A CSALÁDI PÓTLÉK SZEMÉLYRE SZÓLÓ FELHASZNÁLÁSÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSALÁDI PÓTLÉK SZEMÉLYRE SZÓLÓ FELHASZNÁLÁSÁNAK"

Átírás

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u Pf.: 177. Telefon: 92/ , 92/ , Fax: 92/ Web: Ikt.sz.: 200 /2010. A CSALÁDI PÓTLÉK SZEMÉLYRE SZÓLÓ FELHASZNÁLÁSÁNAK S Z A B Á L Y Z A T A Zalaegerszeg, február 1. Szegedi János igazgató 1

2 I. BEVEZETÉS: A Gyvt évi XXXI. tv (2) bek) a) és (b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szociális és munkaügyi miniszter feladat-és hatásköréről szóló 170/2006. /VII.28/ korm. rendelet 1. e) pontja alapján megállapított hatáskörében eljárva a 31/2009. (XII. 22.) SZMM rendelettel módosított 15/1998. /IV. 30./ NM rendelet január 01-jétől kiegészült a 125/B. -sal, mely a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról rendelkezik. Ennek megfelelően ez a szabályzat tartalmazza azt az eljárási rendet, amelyet a Zalaegerszegi Gyermekotthon a családi pótlék személyre szóló felhasználása során alkalmaz. Ez a szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi. Érvényessége kiterjed az intézményen belül működő szakmai egységekre. A szabályzat elkészítéséért, annak jogszabály követéséért az intézmény vezetője a felelős. II. LETÉTI SZÁMLA Az intézmény a Magyar Állam Kincstárnál vezeti számú letéti számláját. A befogadást követően az intézmény családgondozója kezdeményezi a családtámogatási ellátást folyósító szervnél a családi pótlék intézményi letéti számlára történő utalását, s közli a letéti számla számát. Az intézményben egyetlen letéti számlára érkezik az összes gyermek családi pótléka. A gazdasági ügyintéző a növendékenként megnyitott 5. számú mellékletre felvezeti a beérkezett családi pótlék összegét, valamint visszautalás esetén a visszautalt összeget. Rendelkezés a letéti számláról: A letéti számla felett aláírási joggal ugyanazok a személyek, ugyanazokkal a feltételekkel rendelkeznek, akik az intézmény Előirányzat Felhasználási Keretszámla felett is rendelkeznek. A pénz felvétele a letéti számláról: A készpénzfelvételi utalvány használatával a pénztáros hozza ki az igényelt összeget a bankból. Bankkártya használata nem lehetséges. III. A CSALÁDI PÓTLÉK LETÉTI SZÁMLA FELHASZNÁLHATÓSÁGA A letéti számlán elhelyezett családi pótlék 100%-a a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítését szolgálja - a Szakmai Programnak megfelelően -, a pedagógiai szerződésben foglaltak alapján, ahol a gyermek nyilatkozik a családi pótlék felhasználásának módjáról és tartalmáról. Ennek megfelelően a gyermek gyámjával és nevelőjével való egyeztetés során kialakítják a családi pótlék felhasználásáról elképzelésüket. A nevelési egység vezető nevelője évente felhasználási tervet készít, figyelembe véve a gyermek véleményét, ellátási igényét. Ezt a tervet egyezteti az intézmény vezetőjével és gazdálkodásáért felelős személyével, valamint a gyámmal, illetve vagyonkezelővel. 2

3 A felhasználás során előnyben kell részesíteni a gondozott számára történő: a./ zsebpénz biztosítását, b./ ruhavásárlást, c./ sport, kulturális, szabadidős tevékenység (nyelvtanfolyam, jogosítvány, különféle képzések, egyesületi edzések) biztosítását. Az intézmény az éves eredeti költségvetésében meghatározott ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát és annak felhasználását az év folyamán nem csökkenti. Ennek korábbiak szerinti felhasználását a letéti számlára érkező családi pótlék összege nem befolyásolhatja. A gyermek részére ezen összegekből vásárolt értékeit ( pl: ruhanemű) elkülönítetten kell kezelni, a gyermekfelügyelő külön nyilvántartást vezet róla (6.sz. melléklet). Az intézmény leltárában a vásárolt dolgok nem szerepeltethetőek. A vásárolt értékek esetleges károsodása, megsemmisülése esetén a nevelési egység vezető nevelője a gyámot írásban értesíti, kéri az engedélyét az esetleges selejtezésre, nyilvántartásból való törlésre, vagy a gyám egyéb rendelkezése szerint kell eljárni. IV. IGÉNYLÉS, ELSZÁMOLÁS 1. Az igénylés módja Az igénylés formanyomtatványon, írásban történik (1/A és 1/B. valamint a 4.sz melléklet), a gyermek és gyámja véleményének figyelembe vételével. Az 1/A és 1/B számú mellékleten a zsebpénz igénylést - külön a családi pótlékból finanszírozottat és külön a jutalomzsebpénz összegét, amely az intézményünk költségvetését terheli, - a 4. számú mellékleten az éves gyámi számadási időszakon belül a zsebpénzen felüli összegyűlt összeget kell megigényelni. Az igénylő lapokat a nevelési egység vezető nevelője tölti ki és adja le a pénztárosnak a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjáig. Gyermekenként a számlára havonta befolyó összegeket az éves gyámi számadási időszakon belül göngyölíteni lehet, egy későbbi egyösszegű kifizetés céljából, de előre elkölteni - mínuszba menni más gyermek pénzkeretét igénybe venni tilos! 2. A pénz átvétele A pénztáros minden hónap első hetében - az igénylések alapján felveszi a letéti számláról az igényelt pénzösszeget, melyet bevételez az idegen pénztárba, majd nevelési egységenként kiadja kiadási pénztárbizonylaton a nevelési egység vezető nevelője részére, aki az átvett összeget a számára biztosított pénzkazettában tartja a felhasználásig. Az alkalmazott nyomtatványok szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok, amelyek vezetésére, nyilvántartására a Pénzkezelési szabályzat tartalmaz előírásokat. A letéti számláról felvett pénzösszeget a pénztárosnak elkülönítetten kell kezelni az intézmény elszámolási költségvetési számlájáról felvett pénzösszegtől. 3

4 A jutalomzsebpénz összege a fentiektől elkülönítve, az intézményünk költségvetéséből kerül kifizetésre a házipénztárra vonatkozó előírások betartásával, amelyet szintén a Pénzkezelési szabályzat tartalmaz. 3. Elszámolás A kiadott összegekről: a,/ zsebpénz esetében az elszámolási határidő, max. 30 naptári nap a 3/A.sz. melléklet szerinti táblázat felhasználásával, a jutalomzsebpénz esetében a 3/B sz. melléklet szerint 5 naptári nap. b./ a családi pótlék 100%-a és a zsebpénz közötti különbözetből vásárlási célra felvett összeg elszámolási határideje: a készpénz átvételétől számított 8 naptári nap az elszámolásra kiadott előlegek elszámolási rendje szerint. Az a/ esetben az elszámolás módja: A gazdasági ügyintéző az 5. sz mellékletre felvezeti a 3/A számú mellékleten átvett zsebpénz összegét. A b/. esetében az elszámolás módja: a nevelési egység vezető nevelője a gyermek nevére kiállított számla alapján számol el a pénztárban. Az elszámoló személy felelős a számlák alaki és tartalmi követelményeiért. Az elszámoláshoz szükséges a nevelési egység ellenőre igazolása a teljesítésről. Ez a számlán történik, az ellátott aláírásával látja el a számlát, így igazolva, hogy a terméket, szolgáltatást átvette, felhasználta, igénybe vette. Csoportos számla esetén a számla mellékleteként névsort csatolni szükséges, és a gyermekek egyéni elszámoló lapjához másolatot kell mellékelni. Minden számláról a pénztáros másolatot készít és átadja a gazdasági ügyintéző részére. A gazdasági ügyintéző az 5. sz. mellékletre felvezeti a számlán feltüntetett végösszeget, mint felhasznált összeget. Az el nem költött összeg visszavételezésre kerül a pénztárba ill. visszafizetésre a letéti számlára. Az éves gyámi számadási időszak végén ill. az intézményből való távozáskor a nyilvántartó lapot a gazdasági ügyintéző lezárja. majd az azon lévő összeget visszautalja a gyám által kezelt számlára. 4. Bizonylatok nyilvántartása, tárolása A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 7. sz. számú mellékletét (5. sz. melléklet) a gazdasági ügyintéző vezeti. Minden gyermek részére külön dossziét kell nyitni, mely tartalmazza a 5. sz. melléklet szerinti kimutatást, illetve az azt alátámasztó bizonylatok eredeti példányát.. Az elszámolási időszakról szóló beszámolót a nevelési egység vezető nevelője elkészíti és az 5-ös sz. melléklettel együtt megküldi a gyámnak ill. irattározásra kerül. 5. Ellenőrzés A letéti számla forgalmáról a gazdasági ügyintéző analitikus nyilvántartást vezet. Negyed évente tájékoztatja az intézményvezetőt a forgalomról, felhasznált összegről. 4

5 6. A bizonylatok könyvelése A letéti számla és az idegen pénztár pénzforgalmi bizonylatait minden hónapban ugyanúgy könyvelni szükséges, mint az előirányzat felhasználási keretszámla pénzforgalmi bizonylatait. V. GONDOZÁSI HELY VÁLTOZÁS, GYÁMVÁLTÁS * A gyermek gondozási helyének megváltozása esetén, illetve gyámi számadáskor a gyermekotthon vezetője a nevelési egység vezető nevelőjével elkészítteti a gyermekre vonatkozó beszámolót, amelyet átad, illetve megküld a gyámnak. Majd gondoskodik a gyermeket megillető, a letéti számlán fennmaradó összegnek az új gondozási helyként kijelölt intézmény családi pótlék letéti számlájára utalásáról. * Az előzetes letartóztatás időszakában a zsebpénz összegét továbbutaljuk az adott intézménybe, a gyermek nevére. A maradvány családi pótlék összegét pedig a gyámi számadás időszakában átutaljuk a gyámhatósági fenntartásos betétjébe. * Az ellátott nagykorúvá válásakor, az intézményből való elbocsátás időszakában, a nevére kiállított 5. sz. mellékleten meglévő családi pótlék egyenleget haladéktalanul át kell utalni gyámhatósági fenntartásos betétjébe. A nagykorúvá válást követően érkező családi pótlék egy része - tekintettel az utólagos utalásra az előre kifizetett zsebpénz ellentételezéseként az intézménynél marad, a fennmaradó összeg az ellátott számára kifizetésre kerül. *A javítóintézetben vagy büntetés végrehajtási intézetben történt elhelyezés esetén a nevelési egység vezető nevelője szintén elkészíti a beszámolót, a gyermeket megillető összeget pedig át kell utalni az ellátó intézménybe, a gyermek nevére. VI. TEENDŐK A GYERMEK TÁVOLLÉTE ESETÉN Ha az ellátott harminc napot egybe függően meghaladó időtartamra önkényesen távozik, ennek időtartamára az utána járó családi pótlék letéti számlára utalt összegét a gyermekotthon vezetője legkésőbb a beszámoló készítés határidejével egyidejűleg - átutaltatja a gyermek gyámhatósági fenntartásos betétjébe. A távol töltött napokat mindig naptári napokban kell számolni, nyilvántartani és az ezekre jutó időarányos összeget kell visszautalni. A nevelési egység vezető nevelőjének feladata, hogy ezen összeget figyelemmel kísérje, és kezdeményezze visszafizetését. A szabadság teljes időtartamára a növendéket el kell látni zsebpénzzel. A zsebpénz összegét a tárgyhót követő esedékes összeget is át kell adni a szabadság idejére a növendék részére. Amennyiben a növendék családi pótlék összege nem nyújt fedezetet a szabadság idejére járó zsebpénz összegére, az intézmény költségvetéséből kell megelőlegezni, amely összeget a következő havi családi pótlék utalásból kell ellentételezni. VII. BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE A rendelet 125/B. (6) e.) pontja értelmében a gyermekotthon igazgatója beszámolót készíttet a nevelési egységek vezető nevelőivel a gyermek családi pótléka személyre szóló 5

6 felhasználásáról, amelyhez csatolja az 5. számú melléklet szerinti kimutatást, és az eredeti számlákat megküldi a gyermek gyámjának, vagy vagyonkezelőjének. Határideje a gyámi számadás előtt 30 naptári nap. VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS Jelen szabályzat kiterjed az intézmény ellátottjaira, és a feladat végrehajtásában részt vevő dolgozókra. A szabályzat tartalmát az intézmény igazgatója köteles ismertetni a beosztott munkatársakkal. A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény érintett alkalmazottjai és ellátottjai számára. Az ellátottakkal a nevelési egység vezető nevelője nevelői foglalkozás keretében ismerteti és feldolgozza a szabályzatot. A szabályzatot meg kell küldeni a gyámoknak és gyámi tanácsadóknak. Jelen szabályzat február 01-vel lép hatályba, azzal, hogy az ettől eltérő esetekben a hatálybalépés külön feltüntetésre kerül. Ezen Szabályzatot a Gyermekotthon ellenőrzésére jogosult személyeinek rendelkezésre kell bocsátani. Zalaegerszeg, február 1. Szegedi János igazgató Az ellátottak részéről:.. Gyermekönkormányzat 6

7 EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona 1/A sz. melléklet Név Zsebpénzigénylés 201. hó sz. nevelési egység a családi pótlék alapösszeg Ft Igényelt (javasolt) zsebpénz + 5 % Ft Engedélyezett összeg Ft Összesen Zalaegerszeg, vezető nevelő igénylő Szegedi János Igazgató 7

8 EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona Zsebpénz nyilvántartás 2. sz. melléklet A gyermek tartózkodási helye: Csoportvezető nevelő:. Gyermek neve:. Születési helye, ideje:. Zsebpénz havi összege : Ft (201.. év...hó.naptól Ft (201.. év...hó.naptól Ft (201.. év...hó.naptól Felhasználás Dátum Bevétel (Ft) Kiadás (Ft) Egyenleg (Ft) Gyermek aláírása 8

9 EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona 3/A sz. melléklet Zsebpénz elszámolás 201. hó sz. nevelési egység Zsebpénz átvétele Név a családi pótlék alapösszeg Ft + 5 % Ft Növendék aláírása Összesen Zalaegerszeg, vezető nevelő igénylő 9

10 EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona E l i s m e r v é n y a..nevű gyermek havi zsebpénzének átvételéről Dátum Bevétel (Ft) Kiadás (Ft) Egyenleg (Ft) Gyermek aláírása 10

11 EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona IGÉNYLÉS CSALÁDI PÓTLÉK SZEMÉLYRE SZÓLÓ FELHASZNÁLÁSÁHOZ 4. számú melléklet hó...csoport sorsz. Gyermek neve igényelt összeg igénylés tárgya Összesen: Az igénylés leadásának dátuma: szakmailag engedélyező: csoportvezető: igénylést átvevő: 11

12 EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona 5. számú melléklet 7. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez Kimutatás a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 125/B. (6) bekezdésének e) pontja szerinti beszámoló elkészítéséhez A gyermek neve:... A gyermek tartózkodási helye: EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona, Zalaegerszeg, Posta út 144. Csoportnevelő:... A gyermek születési helye, ideje:... Családi pótlék havi teljes összege:... Családi pótlék havi teljes összegének 50%-a:... Éves elszámolás határideje:... Felhasználás időpontja Felhasználható összeg (Ft) Felhasznált összeg (Ft) Felhasználás módja Önkényes távollét miatti összeg (Ft) Egyenleg (Ft) Gyermek aláírása Csoportnevelő aláírása Gyermekotthon vezető aláírása Az egyenlegnek legkésőbb a gyermek családi pótléka személyre szóló felhasználásról szóló beszámoló elkészítésének időpontjában nullának kell lennie. 12

13 EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona 1/B sz. melléklet Név Zsebpénzigénylés 201. hó sz. nevelési egység Intézményi költségvetésből Ft Igényelt (javasolt) zsebpénz intézményi költségvetésből (jutalom) Ft Engedélyezett összeg Ft Összesen Zalaegerszeg, vezető nevelő Igénylő Szegedi János igazgató 13

14 EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona 3/B sz. melléklet Név Zsebpénz elszámolás 201. hó sz. nevelési egység Intézményi költségvetésből Ft Zsebpénz átvétele intézményi költségvetésből (jutalom) Ft Növendék aláírása Összesen Zalaegerszeg, vezető nevelő igénylő 14

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. március 1-től Jóváhagyta SÁRKÁNY PÉTER MUNKASZERVEZET-VEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT...1 Érvényes: 20098. január 1-től...1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

1/2014. számú A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

1/2014. számú A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 80/2014/Sz. 1/2014. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 I. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KEZELÉS

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs M J Város Önkormányzatának Pénzkezelési Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/49/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készíttette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 07. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 2 PÉNKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék (Pk.60118/2001/1.) Nyilvántartási szám: 2 A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata A Magyar Atlétikai Szövetség (szövetség) elnöksége (elnökség)

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel. I.

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel. I. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve az 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM

27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM 27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 7/2011. (XII. 16. MÁV Ért. 27.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben