Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:"

Átírás

1 Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Kisoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 43. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítására az alábbiakat rendeli el. Az SZMSZ II. Fejezet 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: a) a Polgármester, b) a Képviselő-testület bizottságai, c) a Közös Hivatal, d) 1 fő általános ügyintéző látják el. Az SZMSZ II. Fejezet 5. (1) bekezdés m./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselő-testület át nem ruházható, kizárólagos hatáskörei: m./ a települési képviselő, a polgármester és a külsős bizottsági tag összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyében való döntés, a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés, Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni (azaz állandó meghívottak): a./ a képviselőket, b./ a Jegyzőt, c./ a napirend előadóit, d./ a választó kerületi országgyűlési képviselőt, e./ a Szentendrei Járási Hivatalvezetőt, f./ az önkormányzati intézmények vezetőit, g./ a község díszpolgárait, h./ akit a polgármester megjelöl. Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület zárt ülést tart: 3. 4.

2 a./ választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, b./ önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági és kitüntetési ügy tárgyalásakor, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. Az SZMSZ IV. Fejezet 24. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (3) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik: a./ a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, b./ a választójogának elvesztésével, c./ az összeférhetetlenség, vagy méltatlanság kimondásával, d./ lemondással, e./ ha a képviselő egy éven át nem vesz részt a Képviselő-testület ülésén, f./ a Képviselő-testület feloszlatásával, g./ a Képviselő-testület feloszlása esetén, h./ a képviselő halálával. Az SZMSZ VI. Fejezet 27. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A Képviselő-testület egy-egy rendkívüli feladatának ellátására a (1) bekezdésben létrehozott bizottságokon kívül újabb, ún. ad-hoc bizottságot is létrehozhat. 7. Az SZMSZ VI. Fejezet 33. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 33/A. (1) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 tagból áll. 2 a./ véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit, a költségvetési koncepciót, javaslatot tesz a középtávú és az éves prioritásokra, b./ figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás / vagyonnövekedés, - csökkenés / alakulását, értékeli az azt előidéző okokat, c./ vizsgálja a hitelfelvétel indokait és a gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését, d./ javaslatot tehet közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvételére, esetleges átadására, e./ javaslatot tehet önkormányzati társulás létrehozására, intézményalapításra, f./ javaslatot tesz a Polgármester illetményére és jutalmára.

3 g./ javaslatot tesz az intézményekre is kiterjedő belső ellenőrzés tematikájára és az ellenőrzés végrehajtásában közreműködik, h./ véleményezi a tárgykörébe tartozó pályázatokat, árajánlatokat, szükség szerint vizsgálja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságát; vizsgálja az összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyeket; ellátja a Polgármester, a képviselők és a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatával kapcsolatos teendőket, i./ minimum két alkalommal évente kötelező napirendként vizsgálja a költségvetés aktuális helyzetét, az adó és egyéb bevételek időarányos teljesítését, - és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére j./ előkészíti és véleményezi a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, k./ a község kialakult építészeti stílusának meghatározása, az egységes falukép l./ védelme, a községre vonatkozó Rendezési Terv (településfejlesztési koncepció, szerkezeti terv, HÉSZ) véleményezése, felülvizsgálatának kezdeményezése, annak következetes végrehajtásának ellenőrzése, m./ a község út- és közműellátottságának értékelése a belterületi építési területek kijelölésének függvényében n./ részt vesz az éves pénzügyi tervek felújításokra, beruházásokra és fejlesztésekre vonatkozó részeinek elkészítésében, o./ javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítására, p./ az idegenforgalom szempontjából frekventált helyen létesítendő építmények terveit véleményezi, g./ a főútvonalak és a hagyományos beépítettségű utcasorok homlokzati rajzát, beilleszkedését értékeli, q./ a községet érintő nagyobb volumenű telekalakításokat és területrendezéseket előzetesen véleményezi, valamint a beépítési tervekre javaslatokat tesz, r./ véleményezi a tárgykörébe tartozó költségvetési előirányzatokat, azok módosítási javaslatait, pályázatokat, árajánlatokat, szerződéseket szükség szerint, (3) A Bizottság vizsgálati megállapításait a Képviselőtestülettel haladéktalanul közli. Ha a Képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek. (4) A Bizottság ellátja a Polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos teendőket. (5) A Bizottság ülésére tanácskozási joggal meg lehet hívni a Közös Hivatal költségvetési és adóügyi ügyintézőit. 33/B. (1) Az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 3 tagból áll. 3 a./ szükség szerint előkészíti és véleményezi a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, b./ javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a község szociálpolitikai koncepciójára, c./ d./ javaslatot tesz a község egészségügyi fejlesztésére, előkészíti és véleményezi az egészségügyi, szociális; a mezőgazdasági, környezetvédelmi és katasztrófa-elhárítási témájú előterjesztéseket,

4 e./ f./ g./ h./ i./ előkészíti és véleményezi a környezetvédelmi terveket, koncepciót, előkészíti és véleményezi az ár- és belvízvédelmi terveket, közreműködik a katasztrófa elhárítás megszervezésében, a községet érintő természetvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásában és betartatásában közreműködik, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításában közreműködik. (3) A Bizottság ülésére tanácskozási joggal meg lehet hívni a Közös Hivatal szociális ügyintézőit, az orvosokat, a védőnőket, körzeti ápolónőket. 33/C. (1) Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 3 tagból áll. a./ előkészíti és véleményezi a közművelődéssel, sporttal, idegenforgalommal kapcsolatos előterjesztéseket, b./ elősegíti a lakosság közművelődési célú önszerveződésének alakulását és működését, c./ előkészíti az éves közművelődési, kulturális és sport feladattervet, figyelemmel a hagyományokra és a lakossági igényekre, d./ a Képviselő-testület felkérése alapján véleményt nyilvánít az önkormányzati hatáskörbe tartozó kulturális intézményvezetők személyi kérdéseiben, e./ véleményezi a köztéren felállítandó képzőművészeti alkotásokat, f./ Az idegenforgalom szempontjából frekventált helyen létesítendő építmények terveit véleményezi, g./ közreműködik a nemzeti és helyi ünnepek, valamint a helyi rendezvények szervezésében és lebonyolításában, h./ kapcsolatot tart és igény szerint együttműködik az egyházakkal, i./ j./ szükség szerint előkészíti, illetve véleményezi a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, és módosításokat, részt vesz az éves pénzügyi tervek kulturális és sport előirányzatainak kidolgozásában, k./ véleményezi a tárgykörébe tartozó pályázatokat, árajánlatokat. l./ előkészíti és véleményezi az oktatással, informatikával, tájékoztatással kapcsolatos testületi előterjesztéseket, (3) A Bizottság üléseire tanácskozási joggal meg lehet hívni a közművelődés-szervezőt, az iskolai és óvodai gyermekvédelmi felelősöket, a községben működő egyházak képviselőit. Az SZMSZ VIII. Fejezet 39. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Amennyiben az Alpolgármesteri tisztség nincs betöltve, illetve mind a Polgármester, mind az Alpolgármester tartósan akadályoztatva van feladatai elvégzésében, a polgármesteri feladatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke látja el. 9. Az SZMSZ IX. Fejezet 40. -a kiegészül a (7) bekezdéssel: 4

5 40. (7) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve akadályoztatásuk esetére legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatokat, jegyző-helyettesként a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori jogi előadója látja el. 10. Az SZMSZ X. Fejezet 41. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 41. (6) A Közös Hivatal egységes szakapparátusként működik, belső szervezeti egységeit az SZMSZ 8. sz. függeléke tartalmazza. Létszáma 18 fő - jegyző - 1 fő gazdasági vezető - 4 fő gazdálkodási ügyintéző - 2 fő adóügyi ügyintéző - 1 fő adóvégrehajtó - 1 fő iktató - 1 fő titkársági ügyintéző - 1 fő jogi előadó - 2 fő igazgatási előadó - 1 fő adminisztrátor-postázó - 1 fő adóügyi ügyintéző és adminisztrátor (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 11. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kisoroszi, március 11. Záradék: Kihirdetve: március 12. Nádasdi- Csontos Elek Eőryné dr. Mezei Orsolya polgármester jegyző Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző 5

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

A helyi önkormányzatok szervezete és működése DR. ZONGOR GÁBOR DR. ZONGOR A helyi GÁBOR önkormányzatok szervezete és működése Háttéranyag önkormányzati képviselők számára A helyi önkormányzatok szervezete és működése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 19. pontjában foglalt

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

11/12136» számú. országgyűlési határozati javaslat. Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatásáról

11/12136» számú. országgyűlési határozati javaslat. Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÁTiKTATVA: H/43 11/12136» számú országgyűlési határozati javaslat Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatásáról Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben