PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

2 1 1. Bevezetés Püspökladány Város Önkormányzata közötti időszakra szóló sportkoncepciója teljesítette a küldetését. Szükség van tehát egy új önkormányzati koncepcióra. A közötti évekre vonatkozó sportkoncepció célja, hogy a helyi társadalmi igények alapján, a gazdasági és jogszabályi lehetőségeknek megfelelően megfogalmazza a város sportéletének jövőképét. A sportkoncepciónak igazodnia kell a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia alapelveihez, az abban megfogalmazott célokhoz, irányelvekhez, továbbá meg kell felelnie a mindenkor hatályos jogszabályi környezetnek is. A mai Magyarországon jellemzően a helyi önkormányzatok a sport legnagyobb finanszírozói, a létesítmények fenntartói, s ebből következően a helyi sportélet irányítói, központjai. Az önkormányzatok sportban vállalt szerepét alapvetően két törvény szabályozza. A sporttal kapcsolatos szakmai kereteket a sportról szóló évi I. törvény rögzíti. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a települési önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a sport támogatását, a sportolás lehetőségeinek biztosításával segítve az egészséges életmód kialakítását. Az önkormányzati törvény a sporttörvénnyel összhangban határozza meg az önkormányzatok feladat- és hatáskörét. A települési önkormányzatok kötelező feladatai között írja elő a helyi sporttevékenység támogatását, de annak módját nem szabályozza. A jogszabályi keretek az önkormányzat teherbíró képességére alapozzák a feladatellátást, így fontos, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a város a lehető leghatékonyabban használja fel a sportfinanszírozásban. Mivel a sportnak széles körű társadalmi és egészségügyi hatása is van, ezért a lehető legjobban ki kell használni a sportban rejlő lehetőségeket. Ezért is fontos és meghatározó az önkormányzat szerepvállalása a sportolás ösztönzésében. Ehhez erős, átfogó, hatékony és rugalmas városi sportirányításra, és megfelelő sportkoncepcióra van szükség, mely az előzőek megvalósítása érdekében markáns célokat fogalmaz meg. 2. A sportkoncepció szabályozási keretei Magyarország Alaptörvénye a XX. cikkben rendelkezik a sporthoz való állampolgári jogokról: (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Az országgyűlés 2007-ben fogadta el a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia című programot. Ebben az önkormányzatok feladatai közé sorolja: a sportlétesítmények működtetését a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását, az esélyegyenlőség kialakítását a szabadidősport szervezését

3 2 a sport pénzügyi, tárgyi, személyi feltételrendszerének biztosítását hazai és nemzetközi sportesemények rendezésének támogatását figyelmet kell fordítani az iskolai és iskolán kívüli sportra versenysport fejlesztésénél figyelembe kell venni a helyi tradíciókat, értékeket. A sportról szóló évi I. törvény rögzíti a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos kötelezettségeit. A jogszabály 55. -a határozza meg az ellátandó feladatokat: (1) A települési önkormányzat figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -: a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról, b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. (2) A helyi települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a Kt-ben meghatározottak szerint biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. (6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 15. pontja a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, a helyi közügyek között nevesíti a sportot. Az Európai Sport Charta alapelvei közül az 1. cikkelyben megfogalmazottakat célszerű figyelembe venni: A sport az emberi fejlődés fontos tényezője, ezért támogatása és fejlesztése érdekében a kormánynak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból, hogy e charta előírásait, a Sport Etikai Kódexében lefektetett elvekkel összhangban alkalmazzák a következők szerint: 1) Minden egyén számára lehetővé kell tenni a sportolást: a) Valamennyi fiatal számára lehetőséget kell biztosítani a testnevelési oktatásban való részvételre és arra, hogy az alapvető sportképességekre szert tehessen; b) Mindenki számára biztosítani kell biztonságos és egészséges környezetben a sportolási és rekreációs lehetőséget; és együttműködésben a megfelelő sportszervezetekkel: c) Amennyiben kívánja és rendelkezik az ahhoz szükséges képességekkel, mindenki számára biztosítani kell a lehetőséget sportteljesítményének javításához, egyéni

4 3 teljesítménye maximum szintjének eléréséhez, és/vagy a társadalmi elismerés kivívásához; 2) Védeni és fejleszteni kell a sport erkölcsi és etikai alapjait, a spottevékenységekben részt vevő emberi méltóságát és biztonságát, megvédve a sportot és a sportolókat minden politikai, kereskedelmi, pénzügyi manipulációtól, megalázó és méltóságot sértő gyakorlattól, a doppingszerek használatától, valamit a szexuális jellegű visszaélésektől, különösen, ami a gyermekek, a fiatalok és a nők zaklatását illeti. Az Országgyűlés június 30-i hatállyal elfogadta a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXII. törvényt, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletet. Ezen jogszabályok biztosítják az alapot a látvány-csapatsportágak kiemelt kezeléséhez, valamint a sportingatlanok fejlesztési beruházásaihoz. 3. A sportkoncepció alapelvei venni Püspökladány sportkoncepciójának megfogalmazása során figyelembe kell - a testnevelés és a sport részterületeinek óvodai, iskolai testnevelés, lakossági szabadidősport, látványsport, fogyatékosok sportja fejlesztését, - a lakosság testedzéshez való jogának, a szabadidő hasznos eltöltésének minél szélesebb körű lehetőségének megteremtését, - a város gazdasági, finanszírozási lehetőségeit, - az infrastrukturális lehetőségeket. 4. A sportkoncepció fő stratégiai céljai Kimagasló hazai, nemzetközi eredményességet produkáló szakosztályok, csapatok, versenyzők támogatása. A kiemelkedő eredményeket elért sportolók és sportszakemberek elismerési rendszerének működtetése. A fenti sportágak utánpótlásrendszerének támogatása, a tehetségek kiválasztásának és gondozásának biztosítása. A sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és sport tárgyi feltételeinek javításában történő közreműködés.

5 4 A diáksport városi versenyrendszerének működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása, a tanulók egészséges fejlődését, betegség megelőzését szolgáló programok, tevékenységek támogatása. A szabadidősport területén szemléletformálás az egészséges életmód népszerűsítése érdekében, a kínálat bővítése mellett az egészségmegőrzéssel, rekreációval foglalkozó közösségek, klubok, sportszervezetek programjainak, tevékenységeinek támogatása, valamint önálló rendezvények szervezése, a szabadidősport helyi feltételeinek javítása. A lakosság minden rétegének ösztönzése a sportolásra. Az egészségkárosultak, a fogyatékkal élők sportjának fokozott figyelemmel kísérése. Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények állagának megóvása, lehetőség szerinti korszerűsítése, működésük hatékonyságának növelése. A testvérvárosi kapcsolatokon belül a sport szerepének további szélesítése. Az eddig elért sportértékeink megőrzése. 5. A sport működési területei 5.1. Óvodai, iskolai testnevelés Püspökladány városa az óvodai és iskolai testnevelés területén ellátandó feladatait a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia e területen megfogalmazott elveit figyelembe véve az alábbi legfőbb elv mentén határozza meg: Gyermekeink, tanulóink harmonikus fejlődése csak a rendszeres, napi testmozgással és sporttal biztosítható. Ez a feladat időben sem előbbre, sem későbbre nem tehető, más tevékenységgel nem helyettesíthető Óvodai testnevelés és mozgásfejlesztés Az egészséges életmódra nevelést, a gyermekek mozgásfejlesztését már óvodás korban el kell kezdeni. Ebben az életszakaszban kapcsolódhatnak be a gyermekek először a rendszeres testnevelésbe, amely nagyban hozzájárul mozgáskultúrájuk fejlődéséhez, egészségük megőrzéséhez, teherbírásuk, állóképességük növeléséhez, a közösségi magatartás kialakulásához, harmonikus fejlődésükhöz. Óvodába lépésétől kezdve a gyermek mozgásfejlődését, későbbi sportbéli sikereit, a rendszeres testedzéshez fűződő viszonyát jelentős mértékben az intézményes testnevelés határozza meg. Az óvodai testnevelés nagyon fontos az életkori sajátosságoknak megfelelő motoros képességek kialakítása szempontjából. Ennek érdekében a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény tagóvodáiban több módon biztosítják a gyermekek mindennapi mozgásigényének kielégítését:

6 5 - Az irányított mozgásos játékokat valamennyi korosztálynak heti egy alkalommal szervezik meg, különböző időkerettel az életkornak megfelelően. - A gyermekek edzettségét, állóképességét növelik a napirendbe illesztett mindennapi kocogással. - A gyermekek mindennapi mozgásigényének kielégítését változatos udvari játékokkal, sokféle, sokirányú mozgásos szabályjátékokkal, népi dalos játékokkal is biztosítják. - A gyermekek a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket egyénileg gyakorolják a sokféle udvari mozgásfejlesztő eszközökön. Az óvodai testnevelés szervezeti kereteit és tartalmát tekintve alkalmas az életen át tartó sportolás megalapozására. Alapfeladat az óvodás gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítéséhez való meghatározó hozzájárulás. Kiemelt nevelési cél: Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének kialakítása, a gyermekek testi fejlődésének elősegítése, egészséges életmód, a gondozás, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. Fejlesztési lehetőségek: 1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete 1/I. pontja előírja, hogy az óvodákban kötelező a tornaszoba megléte, az előírt felszerelésekkel együtt. Amennyiben ez nincs meg minden óvodában, úgy a hozzáférést kell biztosítani. Jelenleg az önkormányzat által fenntartott Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény hét tagóvodája közül négyben van torna szoba kialakítva. Értelemszerűen a többi tagintézményben is szükséges a jövőben a tornaszoba kialakítása. 2. A gyermekek egészséges és sportos életmódra történő tudatos nevelése érdekében évente szükséges lenne e korosztályok számára városi szintű óvodai sportrendezvények szervezésére a szülők bevonásával. 3. A későbbi biztonságos úszástudás megszerzéséhez cél a gyermekek szervezetének vízhez szoktatása, valamint vízbiztonsági alapgyakorlatok elsajátítása. Ehhez azonban szükségszerű a strandfürdőben a megfelelő feltételek biztosítása, az úszómedence téliesítésének megoldása.

7 Iskolai testnevelés, diáksport 6 A sportról szóló évi I. törvény 49. -ában meghatározottak szerint: A sport társadalmilag hasznos céljának megvalósítása érdekében az állam: b) gondoskodik köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint a mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről a közoktatásban, továbbá közreműködik ezek biztosításában a felsőoktatási intézményekben és a felsőoktatási kollégiumokban, c) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlásának feltételeinek megteremtését, Az iskolai testnevelés teljes körűen szolgálja a tanulók testi, lelki, értelmi, érzelmi, szociális egészségfejlesztését. Cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás minden tanuló életében jelentős szerepet kapjon, mely igényt teremthet arra, hogy öntevékenyen is sportoljon. A mai köznevelés előnybe helyezi az egészséges életmód kialakítását, a testnevelés tartalmi megújítását, a rendszeres testedzés szokásrendszerének megalapozását, az alapvető fizikai-és mozgásképességek fejlesztését, a sportolás megkedveltetését. A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén a tanulók könnyebben elviselik a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket, könnyebben fogadják el a szabályokat, a megmérettetéseket és értékeléseket. A testnevelési órák és a diáksport események legfontosabb célja: az ifjúság minél szélesebb köre részére biztosítani, megszervezni a rendszeres és módszeres testmozgást. Az iskolai testnevelésnek kiemelkedő szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a rendszeres, kulturált testmozgás és sport iránti igényt. Az iskolai sportkörök célja, hogy a kötelező testnevelési órák mellett biztosítsa a tanulók egyéni igényeihez és képességeihez mérten mozgásigényüket, valamint gazdagítsa a különböző sportágakkal kapcsolatos mozgásos és tárgyi ismereteket. Fontos feladat az iskolai sport támogatása, hiszen ez alapot jelent a versenysport további eredményességéhez, és a fiatalság egészségi állapotának megőrzése tekintetében is. A mindennapos testnevelés bevezetésével komoly lehetőséget kaptak a diákok, hogy szervezett körülmények között fejlesszék mozgáskultúrájukat, fizikai kondíciójukat. Bevezetése azonban több problémát is felszínre hozott. A tárgyi, elsősorban tornatermi feltételek hiánya szinte minden iskolában problémát jelent. Bár valamennyi iskola rendelkezik tornateremmel, de nem kielégítő a létesítmények nagysága és felszereltsége, főleg a jogszabályváltozásból bekövetkezett fokozott igények ismeretében. A megnövekedett óraszám miatt a Sportcsarnokot az eddiginél is jobban igénybe veszik az iskolák.

8 7 Célok: 1. El kell érni, hogy az iskolai testnevelés valóban megfeleljen az egészségmegőrzés feladatainak, a 6-18 év közötti korosztály rendszeresen és nagy létszámban, az életkori sajátosságainak megfelelő sportfoglalkozáson vegyen részt. 2. A testnevelés óra egészségmegőrző, testedző szerepe mellett segítse elő valamilyen sportág tanulását és biztosítsa az életkornak megfelelő játékigény kielégítését. 3. A diáksport épüljön az iskolai testnevelésre és képezzen átmenetet a testnevelés és minőségi sport között. 4. Az intézményekben dolgozó testnevelő tanárok a testnevelés órák tananyagának oktatása, valamint a szabadidős- és diákolimpiai versenyekre történő felkészítés keretében segítsék a diákok egyesületbe történő irányítását, hozzájárulva ezzel az egyesületek utánpótlás-nevelő tevékenységéhez. 5. Megteremteni annak a lehetőségét, hogy a városban működő sportegyesületek a sportolni (mozogni) vágyó fiataloknak évente sportág-választási napon bemutatkozhassanak. 6. Minden érintett (önkormányzat, iskolák, szülők) törekedjen arra, hogy a diákok életmódjának szerves, mindennapi és kedvelt része legyen a sport, a testmozgás. A jó fizikai állapot javítja a koncentráló képessége, segít a gyorsabb és hatékonyabb tanulásban. 7. Megfelelő számú szakképzett gyógytestnevelők foglalkoztatása, együttműködve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Püspökladányi Tankerületével. Fejlesztési lehetőségek: - Fontos, hogy a tanulók rendszeres testmozgására iskolai keretek között legyen lehetőség. - Az iskolai testnevelésben a mindennapos testmozgás szakmai és tárgyi feltételeinek biztosítása mellett hosszú távon az infrastrukturális feltételek biztosítása. - Tárgyi eszközök megfelelő minőségű biztosítása és korszerűsítése. - A meglévő tornatermek felújítása, korszerűsítése, valamint új létesítmények építése. Ennek érdekében készíteni kell egy feladat- és pénzügyi tervet, mely a sürgősségi sorrendet figyelembe véve biztosítja a javítási, felújítási munkálatok kivitelezését és finanszírozását. - Óvodás korosztály bevonása a diáksport versenyrendszerébe.

9 Utánpótlás nevelés Az iskolai testnevelés, a diáksport és az utánpótlás nevelés összefügg, de nem fedi egymást. Az utánpótlás nevelés a versenysport speciális ága, melynek feladata az utánpótlás-korú sportoló felkészítése és versenyeztetése. Az eredményes felnőtt versenysport megteremtésének alapja az utánpótlás nevelés, amely biztosítja az egymás után következő generációk közötti folytonosságot a sportban, valamint keretet biztosít a tehetséges sportolók kiválasztásához. A fent említetteken kívül azonban az utánpótlás nevelés sokkal fontosabb feladatának kell tekintenünk az abban résztvevő fiatalok egészségi, edzettségi, valamint pszichikai állapotának javítását, illetve a sporttevékenység során a pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítását. Az önkormányzat ezért fontos feladatának tekinti a sportegyesületi keretek közt folyó utánpótlás nevelés támogatását. Az utánpótlás nevelő szakemberek munkája a jövő nemzedékek fizikai, pszichikai, és erkölcsi fejlesztésére irányul, ezért ezek a szakemberek kiemelt erkölcsi és anyagi megbecsülést érdemelnek. A támogatási rendszerhez az eddigieknél nagyobb mértékben kell figyelembe venni az utánpótlás nevelés eredményességét, az e téren végzett kiemelkedő szakmai munkát. Cél: Az iskolai és diáksport erősítésével, a versenysport megfelelő támogatásával, a létesítmények folyamatos fejlesztésével, bővítésével a sportolói létszám növelése. Az utánpótlás korú sportolók számának növekedésével közelebb kerülünk a legfontosabb célunkhoz, egy egészségesebb, sportosabb, munkaképesebb ifjúság felneveléséhez. Fejlesztési lehetőségek: - Azon egyesületek kapjanak kiemelt támogatást, amelyek az utánpótlás nevelésben eredményes oktató-nevelő munkát végeznek. - A mindenkori támogatás mértékét a foglalkoztatott gyermekek, versenyzők létszáma és eredményessége határozza meg. - Azon szakosztályok kapjanak kiemelt támogatást, akik országos bajnokságon, nemzetközi versenyeken eredményeket érnek el. - Az egyesületekre alapozott utánpótlás neveléssel párhuzamosan a köznevelési intézményekben is segíteni kell az olyan iskolai szakmai műhelyek működést, melyek már hosszabb ideje eredményesen részt vesznek az utánpótlás nevelésben Szabadidősport A szabadidősport a lakosság egészségi állapotának megőrzésében, fizikai teljesítőképességének fenntartásában bír kiemelkedő jelentőséggel. Nem eredményorientált, főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a szabadidő

10 9 hasznos eltöltéseként, folyamatosan végzett sporttevékenység, testedzés. Az egészségmegőrzésben meghatározó szerepet tölt be, mely a munkaképesség megtartásán és javításán kívül az önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi tevékenység egyik fontos eszköze. Ezért a lakosság széles rétege számára kell biztosítani az alapvető sportolási és rekreációs lehetőségeket. A sporttörvénynek és a Nemzeti Sportstratégiának megfelelően kiemelten kell kezelnünk a lakosság sportját, a szabadidősportot. Az egészséges életmód kialakításához elengedhetetlen a rendszeres sporttevékenység, fizikai aktivitás. Fejlesztési lehetőségek: - A már hagyományos programok további népszerűsítése, akár a település határain is túl (Nyuszi-futás, Kerékpáros Emléktúra, kispályás labdarúgó események, Farkasszigeti Daru Vonulás, Családi Sport-és Egészségnapok, stb.). - Támogatni kell a nagy tömegeket mozgató hagyománnyá vált és új szabadidősport rendezvényeket és népszerűsítésüket. - A lakosság egészségi állapotának javítása, a sport egészségvédő funkciójának előtérbe állítása, mely szemléletváltozást igényel. - A témakörben megjelenő pályázatok hatékonyabb kihasználása. - Szenior korúak bevonása a sportba, célzott programokkal, egészségügyi szűréseken a sport fontosságának hangsúlyozása és konkrét lehetőségek, sportágak ajánlása Versenysport A versenysport tevékenység önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek (sportegyesületek) keretein belül folyik, melyeket az önkormányzat éves költségvetésében, teherbíró képességének ismeretében, meghatározott módon támogat, de nem vállalja tevékenységük teljes finanszírozását. Sajnálatos módon, városunkban nincsenek olyan tőkeerős, nagy cégek, szponzorok, melyek fő támogatói lehetnének egy-egy sportágnak. A helyi sportegyesületekről elmondható, hogy: többségében sikeresek, sok hasznot hoznak a város megítélése szempontjából, szűkös költségvetéssel dolgoznak, létfontosságú számukra az önkormányzati támogatás, nagyon kevés egyesületnek van szponzori háttere, nincs számottevő vagyonuk, kevés pénz folyik be a különböző pályázati forrásokból és a SZJA 1 %-ból, hiányoznak a főállású profi sportvezetők.

11 10 Fejlesztési lehetőségek: - Évente kerüljön felülvizsgálatra az önkormányzat éves költségvetésében elkülönített sporttámogatás összege. Alapvető cél, hogy ez az összeg ne legyen kevesebb az előző évi támogatás mértékénél. - Törekedni kell arra, hogy az önkormányzati sportlétesítmények fejlesztésével, amennyiben lesz pályázati lehetőség, újak építésével mind nagyobb számban nyíljon lehetőség városunkban sport-rehabilitációra, edzőtáborok szervezésére, mert ezeknek túl a sportcélú értékeken a város gazdasági életére is pozitív hatása van. 6. Sportszervezetek önkormányzati támogatása Az önkormányzat, bár nem anyagi lehetőségei korlátozottak, mindenkor kiemelten kezelte a helyi sportélet különböző területeinek működési támogatását, az ehhez szükséges létesítmények működtetését, fokozatos fejlesztését, az elért eredmények elismerését, megbecsülését Támogatásra vonatkozó alapelvek Az önkormányzat fő alapelve, hogy nem fenntartója, működtetője a városi sportszervezeteknek, hanem külső támogatóként segíti működésüket, tevékenységüket. A Képviselő-testület a város költségvetésének elfogadásakor határozza meg évenként a sportcélú feladatokra fordítható kiadások összegét Támogatási feltételek Önkormányzati támogatást csak azok a sportszervezetek, egyéni sportolók kaphatnak, akik megfelelnek az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelel. Az önkormányzat és a támogatott sportszervezetek, egyéni sportolók támogatási megállapodást kötnek. A sportszervezetek és az egyéni sportolók a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási megállapodásban meghatározott időpontig kötelesek tételesen elszámolni. Aki nem tett eleget korábbi támogatásokra vonatkozó elszámolási kötelezettségének, az elszámolás teljes benyújtásáig és annak elfogadásáig további önkormányzati támogatásban nem részesülhet. A támogatott sportszervezeteknek nem lehet köztartozása.

12 11 7. Legfőbb célok összegzése 1. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény tagóvodáiban a hiányzó tornaszobák kialakítása. 2. A mindennapos testnevelés keretében a tanulók számára a megfelelő mennyiségű és minőségű testmozgás, a legkiválóbbak számára a versenyszerű sportolásra való felkészülés biztosítása. 3. Az iskolai spottevékenység feltételeinek pályázati úton való fejlesztése. 4. A testnevelési órák és a diáksport versenyek rendszerén keresztül a diákok egyesületekbe történő bekerülésének segítése. 5. Az eredményesebb, koncentráltabb utánpótlás-nevelés érdekében a meglévő adottságokra alapozva óvodai, iskolai szakmai műhelyek kialakítása az egyes köznevelési intézményekben. 6. A rendszeres, könnyen elérhető sportolási lehetőség, és ehhez a megfelelő színvonalú sportlétesítmények biztosítása a lehető legszélesebb lakossági körben. 7. A sporttevékenységek támogatása kiszámítható módon legyen jelen az önkormányzat költségvetésében. 8. Törekedni kell a fogyatékkal élő lakosok és a szenior korúak életminősége javítása eszközeinek megtalálására, olyan szabadidős sportrendezvények szervezésével, amelyeken igényeik alapján ők is részt tudnak venni. Ezen célok megvalósulását és sorrendjét befolyásolják a pályázati lehetőségek, illetve a rendelkezésre álló források. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Önkormányzata évig szóló Sportkoncepcióját a 2/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozatával hagyta jóvá. Püspökladány, január 28. D o m b i Imréné polgármester

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Páty, 2011. április Záradék: Elfogadta Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete 95./2011. (IV.04) határozatával. Székely László polgármester 1 Bevezető

Részletesebben

PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020.

PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020. PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020. Záradék: Pilis Város Sportkoncepcióját, valamint Sportlétesítmény felújítási Programját Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. -i nyilvános és

Részletesebben

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Prügy, 2009. március 25. A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzatának

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Felsőtárkány Község Önkormányzatának Sportkoncepciója 2011-2016 2 1. Alapelvek (1) Felsőtárkány Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a testnevelés és sport tevékenység feltételeinek szabályozása

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat. Sportkoncepciója 2015-2019.

Szajol Községi Önkormányzat. Sportkoncepciója 2015-2019. Szajol Községi Önkormányzat Sportkoncepciója 2015-2019. Készült: 2015. március 2 A sport a test útján nyitja meg a lelket (Dr. Szent-Györgyi Albert) Bevezetés Magyarország Alaptörvényének XX. cikke a következőképpen

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2019

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2019 MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2019 (egységes szerkezetben) Maglód, 2015. április 23. 1 Tartalom I. Bevezetés... 4 II. Jogszabályi környezet... 6 II.1. Az Európai

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2003. (III. 28.) r e n d e l e t e

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2003. (III. 28.) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2003. (III. 28.) r e n d e l e t e A SPORTRÓL 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra részeként

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és a sporttevékenység támogatásáról Kadarkút Város

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

be/sfphp01-09115/2015/mlsz

be/sfphp01-09115/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Eötvös Loránd Tudományegyetem Sport és Szabadidő Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ELTE SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. Dombrád Város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadására

Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. Dombrád Város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadására DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL ---------------------------------------------------------- ---- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzatának sportfejlesztési terve. A sport helye, szerepe

Kópháza Község Önkormányzatának sportfejlesztési terve. A sport helye, szerepe Kópháza Község Önkormányzatának sportfejlesztési terve A sport az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelőeszköze /Dr. Szent-Györgyi Albert/ A testnevelés és a sport

Részletesebben

1. melléklet TATA VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2019.

1. melléklet TATA VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2019. 1. melléklet TATA VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2019. 1 TATA VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016 2019 Mottó:..minden gyerek sportoljon vagy gyakoroljon valamilyen művészeti ágat vagy mindkettőt. (Magyary-terv 2.0)

Részletesebben

be/sfp-10107/2015/mlsz

be/sfp-10107/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Apropó Focisuli Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Apropó Focisuli Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal

X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal A Kormány az egészséges, mozgásgazdag életmód mind szélesebb társadalmi rétegek számára történő elterjesztése, a sportolási lehetőségek bővítése, korszerű létesítmények

Részletesebben

be/sfphpm01-10158/2015/mlsz

be/sfphpm01-10158/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Baksai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Baksai Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA. Tanácsnok. J A V A S L A T a kerület testnevelési és sportkoncepciójának jóváhagyására

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA. Tanácsnok. J A V A S L A T a kerület testnevelési és sportkoncepciójának jóváhagyására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Tanácsnok J A V A S L A T a kerület testnevelési és sportkoncepciójának jóváhagyására Készítette: Németh Szilárd sport tanácsnok Előterjesztő: Németh Szilárd

Részletesebben

be/sfp-10023/2015/mlsz

be/sfp-10023/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportkör Somberek A kérelmező szervezet rövidített neve Sportkör Somberek Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Stadionok helyett tornatermeket!

Stadionok helyett tornatermeket! Stadionok helyett tornatermeket! Javaslatok a magyar baloldal új sportpolitikájára 1. Bevezetés Fidesz-KDNP kormány kirakatpolitikája, sportnagyhatalmi ábrándkergetése (olimpia, labdarúgás, kiemelt juttatások,

Részletesebben

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék 1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM... 3 1.1. Az iskola egészségnevelési szemlélete...

Részletesebben

be/sfphpm01-08523/2015/mlsz

be/sfphpm01-08523/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Majsi Táncsics Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Majsi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 51 A kérelmező jogállása

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE A kérelmező szervezet rövidített neve: Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE

Részletesebben

be/sfp-08849/2015/mlsz

be/sfp-08849/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisapostag Duna Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisapostag Duna Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-08078/2015/mlsz

be/sfphpm01-08078/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pogányi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Pogányi Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 72 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08159/2015/mlsz

be/sfphpm01-08159/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Harkányfürdő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Harkányfürdő Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 28 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-09418/2015/mlsz

be/sfphpm01-09418/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csanyteleki Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Csanyteleki Sport Club Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

Püspökszilágy Község testnevelésének és sportjának helyzete. Püspökszilágy Község testnevelésének és sportjának helyzete

Püspökszilágy Község testnevelésének és sportjának helyzete. Püspökszilágy Község testnevelésének és sportjának helyzete Bevezető Püspökszilágy Község Önkormányzata a sporttörvényben előírt kötelezettsége teljesítése céljából- az alapelvek érvényesítése, a társadalmi célok megvalósítása és megoldandó feladatok elvégzése

Részletesebben

be/sfphpm01-08104/2015/mlsz

be/sfphpm01-08104/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mozsgói Csizik Mihály Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mozsgói SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 55 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08440/2015/mlsz

be/sfp-08440/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Magyarszék Önkormányzati Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Magyarszék Önkormányzati Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: i Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve: i FC 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 835 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-09626/2015/mlsz

be/sfphpm01-09626/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bükkzsérci Labdarúgó Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bükkzsérci LE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Határozati javaslat

Tisztelt Képviselő-testület! Határozati javaslat Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának Sportkoncepciója Előterjesztő: Kerényi Zsolt alpolgármester

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1189-20/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat felülvizsgált és módosított testnevelési-

Részletesebben

be/sfp-08412/2015/mlsz

be/sfp-08412/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Törökbálinti Focisuli Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TFSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1275 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08082/2015/mlsz

be/sfphpm01-08082/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Palotabozsoki Községi Szabadidő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Palotabozsok SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Izsák Város Önkormányzata IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA 2015. szeptember 15. Izsák 1. Bevezetés 1. Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvénye szerint vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló

Részletesebben

be/sfphpm01-10103/2015/mlsz

be/sfphpm01-10103/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Drávaszabolcsi Dózsa Football Club Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve DDFC SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A

Részletesebben

be/sfphpm01-04235/2015/mkosz

be/sfphpm01-04235/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. A szakszövetség vagy

Részletesebben

be/sfp-8916/2015/mlsz

be/sfp-8916/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve BKSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3369 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08908/2015/mlsz

be/sfphpm01-08908/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pellérdi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Pellérdi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 161 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8340/2015/mlsz

be/sfp-8340/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Futball Club Ajka A kérelmező szervezet rövidített neve FC Ajka Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1970 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfphpm01-08074/2015/mlsz

be/sfphpm01-08074/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentlőrinci Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentlőrinci SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08922/2015/mlsz

be/sfp-08922/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiógyörgyei Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Tápiógyörgyei Községi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

be/sfp-08826/2015/mlsz

be/sfp-08826/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Boda Önkormányzat Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Boda ÖSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08437/2015/mlsz

be/sfphpm01-08437/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Beremendi Építők Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Beremendi Építők Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 5 A kérelmező

Részletesebben

ASE. Vörösmarty Mihály. elnök E-mail cím: Csuhaj Ernő E-mail cím:

ASE. Vörösmarty Mihály. elnök E-mail cím: Csuhaj Ernő E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Alsóörsi Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-09164/2015/mlsz

be/sfphpm01-09164/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Községi Sport Kör Bogács A kérelmező szervezet rövidített neve KSK Bogács Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA 2011. A sportkoncepció szükségessége I. BEVEZETÉS A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra

Részletesebben

be/sfphpm01-08086/2015/mlsz

be/sfphpm01-08086/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Komlói Bányász Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve KBSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10056/2015/mlsz

be/sfphpm01-10056/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sülysápi Gyerekfoci Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3372

Részletesebben

be/sfphpm01-10399/2015/mlsz

be/sfphpm01-10399/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dalmandi Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Dalmandi SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisbárapáti Községi Szabadidő- és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisbárapáti SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-08088/2015/mlsz

be/sfphpm01-08088/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve BFC Siófok Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve BFC Siófok Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lippó Körzeti Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lippó Körzeti Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lippó Körzeti Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Lippó KSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 45

Részletesebben

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Szeverényi Sándor intézményvezető Tóth Istvánné gyógypedagógus Tornai Klaudia

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Szeverényi Sándor intézményvezető Tóth Istvánné gyógypedagógus Tornai Klaudia Rehabilitációs Pedagógiai Program Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény Fejlesztő Nevelést Oktatást Végző Iskola Marcali 2o13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza A Rehabilitációs Pedagógiai

Részletesebben

be/sfp-10462/2015/mlsz

be/sfp-10462/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisar Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisar SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1959 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-03051/2015/mksz

be/sfphpm01-03051/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dorogi Egyetértés Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dorogi ESE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Kézilabda Sport Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Kézilabda Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: FKSC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Leány Kézilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BLKSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Tóth Istvánné megbízott intézményvezető Patkóné Tornai Klaudia gyógypedagógus

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Tóth Istvánné megbízott intézményvezető Patkóné Tornai Klaudia gyógypedagógus Rehabilitációs Pedagógiai Program Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Központ Fejlesztő Nevelést Oktatást Végző Iskola Pécs 2o15. A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek:

Részletesebben

be/sfp-5118/2015/mkosz

be/sfp-5118/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve MVSI Miskolc Városi Sportiskola

Részletesebben

1 / 11 2013.09.26. 8:38

1 / 11 2013.09.26. 8:38 1 / 11 2013.09.26. 8:38 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tiszavasvári Sport Klub TSK 3 A szakszövetség

Részletesebben

be/sfphpm01-03028/2015/mksz

be/sfphpm01-03028/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Paksi Kézilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve PKSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-09991/2015/mlsz

be/sfp-09991/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csurgói Torna Klub A kérelmező szervezet rövidített neve CSTK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1445 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfphpm01-03075/2015/mksz

be/sfphpm01-03075/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Füredi Kézilabdasport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Füredi KSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Újfehértó Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Újfehértó Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Újfehértó Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Újfehértó Sportegyesület 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Bíró Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 26. Összeállította: A Bíró Lajos Általános Iskola Nevelőtestülete 1 1. Nevelési Program 1. Iskolánkban folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

Csátesz se. Ábel György. Elnök E-mail cím: Ábel György E-mail cím:

Csátesz se. Ábel György. Elnök E-mail cím: Ábel György E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Csávolyi Természetjáró és Szabadidősport Egyesület Csátesz se 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

be/sfp-8846/2015/mlsz

be/sfp-8846/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Galgagyörki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Galgagyörki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1293 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08718/2015/mlsz

be/sfphpm01-08718/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve Pásztói ULC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2882 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08850/2015/mlsz

be/sfphpm01-08850/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zalalövői Testedző kör A kérelmező szervezet rövidített neve Zalalövői TK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2013 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A testnevelési órák helyszínének biztosításáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A testnevelési órák helyszínének biztosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A testnevelési órák helyszínének

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

34/2006.(09.01.) Kgy rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város sportjáról

34/2006.(09.01.) Kgy rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város sportjáról 34/2006.(09.01.) Kgy rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város sportjáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

be/sfp-5203/2015/mkosz

be/sfp-5203/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Parthus Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Parthus Sportegyesület A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

A Heves Megyei Közgyűlés 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról

A Heves Megyei Közgyűlés 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról A Heves Megyei Közgyűlés 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról A Heves Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Sportkoncepciója

Dombóvár Város Önkormányzatának Sportkoncepciója Dombóvár Város Önkormányzatának Sportkoncepciója 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Dombóvár, 2013. november 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. A sport, mint fogalom meghatározása,

Részletesebben

be/sfp-8641/2015/mlsz

be/sfp-8641/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve BKV Előre SC A kérelmező szervezet rövidített neve BKV Előre SC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2489 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

be/sfp-10135/2015/mlsz

be/sfp-10135/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pálfai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Pálfa SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1756 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-09627/2015/mlsz

be/sfphpm01-09627/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Lippó Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Lippó KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 45 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ T ESTNEVELÉSI ÉS SPORTFEJLESZTÉSI KONC EPCIÓJA

KÖZÉPTÁVÚ T ESTNEVELÉSI ÉS SPORTFEJLESZTÉSI KONC EPCIÓJA SIMONTORNYA s VÁROS KÖZÉPTÁVÚ TESTNEVELÉSI ÉS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2013 1 Simontornya Város Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepciója 2009-2013 BEVEZETÉS A sporttevékenység fontosságát

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek Zamárdi Város Önkormányzatának 13/2009. (IX.29.) számú rendelete a kulturális javak védelméről, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

be/sfp-08781/2015/mlsz

be/sfp-08781/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagyhegyesi Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagyhegyesi KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 848 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10642/2015/mlsz

be/sfp-10642/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kaposfői Környezetvédelni Ifjúsági Sport És Kulturális Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KKISK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-9345/2015/mlsz

be/sfp-9345/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szanki Olajbányász Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve OBSE Gazdálkodási formakód 114 Tagsági azonosítószám 203122 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail:bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu web. www.bocskaigimnazium.hu

Részletesebben

Kovács Gábor elnök. Kovács Gábor

Kovács Gábor elnök. Kovács Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület Sárréti Gyöngyhalász GYSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

be/sfp-10446/2015/mlsz

be/sfp-10446/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve SZADA SE A kérelmező szervezet rövidített neve SZADA SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1254 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben