J\~\f REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/102-29/ Tisztelt Bizottság! NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J\~\f REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/102-29/ 2014. Tisztelt Bizottság! NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NyíR[ GYHÁ7A, KOSSUTH TÉR l Pf.: 83. TELEFON: ~ ; FAX: Ügyiratszám: PKAB/102-29/ Ügyintéző: Hornyák Enikő Előterjesztés - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete által a Kiemelkedő sportrendezvények keretre beérkezett rendkívüli kérelemmel kapcsolatos döntésre Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei jogú Város Közgyűlésének 18/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei jogú Város sportjáról előírásai alapján a város polgárait érintő szabadidős sportolási lehetőségek kialakítása, biztosítása, valamint szabadidős rendezvények megvalósításának támogatása érdekében a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 116/2014. (VI.23.) szám ú határozatában döntött a 04/2014- Kiemelkedő sportrendezvények támogatása címmel meghirdetett pályázat felhívásra beérkezett pályázatokról, majd augusztusi és szeptemberi ülés én a Kölcsey DSE, a Nyíregyházi Kosárlabda Klub, a Nyíregyházi Teke Klub és a Nyíregyházi Vasutas Sport Club rendkívüli kéreimének támogatásáról. A felsorolt üléseket követően, októberben érkezett be a Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete támogatási kéreime, melyet előterjesztésünk 1. sz. mellékiete tartalmaz. Az egyesület kéreimében a Nemzeti Bajnokság első osztályába való feljutás 30. évfordulójának megemlékezésére szervezendő ünnepség költségei re kéri a Bizottság támogatását emezek és kiadvány ,- Ft; játékvezetői díjak 40.00,- Ft, fogadás ,- Ft) összesen ,- Ft összegben. A kérelem támogatása a Kiemelkedő sportrendezvények kereten lévő ,- Ft terhére megvalósítható. javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak a kérelemben foglaltak alapján a kiemelkedő sportrendezvények kerete n lévő tartalék terhére a kérelem támogatását a kért ,- Ft. összegben a benne foglalt felhasználási területnek megfelelően Nyíregyháza, J\~\f Batizi Tamás "" kabinetvezető NY REGYHÁZA

2 uct 'r ~()~é F', P'<Ab J102.4 ~0l4 ' Az Önkormányzat tölti ki : Iktatási szám, " TAMOGATASIKERELEM RENDKíVÜLI Megvalósítási időszak: december december 31. A kérelmező neve: A kérelmező székhelye:

3 A. A KÉRELEM TARTALMA A kérelem tartalmának rövid összefoglalása, nyilvános közlésre alkalmas módon. (Max. 100 szó) A Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola SE férfi kosárlabdacsapata harminc évvel ezelőtt sporttörténelmet írva Nyíregyházán és megyénkben a terem labdajátékok között, mint férfi csapat elsőként vívta ki a Nemzeti Bajnokság első osztályában való részvétel jogát. Az YTKFSE csapata S-ös bajnoki évben I. osztályban indult, és a következő csapatok szerepeltek a bajnokságban: BSE, Nyíregyházi Tanárképző Főiskola, Ganz-Mávag, Soproni Egyetem, Kaposvár (SA EV), Székesfehérvári Építők, Kecskeméti SC, Veszprémi Egyetem, Magyar Testnevelési Főiskola, Videoton Sc. Ezt a nagyszerü sportteljesítmény t szeretné a Nyíregyházi Főiskola Spol1egyesülete méltóképpen megünnepelni, az évfordulóról megemlékezni. Az ünnepség időpontja: december 20. (szombat). Az ünnepség egybeesik a MARSO Nyíregyházi KK - Jászberényi KSE NB.LA. osztályú bajnoki férfi kosárlabda mérkőzé s napjával, ami emelni fogja ünnepséglink színvonalát. Az NB. l-es meccs előtt kerülne sor a megemlékezésre. Terveink között szerepel, hogy meghívjuk a szolnoki öregfiúk csapatát, és rövid nosztalgiamérkőzéssel emlékezünk a történtekre. Az NB.LA. mérkőzés után állófogadással, valamint az erre az alkalomra készült emléktárgyak átadásával tennénk emlékezetessé ezt ajeles dátumot.

4 Kérjük, a későbbi adatokat! B. A KÉRElMEZŐ ADATAI kapcsolattartás érdekében pontosan adja meg a kérelmezőre vonatkozó A kérelmező adatai (megfelelő rész kitöltendő) Neve Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete Adószáma: Cégjegyzékszá ma : 60237/89 Adóazonosító jele: Vállalkozói igazolvány szám: Bankszámlaszáma: A kérelmező székhelye Város Nyíregyháza Irányítószám 4400 Utca Sóstó i Házszám 31/8. A kérelmező levelezési címe (ha nem egyezik a székhellyel) Város Irá nyítószá m Utca Házszám A kérelmező egyéb elérhetőségei Telefon (központi szám) 06-42/ , 06-30/ Fax (központi fax) E-maii címe Honlapcíme (nem kötelező kitölteni) A kérelmező hivatalos képviselője Név Máté János Dr. Kovács Zoltán Beosztás ügyvezető elnök elnök A támogatásért felelős személy a kérelmezőnél Név Szervezeti egység Beosztás Máté János Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete ügyvezető elnök Telefon 06-42/ Mobil 06-30/ Fax E-maii A kérelmező típusa (x je/ö/és, több pont ;s megje/ö/hető) Felsőoktatási intézmény Közoktatási intézmény Altalános iskola Gimnázium Szakközépiskola Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképző intézmény Felnőttoktatási intézmény Egyéb oktatási intézmény. és pedig:

5 Civil szervezet Vállalkozás Sportegyesület Közhasznú szervezet Kiemelten közhasznú szervezet Magánszemély Egyéb éspedig: x IA kérelmező fenntartója: IA kérelmező(x jelölés) költségvetési szerv egyéb fenntartású szerv x I I IA kérelmező, mint gazdasági egység önállóan gazdálkodó x (x jelölés) részben önállóan gazdálkodó Kérjük a következő táblázat adatait csak a részben önállóan gazdálkodó költségvetési sze rvek esetében kitölteni. A kérelmező, mint részben önálló az előirányzatok fölött teljes gazdasági egység (x jelölés) jogkörrel rendelkezik az előirányzatok fölött részjogkörrel rendelkezik A kérelmező, mint részben önálló gazdasági egység pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó költségvetési szerv neve: Egyéb, a kérelmezőt érintő adatok A. Egy esületi tagok száma összesen fő B. A támogatásban érintett tagok száma 50 fő C. A támogatásban érintett tagok százalékos aránya % D. Az összes létszámon belül az utánpótláskorú tagok száma fő E. Az utánpótláskorú tagok százalékos aránya (D/A x 100) % Szakemberek száma 15 Mely területen érintettek? (felsorolás) csapatsportok kosárlabda (férfi) egyéni sportok egyéb, éspedig Jelen kérelem benyújtását megelőzően pályázott már sporttámogatásra? (x jelölés) igen nem x

6 Amennyiben pályázott korábban, mely területeken? (A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők.) Támogatás éve Támogatástípus Kérjük, jelölje, ha sikeres támogatásról van szó. Korábbi sikeres pályázat esetén kérjük jelölje, hogy (x jelölés) korábbi nyertes támogatásáról határidőre elszámolt e, s adja meg támogatási azonositóját működési X elszámolva 2008 működési X elszámolva 2009 működési X elszámolva 2010 működési X elszámolva 2011 működési X elszámolva: /2011. XIV működési X elszámolva: /2012. XIV működési X elszámolva: /2013.XIV.

7 C. TARTALOM 1. A támogatási kérelem összefoglalása Kérjük, foglalják össze maximum egy oldalban a támogatás keretein belül megvalósítandó tevékenységeket.. Kérjük, fejtsék ki, milyen eredményeket várnak a támogatás által megvalósított feladatoktól. A Nyíregyházi Bessenyei György Ta n á r képző Főis k o l a SE férfi kosárl abdacsapata harminc évvel eze l őtt spoi1töl1énel met írva Nyíregyházán és megyénkben a terem labdajátékok között, m int fé rfi csapat e l sőké n t vívta ki a Nemzeti Baj nokság e l ső osztályában való részvétel jogát. Az NYTKFSE csapata S-ös bajnoki évben I. osztály ban indult, és a követk ező csapatok szerepeltek a baj nokságban: Nyíregyházi Tanárké p ző Fő i skola, BSE, Ganz-Mávag, Sopro ni Egyetem, Kaposvár (SAEV), Székesfehérvári É pí tők, Kecskeméti SC, Veszprémi Egyetem, Magyar Testnevelési Fő i sko l a, Videoton Sc. Ezt a nagyszerü sportte ljesítm ény t szeretn é a Nyíregyházi Főisko l a Sportegyesülete méltó képpen megünnepelni, az évfordulóról megemlékezni. Az ünnepség i dő p o n tja: december 20. (szombat). Az ünnepség egybeesik a MARSO yíregyházi KK - Jászberényi KSE NB.LA. osztályú baj noki férfi kosárlabda m é rk őzés napjával, ami emelni fogja ünnepségünk szín vonalát. Az N B.I-es meccs e l őtt kerülne sor a megemlékezésre. Terve ink között szerepel, hogy meghívjuk a szolnoki öregfiúk csapatát, és rövid n osz t a l g i a m é r kőzésse l emlékezünk a történtekre. Az NB.LA. m érkőzés után á llófogadással, valamint az erre az al kalomra készül t em léktárgyak átadásával tennénk emlékezetessé ezt ajeles dátumot. 2. A kérelmező szöveges bemutatása Kérjük, mutassa be tevékenységi körét és tapasztalatait, különös tekintettel az eddig elért eredményeire, valamint az utánpótlás-nevelés és aszabadidős tevékenységek terén végzett munkájára. U.az, mint a kérelem indoklása. 3. Kérjük, mutassa be szakérteimét és szerepét a támogatandó területen. U.az, mint a kérelem indoklása. Tárgyi feltételek fejlesztése 4. Kérjük, mutassa be, hogy milyen tárgyi feltételekkel rendelkeznek.

8 5. Milyen sporteszközök és sportfelszerelések beszerzését tervezik? Beszerzésüket röviden indokolják. (Kér'ük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.) Tétel megnevezése Darabszám Egységár Az eszkőzőzők és felszerelések tervezett fel használása. (várhatóan) I Szakmai terv 6. Kérjük, foglalja össze időrendben a támogatást megvalósításához kapcsolódó tervezett tevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra ( ) vonatkozóan. (Kérjük, szükség esetén bővitse a táblázat sorait.) A tevékenység Kezdete Vége Részt vevő Szakmai cél: leírása személyek Marketing terv 7. Kérjük, foglalja össze időrendben a támogatást megvalósításához kapcsolódó tervezett marketingtevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra ( )vonatkozóan. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.) Atevékenység leírása Kezdete Vége Részt vevő személyek Marketing cé l:

9 8. Kérjük, fejtsék ki röviden, milyen kitűzött célokat szeretnének elérni. Céljait szakmai teljesítménymutatókkal és indikátorokkal támassza alá! A 30 évvel ezelőtti siker megünneplése. D. Költségterv Eszközbeszerzés Tétel Darabszám Összeg (Ft) (várhatóan) Mez Kiadvány Személyi költségek tevékenység szerint Beszerzés összesen (Ft) díj (Ft) Osszes költség (Ft) Játékvezetői díj Személyi költségek összesen (Ft) Egyéb költségek (utazás, szállás, étkezés, nevezés, táplálék kiegészítők stb.) egység (kml fő) alkalom egységár Osszes költség (Ft) Fogadás Összes költség (Ft) Egyéb költségek összesen (Ft) IGÉNYELTTÁMOGATÁS (Ft) ÖNERŐ (Ft).

10 E. NYILATKOZAT FIGYELEM! Az alábbi nyilatkozat pontos kitöltése és aláírásokkal illetve pecséttel való hitelesítése a kérelem mindhárom példányán a formai érvényesség feltétele. NYILATKOZAT Én, mint a kérelmező szerv hivatalos képviselője, aláírásommal igazolom, hogyakérelemben megadott adatok legjobb tudásom és ismereteim szerint - valósak. Aláírásommal hozzájárulok, hogya Nyíregyháza MJV Önkormányzata a fent megadott adatokat kizárólag a támogatási kérelem elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza, a bíráló(k)nak továbbítsa, és azokat 5 évig megőrizze. Tudomásul veszem, hogya Nyíregyháza MJV Önkormányzata a személyes jellegű adatokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatja át, kivéve, ha az átadásra törvényi felhatalmazással bíró szerv kéri. Hozzájárulok ahhoz, hogy a bírálatot követően az intézménye kérelem ben feltűntetett főbb adatai a Nyíregyháza MJV Önkormányzata honlapján nyilvánosságra kerüljenek. Továbbá tudomásul veszem, hogyahiányosan kitöltött kérelem érvénytelen, valamint, hogy a támogatásban igényeltnél alacsonyabb összeg is megítélhető. Nyilatkozom, hogya 166/2004 (V.21.) Korm. Rendelet alapján az állami sportinformációs rendszer rézére történő adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget teszek, valamint nem esek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. és 8. -aiban foglalt korlátozás alá. Kérelmemhez mellékletként csatolom az alábbi dokumentumokat: - 30 napnál nem régebbi igazolás a támogatottat nyilvántartó szervezettől a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól - 30 napnál nem régebbi igazolás a köztartozásokra vonatkozóan - aláírási címpéldány másolatban - saját forrás igazolása - de minimis nyilatkozat Név (a kérelmező hivatalos képviselője) : Máté János Dátum: október 20. vtjl ;pic '1 (li.fll~ ~/1 Aláírád Aláís (a pályázó hivatalos képviselője) (gazdasági ellenjeg ző, mennyiben szükséges)

11 Nyíregyházi Törvényszék Pk.6U237 / 1989 KIVONAT társadalmi szervezet nyi1vántartási adatairól A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: '1 76 A társadalmi szervezet neve: Nyíregyházi Főiskola Sportegyesületc /\ társadalmi szervezet székhelye: 4400 yíregyháza, Sóstói út 3'1 l b. A társadalmi szervezet célja: A rendszeres sportolás, versenyzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. /\ társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: sportt-evékenység A társadalmi szervezet közhasznúsági fokozata: Közhasznú A közhasznú jogállást a bíróság a Pk /1989/85. számú nem jogerős végzésével törölte 2014.június l-i hatállyal. A társadalmi szervezet képvisewjének neve, lakóhelye: Dr. Kovács Zoltán, 4400 yíregyháza, Virág utca 96. Máté János, 4400 yíregyháza, Korányi Frigyes út 77. A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.602:)7/ '1989 / 2, ' A kivonat a fent meghatározott társadalmi szervezet év szeptember hó 15. napján hatályos adatairól készült. Kelt: Nyíregyháza, év szeptember hó 15. napján.

12 J 4400 ellenőrzé s. - l/l -, NEMZETI ADÓ- És VÁM HIVATAL II IC 1.IIf, ",,..','- "'.~, NIIL,~. r I'u,;,,I ~ SZABOLCS-~ZAT~Á R-B E REG MEGYE I ~DÓ I GAZGATÓSÁGA. UGYFELKAPCSOLATI OSZTALY 1., NYÍREGYHÁZA, SZABADSÁG TÉH 7. T01pton:06-42-S Telefax : 42/ l',lys7dln : Ügyiratszám : 'j :\'jl1lf,7,ö : F.évész Mónlka EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS ~, i ~'~2""..)(~...'lrLL(' 511c; dokumentumok - nyi l vánta r t,1sok, fo 1yószámlák, be vo11á30).;., 'Il 'll :'m,rzések, il"gy : á,vezetési kérelmek, jogerős határozatok alapján igazolom, NYIREGYHÁZI FŐISKOLA SPORTEGYESÜLETE ( ) 4400 NyíREGYHÁZA SÓSTÓI UTCA 31/B. L.lu"llnYI,elK 1 NE'>;!'zet. i l\,ió E~'; 'J,imhivltdLnól e:?<-:, n iqazolás kiadásának nap]j.n,,"ljv:lllti'ltot:t cldót"<lrlo7a c id l~s v~mtattozása nincs., ~" II h:jdzoj ast az ddóalany kérelmére SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÉZILABDA,Zi'VI:TSÉG ej ]árásához, nevezés céljára adtam ki. l, C~ az. I(Jazolas liem s7.olgál bizonyítás j alapul a tar t ozás beszedésére irányuló l 1','11,'1 S lkb1n. "",,11 1~17.01á:3 tdrtalrnaz7.d dz adózás rend]eröl szóló évi XCII. törvény (',11. ).', (l) bpkezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhlvatal adóztatási I Il t<. hallsköréb", art:ozó, a 4. (l) - (3) bekezdésében meghatározott adó, l I t,:;.1 I, rot lék, adók rnódjára behajtandó közta r tozás megfi zetésére vo n atkozó a-!af,)kat, továbbá az Art. 79. (l ) beke zdése a l apjá n a Nemzeti Adó- és "'nlllvatal várnszervének hatáskörébe tartozó adó, bírság, pótlék, valarnin, a ~ -~~Séql vámjog végrehajtásáról szóló törvén y hatálya alá tartozó kötelezd '-'.'flzptések (adó, illeték, dii, hozzájá r ulás, költség, bírsáq, kamat) '0tl~el,~s~re vonafkozo adatokat. F I ~l'il\~rzési azonosító : í'rr I erre:-illnek : _irn,>~l.l., rljll,'lt

13 ALÁÍRÁS! CÍMPÉLDÁNY A Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/8) ügyvezető elnöke: Máté János (született: Nyíregyháza, január 29., anyja neve: Béres Malvin) 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca emelet 4. szám alatti lakos az egyesületet képviseli, oly módon, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, vagyelőnyomtatott egyesület neve alá nevét írja az alábbiak szerint: ;j (-/'fj!; ' I /',.. ~W/Il "la./) o o 0 0 Máté János ~Dr. Fekete Valéria közjegyző 4400 Nyíregyháza, Síp utca 12. fölszint 3-4. Tel: /42/ , /42/ , /42/ , Fax: /42/ l Levelezés cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: /H/808/2014. Alulírott közjegyző tanúsítom - Máté János (született: Nyíregyháza, január 29., anyja neve: Béres Malvin) magyar állampolgár, 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca emelet 4. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a RA sorszám ú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét pedig a FL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta - a fenti aláírási címpéldányon lévő aláírásának valódiságát Az Ügyfél tudomásul velte a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló évi XL/. törvény 122. szakasz (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról. vagyis a személyazonosság Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától. elektronikus úton történő (on-line) ellenőrzésére vonat kazó rendelkezésekről : Kelt Nyíregyházán, Kettőezer-tizennegyedik évi április hó 17. Tizenhetedik napján. ". (, '/ / (,(! " )... L '"'- Dr. Fekete Valéria közje'gy~ő ', r \ l. \ \,." "'-... i I, I / / ~ I I

14 F. Nyilatkozat de minimis támogatás igénybevételéről NÉV:_ Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete SZÉKHEL Y:4400,Nyíregyháza,Sóstói-út,31/B ALAPíTÓ OKIRATI CÉGJEGYZÉK SZÁM: 60237/1989 VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY SZÁMA: -- ADÓSZÁM: Nyilatkozom, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságához benyújtott tárgyú pályáztal kérelem beadását megelőző két pénzügyi évben, illetve a folyamatban lévő pénzügyi év során a) az általam képviselt vállalkozás nem részesült de minimis. azaz csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban. b) az általam képviselt vállalkozás részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról szólórendelet hatálya alá tartozó támogatásban, melynek bruttó támogatás tartalma: Ft, azaz Ft. Tudomásul veszem, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága által nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan jogszabályban előírt külön nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terhel. Kelt: Nyíregyháza, október / r. ~r!7!~aláírás * a megfelelő rész aláhúzandó PÁLYÁZATII TÁMOGATÁSI KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY Nyíregyháza MJV Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága által kiírt sportkeret támogatáshoz

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

(' ) NY R E G Y H Á Z A. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET

(' ) NY R E G Y H Á Z A. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524' 544; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Az egyesület kéreimében a 21. Mátyás Kupa- Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna részt

Az egyesület kéreimében a 21. Mátyás Kupa- Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna részt NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NY'RE GYHÁZA, KOSSUTH TrR 1. pr.: 8,. TELEFON:.3642524-544; FA: ;36 42 311041 EMAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET. -c ) Ügyiratszám: PKAB/69-1/2014.

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET. -c ) Ügyiratszám: PKAB/69-1/2014. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NyíREGYHÁZA KOSSUTH TÉ R 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

~~~. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 82/2013.(IV.22.) számú. határozata

~~~. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 82/2013.(IV.22.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 82/2013.(IV.22.) számú határozata a 04/2013. Kiemelkedő sportrendezvények támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának

Részletesebben

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Visual Plusz Bt. rendkívüli kéreimével kapcsolatos döntésre

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Visual Plusz Bt. rendkívüli kéreimével kapcsolatos döntésre NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NvíRf GVHÁZA, KOSSUTH TÉ R 1. pr.: S3. TELEFON: +36 42524'544; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Előterjesztés. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz 03/2013 Városi úszásprogram támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására

Előterjesztés. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz 03/2013 Városi úszásprogram támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság!

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 440' NyíR~GYIfÁZA, KOSSU fh fér l. PF.: 83 TELEFON: +36 42 524 544; FAX: +36 42 3"-0 4 ' E-MAIL: POlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 1. számú melléklet a 33.123/2011.XIV. előterjesztéshez 3 Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményeiről A 2011. január 1. napjától hatályba lépett jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. -a

Részletesebben

Előterjesztés. A fentieknek felel meg a 2015. február 26-án a Krúdy Gyula Gimnázium által beküldött kérelem.

Előterjesztés. A fentieknek felel meg a 2015. február 26-án a Krúdy Gyula Gimnázium által beküldött kérelem. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NvíRfGVIIÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ~36 42 524-544; FAX: ~36 42 311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NVIREGVHAZA.HU

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polgarmester@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

KIJAVÍTOTT ÖSSZESÍTŐ ADATLAP

KIJAVÍTOTT ÖSSZESÍTŐ ADATLAP Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : KIJAVÍTOTT ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Gödi Sportegyesület. Vízilabda Szakosztály... A kérelmező szervezet rövidített neve: GSE...

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

be/sfp-5184/2015/mkosz

be/sfp-5184/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tigris Kosárlabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Tigris KK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Piskolti Béla elnök. József Csaba

Piskolti Béla elnök. József Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőházi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőházi Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1 ol/. számú előterjesztés

1 ol/. számú előterjesztés 1 ol/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek

Részletesebben

Bozsik program. Cser Attila

Bozsik program. Cser Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszentgyörgyi KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

BERZENCE SE. Bozsik program

BERZENCE SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-3224/2014 Ügyintéző: Szabari János Rákóczi út 49-53 E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 8900

Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-3224/2014 Ügyintéző: Szabari János Rákóczi út 49-53 E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 8900 Iktatószám: ki/jh01-3224/2014 Zalaegerszegi Kölcsey Gimnázium Diák Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-3224/2014 Zalaegerszeg Ügyintéző: Szabari János Rákóczi út 49-53 E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu

Részletesebben

Kaposmérő SE. Adószám: 1 9 9 4 6 1 3 7-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 1 4 5-1 0 0 0 0 1 2 8 - 7 5 2 1 Kaposmérő.

Kaposmérő SE. Adószám: 1 9 9 4 6 1 3 7-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 1 4 5-1 0 0 0 0 1 2 8 - 7 5 2 1 Kaposmérő. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposmérő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kaposmérő SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

1. oldal, összesen: 14 oldal

1. oldal, összesen: 14 oldal 1. oldal, 14 oldal 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: F.K.L. Sportszolgáltató Kft. FKL Kft 2 Gazdálkodási formakód: 113 3 A szakszövetség

Részletesebben

Verpelét SE. Egyéb Up

Verpelét SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Verpelét Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Verpelét SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

Zákányi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 8 5 2 Zákány. Csertán János egyesületi elnök. Csertán János

Zákányi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 8 5 2 Zákány. Csertán János egyesületi elnök. Csertán János 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zákányi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Zákányi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héregi Futball Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HFKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 9 2 5 4 1 3 5-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 8 0 0 7-2 0 9 0 7 8 3 7-0 0 0 0 0 0 0 0. Szentessy Balázs.

Sportiskola. Adószám: 1 9 2 5 4 1 3 5-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 8 0 0 7-2 0 9 0 7 8 3 7-0 0 0 0 0 0 0 0. Szentessy Balázs. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Veszprémi Egyetemi Sport Club Veszprémi Egyetemi SC. 3 A szakszövetség

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 20 2012.08.28. 13:16 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató

Részletesebben