MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 448/ Előadó: Dr. Debrey Attila/Baranyi Lászlóné Tárgy: Melléklet: ELŐTERJESZTÉS- RENDELETTERVEZET Helyi sportegyesületek önkormányzati támogatási rendszerének módosítása - szabályzat(egységes szerkezet) - rendelettervezet Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő testület! A helyi sportegyesületek támogatási rendszeréről szóló szabályzat ismét módosításra szorul. A sportszervezetek támogatásánál a döntéshozatal és az eljárás rendjében a változtatást az indokolja, hogy Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 17/2003. (IV.24.) Makó ör. alapján az önkormányzat bizottsági rendszere átalakult. Korábban a sportszervezetek támogatásáról a Sport Bizottság átruházott hatáskörben döntött. Jelenleg nincs Sport Bizottság, helyette Sport Tanácsnok felügyeli a város sportot érintő kérdéseit. A Sport Tanácsnok feladatai közé tartozik, hogy : - előkészítse és folyamatosan figyelemmel kísérje a város sport- és ifjúsági helyzetéről szóló koncepciókat, programokat, beszámolókat, - véleményezze a sportot érintő pénzügyi, gazdasági, vagyonjogi koncepciókat, terveket, előterjesztéseket - állást foglaljon a sport területét érintő egyes önkormányzati kitüntetések, elismerő címek odaítéléséről, adományozásáról, - előkészítse a város sportéletét érintő előterjesztéseket, - széleskörű kapcsolatot tartson fenn a tömeg- és versenysport szereplőivel, intézményeivel, - előkészítse a városi sporttámogatások sportszervezetek közötti felosztásának koncepcióját. A Sport Tanácsnok a helyi sportszervezetek támogatásának koncepcióját előkészíti és a pontos támogatási összegekre vonatkozó javaslatát a Pénzügyi és Közbeszerzési bizottság elé terjeszti. A Bizottság dönt a támogatások odaítéléséről. Tekintettel arra, hogy a sportszervezetek támogatásánál a Sporttanácsnoknak meghatározott szerep jut, javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottság döntési hatásköre csak a javaslat elfogadására, vagy el nem fogadására vonatkozzon. Amennyiben nem fogadná el a Tanácsnok javaslatát, a Tanácsnok lenne jogosult módosításokat tenni a tervezetben. Tekintettel arra, hogy hatályos SZMSZ-ünk nem tartalmaz ilyen döntésre felhatalmazást a Pénzügyi Bizottság számára, ki kell ezzel egészítenünk a rendeletet is. 1

2 (A szabályzat könnyebb áttekinthetősége érdekében a szabályzat már a módosító javaslatokat is tartalmazó egységes szerkezetben található meg jelen előterjesztés mellékletében. A módosítások dőlt, félkövér betűtípussal vannak jelölve.) Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek figyelembe vételével kérem az alábbi határozati javaslat, illetve a melléklet rendelettervezet elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi sportegyesületek önkormányzati támogatási rendszeréről szóló szabályzat módosítását megtárgyalta és - a melléklet szerinti tartalommal, egységes szerkezetben megjelenítve - elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Polgármesteri Hivatal Közoktatási Osztály Valamennyi makói sportegyesület Makó, november 27. Dr. Buzás Péter polgármester 2

3 TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2003. (IV. 24.) Makó ör. módosításáról 1. Az Ör. 2. sz. melléklet II. fejezete Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság címe a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A bizottság a Sporttanácsnok javaslata alapján dönt a helyi sportegyesületek éves önkormányzati támogatásáról. Amennyiben a bizottság a javaslatot nem fogadja el, a Sporttanácsnok jogosult az javaslatot módosítani és azt újból a bizottság elé terjeszteni. 2. Jelen rendelet a kihirdetése utáni napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző 3

4 Helyi sportegyesületek önkormányzati támogatási rendszere (egységes szerkezetben) 1. A sporttevékenység támogatásával kapcsolatos döntés jogszabályi alapja Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól a évi I. törvény (sporttörvény) szól, mely szabályozza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait. Ennek formáiként (55. ): a helyi sportkoncepció meghatározása és megvalósítása, a helyi sportszervezetekkel való együttműködés biztosítása, fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, az iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Az önkormányzat a kötelező feladatai mellett további módokon teherbíró-képessége, gazdasági helyzete függvényében - is támogathatja, így: a szabadidősport feltételeinek fejlesztése, az utánpótlás-nevelés, a sportrendezvények lebonyolításának segítése, a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel, az önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése. 2. A támogatási rendszer cél- és feladatrendszere Célrendszere: Makó város sportfejlesztési céljainak megvalósítása érdekében az alábbi célokat emeli és tűzi ki a sportegyesületekkel való együttműködés és sporttevékenységük támogatási rendszere keretében: a felnőtt lakosság egészségmegtartása, egészséges életmódjának alakítása, valamint az egészséges nemzedék felnevelése érdekében a gyermek- és ifjúsági korosztály egészséges életmódra nevelése, a szabadidő hasznos eltöltése, a közösségek és az egyéniség személyiségének formálása, továbbá a kiemelkedő sportteljesítmények, sporteredmények, az olimpiai eszme erősítése, a város hírnevének öregbítése. Feladatrendszer: Makó Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kötelező sport feladataihoz kapcsolódóan és amellett a helyi sportszervezetek keretében folyó sporttevékenységek köréből az alábbi feladatokat önként felvállalja; és a támogatott sportegyesületekkel való együttműködésben valósítja meg. Ennek legfontosabb területei a város és a térség lakossága számára: - a szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása; - az utánpótlás-nevelés biztosítása koordinálása; - az utánpótlás bázis működtetési feltételeinek megteremtése; - a rendszeres testedzés, sportolás lehetőségeinek biztosítása; - a sportrendezvények szervezése, lebonyolítása; - a sportszakmai oktatás, képzés segítése; - a sportolás, a sport, valamint egyes sportágak népszerűsítése; - a versenyszerű sport feltételeinek létrehozása; - a versenyrendszerek működési feltételeinek biztosítása; - az éves versenynaptár összeállításának koordinálása; - a nemzetközi sportkapcsolatok kiépítésének segítése. 4

5 Az Önkormányzat a kötelező feladataihoz kapcsolódó és az önként felvállalt feladatok megoldásában a helyi sportszervezetekkel együttműködik, és pénzeszközeivel hozzájárul a sportegyesületek keretében folyó sporttevékenység támogatásához. A sportegyesületekkel való együttműködésnek és a támogatási rendszer működtetésének általános feltétele, hogy az Önkormányzat és a támogatott sportszervezetek a cél- és feladatrendszerben megfogalmazottakat kölcsönösen felvállalják. 3. A támogatási rendszer forrása: Az Önkormányzat a helyi sportegyesületek keretében folyó sporttevékenység támogatására évenként a költségvetési rendeletben céljelleggel, sportszervezetek támogatása címen meghatározott pénzösszeget különít el. A döntéshozatal, és az eljárás rendje: - A sport tanácsnok évenként felhívást tesz közzé (felhívja) a helyben működő sportegyesületek támogatás igénylésének benyújtási lehetőségére. - A sportegyesületek az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének tervezési szakaszában nyújthatják be támogatási igényüket. A sportegyesületek támogatási igényüket a következő évre tervezett szakmai és pénzügyi terv bemutatásával, a konkrét felhasználási cél megjelölésével, előzetes költségtervezettel (kalkulációval), továbbá a város sportfejlesztési céljainak, a támogatási rendszer keretében kiemelt cél- és feladatrendszer felvállalására vonatkozó nyilatkozattal együtt nyújthatják be. - A sport tanácsnok a költségvetés előkészítő eljárásában - a beérkezett igények alapján tájékoztatja a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságot az éves költségvetésben e célra elkülönítendő előirányzat összegére vonatkozó beérkezett igényről. - Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletének megalkotása során dönt a sportegyesületek támogatására elkülönítésre kerülő előirányzat összegéről. - A sport tanácsnok koncepciója alapján a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság dönt a sportszervezetek támogatásáról. A támogatási összeg átadása a sportegyesületek számlájára történő átutalással történik, a támogatási szerződés aláírását követően, igény szerint. Adott évben a támogatási összeg részarányos átadására akkor kerülhet sor, ha a támogatott a kérelmét írásban a sport tanácsnoknak címezve eljuttatja a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Osztályára. 4. A támogatási szerződés megkötésének feltételrendszere: A sportszervezet bírósági nyilvántartásban szerepléséről szóló, hitelesített határozati kivonat bemutatása. A sportegyesület alapszabályában szereplő célok megfeleljenek a város sportfejlesztési céljainak, a támogatási rendszer cél- és feladatrendszerének. 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy az egyesületnek nincs köztartozása.(apeh, VPOP, helyi adóhatóság.) A sportegyesület az előző évi támogatási összeg felhasználásáról számadást köteles benyújtani a következő évi támogatási szerződés megkötése előtt, mellyel egyidőben tájékoztatja a sport tanácsnokot a támogatás évében végzett sportszakmai és pénzügyi tevékenységéről. 5. A támogatás odaítélésének irányelvei (kritériumrendszere): minőségi sporteredmények támogatása (NB I; NB I/B; NB II; Olimpia, Világ-, Európa bajnokság), 5

6 az adott sportágban elfoglalt helyezés objektív megítélése (sportágak hierarchizálása) rangsorolás: olimpiai sportág, csapatsport, egyéni sport, nem olimpiai sportág, szabadidősport; a magyar sportéletben megítélt helye alapján (sportágak különbözősége szerint), a Sport Bizottság szakmai döntése szerint; magasabb osztályba kerülés (osztályváltás), egyesületeknek, szakosztályoknak az osztályváltásról (feljutott, kiesett) tájékoztatni kell a Sporttanácsnokot, aki tájékoztatja a testületet; magasabb osztályba kerülésnél a testület plusz támogatást szavazhat meg; kiesésnél a korábban a magasabb osztályban tartáshoz a testület által megszavazott plusz támogatás folyósítását meg kell szüntetni ; a sportegyesület taglétszám, változása (szakosztály száma), az egyesület, szakosztály taglétszámának nagymértékű visszaesése, illetve emelkedése az éves támogatást befolyásolhatja (támogatás növelése, csökkentése); a sportág nézettsége, népszerűsége, a város és térsége lakosságának rekreációs igényeit (sportversenyek helyszínen történő megtekintése, szurkolás) hogyan elégíti ki. Van érdeklődés az adott sportág iránt; tehetségnevelésben vállalt szerepe, biztosítja az utánpótlás kinevelését, versenyeztetését; Utánpótlás egyesületek működése utánpótlás egyesületek és az "anyaegyesület" kapcsolata, NB-s bajnokságban szerepel az "anyaegyesület"; biztosított az utánpótlás számára a korosztályi váltás, átmenet az anyaegyesületbe, városi és térségi szerepkör vállalása. 6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, elszámolása: A sportegyesületek a céljellegű támogatásról kötelesek elszámolást adni a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően. Az önkormányzat jogosult és köteles a felhasználást és a számadást ellenőrizni. Amennyiben a sportegyesület határidőre nem tesz eleget számadási kötelezettségének, úgy a további támogatást fel kell függeszteni, illetve további támogatás nem adható. Nem adható további támogatás, ha a sportegyesület nem a megjelölt célra használta fel azt, nem folytat rendeltetésszerű gazdálkodást. Jelen Szabályzatban foglaltakra, illetve a támogatásokkal kapcsolatos eljárásokra egyebekben a vonatkozó jogszabályok alkalmazandóak (Áht., Ámr.) A Sporttanácsnok a támogatott sportszervezetek pénzügyi beszámolóit követően évente tájékoztatást ad a képviselő testületnek. 6

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet)

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve

Részletesebben

28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról

28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról 1. oldal 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1 Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról Egységes szerkezetbe foglalva a 11/2005. (IV.11.), a 16/2006. (III.21.), a 15/2010. (IV.30.), a 20/2010. (V.28.),

Részletesebben

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 1. számú melléklet a 33.123/2011.XIV. előterjesztéshez 3 Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményeiről A 2011. január 1. napjától hatályba lépett jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. -a

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 6/2009.(IV.16.) Alap Tiszasas Község Önkormányzata alapelvei, illetve koncepciója

Részletesebben

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2004./IV.20./ számú rendelete a sportról és a helyi társadalmi szervezetek és vállalkozások támogatásáról 7/2008./IV.15./ sz. 16/2009./XII.21./ sz. rendelettel

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. augusztus 28. XIX. évfolyam 6. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 11 IV. Hirdetmények 13 2 I. Személyi rész Heves

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Részletesebben

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Halmaj Község Képviselő-testülete a Halmaj Község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepcióját a melléklet

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a városban működő civil szervezetek

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben