H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!"

Átírás

1 H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé, azzal, hogy az Egyesületi Alapszabály jelen beterjesztésben ismertetett módosításait és az ezen módosításokkal egységes szerkezetbe rendezett Alapszabályt elfogadni szíveskedjék. Kérem, hogy Egyúttal elfogadó nyilatkozatukkal hatalmazzák fel a Vezetőséget, hogy az egységes szerkezetbe foglat Alapszabályt a nyilvántartást vezető bírósághoz beterjeszthessük: I. Általános megjegyzés Az egyesületi Alapszabályban számos helyen pontosításokat végeztünk, mely egyrészt a helyesírási hibák kijavítására, másrészt a szöveg jobb tagolására irányul. A szövegszerű (nem tartalmi) javítás, átalakítás keretében az Alapszabály szövege a korábbi Alapszabálytól eltérő tagolással és számozással került megszövegezésre, mely azonban annak tartalmát önmagában nem érinti. II. Módosító Javaslatok 1. Az Alapszabály címében feltüntetésre került az Egyesület nyilvántartási száma, így a szöveg a (Nyilvántartási szám: ) toldással bővül. 2. Az Egyesület tevékenysége (8.pont) felsorolása, utolsó pontja új szövegrésszel egészül ki: amely az Egyesület céljait erősíti. 3. Az Egyesület tevékenysége (8.pont) új, 8.2. alponttal egészül ki, melynek szövege: Az Egyesület tevékenysége, programjai bárki számára hozzáférhetőek. 1

2 4. Az Alapszabály A tagsági viszony címet viselő pontja szövege második fordulata, a szöveg értelmezésének megkönnyítése végett az alábbi szövegszerű kiemelésben foglaltak szerint egészül ki: Az Egyesület tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, amennyiben az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetért és elfogadja az Alapszabályt, az éves tagdíjat befizeti, és a Vezetőség erre irányuló, az Egyesület céljait elfogadó nyilatkozatot magában foglaló írásos kérelme alapján az Egyesület tagjai sorába felveszi. 5. Az Alapszabály 11. pontjából, az Egyesület Alapszabálya más rendelkezéseivel való összeütközés elkerülése végett törlésre kerül a korlátozástól és késleltetéstől mentesen szövegrész. 6. Az Alapszabály 12. pontjának 3. fordulata a szöveg értelmezésének megkönnyítése végett az alábbi szövegszerű kiemelésben foglaltak szerint egészül ki: A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozat alapján és a Vezetőség határozatával jön létre. Az Alapszabály 12. pontja új, 5. fordulattal bővül: 7. A Közgyűlés döntését legkésőbb a jogorvoslati kérelem benyújtásától számított legközelebbi rendes vagy rendkívüli ülésén hozza meg. 8. Az Alapszabály pontja annak jobb értelmezhetősége végett kiegészül a (kilépés) szövegrésszel a évi V. törvény (Ptk.) értelmezési kötöttségei okán. 9. Az Alapszabály pontja, mely a A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása címet viseli, a) pontjának kurzívan kiemelt fordulata az alábbiak szerint egészül ki: Egy évig nem fizet tagdíjat és tagdíj-tartozását a Vezetőség írásbeli felszólításának kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki. 2

3 10. Az Alapszabály pontja, mely a A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása címet viseli, a) pontjának 2. fordulata az alábbiak szerint egészül ki: A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére nevezetesen a megadott határidő eredménytelen letelte esetén tagsági viszonyának automatikus megszűnésére figyelmeztetni kell. 11. Az Alapszabály pontja, mely a A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása címet viseli, c) pontja, új, 2. fordulattal bővül: A felmondásról a Vezetőség előterjesztése alapján Egyesület Közgyűlése dönt. 12. Az Alapszabály pontja, mely a A tag kizárása címet viseli, a) pontja 1. fordulatából törlésre kerül az alábbi szövegrész, figyelemmel arra, hogy az e körben irányadó eljárási szabályokról a t. Közgyűlés előtt lévő Egyesület Szervezeti és működési szabálytat rendelkezik:...ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározza E helyett az a) pontja 1. fordulata kibővül a: az Alapszabály mellékletét képező Szervezeti és működési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. szöveggel. 13. Az Alapszabály pontja, mely a A tag kizárása címet viseli, b) pontjának 2. fordulata kibővül az alábbiak szerint: Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a bírósági jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. 14. Az Alapszabály pontja, mely a A tag kizárása címet viseli, b) pontjának 4. fordulatából törlésre kerül a 3

4 ...amely esetben az alapszabályban rendelkezni kell a fellebbezési eljárásról és a fellebbezést elbíráló egyesületi szervről., így annak szövege: Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosít. 15. Az Alapszabály 17. pontja, mely a tiszteletbeli tagokról rendelkezik, szövegében az alábbiak szerint bővül: A tiszteletbeli tagok az Egyesület Vezetősége által felkért személyek, akiket a Közgyűlés határozatával a tagok sorába választ. 16. Az Alapszabály 17. pontja, mely a tiszteletbeli tagokról rendelkezik, c) pontja az alábbiak szerint bővül: A tiszteletbeli tag jogosult az Egyesület tevékenységében részt bevenni, azt támogatni, azonban az Egyesület Közgyűlésében szavazati joggal nem rendelkezik, nem választható az Egyesület Vezetőségébe. 17. Az Alapszabály 17. pontja, mely a tiszteletbeli tagokról rendelkezik, d) pontja az alábbiak szerinti értelmező szöveggel bővül: A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni, tagsági viszonya kizárólag a tagsági viszony megszüntetésének bejelentésével (tag kilépése), illetve a tag halálával szűnik meg. 18. Az Alapszabály 19. pontjának szövege helyébe, mely A rendes taggá válás feltétele címet viseli az alábbi szöveg lép akként, hogy az egy új, c) ponttal egészül ki: A rendes taggá válás feltétele a) a belépési nyilatkozat beküldése (postai út, internet, a Vezetőséghez történő személyes beadás), b) az első éves tagsági díj egyösszegű befizetése, c) annak igazolása, hogy rendelkezik legalább egy, a tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel. 4

5 19. Az Alapszabály 20. pontjának szövege, mely az Egyesület rendes tagjainak jogait rögzíti, pont alatt új bekezdéssel bővül, az Alapszabály értelmezhetőségének könnyebbé tétele végett: Az Egyesület tagját megillető valamennyi, az egyesületi tagsággal összefüggő jog személyesen és képviselet útján is gyakorolható. 20. Az Alapszabály 21. pontjának szövege, mely az Egyesület rendes tagjainak jogait rögzíti, c) pontja az alábbiak szerint egészül ki: a vállalt tagsági díjat rendszeresen megfizetni minden év március 31. napjáig, illetve belépéskor köteles az Alapszabályban meghatározott tagsági díjjal összefüggő tagi kötelezettségek teljesítésére. 21. Az Alapszabály 22. pontjának szövege, pont alatt új fordulattal bővül: Az Egyesület vezető tisztségviselői a Vezetőség, az Etikai-Fegyelmi Bizottság és a Felügyelő Bizottság tagjai. 22. Az Alapszabály 23. pontjának szövege, mely Az Egyesület Közgyűlése címet viseli, első fordulatában az alábbiak szerint egészül ki: A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkot. 23. Az Alapszabály 23. pontjának szövege, mely Az Egyesület Közgyűlése címet viseli, új, 5. fordulattal bővül: A Közgyűlés ülése nyilvános, azon az Egyesület tagjain kívül, Közgyűlés zavarása nélkül, megfigyelőként bárki részt vehet. 24. Az Alapszabály 24. pontjának szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép: 24. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik 5

6 a) Az Alapszabály megállapítása és módosítása, melyhez a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges, b) Az éves költségvetés meghatározása és elfogadása. c) Az éves beszámoló ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása. d) A vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása. e) A tagnyilvántartás rendjének meghatározása. f) Az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, g) A tagsági díj összegének meghatározása. h) Azok a kérdések, amelyeket az Alapszabály vagy bármely jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 25. Az Alapszabály 24. pontjának szövege i) és j) pontja a módosított szövegből fakadó értelmezés egyértelművé tétele végett törlésre kerül. 26. Az Alapszabály pontjának szövege az alábbiak szerint alakul, azzal, hogy a kívánja szövegrész törlésre kerül: A Közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha legalább a tagok 10%-a az ok és a cél megjelölésével a Vezetőségnél írásban kezdeményezi. Az Alapszabály pontjának szövege az alábbiak szerint bővül ki: 27. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a plusz l fő személyesen vagy meghatalmazottja útján, illetve a jogi személy tagok igazolt képviselője útján megjelent. Az Alapszabály pontjának szövege az alábbiak szerint, további 2 fordulattal bővül ki: 28. A szavazati jog gyakorlásának feltétele az Egyesületi tagság, Közgyűlés tartása esetén pedig további feltétel a tag személyes jelenléte ill. meghatalmazás útján való részvétele, valamint a Közgyűlés megtartásának időszakára vonatkozó egyesületi tagdíj megfizetése és ennek igazolása. A tagdíj megfizetéséről a Vezetőség ad ki igazolást. Az Alapszabály pontjának szövege 2. fordulata az alábbiak szerint bővül ki: 29. 6

7 A Vezetőség ülése nyilvános, azon a tanácskozás zavarása nélkül, megfigyelőként az Egyesület tagjai közül bárki részt vehet. Az Alapszabály 28. pontja az alábbi új, első fordulattal bővül ki: 30. Az Egyesület Vezetősége mint az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, folyamatosan működik. 31. A jelen Határozati javaslat az Alapszabály 28.1 pontjaként az következő szövegezéssel új rendelkezéseket javasol beilleszteni: A Vezetőség feladatai a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az Vezetőség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; e) az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; g) az Vezetőség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; i) a tagság nyilvántartása; j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és m) az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 32. Az Alapszabály pontja az alábbiak szerint bővül: A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni, képviseletnek helye nincs. 7

8 33. Az Alapszabály pontja A vezető tisztségviselői pozíció betöltésének feltételei címmel egészül ki, továbbá törlésre kerül a A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. fordulat, mint alpont. Az Alapszabály pontja g) alpontja az alábbiak szerint egészül ki: 34. g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, abban az esetben ha ezt az Egyesület Közgyűlése határozatával megállapította. A vezetői megbízatás a határozat jogerőre emelkedtével szűnik meg; Az Alapszabály pontja i) alpontja az alábbiak szerint egészül ki: 35. i) a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli tag által kijelölt vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat, Az Alapszabály pontja j) alpontja az alábbiak szerint egészül ki: 36. j) ha a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli tag működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 37. Az Alapszabály pontja az alábbiak szerint módosul hogy a A Bizottság eljárására az Etikai és Fegyelmi Szabályzat előírásai az irányadóak. szövegrész helyébe a Az Etikai-Fegyelmi Bizottság eljárására az Szervezeti és működési szabályzat előírásai az irányadóak. 38. Az Alapszabály pontja az alábbiak szerint bővül: Az Etikai-Fegyelmi Bizottság első fokon dönt a közérdekű bejelentések és panaszok tárgyában. 8

9 39. Az Alapszabály pontja b) alpontjából törlésre kerül a értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját, szövegrész, így ennek folytán az alábbiak szerint javasoljuk azt elfogadásra: Véleményezési jogköre van bármelyik egyesületi tag etikai tevékenységével összefüggésben, etikai vétség gyanúja esetén, javaslatot tehet a fegyelmi eljárás megindítására. Az Alapszabály pontja az alábbiakkal bővül: 40. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság határozata ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Vezetőséghez írásban benyújtott panasznak, fellebbezésnek van helye. 41. Az Alapszabály pontja az alábbi, f) alponttal bővül: f) a bizottsági tagnak a Közgyűlés általi visszahívását elrendelő határozat jogerőre emelkedésével. 42. Az Alapszabály pontja, mely a Felügyelő Bizottság megalakulását ismerteti, az alábbiak szerint bővül: Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) az Egyesület ellenőrző szerve, az Egyesület Közgyűlése által választott 3 tagú, a törvény szerinti működést végző bizottság, amely a saját ügyrendje alapján működik. 43. Az Alapszabály pontja helyébe, az alábbi szöveg kerül: A Felügyelő Bizottságban betöltött tagság megszűnik a) a tag halálával, b) Közgyűlés általi visszahívással, c) lemondással, e) tagsági jogviszony megszűnésével, f) a határozott időtartam lejártával, 9

10 g) fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével, valamint az Egyesület megszűnésével, s ezzel egy időben törlésre kerül az alábbi szövegrész: vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szűkséges körben nem korlátozták. ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselökre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős birói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak tisztségviselői tevékenységtől. 44. Az Alapszabály pontja, mely az egyesületi tagdíj megfizetéséről rendelkezik, az alábbiakkal egészül ki: Az Egyesület tagjai évi Ft (húszezer Forint) tagdíj fizetésére kötelesek, a tárgyév március 31-ig, illetve belépéskor. Amennyiben a tag az éves tagdíj befizetését felszólítás ellenére elmulasztja, a Közgyűlés határozatával a Vezetőség írásbeli figyelmeztetését követően törölheti az Egyesület tagfai közül. 45. Az Alapszabály pontja 2. fordulata, mely az Egyesület jogutód nélküli megszűnéséről rendelkezik, az alábbiakkal egészül ki: Az Egyesület, mint jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, Az Alapszabály pontjából, mely a jogutód nélküli megszűnés eseteit ismerteti, törlésre kerül az alábbi szövegrész: a jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ök vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni hozzájáru- 10

11 lást teljesítettek. a jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért. 47. A Záró rendelkezések kiegészítésre kerülnek az Alapszabály jelen módosítása elfogadásának dátumára történő utalással.... Vasszi Zoltán mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX hitelesítő tag hitelesítő tag 11

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( új Ptk.) Az új Ptk. civil szervezetekre alkalmazandó jogszabályhelyei: jogi személyekre vonatkozó általános szabályok 3:1. - 3:38. egyesületekre vonatkozó

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABáLYáNAK MóDOSíTáSáRóL ÉS DÖNTÉS AZ új PTK. SZERINTI TOVáBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI ELSŐ RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE I. Fejezet Az Országgyűlés tisztségviselői 1. Az Országgyűlés tisztségviselője

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LI. törvény Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények módosításáról

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell?

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? TÁJÉKOZTATÓ Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? Hatályon kívül helyeztek számos olyan jogszabályt, melyek korábban az alapítványok,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben