1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:"

Átírás

1 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 1.1. a.) Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelően finanszírozási, likviditási hitel felvétele, valamint az erre vonatkozó szerződések megkötése. b.) Az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök betétkénti elhelyezése, államilag garantált értékpapírok vásárlása. c.) A mindenkori költségvetésben a Pályázati önrész célú keretösszeg terhére kötelezettség vállalása. d.) Ft értékhatárig szerződések kötése, kötelezettségvállalások, megállapodások aláírása Önkormányzati költségvetési szerv vállalkozási tevékenységével kapcsolatos szabályzat jóváhagyása A gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalások folytatása, előzetes kötelezettségvállalás Tulajdonosi jogok gyakorlása a hatályos vagyonrendeletben meghatározott összeghatárig és feltételekkel, tulajdonosi nyilatkozatok kiadása A közoktatási intézmény Nevelési és Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, intézményi minőségirányítási programjának (IMIP), valamint a kompetencia alapú mérésekhez kapcsolódó intézkedési terveknek a jóváhagyása Szociális intézmények házirendjének jóváhagyása A város név-, címer és zászló használatának engedélyezése Helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok Közterület-használati engedélyek kiadása.

2 A közbeszerzési kiírások jóváhagyása, felülvizsgálata, és döntés a Közbeszerzési Szabályzatban meghatározottak szerint A nevelési-oktatási intézményekkel kapcsolatos, fenntartó által benyújtott pályázatok támogatási szerződéseinek, dokumentumainak aláírása az önkormányzat nevében Döntés a gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározásáról Gondoskodik a helyi közutak kezelésével kapcsolatos, az önkormányzat képviselőtestületét terhelő feladatok ellátásáról Gondoskodik a közút tisztántartásával, továbbá az út síkossága elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról Intézkedik a közútkezelési kötelezettség megszegésével okozott kár megtérítéséről Gyakorolja a többször módosított 9/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet 5. (4) bekezdés a) pontja alapján a - temetési segély, - lakásfenntartási támogatás, - adósságkezelési szolgáltatás megállapítását Évenként tájékoztatja a település lakosságát a beszedett adó összegéről Gondoskodik a 8/2001.(VII.15.) önkormányzati vagyonrendelettel átruházott (3., 4., 7., 12., 78. ) feladatok ellátásáról Ellátja az önkormányzati lakás és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó önkormányzati rendelet szerint átruházott feladat- és hatásköröket: 7/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet a - 4. (12) bek., (14) bek., (16) bek. c) pontja a a - 12, -a a a.

3 3 2.) A képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2.1. Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság Országgyűlési képviselői választás előkészítése során dönt a szavazatszámláló bizottság megválasztott póttaggal történő kiegészítéséről, ha a képviselő-testület nem ülésezik, illetve ha a döntése határidőben történő meghozatalában akadályozott A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. törvény 9. (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségről, és a 10/A. (3) bekezdésében meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló feladat- és hatáskörök teljes ellátása Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között: az oktatási, kulturális, idegenforgalmi ágazat rendelkezésére álló költségvetési forrás felosztásáról, a támogatás odaítéléséről Dönt a polgármester szabadságolási tervének elfogadásáról Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Dönt a törvényben, egyéb jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben részére biztosított hatáskörben eljárva Dönt a fejlesztési és rendezési célokat megalapozó tervpályázatok kiírásáról Dönt a köztéri képzőművészeti alkotások elhelyezéséről Dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Dönt a sport pályázati önrész felosztásáról, támogatás odaítéléséről Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálásáról Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között a bizottság hatáskörébe utalt egyéb alapokról (civil szervezetek támogatása) Dönt az ápolási díjak odaítéléséről Dönt az átmeneti segélyekről.

4 4 3.) A társulásokra ruházott hatáskörök jegyzéke: A.) A képviselő-testület által Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulásra átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: A képviselő-testület által Tamási-Simontornyai Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistársági Társulására átruházott hatásköröket és döntési jogköröket a Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulását létrehozó, június 9. napján kelt Társulási Megállapodás, és annak módosításai tartalmazzák. B.) Simontornya és térsége személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási központot fenntartó Intézményi Társulás Társulási Tanácsára: - A szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatásszervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása. (1991. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdése) - A közös fenntartású ŐSZIKÉK Szociális Szolgáltató Központ működése törvényességének ellenőrzése. (Szt. 92/B. (1) bekezdés b) pontja) - A közös fenntartású Szociális Szolgáltató Központ szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézményegység házirendjének jóváhagyása. (Szt. 92/B. (1) bekezdés c) pontja) - A szakmai munka eredményességének ellenőrzése és évente egy alkalommal történő értékelése. (Szt. 92/B. (1) bekezdés d) pontja) - A szakemberek képzéséről, továbbképzéséről gondoskodás. (Szt. 92/B. (1) bekezdés e) pontja) - Az ellátottak országos-érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szerve véleményének kikérése az intézmény működését érintő lényeges döntések meghozatala előtt. (Szt. 92/B. (1) bekezdés h) pontja) - Megtagadja a szervezeti és működési szabályzat, a házirend, valamint a szakmai program jóváhagyását, ha az nem felel meg a Szociális Törvényben, valamint a külön jogszabályokban előírt feltételeknek. (Szt. 92/B. (2) bekezdése)

5 5 C.) Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsára és a Tamási Környéki Önkormányzatok Általános Iskolai Társulása (Zeneiskola, művészetoktatás) átruházott feladat- és hatáskörök: - Meghatározza a közös fenntartású közoktatási intézmény költségvetését, továbbá a kérhető költségtérítés és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit. (Kt (2) bekezdés b) pontja) - A minőségirányítási programban meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztés rendszerét, továbbá rendszeresen ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal ellenőrzi a közös fenntartású közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket. (Kt (2) bekezdés d) pontja) - Jóváhagyja a közös fenntartású közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát, minőségirányítási programját, valamint a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét, az Általános Művelődési Központ pedagógiai-művelődési programját. (Kt (2) bekezdés f) pontja) - Értékeli a közös fenntartású nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiaiszakmai munka eredményességét. (Kt (2) bekezdés g) pontja) - Megtagadja a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és az intézményi minőségirányítási program jóváhagyását, ha az jogszabályt sért. (Kt (1) bekezdés) - Megtagadja a nevelési, illetve pedagógiai program jóváhagyását, ha az nem felel meg a törvényben előírt követelményeknek, vagy olyan többletfeladatot tartalmaz, amelyhez a feltételek nem biztosítottak, és annak megteremtését nem vállalja, illetve nem tartalmazza azokat a feladatokat, amelyeket a szükséges feltételek biztosítása mellett meghatározott. (Kt (2) bekezdés)

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG. 1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait.

PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG. 1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A tanügyigazgatás a köznevelés mint alkotmányos közfeladat megszervezésének, irányításának, jogi szabályozásának államilag meghatározott rendszere, a közneveléssel összefüggő

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok Tájékoztató önkormányzati fenntartású szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó intézmények egyházi fenntartó részére történő átadásával összefüggő eljárásokról Jelen dokumentum

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. november 27. XIX. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 8 IV. Hirdetmények 10 2 I. Személyi rész Heves

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 6913 Csanádpalota Szent István u. 46. 2008. Tartalomjegyzék A szervezeti

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje A Bizottság fő feladatai Egészségpolitika területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje 1. Dönt az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval,

Részletesebben