30. napján lejáró, Ft összegő folyószámla (likvid) hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-tıl. Nyirád Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidı alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeibıl a fejlesztések elıtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

16 15 Nyirád Község Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások, továbbá a gépjármőadóból és a helyi adókból származó bevételeit, és egyéb saját bevételeit. Nyirád Község Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy késıbbiekben megnyitásra kerülı valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı, Nyirád 622 hrsz.-ú, József Attila utca 3. szám alatti, Rendırség megnevezéső szolgálati lakás ingatlanát. 2.) Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt, hogy az 1.) pont szerinti folyószámla (likvid) hitel felvétele ügyében eljárjanak, a hitelszerzıdést és a kapcsolódó biztosítéki szerzıdéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást az Önkormányzat képviseletében aláírják. Felelıs : Határidı : Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı azonnal, illetve folyamatos Kérem, szavazzunk Ft összegő adósságmegújító célhitel elıterjesztés szerinti felvételérıl! 87/2012. (X. 30.) határozata 1.) Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete középtávú, január 1. napjától kezdıdıen szeptember 30-i véglejárattal Ft összegő adósságmegújító célhitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-tıl. Nyirád Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidı alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a

17 16 fedezetet saját bevételeibıl a fejlesztések elıtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Nyirád Község Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a saját bevételeit. Nyirád Község Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi, a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett, vagy késıbbiekben megnyitásra kerülı valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı, a Nyirád 684/14 hrsz.-ú, Szabadság u. 1/A. szám alatti szolgálati (orvos) lakás megnevezéső ingatlanát. 2.) Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt, hogy az 1.) pont szerinti folyószámlahitel felvétele ügyében eljárjanak, a hitelszerzıdést és a kapcsolódó biztosítéki szerzıdéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást az Önkormányzat képviseletében aláírják. Felelıs : Határidı : Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı azonnal, illetve folyamatos Kérem, szavazzunk arról, hogy a Ft összegő adósságmegújító célhitel felvételéhez a Kormány elızetes hozzájárulásának megszerzése érdekében a polgármester és a jegyzı eljárhasson! 88/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt arra, hogy a évi CXCIV. törvény 10. (1) bekezdésében foglaltak alapján a év január 1. napjától szeptember 30-i végtörlesztési idıszakra szóló Ft éven túli, középtávú adósságmegújító célhitel felvételéhez a Magyarország Kormánya elızetes hozzájárulásának megszerzése érdekében tárgyalásokat folytassanak, elıszerzıdés kössenek a számlavezetı pénzintézettel, majd annak birtokában a kormányzati hozzájárulás iránti kérelmet benyújtsák.

18 17 Felelıs: Határidı : Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı azonnal, illetve folyamatos 15. VEGYES ÜGYEK Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy Fésüs Gyula és felesége ajándékozás címén felajánlotta az önkormányzat számára a 911/42. hrsz. építési telket, mely a Sport u. 4. szám alatt található ben került az önkormányzat tulajdonából a tulajdonukba az ingatlan, megkezdték az építkezést, de anyagi okok miatt nem tudják folytatni, illetve befejezni azt. Korábban már kértek határidı hosszabbítást, illetve felmerült, hogy a gyerekeiknek átadják a tulajdonjogot, azonban anyagi okok miatt erre sem került sor. Úgy döntöttek, hogy a megépített pincerészt visszabontják, a pincehely volt kiásva és körbe beton-elemekkel kirakva. A víz, villany és a vezetékes gáz ki van építve a telekhez, az eddigi közmőfejlesztési hozzájárulásaikat nem kérik megtéríteni, ennek fejében a pincegödör betemetésének költségét kérik, hogy az önkormányzat vállalja magára. Sürgısen be kellene temetni a pincét, ez nem kerülne sokba, ahol depózott földjeink vannak, onnan lehetne a feltöltést elvégezni. Itt van egy jó lehetıség, természetesen nem szemetet, csak földet hordanánk a pincerészbe. Nem szedtek ki minden betont a tulajdonosok, majd ha a jövıben valaki megkapja ezt a telket, figyelmeztetjük, hogy van a föld alatt hagyott betonelem. Az omlásveszély miatt be kell temetni a gödröt, melynek falát már nem tartja semmi. Javasolom, hogy fogadja el a képviselı-testület a felajánlott ingatlant, kerüljön vissza a telek önkormányzati tulajdonba. Kérem, szavazzunk! 89/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja Fésüs Gyula és felesége által ajándékba felajánlott nyirádi 911/42. hrsz-ú, természetben a Nyirád, Sport utca 4. szám alatt található építési telket. Az ajándékozás feltételeirıl a felek a október 30-án kelt 1438/2012. ügyszámú jegyzıkönyvben rögzítettek szerint szerzıdést kötnek, melynek aláírására a képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert.

19 18 A képviselı-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet (8300 Tapolca, Hısök tere 4.) az ajándékozási szerzıdés elkészítésével, ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében megteendı jognyilatkozat tételére is kiterjedı, a Földhivatal elıtti képviselettel. Felelıs: Határidı: november 30. Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy az óvoda tetıcseréje megkezdıdött, ma a teljes közhasznú állomány is ott dolgozott. A volt tőzoltó szertárnál november 1-jén kezdıdnek belsı munkálatok, az idén egy kb ezer forintos számlát tervezünk a pályázati kifizetési kérelemhez benyújtani. Simon Balázs alpolgármester Láttam, hogy az óvoda tetejérıl lebontották a kéményt. Mi ennek az oka? Ez a kémény a cserépkályhához volt megépítve, mely már nem üzemel. A kémény meg volt repedve, a tetıszintig lett lebontva. Meggondolandó, hogy a cserépkályhát el lehetne adni, így hely szabadulna fel az óvodában. Vers Istvánné képviselı, óvoda tagintézmény vezetı A cserépkályha biztonsági tartalékként funkcionál, melyet egyébként szakértıvel megvizsgáltattam, amikor óvodavezetı lettem. Azt mondta, hogy nagyon jó állapotban van, és ha a gázfőtéssel probléma adódik, ezzel egy csoportszobát és a folyosót nagyszerően be lehet főteni. Kérem a testület támogatását, hogy a kémény legyen visszaépítve, hogy szükséghelyzetben a cserépkályhát használhassuk. A következı költségvetési évben meg kell vizsgálni, hogy lesz-e fedezet a kémény felújítására. 14 éve nem volt rá szükség. Vers Istvánné képviselı, óvoda tagintézmény vezetı Több alkalommal is begyújtottunk a cserépkályhába! Andrónyi Miklós képviselı Hallottam arról, hogy a Leader pályázat keretében ismét lesz lehetıség templomok felújítására, 100 %-os támogatás van erre a célra. Tudtok errıl részleteket? Nagy Gábor képviselı A polgármester és én is érdeklıdtünk a Leadernél az esélyekrıl. A maradék pénzekre hirdették meg ezt a lehetıséget, melyre mindösszesen 10 millió Ft áll rendelkezésre. Az eshetıség minimális arra, hogy a nyirádi templomot ily módon felújíthassák.

20 19 Vers Istvánné képviselı, óvoda tagintézmény vezetı Tájékoztatom a képviselı-testület tagjait, hogy a Bakony-völgye Óvoda tagintézményeként sikeresen pályáztunk a Zöld Óvoda cím elnyerésére. Ezen kívül az augusztus 6-án beadott TÁMOP-os pályázatunkat befogadták, várjuk a döntést. Ez a pályázat 100 %-os támogatottságú. Megvalósulhat belıle az óvoda udvarának felújítása, 1 millió Ft értékben tudnánk udvari eszközöket vásárolni. Szerepel a pályázatban az óvónık, dajkák továbbképzése valamint informatikai fejlesztés is. Jövı év májusában ünnepeljük óvodánk átadásának 50 éves évfordulóját, kb. ekkor lesz a pályázat kifutási ideje. Itt szeretnék köszönetet mondani Bınyi Andrea pénzügyi ügyintézınek, aki munkaidın kívül segítette ennek a pályázatnak az elkészítését. Köszönjük az információt. Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm képviselıtársaim munkáját, az ülést órakor bezárom. Kmf. Sarkadi-Nagy András polgármester Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı A jegyzıkönyv hitelesítıi: Andrónyi Miklós képviselı Nagy Gábor képviselı

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének december 13-i nyilvános ülésérıl december 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének december 13-i nyilvános ülésérıl december 13. Ügyszám: 9-201/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 13-i nyilvános ülésérıl 2012. december 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés) Ügyszám: 9-39/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 8. (második ülés) Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli, második ülésérıl Nyirád-Szıc Községek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2011. június 30-i nyilvános képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT Ügyszám: 358-2/2013. NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT Törölt: TA 2013. JANUÁR 1. NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete (8454

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről május 25.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről május 25. Ügyszám: 133-61/2017. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2017. május 25. Nyirád 2017 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről december 17.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről december 17. Ügyszám: 87-137/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. december 17. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 27.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 27. Ügyszám: 9-43/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 27. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről április 29.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről április 29. Ügyszám: 87-57/2015. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2015. április 29. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád és

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 27-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. december 15.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. december 15. Ügyszám: 56-145/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2011. december 15. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről május 28.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről május 28. Ügyszám: NY/59-70/2019. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2019. május 28. Nyirád 2019 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Az ülés

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 12.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 12. Ügyszám: NY/59-78/2019. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2019. június 12. Nyirád 2019 1 Jegyzőkönyv Készült: nyilvános, rendkívüli üléséről Az ülés helye: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről december 29.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről december 29. Ügyszám: 133-147/2017. JEGYZŐKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2017. december 29. Nyirád 2017 1 Jegyzőkönyv Készült: Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Antal János polgármester Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı

JEGYZİKÖNYV. Antal János polgármester Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének és Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. augusztus 17-én 18.00. órakor a balatonszemesi Latinovits

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről augusztus 14.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről augusztus 14. Ügyszám: NY/104-76/2018. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2018. augusztus 14. Nyirád 2018 1 Jegyzőkönyv Készült: nyilvános üléséről Az ülés helye: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád, Szabadság u.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 19. sz. JEGYZİKÖNYV 2012.szeptember 27.-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó terme 1 Jelen vannak: Matics János József polgármester

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete december 15-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete december 15-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-136/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 6.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 6. Ügyszám: 9-33/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 6. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 14-én 9 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

Kajdi István polgármester javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására. Jegyzıkönyv hitelesítıknek felkéri a polgármestereket.

Kajdi István polgármester javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására. Jegyzıkönyv hitelesítıknek felkéri a polgármestereket. Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 3-7 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Kapolcs Község Önkormányzata

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz. a 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2012.május 16-án megtartott rendkívüli sürgısséggel összehívott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. február 09-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: M.138-18/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2010. december 8-án 16 órakor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 14/2011. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 10. 18-án tartott ülésén hozott határozatairól. 163/2011. (X.18.)sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. Tel/fax: 88/

MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. Tel/fax: 88/ MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. Tel/fax: 88/504-014 E-mail: onkormanyzat_marko@invitel.hu Szám: 7-2 /2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Márkó és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 3-án 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 17-én, 9:00 órai kezdettel, Dörgicse Község

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének október 28-án megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének október 28-án megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 143-16/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. július 26.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. július 26. Ügyszám: 9-107/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. július 26. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 25. sz. JEGYZİKÖNYV, 2010. október 21-én rendkívüli sürgıséggel összehívott ülésérıl. Az ülés helye: Hivatala 3045. Bér, Petıfi út 32.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 15. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok i 2011. május 23-án megtartott együttes nyílt ülésérıl.

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/2008.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2008. október 8-án 17:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. szeptember 14-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben