ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól"

Átírás

1 IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: /2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól Budapest, április

2 Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló Az előterjesztés javaslatot tesz a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló kormányrendelet tervezetének elfogadására. A kormányrendelet-tervezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény [Szt.] végrehajtását szolgálja. A kormányrendelet-tervezet meghatározza a szociális foglalkoztatási engedéllyel kapcsolatos eljárásokat, a foglalkoztatási támogatás mértékét, igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának módját. Az előterjesztés magában foglalja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet módosítását is, tekintettel arra, hogy szükséges az egyes költségvetési támogatások pontos elhatárolása, a szabályozások közötti összhang megteremtése. II. Kormányprogramhoz való viszony A kormányprogram szerint korszerűsítésre kerül a csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának támogatási rendszere, biztosítva e jelentős támogatás mainál hatékonyabb, az érintettek munkába történő bekapcsolódását segítő felhasználását. A kormány-előterjesztés mellékletét képező kormányrendelettervezet a szociális intézményen belül történő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan eljárási szabályokat állapít meg, különös tekintettel a szociális foglalkoztatási támogatás szabályaira. III. Előzmények A évben a foglalkozási rehabilitáció rendszerszerű átalakítása során az Szt. módosítása két új foglalkoztatási forma bevezetését eredményezte. A törvény értelmében a szociális intézményekben élő személyek intézményen belüli foglalkoztatását munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében lehet biztosítani. A törvénymódosítással egy időben megindult a szakmai fejlesztés és felkészülés az új foglalkoztatási formák 2006 júliusában történő bevezetésére. Ennek érdekében az Szt.-ben foglalt felhatalmazások alapján kidolgozásra kerültek a szükséges végrehajtási rendeletek. Megkezdődött a szociális intézményben élő mintegy kilencezer személy rehabilitációs alkalmassági vizsgálatának elvégzése, annak érdekében, hogy az ellátottak munka-rehabilitációs célú és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való alkalmassága megállapítható legyen. Az alkalmassági vizsgálatok elvégzése a

3 2 foglalkoztatás megszervezése és a foglalkoztatási támogatás igénybevétele érdekében szükséges. IV. Várható szakmai hatások A kormányrendelet elősegíti a fogyatékos, pszichiátriai, szenvedélybeteg, hajléktalan személyek szociális intézményen belüli munkavégzését, az önálló életvitel érdekében szükséges készségek és képességek elsajátítását. Cél az önálló életvitelre való felkészítés. Ennek érdekében egy olyan foglalkoztatási támogatás megállapítására kerül sor, amely érdekeltté teszi az intézményeket abban, hogy ne tartsák évekig a szociális ellátó rendszerben az ellátottakat, hanem degresszív finanszírozási módszerrel ösztönözzék a hatékony és eredményes rehabilitáció megvalósítását, vagy a más intézményi formába történő átkerülést. V. Várható gazdasági hatások A szociális foglalkoztatás lényeges eleme, hogy nem passzív ellátást kap az intézményben élő személy, hanem aktív közreműködése eredményeként jövedelemszerző tevékenységet folytat, melynek során tényleges munkavégzés, értéktermelés történik. Az előterjesztésnek közvetlen, a költségvetést terhelő hatása nincs. VI. Várható társadalmi hatások A kormányrendeletben foglalt szabályozás mintegy kilencezer, szociális intézményben élő személyt érint. Fontos, hogy a szabályozás összhangban van az Európai Uniós programokkal, nappali ellátórendszer kiépítésére irányuló fejlesztési intézkedésekkel. Ennek során azok a sérült személyek is bekapcsolódhatnak a rehabilitációs programokba, foglalkoztatási támogatási körbe, akik családi környezetben, saját otthonukban élnek és a nappali ellátást nyújtó intézményekben foglalkoztatásra kerülnek. VII. Kapcsolódások Közvetlen kapcsolódási pontok más, előkészítés alatt álló vagy benyújtott előterjesztéssel, jelentéssel nincsenek.

4 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól szóló kormány-előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés 1. számú és 2. számú mellékletét képező kormányrendelet-tervezeteknek a Kormány rendeleteiként a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

5 1. számú melléklet a /2006. számú kormány-előterjesztéshez Tervezet A Kormány /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály szerinti munkaterápiára. (2) E rendelet alkalmazásában a) szociális foglalkoztatás: az Szt. 99/B. -ának (1) bekezdésében foglaltak szerinti, szociális intézményen belüli foglalkoztatás, melynek formái a munkarehabilitáció és a fejlesztő felkészítő foglakoztatás, aa) amelynek alanyai a szociális intézmény, az intézményi jogviszonyban álló személy, valamint ha a szociális intézmény az ellátottak foglalkoztatására megállapodást köt, a megállapodásban részes személy, szervezet, és ab) amely termék vagy szolgáltatás előállítására irányul, vagy munkafolyamatokat tanít be, munka jellegű tevékenység keretében nyílt vagy védett munkahelyen történő elhelyezkedésre, önálló munkavégzésre való felkészítést valósít meg; b) foglalkoztató: munka-rehabilitáció esetében a szociális intézmény, illetve a nem jogképes szociális intézmény esetén az intézmény fenntartója (a továbbiakban együtt: intézményi foglalkoztató); fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetében az intézményi foglalkoztató, vagy a szociális

6 2 intézménnyel az ellátottak szociális foglalkoztatására megállapodást kötött személy, szervezet (a továbbiakban: külső foglalkoztató), (3) Amennyiben a szociális intézmény nem rendelkezik jogképességgel, e rendelet alkalmazása során a jogképességet igénylő eljárási cselekmények esetében szociális intézmény alatt az intézmény fenntartóját kell érteni. (4) Az e rendelet szerinti hatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a hatóság eljárásában a Ket a szerinti elektronikus ügyintézésnek helye nincs. I. rész A szociális foglalkoztatási engedély 2. (1) A szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be a szociális intézmény székhelye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális és gyámhivatalhoz (a továbbiakban: megyei szociális és gyámhivatal) (2) A szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet foglalkoztatási formánként és telephelyenként külön kell benyújtani. (3) Ha több foglalkoztató kívánja biztosítani a szociális foglalkoztatást, akkor az engedélyt külön-külön meg kell kérniük. (4) a szociális foglalkoztatás iránti kérelem tartalmazza a foglalkoztatni kívánt személyek számát, az engedélyeztetni kívánt foglalkoztatási forma megjelölését, a foglalkoztatás keretében végezni kívánt tevékenységet (a TEÁOR szerinti besorolás számszerű feltüntetésével). A kérelemhez mellékelni kell a) a foglalkoztatni kívánt személyekre vonatkozó, az Szt. 99/B. (3) bekezdés szerinti szakértői vélemények másolatát, b) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai programot, c) a szociális intézmény működési engedélyét, valamint szervezeti és működési szabályzatát, d) ha a külső foglalkoztató da) természetes személy, a vállalkozói engedélyt, db) jogi személyiségű gazdálkodó szervezet vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát,

7 3 dc) társadalmi szervezet, egyházi jogi személy, alapítvány vagy közalapítvány, a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonatot, dd) állami fenntartású intézmény vagy más költségvetési szerv, az alapító okirat másolatát, e) nyilatkozatot a külön jogszabályban megkövetelt személyi és tárgyi feltételek teljesítéséről, f) ha a külső foglalkoztató a szociális intézménnyel kötött megállapodás alapján végzi a foglalkoztatást, ezt a megállapodást, g) a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzatokat, h) a külső foglalkoztató, illetve a nem állami szociális intézmény írásbeli hozzájárulását a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás beszerzéséhez, i) a foglalkoztató által megkötött általános felelősségbiztosítást (amely a munkavégzés során harmadik személynek okozott káreseményre vonatkozóan a dologi és a testi épségben bekövetkezett kárra terjed ki), j) a foglalkoztató által megkötött munkaadói felelősségbiztosítást (amely a foglalkoztató felelőssége esetén a munkahelyi balesetekre terjed ki). 3. (1) A megyei szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatás iránti kérelem elbírálásához beszerzi a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes a) az Állami Népegészségügyi- és Tisztiorvosi Szolgálat városi, fővárosi kerületi intézetének a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó közegészségügyi követelmények, b) tűzoltó-parancsnokságnak a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó tűzvédelmi előírások, c) építésügyi hatóságnak a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó építéshatósági követelmények teljesítését igazoló szakhatósági előzetes hozzájárulását, valamint az adóhatóság igazolását arról, hogy a szociális intézménynek és a foglalkoztatónak lejárt köztartozása nincsen. A szakhatóság a megkeresést tizenöt napon belül teljesíti. (2) A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenység esetén a megyei szociális és gyámhivatal beszerzi a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes települési, illetve fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjétől a telephely engedélyt.

8 4 (3) A megyei szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatást határozatban engedélyezi, ha a) a kérelem megfelel az e rendeletben előírtaknak, b) a szakhatósági hozzájárulások rendelkezésre állnak, c) a kérelmezőnek lejárt köztartozása nincsen, d) a kérelmező biztosítja a külön jogszabályban meghatározott tárgyi és személyi feltételeket, e) a foglalkoztatási szakmai program megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek. (4) A szociális foglalkoztatási engedély tartalmazza a) a foglalkoztató nevét, székhelyét, b) a szociális foglalkoztatási forma megnevezését, c) a szociális foglalkoztatás helyét, d) a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenység TEÁOR szerinti besorolását, e) az egyidejűleg foglalkoztatható személyek létszámát. (5) A szociális foglalkoztatási engedély jogerőre emelkedését követő öt napon belül a megyei szociális és gyámhivatal az 1. számú melléklet szerinti tanúsítványt állít ki. A foglalkoztató a tanúsítványt a foglalkoztatás helyszínén jól látható helyen kifüggeszti. 4. Ha a foglalkoztató a szociális intézménnyel kötött megállapodás alapján végzi a foglalkoztatást, a megállapodásnak tartalmaznia kell a) a foglalkoztató nevét, székhelyét, telephelyét, b) szükség esetén az adott tevékenység végzésére jogosító hatósági engedélyt vagy a szakképzettséget igazoló irat adatait, c) a szolgáltatást biztosító szervezet nyilatkozatát arról, hogy lejárt köztartozása nincs, valamint nyilatkozatot a számlaszámáról, illetve a megállapodás megkötéséhez szükséges egyéb adatokról, d) a foglalkoztató arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az ellátottak adatainak vonatkozásában az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartja és betartatja, e) a szociális foglalkoztatás formáját, a foglalkoztatatásban résztvevők számát, a foglalkoztatás helyét, f) a foglalkoztatással kapcsolatosan az intézmény tájékoztatásának formáját, módját, körét, az intézmény vezetőjének jogosítványait, g) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai programot és foglalkoztatási tervet,

9 5 h) a szociális foglalkoztatási támogatás elszámolási rendjét, a szociális foglalkoztatási támogatás felhasználásával kapcsolatos dokumentumok vezetésének szabályait, az adatszolgáltatás rendjét, az adatok rendelkezésre bocsátásának szabályait, i) a szociális foglalkoztatási támogatásból való részesedés szabályait, a szociális foglalkoztatási támogatásnak a foglalkoztató felé történő eljuttatása módját, időpontját, elszámolásának szabályait, j) a foglalkoztatással kapcsolatban felmerült költségek viselésének szabályait, k) a szerződő felek nyilatkozatát arról, hogy a vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket betartják, l) a szerződő felek közötti felelősségi szabályok meghatározását, m) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait, n) szerződésszegés esetén a foglalkoztatás biztosítására vonatkozó feltételeket, illetve a kártérítés mértékére vonatkozó megállapodást, o) a megállapodás felmondásának szabályait, a felmondás határidejét. 5. (1) A külső foglalkoztató a szociális intézmény útján, illetve az intézményi foglalkoztató a szociális foglalkoztatási engedély alapjául szolgáló körülményekben bekövetkező változást a változást tanúsító dokumentumok egyidejű megküldése mellett tizenöt napon belül köteles bejelenteni a megyei szociális és gyámhivatalnak. (2) A foglalkoztató a szociális foglalkoztatási engedély módosítása iránti kérelmet nyújt be, ha neve, székhelye megváltozik. (3) A szociális foglalkoztatási engedélyt ismételten kérelmezni kell, ha a) a foglalkoztató személye megváltozik, b) a foglalkoztatás helyszíneként másik épületet, épületrészt kíván használni, c) a foglalkoztatni kívánt személyek száma az engedélyezett létszámot meghaladja, d) a foglalkoztatási formát meg kívánja változtatni. A szociális foglalkoztatási engedély ismételt kérelmezése esetén csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos dokumentumokat kell mellékelni. 6. (1) A megyei szociális és gyámhivatal évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a foglalkoztató a szociális foglalkoztatást a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi-e, így különösen azt, hogy

10 6 a) a foglalkoztatás szakmai követelményei érvényesülnek-e, b) a munka-rehabilitáció a foglalkoztatásra irányuló megállapodásban foglaltaknak megfelelően történik-e, c) a belső szabályzatokat szakszerűen elkészítették-e, d) a foglalkoztató az általános felelősségbiztosítási és a munkaadói felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik-e. (2) A megyei szociális és gyámhivatal az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, illetve hivatalos feljegyzést megküldi a szociális intézménynek és az intézmény fenntartójának, továbbá támogatásban részesülő egyházi és nem állami fenntartású intézmény esetén a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának (a továbbiakban: Igazgatóság). (3) A munkavédelmi, munkabiztonsági szabályok, valamint fejlesztőfelkészítő foglalkoztatás esetén a munkaügyi szabályok betartását az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi felügyelősége ellenőrzi. (4) Ha a megyei szociális és gyámhivatal az ellenőrzés során hiányosságot észlel, a) határidő tűzése mellett felhívja a foglalkoztatót a hiányosságok pótlására, vagy b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a szociális intézmény szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosságok megszüntetéséről a foglalkoztatóval hatósági szerződést köthet, illetve c) a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, és kötelezi a foglalkoztatót a szociális foglalkoztatás abbahagyására, ha a foglalkoztatás az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti. A foglalkoztató kérelmére az a) pont szerinti határidő indokolt esetben egyszer, legfeljebb hatvan nappal meghosszabbítható. (5) A megyei szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha a) a foglalkoztató felhagy a foglalkoztatással, b) a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnik, c) az engedély alapjául szolgáló, a szociális intézmény és a foglalkoztató közötti, szociális foglalkoztatásra irányuló megállapodás megszűnik, d) a (4) bekezdés c) pontjában foglalt esetben. e) a szakmai ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a foglalkoztató a megadott határidőn belül nem számolja fel, f) a foglalkoztató ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul. 7.

11 7 A megyei szociális és gyámhivatal tájékoztatja az Igazgatóságot és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet a szociális foglalkoztatási engedély kibocsátásáról, módosításáról, visszavonásáról, az erről szóló határozat egyidejű megküldése mellett. II. rész A szociális foglalkoztatási támogatás 8. (1) A szociális foglalkoztatási támogatás (a továbbiakban: támogatás) a szociális intézmény részére nyújtott központi költségvetési támogatás, amely a szociális foglalkoztatás működtetéséhez, ezen belül a) a foglalkoztatottak munka-rehabilitációs díjához, illetve munkabéréhez és ezek járulékaihoz, b) a külön jogszabályban előírt segítők munkabéréhez és ennek járulékaihoz, c) az anyagköltséghez, d) a közüzemi költséghez, e) az adminisztrációs költséghez, f) az eszközbeszerzéshez használható fel. (2) A támogatás napi összege egy fő foglalkoztatottra számított átlagos költség, amely a) munka-rehabilitációban egy munkanapra b) fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban egy fizetett napra a ledolgozott munkaórák alapján számított, a 2. számú mellékletben meghatározott összeg. 9. (1) A támogatás igénylésére az a szociális intézmény jogosult, amely a) foglalkoztatóként szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik, vagy b) az ellátottak foglalkoztatására szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező foglalkoztatóval megállapodást kötött, és a jogszabályban előírt egyéb feltételeket teljesíti. (2) A szociális intézmény nem jogosult támogatásra azon foglalkoztatott után, akinek foglalkoztatása révén a foglalkoztató a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési

12 8 támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján rehabilitációs költségtámogatásban részesül. (3) A szociális intézmény a támogatás folyósításának lebonyolítása érdekében elkülönített számlát, illetve önkormányzati fenntartású intézmény alszámlát nyit. (4) A szociális intézmény a tárgyévi támogatást a székhelye szerint illetékes Igazgatóságnál a szociális foglalkoztatási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, már működő szociális foglalkoztatás esetén a tárgyévet megelőző év december 1-jéig a 3. számú melléklet szerinti igénybejelentés (a továbbiakban: éves összesített igénybejelentés) benyújtásával igényelheti. (5) Az éves összesített igénybejelentés tartalmazza az elkülönített számla-, illetve alszámla számot, továbbá a tárgyévben felhasználni kívánt támogatás éves összegét. Az éves összesített igénybejelentéshez mellékelni kell a) ha a foglalkoztató a szociális intézménnyel kötött megállapodás alapján végzi a foglalkoztatást, ezt a megállapodást, b) az igénylő hozzájárulását a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás beszerzéséhez, c) az elkülönített számla, illetve alszámla nyitásról szóló bankszámlaszerződés másolatát. 10. (1) Az Igazgatóság a támogatásra való jogosultságról az éves összesített igénybejelentés alapján határozattal dönt. (2) A határidőben benyújtott éves összesített igénybejelentés esetén a támogatást a foglalkoztatás megkezdésének időpontjától, már működő szociális foglalkoztatás esetén tárgyév január 1-jétől kell megállapítani. Az igénylési határidő, illetve az Igazgatóság felhívása alapján a hiánypótlásra, helyesbítésre adott ötnapos határidő elmulasztása esetén a támogatás csak az éves összesített igénybejelentés benyújtását, illetve a hiánypótlást, helyesbítést követő hónaptól állapítható meg és folyósítható. (3) A támogatást megállapító határozat tartalmazza a) a szociális intézmény nevét, székhelyét, b) a támogatás jogcímét, c) a jogosultság alapját, d) a támogatás összegét, a folyósítás ütemezését, e) a támogatás elszámolásának határidejét, módját,

13 9 f) a támogatás felhasználásáról való elszámolás rendjét, g) a fel nem használt támogatás elszámolásának és visszafizetésének rendjét, továbbá a jogosulatlanul felvett, illetve nem az alapfeladat ellátására fordított támogatás visszafizetésének szabályait és az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket. (4) Az Igazgatóság a 4. számú melléklet szerint összesített igényeket negyedévenként, a tárgynegyedévet megelőző hónap utolsó napjáig havi bontásban, szociális intézmény típusonként, egyházi szociális intézmények esetében egyházanként és összesítve, ezer forintra kerekítve továbbítja a szociális ágazat irányításáért felelős minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium). (5) Ha a szociális intézmény működési engedélyét, vagy a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonják, a támogatás a szociális intézményt a működési, illetve szociális foglalkoztatási engedély visszavonásáig időarányosan illeti meg. (6) A szociális intézmény az 5. számú melléklet szerinti igénymódosításban pótigényt nyújthat be, illetve lemondhat a támogatásról. A támogatás megváltoztatása iránti kérelemről az Igazgatóság határozattal dönt. 11. (1) Az Igazgatóság a támogatást havi ütemezésben, a tárgyhó 20. napjáig az éves összesített igénybejelentésben megjelölt, magyarországi pénzintézetnél vezetett elkülönített számlára illetve alszámlára folyósítja. (2) A szociális intézmény a 6. számú melléklet szerinti adatlapon a) a tárgyévet követő év január 31-éig, illetve b) a szociális foglalkoztatási engedély visszavonásáról szóló határozat végrehajthatóvá válását követő tizenöt napon belül a tárgyévben igénybe vett támogatással elszámol az Igazgatóságnak. (3) Amennyiben a szociális intézmény az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az Igazgatóság a támogatás folyósítását az elszámolási kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti. (4) Az Igazgatóság az elszámolás elfogadásáról, a többlettámogatási igényről, illetve a visszafizetésről határozatot hoz. Az Igazgatóság a szociális intézménytől érkezett elszámolást az elszámolást követő hónap utolsó napjáig megküldi a minisztériumnak.

14 10 (5) Az Igazgatóság az elszámolási időszakban igénybe vett, de fel nem használt vagy visszafizetett támogatás, valamint a kamatok terhére kielégíti az igényjogosultságban bekövetkezett változásra tekintettel felmerülő többletigényeket. A fennmaradó összeg a Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláját illeti meg. Az Igazgatóság a pótigényt a 7. számú melléklet szerint nyújtja be a minisztériumhoz. 12. (1) A támogatás igénylésének jogszerűségét, elszámolásának szabályszerűségét az Igazgatóság a megküldött és a rendelkezésre álló iratok alapján, valamint legalább évi egy alkalommal a szociális intézmény székhelyén, illetve a foglalkoztató székhelyén, telephelyén ellenőrzi. Az ellenőrzés az év végi elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgyévet követő év szeptember 30-ig, az intézmény megszűnése esetén a működési engedély, vagy a szociális foglalkoztatási engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül történik meg. (2) Az ellenőrzés kiterjed a támogatás alapját képező mutatószámok megállapítása szabályszerűségének, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára. Az Igazgatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, az intézményt megillető többlettámogatásról, illetve az intézmény visszafizetési kötelezettségéről határozatot hoz. (4) Az Igazgatóság a szociális intézményt megillető többlettámogatást az ellenőrzés lezárását követő 30 napon belül utalja át az intézménynek. (5) Az éves elszámoláskor, illetve az ellenőrzéskor felmerülő, ezer forint alatti a) többlettámogatási igényt az Igazgatóság nem utalja át, b) visszafizetési, kamatfizetési kötelezettséget a szociális intézménynek nem kell teljesítenie. 13. (1) A szociális intézmény igénybevételi kamatot fizet a jogosulatlanul igénybe vett támogatás után, ha az igényelt támogatás összege legalább 5 százalékkal meghaladja az őt ténylegesen megillető összeget. (2) Az igénybevételi kamat mértéke, ha a szociális intézmény az igényelt támogatásról a) április 30-áig lemond, a jegybanki alapkamat huszonöt százaléka, b) július 31-éig lemond, a jegybanki alapkamat ötven százaléka,

15 11 c) október 15-éig lemond, a jegybanki alapkamat, feltéve, hogy az intézmény a jogosulatlanul igénybe vett támogatást határidőben visszafizeti. (3) Az igénybevételi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, ha a) a szociális intézmény a támogatásról október 15-ét követően mond le, b) a visszafizetési kötelezettség az éves elszámolása során keletkezik, c) az Igazgatóság a jogosulatlan igénybevételt ellenőrzés során állapítja meg. (4) Amennyiben a szociális intézmény a támogatás teljes összegét vagy annak egy részét nem a szociális foglalkoztatásra fordította, köteles az elszámolást követő tizenöt napon belül ennek az összegnek a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni. (5) Ha a szociális intézmény a visszafizetési kötelezettséget előíró határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul igénybe vett összeg után a Ket. szerinti késedelmi pótlékot köteles fizetni. (6) Ha a szociális intézmény a visszafizetési kötelezettséget előíró határozat jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azok összegét az Igazgatóság az esedékes hozzájárulásból levonja. Az Igazgatóság indokolt esetben, a szociális intézmény kérelmére a tartozást több, de legfeljebb hat részletben is levonhatja. A levonásról és a részletfizetés engedélyezéséről az Igazgatóság határozatban dönt. (7) Jegybanki alapkamaton az (1)-(4) bekezdés alkalmazása során, ha a szociális intézmény a visszafizetési kötelezettségének a) az igénybevétel évében tesz eleget, a megelőző év átlagos jegybanki alapkamatát, b) az igénybevétel évét követően tesz eleget, az igénybevétel éve átlagos jegybanki alapkamatát kell érteni. 14. Az Igazgatóság a támogatás ügyében hozott határozat és a lefolytatott ellenőrzésről készített jegyzőkönyv egy példányát megküldi a megyei szociális és gyámhivatalnak. 15.

16 12 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. (2) Az a foglalkoztató, aki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján rehabilitációs költségtámogatásban részesül, és szociális intézményen belüli foglalkoztatást végez, az intézményen belüli foglalkoztatást január 1-jétől csak szociális foglalkoztatási engedéllyel folytathatja. (3) Az a foglalkoztató, aki a évben szociális foglalkoztatási engedélyt kér, amennyiben az egyéb jogszabályi feltételeket teljesíti, a) január 1-jéig felmentést kap a külön jogszabályban előírt személyi feltételek teljesítése alól, a segítő alkalmazására vonatkozó rendelkezések kivételével, b) január 1-jéig felmentést kap a külön jogszabályban előírt tárgyi feltételek teljesítése alól. (4) A évben a szociális intézmény az éves összesített igénybejelentést június 1-jéig nyújtja be. (5) A határidőben benyújtott éves összesített igénybejelentés esetén a támogatást július 1-jétől kell megállapítani. Az igénylési határidő, illetve az Igazgatóság felhívása alapján a hiánypótlásra, helyesbítésre adott ötnapos határidő elmulasztása esetén a támogatás csak az éves összesített igénybejelentés benyújtását, illetve a hiánypótlást, helyesbítést követő hónaptól állapítható meg és folyósítható.

17 1. számú melléklet a /2006. (...) számú Korm. rendelethez Tanúsítvány a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről Intézmény (foglalkoztató) székhelye, telephelye: Fenntartó székhelye, telephelye:.. A foglalkoztatási engedély száma:.. A foglalkoztatási engedélyezés alapján az alábbi tevékenységek végzésére jogosult:. A foglalkoztatott személyek száma:.. Kelt:

18 2.számú melléklet a /2006.( ) számú Korm. rendelethez A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS ÉVI TÁMOGATÁSA Megnevezés Támogatás 1 fő 1 munkanapi órás foglalkoztatásához (Ft) MUNKA-REHABILITÁCIÓ FEJLESZTŐ-FELKÉSZÍTŐ

19 3. számú melléklet a /2006. (...) számú Korm. rendelethez IGÉNYBEJELENTÉS a szociális foglalkoztatás finanszírozásához... évre 1.) Az intézmény adatai: Szervezet megnevezése:... A szervezet címe:... KSH kódja:... Foglalkoztatási engedély száma:... Adószáma:... Bankszámla száma:... Elkülönített (vagy al-) számla száma:... 2.) A foglalkoztató adatai: Szervezet megnevezése:... A szervezet címe:... KSH kódja:... Foglalkoztatási engedély száma:... Adószáma:... Bankszámla száma:... 3.) A foglalkoztatási engedély szerinti létszám: 3.1 munka-rehabilitáció.fő 3.2 fejlesztő-felkészítő.fő 4.) Foglalkoztatni tervezett létszám, munkaóra, támogatásigény sorszá m Megnevezés A foglalkoztatás napi munkaóra száma Összesen a b c d e f g h 1 Munka-rehabilitáció 2 Létszám 3 Munkanap (naptári) Összes munkanap (2*3) 5 Támogatás/nap/fő Támogatási igény (4*5) 7 Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 8 Létszám 9 Fizetett nap (naptári) Összes fizetett nap (8*9) 11 Támogatás/nap/fő Támogatási igény (10*11) 13 Összes támogatás 1

20 9.) Foglalkoztatási támogatás címén igényelt térítés összege..ft (h oszlop 13. sor) Ebből: munka-rehabilitációs támogatás (h oszlop 6 sor )..Ft fejlesztő-felkészítő támogatás (h oszlop 12. sor))..ft 10.) A támogatásigény negyedéves részletezése I. negyedév..ft II. negyedév III. negyedév IV. negyedév..ft..ft..ft Az adatok hitelességét igazolom... év hó.nap.. az intézmény vezetőjének aláírása 2

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 24638-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek:

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 (XII. 16.) Korm. Rendeletet (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából foglalkozási rehabilitációt elősegítő munkaerőpiaci program keretében P26/10 kódszámmal PÁLYÁZATOT HIRDET a megváltozott

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21 -I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21 -I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21 -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1139-4/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Szociális intézményi ellátottak foglalkoztatása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szabályai Változások a 188/1999. (XII.

Részletesebben

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről A szociális

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai 9. melléklet a 2016. évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról Az ágazati párbeszéd bizottságokról

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

Tudta-e,... Munkáltatóknak nyújtott szolgáltatásaink:

Tudta-e,... Munkáltatóknak nyújtott szolgáltatásaink: Tudta-e,......hogy felmérések és tapasztalatok szerint számtalan olyan munkakör van, melyet látáskárosodással, vagy akár teljes vakság esetén is el lehet látni, nem csökkentve ezzel a termelés hatékonyságát?...hogy

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

A megváltozott munkaképess foglalkoztatása, a rehabilitáci. rulás. Előadó: Sarlósi-Baráth Melinda április 26.

A megváltozott munkaképess foglalkoztatása, a rehabilitáci. rulás. Előadó: Sarlósi-Baráth Melinda április 26. A megváltozott munkaképess pességű személyek foglalkoztatása, a rehabilitáci ciós s hozzájárul rulás változásának áttekintése Előadó: Sarlósi-Baráth Melinda 2010. április 26. Az ÁFSZ lehetőségének, szerepének

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK, ÉVI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK, ÉVI ELSZÁMOLÁSA TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK, 2016. ÉVI ELSZÁMOLÁSA Szakmai segédanyag https://www.facebook.com/szocokos http://tamogatoweb.hu Meleg Sándor ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A támogató szolgálatok, a pszichiátriai, illetve

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

egyes szociális szolgáltatások évi kiegészítő támogatásáról

egyes szociális szolgáltatások évi kiegészítő támogatásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 3698-1/2007-SZMM TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítő támogatásáról Budapest, 2007. február A szociális

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 5884-1/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról Budapest, 2008. március - - 2 - Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK. Diakóniai Szakmai Nap Bőcs, 2014. február 11.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK. Diakóniai Szakmai Nap Bőcs, 2014. február 11. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Diakóniai Szakmai Nap Bőcs, 2014. február 11. 2 JOGSZABÁLYOK 25/2013. (III. 29.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 1.számú melléklet Pályázati kiírás A PÉCSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS 2006. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁHOZ Foglalkoztatási programok támogatására rendelkezésre álló keret 9 millió forint, az alábbi szempontok

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni.

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni. 2012/3 TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról A terhességi-gyermekágyi segélyben

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

A Fejlesztő foglalkoztatás

A Fejlesztő foglalkoztatás A Fejlesztő foglalkoztatás Miskolc, 2017. január 11. Székesfehérvár, 2017. január 18. Budapest, 2017. január 25. EMMI SZGYF Tájékoztató napok Emmi Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály 1 Eddigi tapasztalatok

Részletesebben