Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Visual Plusz Bt. rendkívüli kéreimével kapcsolatos döntésre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Visual Plusz Bt. rendkívüli kéreimével kapcsolatos döntésre"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NvíRf GVHÁZA, KOSSUTH TÉ R 1. pr.: S3. TELEFON: '544; FAX: Ügyiratszám: / 20B.XIV. Ügyintéző: Lápossiné Hornyák Enikő Előterjesztés a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Visual Plusz Bt. rendkívüli kéreimével kapcsolatos döntésre Tisztelt Bizottság! A Bizottság 81/2013. (IV.22 _) sz. határozatában döntött az Arany DSE rendkívüli kéreimének támogatásáról az Egyéb támogatások keret terhére. A döntést követően újabb rendkívüli kérelem érkezett, melyet az előterjesztés 1. számú mellékiete tartalmaz. A Visual Plusz Bt. kéreimében a évi Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és Nyíregyháza Sportévkönyve szerkesztési és kiadási költségeire kéri a Bizottság támogatását (szerkesztés ,- Ft., tördelés, nyomdai előkészítés ,- Ft-, nyomdaköltség ,- Ft., melyhez önerőként ,- Ft áll rendelkezésükre) összesen ,- Ft összegben. A évi évkönyv költségeinek támogatása az Egyéb támogatások keret terhére megvalósítható. Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak a kérelemben foglaltak alapján az Egyéb támogatások kereten lévő ,- Ft terhére a kérelem támogatását ,- Ft. összegben a benne foglalt felhasználási területeknek megfelelően azzal a feltétellel, hogy 80 példányt ingyenesen a Nyírsuli Kft. rendelkezésére bocsát, me ly példányokat a Nyírsuli eljuttat az iskolai és városi sportszervezetekhez. Nyíregyháza, Batizi Tamás ka binetvezető N Y R E G Y H Á Z A

2 Iktatási szám Az Önkormányzat tölti ki: ~. ~~ ' ui -r:-', ;23.wt- -_ (~r3 ~ POLGÁRMESTERI KAl3INETRE 2OJ~MÁJ. J 6 ~ '.r: -:j/(:f BEERKEZElT J... i o RENDKíVÜLI TÁMOGATÁSI KÉRELEM MŰKÖDÉSI SPORTTÁMOGATÁS,TÁMOGArASJQ8LA, NYiREGYHÁ,ZA MEG... ' JDGU VÁROS POLGARMESTEf~1 HIVATAL ~01'3: XlV. POLGÁRMESTER21M~P1 6 Iktatószáml;,6~,i.~~i '~ :,:"::"..,.".. (~~ Beadási határi JANUÁR 31. Megvalósítási időszak : JANUÁR DECEMBER 31. A kérelmező neve: Visual Plusz Bt. A kérelmező székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u /12.

3 A. A KÉRELEM TARTALMA A kérelem tartalmának rövid összefoglalása, nyilvános közlésre alkalmas módon. (Max. 100 szó) Tizenkét évvel ezelőtt, 2001-ben jelent meg először Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és Nyíregyháza Sportévkönyve. A kötet az adott időszak eredményeinek dokumentálása mellett foglalkozik a megyében megrendezett rangos sporteseményekkel, valamint bemutatja a kiemelkedően teljesítő csapatokat és sportolókat. Az idei esztendőben már a tizenharmadik kötet megjelentetését tervezzük. Ilyen múltra visszatekintő sorozattal tudomásunk szerint az országban egyedül csak Nyíregyháza büszkélkedhet.

4 B. A KÉRELMEZŐ ADATAI Kérjük, a később i kapcsolattartás érdekében pontosan adja meg a kérelmezőre vonatkozó adatokat! A kérelmező adatai (megfelelő rész kitöltendő) Neve Visual Plus Bt. Adószáma: Cégjegyzékszáma: Cg Adóazonosító jele: Vállalkozói igazolvány szám: Bankszámlaszáma: A kérelmező székhelye Város Nyíregyháza Irányítószám 4400 Utca. Szarvas Házszám 2.111/12 A kérelmező levelezési címe (ha nem egyezik a székhellyel) Város Irányítószám Utca Házszám A kérelmező egyéb elérhetőségei Telefon (központi szám) Fax (központi fax) E-maii címe haierzs i aa(o)fre .hu Honlapcíme (nem kötelező kitölteni) A kérelmező hivatalos képviselője Név Háier Zsiqmond Beosztás képviselő A támogatásért felelős személy a kérelmez őnél Név Háier Zsiqmond Szervezeti egység Beosztás képviselő Telefon Mobil 20/ Fax E-maii haierzs iqa(a)freemai I.hu A kérelmező típus a (x je/ö/és, több pont is Felsöoktatási intézmény Közoktatási intézmény Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Akkreditált iskolarendszerü felsőfokú szakképző intézmény Felnőttoktatási intézmény

5 meg jelöl hetö ) Eqyéb oktatási intézmény, és pedig : Civil szervezet Vállalkozás X Sportegyesület Közhasznú szervezet Kiemelten közhasznú szervezet Magánszemély ~J Egyéb éspedig: ~«,,~f~, ~-:i:, '1~!.:~:~i " i?~ '~~ ";r'r ', IAké~/m~ző fennfárfója;,.' ".,költségvetési sierv,,/?g éb fenntartású szerv ',önállóan'gazdálkodó ', ré~ben önáflóan'g'ázdálkodó Kérjük a következő táblázat adatait csak a részben önállóan gazdálkodó költsé vetési szervek esetében kitölteni. Akérelmező, mint rés.zl>en önálló, az elöitányzato~ fölött lelj e~ gazdás~gi egység'{x jel9lés), 'körrel rendelkezik : " ~~~~e~ló~ira~n~yz~a~to~~~fu~'lb~'tt-re~'s-~~~-k-p-rr~e.1~ ~ ' ' ', v', i " rendelkezi,', ' A kérelmező, mint részben önálló g~zd~sigi egység,pénzügyi é.s " gazd~ságl feladatait ellátó kőlt' vetési sz~':':',,,e~e ;I' E b :a ké,é'ridt6 :adatok ', 4 Bgyesqleti timjok száma Összesen. ' Et Atámogatás~an : érintett tagok száma c: Atamogatásban érintett ta ok szá~alékos aránya' D. Al- ö~'sz~s létszámon belül iz utánpótláskonj tagok,száma! f\. ' I ", E. ~utánpótjask9rú tagc;>k s,z~~lé~os ará~ya, (tl/ax 100).,.~. 1,~',. '.':" "". ~ <, ".. J~!'i,',; '1',' ',fl', I \,I, " Szakémberek száma,',", Mely terüieten érintettek? (felsorolás) \l "',,,: csapatspórtok egyéni sportok ', 'egyéb, éspe'dig ' Jelen ke-relem ényújíását ' ;I, f1legelo~ge),1'p~[yátótt, Ql~ ': : sporttámogatásra? (x jelö'lés), x

6 Amen(1yibery pályázott: kor?bqan,,me,/y területeken?,. :A táblázat sorai szüksé esetén b6víthetők.... Kérjük, jelölje, ha sikeres Korábbi' sikeres ' pályázat. támogatasröl van szó:'. eseténkéhük jélqlje, 'hogy (x-jelölés) ' 'ko r á b b I [l ye r, t e s. támogatásárólhatárldóre 'el~zámol~~ e" s ~dj~ meg spartévkönyv 2012 megjelenésének x táma atása támo atásl azonositó át /2012. XlV.

7 C. TARTALOM 1. A tám,ogatási kérelem összefoglal~sa...'.' Kérjű~, foglalják össze maximum egy oldalban atámogatás keretein belül'megvat6sítandó tevékenységeket.;, "." KérjüK) fejtsek kt milyen eredmenyeket várnak, a támoqatás által meqvalósítottíeladatoktol.,.'..' A2013-as sportévkönyv dokumentálja az adott esztendő legfontosabb eseményeit junior kosárlabda országos bajnokság, utánpótlás atlétika bajnokság, Helebrandt Máté, Bakosi Péter, Ónodi Dávid, Szikszai Róbert, Palásti Luca világversenyeken való szereplése, Michelin Bringafesztivál, strandröplabda gála, streetbali fesztivál, bajnoki sorozatok, válogatott mérkőzések - valamint bepillantást nyújt az eredmények mögé. Célunk az, hogy az országban egyedülálló sorozat ne szakadjon meg, és a sportban dolgozók, valamint a sportbarátok egy időtálló, hiteles évkönyvhöz jussanak 2013-ban is. 2 : A :kérelmező 'szöveges bemutatásá ' ;" I' I',.' ' " '; '>"\:!, "',,' I:<érjü~! mut~ssaöe,tev$~eóységl kpret,'és!apászt~lat~jt, kqlötjös ~~kil").t~tt~l ~,azedqíg ~Iért e.redm~nyeife, ival~mlnt.. az utánpótlás-nevelés $s a szabadidős tevékenységek terén vé,gzett munkájára.. """"!' Az első alkalommal2001-ben megjelenő sportévkönyv az országban egyedülálló módon dokumentálja az adott esztendő eredményeit, a kiemelkedően szereplő csapatokat, sportolókat mutalja be a sportszerető közvélemény számára. Amellett, hogya sorozat több, mint egy évtizedes múlljának köszönhetően már eredménytárként is szolgál, mintegy korképet is nyújt majd a j övő nemzedék számára. A kötet szerkesztői Bodnár Tibor és Hájer Zsigmond több, mint két évtizedes múllttal rendelkeznek a sportújságírás területén. Bodnár Tibor a Kelet-Magyarország munkatára, a Nemzeti Sport vezető megyei tudósítója, több szakmai díj birtokosa, több ezer újságcikk szerzője. Hájer Zsigmond a Kölcsey Televízió sportszerkesztője, több ezer újságcikk szerzője és televíziós anyag készítője. Tárgyi feltételek fejlesztése 5 :, K~rjük, mutassa be, hogymhyen tárgyi'feltételekkel rendelkeznek:','i,," ~. ",,"", ',,~" t.. '1 ) ~ :" M,ily~n'i s'pol:t~szközö'k és '~p()f~el~~erqlépek,be~zerz~~ét birve~ik?;, Be~zerz~süket rö.vjd~n i~qo,k9ij~k. \;:. ~iü~$ég esejtén póyítse,a tápláiat soraí!.). ~, ".,,,.' ". '. '..). ",...

8 Tétel megnevezése Darabszám Egységá Az eszközözök és felszerelések tervezett felhasználása. (várhatóan) r Szakmai terv r:k~ljü'k, foglalja öss~e időrendben a tá.h1ogatast megvalósltásáhol'kapcsolódóte,rvezetr l ' : texékel1ysége~et a~, aláb6itáblázatban il, megvatósítás; idószakra', ",.., " "'; < "::- ' ':f,,!&~:> (~01~~ ; január t december'31.,'vonatkozóan. KérJűk szűkseg esetén bóvítse a tábl?úít~ra[t:) ',. Atevékenység Kezdete Vége Részt vevő Szakmai cél: leírása személyek anyaggyüjtés dokumentálás, Bodnár Tibor írás-szerkesztés 2013.január a 2013-es esztendő nyomdai december 31. Hájer Zsigmond sporttörténéseinek dokumentálása előkészítés nyomtatás, Marketing terv ' 1. ~ K~rjü~ ; f9gla,ija 6ss'le id6r~ndben 'a ~mogatást mé~vá.lósitésáhbz kápcsolód~tér:veiétf ' 5~~~~~';;{':' " markétingtev~~enységeket ~z alábbi' tá~iázatban 'amegvalósítási'időszakf8 ": ",','.,'.. ','.Iv,~ {20f3.Január,1.. ~ december:31.., vonatkozoan: KérjOk,'szukseg esetén bövítse atábláza.t soraíti},f. " Atevékenység Kezdete Vége Résztvevő Marketing cél: leírása személyek Akönyv megjelenésnek ismertetése a nyilvánossággal írott és elektronikus médián keresztül Szeretnénk, ha minél több Bodnár Tibor sportolóhoz, sportvezetőhöz, dec dec, 31. Hájer Zsigmond testnevelőhöz, sportbaráthoz eljutna a könyv megjelenésének híre

9 '8. Ké~ük, ~ejtsék ki röviden; 'milyen ' kitúzöttcélok~t s~eretn'ének elérni. Céljait ~zakmal '. ',' : if:.,. tel'esitmén mutatókkal és indikátorokkal támassz~ alá! ', lo,,', ~ ~. Célunk az, hogy az országban egyedülálló sorozat legújabb darabja a 2013-as év dokumentációjaként jusson el minél több sportolóhoz, sportvezetöhöz, testnevelöhöz és sporttal bármilyen formában foglalkozó személyhez. D. Költségterv, ÖSsz~g (F,t), J, szerkesztés tördelés-nyomdai előkészítés 300 OOO 800 OOO 500 OOO

10 E. NYILATKOZAT FIGYELEM! Az alábbi nyilatkozat pontos kitőltése és aláírásokkal illetve pecséttel való hitelesítése a kérelem mindhárom példányán a formai érvényesség feltétele. NYILATKOZAT Én, mint a kérelmező szerv hivatalos képviselője, aláírásommal igazolom, hogy a kérelem ben megadott adatok -legjobb tudásom és ismereteim szerint - valósak. Aláírásommal hozzájárulok, hogya Nyiregyháza MJV Önkormányzata a fent megadott adatokat kizárólag a támogatási kérelem elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza, a biráló(k)nak továbbítsa, és azokat 5 évig megőrizze. Tudomásul veszem, hogy a Nyiregyháza MJV Önkormányzata a személyes jellegű adatokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatja át, kivéve, ha az átadásra törvényi felhatalmazással bíró szerv kéri. Hozzájárulok ahhoz, hogyabirálatot követően az intézményekérelemben feltüntetett főbb adatai a Nyiragyháza MJV Önkormányzata honlapján nyilvánosságra kerüljenek. Továbbá tudomásul veszem, hogyahiányosan kitöltött kérelem érvénytelen, valamint, hogy a támogatásban igényeltnél alacsonyabb összeg is megítélhető. Nyilatkozom, hogya 166/2004 (V.21.) Korm. Rendelet alapján az állami sportinformációs rendszer rézére történő adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget teszek, valamint nem esek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. és 8. -aiban foglalt korlátozás alá. Kérelmemhez mellékletként csatolom az alábbi dokumentumokat: - 30 napnál nem régebbi igazolás a támogatottat nyilvántartó szervezettől a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól X - 30 napnál nem régebbi igazolás a köztartozásokra vonatkozóan X - aláírási címpéldány másolatban X - saját forrás igazolása X - de minimis nyilatkozat X Név (a kérelmező hivatalos képviselője) : ~\ o.. C I; "( \ \ ':JVV-,Q La ( Dátum: Nyíregyháza, Aláírás (a pályázó hivatalos képviselője) (gazdasági ellenjegyző, amennyiben szükséges) ViSU.PLUSZ BT Nyrregyháza. Szarvas u. 2. Adószám: lisz.: :3E

11 F. Nyilatkozat de minimis támogatás igénybevételéről NÉV: Visual Plusz Bt. SZÉKHELY: 4400 Nyíregyháza Szarvas u /12. ALAPíTÓ OKIRATI CÉGJEGYZÉK SZÁM: Cg VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY SZÁMA: AOÓSZÁM : Nyilatkozom, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságához benyújtott támogatás sportévkönyv megjelentetéséhez tárgyú pályáztaj kérelem beadását megelőző két pénzügyi évben, illetve a folyamatban lévő pénzügyi év során a) az általam képviselt vállalkozás nem részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban. b) az általam képviselt vállalkozás részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról szólórendelet hatálya alá tartozó támogatásban, melynek bruttó támogatás tartalma : Ft, azaz Ft. Tudomásul veszem, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága által nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan jogszabályban előírt külön nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terhel. Kelt: Nyíregyháza, * a megfelelő rész aláhúzandó \\ (~~~...~...).<~ ~~'r 'l PLUSZ BT Nyíregyháza. Szarvas u. 2. Adószám: C.sz; PÁLYÁZATI! TÁMOGATÁSI KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY Nyíregyháza MJV Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága által kiírt sportkeret támogatáshoz

12 NYILATKOZAT Aulírott Hájer Zsigmond, a Visual Plusz Bt. képviselője kijelentem, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságához benyújtott támogatás sportévkönyv meg jelentetéséhez tárgyú pályázat megvalósításhoz szűkséges önerő a rendelkezésemre áll. Nyíregyháza, W-cf"')~Y.~,1 VISUAL PL' \SZ u ; Nyíregyháza. Szarvas u. 2. A dószám: sz.: 687OOO

13 ,! ~ L:i 2006 ' JAJ O 2.!.*~ pj!. ~~ i. CIMPÉLDÁNY isi:;'~ ' Ci~~~~t"l: A VISUAL PLUSZ Szolgáltató Betéti Társaság cégjegyzése akként történik, hogya társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve: VISUAL PLUSZ Betéti Társaság 4400 Nyíregyháza, Szarvas u /12. alá a cégjegyzésre jogosult Hájer Zsigmond ( Cseng,er,. 19~3:. OT ~O. ~~: Pajk,os Ilona) 4400 Nyíregyháza, Szarvas u /12. alatti lakos kepvlselo onalloan IrJa nevet, az alábbiak szerint: ' H" Z d',~ ~ S En ajer sigmon Igy... ~... ~ Kjö. 1064/2006. ügyszám Tanúsítom, hogya fenti címpéldányt Hájer Zsigmond, aki Csengerben július 30. napján született, anyja neve Pajkos Ilona, Nyíregyháza, Szarvas utca 4. 1I/3a. szám alatti lakos, magyar állampolgár, aki személyazonosságát a BA számú személyazonosító igazolványával igazolta, lakcímét a EL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, mint a fentiekben megjelölt társaság vezető tisztségviselője (tisztségviselő) előttem a mai napon sajátkezű, cégszerű névaláírásával látta el Nyíregyháza, (kettőezer-hat) év április 27. (huszonhetedik) napján ~ /.4.I 'ára rrozjegyzó~

14

15 - -- -_ Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Kőzremúköd6 koigalat 1055 Budapest, Kossuth tér4. Tárolt Cég kivonat A Cg cégjegyzékszámú VISUAL PLUSZ Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szarvas u em. 12.) cég április 14. napján hatályos adatai a következők : I. Cégformától független adatok 1. Általános adatok Cégjegyzékszám: Cégforma: Betéti társaság Bejegyezve: 2005/03/09 2. A cég elnevezése 2/1. VISUAL PLUSZ Szolgáltató Betéti Társaság Hatályos: 2005/03/ A cég rövidített elnevezése 3/1. VISUAL PLUSZ Bt. Hatályos: 2005/03/ A cég székhelye S/ Nyíregyháza, Szarvas u em. 12. Hatályos: 2006/04/ A létesítő okirat kelte 8/ február 16. Hatályos: 2005/03/ / március 1. Hatályos: 2005/ / április 7. Hatályos: 2006/05/ / május 27. Bejegyzés kelte: 2008/08/12 Hatályos: 2008/08/ / július 2. Bejegyzés kelte: 2008/08/12 t I, Hatályos: 2008/08/ / március 25. Bejegyzés kelte: 2013/04/09 Hatályos: 2013/04/09..,., /-,, I r \. I,', r j'" í ~.J"...,../ l -, 902. A cég tevékenysége 9/ '08 Film-, video-, televiziómüsor-gyártás Főtevékenység. Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Kőzzétéve : 2013/04/11 Hatályos: 2013/02/ / '08 Napilapkiadás Bejegyzés kelte: 2013/02113 Kózzétéve: 2013/04/11 Hatályos: 2013/ / '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 'VI::--" "IL ; L' J'l.. ' Nyíregyháza. Szarvas u. 2. Adószám: B.sz.: ~ e.~ )

16 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ADÓOSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 257. TELEFON: ; FAX: Ügyiratszám: / Ügyintéző: Váczi Balázs IGAZOLÁS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóosztály hivatalosan igazolja, hogya Visual Plusz Bt. (adószáma: ) 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 2. 3/12. szám alatti adózónak az adóigazolás kiállításának napján az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. Az igazolást a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságánál történő felhasználásra adtam ki. Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul az adótartozás beszedésére irányuló eljárásokban. Az igazolást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított évi CXL. tv a, valamint az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII. tv. 5/A.. (5) bekezdése, a 8S/A. (1) és (3) bekezdései alapján adtam ki. Nyíregyháza, május 14. D~ 'n~ S' dor \ ~V'r címzetes. Uj g ő~. gbízásábbl: I ta \\ ~( ~. ~I ; ~): Dr. Po g -An. rás- y., osztál ezető ~~.c. \J') N Y R E G Y H Á Z A

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

~~~. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 82/2013.(IV.22.) számú. határozata

~~~. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 82/2013.(IV.22.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 82/2013.(IV.22.) számú határozata a 04/2013. Kiemelkedő sportrendezvények támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának

Részletesebben

Az egyesület kéreimében a 21. Mátyás Kupa- Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna részt

Az egyesület kéreimében a 21. Mátyás Kupa- Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna részt NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NY'RE GYHÁZA, KOSSUTH TrR 1. pr.: 8,. TELEFON:.3642524-544; FA: ;36 42 311041 EMAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

A pályázati felhívás szerint a pályázatok benyújtására biztosított határidő 2014. június 5.-e volt.

A pályázati felhívás szerint a pályázatok benyújtására biztosított határidő 2014. június 5.-e volt. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Budapest XVI. kerület

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Ais/uz^. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 201. június 24-i Képviselő-testületi ülésre Készítette: Szőnyi Petra kulturális és társadalmi kapcsolatok referense

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség):

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására I. A pályázat rövid bemutatása A projekt címe A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): A projekt

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15 1 / 19 2011.11.23. 14:58 1Ügyiratszám : T-2011/15 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB GYŐRI ETO HC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=39

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=39 1 / 19 2011.11.23. 18:44 1Ügyiratszám : T-2011/39 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sportország SC Sportclub Sportszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

SzTK Futball Kft. Adószám: 2 4 2 4 6 5 6 7-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 2 5 2-2 0 0 7 4 0 0 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Potoczki Tamás.

SzTK Futball Kft. Adószám: 2 4 2 4 6 5 6 7-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 2 5 2-2 0 0 7 4 0 0 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Potoczki Tamás. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SzTK Futball Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: SzTK Futball Kft. 2 Gazdálkodási formakód: 113 Áfa

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

Zákányi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 8 5 2 Zákány. Csertán János egyesületi elnök. Csertán János

Zákányi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 8 5 2 Zákány. Csertán János egyesületi elnök. Csertán János 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zákányi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Zákányi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Piskolti Béla elnök. József Csaba

Piskolti Béla elnök. József Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőházi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőházi Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

3 0 3 6 Gyöngyöstarján. Jenei Károly Sportkör elnök. Lévai Zsuzsa

3 0 3 6 Gyöngyöstarján. Jenei Károly Sportkör elnök. Lévai Zsuzsa 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Gyöngyöstarján Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyöngyöstarján KSK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a

Részletesebben

4 0 6 0 Balmazújváros. Murák László

4 0 6 0 Balmazújváros. Murák László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Balmazújvárosi FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Verpelét SE. Egyéb Up

Verpelét SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Verpelét Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Verpelét SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héregi Futball Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HFKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

PSK. Adószám: 1 9 8 0 7 3 1 7-1 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 8 0 0 0-2 0 0 2 0 1 8 9 - 1 1 8 8 Budapest. Sikesdi László elnök.

PSK. Adószám: 1 9 8 0 7 3 1 7-1 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 8 0 0 0-2 0 0 2 0 1 8 9 - 1 1 8 8 Budapest. Sikesdi László elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pestszentimrei Sport Kör A kérelmező szervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

/ 5 2013.05.05. 17:35

/ 5 2013.05.05. 17:35 Kérelem 1 Ügyiratszám : 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE A kérelmező jogállása :

Részletesebben

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter.

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: MITE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03067/2015/mksz

be/sfphpm01-03067/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve CSORVÁSI SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

Bozsik program. Cser Attila

Bozsik program. Cser Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszentgyörgyi KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Kisdorogi F.C. Adószám: 1 9 9 5 2 3 2 1-1 - 1 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 6 0 3 6-2 0 0 1 5 6 6 6 - 7 1 5 8 Bonyhádvarasd. Miszler Tibor Elnök

Kisdorogi F.C. Adószám: 1 9 9 5 2 3 2 1-1 - 1 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 6 0 3 6-2 0 0 1 5 6 6 6 - 7 1 5 8 Bonyhádvarasd. Miszler Tibor Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kisdorogi Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kisdorogi F.C. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

VESE. Adószám: 1 9 1 5 1 3 0 0-2 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 2 0 2 8 4 0 5-0 0 1 1 2 6 8 0-0 0 1 0 0 0 0 9. 2 8 4 1 Oroszlány. Forisek István.

VESE. Adószám: 1 9 1 5 1 3 0 0-2 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 2 0 2 8 4 0 5-0 0 1 1 2 6 8 0-0 0 1 0 0 0 0 9. 2 8 4 1 Oroszlány. Forisek István. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vértesi Erőmű Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: VESE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Adószám: 1 9 8 2 6 1 7 0-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 5 7 8 0 0 2 1 5-1 1 0 0 2 6 3 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: Burián Imre Elnök

Adószám: 1 9 8 2 6 1 7 0-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 5 7 8 0 0 2 1 5-1 1 0 0 2 6 3 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: Burián Imre Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szabadbattyán Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szabadbattyán KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben