Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása"

Átírás

1 Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Halmaj Község Képviselő-testülete a Halmaj Község ig szóló Sportkoncepcióját a melléklet szerint elfogadja. HALMAJ KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA IG 1. BEVEZETÉS A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából. A Charta a lehető legtágabban értelmezi a sport fogalmát. Az európai értékrend szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai életminőségét, egészségi állapotát javítsa. Minőségi munkára csak megfelelően edzett, tetterős társadalom, csoport, egyén képes. Mindezt leghatékonyabban az aktív sportolás megkülönböztetett, átfogó - nem csak pénzügyi - támogatása révén érhetjük el. E témakörben folytatott kutatások eredményei alapján kijelenthető, hogy a sport életünk elidegeníthetetlen része, amely támogatásra érdemes, támogatásra szorul, hiszen átfogó eszközként, a modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozására, kiküszöbölésére hatékony megoldásokat kínál. A mindenkori kormányzatnak, a gazdaság szereplőinek, irányítóinak, résztvevőinek nem szabad kihasználatlanul hagyni a sportban rejlő lehetőségeket. Ennek megfelelően a legfontosabb célkitűzése az, hogy a sport legyen mindenki szenvedélye! A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra fejlesztése is csak hosszú távon érvényesülhet, működtetése csak tervezetten lehet hatékony. A meghozott jelentős döntések következményei sokszor csupán esztendőkkel később jelentkeznek. Nem lehet egyik napról a másikra komoly sikereket felmutatni, csak az átgondolt, hosszabb távra szóló elképzelések, tervek s azok következetes megvalósítása, betartása hozhat az eredményekben előrelépést. Az elmúlt tíz-tizenöt évben kezdődött, s napjainkban is jól érzékelhető változások, az állam szerepvállalásának csökkenése, az állami tulajdonú, úgynevezett báziscégek megszűnése, tőkeerős szponzorok hiánya és az anyagi gondok egyaránt éreztetik hatásukat a magyar sportéletben, így természetesen Halmajon is. Ezek a változások komolyan megrendítették azokat az intézményeket, mechanizmusokat, amelyek a sportot sajátos közintézményként tartották fenn a korábbi évtizedekben. A magyarországi sportfinanszírozás modellje, struktúrája jelenleg még eltér az Európai Unióban sikerrel alkalmazott modellektől. A közösségi sportfinanszírozás nálunk is - közel azonos mértékben - az állami és önkormányzati forrásokra épül, ugyanakkor a sportgazdaság szerepe és hozzájárulása még jelentősen elmarad például a szomszédos Ausztria - egyébként példaértékű - mintájától is. A sport működési mechanizmusainak eddigi jellemzői, történeti kialakulási folyamatai miatt a közvetítési jogdíjakból és a szerencsejáték-bevételekből befolyó összegek nem tudták jelentősebb mértékben kiváltani az állami szerepvállalást. A magántőkével történő együttműködési modellek önmagukban még nem tudják, lefedni a korábbi évtizedekben kialakult hiányosságokat, strukturális deformációkat. A jelenlegi finanszírozási modellben a még gyenge mecenatúra rendszere mellett a szponzorálás különböző variációi egyre nagyobb mértéket öltenek, de még mindig nem nyújtanak elegendően erős finanszírozási támaszt a versenysportoknak, látványsportoknak. A munkahelyi sport rendszerének rendszerváltozást követő összeomlásával nem szerveződött újjá - néhány modern kezdeményezéstől eltekintve - a munkahelyhez kötődő sporttevékenység, így sajnálatos módon a munkaadók csak nagyon ritkán és áttételesen vállaltak fel sporttámogatási funkciókat dolgozóik körében. A rendszerváltozást követően megszűnt a sport kivételezett szerepe (a sportkörökre is vonatkoznak az adó- és vámszabályok, a sportvállalkozásokra a gazdasági társaságokról szóló törvény, kötelező a megfelelő járulékokat fizetni, stb.). S míg a magyar sportéletben a költségek rohamosan nőttek, a központi költségvetési támogatások egyre csökkentek. A területi-, helyi önkormányzatokra a szociális, kulturális, oktatási alapfeladatok tömege zúdult, a sport pedig egyre inkább háttérbe szorult. A sport korábbi nagy mecénásai állami vállalatok, szövetkezetek jó része vagy tönkrement, vagy átalakult magántársasággá, így sporttámogató tevékenysége általában megszűnt. Az új cégek, letelepedett multik kevés kivételtől eltekintve nem mutattak hajlandóságot a

2 testkultúra szponzorálására. Mindennek következtében a magyar sport az elmúlt tizenöt évben rendkívül jelentős veszteségeket szenvedett. A sportkoncepció szükségességét indokolja az az ellentmondás is, hogy amíg a versenysport-élsport területén kimagasló nemzetközi sikereket érnek el a magyar sportolók, addig a társadalom, a lakosság széles rétege igen rossz egészségi állapotban van. A sport ma már médiajelenség, üzlet, eszköz, emellett kiváló kommunikációs lehetőség a lakosság felé, mindezzel pedig egy községnek élnie kell. Értékeinek önmagán túlmutatóan a társadalmi jólét növelésében és a testi-lelki betegségek, társadalmi konfliktusok megelőzésében, avagy kezelésében is meg kell jelenniük. A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva, azok várható hatásaira építve természetesen figyelembe véve a jogszabályok által előírt önkormányzati kötelezettségeket szükséges meghatározni egy kiszámítható szerepvállalást a község sportéletében. A cél, hogy tájékoztatást adjon a sportágazat résztvevőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékéről, szabályozza a legfontosabb tennivalókat, meghatározza a sportágazatban kötelezően és önként vállalt feladatokat 2. A SPORTKONCEPCIÓ ALAPELVEI Halmaj Község Önkormányzata figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára működési területén: 2.1 (a) (b) (c) (d) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról; fenntartja, működteti, és szükség szerint fejleszti a tulajdonát képező sportlétesítményeket; biztosítja az önkormányzati iskolájában folyó sporttevékenység beleértve az iskolai sportkörök (diáksport körök), valamint diáksport egyesületek tevékenységét is működési feltételeit; célkitűzéseivel összhangban támogatja a helyi sportszervezeteket. 2.2 Halmaj Község Képviselő-testülete a községi sportkoncepció megalkotása során összhangban az Európai Sport Chartával és a Nemzeti Sportstratégiával alapdokumentumként veszi figyelembe a Magyar Köztársaság Alkotmányát, az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényt, a sportról szóló évi I. törvényt. 2.3 A sport önszerveződésre épülő autonóm tevékenység, a kultúra része, szervesen kapcsolódik a társadalom kulturális, gazdasági életéhez. 2.4 A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres testedzéshez való jog az állampolgárok Alkotmány által biztosított alapvető joga. 2.5 A testi nevelésnek mint pozitív társadalomformáló eszköznek megkülönböztetett figyelmet kell élveznie. A testkultúra, a sport kiemelkedő jelentőségét támasztják alá társadalmilag hasznos, semmi mással nem helyettesíthető funkciói: - az egészségmegőrzés, illetve a betegségmegelőzés egyik alapvető eszköze; - jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, személyiségformálásában; - a közösségi együttélésnek, a településünkhöz történő pozitív érzelmi kötődés, az egészséges lokálpatriotizmus kialakításának fontos eszköze; - a mozgáskultúra, a mozgásműveltség, a cselekvésbiztonság fejlesztésének egyedi formája; - elősegíti a tisztességes játék (fair play), az esélyegyenlőség és a tolerancia eszményének kiteljesedését; - kulcsszerepet vállal a káros önveszélyeztető tendenciák (alkohol-, dopping és drogfogyasztás) elleni harcban; - pozitív lehetőség, program a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, a szórakozásra és szórakoztatásra; - fontos szerepet tölt be Halmaj hírnevének növelésében, jelentős hatása van a település marketing területén. 2.6 A testnevelés és a sport részterületei az óvodai testneveléstől a felnőtt versenysportig egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek, egyik területének fejlesztése vagy elhanyagolása kihat a testkultúra egészére.

3 2.7 Az Önkormányzat az általa támogatott területeken folyó munkát folyamatosan kontrollálja, a sport támogatására adott pénzek felhasználását ellenőrzi. 2.8 Az önszerveződés és a demokratizmus a sportélet lényegi sajátja. 3. ALAPFELADATOK, PRIORITÁSOK Az alapelveknél megfogalmazott értékek megteremtése, biztosítása érdekében az önkormányzat az alábbi feladatokat határozza meg. Az önkormányzat a prioritások megfogalmazásakor különös tekintettel veszi figyelembe a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényt és a sportról szóló évi I. törvényben, a helyi önkormányzatra vonatkozó feladatokat. 1. Az önkormányzat az anyagi lehetőségei függvényében támogatja a községi sporttevékenységet (kötelezően ellátandó sportfeladat). 2. Együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel (kötelezően ellátandó sportfeladat). 3. Az önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja, működteti (kötelezően ellátandó sportfeladat). A községi költségvetési lehetőségeitől, valamint egyéb támogatási forrásoktól függően törekedni kell az önkormányzati sportlétesítmények, a közterületeken lévő sportpályák, játszóterek karbantartására, fejlesztésére. 4. A sporttevékenység részterületei között az önkormányzat az alábbi szempontokat emeli ki: a.) A lakosság egészségmegőrzése érdekében hosszú távon a sporttevékenységek középpontjába a gyermek- és ifjúsági sportot ezen belül az iskolai testnevelést, mint kötelezően ellátandó sportfeladatot, valamint a szabadidősportot kell állítani. b.) a tanuló ifjúság egészségi, erőnléti állapota a jövő társadalmának egyik meghatározó tényezője. Megfelelő korban történő mozgásfejlesztés, jól szervezett, hatékonyan támogatott és motivált iskolai testnevelés és diáksport képezheti csak azt a meghatározó alapot, melyre a sporttevékenység többi területe, így a szabadidős sportolás, az utánpótlás-nevelés, versenysport épülhet. c.) Az egészségmegőrzésben meghatározó szerepet tölthet be a rendszeresen végzett szabadidős sporttevékenység, mely a munkaképesség megtartásán és javításán kívül az önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi tevékenység egyik fontos eszköze. Ezért a lakosság széles rétege számára kell biztosítani az alapvető (szabadidő) sportolási és rekreációs lehetőségeket. Ez elsősorban a megfelelő programok, illetve létesítmények biztosításával történhet meg. d.) Figyelemmel az esélyegyenlőségre segíteni kell a fogyatékosok és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységeit. e.) A gyermek- és ifjúsági sport támogatása a kulcsfontosságú feladatok közé kell, hogy tartozzon. A korosztály sportegyesületen belüli tevékenysége az utánpótlás-nevelés keretein belül történik. Az utánpótlás-nevelés kiemelését mindenképpen indokolja, hogy a sporttörvény is a támogatásra javasolt területek közé sorolja. A sporttörvény ajánlása mellett a prioritás megfogalmazását indokolja az is, hogy a tehetséges fiatalok számára biztosítani kell a megfelelő szintű képességfejlesztés lehetőségét. Ezt az elvet az Európa Tanács által kiadott Európai Sport Charta is konkrétan megfogalmazza: az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára meg kell adni az egyéni sportteljesítmények javításának lehetőségét. Számunkra ugyanakkor a legfontosabb tény, hogy a halmaji sportkörök nagy többségében mindenekelőtt gyermek- és ifjúsági korú gyermekek sportolnak, az egyesületekben elsősorban utánpótlás-

4 nevelő munka folyik, mind emellett támogatjuk a senior korú, volt sportolók sportolási lehetőségét. f.) A sportról szóló törvény a helyi önkormányzatok feladatai között konkrétan nem említi a versenysport támogatását, de nem is tiltja azt. A versenysport támogatásának, értékelésének elveit, elismerését helyi szinten szükséges meghatározni, melyeket a Képviselő-testület a Pályázati kiírásban határoz meg. A községben élő emberek azonosságtudatát, kötődését lakóhelyükhöz, s pozitív húzóhatást jelenthetnek a gyermek- és ifjúsági sport (az iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpótlás-nevelés) és a szabadidősport számára. 5. A sport nemzetközi kapcsolatokban elfogadott és bevett formája alkalmas az országok, illetve a különböző nemzetek településein élő emberek, közösségek közötti kapcsolatok kiszélesítésére és elmélyítésére. Halmaj társadalmi, gazdasági életének további fejlesztése érdekében az önkormányzatnak törekednie kell a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételre, a testvértelepülési kapcsolatok adta lehetőségek jobb kihasználására. Községünk sportéletének működése érdekében az önkormányzatnak a polgármestere szakmailag koordinálja az alábbi feladatokat: a.) versenyrendszerek kialakítása, működtetése, sportrendezvények szervezése; b.) községi sportnaptár készítése az éves versenynaptár, szabadidősport-, tömegsport-naptár alapján; c.) közreműködés az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben. 4. ÖNKORMÁNYZATI SPORTIGAZGATÁS SPORTSZABÁLYOZÁS Az igazgatási, szervezési, koordinálási feladatok főbb elemei: Halmaj Község Képviselő-testülete munkájának előkészítése (előterjesztések, tájékoztatók, beszámolók), a hozott határozatok végrehajtása; Sportfejlesztési és sportfinanszírozási célok meghatározásának előkészítése, végrehajtása, ellenőrzése; Közreműködés a községi sportkoncepció végrehajtásában, a koncepció aktualizálásának figyelemmel kísérése, indokolt esetben a módosítási javaslatok előkészítése; Sportlétesítmények működésének szakmai felügyelete; Kapcsolattartás a testneveléssel és a sporttal foglalkozó szervezetekkel; Az éves esemény naptárak (diáksport-, szabadidősport-, versenysportnaptár) összeállításának koordinálása Az önkormányzati támogatások célirányos felhasználásának ellenőrzése; Közreműködés a gyermek- és ifjúsági sport (diáksport, utánpótlás-nevelés), a helyi versenysport, a szabadidősport feltételeinek biztosításában; Közreműködés a községi nemzetközi sportkapcsolatainak szervezésében; A sportszakemberek továbbképzésének segítése; A helyi sportfeladatok ellátása érdekében együttműködés a községi kistérség, megyei, országos sportszervezetekkel, a sportban érdekelt társadalmi és gazdasági szervezetekkel; Sportlétesítmények 5. A SPORT TERÜLETEI

5 Az Önkormányzat biztosítja a tulajdonát képező sportlétesítmények üzemeltetésének, fenntartásának és felújításának pénzügyi forrásait (felújítási terv szerint). Az Önkormányzat felújítási tervet, az intézmények vezetői üzemeltetési, fenntartási tervet készítenek. Az Önkormányzat folyamatosan karbantartja a játszótereket, köztéri sportlétesítményeket. A Község törekszik a divatos szabadidősportágak gyakorlási feltételeinek megteremtésére. A Község törekszik arra, hogy a saját tulajdonát képező oktatási intézmény tornaterme a fogyatékos és egészségkárosodott sportolók részére is megközelíthetővé váljanak. A felújítások, üzemeltetések, új sportlétesítmények építése érdekében minél több központi pályázati lehetőséggel kíván élni. A község a tulajdonát képező sportlétesítményét térítési díj megfizetése nélkül vehetik igénybe az alapfokú diákbajnokságokon résztvevő csapatok az elkészített versenynaptár alapján. Sportlétesítmények használata a) A Községi Sporttelep üzemeltetése A Községi Sporttelep fenntartására, működtetésére éves tervet kell készítenie a községi sporttal megbízott felelősével az éves költségvetés elfogadásáig. b) A tornaterem kezelésével az Önkormányzat továbbra is a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvodát bízza meg. A felhasznált órákat az Önkormányzat finanszírozza. - A község óvodásai és iskolásai heti kétszer két órában, délután térítés nélkül vehetik igénybe, az intézménnyel egyeztetve az Iskolai Tornatermet. - A Diáksport által szervezett és a diáksport versenynaptárban szereplő versenyek esetében, az intézménnyel egyeztetve, térítés nélkül vehetik igénybe. - Az Önkormányzat a tornatermet az Önkormányzat által támogatott sportegyesületek által történő használatára évente legfeljebb 50 óra használatot kedvezményes áron biztosít. A tornaterem használatának bérleti díjáról a Képviselő-testület határozatban dönt, és a kedvezmény összegét megfizeti az intézmény részére. - Egyéb felhasználás esetén bérleti díj ellenében vehető igénybe. Gyermek- és ifjúsági sport Fő feladatok: a.) Iskolai testnevelés és diáksport: Az előrelépés érdekében szakmai szempontból a cél egyértelműen az, hogy az oktatási intézmény a pedagógiai programjában az egészségmegőrzést, a testnevelést, prioritásként fogalmazta meg;

6 Halmaj Község Önkormányzata a diáksport hatékony működéséhez támogatást biztosít a sportfinanszírozási rendszerben rögzítettek alapján; Az önkormányzat biztosítja a tanulók részére a rendszeres, teljes tanévre kiterjedő, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó alapfokú bajnokságok rendszerét; Az önkormányzat az iskolai testnevelés és a diáksport számára biztosítja az iskolai sportudvarokon és tornatermeken túl a saját tulajdonában lévő sportlétesítményeket is, természetesen a létesítményt használó egyesületekkel, intézményekkel történő egyeztetéssel; Az általános iskola 2. és 4. osztályos tanulói számára szervezze meg az úszásoktatást. Az úszásoktatás megszervezése legyen az iskola vezetőjének, testnevelőinek kötelező feladata, melyet a sportreferens segít. Az iskola szervezzen évente továbbra is sportnapot. Kerüljön programba minél több szabadidős sportág. Az Iskolai Sportkör minden második tanév végén adjon tájékoztatást munkájáról az Önkormányzatnak. b.) Utánpótlás-nevelés: Versenysport Az iskolai és diáksport versenyrendszerének szélesítésével biztosítható a kiválasztás hatékonysága; A Halmajon hagyományos sportágakban meghirdetett országos fejlesztési programokhoz, az új sportiskolai rendszerhez lehetőség szerint csatlakozni kell; Az egyesületeknek világos, támogatható fejlesztési stratégiával kell rendelkezniük ahhoz, hogy az önkormányzattal közösen, hosszútávon biztosítani lehessen a minőségi munkát; Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények bérleti díj megfizetése nélküli (a városi diáksport versenynaptárban szereplő versenyek esetében), illetve kedvezményes használati lehetősége (sportegyesületek esetében); Az utánpótlás-nevelés önkormányzati támogatásának szempontjait a sportfinanszírozási rendszer tartalmazza. Fő feladatok: A község sportértékeinek megőrzése a sportszervezetek költségvetési támogatásával a sportfinanszírozási rendszerben megfogalmazottak szerint; - A községben elterjedő és eredményesen működő sportágakat az önkormányzat továbbra is támogatni kívánja. A felnőtt versenysport anyagi támogatását nem tekinti alapfeladatának, de sportpolitikai elveket szem előtt tartva működésüket anyagilag is segíti. - A támogatási keret felosztásáról a Képviselő-testület dönt. - A sportegyesületi utánpótlás nevelést és az iskolai sportkörökben folyó minőségi felkészítést szükséges összehangolni. A tehetséges fiatalok sportkarrierjét egyengetni kell, ez önkormányzati alapfeladat. - Az önkormányzati támogatás mértékét a szervezet sportolóinak létszáma, az utánpótlás-nevelés terén végzett tevékenysége, az utánpótlás-nevelés színvonala, mind mennyiségi (rendszeresen sportolók száma), mind minőségi (elért versenysport eredmények), valamint a vállalt önerő mértéke alapján kell megállapítani. - Az elvárt önerő mértéke az éves működési kiadások 30 %-a. - A támogatási rendszerbe belépő új egyesület esetében minimum egy év működés szükséges.

7 - A pályázatban meg kell határozni az utánpótlás-nevelésre fordítandó részt. Szabadidősport (lakossági sport) sport rekreáció Fő feladatok: Az egyik legfontosabb feladat továbbra is a sok embert rendszeresen megmozgató a szabadidősport-programok meghirdetése, szervezése, lebonyolítása. Minden év elején szabadidősport eseménynaptárt kell készíteni, s ezt a lakosság tudomására kell hozni. A nagyobb résztvevői létszámot felvonultató, községmarketing szempontjából is jelentős rendezvények lehetőség szerinti anyagi, erkölcsi, szakmai segítése. Az önkormányzat a támogatás módját a Sportfinanszírozási rendszer keretein belül határozza meg. A szabadidősport segítésének leghatékonyabb módjaként az önkormányzat minél több sportlétesítményt tartson fenn. A községben megrendezendő szabadidősport-rendezvények propagálása. Fő feladatok: Fogyatékkal élők sportja A fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit bővíteni a rendelkezésre álló sportlétesítmények kedvezményes (lehetőség szerint ingyenes) használatba adásával, újabb és újabb sportolási lehetőségek (versenyek, tömegsportrendezvények szervezése) megteremtésével. A sportlétesítmények, tornatermek akadálymentesítése. A községi eseménynaptárba be kell építeni a fogyatékkal élők sportrendezvényeit is. 6. ÖNKORMÁNYZATI SPORTFINANSZÍROZÁSI RENDSZER Az önkormányzat a sport támogatására fordítandó összeget az éves költségvetésében határozza meg. Halmaj Község Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az önkormányzati sportfinanszírozáson belül az iskolai testnevelésre és diáksportra, az utánpótlás-nevelésre, a szabadidősportra és a tömegsportra, valamint a sportlétesítmények, közterületi sportpályák fejlesztésére szánt összegek arányát növelni kell Alapvető értékek, meghatározások Az önkormányzati sportfinanszírozást elsősorban a jogszabályi előírások, kötelezettségek, valamint az önkormányzat által megfogalmazott elvek, prioritások, és azok következetes betartása határozzák meg. A testkultúra támogatása területén az önkormányzat nem fenntartóként, hanem támogatóként járul hozzá a sportszervezetek működéséhez. 7.2 Az önkormányzati sporttámogatás általános formái a) közvetlen sportcélú anyagi támogatás helyi sportszervezet, intézmény, sportoló részére; b) önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény használatának biztosítása edzésekre, sportrendezvényekre, sportcélú feladatokra; c) sportpályák karbantartása, fejlesztése, az önkormányzat illetékességébe tartozó közterületek kedvezményes használatának biztosítása sportrendezvényekhez; d) szervezési, irányítási feladatok elvégzése, azokban közvetlen együttműködés a sportszervezetekkel.

8 A finanszírozás alapelvei prioritások az önkormányzati sporttámogatásban Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények, valamint közterületeken lévő sportpályák fejlesztése melyek alapfeltételeit jelentik a gyermek- és ifjúsági sportnak csakúgy, mint a verseny- és szabadidősportnak. A gyermek- és ifjúsági sport (iskolai testnevelés, diáksport, utánpótlás-nevelés) feltételeinek megteremtése, fejlesztése, kiemelt támogatása. A mindennapos testedzés, a diáksport feltételeinek megteremtése, az iskolai diáksport műhelyek eredményességi, részvételi és létesítmény-használati támogatása. A szabadidősport létesítmény-feltételeinek megteremtése, tömegeket megmozgató rendezvények támogatása. Az sportegyesületek utánpótlás-nevelő munkájának támogatása és a versenysport, élsport működési célú támogatása. A támogatás szempontjai: A sportág költségigénye, alapsportág jellege; Az egyesület (szakosztály) országos szintű elismertsége, az országos rangsorban elfoglalt helye; Rendszeresen sportolók, versenyzők (ebből igazolt versenyzők), egyesületi tagok száma; A sportszervezet megfelelő végzettségű szakembergárdával rendelkezik; Az elvárt önerő mértéke az éves működési kiadások 30 %-a; Községmarketing szempontjából a sportág, sportszervezet eredményes szereplése, népszerűsége, nézettsége, Halmaj Község hírnevének öregbítése, terjesztése; Rendszeres szórakozási, kikapcsolódási lehetőség a lakosok számára, ezáltal program a szabadidő hasznos eltöltésére; A bajnoki rendszerben és a sportági versenyeken elért eredmények; Utánpótláskorú sportolók létszáma; A sportág utánpótlásbázisa széleskörű, kiépült és biztonságosan működő; A közvetlen önkormányzati sporttámogatás általános érvényű szabályozói Önkormányzati támogatást csak jogszerűen működő sportszervezet kaphat. Az a sportszervezet, amely nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, önkormányzati támogatásban nem részesülhet. Azt a sportszervezetet, amely valótlan adatokat szolgáltat, 1-3 évig terjedő időszakra fel kell függeszteni a támogatási rendszerből. Az a sportszervezet, amelynek köztartozása van, nem számolt el vagy határidőig nem nyújtotta be elszámolását, nem részesülhet önkormányzati támogatásban. Az önkormányzati támogatás max. 30%-a fordítható személyi jellegű kiadásokra. Halmaj Község Önkormányzata és a támogatott sportszervezet támogatói szerződést kötnek. A sportszervezetek a támogatási összeg és az önerő felhasználásáról félévente (január 20. és július 20.) kötelesek tételes, számlákkal igazolt elszámolást adni a Képviselő-testület felé.

9 Az újonnan alakult sportkörök a törvényes bejegyzést követő egy év elteltétől kezdődően részesülhetnek önkormányzati támogatásban. A sportszervezetek az alábbi célokra kaphatnak önkormányzati támogatást: - edzői bérekkel kapcsolatos kiadásokra; - játékvezetői-, versenybírói díjakkal kapcsolatos kiadásokra; - terembérletre; - sportolók utazási- szállás- és étkezési költségeire (edzőtáborozásra) (Az étkezési költség az önkormányzati támogatásnak legfeljebb 20%-a lehet); - sportorvosi költségekre; - sportszerek, sportfelszerelések vásárlására; - postai költségekre; - sportszakemberek továbbképzésére; - a sporttevékenységgel közvetlenül összefüggő reklám- és propaganda kiadásokra; - nevezési díjakra, átigazolási díjakra, versenyengedélyekre, játékengedélyekre; - sportszövetségi tagdíjakra; - pályahitelesítési díjakra. Iskolai testnevelés és diáksport A diákolimpiákon és az egyéb korosztályos bajnokságokon kiemelkedően szereplő egyéni versenyzők, illetve csapatok tagjainak, valamint az őket felkészítő testnevelők, edzők jutalmazása, melyre Halmaj Napok keretében a Képviselő-testület javaslatára kerül sor. Szabadidősport (tömegsport) sport rekreáció Halmaj Község a szabadidősportot (lakossági sportot) programok szervezésével, rendezvények támogatásával és létesítmények biztosításával tudja hatékonyan támogatni. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként elismerve a sport kiemelkedő

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA A Képviselő-testület 353/2011. (XI. 24.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA, ÁRPÁD U. 176. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2016.

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Sportról szóló rendelet megalkotása Mell: 1 db rendelet tervezet Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

13/2000. (V. 18.) RENDELETE

13/2000. (V. 18.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000. (V. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS, A HELYI TESTNEVELÉS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2020 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 1. Szabadidősport helyzete 2. Diáksport helyzete 3. Versenysport helyzete 4. Egyesületek helyzete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2015-2019) Elfogadva /2015. (VI.4) számú Képviselő-testületi határozattal 1 1. BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi

Részletesebben

2. számú melléklet. Ép testben ép lélek. Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának

2. számú melléklet. Ép testben ép lélek. Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának 2. számú melléklet Ép testben ép lélek Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának Sportkoncepciója 2016-2019 2 Bevezetés A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva,

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.26.) rendelettel módosított 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete

Részletesebben

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2014 1 BEVEZETŐ Ibrány, Nyíregyházától kb. 25 km-re fekvő város, 17 település Kistérségi Társulásának központja. A kistérség lakossága közel 47.000 fő

Részletesebben

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011.03.30-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete CSÁNY Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011. (III.30.) rendelete a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 7/2006.(II.15.) és a 33/2009.(XI.19.) sz. rendelettel módosított 40/2001./XI.22./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SPORTRÓL Sárvár város Önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2008. (III.12.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 56/2009.(XII.23.),

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 6/2014.(II.21.) sz. rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (egységes szerkezetben)

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 6/2014.(II.21.) sz. rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 6/2014.(II.21.) sz. rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 6/2009.(IV.16.) Alap Tiszasas Község Önkormányzata alapelvei, illetve koncepciója

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocs Város Önkormányzat Sport koncepciója 2015-2017 Mágocs Város Önkormányzat

Részletesebben

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet)

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról

28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról 1. oldal 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1 Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról Egységes szerkezetbe foglalva a 11/2005. (IV.11.), a 16/2006. (III.21.), a 15/2010. (IV.30.), a 20/2010. (V.28.),

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Harkány Város Képvisel -testülete a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 10/2009. (IV.24.) és a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 42/2003. (XII. 16.) r e n d e l e t e a város sporttevékenységének támogatásáról (

Részletesebben

A TÉGLÁS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

A TÉGLÁS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA A TÉGLÁS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2015-2020. évekre 1 I. BEVEZETÉS A sportról szóló 2004. évi I. törvény kinyilvánítja, hogy a nemzet értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 448/ 2006. Előadó: Dr. Debrey Attila/Baranyi Lászlóné Tárgy: Melléklet: ELŐTERJESZTÉS- RENDELETTERVEZET Helyi sportegyesületek önkormányzati

Részletesebben

J a v a s l a t. az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. Ó z d, november 22.

J a v a s l a t. az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. Ó z d, november 22. J a v a s l a t az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2012. november 22. Előterjesztő: Ózdi Sportszervező Iroda vezetője Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

1. számú melléklet. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat

1. számú melléklet. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 1. számú melléklet Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Sportfejlesztési koncepciója 2013-2017 Bevezetés A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva,

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés... 2. 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2. 3. A sportkoncepció alapelvei... 3. 4. Alapfeladatok, prioritások...

TARTALOM. 1. Bevezetés... 2. 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2. 3. A sportkoncepció alapelvei... 3. 4. Alapfeladatok, prioritások... TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2 3. A sportkoncepció alapelvei... 3 4. Alapfeladatok, prioritások... 4 5. Önkormányzati sportigazgatás... 5 6. A sport területei...

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/223-1/2011/I. Üi.: Kovács Gábor/Dr. Debrey Attila Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására Ó z d, 2014. február 13. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 23-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Békés Város Sportkoncepciója 2009-2012. Elıkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Véleményezı bizottság: Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám: 1 Döntéshozatal módja: Egyszerő

Részletesebben

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója Mány Község Sport fejlesztési koncepciója 1. Bevezető A sportkoncepció elkészítését Mány község Önkormányzata a kötelező és önként vállalt sportfeladatok ellátása érdekében valósítja meg! 2. Mány község

Részletesebben

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2011-2013 évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernye 3200 lelket számláló a Fejér-, Komárom-Esztergom és Veszprém megye határán fekvő település. A község sport

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY SZABÁLYZAT

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY SZABÁLYZAT FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY ISKOLAI SPORTKÖRI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 6 sz. függeléke OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2009. szeptember

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázati felhívás 2014. évi sporttámogatásra Előterjesztő:

Részletesebben

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 16 számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016 március 31-i rendes ülésére Tárgy: 2016 évi sporttámogatási keret felosztása Előterjesztő:

Részletesebben

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata 1. A sportkoncepció célja, feladata Magyarország Alaptörvényének XX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a testi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2019 1 1. Bevezetés Püspökladány Város Önkormányzata 2004-2014 közötti időszakra szóló sportkoncepciója teljesítette a küldetését. Szükség van tehát

Részletesebben

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA 2011. A sportkoncepció szükségessége I. BEVEZETÉS A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra

Részletesebben

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok 1. (1) Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. (2) Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól és a helyi sporttevékenység támogatásáról Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017.

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2017-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (VI.08.) KT. sz.

Részletesebben

~~ól Weeber Tibor. Ch1. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

~~ól Weeber Tibor. Ch1. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Ch1 Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportközpont alapító okiratának módosításáról számú előterjesztés I. Tartalmi

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1 KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1 I./ Sportkoncepció szükségessége, célok, feladatok II./ Az önkormányzat feladatai a helyi sportélet szervezésében II/1. Óvodai, iskolai testnevelés II/2. Diáksport

Részletesebben

19/2007. (IX. 21.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat sportfeladatairól és a sport tevékenység támogatásáról

19/2007. (IX. 21.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat sportfeladatairól és a sport tevékenység támogatásáról 19/2007. (IX. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól és a sport tevékenység támogatásáról Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Prügy, 2009. március 25. A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VÁMOSSZABADI Jóváhagyta: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2014. (II. 6.) önkormányzati határozatával Vámosszabadi Község Önkormányzatának Helyi Sportfejlesztési

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben