Élővíz Drávamenti Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Élővíz Drávamenti Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 Élővíz Drávamenti Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalmazza a Pécsi Törvényszék 14.Pk /2014/2. számú végzése alapján, napján kelt módosításokat és egyúttal megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseinek Az egyesület neve: Élővíz Drávamenti Horgász Egyesület 2. Rövidített név: ÉDHE 3. Székhelye: 7843 Kémes, Petőfi u. 1. Az egyesület célja: A horgászsport gyakorlása, fejlesztése, népszerűsítése. 2. Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. 3. A tagoknak a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesület tevékenysége: Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismereteik gyarapítását, ismerteti a horgászattal kapcsolatos jogszabályokat és egyéb rendelkezéseket. 2. Elősegíti a horgászatra vonatkozó jogszabályok egyéb előírások, a horgászrendekben foglaltak betartását. 3. Halászati jogot gyakorol az egyesület vízterületein. 4. Biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások és az országos Horgászrend szabályainak megtartását. 5. Segíti a hatóságokat az orvhalászat, orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, valamint a vizek tisztaságára, a természet védelmére irányuló munkájában. 6. Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli tagjai segítségét, az egyesület életében elfogad erkölcsi és anyagi segítséget támogatóitól. Támogató lehet magán és jogi személy egyaránt. 7. Rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítására. 8. Halfogó-, és a tagok kívánsága esetén egyéb sportversenyeket rendez. Az egyesület tagjai: 4..

2 1. Az egyesületnek rendes tagjai lehetnek, akik határozatlan időre vagy határozott időre (tárgyévre) létesítenek tagsági jogviszonyt. Tagsági jogviszony formájáról a belépéskor nyilatkozik a tag írásban. 2. Az egyesület rendes tagjává olyan személy (természetes személy, jog személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely a) nyilatkozik a belépési szándékáról, b) elfogadja az egyesület célját (céljait), c) az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, d) az egyesület tagjává választ. A tagfelvételről a közgyűlés dönt. A döntést követően folyamatos a tagfelvétel a közgyűlés újabb határozatáig. A tagfelvételi döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 3. Az egyesület határozott idejű tagjává olyan személy (természetes személy, jog személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely a. nyilatkozik a belépési szándékáról, b. elfogadja az egyesület célját (céljait), c. az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, d. az egyesület tagjává választ. e. A határozott idejű tagok csak a tárgyévre létesítenek tagsági viszonyt, amelyet a belépési nyilatkozatban írásban jelezniük kell. f. A határozott idejű tagokra a tagságuk idején minden jog és kötelezettség a rendes tagok jogai és kötelezettségei szerint vonatkoznak. g. A határozott idejű tagok tagsága a tagdíj befizetésének napjától tárgy év december 31.- ig érvényes. Ha nem hosszabbítják meg a tagsági jogviszonyukat eddig az időpontig, akkor a tagnyilvántartásból automatikusan törlésre kerülnek Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma alatt, valamint egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt. 6. Ifjúsági tagként lehet felvenni év közötti fiatalokat. A gyermekhorgászok, csak a szülők írásbeli beleegyezése után léphetnek be az egyesületbe. 7. Egyesületi tag nem magyar állampolgár is lehet. 8. Az egyesületi tagok részére a közgyűlés meghatározott összegű halasítási hozzájárulás megfizetését írhatja elő. Tag felvétele: A belépési szándékot belépési nyilatkozat aláírásával kell kinyilvánítani. 2. Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki a horgászatra vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, illetve a közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat az egyesület pénztárába megfizette. A tagság a tagdíj befizetésének évére érvényes. A rendes tagságot évenként meg kell újítani a közgyűlés által meghatározott díjon. 3. A felvételt elutasító döntést indokolni nem kell Tagok jogai és kötelezettségei: 1. A tagokat az alapszabályban foglalt jogok és kötelezettségek egyenlő arányban illetik, illetőleg terhelik 2. Rendes tagok jogai: 6..

3 a) Az egyesület rendes tagja jogosult az egyesülettevékenységében részt venni. b) A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. Továbbá tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint segíteni azt feladatai teljesítésében. c) tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. d) Ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz az egyesület bármely tisztségére megválasztható. e) A közgyűlésen napirendjére, napirendi pontjaira javaslatot tehet. f) Jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait, rendezvényein részt venni. g) Választhat és választható az egyesület szerveibe. h) Az egyesület vezetőségéhez kéréssel, javaslattal fordulhat. i) Az állami horgászjegy birtokában az egyesületi vízterületre szóló területi engedély megváltása után horgászni. j) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 3. A rendes tagok kötelesek a) Az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés, a vezetőség és az egyesület választott testületeinek határozatát betartani. b) Tagdíjat és egyéb előírt díjakat az egyesület pénztárába határidőre befizetni, valamint az egyesület vagyonát védeni. c) a halgazdálkodással, víz- és környezetvédelemmel kapcsolatban szervezett közösségi munkában részt venni, ennek indokolatlan elmulasztása esetén a közgyűlés által megállapított díjat az egyesület pénztárába befizetni d) a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, országos és helyi horgászrendet megtartani, mások általi megtartását elősegíteni, e) a vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos észrevételeiket a vezetőségnek haladéktalanul jelenteni, f) az előírt szabályok megsértőit a szabálytalanság azonnali megszűntetésére felszólítani. g) horgászatok során a jogszabályban előírt módon a Fogási naplót vezetni, majd azt a megjelölt határidőig leadni. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a következő évben nem válthat horgászengedélyt, illetve késedelmes leadás esetén, emelt összegű állami horgászjegy váltására kötelezett! h) Az egyesület rendes tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósulását! Tagság megszűnése: A tagság megszűnik, ha a tag a) a tagság megszüntetéséről írásban nyilatkozik, b) a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnökségnek kell megküldi, c) a tagsági viszony megszüntetése az arról szóló nyilatkozat az egyesület általi átvételének napján szűnik meg. 2. A tagság megszűnik, ha a tagot a közgyűlés az egyesületből kizárja. a. A tagot az egyesületből ki lehet zárni, a jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen, érdekeit sértő tagi magatartás esetén, vagy az éves tagdíj határidőig meg nem történt befizetése esetén.

4 b. A kizárásról a közgyűlés dönt a fegyelmi bizottság előzetes állásfoglalását is figyelembe véve. 3. A tagot a nyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell: a) Halála esetén b) Megszűnése esetén c) Határozott időre létesített tagság a határozott időtartam lejártával a tagság automatikusan megszűnik. d) A határozatlan időre felvett tag a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha a vezetőség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el e) Az elnökségnek a törlést elrendelő határozatát írásban közölnie kell a taggal, kivéve a tag halála esetén illetve határozott időre létesített tagság esetén, amennyiben annak lejárta miatt került törlésre. f) Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül kizárják, úgy ezzel a tagsága az egyesületben megszűnik és így a tagok nyilvántartásából is törlésre kerül. 4. A tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a már befizetett díjak vissza nem követelhetők. 8.. Közgyűlés: 1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. 2. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 3. Ha az alapszabály küldöttgyűlés működését írja elő, meg kell határoznia a küldöttek választásának módját. A küldöttgyűlésre egyebekben a közgyűlés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A közgyűlés ülésezése 1. (1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A létesítő okirat ennél ritkább ülésezést előíró rendelkezése semmis. 2. (2) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. A közgyűlés hatásköre A közgyűlés hatáskörébe tartozik a) az alapszabály módosítása; b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; d) az éves költségvetés elfogadása; e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

5 j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; k) a végelszámoló kijelölése és l) a fegyelmi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása. A napirend kiegészítése 1. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 2. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Határozathozatal 1. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 2. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A közgyűlés összehívása 1. Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 2. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 3. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 4. az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 5. A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 1. a. A közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen tagjaik több mint fele részt vesz. Döntéseit a jelenlevő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. 2. A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja 3. A közgyűlés összehívása: évente legalább egyszer össze kell hívni. 4. A Közgyűlést az elnök hívja össze meghívó küldésével vagy közzétételével. 5. A meghívó közzététele az Új Dunántúli Naplóban történik. 6. A meghívónak tartalmaznia kell a. a jogi személy nevét és székhelyét; b. az ülés idejének és helyszínének megjelölését; c. az ülés napirendjét. d. A megismételt közgyűlés idejét és helyét e. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 7. A Közgyűlés kezdetén a tagok és az egyesület szervei a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

6 Megismételt közgyűlés: a. Akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes, b. Kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg, c. A résztvevők számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében akkor, ha erre az eredeti meghívóban a tagok figyelmét felhívták és ha a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza, d. Az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni, e. Az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz. f. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. g. A megismételt közgyűlés a határozatképtelen közgyűlés követő későbbi időpontra az eredetivel megegyező napirenddel hívható össze. Az egyesület ügyvezetése: Elnökség Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe. 2. Az elnökségi ülést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze és vezeti. 3. Az elnökség tagjai a vezető tisztségviselők. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül választják. az alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből. 4. Az elnökség három tagból áll, az egyesület elnökéből és két elnökségi tagból. Az egyik elnökségi tag a titkári, a másik a pénztárnoki feladatok ellátására köteles. 5. Az elnökség tagjainak megbízatása 5 évre szól. 6. Az elnökség feladatai: a. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; b. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; c. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; d. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; e. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; f. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; g. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; h. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; i. a tagság nyilvántartása; j. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; k. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; l. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és m. az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 10..

7 Az egyesület elnöke 1. Az elnök az egyesületet önállóan képviseli. Az egyesületet a másik két elnökségi tag együttesen képviseli. 2. Az elnök feladatai: a. az egyesület napi ügyeinek vitele az éves beszámoló előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; b. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; c. a közgyűlés vezetése és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; d. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; e. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; f. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; g. a kiadások számláit ellenőrzi, megbízólevelet ad ki, h. intézkedéseit a közgyűlés vagy a vezetőség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban, i. kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol, j. képviseli az egyesületet, illetve az elnökség egyes tagjait megbízza az egyesület eseti képviseletével, k. Költségvetés keretein belül megállapítja a tisztségviselők és társadalmi aktívák jutalmát l. a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol. m. Elkészíti az éves költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget, és azokat a elnökség, majd a közgyűlés elé terjeszti. n. Egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra és egyéb méltányossági okokra tekintettel dönt a közösségi munka alóli felmentés ügyében o. Az egyesületi elnököt munkájában a titkári feladatokat ellátó elnökségi tag segíti, illetve akadályozása esetén helyettesíti Az egyesület titkári feladatokat ellátó elnökségi tagjának feladatai: 1. Segíti az egyesületi elnököt feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat. 2. Az elnök akadályoztatása esetén az egyesületet a titkár képviseli. 3. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 4. Előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket. 5. Irányítja, illetve ellátja az egyesület szerveinek írásbeli teendőit. 6. Szervezi az egyesület rendezvényeit. 7. A titkár helyettesítéséről az elnök dönt. 8. kezeli az egyesület tagnyilvántartását, 9. vezeti a határozatok tárát, 12.. Az egyesület pénztárnoki feladatokat ellátó elnökségi tagjának feladatai:

8 1. intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről és a költségvetés időarányos végrehajtásáról, 2. okmányolt számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről 13.. Az egyesület szervei Felügyelő bizottság Fegyelmi bizottság a) Az elnökség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói. b) - c) A felügyelőbizottság és a fegyelmi bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság és a fegyelmi bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. d) A felügyelőbizottság és a fegyelmi bizottság tagjai nem vezető tisztségviselők. Felügyelő bizottság A felügyelő bizottság az egyesület törvényes működését felügyelő szerv, tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 2. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg, ők az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. Megbízatásuk 5 éves időtartamra szól. 3. Szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. 4. A felügyelő bizottság ülését a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. 5. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van az ülésen. 6. A felügyelő bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, nyílt szavazással. 7. A felügyelő bizottság ellenőrzi: a) Az egyesület alapszabály szerinti működését, b) A vezető testületek határozatainak és állásfoglalásainak végrehajtását, c) A jogszabályok előírásainak megtartását, 8. A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult az elnökség ülésein részt venni. 9. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, melynek megszüntetése, vagy következmények elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, avagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A döntéshozó szervet, vagy az ügyvezető szervet, azaz a közgyűlést, vagy az elnökséget a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül intézkedés céljából össze kell hívni. A határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés

9 helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Fegyelmi bizottság 1. A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. Megbízatásuk 5 éves időtartamra szól. 2. A bizottság tagjai nem lehetnek a felügyelő bizottság tagjai. 3. A fegyelmi bizottságnak az elnökön kívül két tagja van. 4. Határoz az egyesület választott tisztségét be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében. 5. A bizottság eljárására az egyesület fegyelmi szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadóak, melyek a HOFESZ fegyelmi szabályzatával megegyezőek, melyeket a 2. számú melléklet tartalmazza. 6. A bizottság időszakonként tájékoztatja a vezetőséget az egyesület fegyelmi helyzetéről. A közgyűlésen pedig beszámol a munkájáról A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok 1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 2. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 5. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 6. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. A határozathozatal rendje: Az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, 2. Az ülés elején meg kell választani, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőit, valamint a szavazatszámlálókat, valamint el kell fogadni a napirendi pontokat! 3. Az egyesület valamennyi szerve határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 4. A határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani. 5. A határozatok tárát a titkári feladatokat ellátó elnökségi tag köteles vezetni. 6. A közgyűlési és az elnökségi ülésen hozott határozatokat az Egyesület elnöke köteles a határozat meghozatalát követő 15 napon belül az érintettekkel írásban közölni. 17..

10 Az egyesület vagyona, gazdálkodása 1. Az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg. 2. Az egyesületi tagdíj megfizetésének határideje, rendes tagok esetén tárgyév január Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 4. Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdaságivállalkozási tevékenységet végezhet. 5. Az egyesület önálló jogi személy. 6. Az egyesület vagyonát ingatlanok, készpénz és egyéb követelések alkotják. 7. Az egyesület bevételei: tagdíjak, belépési és egyéb díjak, az egyesület kezelésében levő vízterületre kiadott területi és napi jegyek árai, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből származó bevételek, más szervek, valamint jogi személyek és magánemberek támogatása, pályázati forrásokból elnyert támogatások. 8. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 9. A támogatásokból befolyt összeget az egyesület működőképességének biztosítására, az egyesületi élet jobbítására, és vagyoni helyzetének gyarapítására használja fel. Az egyesület felügyelete Az egyesület törvényességi felügyeletét a Pécsi Törvényszék látja el. 2. Az egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzését a Baranya Megyei Főügyészség látja el. 3. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. Az egyesület tagjai: 19. Hárságyi Balázs 7771 Palkonya, Fő u. 87. Tiffán Zsolt 7773 Villány, Erkel F. u. 14. Konrád József 7773 Villány, Kölcsey u. 11. Salamon Balázs 7627 Pécs, Puskin tér 16. Peres Norbert 7741 Nagykozár, Sport u. 32. Tóth György 7627 Pécs, Zsigmond u. 22. Szalay Béla 2112 Veresegyház, Majális u. 15. Rituper Zsolt 7635 Pécs, Kisdeindol dűlő 6. Gorsics Gábor 7811 Szalánta, Németi út 15. dr. Joó Gábor Zsolt 7621 Pécs, Majorossy u. 5. Kovács Zoltán 7775 Lapáncsa, Fő u. 15. Tiffán Ede 7773 Villány, Teleki Zsigmond u. 9. Ujvári Attila 7773 Villány, Arany J. u. 24. Az egyesület elnökségének tagjai: Hárságyi Balázs 7771 Palkonya, Fő u. 87. elnök

11 Salamon Balázs 7627 Pécs, Puskin tér 16. titkári feladatokat betöltő elnökségi tag Konrád József 7773 Villány, Kölcsey u. 11. pénztárnoki feladatokat ellátó elnökségi tag Az egyesület felügyelő bizottságának tagjai: Peres Norbert 7741 Nagykozár, Sport u. 32. felügyelő bizottság elnöke Tóth György 7627 Pécs, Zsigmond u. 22. felügyelő bizottsági tag Szalay Béla 2112 Veresegyház, Majális u. 15. felügyelő bizottsági tag Az egyesület fegyelmi bizottságának tagjai: Rituper Zsolt 7635 Pécs, Kisdeindol dűlő 6. fegyelmi bizottság elnöke Gorsics Gábor 7811 Szalánta, Németi út 15. fegyelmi bizottság tag dr. Joó Gábor Zsolt 7621 Pécs, Majorossy u. 5. fegyelmi bizottság tag A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése: 20. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; c) visszahívással; d) lemondással; e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. A jogi személy tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. Visszahívás esetén a mindenkori taglétszám 50%-nak aláírásával rendkívüli közgyűlés hívható össze 15 napon belül, amin nyílt szavazással az Elnökségi tag/tagok visszahívhatók. Visszahívás esetén a rendkívüli közgyűlés feladata az új Elnökségi tag/tagok megválasztása is. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

12 Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá Záró rendelkezések 1. Az alapszabály a bírósági nyilvántartásba vétellel lép hatályba 2. Ezt az alapszabályt a közgyűlés napján tartott gyűlése elfogadta Záradék: Alulírott, mint az egyesület elnöke igazolom, hogy a létesítő okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján a hatályos tartalomnak. Kijelentem továbbá, hogy jelen létesítő okirat tartalmazza egyrészt a napján kelt módosításokat, továbbá a Pécsi Törvényszék 14.Pk /2014/2. számú végzésében foglaltaknak megfelelő, napján kelt módosításokat (Az Alapszabálynak a napján kelt módosítással érintett részeit 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 18., 19., 20. és 21. dőlt betűvel és aláhúzva szedtem.) Kémes, Hárságyi Balázs Egyesület elnöke Előttünk, mint tanúk előtt: Név: An: Cím: Aláírás: Név: An: Cím: Aláírás:

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I.

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I. Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28 I. Preambulum Az alapító tagok célja, hogy a tagsági viszonyt létesítő önálló tevékenységet

Részletesebben

MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók a Magyar BIM Szövetség elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, egyező akaratnyilatkozattal elfogadták az egyesület jelen alapszabályát. Az

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Budapest, 2014. április 7. ALAPSZABÁLY A Mobil És Internetes Kommunikáció az X Generációnak

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

I. Az Egyesület adatai

I. Az Egyesület adatai A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület alapításának ideje: 1989. 09. 18. A Fővárosi Bíróságon a bejegyzési száma: 60328 A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Alapszabálya (2014. május 22. napján elfogadott

Részletesebben

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv.

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Tisztelt Hölgyem/Uram! Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Az új Polgári Törvénykönyv HARMADIK KÖNYVE szabályozza meglehetős részletességgel a jogi személyekre

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A társaság neve: Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság A társaság rövidített neve: MAKIT

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE módosított ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben 2014 I. FEJEZET A TÁRSADALMI SZERVEZET ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu A L A P S Z A B Á L Y Csabrendek Község

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA. I. A Szövetség neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján)

Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA. I. A Szövetség neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján) PIROS SZÍNNEL TALÁLHATÓ AZ EREDETI ASZ SZÖVEGBŐL ÁTEMELT SZABÁLYOZÁS Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA Az Alapítók az egyesülési jogról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint

A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak

Részletesebben

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben)

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) 1. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Ózdi Kerékpáros Egyesület, rövidítve ÓKE Az ÓKE székhelye: 3600 Ózd, Gömöri út 55.

Részletesebben