Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke"

Átírás

1 4. számú melléklet Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke Humán, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság feladatkörében ellátja: 1. Javaslatot tesz a polgármester által a képviselőtestülettől átruházott hatáskörben meghozott döntések elleni fellebbezések elbírálására. 2. Javaslatot tehet a más által fenntartott szociális célú intézmények, közérdekű feladatvállalások, szolgáltatások támogatására. Figyelemmel kíséri a községben jelentkező szociális problémákat, ennek érdekében: 3. Kiemelt figyelemmel kíséri a községben élő idősek, nyugdíjasok helyzetét, javaslatot dolgoz ki életkörülményeik javítására. 4. Kapcsolatot tart, együttműködik a községben működő szociális célú civil szervezetekkel. 5. Elemzi a község szociális szükségleteit és közszolgáltatásainak ellátását, melynek alapján elkészíti az önkormányzat kötelező feladatát képező szociális alapellátás koncepciójára vonatkozó javaslatot. 6. Állást foglal az önkormányzatot érintő szociális és családvédelmi kérdésekben. 7. A tevékenységi körébe tartozó intézmények vezetői álláshelyére kiírt pályázatokat véleményezi, a pályázókat meghallgatja. 8. Javaslatot tesz az önkormányzat költségvetésében szociális célokra meghatározott előirányzatok nagyságára és felhasználására, figyelemmel kíséri a végrehajtást. 9. Részt vesz a község szociális ellátását érintő helyi rendeletek kidolgozásában és elemzi ezek érvényesülését. Figyelemmel kíséri az önkormányzati szociális tevékenységet, ezért: 10. Javaslatot tesz, véleményezi önkormányzati szociális intézmény alapítását, működtetését, megszüntetését, profilváltoztatását. 11. Véleményezi a szociális ellátást érintő önkormányzati beruházásokat, fejlesztéseket. 12. Véleményezi a szociális költségvetést, pénzügyi támogatásokat, a pénzeszközök átcsoportosítását.

2 13. Közreműködik a szociális ellátás működésének vizsgálatában, ellenőrzésében, vezetőinek beszámoltatásában. 14. Figyelemmel kíséri a gyámügyi tevékenységet, a veszélyeztetett kiskorúak krízishelyzetben lévő fiatalok helyzetét, együttműködik a pártfogókkal, családgondozóval, pedagógusokkal, ifjúságvédelemmel foglalkozó személyekkel. 15. Együttműködik az önkormányzat más bizottságaival, a szociális szférát érintő ügyekben. 16. Feladat-és hatáskörei gyakorlása körében figyelemmel kíséri a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának, a főfoglalkozású szociális gondozóknak a tevékenységét. 17. Elemzi a községi egészségügyi szolgáltatásokat, javaslatot tesz azok fejlesztésére. 18. Javaslatot tesz egészségügyi intézmények létrehozására, működtetésére, megszüntetésére, átszervezésére. 19. Véleményezi az egészségügyi intézményeket érintő beruházásokat, fejlesztéseket. 20. Véleményezi az egészségügyi intézmények költségvetését, pénzügyi támogatását, átcsoportosításokat. 21. Meghallgatja és véleményezi az egészségügyi intézményvezetői és az alapellátás szolgálatainak vezetői álláshelyére pályázókat. 22. Véleményezi az egészségügyi célokat szolgáló önkormányzati intézmények épületeinek, helyiségeinek más célokra vagy más szervek számára történő használatba adását. 23. Véleményezi a nem önkormányzati szervekkel történő egészségügyi megállapodások szerződés-tervezetét (MEP, stb.) 24. Vizsgálja a község általános egészségügyi ellátottságát, ezen belül a felnőttek és a 14 éven aluli gyermekek gyógyító-megelőző egészségügyi ellátását végző háziorvosi szolgálat, valamint a fogorvosi szolgálat működését. 25. Vizsgálja a működtetés tárgyi feltételeinek helyzetét, az egészségügyi intézmények épületállagát, a műszerezettség színvonalát, az egészségügyi dolgozók továbbképzési formáit, a személyi ellátottságot, s az etikai helyzetet. 26. Vizsgálja és ellenőrzi az egészségügyi intézmények működését, javaslatot tesz a vezetők képviselőtestületi beszámoltatására. 27. Figyelemmel kíséri a közegészségügyi és járványügyi ellátás helyzetét, a község köztisztasági állapotát. 28. Figyelemmel kíséri az önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézmények tevékenységét.

3 29. Kidolgozza és figyelemmel kíséri a községi egészségügyi gyógyító, valamint megelőzést szolgáló célprogramokat, intézkedéseket. 30. Figyelemmel kíséri a háziorvosi rendszer működését. 31. Meghatározza működési szabályait, ügyrendjét. 32. Vizsgálja az összeférhetetlenséggel kapcsolatos ügyeket. 33. Kezeli, nyilvántartja a képviselők, a polgármester és hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatát. 34. Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügyekben eljár. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság feladatkörében ellátja: 1. Véleményezi a költségvetési tervről és a végrehajtásról készült rendeletek tervezetét. 2. Véleményezi a költségvetési koncepciót a könyvvizsgálói vélemények kikérése mellett. 3. Véleményezi a költségvetést érintő előterjesztéseket, a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és három negyedéves beszámolót. 4. Véleményezi az önkormányzati intézmények létrehozásáról, megszüntetéséről, gazdálkodási formájának megváltozásáról szóló előterjesztéseket. 5. Kötelezően állást foglal és javaslatot tesz a képviselők, a bizottsági tagok díjazására, a polgármester, alpolgármester költségtérítésére, és jutalmazására vonatkozó javaslatot. 6. Véleményezi az intézmények működési előirányzatait, azok évközi módosítását. 7. Véleményezi a bizottságok fejlesztési elképzeléseihez vonatkozó javaslatait. 8. Véleményezi az önkormányzati beruházások pénzügyi lebonyolítását. 9. Véleményezi a képviselőtestülethez benyújtott új pénzügyi támogatási igényeket. 10. Évente áttekinti a képviselőtestület által alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait. 11. Gondoskodik az ellenőrzési tapasztalatok hasznosításáról (összefoglaló, beszámoló, a bizottságok elé kerülő jelentések ismertetése a képviselőtestülettel). 12. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát. 13. Figyelemmel kíséri a helyi adózás és adógazdálkodás megvalósítását.

4 14. Közreműködik a helyi adókról szóló rendelet-tervezetek előkészítésében. 15. Közreműködik a községfejlesztési koncepciók, programok, rendezési tervek pénzügyi előkészítésében. 16. Javaslatot tesz a vagyonértékesítéssel, illetve befektetéssel kapcsolatos (részvény, üzletrész, stb.) döntéshozatalra, a község hosszútávú érdekeinek megfelelően. 17. Javaslatot tesz a községben befektető cégek számára községi vagyontárgyak, adófeltételek, egyéb a község érdekeit szolgáló kedvezmények biztosítására (pl. ipar, kereskedelem telepítés, munkahelyteremtés, stb.). 18. Javaslatot tesz a vagyongazdálkodás, -hasznosítás szabályozására. 19. Javaslatot tesz a képviselőtestületnek forgalomképtelen vagyontárgy forgalomképessé nyilvánítására. 20. Véleményezi és javaslatot tesz az önkormányzati vagyon hasznosítási formáit illetően. 21. Véleményt nyilvánít az önkormányzatot érintő gazdasági és vagyoni kérdésekben. 22. Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzat vagyonával kapcsolatos feladatok (vagyongazdálkodás, értékesítés, befektetés, vagyonpolitikai irányelvek érvényesítése) végrehajtását, véleményezi a vagyont érintő vállalkozásokat. 23. Értékeli az önkormányzati vagyon hasznosítására benyújtott pályázatokat (pályázatot minősítő bizottság). 24. Kezdeményezi önkormányzati vállalkozások indítását, szükség esetén vállalkozási koncepciót készít. 25. Közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésében és javaslatokat tesz a képviselőtestületnek a saját bevételek növelésére. 26. Javaslatot tesz önkormányzati részvételű idegenforgalmi vállalkozások indítására, részt vesz pályázatok kiírásában, elbírálásában, folyamatosan figyelemmel kíséri megvalósulásukat. 27. Véleményezi gazdasági jellegű, illetve kihatású társulások, együttműködések, alapok létesítését, megszüntetését, felügyeli a tervek megvalósulását, folyamatosan figyelemmel kíséri működését. 28. Véleményezi a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek tervezetét. 29. Véleményezi a kereskedelmi létesítmények, piacok telepítésének helyét, feltételeit. 30. Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú bérlakások és házingatlanok elidegenítésére.

5 31. Javaslatot tehet a bérlő kérelmére különös méltánylást érdemlő körülményekre tekintettel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának csökkentésére. 32. Véleményezi az önkormányzati lakásgazdálkodás és helyiséggazdálkodás helyi rendeleti szabályozását, a lakásalap felhasználásával kapcsolatos helyi rendelet tervezetét. 33. Véleményezi a lakásfelújítási címjegyzékre vonatkozó előterjesztést. 34. Közreműködik a lakásgazdálkodási stratégia kialakításában, megvalósításában. 35. Vizsgálja az ingatlanfenntartás, vagyonkezelés gazdaságosságát, a lakásprivatizáció megvalósítását. Kezdeményezi lakások építését és fenntartását. 36. Figyelemmel kíséri a község lakosságának kommunális szolgáltatási ellátása helyzetét, javaslatot tesz a közműfejlesztésekre. 37. Javaslatot tesz a közszolgáltatások díjainak megállapítására. 38. Véleményezi a helyi közutakra, a helyi közvilágításra, a helyi energiaszolgáltatásra vonatkozó javaslatokat. 39. Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonát képező földterületek mezőgazdasági művelésre történő haszonbérbe adásával kapcsolatosan. (díjak, időtartam, stb.) 40. Meghatározza működési szabályait, ügyrendjét. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság feladatkörében ellátja: 1. Elemzi a község közművelődési szükségleteit és igényeit, javaslatot tesz azok stratégiájára. 2. Kidolgozza az önkormányzat kulturális tevékenységének koncepcióját. 3. Szakértők bevonásával javaslatot tesz emlékművek létrehozására és közterületen való felállítására. 4. Javaslatot tehet a közterületek elnevezésére és megváltoztatására. 5. Kezdeményezi a közművelődési intézmények létesítését, megszüntetését, átalakítását, illetve véleményezi az erre vonatkozó javaslatot. 6. Javaslatot tesz a költségvetésnek a tevékenységi körét érintő részére, annak felhasználására és a tevékenységi köre szerinti intézmények pénzügyi, gazdasági ellenőrzésére. 7. Kulturális és közművelődési célprogramokat készít.

6 8. Összeállítja és javaslatot tesz az állami, nemzeti ünnepek önkormányzati, községi programjaira. 9. Állást foglal az önkormányzatot érintő minden kulturális és közművelődési kérdésben. 10. Javaslatot készít a közművelődési céltámogatások elosztásáról. 11. Támogatja a lakossági, kulturális, önszerveződő közösségek tevékenységét. 12. Segíti a művészi értékek létrehozását, megőrzését. 13. Támogatja a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását. 14. Dönt az anyagi kötelezettséggel járó központi pályázatok benyújtásáról, a költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig. 15. Közreműködik az intézményvezetői pályázók meghallgatásában és szakértő bevonásával véleményezi azokat. 16. Véleményezi a közművelődési, közoktatási intézményeket érintő beruházásokat, felújításokat, fejlesztéseket. 17. Véleményezi a közművelődési intézményekben a térítési díjak felső határára, illetve a kedvezményekre vonatkozó javaslatot. 18. Véleményezi a kulturális és közművelődési célú önkormányzati vagyonnal kapcsolatos intézkedéseket. 19. Véleményezi a közművelődési, közoktatási intézmények ingatlanainak esetleg más célba vagy más szervnek való használatba átadását. 20. Véleményezi a kulturális, közművelődési intézmények névhasználatát, valamint a nevelési, oktatási intézményekét is. 21. Közreműködik a közművelődési és közoktatási intézmények működése és gazdálkodása törvényességének ellenőrzésében. 22. Együttműködik a lakosság önszerveződő közösségeivel. 23. Együttműködik az egyház(ak)al községi rendezvények és közművelődési programok megvalósításában. 24. Kapcsolatot tart kulturális, közművelődési szakmai érdekképviseleti szervekkel, javaslatot tesz önkormányzati együttműködési megállapodások tartalmára, illetve megkötésére. 25. Figyelemmel kíséri a Kossuth Lajos Művelődési Ház, valamint a Nagyközségi Könyvtár működését.

7 26. Javaslatot tesz az intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv elfogadására, módosítására. 27. Javaslatot tehet a kulturális kitüntetésre és elismerésre. 28. Javaslatot tesz más önkormányzattal az egyház(ak)al nevelési-oktatási célból létrejövő együttműködési megállapodások megkötésére. 29. Véleményezi a kulturális célú beruházásokra, felújításokra, fejlesztésekre felmerült igényeket (amennyiben a testület úgy dönt: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen). 30. Ellenőrzi a kulturális célra használt önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos intézkedéseket. 31. Állást foglal az önkormányzatot érintő községi kulturális kérdésekben. 32. Javaslatot készít a testület számára a község sportkoncepciójára. 33. Javaslatot készít az anyagi kötelezettséggel járó központi pályázatok benyújtásáról a költségvetési rendeletben meghatározott értékhatáráig. 34. Elemzi a testnevelés, a diák-és szabadidősport, a versenysport, az utánpótlás nevelés, a természetjárás, stb. községi szükségleteit és igényeit, javaslatot tesz azok fejlesztésére, működési feltételeinek megteremtésére. 35. Kialakítja a testnevelés, diáksport, versenysport, az utánpótlás nevelés stb. fejlesztésének támogatási feltételrendszerét. 36. Javaslatot tesz a sport-költségvetési előirányzatokra. 37. Javaslatot tesz a sportcélú kitüntetések alapítására, a sport területén dolgozók kitüntetésére. 38. Javaslatot tesz a testnevelés és sport céljait szolgáló költségvetési támogatás felosztására, a községi sportegyesületek önkormányzati támogatására, valamint ellenőrzi annak felhasználását. 39. Javaslatot tesz aa településen működő civil szervezetek költségvetési támogatás felosztására, valamint ellenőrzi annak felhasználását. 40. Véleményezi a képviselőtestület ülésének napirendjére kerülő, a sport területét érintő előterjesztéseket. 41. Véleményezi a sporttal kapcsolatos önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolókat, jelentéseket. 42. Véleményezi a sportcélokra használt önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos intézkedéseket.

8 43. Elősegíti az egészségmegőrző programok megvalósítását. 44. A képviselőtestület számára döntésre előkészíti a helyi sportfeladatok és azok fejlesztési célkitűzéseit. 45. Dönt az anyagi kötelezettséggel járó központi pályázatok benyújtásáról, a költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig. 46. Dönthet sportrendezvények szervezéséről, helyszínéről. 47. Javaslatot készít az önkormányzat által fenntartott sportlétesítmények igénybevételének lehetőségeire és módjára. 48. Elemzi a község közoktatási-nevelési szükségleteit és igényeit, javaslatot tesz azok stratégiájára. 49. Kidolgozza az önkormányzat oktatási-nevelési tevékenységének koncepcióját. 50. Kezdeményezi a közoktatási, nevelési intézmények létesítését, megszüntetését, átalakítását, illetve véleményezi az erre vonatkozó javaslatot. 51. Javaslatot tesz a költségvetésnek a tevékenységi körét érintő részére, annak felhasználására és a tevékenységi köre szerinti intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzésére. 52. Állást foglal az önkormányzatot érintő minden közoktatási, nevelési kérdésben. 53. Előkészíti az oktatási területet érintő képviselőtestületi napirendeket. 54. Elemzi a község oktatási szükségleteit és igényeit, javaslatot dolgoz ki azok fejlesztésére. 55. Javaslatot tesz a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjai elfogadására, módosítására. 56. Javaslatot tesz az intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv elfogadására, módosítására. 57. Javaslatot tesz az Iskolaszék, Óvodaszék önkormányzat által delegált tagjainak személyére. 58. Javaslatot tesz az óvodák, alapfokú oktatási intézmények alapítására, összevonására, megszüntetésére, átszervezésének engedélyezésére. 59. Javaslatot tehet az oktatási intézményvezetők és a nevelés-oktatás területén dolgozók kitüntetésére és elismerésére. 60. Javaslatot tesz más önkormányzattal az egyház(ak)al nevelési-oktatási célból létrejövő együttműködési megállapodások megkötésére.

9 61. Közreműködik az oktatási, nevelési célprogramok összeállításában. 62. Javaslatot tehet a megüresedő pedagógus lakások bérlőinek kijelölésére. 63. Véleményezi az óvodai, iskolai ellátás fenntartásával kapcsolatos feladatokat. 64. Véleményezi a nevelő-oktató tevékenységgel kapcsolatos önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolókat, jelentéseket. 65. Véleményezi a tanulócsoportok elhelyezésével, nevelési-oktatási intézmények helyiségeinek bérbevételével kapcsolatos kérdéseket. 66. Véleményezi az azonos iskolai struktúrán belüli speciális osztályok létesítését. 67. Véleményezi az oktatási célú beruházásokra, felújításokra, fejlesztésekre felmerült igényeket (amennyiben a testület úgy dönt: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen). 68. Ellenőrzi az oktatási, nevelési célra használt önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos intézkedéseket. 69. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzat nevelési és oktatási intézményeinek jogszabályszerű működését, az önkormányzat döntéseinek végrehajtását. 70. Együttműködik a nevelési-oktatási intézményeket érintő kérdésekben, az intézmények alkalmazotti közösségével, iskolaszékeivel, érdekképviseleti szerveivel, diákönkormányzataival. 71. Együttműködik az intézményekben folyó szakmai munka elemzése, értékelése során a szakértői hátteret biztosító pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézményekkel. 72. Állást foglal az önkormányzatot érintő községi oktatási-nevelési kérdésekben. 73. Javaslatot készít az anyagi kötelezettséggel járó központi pályázatok benyújtásáról, a költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig. 74. Meghatározza működési szabályait, ügyrendjét.

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2003. (II.18.) számú rendelete A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

Részletesebben

A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai

A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai 6. számú melléklet A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai Állandó bizottságok feladatai I. Valamennyi bizottság általános feladatai a) előkészíti szakterületén

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG. 1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait.

PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG. 1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

(1) A Rendelet 8. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Rendelet 18. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 8. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Rendelet 18. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje A Bizottság fő feladatai Egészségpolitika területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje 1. Dönt az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval,

Részletesebben

3. A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3. A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(III. 25.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(XI.19.)

Részletesebben

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 6. sz. melléklet A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Annak érdekében, hogy a nagyközségi önkormányzat a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség Többcélú Kistérségi Társulására Kistérségi központ Gyál

Kertváros Gyáli Kistérség Többcélú Kistérségi Társulására Kistérségi központ Gyál 1. számú melléklet ALAPADATOK Önkormányzat neve: Polgármester Alpolgármester Jegyző Felsőpakony Község Önkormányzata Matusekné Dimov Éva Kempf Károly Ignác dr. Remete Sándor CÍMADATOK Kistérség Kertváros

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben