ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól"

Átírás

1 IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: /2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól Budapest, április

2 Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló Az előterjesztés javaslatot tesz a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló kormányrendelet tervezetének elfogadására. A kormányrendelet-tervezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény [Szt.] végrehajtását szolgálja. A kormányrendelet-tervezet meghatározza a szociális foglalkoztatási engedéllyel kapcsolatos eljárásokat, a foglalkoztatási támogatás mértékét, igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának módját. Az előterjesztés magában foglalja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet módosítását is, tekintettel arra, hogy szükséges az egyes költségvetési támogatások pontos elhatárolása, a szabályozások közötti összhang megteremtése. II. Kormányprogramhoz való viszony A kormányprogram szerint korszerűsítésre kerül a csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának támogatási rendszere, biztosítva e jelentős támogatás mainál hatékonyabb, az érintettek munkába történő bekapcsolódását segítő felhasználását. A kormány-előterjesztés mellékletét képező kormányrendelettervezet a szociális intézményen belül történő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan eljárási szabályokat állapít meg, különös tekintettel a szociális foglalkoztatási támogatás szabályaira. III. Előzmények A évben a foglalkozási rehabilitáció rendszerszerű átalakítása során az Szt. módosítása két új foglalkoztatási forma bevezetését eredményezte. A törvény értelmében a szociális intézményekben élő személyek intézményen belüli foglalkoztatását munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében lehet biztosítani. A törvénymódosítással egy időben megindult a szakmai fejlesztés és felkészülés az új foglalkoztatási formák 2006 júliusában történő bevezetésére. Ennek érdekében az Szt.-ben foglalt felhatalmazások alapján kidolgozásra kerültek a szükséges végrehajtási rendeletek. Megkezdődött a szociális intézményben élő mintegy kilencezer személy rehabilitációs alkalmassági vizsgálatának elvégzése, annak érdekében, hogy az ellátottak munka-rehabilitációs célú és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való alkalmassága megállapítható legyen. Az alkalmassági vizsgálatok elvégzése a

3 2 foglalkoztatás megszervezése és a foglalkoztatási támogatás igénybevétele érdekében szükséges. IV. Várható szakmai hatások A kormányrendelet elősegíti a fogyatékos, pszichiátriai, szenvedélybeteg, hajléktalan személyek szociális intézményen belüli munkavégzését, az önálló életvitel érdekében szükséges készségek és képességek elsajátítását. Cél az önálló életvitelre való felkészítés. Ennek érdekében egy olyan foglalkoztatási támogatás megállapítására kerül sor, amely érdekeltté teszi az intézményeket abban, hogy ne tartsák évekig a szociális ellátó rendszerben az ellátottakat, hanem degresszív finanszírozási módszerrel ösztönözzék a hatékony és eredményes rehabilitáció megvalósítását, vagy a más intézményi formába történő átkerülést. V. Várható gazdasági hatások A szociális foglalkoztatás lényeges eleme, hogy nem passzív ellátást kap az intézményben élő személy, hanem aktív közreműködése eredményeként jövedelemszerző tevékenységet folytat, melynek során tényleges munkavégzés, értéktermelés történik. Az előterjesztésnek közvetlen, a költségvetést terhelő hatása nincs. VI. Várható társadalmi hatások A kormányrendeletben foglalt szabályozás mintegy kilencezer, szociális intézményben élő személyt érint. Fontos, hogy a szabályozás összhangban van az Európai Uniós programokkal, nappali ellátórendszer kiépítésére irányuló fejlesztési intézkedésekkel. Ennek során azok a sérült személyek is bekapcsolódhatnak a rehabilitációs programokba, foglalkoztatási támogatási körbe, akik családi környezetben, saját otthonukban élnek és a nappali ellátást nyújtó intézményekben foglalkoztatásra kerülnek. VII. Kapcsolódások Közvetlen kapcsolódási pontok más, előkészítés alatt álló vagy benyújtott előterjesztéssel, jelentéssel nincsenek.

4 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól szóló kormány-előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés 1. számú és 2. számú mellékletét képező kormányrendelet-tervezeteknek a Kormány rendeleteiként a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

5 1. számú melléklet a /2006. számú kormány-előterjesztéshez Tervezet A Kormány /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály szerinti munkaterápiára. (2) E rendelet alkalmazásában a) szociális foglalkoztatás: az Szt. 99/B. -ának (1) bekezdésében foglaltak szerinti, szociális intézményen belüli foglalkoztatás, melynek formái a munkarehabilitáció és a fejlesztő felkészítő foglakoztatás, aa) amelynek alanyai a szociális intézmény, az intézményi jogviszonyban álló személy, valamint ha a szociális intézmény az ellátottak foglalkoztatására megállapodást köt, a megállapodásban részes személy, szervezet, és ab) amely termék vagy szolgáltatás előállítására irányul, vagy munkafolyamatokat tanít be, munka jellegű tevékenység keretében nyílt vagy védett munkahelyen történő elhelyezkedésre, önálló munkavégzésre való felkészítést valósít meg; b) foglalkoztató: munka-rehabilitáció esetében a szociális intézmény, illetve a nem jogképes szociális intézmény esetén az intézmény fenntartója (a továbbiakban együtt: intézményi foglalkoztató); fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetében az intézményi foglalkoztató, vagy a szociális

6 2 intézménnyel az ellátottak szociális foglalkoztatására megállapodást kötött személy, szervezet (a továbbiakban: külső foglalkoztató), (3) Amennyiben a szociális intézmény nem rendelkezik jogképességgel, e rendelet alkalmazása során a jogképességet igénylő eljárási cselekmények esetében szociális intézmény alatt az intézmény fenntartóját kell érteni. (4) Az e rendelet szerinti hatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a hatóság eljárásában a Ket a szerinti elektronikus ügyintézésnek helye nincs. I. rész A szociális foglalkoztatási engedély 2. (1) A szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be a szociális intézmény székhelye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális és gyámhivatalhoz (a továbbiakban: megyei szociális és gyámhivatal) (2) A szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet foglalkoztatási formánként és telephelyenként külön kell benyújtani. (3) Ha több foglalkoztató kívánja biztosítani a szociális foglalkoztatást, akkor az engedélyt külön-külön meg kell kérniük. (4) a szociális foglalkoztatás iránti kérelem tartalmazza a foglalkoztatni kívánt személyek számát, az engedélyeztetni kívánt foglalkoztatási forma megjelölését, a foglalkoztatás keretében végezni kívánt tevékenységet (a TEÁOR szerinti besorolás számszerű feltüntetésével). A kérelemhez mellékelni kell a) a foglalkoztatni kívánt személyekre vonatkozó, az Szt. 99/B. (3) bekezdés szerinti szakértői vélemények másolatát, b) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai programot, c) a szociális intézmény működési engedélyét, valamint szervezeti és működési szabályzatát, d) ha a külső foglalkoztató da) természetes személy, a vállalkozói engedélyt, db) jogi személyiségű gazdálkodó szervezet vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát,

7 3 dc) társadalmi szervezet, egyházi jogi személy, alapítvány vagy közalapítvány, a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonatot, dd) állami fenntartású intézmény vagy más költségvetési szerv, az alapító okirat másolatát, e) nyilatkozatot a külön jogszabályban megkövetelt személyi és tárgyi feltételek teljesítéséről, f) ha a külső foglalkoztató a szociális intézménnyel kötött megállapodás alapján végzi a foglalkoztatást, ezt a megállapodást, g) a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzatokat, h) a külső foglalkoztató, illetve a nem állami szociális intézmény írásbeli hozzájárulását a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás beszerzéséhez, i) a foglalkoztató által megkötött általános felelősségbiztosítást (amely a munkavégzés során harmadik személynek okozott káreseményre vonatkozóan a dologi és a testi épségben bekövetkezett kárra terjed ki), j) a foglalkoztató által megkötött munkaadói felelősségbiztosítást (amely a foglalkoztató felelőssége esetén a munkahelyi balesetekre terjed ki). 3. (1) A megyei szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatás iránti kérelem elbírálásához beszerzi a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes a) az Állami Népegészségügyi- és Tisztiorvosi Szolgálat városi, fővárosi kerületi intézetének a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó közegészségügyi követelmények, b) tűzoltó-parancsnokságnak a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó tűzvédelmi előírások, c) építésügyi hatóságnak a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó építéshatósági követelmények teljesítését igazoló szakhatósági előzetes hozzájárulását, valamint az adóhatóság igazolását arról, hogy a szociális intézménynek és a foglalkoztatónak lejárt köztartozása nincsen. A szakhatóság a megkeresést tizenöt napon belül teljesíti. (2) A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenység esetén a megyei szociális és gyámhivatal beszerzi a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes települési, illetve fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjétől a telephely engedélyt.

8 4 (3) A megyei szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatást határozatban engedélyezi, ha a) a kérelem megfelel az e rendeletben előírtaknak, b) a szakhatósági hozzájárulások rendelkezésre állnak, c) a kérelmezőnek lejárt köztartozása nincsen, d) a kérelmező biztosítja a külön jogszabályban meghatározott tárgyi és személyi feltételeket, e) a foglalkoztatási szakmai program megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek. (4) A szociális foglalkoztatási engedély tartalmazza a) a foglalkoztató nevét, székhelyét, b) a szociális foglalkoztatási forma megnevezését, c) a szociális foglalkoztatás helyét, d) a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenység TEÁOR szerinti besorolását, e) az egyidejűleg foglalkoztatható személyek létszámát. (5) A szociális foglalkoztatási engedély jogerőre emelkedését követő öt napon belül a megyei szociális és gyámhivatal az 1. számú melléklet szerinti tanúsítványt állít ki. A foglalkoztató a tanúsítványt a foglalkoztatás helyszínén jól látható helyen kifüggeszti. 4. Ha a foglalkoztató a szociális intézménnyel kötött megállapodás alapján végzi a foglalkoztatást, a megállapodásnak tartalmaznia kell a) a foglalkoztató nevét, székhelyét, telephelyét, b) szükség esetén az adott tevékenység végzésére jogosító hatósági engedélyt vagy a szakképzettséget igazoló irat adatait, c) a szolgáltatást biztosító szervezet nyilatkozatát arról, hogy lejárt köztartozása nincs, valamint nyilatkozatot a számlaszámáról, illetve a megállapodás megkötéséhez szükséges egyéb adatokról, d) a foglalkoztató arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az ellátottak adatainak vonatkozásában az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartja és betartatja, e) a szociális foglalkoztatás formáját, a foglalkoztatatásban résztvevők számát, a foglalkoztatás helyét, f) a foglalkoztatással kapcsolatosan az intézmény tájékoztatásának formáját, módját, körét, az intézmény vezetőjének jogosítványait, g) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai programot és foglalkoztatási tervet,

9 5 h) a szociális foglalkoztatási támogatás elszámolási rendjét, a szociális foglalkoztatási támogatás felhasználásával kapcsolatos dokumentumok vezetésének szabályait, az adatszolgáltatás rendjét, az adatok rendelkezésre bocsátásának szabályait, i) a szociális foglalkoztatási támogatásból való részesedés szabályait, a szociális foglalkoztatási támogatásnak a foglalkoztató felé történő eljuttatása módját, időpontját, elszámolásának szabályait, j) a foglalkoztatással kapcsolatban felmerült költségek viselésének szabályait, k) a szerződő felek nyilatkozatát arról, hogy a vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket betartják, l) a szerződő felek közötti felelősségi szabályok meghatározását, m) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait, n) szerződésszegés esetén a foglalkoztatás biztosítására vonatkozó feltételeket, illetve a kártérítés mértékére vonatkozó megállapodást, o) a megállapodás felmondásának szabályait, a felmondás határidejét. 5. (1) A külső foglalkoztató a szociális intézmény útján, illetve az intézményi foglalkoztató a szociális foglalkoztatási engedély alapjául szolgáló körülményekben bekövetkező változást a változást tanúsító dokumentumok egyidejű megküldése mellett tizenöt napon belül köteles bejelenteni a megyei szociális és gyámhivatalnak. (2) A foglalkoztató a szociális foglalkoztatási engedély módosítása iránti kérelmet nyújt be, ha neve, székhelye megváltozik. (3) A szociális foglalkoztatási engedélyt ismételten kérelmezni kell, ha a) a foglalkoztató személye megváltozik, b) a foglalkoztatás helyszíneként másik épületet, épületrészt kíván használni, c) a foglalkoztatni kívánt személyek száma az engedélyezett létszámot meghaladja, d) a foglalkoztatási formát meg kívánja változtatni. A szociális foglalkoztatási engedély ismételt kérelmezése esetén csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos dokumentumokat kell mellékelni. 6. (1) A megyei szociális és gyámhivatal évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a foglalkoztató a szociális foglalkoztatást a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi-e, így különösen azt, hogy

10 6 a) a foglalkoztatás szakmai követelményei érvényesülnek-e, b) a munka-rehabilitáció a foglalkoztatásra irányuló megállapodásban foglaltaknak megfelelően történik-e, c) a belső szabályzatokat szakszerűen elkészítették-e, d) a foglalkoztató az általános felelősségbiztosítási és a munkaadói felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik-e. (2) A megyei szociális és gyámhivatal az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, illetve hivatalos feljegyzést megküldi a szociális intézménynek és az intézmény fenntartójának, továbbá támogatásban részesülő egyházi és nem állami fenntartású intézmény esetén a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának (a továbbiakban: Igazgatóság). (3) A munkavédelmi, munkabiztonsági szabályok, valamint fejlesztőfelkészítő foglalkoztatás esetén a munkaügyi szabályok betartását az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi felügyelősége ellenőrzi. (4) Ha a megyei szociális és gyámhivatal az ellenőrzés során hiányosságot észlel, a) határidő tűzése mellett felhívja a foglalkoztatót a hiányosságok pótlására, vagy b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a szociális intézmény szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosságok megszüntetéséről a foglalkoztatóval hatósági szerződést köthet, illetve c) a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, és kötelezi a foglalkoztatót a szociális foglalkoztatás abbahagyására, ha a foglalkoztatás az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti. A foglalkoztató kérelmére az a) pont szerinti határidő indokolt esetben egyszer, legfeljebb hatvan nappal meghosszabbítható. (5) A megyei szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha a) a foglalkoztató felhagy a foglalkoztatással, b) a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnik, c) az engedély alapjául szolgáló, a szociális intézmény és a foglalkoztató közötti, szociális foglalkoztatásra irányuló megállapodás megszűnik, d) a (4) bekezdés c) pontjában foglalt esetben. e) a szakmai ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a foglalkoztató a megadott határidőn belül nem számolja fel, f) a foglalkoztató ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul. 7.

11 7 A megyei szociális és gyámhivatal tájékoztatja az Igazgatóságot és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet a szociális foglalkoztatási engedély kibocsátásáról, módosításáról, visszavonásáról, az erről szóló határozat egyidejű megküldése mellett. II. rész A szociális foglalkoztatási támogatás 8. (1) A szociális foglalkoztatási támogatás (a továbbiakban: támogatás) a szociális intézmény részére nyújtott központi költségvetési támogatás, amely a szociális foglalkoztatás működtetéséhez, ezen belül a) a foglalkoztatottak munka-rehabilitációs díjához, illetve munkabéréhez és ezek járulékaihoz, b) a külön jogszabályban előírt segítők munkabéréhez és ennek járulékaihoz, c) az anyagköltséghez, d) a közüzemi költséghez, e) az adminisztrációs költséghez, f) az eszközbeszerzéshez használható fel. (2) A támogatás napi összege egy fő foglalkoztatottra számított átlagos költség, amely a) munka-rehabilitációban egy munkanapra b) fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban egy fizetett napra a ledolgozott munkaórák alapján számított, a 2. számú mellékletben meghatározott összeg. 9. (1) A támogatás igénylésére az a szociális intézmény jogosult, amely a) foglalkoztatóként szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik, vagy b) az ellátottak foglalkoztatására szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező foglalkoztatóval megállapodást kötött, és a jogszabályban előírt egyéb feltételeket teljesíti. (2) A szociális intézmény nem jogosult támogatásra azon foglalkoztatott után, akinek foglalkoztatása révén a foglalkoztató a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési

12 8 támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján rehabilitációs költségtámogatásban részesül. (3) A szociális intézmény a támogatás folyósításának lebonyolítása érdekében elkülönített számlát, illetve önkormányzati fenntartású intézmény alszámlát nyit. (4) A szociális intézmény a tárgyévi támogatást a székhelye szerint illetékes Igazgatóságnál a szociális foglalkoztatási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, már működő szociális foglalkoztatás esetén a tárgyévet megelőző év december 1-jéig a 3. számú melléklet szerinti igénybejelentés (a továbbiakban: éves összesített igénybejelentés) benyújtásával igényelheti. (5) Az éves összesített igénybejelentés tartalmazza az elkülönített számla-, illetve alszámla számot, továbbá a tárgyévben felhasználni kívánt támogatás éves összegét. Az éves összesített igénybejelentéshez mellékelni kell a) ha a foglalkoztató a szociális intézménnyel kötött megállapodás alapján végzi a foglalkoztatást, ezt a megállapodást, b) az igénylő hozzájárulását a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás beszerzéséhez, c) az elkülönített számla, illetve alszámla nyitásról szóló bankszámlaszerződés másolatát. 10. (1) Az Igazgatóság a támogatásra való jogosultságról az éves összesített igénybejelentés alapján határozattal dönt. (2) A határidőben benyújtott éves összesített igénybejelentés esetén a támogatást a foglalkoztatás megkezdésének időpontjától, már működő szociális foglalkoztatás esetén tárgyév január 1-jétől kell megállapítani. Az igénylési határidő, illetve az Igazgatóság felhívása alapján a hiánypótlásra, helyesbítésre adott ötnapos határidő elmulasztása esetén a támogatás csak az éves összesített igénybejelentés benyújtását, illetve a hiánypótlást, helyesbítést követő hónaptól állapítható meg és folyósítható. (3) A támogatást megállapító határozat tartalmazza a) a szociális intézmény nevét, székhelyét, b) a támogatás jogcímét, c) a jogosultság alapját, d) a támogatás összegét, a folyósítás ütemezését, e) a támogatás elszámolásának határidejét, módját,

13 9 f) a támogatás felhasználásáról való elszámolás rendjét, g) a fel nem használt támogatás elszámolásának és visszafizetésének rendjét, továbbá a jogosulatlanul felvett, illetve nem az alapfeladat ellátására fordított támogatás visszafizetésének szabályait és az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket. (4) Az Igazgatóság a 4. számú melléklet szerint összesített igényeket negyedévenként, a tárgynegyedévet megelőző hónap utolsó napjáig havi bontásban, szociális intézmény típusonként, egyházi szociális intézmények esetében egyházanként és összesítve, ezer forintra kerekítve továbbítja a szociális ágazat irányításáért felelős minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium). (5) Ha a szociális intézmény működési engedélyét, vagy a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonják, a támogatás a szociális intézményt a működési, illetve szociális foglalkoztatási engedély visszavonásáig időarányosan illeti meg. (6) A szociális intézmény az 5. számú melléklet szerinti igénymódosításban pótigényt nyújthat be, illetve lemondhat a támogatásról. A támogatás megváltoztatása iránti kérelemről az Igazgatóság határozattal dönt. 11. (1) Az Igazgatóság a támogatást havi ütemezésben, a tárgyhó 20. napjáig az éves összesített igénybejelentésben megjelölt, magyarországi pénzintézetnél vezetett elkülönített számlára illetve alszámlára folyósítja. (2) A szociális intézmény a 6. számú melléklet szerinti adatlapon a) a tárgyévet követő év január 31-éig, illetve b) a szociális foglalkoztatási engedély visszavonásáról szóló határozat végrehajthatóvá válását követő tizenöt napon belül a tárgyévben igénybe vett támogatással elszámol az Igazgatóságnak. (3) Amennyiben a szociális intézmény az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az Igazgatóság a támogatás folyósítását az elszámolási kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti. (4) Az Igazgatóság az elszámolás elfogadásáról, a többlettámogatási igényről, illetve a visszafizetésről határozatot hoz. Az Igazgatóság a szociális intézménytől érkezett elszámolást az elszámolást követő hónap utolsó napjáig megküldi a minisztériumnak.

14 10 (5) Az Igazgatóság az elszámolási időszakban igénybe vett, de fel nem használt vagy visszafizetett támogatás, valamint a kamatok terhére kielégíti az igényjogosultságban bekövetkezett változásra tekintettel felmerülő többletigényeket. A fennmaradó összeg a Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláját illeti meg. Az Igazgatóság a pótigényt a 7. számú melléklet szerint nyújtja be a minisztériumhoz. 12. (1) A támogatás igénylésének jogszerűségét, elszámolásának szabályszerűségét az Igazgatóság a megküldött és a rendelkezésre álló iratok alapján, valamint legalább évi egy alkalommal a szociális intézmény székhelyén, illetve a foglalkoztató székhelyén, telephelyén ellenőrzi. Az ellenőrzés az év végi elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgyévet követő év szeptember 30-ig, az intézmény megszűnése esetén a működési engedély, vagy a szociális foglalkoztatási engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül történik meg. (2) Az ellenőrzés kiterjed a támogatás alapját képező mutatószámok megállapítása szabályszerűségének, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára. Az Igazgatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, az intézményt megillető többlettámogatásról, illetve az intézmény visszafizetési kötelezettségéről határozatot hoz. (4) Az Igazgatóság a szociális intézményt megillető többlettámogatást az ellenőrzés lezárását követő 30 napon belül utalja át az intézménynek. (5) Az éves elszámoláskor, illetve az ellenőrzéskor felmerülő, ezer forint alatti a) többlettámogatási igényt az Igazgatóság nem utalja át, b) visszafizetési, kamatfizetési kötelezettséget a szociális intézménynek nem kell teljesítenie. 13. (1) A szociális intézmény igénybevételi kamatot fizet a jogosulatlanul igénybe vett támogatás után, ha az igényelt támogatás összege legalább 5 százalékkal meghaladja az őt ténylegesen megillető összeget. (2) Az igénybevételi kamat mértéke, ha a szociális intézmény az igényelt támogatásról a) április 30-áig lemond, a jegybanki alapkamat huszonöt százaléka, b) július 31-éig lemond, a jegybanki alapkamat ötven százaléka,

15 11 c) október 15-éig lemond, a jegybanki alapkamat, feltéve, hogy az intézmény a jogosulatlanul igénybe vett támogatást határidőben visszafizeti. (3) Az igénybevételi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, ha a) a szociális intézmény a támogatásról október 15-ét követően mond le, b) a visszafizetési kötelezettség az éves elszámolása során keletkezik, c) az Igazgatóság a jogosulatlan igénybevételt ellenőrzés során állapítja meg. (4) Amennyiben a szociális intézmény a támogatás teljes összegét vagy annak egy részét nem a szociális foglalkoztatásra fordította, köteles az elszámolást követő tizenöt napon belül ennek az összegnek a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni. (5) Ha a szociális intézmény a visszafizetési kötelezettséget előíró határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul igénybe vett összeg után a Ket. szerinti késedelmi pótlékot köteles fizetni. (6) Ha a szociális intézmény a visszafizetési kötelezettséget előíró határozat jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azok összegét az Igazgatóság az esedékes hozzájárulásból levonja. Az Igazgatóság indokolt esetben, a szociális intézmény kérelmére a tartozást több, de legfeljebb hat részletben is levonhatja. A levonásról és a részletfizetés engedélyezéséről az Igazgatóság határozatban dönt. (7) Jegybanki alapkamaton az (1)-(4) bekezdés alkalmazása során, ha a szociális intézmény a visszafizetési kötelezettségének a) az igénybevétel évében tesz eleget, a megelőző év átlagos jegybanki alapkamatát, b) az igénybevétel évét követően tesz eleget, az igénybevétel éve átlagos jegybanki alapkamatát kell érteni. 14. Az Igazgatóság a támogatás ügyében hozott határozat és a lefolytatott ellenőrzésről készített jegyzőkönyv egy példányát megküldi a megyei szociális és gyámhivatalnak. 15.

16 12 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. (2) Az a foglalkoztató, aki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján rehabilitációs költségtámogatásban részesül, és szociális intézményen belüli foglalkoztatást végez, az intézményen belüli foglalkoztatást január 1-jétől csak szociális foglalkoztatási engedéllyel folytathatja. (3) Az a foglalkoztató, aki a évben szociális foglalkoztatási engedélyt kér, amennyiben az egyéb jogszabályi feltételeket teljesíti, a) január 1-jéig felmentést kap a külön jogszabályban előírt személyi feltételek teljesítése alól, a segítő alkalmazására vonatkozó rendelkezések kivételével, b) január 1-jéig felmentést kap a külön jogszabályban előírt tárgyi feltételek teljesítése alól. (4) A évben a szociális intézmény az éves összesített igénybejelentést június 1-jéig nyújtja be. (5) A határidőben benyújtott éves összesített igénybejelentés esetén a támogatást július 1-jétől kell megállapítani. Az igénylési határidő, illetve az Igazgatóság felhívása alapján a hiánypótlásra, helyesbítésre adott ötnapos határidő elmulasztása esetén a támogatás csak az éves összesített igénybejelentés benyújtását, illetve a hiánypótlást, helyesbítést követő hónaptól állapítható meg és folyósítható.

17 1. számú melléklet a /2006. (...) számú Korm. rendelethez Tanúsítvány a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről Intézmény (foglalkoztató) székhelye, telephelye: Fenntartó székhelye, telephelye:.. A foglalkoztatási engedély száma:.. A foglalkoztatási engedélyezés alapján az alábbi tevékenységek végzésére jogosult:. A foglalkoztatott személyek száma:.. Kelt:

18 2.számú melléklet a /2006.( ) számú Korm. rendelethez A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS ÉVI TÁMOGATÁSA Megnevezés Támogatás 1 fő 1 munkanapi órás foglalkoztatásához (Ft) MUNKA-REHABILITÁCIÓ FEJLESZTŐ-FELKÉSZÍTŐ

19 3. számú melléklet a /2006. (...) számú Korm. rendelethez IGÉNYBEJELENTÉS a szociális foglalkoztatás finanszírozásához... évre 1.) Az intézmény adatai: Szervezet megnevezése:... A szervezet címe:... KSH kódja:... Foglalkoztatási engedély száma:... Adószáma:... Bankszámla száma:... Elkülönített (vagy al-) számla száma:... 2.) A foglalkoztató adatai: Szervezet megnevezése:... A szervezet címe:... KSH kódja:... Foglalkoztatási engedély száma:... Adószáma:... Bankszámla száma:... 3.) A foglalkoztatási engedély szerinti létszám: 3.1 munka-rehabilitáció.fő 3.2 fejlesztő-felkészítő.fő 4.) Foglalkoztatni tervezett létszám, munkaóra, támogatásigény sorszá m Megnevezés A foglalkoztatás napi munkaóra száma Összesen a b c d e f g h 1 Munka-rehabilitáció 2 Létszám 3 Munkanap (naptári) Összes munkanap (2*3) 5 Támogatás/nap/fő Támogatási igény (4*5) 7 Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 8 Létszám 9 Fizetett nap (naptári) Összes fizetett nap (8*9) 11 Támogatás/nap/fő Támogatási igény (10*11) 13 Összes támogatás 1

20 9.) Foglalkoztatási támogatás címén igényelt térítés összege..ft (h oszlop 13. sor) Ebből: munka-rehabilitációs támogatás (h oszlop 6 sor )..Ft fejlesztő-felkészítő támogatás (h oszlop 12. sor))..ft 10.) A támogatásigény negyedéves részletezése I. negyedév..ft II. negyedév III. negyedév IV. negyedév..ft..ft..ft Az adatok hitelességét igazolom... év hó.nap.. az intézmény vezetőjének aláírása 2

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szabályai Változások a 188/1999. (XII.

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések. 2. E rendelet alkalmazásában. c) a szolgáltatótevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39-40.

Általános rendelkezések. 2. E rendelet alkalmazásában. c) a szolgáltatótevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39-40. 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek védelméről

Részletesebben

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésérő ellenőrzéséről

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésérő ellenőrzéséről 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésérő l és ellenőrzéséről A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Munkaadók akkreditációja

Munkaadók akkreditációja Munkaadók akkreditációja Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom 1. Az akkreditációs rendszer kialakulásának előzményei a rehabilitációs foglalkoztatásban

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Foglalkoztatást elősegítő támogatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások A munkaerő-piaci szolgáltatások formái az alábbiak: a) munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása; b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben