A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK"

Átírás

1 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat; az elnök munkabérére, jutalmára, költségtérítésére vonatkozó javaslatot tesz a közgyűlésnek. 2. Az évi C. tv (1) bekezdésében rögzített esetben a választási bizottságba új tagot választ. 3. Dönt a megye zászlójának adományozásával kapcsolatos ügyekben. 4. Véleményezi a nemzetközi együttműködési megállapodásokat, jóváhagyja a nemzetközi kapcsolatok éves tervét. 5. Gondoskodik az éves költségvetés keretében a bizottság feladatkörébe tartozó pénzeszközök felhasználásáról és pályázatok kiírásáról, értékeléséről. 2. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Az Államháztartási törvényben, valamint a Megyei Közgyűlés rendeletében meghatározott feltételek bekövetkezésének esetében köteles önkormányzati biztost kijelölni a megyei önkormányzat intézményéhez. 3. GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 1. Kezdeményezi a gazdasági társasági tagság megszüntetését, saját üzletrész értékesítését. 2. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai szerint dönt az ingatlanok és ingóságok adásvételéről, cseréjéről, elfogadja a megyei önkormányzat javára ingyenesen felajánlott vagyont. 3. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai szerint dönt a bérleti jogviszonyokról. 4. Elkészítteti - a területfejlesztési koncepció alapján - a megye területe külön jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmányát. 1 A 7/2007.(IV.23.)KR sz. rendelet 1.sz. mellékletével elfogadott szöveg, hatályba lépett a kihirdetése napján, ezt követően módosította a 13/2008.(VI.25.)KR sz. rendelet 2. és 3. -a, július 1-i hatállyal, a 19/2008.(XII. 19.)KR sz. rendelet 2. -a, december 19-i hatállyal, végül az 5/2009.(II.25.) KR sz. rendelet 2. -a.

2 2 5. Gondoskodik a területfejlesztési, területrendezési, műemlékvédelmi, környezetvédemi, természetvédelmi, turisztikai, energetikai és egyéb infrastruktúrafejlesztési feladatokra az önkormányzat költségvetésében elkülönített pénzeszközök felhasználásáról, valamint pályázatok kiírásáról, értékeléséről. 6. Dönt a Települési Környezetért és a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye címek adományozásáról. 4. OKTATÁSI, KULTÚRÁLIS ÉS VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁG 1. A közoktatási feladatok zavartalan biztosítása érdekében a megye területén működő önkormányzatokkal, többcélú kistérségi társulásokkal együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezi, a közoktatással összefüggő - körzeti jellegű -szolgáltatások megszervezésére a törvényben meghatározott kérdésekben. 2. Dönt az éves költségvetés keretében elfogadott, a bizottság hatáskörébe tartozó pénzügyi alapok felhasználásáról. 3. Jelöli az iskolaszékbe a fenntartó képviselőit, kiket a fenntartó bíz meg. 4. Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj és a tehetséggondozó ösztöndíj pályázatokról. 5. Dönt a felsőoktatási kollégiumi férőhelyek elosztásáról. 5. SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, SPORT ÉS ETNIKAI BIZOTTSÁG 1. Meghatározza az ideiglenes elhelyezett, átmeneti, illetve tartós nevelt életkezdő fiatal támogatásának egyéb módját, erről értesíti a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetet. 2. A megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények érdekképviseleti fórumaiba kijelöli a fenntartó képviselőit. 3. A gyermekotthonokban folyó nevelő, oktató munka szaktanácsadói (szakfelügyelői) tevékenység ellátása érdekében egyetértési jogot gyakorol a területi szaktanácsadás szervezése és működése érdekében. 4. Dönt a Megye legjobb sportolója cím adományozásáról. 5. Egyetértési jogot gyakorol a nemzetiségi alapkönyvtár kijelölése tekintetében. 6. Dönt az éves költségvetés keretében a bizottság feladatkörébe tartozó pénzügyi alapok felhasználásáról.

3 3 II. A KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások körében hozzájárul megyén kívüli, illetőleg ellátási körzeten kívüli ellátási igények kielégítéséhez. 2. Jóváhagyja a megyei önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai programját, valamint házirendjét. 3. Jóváhagyja a Megyei Levéltár munkatervét. 4. Jóváhagyja a Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet munkatervét. 5. Jóváhagyja a Megyei Múzeumi Szervezet munkatervét. 6. Intézkedik a Megyei Múzeum, illetve a Levéltár igazgatója kinevezéséhez szükséges ágazati-szakmai szempontból illetékes miniszter hozzájárulásának beszerzése iránt. 7. Jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, pedagógiai, illetve minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét. Jóváhagyja a nevelési-oktatási intézményekben az intézményi minőségirányítási program végrehajtásáról szóló, a nevelőtestületi értékelés alapján meghatározott intézkedéseket. Jóváhagyást követően gondoskodik az értékelésnek és a javasolt intézkedéseknek a megyei önkormányzat hivatalos honlapján történő nyilvánosságra hozataláról. Amennyiben az intézményben folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, felhívja az igazgatót, hogy készítsen intézkedési tervet, amely a jóváhagyásával válik érvényessé. Ha a felhívást követő harmadik évi országos mérés, értékelés eredménye szerint az iskola ismét nem éri el a jogszabályi minimumot, három hónapon belül gondoskodik a fenntartói intézkedési terv elkészítéséről. 8. Dönt célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről az állami hozzájárulás kivételével. 9. Dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről. 10. Az adott ügyben hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat az önkormányzati jogokat, illetőleg az önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben. 11. Értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkoztatási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét. Értékeli a minőségirányítási program végrehajtását, továbbá rendszeresen - négyévenként legalább egy alkalommal - ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, továbbá a gyermek- és

4 4 ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket. 12. A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos tanulók nevelését, oktatását több megyére, országszerte kiterjedően ellátó nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetének meghatározása előtt beszerzi a Művelődési és Közoktatási Minisztérium véleményét. 13. Dönt külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről. 14. Megállapítja a bentlakásos szociális intézményben élő ellátottak személyi térítési díját, amennyiben az ellátott ingyenes ellátásban részesül, amennyiben a személyi térítési díjat részben vagy egészben a tartásra köteles és képes személy fizeti meg, illetve ha a személyi térítési díj részben vagy egészben az ellátott vagyonának terhére kerül megállapításra. 15. Engedélyezi a szociális intézményben élő ellátott után fennálló térítési díj hátralék eltörlését, a megyei önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott értékhatár felett. 16. Dönt a személyi térítési díj összegéről, ha a fizetésre kötelezett a személyi térítési díj öszszegét vitatja, vagy annak csökkentését vagy elengedését kéri. 17. Jóváhagyja a megyei önkormányzat intézményeinek szervezeti és működési szabályzatát. Jóváhagyja az egészségügyi intézmény házirendjét. 18. Egyetértési jogot gyakorol közgyűjteményi és közművelődési intézményben magasabb vezető megbízása esetében és annak visszavonásakor. 19. Törvényben meghatározott esetekben megállapítja a bírósági ülnöki megbízatás megszűnését és erről értesíti az illetékes bíróság elnökét. 20. A megyei önkormányzat közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervére épített szakvéleményt ad a helyi önkormányzat részére új közoktatási intézmény létesítése, feladatának bővítése; közoktatási intézmény, illetve egyes szolgáltatás ellátásának megszűntetése; a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését ellátó óvoda, iskola, továbbá a logopédiai intézet működési körzetének megállapításához; önkormányzati tulajdonban álló nevelési-oktatási intézmény tulajdoni vagy fenntartói jogának világnézeti alapon szerveződő vagy más fenntartónak részben vagy egészben történő átadása esetében. 21. Véleményezi az érintett települési önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások által készített szociális szolgáltatás-tervezési koncepciókat. 22. Jóváhagyja az intézményi közoktatási minőségfejlesztési tervet, valamint intézményi közoktatási esélyegyenlőségi tervet. 23.Ha a fenntartásában álló szociális intézmények működésének ellenőrzése során jogszabálysértést állapít meg, intézkedik annak megszüntetéséről. 24.Elbírálja a szociális intézmény vezetőjéhez benyújtott elhelyezési kérelem elutasítása ellen

5 5 érkezett panaszt. 25. Elbírálja a szociális intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó intézményvezetői döntés ellen benyújtott panaszt. 26. Dönt a kötelezettségvállalásokról a vagyonrendelet figyelembevételével. 27. Meghozza a megyei önkormányzat közbeszerzési eljárásait lezáró döntést. Jóváhagyja a megyei önkormányzat közbeszerzési szabályzatát. 28. Meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést A költségek biztosítása mellett szakmai ellenőrzést indíthat megyei szinten a megyei közoktatási fejlesztési terv és az oktatáspolitikai célkitűzések előkészítése, megvalósulásának megismerése céljából. 30. Elbírálja a szociális intézményben tett korlátozó intézkedés ellen érkező panaszt. 31. Elbírálja a szociális intézmény vezetőjéhez intézett panaszt, amennyiben annak az intézményvezető a rendelkezésére álló 15 nap alatt nem tesz eleget, illetve amennyiben a kapott választ a panasztevő nem fogadja el. 32. Önkormányzati hatósági ügyben első fokon átruházott hatáskörben a Megyei Közgyűlés elnöke jár el. 33. Jóváhagyja a megyei önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi intézmények szakmai programját. 34. A gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek esetében a jogszabályban előírt képesítési feltételek alól, a vezetői megbízás betöltése érdekében, a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetében felmentést adhat. 35.Egyetértési jogot gyakorol a nevelési-oktatási intézmény vezetője által rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatti rendkívüli szünet elrendelése esetében, ha a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható.

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje A Bizottság fő feladatai Egészségpolitika területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje 1. Dönt az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval,

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A tanügyigazgatás a köznevelés mint alkotmányos közfeladat megszervezésének, irányításának, jogi szabályozásának államilag meghatározott rendszere, a közneveléssel összefüggő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. november 27. XIX. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 8 IV. Hirdetmények 10 2 I. Személyi rész Heves

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 6913 Csanádpalota Szent István u. 46. 2008. Tartalomjegyzék A szervezeti

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Általános rész 3 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai 3 2 Az intézmény szervezete 5 3 Vezetői testület, vezetői struktúra és feladatok 8 4 Alkalmazotti közösség 25

Részletesebben

KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben