Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendeletekkel) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. -ában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1. Az állatok tartásáról szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) célja, hogy biztosítsa az állattartáshoz fűződő lakossági érdek, a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi és hatósági előírások összhangját. 2. (1) A Rendelet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén állatot tartókra. (2) Nem terjed ki a Rendelet hatálya: a) állatkiállításokra, b) cirkuszi állatokra, c) vágóhídon tartott állatokra, d) kutatási, kísérleti célra tartott állatokra, e) fegyveres erők, rendvédelmi szervek által tartott állatokra, f) engedéllyel működő állatfelvásárló telepre. (3) Nem kell a Rendelet előírásait alkalmazni a házi szükségleteket meg nem haladó, fogyasztás céljára szánt állatok esetében sem, amennyiben azok állattartásra kialakított udvarban, vagy más zárt helyen vannak, és tartási idejük a 3 napot nem haladja meg. (1) A Rendelet alkalmazása során az állatok: a) haszonállatok, b) társállatok, c) kedvtelésből tartott állatok, d) méh, 2. Értelmező rendelkezések 3. 1

2 e) 1 terápiás céllal tartott állatok: bármely állatfajta, haszonállatok, társállatok, kedvtelésből tartott állatok lehetnek. (2) 2 Haszonállatok: a) nagy haszonállatok: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér, láma, strucc, emu, b) közép haszonállatok: sertés, juh, kecske, póniló, amerikai törpemalac, más egyéb hasonló méretű háziasított állat, c) kis haszonállatok: c1) baromfifélék: tyúk, gyöngytyúk, pulyka, c2) húsgalamb, c3) vízi szárnyasok: liba, kacsa, c4) nyúlfélék: házinyúl, angóra, csincsilla, c5) prémes állatok: nyérc, nyest, c6) vízi rágcsálók: nutria, pézsma. (3) Társállatok: a) eb, b) macska. (4) 3 Kedvtelésből tartott állatok: a) énekes és díszmadár, b) halak, c) kisemlősök (5) 4 Terápiás állatok: olyan állatok, melyeket bizonyos emberi egészségügyi problémák megoldására, kezelésére használnak. A terápiás célú állattartás során jelen rendelet előírásait kell figyelembe venni. 3. Állattartási övezetek 4. (1) 5 A Rendelet alkalmazása szempontjából Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területe öt állattartási övezetre tagozódik az 1. melléklet szerint. Az állattartási övezetek térképi megjelenítését az 5. melléklet tartalmazza. (2) Az állattartási övezetek Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/1998.(VI.15.)Ör. számú rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) területfelhasználási rendszeréhez igazodnak. (3) Az 1. számú állattartási övezetbe tartoznak: a) a nagyvárosias és kisvárosias lakó, b) kertvárosias csoportos beépítésű lakó, c) településközponti vegyes és központi vegyes, d) gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató és ipari, 1 Beiktatta a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 2 Módosította a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 3 Módosította a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 4 Beiktatta a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 5 Módosította a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos április 1. napjától. 2

3 e) üdülőházas és hétvégi házas, f) különleges beépítésre szánt területfelhasználási egységek. (4) A számú állattartási övezetekbe a beépítésre szánt belterületi területfelhasználási egységek közül a kertvárosias lakó és falusias lakó területek önálló telkes és ikerházas telekkialakítású egységei tartoznak. 4. Az állattartási övezetekben tartható állatok fajtája és száma 5. (1) Az 1. számú állattartási övezetben haszonállat nem tartható. (2) 6 A 2. számú állattartási övezetben nagy- és középhaszon állat nem tartható. Tartható kis haszonállat és annak szaporulata maximum 50 db egyedszámig. (3) 7 A 3. számú állattartási övezetben nagy haszonállat nem tartható. Tartható összesen 2 db közép haszonállat, maximum 100 db egyedszámig kis haszonállat, valamint méh 50 kaptárig. (4) A 4. számú állattartási övezetben tartható összesen 2 db nagy haszonállat, maximum 6 db egyedszámig közép haszonállat, maximum 200 db egyedszámig kis haszonállat, baromfi, nyúl, vagy más nem vízi rágcsáló, valamint méh, galamb korlátozás nélkül. (5) Az 5. számú állattartási övezetben ahol a Rendelet nem tiltja állatok korlátozás nélkül tarthatóak. 5. Külterületen tartható állatok fajtája és száma 6. (1) Külterületen a 2000 m 2 nagyság alatti mezőgazdasági rendeltetésű földterületen 2 db nagy haszonállat, 6 db közép haszonállat és kis haszonállat számbeli korlátozás nélkül tartható. (2) Külterületen a legalább 2000 m 2 nagyságú mezőgazdasági rendeltetésű földterületeken nagy-, közép- és kis haszonállat számbeli korlátozás nélkül tartható. II. Fejezet Az állattartásra vonatkozó közös rendelkezések 6. Az állatok tartására vonatkozó szabályok 7. (1) Az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről az állattartó köteles gondoskodni. 6 Módosította a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos április 1. napjától. 7 Módosította a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos április 1. napjától. 3

4 (2) Az állattartónak biztosítania kell az állatok megfelelő tartását, takarmányozását, gondozását. Állatai egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket megtartani, az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni. (3) Az állattartó köteles az állatot a jó gazda gondosságával gondozni, megbetegedés esetén gyógyíttatni, védőoltásban részesíttetni, higiénikus körülmények között tartani, külső élősködők észlelése esetén azok irtásáról gondoskodni. (4) Az állat a vonatkozó közegészségügyi, környezetvédelmi, építésügyi, köztisztasági, állategészségügyi szabályok, valamint a Rendelet betartásával a lakókörnyezet indokolatlan zavarása (zaj, bűz, stb.) nélkül tartható. 7. Az állatok tartására vonatkozó további szabályok 8. (1) Bármilyen állat csak olyan módon tartható, hogy az a közterületet, valamint a lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyét, teraszát, ablakpárkányát ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést az állat tulajdonosának, illetve az állat felügyeletével megbízott személynek haladéktalanul el kell távolítania. (2) Állatot közös udvarba, kertbe vagy gyümölcsösbe kiengedni, ott legeltetni csak a társtulajdonos hozzájárulásával szabad. Ahol oldalkerítés nincs, szabadon engedni tilos! (3) A város belterületén állatokat közterületre kiengedni, ott legeltetni, vagy felügyelet nélkül hagyni tilos! (4) Közterületen és társasházak közös használatú helyiségeiben a Rendelet 3. -ában felsorolt idegen vagy gazdátlan állat, valamint nem háziasított állat (pld. galamb) etetése tilos! (5) Egyes állattartási övezetektől függetlenül tilos haszonállatot tartani bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium, egészségügyi, szociális intézmények, élelmiszert előállító, illetve forgalmazó egységek, temetők területén és azok 50 méteres körzetében! 8. Az állatok elhelyezésére és az állattartó épületekre vonatkozó szabályok 9. (1) Az állattartás céljára szolgáló létesítmények elhelyezésére, építésére és karbantartására az építésügyi, az állat-egészségügyi, a környezet- és természetvédelmi, valamint a közegészségügyi jogszabályok rendelkezései az irányadók. (2) A haszonállattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek, melléképítmények és trágyatárolóterület építési telken való elhelyezésénél, állattartási övezettől függetlenül a 2. mellékletben meghatározott védőtávolságokat kell betartani. Ahol a védőtávolság a telek méreteinél és beépítettségénél fogva nem biztosítható, ott a haszonállat tartása tilos! (3) Állatot tartani, a társállatot és kedvtelésből tartottat kivéve csak lakóépületen kívül, istállóban, ólban, ketrecben szabad. Oldalkerítés mentén, amennyiben az a szomszéd lakásával egy vonalban helyezkedik el, állattartásra szolgáló építmény nem helyezhető el. 4

5 (4) A 300 m 2 -nél kisebb területű telkeken haszonállat nem tartható. (5) A haszonállatok minimális férőhely igényét a 3. melléklet határozza meg. (6) Galambot többlakásos társasházak erkélyén és azok közös használatú helyiségeiben, területein tartani tilos! 9. Tisztántartási kötelezettség, a trágya és állati hulladék kezelésére vonatkozó szabályok 10. (1) Gazdasági udvart elkerítve, tisztán kell tartani, szükség esetén gondoskodni kell a kártékony állatok, rágcsálók, legyek, rovarok irtásáról. (2) Az állati trágyát naponként, illetve szükség szerint kell a trágya tárolására kialakított gödörbe, vagy a föld fölé épített tárolóba kihordani. A trágyalét a fedett, vízzáró trágyaléfogadó aknába kell bevezetni, az akna beteltével az erre kijelölt szennyvízlerakó telepre kell szállítani. (3) Trágyát elszállítani csak mezőgazdasági művelésű földterületre szabad. Ha a szállítás belterületre történik, azt 24 órán belül a földbe kell forgatni. (4) Szállítás közben, ha a közterület szennyeződne, az azt előidéző köteles gondoskodni a további szennyeződés megakadályozásáról, és a már beszennyezett terület megtisztításáról és fertőtlenítéséről. (5) Állati hulladékot (beleértve az állati hullát és trágyát is) közterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. (6) Az állati hulladék begyűjtésével, szállításával, kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátására külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. III. Fejezet Társállatok tartása 10. Ebek tartására szolgáló ingatlanok 11. Az ebek ingatlanon belüli tartása szempontjából megkülönböztetendők: a) utcasorokban elhelyezkedő családi (kertes) lakóházak, b) többlakásos épületek (tömbház, sorház, társasház stb.), c) üdülőtelkek, mezőgazdasági kertes (volt zártkerti) ingatlanok, d) tanyás ingatlanok, e) gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató és ipari ingatlanok, f) különleges sportolási célú ingatlanok. 5

6 11. Az egyes ingatlanokon tartható ebek száma 12. (1) Ha a Rendelet másként nem rendelkezik, a 11. a), c) pontjaiban meghatározott területeken egy ingatlanon belül kettő eb és 3 hónapos korig azok szaporulata tartható. (2) A 11. d), e), f) pontjaiban meghatározott területeken 3000 m2 ingatlan határig kettő eb és 3 hónapos korig azok szaporulata, a 3000 m2-t meghaladó területű ingatlanokon, - ha azt a személy és vagyonvédelem megkívánja - több eb is tartható a (4) bekezdésben előírtak szerint. (3) A 11. b) pontjában meghatározott többlakásos épületek lakásaiban egy eb és 3 hónapos korig annak szaporulata tartható. (4) A szabadtéri ingatlanterülettel, udvarral rendelkező ingatlanokon olyan eb tartható, amely fajtajellegét és alkatát tekintve a szabadban tartást télen is ártalom nélkül viseli. 12. Az ebtartó kötelezettségei 13. (1) Az eb tulajdonosa, tartója, a felügyeletét ellátó személy (a továbbiakban együtt: tartója) köteles az ebet úgy tartani, hogy az mások, így különösen az azonos lépcsőházban, a szomszédságban, a közös udvarban lakók nyugalmát ne zavarja, testi épségüket és egészségüket ne veszélyeztesse! (2) Az ebet tisztán kell tartani. Elhagyni, ütlegelni, zaklatni, ingerelni, uszítani, gondozását elmulasztani tilos! Betegség gyanúja esetén azt az állatorvosnak jelenteni, szükség esetén az állatot gyógyíttatni kell. (3) Az eb tartójának kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb ne tudjon az utcára kijutni még akkor sem, ha az nem harapós vagy támadó természetű. Az olyan ingatlanokon, amelyek nincsenek körbe kerítve, az eb kennelben vagy láncon tartása, tanyás ingatlanokon kolonccal való tartása kötelező. (4) Az eb tartója köteles gondoskodni arról, hogy az eb közterületet, a lakóház közös használatú területét, a gyalogjárdát, a sétányt, illetve a közforgalmú közlekedési eszközt ne szennyezze be. E területek esetleges szennyeződésének megszüntetéséről az eb tartója köteles azonnal gondoskodni. (5) Ebet vendéglátó egységekbe, üzletekbe, piacra, strandra, közparkokba, játszóterekre, temetőkbe, közintézményekbe, hivatalokba, élelmiszert szállító járművekbe vakvezető és jelző eb kivételével bevinni vagy beengedni tilos! E szabályozástól eltérni vendéglátó egységeknél és kereskedelmi szálláshelyeknél lehet a létesítmény üzemeltetője által meghatározott esetekben, az általa előírt feltételek betartása mellett. 6

7 13. Az ebtartó további kötelezettségei 14. (1) Közterületen és többlakásos házak közös használatú területén ebek pórázon, nagytestű, támadó természetű vagy harapós ebek pedig szájkosárral is ellátva sétáltathatók. Nagytestű, támadó természetű vagy harapós ebet csak 18 éven felüli személy vihet ki közterületre a fentiek betartása mellett. (2) Közterületre és többlakásos házak közös használatú területére bármilyen eb csak a kutyaürülék eltávolítására alkalmas, ún. kutyaszettel vihető. Kutyaszett elnevezés alatt bármilyen, kutyaürülék eltávolítására alkalmas eszközt kell érteni. (3) Közforgalmú közlekedési eszközön ebet csak szájkosárral és pórázon lehet szállítani, a vakvezető illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével. 14. Kutyafuttató kijelölése 15. (1) Az ebtartók kérésére a jegyző kutyafuttató területet jelölhet ki. (2) A kutyafuttató az ebek egészséges testmozgási igényének kielégítésére kijelölt elkerítés nélküli vagy indokolt esetben elkerített közterületi rész. A kutyafuttató területen az állatok póráz és szájkosár nélkül szabadon engedhető. A terület állati ürüléktől mentes tisztán tartása az ebek tulajdonosainak kötelessége, a közterületen való sétáltatás általános szabályai szerint. (3) A kutyafuttatásra kijelölt területeket a 4. melléklet sorolja fel. 15. Macskatartás szabályai 16. (1) Többlakásos épületek lakásaiban egy macska, az utcasorokban elhelyezkedő egyedi családi lakóházakban kettő macska és 3 hónapos korig azok szaporulata tartható. (2) Többlakásos épületben a macskát lakásban kell tartani. (3) Többlakásos épületekben és az azokhoz tartozó területeken elszaporodott macskák eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője köteles gondoskodni. 16. Intézkedések gazdátlan és kóbor ebekkel kapcsolatosan 17. (1) Ha az eb tartója nem szándékozik az állatot tovább tartani, elhelyezéséről köteles gondoskodni vagy felajánlhatja a gyepmesteri telepnek, amely a felmerülő költségek megtérítését követően átvenni és két napig a telep befogadóképességét figyelembe véve tartani köteles. 7

8 (2) A város területén lévő gazdátlan, kóbor, illetve a közterületen szabadon engedett eb észlelését a Polgármesteri Hivatalban bárki bejelentheti, befogását és elszállítását a gyepmester végzi el. A befogott ebet a gyepmesteri telep 14 napig köteles tartani. (3) A 14 napos tartás ideje alatt a befogott állatot - a befogás és tartás költségeinek megtérítése után tulajdonosa e minőségének igazolásával egyidejűleg - kiválthatja. (4) A 14. nap után az eb kiirtható vagy amennyiben az értékesítés lehetősége fennáll állatmenhelyen helyezhető el. (5) Az állatmenhelyen elhelyezett eb értékesíthető, amennyiben az új ebtartó az eb veszettség elleni beoltását az értékesítést felügyelő hatósági állatorvossal elvégezteti. (6) Az állatmenhely, valamint a gyepmesteri telep működtetését megbízási szerződés alapján a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. látja el. IV. Fejezet 17. Kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályok (1) 8 Kedvtelésből tartott állatok közül: a) énekes és díszmadarak, b) halak, c) kisemlősök minden állattartási övezetben tarthatóak. 18. (2) Többlakásos épületekben engedély nélkül tartható lakásonként 2 db zajt keltő díszmadár és azok szaporulata, a szaporulat 6 hónapos koráig. (1) 9 (2) 10 (3) 11 V. Fejezet 18. Szabálysértési rendelkezések Módosította a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos április 01. napjától. 9 Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdésének l.) pontja május 31. napjától. 10 Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdésének l.) pontja május 31. napjától. 11 Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdésének l.) pontja május 31. napjától. 8

9 (4) 12 (5) 13 VI. Fejezet 19. Az eljárás rendje 20. (1) Állattartással kapcsolatos ügyekben a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a Polgármester jár el. (2) Mindazon állattartással kapcsolatos ügyekben, amelyekben külön jogszabályok a Jegyzőnek állapítanak meg hatáskört, a Jegyző jogosult eljárni. (3) Veszélyes és veszélyesnek minősített állat (ebek, rovarok, hüllők, kétéltűek, emlősök) kizárólag a Jegyző engedélye alapján tarthatók. (4) A méhészkedés gyakorlására a méhészetről szóló 15/1969.(XI.6.) MÉM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (1) A Rendelet május 1-én lép hatályba. VII. fejezet 20. Záró és átmeneti rendelkezések 21. (2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) május 1-től csak a Rendeletben foglalt előírások szerint tarthatóak állatok. (4) Hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.)Ör.sz. rendelet, valamint az azt módosító 9/2004.(III.26.) sz., 8/2006. (III.30.) sz., 32/2006.(X.31.) sz., 22/2007.(IX.27.) sz., 15/2008.(III.25.) sz. és 16/2009. (III.31.) sz. rendelet. Székyné dr. Sztrémi Melinda sk. polgármester dr. Gaál Zoltán sk. jegyző 12 Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdésének l.) pontja május 31. napjától. 13 Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdésének l.) pontja május 31. napjától. 9

10 1. melléklet 14 az állatok tartásáról szóló 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Állattartási övezetek 1. állattartási övezet Acélgyári út Gesztenye u. Munkásotthon tér Ady Endre út Gorkij krt. Múzeum tér Áfonya utca Görbe u. Nádas u. Alagút út Gyermekkert u. Nagy Sándor József út Alkotmány út Hamuhegy u. Nefelejcs u. Állomás út Hanga u. Nyírfácska u. Almafa u. Haris köz 1-től páratlan Park út Arany János út páratlan Hársfa út Patak út Baglyasi út Hérics u. Pécskő Szilvás-Barackos Bajcsy-Zsilinszky út páratlan Hold u. Pécskő út Bajcsy-Zsilinszky út 2-től páros Homok u. 1., 2-6. Petőfi út páratlan, páros Bányász út Hősök útja Pipacs u. Barack u. Hősök útja Pipishegy u. Barátság u. Huta u. Rákóczi út 1-től páratlan Bartók Béla út Ibolya u. Rákóczi út 2-70., 172-től páros Báthori István út Játszó u. Ribizli u. Béke út Jázmin u. Salgó út Bem u. József Attila út 2-től páros Sebaji út 13-tól páratlan végig Berkenye köz Karancs út és Sebaji út 2-től páros végig Beszterce tér Kassai sor Somlyói út Bimbó u. Kaszinó sor Szapolyai János út Bodza u. Kertész u. Szeder köz Borbély Lajos u. Kikerics u. Szenes út Borbolya u. Kissomlyó u. Szent Flórián tér Budapesti út Kistarján út Szent István tér Camping út Klapka György u. Szerpentin út Centrál köz Kormos puszta (0342 hrsz.) Szilvafa u. Ciklámen u. Kossuth Lajos út Szőlő utca Csillag u. Kökény u. Tanács út Csille köz Körtefa u. Teraszos u. December 8. tér Kővár út Teréztáró út Déryné út Liget út Tóth Ferenc u. 2. Dózsa György út Losonci út 1-13., Úttörők út 14 Módosította a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 5. -a. Hatályos április 01. napjától. 10

11 Erdész út és 30-tól páros Lőwy Sándor út Vájár u. Erdész út páratlan Madzsar J. út Vásártér u. Erzsébet tér Május 1. út Vasút út Faiskola út Makarenkó út 1-31., Virág u. Fáy A. krt. Málna u. Völgyhíd u. Forgách Antal telep Március 15. u. Ybl M. út 29-től páratlan végig Forgách út 1., 2., 79-től páratlan Mártírok útja Ybl M. út 30-tól páros végig Forgách út 100-tól páros Medves krt. Zagyva út 1-9. páratlan Főtér Medvesi út Zagyva út 2. Füleki út páratlan Meggyfa u. Zagyvai rakodó Füleki út 199-től páratlan Meredek út Zalka Máté út Füleki út páros Mérleg u. Zemlinzsky Rezső u. Fülemüle út Meszes u. Zöldfa út Gagarin út Mogyoró u. Zsálya u. Galagonya út Munkácsy út Zsombékos u. Gedőci u. Munkás út 2. állattartási övezet Aknász út Gárdonyi Géza út Nap u. Alsó Idegér út Gazdasági út Nyár u. Arany János út 2-től páros Gedőc puszta Orgona u. Arany János út páratlan Gerber Frigyes köz Petőfi út páratlan Árpád út Gizella út Petőfi út páros Asztalos János út Hargita krt. Radnóti Miklós út Bagókő dűlő (tervezett) Határ út Rákóczi út páros Bajcsy-Zs. út 77-től páratlan Határőr út Régiposta u. Balassi út Hősök útja Ruhagyári út Béke krt. Hunyadi krt. Sebaji út páratlan Bereczki Máté út Irinyi János út Somogyi Bacsó út Berzsenyi Dániel út Jókai sor Szemere Bertalan u. Blaha Lujza út Jónásch krt páratlan Szécsényi út 2. Brezina József Attila út 1-től páratlan Szérűskert út Corvin út Karancs út 43-tól páratlan végig Táncsics út Csehov u. Karancs út 82-től páros végig Téglagyár köz Damjanich út Katona József út Törökvész út Deák Ferenc út Kazinczy Ferenc út Újaknai út Derencsényi u. Kékkői út Újaknai u. Dobó Katica köz Kercseg út Vadaskert (2157/1, 2157/2, 2158 hrsz.) Dobó Katica út Kinizsi Pál út 2-től páros Vadaskerti út Domb u. Kovácshegy köz Vár út 11

12 Egri u. Kőműves köz Vároldal utca Erdész út páros Kővirág u. Vasas út Erdőalja köz Kun u. Vasvári Pál köz Erkel köz Losonci út 15-től páratlan végig Vasvári Pál út Erkel út Losonci út 62-től páros végig Vereckei u. Fazekas Mihály út Madách Imre út Virágos u. Felső Idegér út Megyer u. Wesselényi u. Felső Vár út Mezei út Ybl M. út páratlan Forgách út 1-75., Mikes Kelemen út Ybl M. út páros Frigyes krt. Mikszáth Kálmán út Zrínyi Miklós út Füleki út páratlan végig Móricz Zsigmond út Füleki út 60-tól páros végig 3. állattartási övezet Akácos út Ilona út Művész köz Bajza József u. Iskola út Nádasdi krt. Bátki József u. Izsó Miklós út Nagykert u. Batsányi út Jakubi u. Nagymező út Bercsényi Miklós út Jenő u. Nyék u. Bóna Kovács Károly út Jónásch krt. 19-től Nyerges u. Bródy Sándor út Juhász Gyula u. Patakpart utca Bugát Pál út Kakukk József út Perczel Mór u. Corvia u. Katalin utca Petőfi út 91-től páratlan végig Csalogány utca Kálmán Imre út Petőfi út 118-tól páros végig Csókás krt. Kazári út Posta út Csokonai út Kér utca Réka köz Dér u. Keszi u. Rónai út Dűlő u. Kinizsi Pál út 1-től páratlan Rózsa Ferenc út Egressy Béni út Kisfaludy Sándor út Rózsafa út Eötvös Lóránd út Kisvasút u. Rudolfi út Építők u. Kőbánya u. Salakhegy út Esze Tamás út Kölcsey utca Sátorhegy u. Farkasbükk út Köves u. Somoskői út Feketesereg u. Kürtgyarmat u. Sugár út Fénykő út Lakatos Péter út Szabó Ervin út Fenyves út Liliom út Tarjáni út Fenyvesalja út 1-11., Liszt Ferenc út Tározó u. Frankel Leó út Lovassy László köz Temető út Furák Teréz köz Makarenkó út 50-től páros végig Tóth Ferenc u. páros Haris köz 2-től páros Makarenkó út 33-tól páratlan Vajda János út 12

13 Harmat u. Mandula utca Viola u. Hegyi út Margittáró u. (0201) Zagyva út 11-től páratlan végig Homok utca 3-9. Mátyás király útja Zagyva út 2-től páros végig Honvéd út Megyer u. Zagyvafő utca Huszita u. Mikóvölgyi út II. András király út 4. állattartási övezet Budavölgy u. Fenyvesalja út 16-tól páros végig Sallai út Csalános u. Kotyháza puszta Vadvirág u. Fenyvesalja út 13-tól páratlan Őrhegy út Váralja u. Holló utca Szécsényi út 1-től páratlan, 4-től páros végig 5. állattartási övezet Csókás puszta Brenzalja (Zagyvaróna és Salgóbánya között) Szilváskő puszta Dugdel puszta Salgó puszta Magyar Kolónia Nyárjas puszta 13

14 Állatfajonként Kis haszonállatok állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és tárgyalé tárolója Közép haszonállatok (sertés kivételével) állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és tárgyalé tárolója Sertések és nagy haszonállatok állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és tárgyalé tárolója 2. melléklet az állatok tartásáról szóló 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Védőtávolságok Védőtávolság beépítésre szánt belterületen Meglévő szomszédos lakó- és szálláshely épülettől, új építés esetén az építési helytől (m) Ásott kúttól (m) 1.sz. táblázat Fúrt kúttól (m) db-ig db felett Állatfajonként Kis haszonállatok állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és tárgyalé tárolója Közép haszonállatok (sertés kivételével) állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és tárgyalé tárolója Sertések és nagy haszonállatok állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és tárgyalé tárolója Védőtávolság mezőgazdasági rendeltetésű területen Szomszédos vendéglátó, szálláshely épülettől (m) Szomszédos gazdasági épülettől (m) Különálló elhelyezés esetén saját gazdasági épülettől (m) Ásott kúttól (m) 2.sz. táblázat Fúrt kúttól (m)

15 3. melléklet az állatok tartásáról szóló 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Nagy haszonállat Állatfaj Szarvasmarha, bivaly, láma Minimális férőhely szükséglet Férőhely alapterülete (m2) Fiatal állat Kifejlett állat Kifutó egyedenként (m2) Ló, öszvér, strucc, emu Sertés Közép haszonállat Juh, kecske, Kis haszonállat 1 m2-en elhelyezhető állat (db) Kifutó 10 db állat Fiatal állat Kifejlett állat esetében (m2) Tyúk 10 2 Kacsa Liba 5 1 Pulyka Nyúl Prémes állat 4 1 Galamb

16 4. melléklet az állatok tartásáról szóló 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Az ebek futtatására kijelölt területek 1. Salgótarján, Beszterce ltp. tóstrandi vízmű melletti 2413 hrsz. közterület, 2. Salgótarján városközpont Március 15. út támfal feletti részen az Arany János út 19. alatti terület. 16

17 5. melléklet 15 az állatok tartásáról szóló 23/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Salgótarján közigazgatási terület állattartási övezetei a térképen 15 Beiktatta a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 6. -a. Hatályos április 01. napjától. 17

18 18

19 19

20 20

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben)

Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben) 1 Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben) Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról *

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról Módosítva a 17/2011. (IX. 30.) helyi rendelettel bezárólag. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartásról Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról 1 /egységes szerkezetben/ 2 Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 22/2004. (V. 26.) számú rendelete. a helyi állattartás szabályairól 1,2,3,4,5

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 22/2004. (V. 26.) számú rendelete. a helyi állattartás szabályairól 1,2,3,4,5 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete 22/2004. (V. 26.) számú rendelete a helyi állattartás szabályairól 1,2,3,4,5 (az idıközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) 6 Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

Az állattartás általános szabályai

Az állattartás általános szabályai Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/2002.(X.02). rendelete az állattartás szabályairól szóló 16/2000.(XI.20.) rendelet (egységes szerkezetben) Kistelek

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. 2. bekezdésében kapott felhatalmazással

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben