Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi gondoskodásról

2 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában, 18. (2) bekezdésében és 21. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) 2 Az önkormányzat a gyermek részére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglalt pénzbeli és természetbeni ellátások, és személyes gondoskodást nyújtó alapellátások mellett az e rendeletben meghatározott ellátásokkal biztosítja a gyermek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítését és gondoskodik a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről. (2) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt.-ben meghatározott személyekre. II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások 2. Az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni ellátások körében biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a térítési díj kedvezményt és az óvodáztatási támogatást. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3. (1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti a gyermeket a Gyvt.-ben meghatározott okok miatt. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként, egy alkalommal Ft-tól Ft-ig terjedhet. A támogatás összege gyermekenként Ftig terjedhet abban az esetben, ha a gyermeket nevelő család elemi kár, betegség, vagy egyéb ok folytán súlyos és tartós anyagi gonddal küzd, vagy emiatt jelentős jövedelem-kiesés következett be. (3) A támogatás felvételére a törvényes képviselőn kívül felhatalmazható a korlátozottan cselekvőképes személy, a gyermekvédelemmel foglalkozó személy, a hivatásos pártfogó, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója. 1 A 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezése szerinti módosítás március 30-án lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 162. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés c) pontjában, a Gyvt. 18. (1) bekezdés b) pontjában, 18. (2) bekezdésében és 21. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 2 A 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezése szerinti módosítás március 30-án lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: 1. (1) Az önkormányzat a gyermek részére a Gyvt.-ben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátások, és személyes gondoskodást nyújtó alapellátások mellett az e rendeletben meghatározott ellátásokkal biztosítja a gyermek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítését és gondoskodik a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.

3 2 (4) Indokolt esetben a törvényes képviselő kötelezhető a támogatás felhasználásáról történő elszámolásra. (5) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermek számára. Természetbeni ellátásként nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formáját a Gyvt. tartalmazza. (6) Létfenntartást veszélyeztető helyzetnek minősül különösen a három hónap időtartamú keresőképtelenség, vagy 50% alatti munkaképesség-csökkenés miatt bekövetkezett legalább 30%-os jövedelem-csökkenés, feltéve, hogy így a család havi nettó összjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, elemi kár miatti vagyon-csökkenés, a gyermek súlyos és tartós betegsége. A rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor, a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetet alátámasztó iratokat csatolni kell. 2. Térítési díj 4. (1) A gyermek napközbeni ellátásáért, étkeztetéséért fizetendő intézményi térítési díj összegét a képviselő-testület évente az önkormányzati intézmények étkezési nyersanyagnormáiról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletben állapítja meg. (2) Az igénybe vett ellátásért a törvényes képviselőnek térítési díjat kell fizetni, melynek mértékéről az intézményvezető az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül írásban értesíti a fizetésre kötelezettet. (3) A személyi térítési díj kifizetését a család rászorultságától függően az Egészségügyi és Szociális Bizottság egészben vagy részben átvállalhatja. Az átvállalás vonatkozik a nem önkormányzat által fenntartott egészségügyi, nevelési-oktatási intézményben ellátott gyermekre is. (4) Térítési díj kedvezményben részesíthető a kiskorú gyermek, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori összegének 50 %-át. 5. (1) Indokolt esetben térítési díj kedvezményben részesíthető az a nagykorúvá vált gyermek is, aki középfokú oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 4. (4) bekezdésben, vagy indokolt esetben a (2) bekezdésben meghatározott értéket. (2) Indokolt esetben a 4. (4) bekezdésben meghatározott jövedelmi értékhatár 30%-kal túlléphető, ilyen indokolt esetnek tekinthető gyermekét egyedül nevelő szülő, három-, vagy többgyermekes család, tartósan beteg vagy egészségileg károsodott gyermeket nevelő szülő. (3) A kedvezmény mértékéről és időtartamáról a család rászorultságától függően az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. A kedvezményt legfeljebb egy nevelési oktatási időszakra, tanévre lehet megállapítani. 3. Óvodáztatási támogatás 6. (1) A jegyző a Gyvt.-ben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Gyer.) meghatározottak szerint

4 3 óvodáztatási támogatásra való jogosultságot állapít meg és gondoskodik a támogatás folyósításáról. (2) Az óvodáztatási támogatást első alkalommal természetben kell nyújtani. (3) A természetben nyújtandó óvodáztatási támogatás megállapításánál a Gyer. 68/H. - ában és 68/I. -ában meghatározottak szerint kell eljárni. (4) A természetben nyújtandó óvodáztatási támogatásnál a Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködik az ellátást megállapító határozatban foglaltak szerint. (5) A (4) bekezdésben foglalt közreműködés az óvodáztatási támogatásra jogosult törvényes képviselővel, az óvodavezetővel való kapcsolattartást, az óvodai felszerelés megvásárlását, a támogatási összeg elszámolását foglalja magában. (6) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás formáját a Gyer. határozza meg. III. Fejezet Gyermekjóléti alapellátások 4. Gyermekjóléti szolgálat 7. Az önkormányzat a gyermekjóléti feladat ellátásáról a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint gondoskodik. 5. A gyermek napközbeni ellátása 8. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a helyi bölcsődében, óvodában és iskolai napköziben biztosítja. (2) Az ellátás iránti kérelmet a gyermek korának megfelelő egészségügyi, nevelési, oktatási intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt a felvételről. (3) Az ellátásért térítési díjat kell fizetni a 4. -ban meghatározottak szerint. 6. A gyermek átmeneti gondozása 9. (1) Az önkormányzat a közigazgatási területén élő ellátásra jogosultak részére a gyermekek átmeneti gondozását, családok átmeneti otthonában, továbbá gyermekek átmeneti otthonában biztosítja eseti megállapodás alapján. IV. Fejezet Eljárási rendelkezések 10. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint a térítési díj átvállalása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályára kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell mindazokat az elbíráláshoz szükséges iratokat, amelyeket erre vonatkozóan a Gyvt., a Gyer., valamint e rendelet meghatároz.

5 4 (2) A térítési díj átvállalása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (3) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a jogtalanul igénybe vett rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, térítési díj átvállalás megtérítését méltányosságból elengedheti, csökkentheti, vagy részletfizetést engedélyezhet. V. Fejezet Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 43/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. (3) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Lenti, március 28. dr. Csizmazia Bernadett sk. jegyző Horváth László sk. polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: március 29. napján Szabóné Gáspár Marianna sk. aljegyző Kiadmány hiteléül:..

6 5 1. melléklet a 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Térítési díj átvállalásához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a térítési díj kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelmező: 1. A térítési díj k kedvezményre való jogosultság megállapítását kérő neve (leánykori név is):..... a) Anyja neve:.... b) Születési helye, ideje:... c) Lakóhelyének címe:..... Házastárs/Élettárs: 2. neve és születési neve:... a) Anyja neve:... b) Születési helye, ideje:... c) Lakóhelyének címe:..... Gyermek(ek) adatai, akik után a térítési díj kedvezmény megállapítását kéri: (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében az általános iskola 6. és 8. osztályába járó, valamint a középiskolában tanuló gyermekek esetében kell kitölteni.) Név Születési hely, idő Anyja neve Oktatási Intézmény neve, címe

7 6 Kollégiumi elhelyezés esetén a kollégium neve és címe: Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyébjogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme Összesen 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9- ( )] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege) 15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja] Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):... Ft/hó.

8 7 A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Lenti, a térítési díj átvállalását igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása. * Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, a, 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, a 23 évesnél fiatalabb önálló keresetten nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermeket. A térítési díj kedvezmény megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: a) a nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal együtt (utolsó három havi nettó átlagkereset, családi pótlék, GYES, GYET, gyermektartásdíj stb. igazolás), b) a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozatot, továbbá különélő szülők esetében a szülői felügyelet gyakorlásáról szóló gyámhivatali jegyzőkönyvet, c) egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot, d) tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást, e) nagykorú kérelmező esetén az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 15. (1) bekezdésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. 1. Neve:. Születési helye, ideje:. Anyja neve:.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. 1. Neve:. Születési helye, ideje:. Anyja neve:. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekem/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani, tekintettel

Részletesebben

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET 2/2006. (III. 9.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben )

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes község önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Vasalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl TÁJÉKOZTATÓ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl A gyermekek védelmérl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 19-20. ai, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kápolnásnyék

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN) Hatályos 2011. február 1. napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 4.számú melléklete -1- Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben