ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól"

Átírás

1 IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: /2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól Budapest, április

2 Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló Az előterjesztés javaslatot tesz a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló kormányrendelet tervezetének elfogadására. A kormányrendelet-tervezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény [Szt.] végrehajtását szolgálja. A kormányrendelet-tervezet meghatározza a szociális foglalkoztatási engedéllyel kapcsolatos eljárásokat, a foglalkoztatási támogatás mértékét, igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának módját. Az előterjesztés magában foglalja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet módosítását is, tekintettel arra, hogy szükséges az egyes költségvetési támogatások pontos elhatárolása, a szabályozások közötti összhang megteremtése. II. Kormányprogramhoz való viszony A kormányprogram szerint korszerűsítésre kerül a csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának támogatási rendszere, biztosítva e jelentős támogatás mainál hatékonyabb, az érintettek munkába történő bekapcsolódását segítő felhasználását. A kormány-előterjesztés mellékletét képező kormányrendelettervezet a szociális intézményen belül történő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan eljárási szabályokat állapít meg, különös tekintettel a szociális foglalkoztatási támogatás szabályaira. III. Előzmények A évben a foglalkozási rehabilitáció rendszerszerű átalakítása során az Szt. módosítása két új foglalkoztatási forma bevezetését eredményezte. A törvény értelmében a szociális intézményekben élő személyek intézményen belüli foglalkoztatását munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében lehet biztosítani. A törvénymódosítással egy időben megindult a szakmai fejlesztés és felkészülés az új foglalkoztatási formák 2006 júliusában történő bevezetésére. Ennek érdekében az Szt.-ben foglalt felhatalmazások alapján kidolgozásra kerültek a szükséges végrehajtási rendeletek. Megkezdődött a szociális intézményben élő mintegy kilencezer személy rehabilitációs alkalmassági vizsgálatának elvégzése, annak érdekében, hogy az ellátottak munka-rehabilitációs célú és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való alkalmassága megállapítható legyen. Az alkalmassági vizsgálatok elvégzése a

3 2 foglalkoztatás megszervezése és a foglalkoztatási támogatás igénybevétele érdekében szükséges. IV. Várható szakmai hatások A kormányrendelet elősegíti a fogyatékos, pszichiátriai, szenvedélybeteg, hajléktalan személyek szociális intézményen belüli munkavégzését, az önálló életvitel érdekében szükséges készségek és képességek elsajátítását. Cél az önálló életvitelre való felkészítés. Ennek érdekében egy olyan foglalkoztatási támogatás megállapítására kerül sor, amely érdekeltté teszi az intézményeket abban, hogy ne tartsák évekig a szociális ellátó rendszerben az ellátottakat, hanem degresszív finanszírozási módszerrel ösztönözzék a hatékony és eredményes rehabilitáció megvalósítását, vagy a más intézményi formába történő átkerülést. V. Várható gazdasági hatások A szociális foglalkoztatás lényeges eleme, hogy nem passzív ellátást kap az intézményben élő személy, hanem aktív közreműködése eredményeként jövedelemszerző tevékenységet folytat, melynek során tényleges munkavégzés, értéktermelés történik. Az előterjesztésnek közvetlen, a költségvetést terhelő hatása nincs. VI. Várható társadalmi hatások A kormányrendeletben foglalt szabályozás mintegy kilencezer, szociális intézményben élő személyt érint. Fontos, hogy a szabályozás összhangban van az Európai Uniós programokkal, nappali ellátórendszer kiépítésére irányuló fejlesztési intézkedésekkel. Ennek során azok a sérült személyek is bekapcsolódhatnak a rehabilitációs programokba, foglalkoztatási támogatási körbe, akik családi környezetben, saját otthonukban élnek és a nappali ellátást nyújtó intézményekben foglalkoztatásra kerülnek. VII. Kapcsolódások Közvetlen kapcsolódási pontok más, előkészítés alatt álló vagy benyújtott előterjesztéssel, jelentéssel nincsenek.

4 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól szóló kormány-előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés 1. számú és 2. számú mellékletét képező kormányrendelet-tervezeteknek a Kormány rendeleteiként a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

5 1. számú melléklet a /2006. számú kormány-előterjesztéshez Tervezet A Kormány /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály szerinti munkaterápiára. (2) E rendelet alkalmazásában a) szociális foglalkoztatás: az Szt. 99/B. -ának (1) bekezdésében foglaltak szerinti, szociális intézményen belüli foglalkoztatás, melynek formái a munkarehabilitáció és a fejlesztő felkészítő foglakoztatás, aa) amelynek alanyai a szociális intézmény, az intézményi jogviszonyban álló személy, valamint ha a szociális intézmény az ellátottak foglalkoztatására megállapodást köt, a megállapodásban részes személy, szervezet, és ab) amely termék vagy szolgáltatás előállítására irányul, vagy munkafolyamatokat tanít be, munka jellegű tevékenység keretében nyílt vagy védett munkahelyen történő elhelyezkedésre, önálló munkavégzésre való felkészítést valósít meg; b) foglalkoztató: munka-rehabilitáció esetében a szociális intézmény, illetve a nem jogképes szociális intézmény esetén az intézmény fenntartója (a továbbiakban együtt: intézményi foglalkoztató); fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetében az intézményi foglalkoztató, vagy a szociális

6 2 intézménnyel az ellátottak szociális foglalkoztatására megállapodást kötött személy, szervezet (a továbbiakban: külső foglalkoztató), (3) Amennyiben a szociális intézmény nem rendelkezik jogképességgel, e rendelet alkalmazása során a jogképességet igénylő eljárási cselekmények esetében szociális intézmény alatt az intézmény fenntartóját kell érteni. (4) Az e rendelet szerinti hatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a hatóság eljárásában a Ket a szerinti elektronikus ügyintézésnek helye nincs. I. rész A szociális foglalkoztatási engedély 2. (1) A szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be a szociális intézmény székhelye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális és gyámhivatalhoz (a továbbiakban: megyei szociális és gyámhivatal) (2) A szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet foglalkoztatási formánként és telephelyenként külön kell benyújtani. (3) Ha több foglalkoztató kívánja biztosítani a szociális foglalkoztatást, akkor az engedélyt külön-külön meg kell kérniük. (4) a szociális foglalkoztatás iránti kérelem tartalmazza a foglalkoztatni kívánt személyek számát, az engedélyeztetni kívánt foglalkoztatási forma megjelölését, a foglalkoztatás keretében végezni kívánt tevékenységet (a TEÁOR szerinti besorolás számszerű feltüntetésével). A kérelemhez mellékelni kell a) a foglalkoztatni kívánt személyekre vonatkozó, az Szt. 99/B. (3) bekezdés szerinti szakértői vélemények másolatát, b) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai programot, c) a szociális intézmény működési engedélyét, valamint szervezeti és működési szabályzatát, d) ha a külső foglalkoztató da) természetes személy, a vállalkozói engedélyt, db) jogi személyiségű gazdálkodó szervezet vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát,

7 3 dc) társadalmi szervezet, egyházi jogi személy, alapítvány vagy közalapítvány, a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonatot, dd) állami fenntartású intézmény vagy más költségvetési szerv, az alapító okirat másolatát, e) nyilatkozatot a külön jogszabályban megkövetelt személyi és tárgyi feltételek teljesítéséről, f) ha a külső foglalkoztató a szociális intézménnyel kötött megállapodás alapján végzi a foglalkoztatást, ezt a megállapodást, g) a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzatokat, h) a külső foglalkoztató, illetve a nem állami szociális intézmény írásbeli hozzájárulását a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás beszerzéséhez, i) a foglalkoztató által megkötött általános felelősségbiztosítást (amely a munkavégzés során harmadik személynek okozott káreseményre vonatkozóan a dologi és a testi épségben bekövetkezett kárra terjed ki), j) a foglalkoztató által megkötött munkaadói felelősségbiztosítást (amely a foglalkoztató felelőssége esetén a munkahelyi balesetekre terjed ki). 3. (1) A megyei szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatás iránti kérelem elbírálásához beszerzi a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes a) az Állami Népegészségügyi- és Tisztiorvosi Szolgálat városi, fővárosi kerületi intézetének a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó közegészségügyi követelmények, b) tűzoltó-parancsnokságnak a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó tűzvédelmi előírások, c) építésügyi hatóságnak a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó építéshatósági követelmények teljesítését igazoló szakhatósági előzetes hozzájárulását, valamint az adóhatóság igazolását arról, hogy a szociális intézménynek és a foglalkoztatónak lejárt köztartozása nincsen. A szakhatóság a megkeresést tizenöt napon belül teljesíti. (2) A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenység esetén a megyei szociális és gyámhivatal beszerzi a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes települési, illetve fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjétől a telephely engedélyt.

8 4 (3) A megyei szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatást határozatban engedélyezi, ha a) a kérelem megfelel az e rendeletben előírtaknak, b) a szakhatósági hozzájárulások rendelkezésre állnak, c) a kérelmezőnek lejárt köztartozása nincsen, d) a kérelmező biztosítja a külön jogszabályban meghatározott tárgyi és személyi feltételeket, e) a foglalkoztatási szakmai program megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek. (4) A szociális foglalkoztatási engedély tartalmazza a) a foglalkoztató nevét, székhelyét, b) a szociális foglalkoztatási forma megnevezését, c) a szociális foglalkoztatás helyét, d) a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenység TEÁOR szerinti besorolását, e) az egyidejűleg foglalkoztatható személyek létszámát. (5) A szociális foglalkoztatási engedély jogerőre emelkedését követő öt napon belül a megyei szociális és gyámhivatal az 1. számú melléklet szerinti tanúsítványt állít ki. A foglalkoztató a tanúsítványt a foglalkoztatás helyszínén jól látható helyen kifüggeszti. 4. Ha a foglalkoztató a szociális intézménnyel kötött megállapodás alapján végzi a foglalkoztatást, a megállapodásnak tartalmaznia kell a) a foglalkoztató nevét, székhelyét, telephelyét, b) szükség esetén az adott tevékenység végzésére jogosító hatósági engedélyt vagy a szakképzettséget igazoló irat adatait, c) a szolgáltatást biztosító szervezet nyilatkozatát arról, hogy lejárt köztartozása nincs, valamint nyilatkozatot a számlaszámáról, illetve a megállapodás megkötéséhez szükséges egyéb adatokról, d) a foglalkoztató arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az ellátottak adatainak vonatkozásában az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartja és betartatja, e) a szociális foglalkoztatás formáját, a foglalkoztatatásban résztvevők számát, a foglalkoztatás helyét, f) a foglalkoztatással kapcsolatosan az intézmény tájékoztatásának formáját, módját, körét, az intézmény vezetőjének jogosítványait, g) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai programot és foglalkoztatási tervet,

9 5 h) a szociális foglalkoztatási támogatás elszámolási rendjét, a szociális foglalkoztatási támogatás felhasználásával kapcsolatos dokumentumok vezetésének szabályait, az adatszolgáltatás rendjét, az adatok rendelkezésre bocsátásának szabályait, i) a szociális foglalkoztatási támogatásból való részesedés szabályait, a szociális foglalkoztatási támogatásnak a foglalkoztató felé történő eljuttatása módját, időpontját, elszámolásának szabályait, j) a foglalkoztatással kapcsolatban felmerült költségek viselésének szabályait, k) a szerződő felek nyilatkozatát arról, hogy a vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket betartják, l) a szerződő felek közötti felelősségi szabályok meghatározását, m) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait, n) szerződésszegés esetén a foglalkoztatás biztosítására vonatkozó feltételeket, illetve a kártérítés mértékére vonatkozó megállapodást, o) a megállapodás felmondásának szabályait, a felmondás határidejét. 5. (1) A külső foglalkoztató a szociális intézmény útján, illetve az intézményi foglalkoztató a szociális foglalkoztatási engedély alapjául szolgáló körülményekben bekövetkező változást a változást tanúsító dokumentumok egyidejű megküldése mellett tizenöt napon belül köteles bejelenteni a megyei szociális és gyámhivatalnak. (2) A foglalkoztató a szociális foglalkoztatási engedély módosítása iránti kérelmet nyújt be, ha neve, székhelye megváltozik. (3) A szociális foglalkoztatási engedélyt ismételten kérelmezni kell, ha a) a foglalkoztató személye megváltozik, b) a foglalkoztatás helyszíneként másik épületet, épületrészt kíván használni, c) a foglalkoztatni kívánt személyek száma az engedélyezett létszámot meghaladja, d) a foglalkoztatási formát meg kívánja változtatni. A szociális foglalkoztatási engedély ismételt kérelmezése esetén csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos dokumentumokat kell mellékelni. 6. (1) A megyei szociális és gyámhivatal évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a foglalkoztató a szociális foglalkoztatást a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi-e, így különösen azt, hogy

10 6 a) a foglalkoztatás szakmai követelményei érvényesülnek-e, b) a munka-rehabilitáció a foglalkoztatásra irányuló megállapodásban foglaltaknak megfelelően történik-e, c) a belső szabályzatokat szakszerűen elkészítették-e, d) a foglalkoztató az általános felelősségbiztosítási és a munkaadói felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik-e. (2) A megyei szociális és gyámhivatal az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, illetve hivatalos feljegyzést megküldi a szociális intézménynek és az intézmény fenntartójának, továbbá támogatásban részesülő egyházi és nem állami fenntartású intézmény esetén a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának (a továbbiakban: Igazgatóság). (3) A munkavédelmi, munkabiztonsági szabályok, valamint fejlesztőfelkészítő foglalkoztatás esetén a munkaügyi szabályok betartását az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi felügyelősége ellenőrzi. (4) Ha a megyei szociális és gyámhivatal az ellenőrzés során hiányosságot észlel, a) határidő tűzése mellett felhívja a foglalkoztatót a hiányosságok pótlására, vagy b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a szociális intézmény szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosságok megszüntetéséről a foglalkoztatóval hatósági szerződést köthet, illetve c) a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, és kötelezi a foglalkoztatót a szociális foglalkoztatás abbahagyására, ha a foglalkoztatás az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti. A foglalkoztató kérelmére az a) pont szerinti határidő indokolt esetben egyszer, legfeljebb hatvan nappal meghosszabbítható. (5) A megyei szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha a) a foglalkoztató felhagy a foglalkoztatással, b) a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnik, c) az engedély alapjául szolgáló, a szociális intézmény és a foglalkoztató közötti, szociális foglalkoztatásra irányuló megállapodás megszűnik, d) a (4) bekezdés c) pontjában foglalt esetben. e) a szakmai ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a foglalkoztató a megadott határidőn belül nem számolja fel, f) a foglalkoztató ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul. 7.

11 7 A megyei szociális és gyámhivatal tájékoztatja az Igazgatóságot és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet a szociális foglalkoztatási engedély kibocsátásáról, módosításáról, visszavonásáról, az erről szóló határozat egyidejű megküldése mellett. II. rész A szociális foglalkoztatási támogatás 8. (1) A szociális foglalkoztatási támogatás (a továbbiakban: támogatás) a szociális intézmény részére nyújtott központi költségvetési támogatás, amely a szociális foglalkoztatás működtetéséhez, ezen belül a) a foglalkoztatottak munka-rehabilitációs díjához, illetve munkabéréhez és ezek járulékaihoz, b) a külön jogszabályban előírt segítők munkabéréhez és ennek járulékaihoz, c) az anyagköltséghez, d) a közüzemi költséghez, e) az adminisztrációs költséghez, f) az eszközbeszerzéshez használható fel. (2) A támogatás napi összege egy fő foglalkoztatottra számított átlagos költség, amely a) munka-rehabilitációban egy munkanapra b) fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban egy fizetett napra a ledolgozott munkaórák alapján számított, a 2. számú mellékletben meghatározott összeg. 9. (1) A támogatás igénylésére az a szociális intézmény jogosult, amely a) foglalkoztatóként szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik, vagy b) az ellátottak foglalkoztatására szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező foglalkoztatóval megállapodást kötött, és a jogszabályban előírt egyéb feltételeket teljesíti. (2) A szociális intézmény nem jogosult támogatásra azon foglalkoztatott után, akinek foglalkoztatása révén a foglalkoztató a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési

12 8 támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján rehabilitációs költségtámogatásban részesül. (3) A szociális intézmény a támogatás folyósításának lebonyolítása érdekében elkülönített számlát, illetve önkormányzati fenntartású intézmény alszámlát nyit. (4) A szociális intézmény a tárgyévi támogatást a székhelye szerint illetékes Igazgatóságnál a szociális foglalkoztatási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, már működő szociális foglalkoztatás esetén a tárgyévet megelőző év december 1-jéig a 3. számú melléklet szerinti igénybejelentés (a továbbiakban: éves összesített igénybejelentés) benyújtásával igényelheti. (5) Az éves összesített igénybejelentés tartalmazza az elkülönített számla-, illetve alszámla számot, továbbá a tárgyévben felhasználni kívánt támogatás éves összegét. Az éves összesített igénybejelentéshez mellékelni kell a) ha a foglalkoztató a szociális intézménnyel kötött megállapodás alapján végzi a foglalkoztatást, ezt a megállapodást, b) az igénylő hozzájárulását a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás beszerzéséhez, c) az elkülönített számla, illetve alszámla nyitásról szóló bankszámlaszerződés másolatát. 10. (1) Az Igazgatóság a támogatásra való jogosultságról az éves összesített igénybejelentés alapján határozattal dönt. (2) A határidőben benyújtott éves összesített igénybejelentés esetén a támogatást a foglalkoztatás megkezdésének időpontjától, már működő szociális foglalkoztatás esetén tárgyév január 1-jétől kell megállapítani. Az igénylési határidő, illetve az Igazgatóság felhívása alapján a hiánypótlásra, helyesbítésre adott ötnapos határidő elmulasztása esetén a támogatás csak az éves összesített igénybejelentés benyújtását, illetve a hiánypótlást, helyesbítést követő hónaptól állapítható meg és folyósítható. (3) A támogatást megállapító határozat tartalmazza a) a szociális intézmény nevét, székhelyét, b) a támogatás jogcímét, c) a jogosultság alapját, d) a támogatás összegét, a folyósítás ütemezését, e) a támogatás elszámolásának határidejét, módját,

13 9 f) a támogatás felhasználásáról való elszámolás rendjét, g) a fel nem használt támogatás elszámolásának és visszafizetésének rendjét, továbbá a jogosulatlanul felvett, illetve nem az alapfeladat ellátására fordított támogatás visszafizetésének szabályait és az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket. (4) Az Igazgatóság a 4. számú melléklet szerint összesített igényeket negyedévenként, a tárgynegyedévet megelőző hónap utolsó napjáig havi bontásban, szociális intézmény típusonként, egyházi szociális intézmények esetében egyházanként és összesítve, ezer forintra kerekítve továbbítja a szociális ágazat irányításáért felelős minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium). (5) Ha a szociális intézmény működési engedélyét, vagy a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonják, a támogatás a szociális intézményt a működési, illetve szociális foglalkoztatási engedély visszavonásáig időarányosan illeti meg. (6) A szociális intézmény az 5. számú melléklet szerinti igénymódosításban pótigényt nyújthat be, illetve lemondhat a támogatásról. A támogatás megváltoztatása iránti kérelemről az Igazgatóság határozattal dönt. 11. (1) Az Igazgatóság a támogatást havi ütemezésben, a tárgyhó 20. napjáig az éves összesített igénybejelentésben megjelölt, magyarországi pénzintézetnél vezetett elkülönített számlára illetve alszámlára folyósítja. (2) A szociális intézmény a 6. számú melléklet szerinti adatlapon a) a tárgyévet követő év január 31-éig, illetve b) a szociális foglalkoztatási engedély visszavonásáról szóló határozat végrehajthatóvá válását követő tizenöt napon belül a tárgyévben igénybe vett támogatással elszámol az Igazgatóságnak. (3) Amennyiben a szociális intézmény az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az Igazgatóság a támogatás folyósítását az elszámolási kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti. (4) Az Igazgatóság az elszámolás elfogadásáról, a többlettámogatási igényről, illetve a visszafizetésről határozatot hoz. Az Igazgatóság a szociális intézménytől érkezett elszámolást az elszámolást követő hónap utolsó napjáig megküldi a minisztériumnak.

14 10 (5) Az Igazgatóság az elszámolási időszakban igénybe vett, de fel nem használt vagy visszafizetett támogatás, valamint a kamatok terhére kielégíti az igényjogosultságban bekövetkezett változásra tekintettel felmerülő többletigényeket. A fennmaradó összeg a Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláját illeti meg. Az Igazgatóság a pótigényt a 7. számú melléklet szerint nyújtja be a minisztériumhoz. 12. (1) A támogatás igénylésének jogszerűségét, elszámolásának szabályszerűségét az Igazgatóság a megküldött és a rendelkezésre álló iratok alapján, valamint legalább évi egy alkalommal a szociális intézmény székhelyén, illetve a foglalkoztató székhelyén, telephelyén ellenőrzi. Az ellenőrzés az év végi elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgyévet követő év szeptember 30-ig, az intézmény megszűnése esetén a működési engedély, vagy a szociális foglalkoztatási engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül történik meg. (2) Az ellenőrzés kiterjed a támogatás alapját képező mutatószámok megállapítása szabályszerűségének, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára. Az Igazgatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, az intézményt megillető többlettámogatásról, illetve az intézmény visszafizetési kötelezettségéről határozatot hoz. (4) Az Igazgatóság a szociális intézményt megillető többlettámogatást az ellenőrzés lezárását követő 30 napon belül utalja át az intézménynek. (5) Az éves elszámoláskor, illetve az ellenőrzéskor felmerülő, ezer forint alatti a) többlettámogatási igényt az Igazgatóság nem utalja át, b) visszafizetési, kamatfizetési kötelezettséget a szociális intézménynek nem kell teljesítenie. 13. (1) A szociális intézmény igénybevételi kamatot fizet a jogosulatlanul igénybe vett támogatás után, ha az igényelt támogatás összege legalább 5 százalékkal meghaladja az őt ténylegesen megillető összeget. (2) Az igénybevételi kamat mértéke, ha a szociális intézmény az igényelt támogatásról a) április 30-áig lemond, a jegybanki alapkamat huszonöt százaléka, b) július 31-éig lemond, a jegybanki alapkamat ötven százaléka,

15 11 c) október 15-éig lemond, a jegybanki alapkamat, feltéve, hogy az intézmény a jogosulatlanul igénybe vett támogatást határidőben visszafizeti. (3) Az igénybevételi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, ha a) a szociális intézmény a támogatásról október 15-ét követően mond le, b) a visszafizetési kötelezettség az éves elszámolása során keletkezik, c) az Igazgatóság a jogosulatlan igénybevételt ellenőrzés során állapítja meg. (4) Amennyiben a szociális intézmény a támogatás teljes összegét vagy annak egy részét nem a szociális foglalkoztatásra fordította, köteles az elszámolást követő tizenöt napon belül ennek az összegnek a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni. (5) Ha a szociális intézmény a visszafizetési kötelezettséget előíró határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul igénybe vett összeg után a Ket. szerinti késedelmi pótlékot köteles fizetni. (6) Ha a szociális intézmény a visszafizetési kötelezettséget előíró határozat jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azok összegét az Igazgatóság az esedékes hozzájárulásból levonja. Az Igazgatóság indokolt esetben, a szociális intézmény kérelmére a tartozást több, de legfeljebb hat részletben is levonhatja. A levonásról és a részletfizetés engedélyezéséről az Igazgatóság határozatban dönt. (7) Jegybanki alapkamaton az (1)-(4) bekezdés alkalmazása során, ha a szociális intézmény a visszafizetési kötelezettségének a) az igénybevétel évében tesz eleget, a megelőző év átlagos jegybanki alapkamatát, b) az igénybevétel évét követően tesz eleget, az igénybevétel éve átlagos jegybanki alapkamatát kell érteni. 14. Az Igazgatóság a támogatás ügyében hozott határozat és a lefolytatott ellenőrzésről készített jegyzőkönyv egy példányát megküldi a megyei szociális és gyámhivatalnak. 15.

16 12 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. (2) Az a foglalkoztató, aki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján rehabilitációs költségtámogatásban részesül, és szociális intézményen belüli foglalkoztatást végez, az intézményen belüli foglalkoztatást január 1-jétől csak szociális foglalkoztatási engedéllyel folytathatja. (3) Az a foglalkoztató, aki a évben szociális foglalkoztatási engedélyt kér, amennyiben az egyéb jogszabályi feltételeket teljesíti, a) január 1-jéig felmentést kap a külön jogszabályban előírt személyi feltételek teljesítése alól, a segítő alkalmazására vonatkozó rendelkezések kivételével, b) január 1-jéig felmentést kap a külön jogszabályban előírt tárgyi feltételek teljesítése alól. (4) A évben a szociális intézmény az éves összesített igénybejelentést június 1-jéig nyújtja be. (5) A határidőben benyújtott éves összesített igénybejelentés esetén a támogatást július 1-jétől kell megállapítani. Az igénylési határidő, illetve az Igazgatóság felhívása alapján a hiánypótlásra, helyesbítésre adott ötnapos határidő elmulasztása esetén a támogatás csak az éves összesített igénybejelentés benyújtását, illetve a hiánypótlást, helyesbítést követő hónaptól állapítható meg és folyósítható.

17 1. számú melléklet a /2006. (...) számú Korm. rendelethez Tanúsítvány a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről Intézmény (foglalkoztató) székhelye, telephelye: Fenntartó székhelye, telephelye:.. A foglalkoztatási engedély száma:.. A foglalkoztatási engedélyezés alapján az alábbi tevékenységek végzésére jogosult:. A foglalkoztatott személyek száma:.. Kelt:

18 2.számú melléklet a /2006.( ) számú Korm. rendelethez A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS ÉVI TÁMOGATÁSA Megnevezés Támogatás 1 fő 1 munkanapi órás foglalkoztatásához (Ft) MUNKA-REHABILITÁCIÓ FEJLESZTŐ-FELKÉSZÍTŐ

19 3. számú melléklet a /2006. (...) számú Korm. rendelethez IGÉNYBEJELENTÉS a szociális foglalkoztatás finanszírozásához... évre 1.) Az intézmény adatai: Szervezet megnevezése:... A szervezet címe:... KSH kódja:... Foglalkoztatási engedély száma:... Adószáma:... Bankszámla száma:... Elkülönített (vagy al-) számla száma:... 2.) A foglalkoztató adatai: Szervezet megnevezése:... A szervezet címe:... KSH kódja:... Foglalkoztatási engedély száma:... Adószáma:... Bankszámla száma:... 3.) A foglalkoztatási engedély szerinti létszám: 3.1 munka-rehabilitáció.fő 3.2 fejlesztő-felkészítő.fő 4.) Foglalkoztatni tervezett létszám, munkaóra, támogatásigény sorszá m Megnevezés A foglalkoztatás napi munkaóra száma Összesen a b c d e f g h 1 Munka-rehabilitáció 2 Létszám 3 Munkanap (naptári) Összes munkanap (2*3) 5 Támogatás/nap/fő Támogatási igény (4*5) 7 Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 8 Létszám 9 Fizetett nap (naptári) Összes fizetett nap (8*9) 11 Támogatás/nap/fő Támogatási igény (10*11) 13 Összes támogatás 1

20 9.) Foglalkoztatási támogatás címén igényelt térítés összege..ft (h oszlop 13. sor) Ebből: munka-rehabilitációs támogatás (h oszlop 6 sor )..Ft fejlesztő-felkészítő támogatás (h oszlop 12. sor))..ft 10.) A támogatásigény negyedéves részletezése I. negyedév..ft II. negyedév III. negyedév IV. negyedév..ft..ft..ft Az adatok hitelességét igazolom... év hó.nap.. az intézmény vezetőjének aláírása 2

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek:

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 (XII. 16.) Korm. Rendeletet (továbbiakban:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából foglalkozási rehabilitációt elősegítő munkaerőpiaci program keretében P26/10 kódszámmal PÁLYÁZATOT HIRDET a megváltozott

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szabályai Változások a 188/1999. (XII.

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről A szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21 -I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21 -I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21 -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1139-4/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Szociális intézményi ellátottak foglalkoztatása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról Az ágazati párbeszéd bizottságokról

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére 9. melléklet a 2015. évi... törvényhez A támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól A foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL 2011 ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL Az elszámolás elkészítésének jogszabályi háttere Az elszámolás elkészítéséhez szükséges

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK. Diakóniai Szakmai Nap Bőcs, 2014. február 11.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK. Diakóniai Szakmai Nap Bőcs, 2014. február 11. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Diakóniai Szakmai Nap Bőcs, 2014. február 11. 2 JOGSZABÁLYOK 25/2013. (III. 29.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben