Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendeletekkel) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. -ában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1. Az állatok tartásáról szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) célja, hogy biztosítsa az állattartáshoz fűződő lakossági érdek, a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi és hatósági előírások összhangját. 2. (1) A Rendelet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén állatot tartókra. (2) Nem terjed ki a Rendelet hatálya: a) állatkiállításokra, b) cirkuszi állatokra, c) vágóhídon tartott állatokra, d) kutatási, kísérleti célra tartott állatokra, e) fegyveres erők, rendvédelmi szervek által tartott állatokra, f) engedéllyel működő állatfelvásárló telepre. (3) Nem kell a Rendelet előírásait alkalmazni a házi szükségleteket meg nem haladó, fogyasztás céljára szánt állatok esetében sem, amennyiben azok állattartásra kialakított udvarban, vagy más zárt helyen vannak, és tartási idejük a 3 napot nem haladja meg. (1) A Rendelet alkalmazása során az állatok: a) haszonállatok, b) társállatok, c) kedvtelésből tartott állatok, d) méh, 2. Értelmező rendelkezések 3. 1

2 e) 1 terápiás céllal tartott állatok: bármely állatfajta, haszonállatok, társállatok, kedvtelésből tartott állatok lehetnek. (2) 2 Haszonállatok: a) nagy haszonállatok: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér, láma, strucc, emu, b) közép haszonállatok: sertés, juh, kecske, póniló, amerikai törpemalac, más egyéb hasonló méretű háziasított állat, c) kis haszonállatok: c1) baromfifélék: tyúk, gyöngytyúk, pulyka, c2) húsgalamb, c3) vízi szárnyasok: liba, kacsa, c4) nyúlfélék: házinyúl, angóra, csincsilla, c5) prémes állatok: nyérc, nyest, c6) vízi rágcsálók: nutria, pézsma. (3) Társállatok: a) eb, b) macska. (4) 3 Kedvtelésből tartott állatok: a) énekes és díszmadár, b) halak, c) kisemlősök (5) 4 Terápiás állatok: olyan állatok, melyeket bizonyos emberi egészségügyi problémák megoldására, kezelésére használnak. A terápiás célú állattartás során jelen rendelet előírásait kell figyelembe venni. 3. Állattartási övezetek 4. (1) 5 A Rendelet alkalmazása szempontjából Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területe öt állattartási övezetre tagozódik az 1. melléklet szerint. Az állattartási övezetek térképi megjelenítését az 5. melléklet tartalmazza. (2) Az állattartási övezetek Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/1998.(VI.15.)Ör. számú rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) területfelhasználási rendszeréhez igazodnak. (3) Az 1. számú állattartási övezetbe tartoznak: a) a nagyvárosias és kisvárosias lakó, b) kertvárosias csoportos beépítésű lakó, c) településközponti vegyes és központi vegyes, d) gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató és ipari, 1 Beiktatta a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 2 Módosította a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 3 Módosította a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 4 Beiktatta a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 5 Módosította a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos április 1. napjától. 2

3 e) üdülőházas és hétvégi házas, f) különleges beépítésre szánt területfelhasználási egységek. (4) A számú állattartási övezetekbe a beépítésre szánt belterületi területfelhasználási egységek közül a kertvárosias lakó és falusias lakó területek önálló telkes és ikerházas telekkialakítású egységei tartoznak. 4. Az állattartási övezetekben tartható állatok fajtája és száma 5. (1) Az 1. számú állattartási övezetben haszonállat nem tartható. (2) 6 A 2. számú állattartási övezetben nagy- és középhaszon állat nem tartható. Tartható kis haszonállat és annak szaporulata maximum 50 db egyedszámig. (3) 7 A 3. számú állattartási övezetben nagy haszonállat nem tartható. Tartható összesen 2 db közép haszonállat, maximum 100 db egyedszámig kis haszonállat, valamint méh 50 kaptárig. (4) A 4. számú állattartási övezetben tartható összesen 2 db nagy haszonállat, maximum 6 db egyedszámig közép haszonállat, maximum 200 db egyedszámig kis haszonállat, baromfi, nyúl, vagy más nem vízi rágcsáló, valamint méh, galamb korlátozás nélkül. (5) Az 5. számú állattartási övezetben ahol a Rendelet nem tiltja állatok korlátozás nélkül tarthatóak. 5. Külterületen tartható állatok fajtája és száma 6. (1) Külterületen a 2000 m 2 nagyság alatti mezőgazdasági rendeltetésű földterületen 2 db nagy haszonállat, 6 db közép haszonállat és kis haszonállat számbeli korlátozás nélkül tartható. (2) Külterületen a legalább 2000 m 2 nagyságú mezőgazdasági rendeltetésű földterületeken nagy-, közép- és kis haszonállat számbeli korlátozás nélkül tartható. II. Fejezet Az állattartásra vonatkozó közös rendelkezések 6. Az állatok tartására vonatkozó szabályok 7. (1) Az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről az állattartó köteles gondoskodni. 6 Módosította a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos április 1. napjától. 7 Módosította a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos április 1. napjától. 3

4 (2) Az állattartónak biztosítania kell az állatok megfelelő tartását, takarmányozását, gondozását. Állatai egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket megtartani, az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni. (3) Az állattartó köteles az állatot a jó gazda gondosságával gondozni, megbetegedés esetén gyógyíttatni, védőoltásban részesíttetni, higiénikus körülmények között tartani, külső élősködők észlelése esetén azok irtásáról gondoskodni. (4) Az állat a vonatkozó közegészségügyi, környezetvédelmi, építésügyi, köztisztasági, állategészségügyi szabályok, valamint a Rendelet betartásával a lakókörnyezet indokolatlan zavarása (zaj, bűz, stb.) nélkül tartható. 7. Az állatok tartására vonatkozó további szabályok 8. (1) Bármilyen állat csak olyan módon tartható, hogy az a közterületet, valamint a lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyét, teraszát, ablakpárkányát ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést az állat tulajdonosának, illetve az állat felügyeletével megbízott személynek haladéktalanul el kell távolítania. (2) Állatot közös udvarba, kertbe vagy gyümölcsösbe kiengedni, ott legeltetni csak a társtulajdonos hozzájárulásával szabad. Ahol oldalkerítés nincs, szabadon engedni tilos! (3) A város belterületén állatokat közterületre kiengedni, ott legeltetni, vagy felügyelet nélkül hagyni tilos! (4) Közterületen és társasházak közös használatú helyiségeiben a Rendelet 3. -ában felsorolt idegen vagy gazdátlan állat, valamint nem háziasított állat (pld. galamb) etetése tilos! (5) Egyes állattartási övezetektől függetlenül tilos haszonállatot tartani bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium, egészségügyi, szociális intézmények, élelmiszert előállító, illetve forgalmazó egységek, temetők területén és azok 50 méteres körzetében! 8. Az állatok elhelyezésére és az állattartó épületekre vonatkozó szabályok 9. (1) Az állattartás céljára szolgáló létesítmények elhelyezésére, építésére és karbantartására az építésügyi, az állat-egészségügyi, a környezet- és természetvédelmi, valamint a közegészségügyi jogszabályok rendelkezései az irányadók. (2) A haszonállattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek, melléképítmények és trágyatárolóterület építési telken való elhelyezésénél, állattartási övezettől függetlenül a 2. mellékletben meghatározott védőtávolságokat kell betartani. Ahol a védőtávolság a telek méreteinél és beépítettségénél fogva nem biztosítható, ott a haszonállat tartása tilos! (3) Állatot tartani, a társállatot és kedvtelésből tartottat kivéve csak lakóépületen kívül, istállóban, ólban, ketrecben szabad. Oldalkerítés mentén, amennyiben az a szomszéd lakásával egy vonalban helyezkedik el, állattartásra szolgáló építmény nem helyezhető el. 4

5 (4) A 300 m 2 -nél kisebb területű telkeken haszonállat nem tartható. (5) A haszonállatok minimális férőhely igényét a 3. melléklet határozza meg. (6) Galambot többlakásos társasházak erkélyén és azok közös használatú helyiségeiben, területein tartani tilos! 9. Tisztántartási kötelezettség, a trágya és állati hulladék kezelésére vonatkozó szabályok 10. (1) Gazdasági udvart elkerítve, tisztán kell tartani, szükség esetén gondoskodni kell a kártékony állatok, rágcsálók, legyek, rovarok irtásáról. (2) Az állati trágyát naponként, illetve szükség szerint kell a trágya tárolására kialakított gödörbe, vagy a föld fölé épített tárolóba kihordani. A trágyalét a fedett, vízzáró trágyaléfogadó aknába kell bevezetni, az akna beteltével az erre kijelölt szennyvízlerakó telepre kell szállítani. (3) Trágyát elszállítani csak mezőgazdasági művelésű földterületre szabad. Ha a szállítás belterületre történik, azt 24 órán belül a földbe kell forgatni. (4) Szállítás közben, ha a közterület szennyeződne, az azt előidéző köteles gondoskodni a további szennyeződés megakadályozásáról, és a már beszennyezett terület megtisztításáról és fertőtlenítéséről. (5) Állati hulladékot (beleértve az állati hullát és trágyát is) közterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. (6) Az állati hulladék begyűjtésével, szállításával, kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátására külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. III. Fejezet Társállatok tartása 10. Ebek tartására szolgáló ingatlanok 11. Az ebek ingatlanon belüli tartása szempontjából megkülönböztetendők: a) utcasorokban elhelyezkedő családi (kertes) lakóházak, b) többlakásos épületek (tömbház, sorház, társasház stb.), c) üdülőtelkek, mezőgazdasági kertes (volt zártkerti) ingatlanok, d) tanyás ingatlanok, e) gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató és ipari ingatlanok, f) különleges sportolási célú ingatlanok. 5

6 11. Az egyes ingatlanokon tartható ebek száma 12. (1) Ha a Rendelet másként nem rendelkezik, a 11. a), c) pontjaiban meghatározott területeken egy ingatlanon belül kettő eb és 3 hónapos korig azok szaporulata tartható. (2) A 11. d), e), f) pontjaiban meghatározott területeken 3000 m2 ingatlan határig kettő eb és 3 hónapos korig azok szaporulata, a 3000 m2-t meghaladó területű ingatlanokon, - ha azt a személy és vagyonvédelem megkívánja - több eb is tartható a (4) bekezdésben előírtak szerint. (3) A 11. b) pontjában meghatározott többlakásos épületek lakásaiban egy eb és 3 hónapos korig annak szaporulata tartható. (4) A szabadtéri ingatlanterülettel, udvarral rendelkező ingatlanokon olyan eb tartható, amely fajtajellegét és alkatát tekintve a szabadban tartást télen is ártalom nélkül viseli. 12. Az ebtartó kötelezettségei 13. (1) Az eb tulajdonosa, tartója, a felügyeletét ellátó személy (a továbbiakban együtt: tartója) köteles az ebet úgy tartani, hogy az mások, így különösen az azonos lépcsőházban, a szomszédságban, a közös udvarban lakók nyugalmát ne zavarja, testi épségüket és egészségüket ne veszélyeztesse! (2) Az ebet tisztán kell tartani. Elhagyni, ütlegelni, zaklatni, ingerelni, uszítani, gondozását elmulasztani tilos! Betegség gyanúja esetén azt az állatorvosnak jelenteni, szükség esetén az állatot gyógyíttatni kell. (3) Az eb tartójának kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb ne tudjon az utcára kijutni még akkor sem, ha az nem harapós vagy támadó természetű. Az olyan ingatlanokon, amelyek nincsenek körbe kerítve, az eb kennelben vagy láncon tartása, tanyás ingatlanokon kolonccal való tartása kötelező. (4) Az eb tartója köteles gondoskodni arról, hogy az eb közterületet, a lakóház közös használatú területét, a gyalogjárdát, a sétányt, illetve a közforgalmú közlekedési eszközt ne szennyezze be. E területek esetleges szennyeződésének megszüntetéséről az eb tartója köteles azonnal gondoskodni. (5) Ebet vendéglátó egységekbe, üzletekbe, piacra, strandra, közparkokba, játszóterekre, temetőkbe, közintézményekbe, hivatalokba, élelmiszert szállító járművekbe vakvezető és jelző eb kivételével bevinni vagy beengedni tilos! E szabályozástól eltérni vendéglátó egységeknél és kereskedelmi szálláshelyeknél lehet a létesítmény üzemeltetője által meghatározott esetekben, az általa előírt feltételek betartása mellett. 6

7 13. Az ebtartó további kötelezettségei 14. (1) Közterületen és többlakásos házak közös használatú területén ebek pórázon, nagytestű, támadó természetű vagy harapós ebek pedig szájkosárral is ellátva sétáltathatók. Nagytestű, támadó természetű vagy harapós ebet csak 18 éven felüli személy vihet ki közterületre a fentiek betartása mellett. (2) Közterületre és többlakásos házak közös használatú területére bármilyen eb csak a kutyaürülék eltávolítására alkalmas, ún. kutyaszettel vihető. Kutyaszett elnevezés alatt bármilyen, kutyaürülék eltávolítására alkalmas eszközt kell érteni. (3) Közforgalmú közlekedési eszközön ebet csak szájkosárral és pórázon lehet szállítani, a vakvezető illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével. 14. Kutyafuttató kijelölése 15. (1) Az ebtartók kérésére a jegyző kutyafuttató területet jelölhet ki. (2) A kutyafuttató az ebek egészséges testmozgási igényének kielégítésére kijelölt elkerítés nélküli vagy indokolt esetben elkerített közterületi rész. A kutyafuttató területen az állatok póráz és szájkosár nélkül szabadon engedhető. A terület állati ürüléktől mentes tisztán tartása az ebek tulajdonosainak kötelessége, a közterületen való sétáltatás általános szabályai szerint. (3) A kutyafuttatásra kijelölt területeket a 4. melléklet sorolja fel. 15. Macskatartás szabályai 16. (1) Többlakásos épületek lakásaiban egy macska, az utcasorokban elhelyezkedő egyedi családi lakóházakban kettő macska és 3 hónapos korig azok szaporulata tartható. (2) Többlakásos épületben a macskát lakásban kell tartani. (3) Többlakásos épületekben és az azokhoz tartozó területeken elszaporodott macskák eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője köteles gondoskodni. 16. Intézkedések gazdátlan és kóbor ebekkel kapcsolatosan 17. (1) Ha az eb tartója nem szándékozik az állatot tovább tartani, elhelyezéséről köteles gondoskodni vagy felajánlhatja a gyepmesteri telepnek, amely a felmerülő költségek megtérítését követően átvenni és két napig a telep befogadóképességét figyelembe véve tartani köteles. 7

8 (2) A város területén lévő gazdátlan, kóbor, illetve a közterületen szabadon engedett eb észlelését a Polgármesteri Hivatalban bárki bejelentheti, befogását és elszállítását a gyepmester végzi el. A befogott ebet a gyepmesteri telep 14 napig köteles tartani. (3) A 14 napos tartás ideje alatt a befogott állatot - a befogás és tartás költségeinek megtérítése után tulajdonosa e minőségének igazolásával egyidejűleg - kiválthatja. (4) A 14. nap után az eb kiirtható vagy amennyiben az értékesítés lehetősége fennáll állatmenhelyen helyezhető el. (5) Az állatmenhelyen elhelyezett eb értékesíthető, amennyiben az új ebtartó az eb veszettség elleni beoltását az értékesítést felügyelő hatósági állatorvossal elvégezteti. (6) Az állatmenhely, valamint a gyepmesteri telep működtetését megbízási szerződés alapján a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. látja el. IV. Fejezet 17. Kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályok (1) 8 Kedvtelésből tartott állatok közül: a) énekes és díszmadarak, b) halak, c) kisemlősök minden állattartási övezetben tarthatóak. 18. (2) Többlakásos épületekben engedély nélkül tartható lakásonként 2 db zajt keltő díszmadár és azok szaporulata, a szaporulat 6 hónapos koráig. (1) 9 (2) 10 (3) 11 V. Fejezet 18. Szabálysértési rendelkezések Módosította a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos április 01. napjától. 9 Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdésének l.) pontja május 31. napjától. 10 Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdésének l.) pontja május 31. napjától. 11 Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdésének l.) pontja május 31. napjától. 8

9 (4) 12 (5) 13 VI. Fejezet 19. Az eljárás rendje 20. (1) Állattartással kapcsolatos ügyekben a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a Polgármester jár el. (2) Mindazon állattartással kapcsolatos ügyekben, amelyekben külön jogszabályok a Jegyzőnek állapítanak meg hatáskört, a Jegyző jogosult eljárni. (3) Veszélyes és veszélyesnek minősített állat (ebek, rovarok, hüllők, kétéltűek, emlősök) kizárólag a Jegyző engedélye alapján tarthatók. (4) A méhészkedés gyakorlására a méhészetről szóló 15/1969.(XI.6.) MÉM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (1) A Rendelet május 1-én lép hatályba. VII. fejezet 20. Záró és átmeneti rendelkezések 21. (2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) május 1-től csak a Rendeletben foglalt előírások szerint tarthatóak állatok. (4) Hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.)Ör.sz. rendelet, valamint az azt módosító 9/2004.(III.26.) sz., 8/2006. (III.30.) sz., 32/2006.(X.31.) sz., 22/2007.(IX.27.) sz., 15/2008.(III.25.) sz. és 16/2009. (III.31.) sz. rendelet. Székyné dr. Sztrémi Melinda sk. polgármester dr. Gaál Zoltán sk. jegyző 12 Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdésének l.) pontja május 31. napjától. 13 Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdésének l.) pontja május 31. napjától. 9

10 1. melléklet 14 az állatok tartásáról szóló 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Állattartási övezetek 1. állattartási övezet Acélgyári út Gesztenye u. Munkásotthon tér Ady Endre út Gorkij krt. Múzeum tér Áfonya utca Görbe u. Nádas u. Alagút út Gyermekkert u. Nagy Sándor József út Alkotmány út Hamuhegy u. Nefelejcs u. Állomás út Hanga u. Nyírfácska u. Almafa u. Haris köz 1-től páratlan Park út Arany János út páratlan Hársfa út Patak út Baglyasi út Hérics u. Pécskő Szilvás-Barackos Bajcsy-Zsilinszky út páratlan Hold u. Pécskő út Bajcsy-Zsilinszky út 2-től páros Homok u. 1., 2-6. Petőfi út páratlan, páros Bányász út Hősök útja Pipacs u. Barack u. Hősök útja Pipishegy u. Barátság u. Huta u. Rákóczi út 1-től páratlan Bartók Béla út Ibolya u. Rákóczi út 2-70., 172-től páros Báthori István út Játszó u. Ribizli u. Béke út Jázmin u. Salgó út Bem u. József Attila út 2-től páros Sebaji út 13-tól páratlan végig Berkenye köz Karancs út és Sebaji út 2-től páros végig Beszterce tér Kassai sor Somlyói út Bimbó u. Kaszinó sor Szapolyai János út Bodza u. Kertész u. Szeder köz Borbély Lajos u. Kikerics u. Szenes út Borbolya u. Kissomlyó u. Szent Flórián tér Budapesti út Kistarján út Szent István tér Camping út Klapka György u. Szerpentin út Centrál köz Kormos puszta (0342 hrsz.) Szilvafa u. Ciklámen u. Kossuth Lajos út Szőlő utca Csillag u. Kökény u. Tanács út Csille köz Körtefa u. Teraszos u. December 8. tér Kővár út Teréztáró út Déryné út Liget út Tóth Ferenc u. 2. Dózsa György út Losonci út 1-13., Úttörők út 14 Módosította a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 5. -a. Hatályos április 01. napjától. 10

11 Erdész út és 30-tól páros Lőwy Sándor út Vájár u. Erdész út páratlan Madzsar J. út Vásártér u. Erzsébet tér Május 1. út Vasút út Faiskola út Makarenkó út 1-31., Virág u. Fáy A. krt. Málna u. Völgyhíd u. Forgách Antal telep Március 15. u. Ybl M. út 29-től páratlan végig Forgách út 1., 2., 79-től páratlan Mártírok útja Ybl M. út 30-tól páros végig Forgách út 100-tól páros Medves krt. Zagyva út 1-9. páratlan Főtér Medvesi út Zagyva út 2. Füleki út páratlan Meggyfa u. Zagyvai rakodó Füleki út 199-től páratlan Meredek út Zalka Máté út Füleki út páros Mérleg u. Zemlinzsky Rezső u. Fülemüle út Meszes u. Zöldfa út Gagarin út Mogyoró u. Zsálya u. Galagonya út Munkácsy út Zsombékos u. Gedőci u. Munkás út 2. állattartási övezet Aknász út Gárdonyi Géza út Nap u. Alsó Idegér út Gazdasági út Nyár u. Arany János út 2-től páros Gedőc puszta Orgona u. Arany János út páratlan Gerber Frigyes köz Petőfi út páratlan Árpád út Gizella út Petőfi út páros Asztalos János út Hargita krt. Radnóti Miklós út Bagókő dűlő (tervezett) Határ út Rákóczi út páros Bajcsy-Zs. út 77-től páratlan Határőr út Régiposta u. Balassi út Hősök útja Ruhagyári út Béke krt. Hunyadi krt. Sebaji út páratlan Bereczki Máté út Irinyi János út Somogyi Bacsó út Berzsenyi Dániel út Jókai sor Szemere Bertalan u. Blaha Lujza út Jónásch krt páratlan Szécsényi út 2. Brezina József Attila út 1-től páratlan Szérűskert út Corvin út Karancs út 43-tól páratlan végig Táncsics út Csehov u. Karancs út 82-től páros végig Téglagyár köz Damjanich út Katona József út Törökvész út Deák Ferenc út Kazinczy Ferenc út Újaknai út Derencsényi u. Kékkői út Újaknai u. Dobó Katica köz Kercseg út Vadaskert (2157/1, 2157/2, 2158 hrsz.) Dobó Katica út Kinizsi Pál út 2-től páros Vadaskerti út Domb u. Kovácshegy köz Vár út 11

12 Egri u. Kőműves köz Vároldal utca Erdész út páros Kővirág u. Vasas út Erdőalja köz Kun u. Vasvári Pál köz Erkel köz Losonci út 15-től páratlan végig Vasvári Pál út Erkel út Losonci út 62-től páros végig Vereckei u. Fazekas Mihály út Madách Imre út Virágos u. Felső Idegér út Megyer u. Wesselényi u. Felső Vár út Mezei út Ybl M. út páratlan Forgách út 1-75., Mikes Kelemen út Ybl M. út páros Frigyes krt. Mikszáth Kálmán út Zrínyi Miklós út Füleki út páratlan végig Móricz Zsigmond út Füleki út 60-tól páros végig 3. állattartási övezet Akácos út Ilona út Művész köz Bajza József u. Iskola út Nádasdi krt. Bátki József u. Izsó Miklós út Nagykert u. Batsányi út Jakubi u. Nagymező út Bercsényi Miklós út Jenő u. Nyék u. Bóna Kovács Károly út Jónásch krt. 19-től Nyerges u. Bródy Sándor út Juhász Gyula u. Patakpart utca Bugát Pál út Kakukk József út Perczel Mór u. Corvia u. Katalin utca Petőfi út 91-től páratlan végig Csalogány utca Kálmán Imre út Petőfi út 118-tól páros végig Csókás krt. Kazári út Posta út Csokonai út Kér utca Réka köz Dér u. Keszi u. Rónai út Dűlő u. Kinizsi Pál út 1-től páratlan Rózsa Ferenc út Egressy Béni út Kisfaludy Sándor út Rózsafa út Eötvös Lóránd út Kisvasút u. Rudolfi út Építők u. Kőbánya u. Salakhegy út Esze Tamás út Kölcsey utca Sátorhegy u. Farkasbükk út Köves u. Somoskői út Feketesereg u. Kürtgyarmat u. Sugár út Fénykő út Lakatos Péter út Szabó Ervin út Fenyves út Liliom út Tarjáni út Fenyvesalja út 1-11., Liszt Ferenc út Tározó u. Frankel Leó út Lovassy László köz Temető út Furák Teréz köz Makarenkó út 50-től páros végig Tóth Ferenc u. páros Haris köz 2-től páros Makarenkó út 33-tól páratlan Vajda János út 12

13 Harmat u. Mandula utca Viola u. Hegyi út Margittáró u. (0201) Zagyva út 11-től páratlan végig Homok utca 3-9. Mátyás király útja Zagyva út 2-től páros végig Honvéd út Megyer u. Zagyvafő utca Huszita u. Mikóvölgyi út II. András király út 4. állattartási övezet Budavölgy u. Fenyvesalja út 16-tól páros végig Sallai út Csalános u. Kotyháza puszta Vadvirág u. Fenyvesalja út 13-tól páratlan Őrhegy út Váralja u. Holló utca Szécsényi út 1-től páratlan, 4-től páros végig 5. állattartási övezet Csókás puszta Brenzalja (Zagyvaróna és Salgóbánya között) Szilváskő puszta Dugdel puszta Salgó puszta Magyar Kolónia Nyárjas puszta 13

14 Állatfajonként Kis haszonállatok állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és tárgyalé tárolója Közép haszonállatok (sertés kivételével) állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és tárgyalé tárolója Sertések és nagy haszonállatok állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és tárgyalé tárolója 2. melléklet az állatok tartásáról szóló 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Védőtávolságok Védőtávolság beépítésre szánt belterületen Meglévő szomszédos lakó- és szálláshely épülettől, új építés esetén az építési helytől (m) Ásott kúttól (m) 1.sz. táblázat Fúrt kúttól (m) db-ig db felett Állatfajonként Kis haszonállatok állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és tárgyalé tárolója Közép haszonállatok (sertés kivételével) állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és tárgyalé tárolója Sertések és nagy haszonállatok állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és tárgyalé tárolója Védőtávolság mezőgazdasági rendeltetésű területen Szomszédos vendéglátó, szálláshely épülettől (m) Szomszédos gazdasági épülettől (m) Különálló elhelyezés esetén saját gazdasági épülettől (m) Ásott kúttól (m) 2.sz. táblázat Fúrt kúttól (m)

15 3. melléklet az állatok tartásáról szóló 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Nagy haszonállat Állatfaj Szarvasmarha, bivaly, láma Minimális férőhely szükséglet Férőhely alapterülete (m2) Fiatal állat Kifejlett állat Kifutó egyedenként (m2) Ló, öszvér, strucc, emu Sertés Közép haszonállat Juh, kecske, Kis haszonállat 1 m2-en elhelyezhető állat (db) Kifutó 10 db állat Fiatal állat Kifejlett állat esetében (m2) Tyúk 10 2 Kacsa Liba 5 1 Pulyka Nyúl Prémes állat 4 1 Galamb

16 4. melléklet az állatok tartásáról szóló 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Az ebek futtatására kijelölt területek 1. Salgótarján, Beszterce ltp. tóstrandi vízmű melletti 2413 hrsz. közterület, 2. Salgótarján városközpont Március 15. út támfal feletti részen az Arany János út 19. alatti terület. 16

17 5. melléklet 15 az állatok tartásáról szóló 23/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Salgótarján közigazgatási terület állattartási övezetei a térképen 15 Beiktatta a 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 6. -a. Hatályos április 01. napjától. 17

18 18

19 19

20 20

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.), 34/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletekkel)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

26/2005.(VI.30.), 18/2006.(V.25.), 20/2006.(VI.29.), 60/2006. (XII.12.), 12/2007.(IV.24.), 14/2008.(III.25.), 21/2008.(IV.29.)

26/2005.(VI.30.), 18/2006.(V.25.), 20/2006.(VI.29.), 60/2006. (XII.12.), 12/2007.(IV.24.), 14/2008.(III.25.), 21/2008.(IV.29.) 24/2003.(VIII.28.)Ör. sz. rendelet A háziorvosi körzetek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 25/2004.(VI.24.), 26/2005.(VI.30.), 18/2006.(V.25.), 20/2006.(VI.29.), 60/2006. (XII.12.), 12/2007.(IV.24.),

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től)

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Orvosi ügyelet Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján, Füleki út 54-56. Tel.: 522-000, 311-222, 310-222 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Dr. Mester Mária

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006.(X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006.(X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006.(X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OKMÁNY, IGAZGATÁSI ÉS KÖZTERÜLETFELÜGYELETI IRODA VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ Szám: 1601/2012 Szám: 1757-1/2012 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2012.

Részletesebben

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig FELH FELHÍVÁS az általános iskolákba történ? beíratásra Értesítjük az érintett szül?ket, hogy a 2013/2014. tanévre történ? általános iskolai beíratásokra az alábbi id?pontokban kerül sor: 2013. április

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt.szám: 19.768/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda J a v a s l a t a 2. sz. fogorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződés felmondására, valamint

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 25.075/2010. Javaslat a védőnői körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ez a rendelet 2006. november 1-jén lép hatályba. Salgótarján, 2006. október 31.

Ez a rendelet 2006. november 1-jén lép hatályba. Salgótarján, 2006. október 31. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének.../2006. (X.31.) rendelete a zöldterületek létesítésérıl, fenntartásáról és használatáról szóló 8/1996.(III. 25.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 6635/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda 2015/2016. nevelési év kezdésével összefüggő döntések meghozatalára Tisztelt

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Szám: 10030/2008. J a v a s l a t óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2008/2009-es nevelési évre és tanévre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

szav az6helyi s 6 g ek c imdnek me g 6l I ap f t fs ir 6l szolo I / 20 3.N li. 3 1. ) HVI vez. hatdr ozat m6 do sitrisa hatfrozatot: Indokol6s

szav az6helyi s 6 g ek c imdnek me g 6l I ap f t fs ir 6l szolo I / 20 3.N li. 3 1. ) HVI vez. hatdr ozat m6 do sitrisa hatfrozatot: Indokol6s Salg6tarjfn Megyei Jogrl Vriros Jegyz6je Helyi Yflasztfsi lroda Yezetfje 8212014. (I.16) HVI vez. T { rgy : A szav az6korcik sz6m6nak, sorsz6m6nak, tertileti beoszt6s6nak, valamint a szav az6helyi s 6

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 12659/2008. Javaslat a védőnői körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

Hatályos 2012. október 1-től

Hatályos 2012. október 1-től Pacsa Nagyközség Önkormányzat 11/2003.(VI.26.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 6/2004./IV.20.) sz., 16/2009.(XII.21.) sz. 15/2012.(V.24.), 20/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosítottan

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2010.(VI. 30.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 31/2010.(IX.15.) és a.../2012. (IV....) önkormányzati

Részletesebben

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Pannonhalma Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1.

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról 43/2001. (12.18.) Kgy. sz. 1 Az állatok tartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése alapján, illetve az országos településrendezési

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.28.), 12/2012.(V.31.) Ör., 16/2012.(IX.28.) rendeletével módosított 16/2007. (XI.30.) Ör. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1 UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e Az állattartás helyi szabályairól 1 Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete az állatok tartásáról Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben*

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. /VII.1./ Önkormányzati rendelet 1, 23/2005./IX. 22./ Önkormányzati rendelet 2, 13/2012./V.24/ önkormányzati rendelettel 3 módosított 19/2004.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 20241/2015. J a v a s l a t a védőnői körzetek meghatározásáról szóló 48/2006. (XI. 28.) rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! Az egészségügyről

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati RENDELETE az állattartásról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 27023/2015. Javaslat a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Tisztelt Közgyűlés! Az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

Kistolmács Község Képviselő-testülete. 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete. az állattartásról. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Kistolmács Község Képviselő-testülete. 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete. az állattartásról. (módosításokkal egységes szerkezetben) Kistolmács Község Képviselő-testülete 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete az állattartásról (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy a gazdasági élet követelményei,

Részletesebben

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Az állattartás szabályozásáról Sármellék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő - testületének 7/2005. (VIII.9.) Ör. sz. rendelete az állatok tartásáról

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő - testületének 7/2005. (VIII.9.) Ör. sz. rendelete az állatok tartásáról Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő - testületének 7/2005. (VIII.9.) Ör. sz. rendelete az állatok tartásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007 (V. 10.) számú rendelete. az ebtartásról

Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007 (V. 10.) számú rendelete. az ebtartásról Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007 (V. 10.) számú rendelete az ebtartásról A Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról 1 Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ 2004. (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Pusztaszemes Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása.

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása. Magyarszék Község Önkormányzat 7/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete A haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 5/2008. (VI.3.) sz. rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról.

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Az állattartásról. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 14/1995. (V. 29.) számú rendelete. A rendelet kihirdetve:

Az állattartásról. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 14/1995. (V. 29.) számú rendelete. A rendelet kihirdetve: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/1995. (V. 29.) számú rendelete Az állattartásról A rendelet kihirdetve: Várpalota, 1995. május 29. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (XI.05.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület)

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve. a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve. a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben)

Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben) 1 Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben) Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÁLLATTARTÁSS HELYII SSZABÁLYAIIRÓL SSZÓLÓ 211/2003..((VIIII.. 03..)) KT.. sszzámú RENDELETÉNEK A 17/ /2005.(IX.. 01..)) RENDELETTEL,, valamint

Részletesebben

Az állattartás helyi szabályairól

Az állattartás helyi szabályairól TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI Ö N K O R M Á N Y Z A T 13/2001. (XII.27.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1.

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 13. számú önkormányzati rendelete a haszonállatok tartásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. -ában kapott, felhatalmazás

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK PÉTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX.29.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL [Egységes szerkezetben a módosító 13/2005. (IX.28.) és a 7/2012. (V.31.) számú önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008.(VI.30.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 22/2012. (V. 30.) (az egyes önkormányzati rendeletek

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselőtestület

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben megállapított kivétellel kiterjed Szeghalom város közigazgatási területén:

(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben megállapított kivétellel kiterjed Szeghalom város közigazgatási területén: SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. /X.19./ számú. rendelete az állattartásról Szeghalom város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete. az állatok tartásáról.

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete. az állatok tartásáról. Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú, 29/20004.

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4.

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. 1 A Szeremle Községi Önkormányzat 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. módosításokkal) A Szeremle Községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/1- /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben