Élővíz Drávamenti Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Élővíz Drávamenti Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 Élővíz Drávamenti Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalmazza a Pécsi Törvényszék 14.Pk /2014/2. számú végzése alapján, napján kelt módosításokat és egyúttal megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseinek Az egyesület neve: Élővíz Drávamenti Horgász Egyesület 2. Rövidített név: ÉDHE 3. Székhelye: 7843 Kémes, Petőfi u. 1. Az egyesület célja: A horgászsport gyakorlása, fejlesztése, népszerűsítése. 2. Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. 3. A tagoknak a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesület tevékenysége: Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismereteik gyarapítását, ismerteti a horgászattal kapcsolatos jogszabályokat és egyéb rendelkezéseket. 2. Elősegíti a horgászatra vonatkozó jogszabályok egyéb előírások, a horgászrendekben foglaltak betartását. 3. Halászati jogot gyakorol az egyesület vízterületein. 4. Biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások és az országos Horgászrend szabályainak megtartását. 5. Segíti a hatóságokat az orvhalászat, orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, valamint a vizek tisztaságára, a természet védelmére irányuló munkájában. 6. Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli tagjai segítségét, az egyesület életében elfogad erkölcsi és anyagi segítséget támogatóitól. Támogató lehet magán és jogi személy egyaránt. 7. Rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítására. 8. Halfogó-, és a tagok kívánsága esetén egyéb sportversenyeket rendez. Az egyesület tagjai: 4..

2 1. Az egyesületnek rendes tagjai lehetnek, akik határozatlan időre vagy határozott időre (tárgyévre) létesítenek tagsági jogviszonyt. Tagsági jogviszony formájáról a belépéskor nyilatkozik a tag írásban. 2. Az egyesület rendes tagjává olyan személy (természetes személy, jog személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely a) nyilatkozik a belépési szándékáról, b) elfogadja az egyesület célját (céljait), c) az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, d) az egyesület tagjává választ. A tagfelvételről a közgyűlés dönt. A döntést követően folyamatos a tagfelvétel a közgyűlés újabb határozatáig. A tagfelvételi döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 3. Az egyesület határozott idejű tagjává olyan személy (természetes személy, jog személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely a. nyilatkozik a belépési szándékáról, b. elfogadja az egyesület célját (céljait), c. az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, d. az egyesület tagjává választ. e. A határozott idejű tagok csak a tárgyévre létesítenek tagsági viszonyt, amelyet a belépési nyilatkozatban írásban jelezniük kell. f. A határozott idejű tagokra a tagságuk idején minden jog és kötelezettség a rendes tagok jogai és kötelezettségei szerint vonatkoznak. g. A határozott idejű tagok tagsága a tagdíj befizetésének napjától tárgy év december 31.- ig érvényes. Ha nem hosszabbítják meg a tagsági jogviszonyukat eddig az időpontig, akkor a tagnyilvántartásból automatikusan törlésre kerülnek Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma alatt, valamint egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt. 6. Ifjúsági tagként lehet felvenni év közötti fiatalokat. A gyermekhorgászok, csak a szülők írásbeli beleegyezése után léphetnek be az egyesületbe. 7. Egyesületi tag nem magyar állampolgár is lehet. 8. Az egyesületi tagok részére a közgyűlés meghatározott összegű halasítási hozzájárulás megfizetését írhatja elő. Tag felvétele: A belépési szándékot belépési nyilatkozat aláírásával kell kinyilvánítani. 2. Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki a horgászatra vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, illetve a közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat az egyesület pénztárába megfizette. A tagság a tagdíj befizetésének évére érvényes. A rendes tagságot évenként meg kell újítani a közgyűlés által meghatározott díjon. 3. A felvételt elutasító döntést indokolni nem kell Tagok jogai és kötelezettségei: 1. A tagokat az alapszabályban foglalt jogok és kötelezettségek egyenlő arányban illetik, illetőleg terhelik 2. Rendes tagok jogai: 6..

3 a) Az egyesület rendes tagja jogosult az egyesülettevékenységében részt venni. b) A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. Továbbá tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint segíteni azt feladatai teljesítésében. c) tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. d) Ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz az egyesület bármely tisztségére megválasztható. e) A közgyűlésen napirendjére, napirendi pontjaira javaslatot tehet. f) Jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait, rendezvényein részt venni. g) Választhat és választható az egyesület szerveibe. h) Az egyesület vezetőségéhez kéréssel, javaslattal fordulhat. i) Az állami horgászjegy birtokában az egyesületi vízterületre szóló területi engedély megváltása után horgászni. j) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 3. A rendes tagok kötelesek a) Az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés, a vezetőség és az egyesület választott testületeinek határozatát betartani. b) Tagdíjat és egyéb előírt díjakat az egyesület pénztárába határidőre befizetni, valamint az egyesület vagyonát védeni. c) a halgazdálkodással, víz- és környezetvédelemmel kapcsolatban szervezett közösségi munkában részt venni, ennek indokolatlan elmulasztása esetén a közgyűlés által megállapított díjat az egyesület pénztárába befizetni d) a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, országos és helyi horgászrendet megtartani, mások általi megtartását elősegíteni, e) a vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos észrevételeiket a vezetőségnek haladéktalanul jelenteni, f) az előírt szabályok megsértőit a szabálytalanság azonnali megszűntetésére felszólítani. g) horgászatok során a jogszabályban előírt módon a Fogási naplót vezetni, majd azt a megjelölt határidőig leadni. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a következő évben nem válthat horgászengedélyt, illetve késedelmes leadás esetén, emelt összegű állami horgászjegy váltására kötelezett! h) Az egyesület rendes tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósulását! Tagság megszűnése: A tagság megszűnik, ha a tag a) a tagság megszüntetéséről írásban nyilatkozik, b) a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnökségnek kell megküldi, c) a tagsági viszony megszüntetése az arról szóló nyilatkozat az egyesület általi átvételének napján szűnik meg. 2. A tagság megszűnik, ha a tagot a közgyűlés az egyesületből kizárja. a. A tagot az egyesületből ki lehet zárni, a jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen, érdekeit sértő tagi magatartás esetén, vagy az éves tagdíj határidőig meg nem történt befizetése esetén.

4 b. A kizárásról a közgyűlés dönt a fegyelmi bizottság előzetes állásfoglalását is figyelembe véve. 3. A tagot a nyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell: a) Halála esetén b) Megszűnése esetén c) Határozott időre létesített tagság a határozott időtartam lejártával a tagság automatikusan megszűnik. d) A határozatlan időre felvett tag a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha a vezetőség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el e) Az elnökségnek a törlést elrendelő határozatát írásban közölnie kell a taggal, kivéve a tag halála esetén illetve határozott időre létesített tagság esetén, amennyiben annak lejárta miatt került törlésre. f) Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül kizárják, úgy ezzel a tagsága az egyesületben megszűnik és így a tagok nyilvántartásából is törlésre kerül. 4. A tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a már befizetett díjak vissza nem követelhetők. 8.. Közgyűlés: 1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. 2. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 3. Ha az alapszabály küldöttgyűlés működését írja elő, meg kell határoznia a küldöttek választásának módját. A küldöttgyűlésre egyebekben a közgyűlés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A közgyűlés ülésezése 1. (1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A létesítő okirat ennél ritkább ülésezést előíró rendelkezése semmis. 2. (2) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. A közgyűlés hatásköre A közgyűlés hatáskörébe tartozik a) az alapszabály módosítása; b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; d) az éves költségvetés elfogadása; e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

5 j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; k) a végelszámoló kijelölése és l) a fegyelmi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása. A napirend kiegészítése 1. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 2. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Határozathozatal 1. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 2. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A közgyűlés összehívása 1. Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 2. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 3. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 4. az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 5. A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 1. a. A közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen tagjaik több mint fele részt vesz. Döntéseit a jelenlevő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. 2. A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja 3. A közgyűlés összehívása: évente legalább egyszer össze kell hívni. 4. A Közgyűlést az elnök hívja össze meghívó küldésével vagy közzétételével. 5. A meghívó közzététele az Új Dunántúli Naplóban történik. 6. A meghívónak tartalmaznia kell a. a jogi személy nevét és székhelyét; b. az ülés idejének és helyszínének megjelölését; c. az ülés napirendjét. d. A megismételt közgyűlés idejét és helyét e. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 7. A Közgyűlés kezdetén a tagok és az egyesület szervei a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

6 Megismételt közgyűlés: a. Akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes, b. Kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg, c. A résztvevők számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében akkor, ha erre az eredeti meghívóban a tagok figyelmét felhívták és ha a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza, d. Az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni, e. Az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz. f. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. g. A megismételt közgyűlés a határozatképtelen közgyűlés követő későbbi időpontra az eredetivel megegyező napirenddel hívható össze. Az egyesület ügyvezetése: Elnökség Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe. 2. Az elnökségi ülést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze és vezeti. 3. Az elnökség tagjai a vezető tisztségviselők. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül választják. az alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből. 4. Az elnökség három tagból áll, az egyesület elnökéből és két elnökségi tagból. Az egyik elnökségi tag a titkári, a másik a pénztárnoki feladatok ellátására köteles. 5. Az elnökség tagjainak megbízatása 5 évre szól. 6. Az elnökség feladatai: a. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; b. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; c. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; d. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; e. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; f. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; g. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; h. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; i. a tagság nyilvántartása; j. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; k. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; l. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és m. az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 10..

7 Az egyesület elnöke 1. Az elnök az egyesületet önállóan képviseli. Az egyesületet a másik két elnökségi tag együttesen képviseli. 2. Az elnök feladatai: a. az egyesület napi ügyeinek vitele az éves beszámoló előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; b. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; c. a közgyűlés vezetése és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; d. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; e. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; f. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; g. a kiadások számláit ellenőrzi, megbízólevelet ad ki, h. intézkedéseit a közgyűlés vagy a vezetőség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban, i. kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol, j. képviseli az egyesületet, illetve az elnökség egyes tagjait megbízza az egyesület eseti képviseletével, k. Költségvetés keretein belül megállapítja a tisztségviselők és társadalmi aktívák jutalmát l. a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol. m. Elkészíti az éves költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget, és azokat a elnökség, majd a közgyűlés elé terjeszti. n. Egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra és egyéb méltányossági okokra tekintettel dönt a közösségi munka alóli felmentés ügyében o. Az egyesületi elnököt munkájában a titkári feladatokat ellátó elnökségi tag segíti, illetve akadályozása esetén helyettesíti Az egyesület titkári feladatokat ellátó elnökségi tagjának feladatai: 1. Segíti az egyesületi elnököt feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat. 2. Az elnök akadályoztatása esetén az egyesületet a titkár képviseli. 3. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 4. Előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket. 5. Irányítja, illetve ellátja az egyesület szerveinek írásbeli teendőit. 6. Szervezi az egyesület rendezvényeit. 7. A titkár helyettesítéséről az elnök dönt. 8. kezeli az egyesület tagnyilvántartását, 9. vezeti a határozatok tárát, 12.. Az egyesület pénztárnoki feladatokat ellátó elnökségi tagjának feladatai:

8 1. intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről és a költségvetés időarányos végrehajtásáról, 2. okmányolt számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről 13.. Az egyesület szervei Felügyelő bizottság Fegyelmi bizottság a) Az elnökség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói. b) - c) A felügyelőbizottság és a fegyelmi bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság és a fegyelmi bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. d) A felügyelőbizottság és a fegyelmi bizottság tagjai nem vezető tisztségviselők. Felügyelő bizottság A felügyelő bizottság az egyesület törvényes működését felügyelő szerv, tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 2. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg, ők az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. Megbízatásuk 5 éves időtartamra szól. 3. Szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. 4. A felügyelő bizottság ülését a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. 5. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van az ülésen. 6. A felügyelő bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, nyílt szavazással. 7. A felügyelő bizottság ellenőrzi: a) Az egyesület alapszabály szerinti működését, b) A vezető testületek határozatainak és állásfoglalásainak végrehajtását, c) A jogszabályok előírásainak megtartását, 8. A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult az elnökség ülésein részt venni. 9. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, melynek megszüntetése, vagy következmények elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, avagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A döntéshozó szervet, vagy az ügyvezető szervet, azaz a közgyűlést, vagy az elnökséget a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül intézkedés céljából össze kell hívni. A határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés

9 helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Fegyelmi bizottság 1. A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. Megbízatásuk 5 éves időtartamra szól. 2. A bizottság tagjai nem lehetnek a felügyelő bizottság tagjai. 3. A fegyelmi bizottságnak az elnökön kívül két tagja van. 4. Határoz az egyesület választott tisztségét be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében. 5. A bizottság eljárására az egyesület fegyelmi szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadóak, melyek a HOFESZ fegyelmi szabályzatával megegyezőek, melyeket a 2. számú melléklet tartalmazza. 6. A bizottság időszakonként tájékoztatja a vezetőséget az egyesület fegyelmi helyzetéről. A közgyűlésen pedig beszámol a munkájáról A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok 1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 2. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 5. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 6. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. A határozathozatal rendje: Az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, 2. Az ülés elején meg kell választani, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőit, valamint a szavazatszámlálókat, valamint el kell fogadni a napirendi pontokat! 3. Az egyesület valamennyi szerve határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 4. A határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani. 5. A határozatok tárát a titkári feladatokat ellátó elnökségi tag köteles vezetni. 6. A közgyűlési és az elnökségi ülésen hozott határozatokat az Egyesület elnöke köteles a határozat meghozatalát követő 15 napon belül az érintettekkel írásban közölni. 17..

10 Az egyesület vagyona, gazdálkodása 1. Az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg. 2. Az egyesületi tagdíj megfizetésének határideje, rendes tagok esetén tárgyév január Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 4. Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdaságivállalkozási tevékenységet végezhet. 5. Az egyesület önálló jogi személy. 6. Az egyesület vagyonát ingatlanok, készpénz és egyéb követelések alkotják. 7. Az egyesület bevételei: tagdíjak, belépési és egyéb díjak, az egyesület kezelésében levő vízterületre kiadott területi és napi jegyek árai, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből származó bevételek, más szervek, valamint jogi személyek és magánemberek támogatása, pályázati forrásokból elnyert támogatások. 8. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 9. A támogatásokból befolyt összeget az egyesület működőképességének biztosítására, az egyesületi élet jobbítására, és vagyoni helyzetének gyarapítására használja fel. Az egyesület felügyelete Az egyesület törvényességi felügyeletét a Pécsi Törvényszék látja el. 2. Az egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzését a Baranya Megyei Főügyészség látja el. 3. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. Az egyesület tagjai: 19. Hárságyi Balázs 7771 Palkonya, Fő u. 87. Tiffán Zsolt 7773 Villány, Erkel F. u. 14. Konrád József 7773 Villány, Kölcsey u. 11. Salamon Balázs 7627 Pécs, Puskin tér 16. Peres Norbert 7741 Nagykozár, Sport u. 32. Tóth György 7627 Pécs, Zsigmond u. 22. Szalay Béla 2112 Veresegyház, Majális u. 15. Rituper Zsolt 7635 Pécs, Kisdeindol dűlő 6. Gorsics Gábor 7811 Szalánta, Németi út 15. dr. Joó Gábor Zsolt 7621 Pécs, Majorossy u. 5. Kovács Zoltán 7775 Lapáncsa, Fő u. 15. Tiffán Ede 7773 Villány, Teleki Zsigmond u. 9. Ujvári Attila 7773 Villány, Arany J. u. 24. Az egyesület elnökségének tagjai: Hárságyi Balázs 7771 Palkonya, Fő u. 87. elnök

11 Salamon Balázs 7627 Pécs, Puskin tér 16. titkári feladatokat betöltő elnökségi tag Konrád József 7773 Villány, Kölcsey u. 11. pénztárnoki feladatokat ellátó elnökségi tag Az egyesület felügyelő bizottságának tagjai: Peres Norbert 7741 Nagykozár, Sport u. 32. felügyelő bizottság elnöke Tóth György 7627 Pécs, Zsigmond u. 22. felügyelő bizottsági tag Szalay Béla 2112 Veresegyház, Majális u. 15. felügyelő bizottsági tag Az egyesület fegyelmi bizottságának tagjai: Rituper Zsolt 7635 Pécs, Kisdeindol dűlő 6. fegyelmi bizottság elnöke Gorsics Gábor 7811 Szalánta, Németi út 15. fegyelmi bizottság tag dr. Joó Gábor Zsolt 7621 Pécs, Majorossy u. 5. fegyelmi bizottság tag A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése: 20. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; c) visszahívással; d) lemondással; e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. A jogi személy tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. Visszahívás esetén a mindenkori taglétszám 50%-nak aláírásával rendkívüli közgyűlés hívható össze 15 napon belül, amin nyílt szavazással az Elnökségi tag/tagok visszahívhatók. Visszahívás esetén a rendkívüli közgyűlés feladata az új Elnökségi tag/tagok megválasztása is. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

12 Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá Záró rendelkezések 1. Az alapszabály a bírósági nyilvántartásba vétellel lép hatályba 2. Ezt az alapszabályt a közgyűlés napján tartott gyűlése elfogadta Záradék: Alulírott, mint az egyesület elnöke igazolom, hogy a létesítő okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján a hatályos tartalomnak. Kijelentem továbbá, hogy jelen létesítő okirat tartalmazza egyrészt a napján kelt módosításokat, továbbá a Pécsi Törvényszék 14.Pk /2014/2. számú végzésében foglaltaknak megfelelő, napján kelt módosításokat (Az Alapszabálynak a napján kelt módosítással érintett részeit 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 18., 19., 20. és 21. dőlt betűvel és aláhúzva szedtem.) Kémes, Hárságyi Balázs Egyesület elnöke Előttünk, mint tanúk előtt: Név: An: Cím: Aláírás: Név: An: Cím: Aláírás:

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA - a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

1 Alapszabály sablon Egyesület

1 Alapszabály sablon Egyesület 1 Alapszabály sablon A... EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a... létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA 1.. 1. Az egyesület neve: Fehérvár és Környéke Horgászegyesület 2. Rövidített név: FKHE 3. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 92. 4. Levelezési

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA

A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA Elhatározva a BizArt Kísérleti Színház és Művészeti Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1. (1) Magyar Azbesztmentesítők Szövetség (továbbiakban: Szövetség) célja.

Részletesebben

MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület Alapszabálya

MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület Alapszabálya MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA Elhatározva a Magyar Apartmankiadók Szervezete Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról,

Részletesebben

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály I. Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elősegítsék a kerékpáros sportban érintettek összefogását a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

Részletesebben

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Tisztelt Egyesületi Tagunk! Tisztelt Egyesületi Tagunk! Egyesületünknek törvény adta kötelezettsége az Alapszabály módosítása, az Egyesületi Törvénynek és az elmúlt évben módosított, Polgári Törvénykönyvnek való megfeleltetése. Ennek

Részletesebben

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1.

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1. KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA mely a 2013. szeptember 30. napján megtartott alakuló taggyűlésen került elfogadásra, és módosításra a 2014. január 6. napján megtartott

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1..

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1.. AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve, célja és feladata 1.. 1./ Az egyesület neve: Erdészeti Horgász Egyesület (továbbiakban: egyesület) 2./ Az egyesület székhelye: 9245. Mosonszolnok,

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

az új Ptk. rendszerének tükrében

az új Ptk. rendszerének tükrében A vadásztársaságok, mint egyesületek szabályozása az új Ptk. rendszerének tükrében Dr. Kiss István Szabályozásának jogszabályi háttere Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A FENYVESI PECA PONT SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai. 1.Az egyesület neve: FENYVESI PECA PONT SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

A FENYVESI PECA PONT SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai. 1.Az egyesület neve: FENYVESI PECA PONT SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET A FENYVESI PECA PONT SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a Fenyvesi Peca Pont Sporthorgász Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben 1/8 A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben 1.. 1. Az egyesület neve: Várpalotai Bányász Horgász Egyesület 2. Székhelye: 8100 Várpalota Beszálló akna ltp. 3.

Részletesebben

SIMSON Baráti Kör Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYESÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

SIMSON Baráti Kör Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYESÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY SIMSON Baráti Kör Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYESÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A SIMSON Baráti Kör Egyesület 2015. 06. 17-én megtartott közgyűlése 4/2015(Vl. 17.) Kgy. sz. határozatával a Pécsi Törvényszék

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a 115/II/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat visszavonására

E L Ő T E R J E S Z T É S a 115/II/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat visszavonására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a 115/II/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat visszavonására

Részletesebben

A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint

A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak

Részletesebben

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. Az egyesület neve: Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Horgász Egyesület 2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat,

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Felügyelő Bizottságának Ügyrendje Budapest, 2016. április 26. Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

AZ AKTÍV IDEGENVEZETŐK SZERVEZETE EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület adatai

AZ AKTÍV IDEGENVEZETŐK SZERVEZETE EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület adatai AZ AKTÍV IDEGENVEZETŐK SZERVEZETE EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Elhatározva az Aktív Idegenvezetők Szervezete Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA 1. 1) Az egyesület neve: Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász Egyesület 2) Az egyesület alakulási éve: 1989.

Részletesebben

MAGYAR DASEINANALITIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MAGYAR DASEINANALITIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MAGYAR DASEINANALITIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KOLLÉGIUM BARÁTI KÖRÉNEK ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KOLLÉGIUM BARÁTI KÖRÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS JÓZSEF KOLLÉGIUM BARÁTI KÖRÉNEK ALAPSZABÁLYA (Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Az Okányi Horgász Egyesület alapszabálya

Az Okányi Horgász Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések Okányi Horgász Egyesület Az Okányi Horgász Egyesület alapszabálya 1. Az Egyesület neve: Okányi Horgász Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Okányi HE 3. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Nyíregyházi Méhészek Egyesülete. ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 1. Az Egyesület neve, székhelye

Nyíregyházi Méhészek Egyesülete. ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 1. Az Egyesület neve, székhelye 1. Az egyesület - Neve: Nyíregyházi Méhészek Egyesülete - Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Toldi út 23. Nyíregyházi Méhészek Egyesülete ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A sportegyesület neve: Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület. Az egyesület székhelye: 2750 Nagykőrös, Hársfa u. 15.

Alapszabály ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A sportegyesület neve: Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület. Az egyesület székhelye: 2750 Nagykőrös, Hársfa u. 15. Alapszabály ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A sportegyesület neve: Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület Rövidített neve: NLSE A Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

Az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya

Az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya Az Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület 1.2. Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket aláírók, mint alapító tagok, jelen alapszabály elfogadásával megalakítják a következő egyesületet és elfogadják annak alapszabályát,

Részletesebben

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

3. Az egyesület honlapjának címe:

3. Az egyesület honlapjának címe: A EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY. MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete Az Egyesület

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya PREAMBULUM A Pécsbányai Kulturális Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát a megváltozott jogszabályi környezet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Magyar Szállítmányozók Szövetsége. Egyesület

Magyar Szállítmányozók Szövetsége. Egyesület Magyar Szállítmányozók Szövetsége Egyesület Alapszabály I. Bevezető rendelkezések A Szövetség a tagok közös, tartós, ezen Alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

ERDŐHÁZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ERDŐHÁZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ERDŐHÁZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Kelt: Tüskevár, 2015. augusztus 20. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az Erdőház Egyesület elnevezésű civil

Részletesebben

KISZÁMOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

KISZÁMOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY KISZÁMOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2016 ELFOGADVA: A Kiszámoló Egyesület 2016.május 15-én Budaörsön megtartott közgyűlésének 2/2016 (V. 15) számú határozatával A Kiszámoló Egyesület ( Egyesület ) közgyűlése

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

A FERENCVÁROSI TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FERENCVÁROSI TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 Történetiség: A FERENCVÁROSI TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szervezett természetjárás 1873-ban kezdődött. Kerületünkben 1919. jún.16-án alakult meg az MTE ferencvárosi osztálya. Majd l963. január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum:

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum: A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2009. július 10. napján, a 2010. március hó 19. napján, 2010. április

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben