(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép."

Átírás

1 Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A képviselő-testület az átruházható feladat- és hatásköreit önkormányzati rendeletben bizottságaira, a polgármesterre vagy a jegyzőre átruházhatja. A képviselő-testület által a Szociális és Egészségügyi Bizottságra, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatásköröket 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 10. (9) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: d) Kisteleken székhellyel rendelkező civil szervezetek képviselőit a tevékenységüket érintő napirend tárgyalásához. (4) A Rendelet 12. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A Mötv.46. (2) bekezdés b) pontja vonatkozásában az állásfoglalást igénylő személyi ügy minden olyan ügy, amelynek során felmerült adat, vagy adatok összefüggése bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható, az adatból, adatokból az érintettre vonatkozó következtetés vonható le, illetve az állásfoglalás meghozatal az érintett jogát vagy jogos érdekét érinti. Állásfoglalást igénylő személyi ügy esetén legkésőbb a napirend tárgyalása előtt a polgármester tájékoztatja a zárt ülés tartásának lehetőségéről és nyilatkozattételre szólítja fel az érintettet. (5) A Rendelet 34. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. A polgármestert elsődlegesen az általános helyettesítést ellátó alpolgármester, annak akadályoztatása esetén a közrend, közbiztonság fenntartásáért felelős alpolgármester helyettesíti. (6) A Rendelet 34. (2) bekezdése hatályát veszti. (7) A Rendelet 35. (1) bekezdése hatályát veszti.

2 (8) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 2. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Nagy Sándor polgármester Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem: Dr. Terecskei Erzsébet jegyző

3 1. számú melléklet 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület által a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök Polgármesterre átruházott hatáskörök: - indokolt, halaszthatatlan esetben a bizottság két ülése között bekövetkezett rendkívüli élethelyzet esetén- rendkívüli települési támogatás, - temetési költségekhez való hozzájárulásként adott rendkívüli települési támogatás, - köztemetés és köztemetés költségeinek megtérítésével kapcsolatos eljárás, - ingyenes tűzifa támogatás. - közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezése. - vagyonrendeletben foglalt értékhatáron belül a tulajdonosi hatáskörök gyakorlása Jegyzőre átruházott hatáskörök: - lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás - a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, - Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének következményéről szóló 20/2013. (IX.25.) Kt.sz. rendelet alapján indult ügyek Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök: - rendkívüli települési támogatás.

4 2. számú melléklet a 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelethez Bizottság feladat és hatásköre: Pénzügyi, Gazdasági, Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság feladata - A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, infrastrukturális, településrendezési feladatainak ellátásában. - A bizottság véleményezése szükséges az alábbi képviselőtestületi döntések előkészítéséhez: a) az önkormányzat gazdasági programjának meghatározása b) az éves költségvetési koncepció kidolgozása c) az éves költségvetési javaslat és végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed éves, éves beszámoló, tájékoztató összeállítása d) pénzmaradvány felhasználása e) éves költségvetés módosítása f) az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet előkészítése g) önkormányzati vagyongazdálkodási ügyek h) hitelfelvétel, kötvénykibocsátás i) helyi adók bevezetése j) önkormányzati intézmény alapítása, megszüntetése k) társulásban való részvétel l) pályázat benyújtása m) alapítvány létrehozása n) képviselőtestületi munkaterv elfogadása, o) Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása, módosítása, kiegészítése p) véleményezi az önkormányzat valamennyi rendelet tervezetét. - Elvégzi a polgármester és a képviselők által benyújtott vagyonnyilatkozat vizsgálatával, nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. - A bizottság közreműködik önkormányzati intézmények alaptevékenységi, kiegészítő vállalkozási tevékenységi körének meghatározása előkészítésében. - A bizottság ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. Vizsgálati megállapításait a képviselőtestület elé terjeszti. A testület a szükséges intézkedéseket megteszi. - A bizottság közreműködik az önkormányzat szervezeti, működési, rendeletalkotási és egyéb szervezési feladatainak ellátásában. - Kivizsgálja a polgármester és az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségére irányuló kezdeményezést. - Ellenőrzi a képviselőtestület rendeleteinek, határozatainak végrehajtását. - Előkészíti és megszervezi a helyi népszavazás lebonyolítását. - Figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeleteket és határozatokat, javaslatot tesz azok módosítására, kiegészítésére, vagy új rendelet alkotására.

5 Közművelődési, Ifjúsági, Köznevelési és Sport Bizottság feladata: A Bizottság közreműködik a közművelődési, ifjúsági, köznevelési és sport bizottság feladatainak ellátásában. A bizottság feladatkörei: - Ellenőrzi és koordinálja az Önkormányzat által fenntartott és működtetett nevelési intézmények tevékenységét, véleményezi ezen intézmények vezetői állására benyújtott pályázatokat. - Javaslatot tesz tanulmányi ösztöndíj létesítésére. - Feladatkörében javaslatot tesz kitüntetés adományozására a beérkezett kezdeményezések, illetve saját elhatározása alapján. - Feladatkörében javaslatot tesz külföldi szakmai utak anyagi támogatására. - Közreműködik az oktatással összefüggő nemzetközi rendezvények helyi megszervezésében és lebonyolításában. - Figyelemmel kíséri a településen a nemzeti és idegennyelv-oktatást. - Figyelemmel kíséri a gyermek-és diákjogok érvényesülését a településen. - Állást foglal a közművelődési intézmények névváltozásával kapcsolatban. - Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz az Önkormányzat közigazgatási területén elhelyezésre kerülő képzőművészeti alkotásokkal kapcsolatban, közreműködik emlékművek állításának előkészítésében. - Véleményezi és javasolja művészeti alkotás, emléktábla nem önkormányzati épületen történő elhelyezését. - Véleményezi, javasolja és engedélyezi önkormányzati tulajdonú épületen képzőművészeti alkotások és emléktáblák elhelyezését. - Javaslatot tesz képzőművészeti események, kiállítások támogatására. - Javaslatot tesz közművelődési és művészeti célú pályázatok meghirdetésére. - Javaslatot tesz a kulturális ágazatot érintő pénzügyi, költségvetésre. - Kezdeményezi az Önkormányzat által nyújtott kulturális céltámogatások felhasználásának ellenőrzését. - Véleményezi a helyi tömegtájékoztatással kapcsolatos döntéseket, véleményezi és előkészíti a helyi médiával kapcsolatos pénzügyi döntéseket, figyelemmel kíséri működésüket. - Véleményezi és javaslatot tesz önkormányzati kiadványok megjelentetésére. - Véleményezi és javaslatot tesz utcanevek megváltozására, közterületek elnevezésére.

6 - Véleményezi a testvérvárosi kapcsolatok keretén belüli kulturális tevékenységet, javaslatot tesz kulturális programok szervezésére, támogatja az ilyen rendezvényeket. - Támogatja a közművelődési tevékenységet. - Véleményezi a képviselő-testület döntés előtt a művelődés területén dolgozó közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő intézkedés tervezetét. - Közreműködik az ifjúsági érdekek megfogalmazásában, kitűzi az ezzel kapcsolatos programok céljait, a programok végrehajtásához szükséges határozati javaslatokat és rendelettervezeteket véleményezi. - Figyelemmel kíséri a verseny-és tömegsport helyzetét, javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre és ellenőrzi azok végrehajtását. - Kapcsolatot tart a helyi egyházakkal és ifjúsági szervezetekkel. - Előkészíti az önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi, ifjúsági valamint testnevelési és sport tevékenységének koncepcióját, rendelet-tervezetét, e feladatkörök támogatási rendszerét. - Véleményezi a város köznevelésre vonatkozó fejlesztési tervét, intézkedési tervét és javaslatot tesz azok módosításához. - Előkészíti, illetve véleményezi a közművelődési közgyűjtemény, ifjúsági valamit a köznevelési feladatellátás biztosítását szolgáló önkormányzati előterjesztéseket. - Kezdeményezi vagy véleményezi a közművelődési és közgyűjteményi, ifjúsági valamint sport, köznevelési önkormányzati intézmények létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására vonatkozó előterjesztéseket. Véleményezi az intézmények névhasználatát. - Javaslatot tesz az intézmények magasabb vezetői munkakörei betöltésére kiírandó pályázat feltételeire. Meghallgatja a pályázókat, véleményezi a pályázatokat és közművelődési intézmények esetén ellátja a szakmai bizottsági feladatokat. - Véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő közművelődési és közgyűjteményi, ifjúsági, valamint sport, köznevelési létesítmények hasznosítására, elidegenítésére, használatára, felújítására, az ágazati beruházások és azok támogatási, pályázati rendszerére vonatkozó terveket, koncepciókat, előterjesztéseket. - Előkészíti az ágazat fejlesztését segítő pályázatok benyújtását, véleményezi az intézmények által készített pályázatokat, javaslatot tesz a támogató nyilatkozat, illetve az önrész biztosítására. - Véleményezi a művészeti alkotás közterületen, önkormányzati tulajdonban, illetve nem önkormányzati tulajdonban álló épületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását. - Javaslatot tesz a közterületek elnevezésére és emlékmű állítására. - Értékeli a helyi kitüntetésekre beérkezett javaslatokat.

7 - Kapcsolatot tart az ágazathoz kapcsolódó civil szervezetekkel, segítséget nyújt működési feltételeik megteremtéséhez. - Véleményezi a köznevelési intézmény nevelési illetve pedagógiai programját. - Javaslatot tesz az ágazat területén működő közalapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági elnökére, tagjaira; véleményezi az alapító okirat módosítását, az éves beszámolókat. - Kezdeményezi a nem helyi kitüntetésekre történő felterjesztést. - Javaslatot tesz meghatározott közművelődési feladatok megvalósítását szolgáló közművelődési megállapodás megkötésére. - Közreműködik az önkormányzat oktatással, közművelődéssel, közgyűjteménnyel, kultúrával, köztájékoztatással és sporttal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában figyelembe véve az esélyegyenlőség szempontjait. - Figyelemmel kíséri az önkormányzat a köznevelési, közművelődési és közgyűjteményi intézményeinek személyi-és tárgyi feltételeit, felszereltségét, a fejlesztési lehetőségek feltárása és a működés javítása érdekében. - Segíti a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását, támogatja a hagyományteremtő kulturális és művészeti tevékenységeket. - Kapcsolatot tart fenn a nem önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekkel, javaslatot tesz olyan fejlesztésekre, amelyek illeszkednek a város közéletébe. - Véleményezi a város Esélyegyenlőségi Tervét. Szociális és Egészségügyi Bizottság feladata - A bizottság közreműködik az önkormányzat szociális, családsegítő, gyermek-és ifjúságvédelmi, valamint gyermekjóléti feladatainak ellátásában - Közreműködik a szociális és egészségügy tárgykört érintő rendeletek előkészítésében. - Közreműködik a szociális ellátás, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint az egészségügy helyzetének elemzésében - A bizottság a képviselőtestület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben az alábbi feladatokat látja el: rendkívüli települési támogatást állapít meg. - A bizottság kapcsolatot tart fenn a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal. - A bizottsági ülésre szükség szerint meg kell hívni az iskolai és óvodai ifjúságvédelmi felelősöket, védőnőket, Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét és a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben