MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG"

Átírás

1 Adószám: Bírósági bejegyzés száma: 16.Pk /2001/6. MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS december 31.

2 TARTALOMJEGYZÉK A. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG*... 3 B. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS*... 4 C. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA A Magyar Birkózó Szövetség célja és feladata A Szövetség könyvvezetése, beszámoló készítése, közhasznúsági jelentésének elfogadása és közzététele Zárási határidők A Szövetség Számviteli politikája TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK A Magyar Birkózó Szövetség alakulása, alapító tagjai Szervezeti változások Vezető tisztségviselők díjazása Egyéb tájékoztatások A beszámoló aláírására jogosult AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ALAKULÁSA VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET BEMUTATÁSA Pénzügyi, likviditási helyzet bemutatása Mobil eszközök Befektetett eszközök megoszlása december 31-én MÉRLEGADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA Immateriális javak alakulása Tárgyi eszközök alakulása FORGÓESZKÖZÖK ALAKULÁSA Készletek alakulása Követelések alakulása Pénzeszközök alakulása AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ALAKULÁSA SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA CÉLTARTALÉKOK ALAKULÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ALAKULÁSA PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ALAKULÁSA EREDMÉNYKIMUTATÁS-ADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI KÖLTSÉGNEMEK FELOSZTÁSA KÖLTSÉGNEMEK BEMUTATÁSA Anyagjellegű ráfordítások alakulása Személyi jellegű ráfordítások alakulása Értékcsökkenési leírás alakulása Egyéb ráfordítások alakulása Pénzügyi műveletek ráfordításának alakulása TÁRSASÁGI ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA TISZTSÉGVISELŐI ÉS CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSA CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK D. KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK (TERV ÉS TÉNY) SZAKMAI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK E. KAPOTT TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK (TERV ÉS TÉNY) F. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Versenysport- élsport támogatása projekt Az utánpótlás-nevelés programjai Kozma István Birkózó Akadémia Egyesületek támogatása program Ellenőrzések Egyesületi támogatások elektronikus Elszámoló Rendszere Sportdiplomáciánk Szervezet működtetés és fejlesztés programról G. ALÁÍRÁS, HITELESÍTÉS

3 A. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG* DECEMBER 31. Sor- Szá m Előző év (adatok ezer Forintban) Előző év(ek) Tárgyév mód. 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-5. sorok) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B) FORGÓESZKÖZÖK ( sorok) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) sor D) SAJÁT TŐKE ( sorok) I. Induló tőke/ Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/ Eredménye III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Budapest, április a szervezet képviselője * A jelen dokumentumban szereplő mérleg és eredmény-kimutatás kizárólag tájékoztató jellegű, a hivatalos mérleg és eredménykimutatás az OBH PK-442 számú nyomtatványában található!

4 B. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS* Sorszá m DECEMBER 31. Előző év (adatok ezer Forintban) Előző év(ek) Tárgyév mód. 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből: - tagdíj alapítótól kapott befizetés támogatások Pénzügyi műveletek bevételei B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Budapest, április a szervezet képviselője * A jelen dokumentumban szereplő mérleg és eredmény-kimutatás kizárólag tájékoztató jellegű, a hivatalos mérleg és eredménykimutatás az OBH PK-442 számú nyomtatványában található! 4

5 C. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA Szövetség megnevezése Rövidített megnevezése Besorolása Magyar Birkózó Szövetség MBSZ közhasznú szervezet Székhelye 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Cél szerinti tevékenysége Vállalkozási tevékenysége Birkózó élsport Reklámtevékenység Adószáma Statisztikai számjele Bírósági végzés száma 16. Pk /2001/6 Bejegyzés száma 4 Szövetség időtartama 1921-ben határozatlan időtartamra jött létre Üzleti éve A Szövetség elnöke Németh Szilárd 1213 Budapest, Sügér u. 9. A Szövetség főtitkára Farkas Tibor 1172 Budapest, Besenyszög u. 17. Beszámolót készítette PM regisztrációs száma Választott könyvvizsgáló MKVK száma Átlagos állományi létszám Saját tőke Mérleg főösszege Varga Ernő Borsosné Pál Ildikó egyéni könyvvizsgáló fő eft eft 5

6 2. A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA 2.1 A Magyar Birkózó Szövetség célja és feladata A Magyar Birkózó Szövetség (a továbbiakban a Szövetség ) országos sportági szakszövetség, munkája során közfeladatot lát el. Fő feladata a verseny és élsport szervezése irányítása, fejlesztése, valamint a Szövetség tagjai érdekeinek képviselete. Célja elérése érdekében biztosítja a verseny és élsport működéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket. Ennek keretében meghatározza a bajnoki, a nemzetközi és egyéb versenyek időpontját, az azokon való részvétel feltételeit, irányítja és felügyeli a sportág utánpótlás nevelését, képviseli a sportágat belföldön és külföldön, megalkotja működését szolgáló belső szabályzatokat, a sportág érdekeit szolgáló gazdálkodási tevékenységet folytat. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységre fordítja. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Választásokon jelöltet nem állít. A Szövetség működéséhez szükséges bevételeit döntő többségben az államháztartás alrendszereitől kapja. Közhasznúsági tevékenységét az általánostól eltérő szabályozás mellett végezi. A Szövetség - mint társadalmi szervezet a társasági adónak alanya. Az általánostól eltérő szabályozásból következik, hogy adókötelezettsége megállapítása során speciális előírásokat alkalmaz. A Szövetség közhasznú tevékenységéből és vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit, költségeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. A közvetlenül nem mérhető költségek és ráfordítások mérlegkészítéskor a bevétel arányában felosztásra kerülnek. 2.2 A Szövetség könyvvezetése, beszámoló készítése, közhasznúsági jelentésének elfogadása és közzététele A Szövetség könyvvezetését a kettős könyvvitel rendszerében vezeti és közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. A Szövetség egyszerűsített éves beszámolóját, eredménykimutatását, közhasznúsági jelentését és az azt alátámasztó könyvvezetését a számvitelről szóló évi C. törvény, továbbá a CLXXV. számú törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) betartásával készítette el. Ennek megfelelően a beszámoló tartalmára, formájára vonatkozóan a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait alkalmazta. A közhasznú beszámoló elfogadása a legfőbb szerv (közgyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartozik. Kizárólag csak könyvvizsgálói záradékkal ellátott beszámoló kerülhet a testület elé elfogadásra. A Szövetség, mint a Bíróságon bejegyzett közhasznú szervezet köteles a közhasznú beszámolóját nyilvánosságra hozni. A Szövetség ezen közzétételi kötelezettségének a székhelyén történő betekinthetőséggel, valamint az Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe helyezéssel tesz eleget. 2.3 Zárási határidők A szövetség havi zárása és a főkönyvi kivonat készítése a tárgyhót követő hó 15. A mérlegkészítés időpontja a beszámolási évet követő év február 29. napja. 6

7 2.4 A Szövetség Számviteli politikája A Szövetség Számviteli politikájában határozta meg a gazdálkodására jellemző azon szabályokat, előírásokat és módszereket, amelyeket a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek tartott, illetve ami a megbízható valós képet biztosította a vezetés részére. A szövetség készletgazdálkodást nem folytat. A beszerzett anyagok és áruk, a felmerülés időpontjában elsődlegesen az "5"-ös számlaosztály megfelelő számláin kerülnek költségként könyvelésre. A szigorú elszámolás biztosítása érdekében a felmerült költségek másodlagosan, a 6-os 7-es számlaosztályban a felmerülésük helye szerint is kimutatásra kerülnek. (A munkaszámos nyilvántartás az elszámoltatás, beszámolók és kimutatások elkészítésének alapdokumentuma.) A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységre jutó általános költségek és ráfordítások év végén a bevétel arányában kerülnek felosztásra. Értékelési eljárások: Az értékelési eljárások a bázis évhez viszonyítva nem változtak meg. Az eszközök és források értékelése a számviteli törvény szellemében és a számviteli politikában megfogalmazott elvek szerint történik. Eszközök értékelése: A Szövetség a befektetett és forgóeszközeit beszerzési költségen tartja nyilván. Beszerzési érték részeként vesszük figyelembe mindazt a ráfordítást, amely az eszköz beszerzése érdekében a beszállításig és az üzembe helyezésig felmerült és az eszközhöz egyedileg hozzárendelhető. A belföldi követeléseket a kiszámlázott és a másik fél által elismert összegben tartjuk nyilván mindaddig, amíg ki nem egyenlítették, illetve behajthatatlanná válás esetén hitelezési veszteségként le nem írtunk. A külföldi pénzértékre szóló követelést és kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken tartjuk nyilván könyveinkben, kivéve a forintért vásárolt valutát. Ebben az esetben a ténylegesen fizetett forint alapján, vételi árfolyamon kerül meghatározásra a bekerülési érték. A külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek a mérleg fordulónapjáig átértékelésre kerültek. A deviza és valuta készletek átértékelése megtörtént. Összevontan árfolyamveszteség keletkezett, amit a pénzügyi műveletek ráfordításai között számoltunk el. Források értékelése: A leltárral alátámasztott Mérleg forrás oldala mutatja meg, hogy a kimutatott eszközöknek mi az eredete, forrása. A számviteli törvény értelmében a forrásokat könyv szerinti értéken tartjuk nyilván. Az amortizáció elszámolása: Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris módszerrel történik. A tárgyi eszközök használati ideje összhangban van a számviteli politikában rögzített leírási kulcsokkal. Az értékcsökkenés leírása havonta kerül elszámolásra és könyvelésre. Az értékhatár alatti eszközök használatbavételkor egy összegben költségként elszámolásra kerülnek. A beszámolási időszakban beszerzett eszközökre egyedileg maradványértéket nem állapítottunk meg. A beszámolási időszakban értékvesztést nem számoltunk el, mivel a mérleg fordulónapján lejárt kétes vevő követelésünk nem volt. Az üzleti évben behajthatatlan követelés leírására nem került sor. Az üzleti évben céltartalék képzésére nem került sor. Az aktív időbeli elhatárolások e Ft összegben kerültek kimutatásra (ebből eft kapott támogatás bevételeként), a passzív időbeli elhatárolások eft (ebből eft következő időszakot érintő támogatás) összegben kerültek kimutatásra, amelyből a beszámolási időszakban befolyt, de a következő adóévben továbbutalásra kerülő EMMI támogatás e Ft. A fennmaradó összeg a támogatások terhére beszerzett eszközök még nem értékcsökkentett része miatt passzivált támogatási bevételekből, valamint eft költség passzív időbeli elhatárolásból áll. 7

8 A mérlegben kimutatott eszközök és források december 31-i fordulónappal leltározásra, illetve egyeztetésre kerültek. A beszámolási időszakban a tárgyi eszközök vonatkozásában selejtezés történt, ennek eredményhatása nem volt. Terven felüli értékcsökkenési leírás nem volt. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A mérlegben és az eredménykimutatásban feltüntetett adatok összehasonlíthatóak az előző egyszerűsített éves beszámoló adataival. A mérleg alapja a szövetség számlarendjének megfelelően a december 31-i fordulónappal készített főkönyvi kivonat. A közhasznúsági beszámoló mérlege, könyvvizsgáló által hitelesített. Az egyszerűsített éves beszámoló adatai összhangban vannak a társasági adóbevallással, annak alapját képezik. 3. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 3.1 A Magyar Birkózó Szövetség alakulása, alapító tagjai A Magyar Birkózó Szövetség évben alakult, alapító tagjai belföldi sportegyesületek. 3.2 Szervezeti változások A Magyar Birkózó Szövetség rendkívüli közgyűlése október 6-i határozatával a 2018-as Birkózó Világbajnokság Szervezőbizottságának, mint a Szövetségen belüli, önálló gazdálkodással rendelkező szervezeti egységének a létrehozásáról döntött. A Szervezőbizottság külön Szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik, elnöke a Szövetség Elnöke. A Szervezőbizottság mandátuma feburár 28-ig tartott. 3.3 Vezető tisztségviselők díjazása A Magyar Birkózó Szövetség elnöke Németh Szilárd és alelnöke, Kovács István díjazás nélkül, Komáromi Tibor, a Szövetség alelnöke, mint a szövetség sportigazgatója, illetve Farkas Tibor főtitkár munkaviszony keretében látja el tisztségviselői feladatait, Bacsa Péter, a Szövetség ügyvezető alelnöke a 2018-as UWW Birkózó Világbajnokság Szervezőbizottságának Operatív Igazgatójaként e feladatköre után megbízási díjban részesült. 3.4 Egyéb tájékoztatások Kutatást, kísérleti fejlesztés nem végzett a szövetség. Környezetvédelmi garanciális kötelezettsége a szövetségnek nem volt. Veszélyes hulladékot nem termelt és nem tárolt. Zálogjoggal vagy egyéb jogokkal biztosított kötelezettsége nincs. Költségvetésből kapott támogatással tételesen elszámolt. Külföldi fizetőeszközben nyilvántartott követelések és kötelezettségek az üzleti év fordulónapján átértékelésre kerültek. A választott forintérték meghatározási módszer: MNB árfolyam. 3.5 A beszámoló aláírására jogosult Farkas Tibor főtitkár (1172 Budapest, Besenyszög u. 17.) 8

9 4. AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ALAKULÁSA (adatok eft-ban) Nyitó ( ) Megoszlás (%) Záró ( ) Megoszlás (%) A. Befektetett eszközök ,4% ,8% I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,0% ,3% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,5% ,5% B. Forgóeszközök ,2% ,5% I. KÉSZLETEK ,3% ,8% II. KÖVETELÉSEK ,5% ,2% IV. PÉNZESZKÖZÖK ,4% ,6% C. Aktív időbeli elhatárolások ,5% ,6% ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,0% ,0% D. Saját tőke ,7% ,1% I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE - 0,0% - 0,0% II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY ,6% ,5% V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV ,1% ,5% VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEV. 22 0,0% 157 0,0% E. Céltartalékok 0,0% ,6% F. Kötelezettségek ,0% ,6% I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG - 0,0% - 0,0% II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ,0% ,6% G. Passzív időbeli elhatárolások ,3% ,7% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.: ,0% ,0% 5. VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET BEMUTATÁSA 5.1 Pénzügyi, likviditási helyzet bemutatása Mutató megnevezése Előző év (%) Tárgyév (%) Index (%) Rövidtávú likviditási mutató I. 2301% 136% -94% Rövidtávú likviditási mutató II. 2313% 139% -94% Eladósodottsági mutató 2321% 142% -94% 5.2. Mobil eszközök Előző év (eft) Tárgyév (eft) Változás % Pénzeszközök % Követelések % Készletek % Összes mobil eszköz: % Rövid lejáratú kötelezettségek % Pénztöbblet: % 5.3 Befektetett eszközök megoszlása december 31-én Előző év (eft) Tárgyév (eft) Változás (%) Immateriális javak ,47% Tárgyi eszközök ,22% Összesen: ,97% 9

10 6. MÉRLEGADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 6.1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA Immateriális javak alakulása Nyitó ( ) Növekedés Csökkenés adatok eft-ban Záró ( ) Bruttó érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Értékcsökkenés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Nettó érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek A tárgyévben immateriális javak körében 1 db szoftver selejtezésére került sor. Tárgyi eszközök alakulása adatok eft-ban Nyitó Záró ( ) Növekedés Csökkenés ( ) Bruttó érték Idegen helyen tárolt birkózószőnyegek Sporteszközök Irodai, igazgatási berendezések Járművek Sportorvosi berendezések Bérelt ingatlanon végzett beruh Beruházások Értékcsökkenés Idegen helyen tárolt birkózószőnyegek Sporteszközök Irodai, igazgatási berendezések Járművek Sportorvosi berendezések Bérelt ingatlanon végzett beruh Nettó érték Idegen helyen tárolt birkózószőnyegek Sporteszközök Irodai, igazgatási berendezések Járművek Sportorvosi berendezések Beruházások Az eszközöket a Szövetség év végén leltározta, leltárhiányt, leltártöbbletet nem tárt fel. 10

11 Tárgyév során a tárgyi eszközöket érintően irodai eszközöket selejtezett, illetve a lomtalanítás során a selejtezett eszközöket elszállíttatta. 6.2 FORGÓESZKÖZÖK ALAKULÁSA Készletek alakulása Előző év (eft) Tárgyév (eft) Változás (%) Birkózó sportruházat ,97% Egyéb készletek ,00% Közvetített szolgáltatások - - 0,00% ,99% A készletek között kimutatott év végén felleltárazott szerelés értéke azok szétosztása okán csökkent. Követelések alakulása Előző év (eft) Tárgyév (eft) Változás (%) UWW egyenleg % Vevőkövetelés - alaptevékenység % Vevőkövetelés - vállalkozási tevékenység % Kauciók % NAV Vámköltség, vámletét egyenleg % Szállító túlfizetés 3-100% % A követelésekre értékvesztés elszámolása nem volt indokolt. Pénzeszközök alakulása Előző év (eft) Tárgyév (eft) Változás (%) Forintpénztár % Valutapénztárak % Forint bankszámlák % Devizás bankszámlák % % 6.3 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ALAKULÁSA Előző év (eft) Tárgyév (eft Változás (%) Támogatások aktív időbeli elhatárolása % Egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása - - 0% Költségek aktív időbeli elhatárolása % % A tárgyévet érintő, 2018-ban kiszámlázott egyéb bevétel nem volt. 11

12 6.4 SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA Előző év Előző évi Tárgyévi Tárgyév (eft) eredmény eredmény (eft) Induló tőke Tőkeváltozás / Eredmény Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből A saját tőke tárgyévi alakulását a tárgyévi eredményen kívül más nem befolyásolta. 6.4 CÉLTARTALÉKOK ALAKULÁSA Előző év (eft) Tárgyév (eft) Változás (%) EMMI évi támogatás-visszafizetést érintő céltartalék % 2018-as Birkózó Világbajnokságot érintő kötelezettségek céltartaléka % % 6.5 KÖTELEZETTSÉGEK ALAKULÁSA Előző év (eft) Tárgyév (eft) Változás (%) Belföldi szállítók % Közbeszerzési ajánlati biztosíték % NAV adók-járulékok (adófolyószámla) % Jövedelem-elszámolás % Kapott előlegek % Külföldi szállítók % Visszautalandó vevői túlfizetések % Egyéb kötelezettség % % A szállítói kötelezettség állományának jelentős növekedése azzal indokolható, hogy a 2018-as birkózó világbajnokságot érintő konzorciumi elszámolások év végéig kerültek benyújtásra, így ezek pénzügyi rendezése csak 2019-ben történhetett meg. 6.6 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ALAKULÁSA Előző év (eft) Tárgyév (eft) Változás (%) Támogatások passzív időbeli elhatárolása % Térítés nélkül kapott eszköz érétke % Költségek passzív időbeli elhatárolása % Egyéb bevételek passzív elhatárolása % % A passzív időbeli elhatárolások lényeges csökkenésének oka, hogy az MBSz a 2018-as birkózó világbajnokságra kapott támogatási összeget felhasználta. 12

13 7. EREDMÉNYKIMUTATÁS-ADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 7.1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI Előző év Tárgyév Változás index (%) 1. Közhasznú működésre kapott támogatások ,75% Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ,00% - Körcsarnok felújítás ,00% Emberi Erőforrások Minisztériuma ,66% - ORV ,79% - Sport XXI. Program ,00% - Működési támogatás ,61% - Szakmai támogatás ,50% - Héraklész program ,75% - SFK Egyesületi támogatás ,68% - SFK verseny és élsport ,76% - SFK ELIT Akadémia ,65% - SFK Szervezetfejlesztés ,22% - SFK Duna Kupa ,00% - Egyéb támogatás ,00% évi UWW Birkózó Világbajnokság ,01% - U23 EB (2017), Serdülő EB (2018), Magyar Nagydíj támogatás ,57% Jogi és természetes személyek ,62% 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel ,77% - U23 EB részvételi díjak ,00% as VB jegybevétel ,00% - Külföldi szervezetek részvételi díjai ,41% - Külföldi igazolás versenyengedély ,10% - Átigazolásból fakadó versenyengedély ,09% - Versenyengedélyek ,27% - Nemzetközi kiutazások bevétele ,66% - Nevezési díj, részvételi díj, liszensz díj ,31% 4. Tagdíjból származó bevételek ,94% 5. Egyéb bevétel ,30% - Pénzügyi műveletek bevétele ,75% - Egyéb bevételek ,77% KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ,21% Megállapítható, hogy az előző évhez képest a közhasznú bevételek több, kétszeres mértékben növekedtek. Az EMMI támogatási bevételek között jelentős elem a évi UWW Birkózó Világbajnokság kapcsán felhasznált bevételrész. 13

14 7.2 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI Előző év (eft) Tárgyév (eft) Változás index (%) Bérleti díjak bevétele % Továbbterhelt költségek bevétele % Hirdetési díjak % % Megállapítható, hogy a vállalkozási célú bevételek növekedtek, ennek elsődleges oka azok eseti jellege volt. A Szövetség 2016-ban indította útjára a Karfiolfül című magazinját, amelyet érintően hirdetési díjbevételeket tudott elszámolni, 2018-ban ezen hirdetési díjbevétel növekedett. 7.3 KÖLTSÉGNEMEK FELOSZTÁSA Érték (eft) Összes bevétel Költséggel ellentételezett bevétel Bevétel a megosztáshoz Vállalkozási bevétel Közhasznú bevétel Vállalkozási bevétel aránya 0,54% Közhasznú bevétel aránya 99,46% A költségek vállalkozási és közhasznú tevékenységhez kapcsolása a bevételek közhasznú, illetve vállalkozási jellegéhez kapcsolódóan, ugyanolyan arányban kerülnek felosztásra. A vállalkozási célú költségek az összes költség 0,54%-át teszik ki. A közhasznú költségek az összes költség 99,46 %-át teszik ki. adatok eft-ban Összes költség Bevétellel ellent. Közhasznú költség Vállalkozási költség 1. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai

15 7.4 KÖLTSÉGNEMEK BEMUTATÁSA Anyagjellegű ráfordítások alakulása Előző év (eft) Tárgyév (eft) adatok eft-ban Változás index (%) Bérleti díj ,49% Versenyrendezés, szervezés költségei ,55% Szállásköltség ,46% Utaztatási, szállítási költségek ,02% Anyagköltség ,72% Őrzés-védelmi költségek ,00% Hirdetési díjak, reklám ,00% Külföldi versenyek, edzőtáborok költsége ,57% Ügyviteli költségek ,60% Filmgyártás, videókészítés ,00% Sportszolgáltatások ,65% Egészségügyi szolgáltatások ,82% Marketingköltségek ,16% Liszensz díjak ,96% Egyéb ,02% Újságírói, hírügynökségi szolgáltatás ,00% Hatósági díjak, bankköltség ,85% Informatikai szolgáltatások ,32% Biztosítás költsége ,61% Posta, telefon, internet költsége ,32% Vízumdíjak ,43% Karbantartási költségek ,24% UWW Jogdíjak, nevezési, regisztrációs díjak ,92% Továbbképzés költségei ,69% ,54% Személyi jellegű ráfordítások alakulása Előző év (eft) Tárgyév (eft) 15 adatok eft-ban Változás index (%) Bérköltség ,46% Személyi jellegű egyéb kifizetés ,21% Bérjárulékok ,42% Értékcsökkenési leírás alakulása ,85% Előző év (eft) Tárgyév (eft) adatok eft-ban Változás index (%) Terv szerinti értékcsökkenési leírás ,60% ,60%

16 A korábbi évekhez képest nőtt az értékcsökkenési leírás összege, amelynek oka, hogy a Szövetség a tárgyév során új eszközöket szerzett be. Egyéb ráfordítások alakulása Előző év (eft) Tárgyév (eft) adatok eft-ban Változás index (%) Egyesületi továbbadott támogatás ,35% Céltartalék képzés ,00% Egyéb tételek ,00% Készletek értékvesztése ,00% Egyesületi továbbadott támogatás - előző év ,35% Kártérítés, cégautó ktg, kerekítés, egyéb ,24% Adományok ,00% Gépjárműadó ,33% Cégautóadó ,00% Szakosztályi támogatás ,00% ,54% Pénzügyi műveletek ráfordításának alakulása Előző év (eft) Tárgyév (eft) adatok eft-ban Változás index (%) Realizált árfolyamveszteség ,59% Év végi devizás átértékelés nem realizált árfolyamkül ,00% Fizetett banki kamat ,00% ,97% 16

17 8. TÁRSASÁGI ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA Kedvezményezett vállalkozási tevékenység bevétele az összes bevétel 15 %-a. Összes bevétel Összeg x 15% A vállalkozási tevékenység árbevételének kedvezményezett mértéke nagyobb, mint a vállalkozási tevékenységből elért árbevétel, valamint az adóév december 31-én az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozásunk nincs, ezért a szövetségnek társasági adófizetési kötelezettsége nem áll fent. Érték (eft) Összes bevétel Költséggel ellentételezett bevétel Bevétel a megosztáshoz Vállalkozási bevétel Közhasznú bevétel Vállalkozási bevétel aránya 0,54% Közhasznú bevétel aránya 99,46% adatok eft-ban Összes költség Bevétellel ellent. Közhasznú költség Vállalkozási költség 1. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Társasági adóalapot módosító tételek bevétel arányosan: Jogcím megnevezése Előző év (eft) Tárgyév (eft) Vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye Adóalap növelő tételek (vállalkozási tevékenység arányos) Szt. alapján elszámolt értékcsökkenés Céltartalék Nem váll. tev. költség, ráfordítás Adóalap csökkentő tételek (vállalkozási tevékenység arányos) Tao. Alapján elszámolt értékcsökkenés Adóalap Adófizetési kötelezettség: 0 0 A Szövetségnél a tárgyév során adót érintő hatósági ellenőrzésre nem került sor. Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot, állapíthat meg. A Szövetség vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Szövetségnek ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat. 17

18 9. TISZTSÉGVISELŐI ÉS CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK 9.1 TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSA Tisztségviselő neve Tisztsége Éves rendszeres juttatása bruttó bérköltség, illetve megbízási díj (eft) Németh Szilárd elnök nincs Bacsa Péter alelnök Kovács István alelnök nincs Komáromi Tibor alelnök Farkas Tibor főtitkár Összesen: CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK Az egyesületek részére a beszámolási időszakban az Egyesületek Támogatása működési célra eft került kiutalásra. A Szövetség a juttatásokat az EMMI /2018. iktatószámú, illetve az EMMI /2017. iktatószámú szerződésben rögzített feltételek szerint folyósította, illetve számoltatta el. 18

19 D. KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK (TERV ÉS TÉNY) 1. SZAKMAI KIADÁSOK december 31. (adatok forintban) TÉNY TERV FELNŐTTEK ÖSSZESEN FELNŐTT EGYÉB Felnőtt egyéb - Egészségügyi (dologi) kiadások Felnőtt egyéb - Eszköz, sportszer Felnőtt egyéb - Személyi jellegű kiadások FELNŐTT NŐI Felnőtt női - Hazai edzőtábor, kf. edzőpartner Felnőtt női - Hazai edzőtáborok Felnőtt női - Kiemelt versenyek Felnőtt női - Nk. versenyek, edzőtáborok FELNŐTTEK KÖTÖTTFOGÁS Felnőtt kötöttfogás - Hazai edzőtábor, kf. edzőpar Felnőtt kötöttfogás - Hazai edzőtáborok Felnőtt kötöttfogás - Kiemelt versenyek Felnőtt kötöttfogás - Nk. versenyek, edzőtábor FELNŐTTEK SZABADFOGÁS Felnőtt szabadf. - Hazai edzőtábor, kf. edzőpartne Felnőtt szabadf. - Hazai edzőtáborok Felnőtt szabadf. - Kiemelt versenyek Felnőtt szabadf. - Nk. versenyek, edzőtáborok UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN DIÁK, SERDÜLŐ Diák, serdülő - Hazai edzőtáborok Diák, serdülő - Kiemelt verseny Diák, serdülő - Nk. versenyek, edzőtáborok JUNIOR KÖTÖTTFOGÁS Junior kötöttf. - Hazai edzőtáborok Junior kötöttf. - Kiemelt versenyek Junior kötöttf. - Nk. verseny, edzőtábor JUNIOR NŐI Junior női - Hazai edzőtáborok Junior női - Kiemelt versenyek Junior női - Nk. versenyek, edzőtáborok JUNIOR SZABADFOGÁS Junior szabadf. - Hazai edzőtáborok Junior szabadf. - Kiemelt versenyek Junior szabadf. - Nk. verseny, edzőtábor KADETT KÖTÖTTFOGÁS Kadett kötöttf. - Hazai edzőtáborok

20 Kadett kötöttf. - Kiemelt versenyek Kadett kötöttf. - Nk. versenyek, edzőtáborok KADETT NŐI Kadett női - Hazai edzőtáborok Kadett női - Kiemelt versenyek Kadett női - Nk. versenyek, edzőtáborok KADETT SZABADFOGÁS Kadett szabadf. - Hazai edzőtáborok Kadett szabadf. - Kiemelt versenyek Kadett szabadf. - Nk. versenyek, edzőtáborok UTÁNPÓTLÁS EGYÉB Utánpótlás egyéb - Egészségügyi (dologi) kiadások Utánpótlás egyéb - Eszköz, sportszer Utánpótlás egyéb - Kozma Akadémia szakmai kiadások Utánpótlás egyéb - Kozma Akadémia személyi jellegű Utánpótlás egyéb - Személyi jellegű kiadások ESEMÉNYEK ÖSSZESEN HAZAI RENDEZÉSŰ ESEMÉNYEK Egyéb események - Egyéb rendezvények Hazai rendezésű események - GP, U15 EB Hazai rendezésű események - Egyéb hazai verseny Hazai rendezésű események - ORV, Duna Kupa EGYÉB SZAKMAI KIADÁSOK (KÖLTSÉGEK) ÖSSZESEN Egyéb szakmai - Edzőképzés Egyéb szakmai - KSF továbbadott szakosztályi tám Egyéb szakmai - Oviprogram Egyéb szakmai - SE eredményességi támogatás Egyéb szakmai - Sportdiplomáciai feladatok Egyéb szakmai - Szabadidősport Egyéb szakmai - Szakmai továbbk., oktatás, konf SZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZESEN Külön tervezve: UWW 2018-as Birkózó Világbajnokság költségei SZAKMAI KIADÁSOK FŐÖSSZESEN

21 2. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK december 31. (adatok forintban) TÉNY TERV MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (KÖLTSÉGEK) ÖSSZESEN Egyéb működési - Személyi jellegű Egyéb működési - Bérleti díjak (iroda, edzőterem) Egyéb működési - Anyagjellegű Egyéb működési - Értékcsökkenés Egyéb működési - Beruházás jellegű kiadások Egyéb működési - Kommunikáció, marketing Egyéb működési - Utazási ktsg., biztosítás Egyéb működési - Versenyengedélyek és UWW kiadások Egyéb működési - Ügyviteli költségek Egyéb működési - Telefon, posta, hírlap Egyéb működési - Jogi szolgáltatás Egyéb működési - Pénzügyi műveletek ráfordításai Kapcsolat a beszámolóval: SZAKMAI KIADÁSOK FŐÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (KÖLTSÉGEK) ÖSSZESEN MUNKASZÁMOKON KÖLTSÉGCSÖKKENTŐKÉNT: BESZÁMOLÓ SZERINTI ÖSSZES KÖLTSÉG:

22 E. KAPOTT TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK (TERV ÉS TÉNY) december 31. (adatok forintban) TÉNY TERV EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÖSSZESEN EMMI - Működési támogatás EMMI - Szakmai támogatás EMMI - Héraklész program EMMI - Olimpiai Reménységek Versenye EMMI - Sport XXI EMMI - Egyéb kapott támogatások EMMI - KSF Verseny-, élsport EMMI - KSF Elit akadémia EMMI - KSF szervezetfejlesztés EMMI - KSF Egyesületi támogatás EMMI - U15 EB EMMI - Magyar Nagydíj EGYÉB BEVÉTEL ÖSSZESEN Egyéb - Versenyengedélyek Egyéb - Átigazolásból fakadó versenyengedély Egyéb - Bírói tagdíj Egyéb - Nemzetközi utaztatás Egyéb - Rendezvények bevétele Egyéb - Nemzetközi versenyengedély Egyéb - Külföldi szervezetek részvétele Egyéb - UWW Credit Egyéb - Pénzügyi műveletek bevétele Egyéb - egyéb Egyéb jogi és természetes személyek támogatásai REKLÁMTEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Év végi elhatárolás ÖSSZES BEVÉTEL Külön tervezve: UWW 2018-as Birkózó Világbajnokság bevétele (Felhasznált EMMI támogatás és saját bevételek) BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN Kapcsolat a beszámolóval: ÖSSZES TÉNYBEVÉTEL A TEVREZÉSI STRUKTÚRÁBAN: MUNKASZÁMOKON KÖLTSÉGCSÖKKENTŐKÉNT: BESZÁMOLÓ SZERINTI ÖSSZES BEVÉTEL:

23 F. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Birkózó Szövetség évben is a szakmai és működési feladatainak ellátását döntő mértékben az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által, valamint saját bevételeiből biztosította. Sportágfejlesztési koncepciónkat évben is 4 fő projektben határoztuk meg: Verseny- élsport támogatása (EMMI/KSF) Utánpótlás-nevelés támogatása (EMMI/KSF/Elit Akadémia/Héraklész /Sport XXI/ORV) Egyesületi támogatás (EMMI/KSF) Szervezet működtetésének és fejlesztésének támogatása (EMMI/KSF) Az EMMI Kiemelt Sportágfejlesztési Programja (KSF) mind a négy projektet, valamint az EMMI szakmai és működési alaptámogatása a verseny- élsport projekthez és az Utánpótlás-nevelés programjaihoz nyújtottak hathatós támogatást. 1. A Versenysport- élsport támogatása projekt A Verseny- élsport projekt a szakmai piramis csúcsát jelenti. A projekten belül több program jelent meg: szakmai program (hazai és nemzetközi versenyrendezés, versenyeztetés, edzőtáboroztatás, részvételi díjak, utazási költségek, utazási adminisztrációs díjak, létesítményhasználat), sportág népszerűsítése (rádió, televízió, világháló, nyomtatványok), egészségügyi ellátás (táplálék kiegészítők, gyógyszerek, kötszerek, egészségügyi szolgáltatások-, ellátások), szakmai konferenciák (bérleti-, előadói díjak) vonatkozásában. A 2018-as évben a felnőtt válogatottak (kötöttfogás, szabadfogás, női) kiemelt feladata a kontinentális és világversenyekre való felkészülés az azon való sikeres szereplés volt. A fő cél természetesen a budapesti hazai rendezésű felnőtt világbajnokságon sikeres és eredményes szereplés volt. Kötöttfogásban világbajnoki címet szerzett Bácsi Péter, további két II. helyezést értünk el Korpási Bálint, Lőrincz Tamás révén. Kiss Balázs pedig gigászi küzdelem után szorult az V. helyre. Szabadfogásban pontszerző, V. helyezést ért el a honosított Pavlo Oliinyk. Sajnos a fogásnemnek sem sikerült érmet szereznie. A nők versenyében Barka Emese álhatott a dobogó legalsó fokára, ő bronzérmet szerzett. Sastin Marianna nagy küzdelemben vesztette el a bronz csatát és lett V. V. helyezést szerzett Németh Zsanett is. Sajnos egy komolyabb sérülés miatt nem tudott kiállni a bronzmérkőzésre. Összességében válogatottjaink jól szerepeltek, a szabadfogású szakágtól vártunk többet. Ha a budapesti világbajnokság kvalifikációs verseny lett volna a Tokiói olimpiára, akkor 6 kvótát szereztek volna versenyzőink. Mindhárom szakágban sikerült érmet szereznünk a május eleji Európa-bajnokságon. Kötöttfogású csapatunk 3 bronzéremet és két 5. helyezést, a nők 1 bronzérmet és egy 5. helyezést és a szabadfogású csapat egy bronzérmet szerzett. Örömmel számolhatunk be a fiatal generáció előre lépéséről, hiszen egyre inkább megközelítik a felnőtt élmezőnyt. Köszönhető mindez annak, hogy a rendkívüli támogatás belépésével megnőttek lehetőségeink, nagyobb létszámú csapatokat tudtunk edzőtáboroztatni, versenyeztetni és egyre több külföldi eseményen tudtunk részt venni. Az U-23-as Európa-bajnokságon négy a világbajnokságon három érmes helyezés mellett további helyezéseket szereztünk. A vb döntősnek meg kellett elégednie az ezüstéremmel. A tavaszi és nyárelejei időszak a felkészülési versenyek, illetve a világbajnoksági szereplés megalapozásáról szólt, mind az erőnlét, mind pedig a technika-taktika terén. A Szombathelyről Győrbe átkerült és az UWW beosztása szerint júniusban megrendezett Magyar Nagydíj hozta a szokásos sikert, a nagydíjat megelőző két hétben Tatán nemzetközi edzőtábort tartottunk október és november hónapja a felnőtt extraliga, az I. és II. osztályú csapatbajnoki találkozók sorozatáról szólt. A csapattalálkozók és a döntők izgalmas, szervezésileg is magas színvonalon kerültek megrendezésre. Szép számú közönség szurkolt a csapatoknak a Monoron és Budapesten is, mely kétségtelenül pozitív hatást gyakorolt sportágunk népszerűségére. Decemberben megindult az alapozás a 2019-as évre a felnőttek mindhárom szakága számára. A 23

24 felnőtt keretek többnyire Budapesten edzőtáboroztak, de az olimpiai központok edzőtáborait is igénybe vettük ban a felnőtt világ- és kontinensbajnokságon elért helyezéseink Felnőtt eredmények 2017-ben Korosztály Európa-bajnokság 24 Világbajnokság I. II. III. pontszerző I. II. III. pontszerző Felnőtt U Idén is megrendezésre került a hagyományos évzáró karácsonyi rendezvényünk, ahol többek között elismerésben részesültek a év legeredményesebb felnőtt és utánpótlás korú versenyzői, valamint edzőik. Hosszú idő után újra több megjelenési lehetőséget kaptunk a médiában köszönhetően a hazai rendezésű felnőtt világbajnokságnak és a sportágfejlesztési támogatásnak évben folytatódott a közszolgálati sportcsatornán, az M4 Sporton a Két Váll című birkózással foglalkozó magazin. Kiadásra került a Magyar Birkózó Szövetség féléves ingyenes kiadványának hatodik és hetedik száma a Karfiolfül magazin 2000 példányban. Legjobb versenyzőink egészségügyi és sporttudományos támogatása folyamatos, amelyet még színvonalasabbá kívánunk tenni, ezáltal pedig a támogatott sportolók számát szeretnénk még tovább növelni. 2. Az utánpótlás-nevelés programjai A Magyar Birkózó Szövetség a különböző utánpótlás korú versenyzőinek felkészülését, immáron a nagy összegű és több korosztályt érintő támogatási programok segítségével végezheti. A Sport XXI. Program, illetve a KSF támogatás Elit Akadémia elnevezésű projektje révén, az egészen fiatal versenyzőktől kezdve nyújt támogatást 15 éves korig, a Héraklész Bajnok-, illetve Csillagprogramja 23 éves korig nyújt támogatást. Így a versenyzők szakmai fejlődése a felnőtt korosztályig biztosítva van. A Kiemelt Sportágfejlesztési Program támogatásból fordítja a szövetség a legnagyobb összegű támogatást az utánpótlás korosztályt érintő költségek finanszírozására (korosztályos válogatott keretek összefogása rendszeres edzőtáborozásra és nemzetközi versenyeztetésre). Az Elit Akadémia elnevezésű projekt, az utánpótlás válogatottakat, 6 keretet (kadet és junior kötött-, szabadfogás, és női szakág), valamint az Elit Akadémiát amely előszobája a Kozma István Birkózó Akadémia program bevezetésének foglalja magába, továbbá a szakmai piramis középső eleme. A program fő célja, az ország legjobb versenyzőinek (mindhárom szakág) összefogása, fejlődésük biztosítása a legmagasabb szinten. Ezen felül pedig iskolai tanulmányaink folyamatos nyomon követése és segítség nyújtása a továbbtanulás terén. A koncepció másik fő feladata az utánpótlás korú versenyzők edzőtáboroztatása, versenyeztetése a lehető legmagasabb szinten mind hazai, mind pedig nemzetközi szintéren, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a korosztályos Európa-, illetve Világbajnokságokon a lehető legkiválóbb eredményt érhessék el birkózóink. Ehhez természetesen szükség van a megfelelő sport- és orvostudományi háttérre (felmérések, terheléses vizsgálatok stb.), ill. az edzés kiegészítő eljárások megfelelő alkalmazására is, valamint a naprakész tapasztalatokkal rendelkező edzői gárdára. A legjobbak számára létesítettünk egy akadémiai rendszerben működő, rendszeres központi felkészülést lehetővé tevő 24 órás műhelyt (Elit Akadémia, Budapest), mely segítséget nyújt többek közt a tanulás és az edzés optimális összehangolásában és ezt szeretnénk egy minden igényt kielégítő szintre fejleszteni. Az akadémia diákjai számára napi háromszori étkezést, vitamincsomagokat biztosítottunk. A évben is az Elit Akadémia és a felnőtt válogatott főhadiszállása a Körcsarnok volt. Az akadémiánk fiatal versenyzői így a felnőtt válogatottakkal sok időt tölthetnek együtt. Az előbb említett tény további fejlődési lehetőségeket nyit az utánpótlás számára a technikai elemek közös gyakorlásával és az együttes gyakorlás további motivációs tényezőként is hat a fiatalokra. A szövetség a Héraklész támogatást az idősebb utánpótlás korú, éves versenyzők (kadet, junior,

25 U23) versenyeztetésére és edzőtáboroztatására fordította. A támogatás MBSZ számára átadott pénzösszegét, a korosztályos Európa-és Világbajnokságok utazási és részvételi költségeinek fedezetére is fordítottuk. Az elnökség döntése szerint az Európa-bajnokságokra teljes csapattal utaztunk, míg a világbajnokságra az Európa-bajnoki szereplés függvényében a szakág vezetőkkel közösen állítottuk össze, illetve jelöltük ki a résztvevőket. Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program az utánpótlás-nevelés állami támogatásának részeként - a Héraklész Bajnokprogram alatti korosztályokat vagy a Héraklész Bajnokprogramban nem regisztrált sportolókat - maximum éves korig - érintette. A biztosított támogatást a évben bevezetésre került régiós és központi edzőtáborok finanszírozására használta fel, mely a éves korosztály fejlődését volt hivatott szolgálni. Ezen támogatás terhére biztosítottuk a serdülő válogatottak felkészülését és részvételét a Győrben megrendezett Serdülő Európa-bajnokságon. Az utánpótlás szakmai program 70%-a tavaszi és nyári időszakban zajlott le. Az őszi és téli időszakban főleg a rövidebb, hosszúhétvégés összetartó edzőtáborok kapták a főszerepet (két ok miatt: az egyik az iskola, a másik a fő versenyek ekkorra már lezajlottak). A tavaszi és a nyári időszakban rendszeres edzőtáborok zajlottak. A hazai edzőtáborok több helyszínen kerültek, megrendezésre. (Tata, Budapest, Mátraháza stb.) Az első félévben számos külföldi utazást (verseny, edzőtábor) valósítottunk meg (Törökország, Olaszország, Svédország, Ukrajna, Szlovákia, Szerbia, Németország, Ausztria, Horvátország, Románia, Spanyolország Japán). Az utánpótláskorú versenyzőink közül a junior korosztály kicsivel jobb eredményeket ért el az előző évekhez képest. Kadet korosztályban mérsékeltebb eredményeket értek el versenyzőink a korosztályos világ- és kontinensbajnokságokon az előző évhez képest. Kadet korosztályban évben kiemelkedett Szél Anna, aki Európai-bajnoki címet szerzett, a világbajnokságon másodikként zárt és Anna megszerezte az ország első érmét az ifjúsági olimpiai bajnokságon, ragyogó birkózással ezüstérmet szerzett Buenos Airesben. Ez a korosztály sokra hívatott korosztály, további szép eredményeket várhatunk tőlük az elkövetkező években is. Az évben másod ízben rendeztek Győrben Európa-bajnokságot a serdülő korosztály számára. A hazai környezetben fiataljaink helyt álltak és jóval eredményesebben szerepeltek a évi EB-hez képest ban az utánpótlás világ- és kontinensbajnokságon elért helyezéseink Utánpótlás eredmények 2018-ben Korosztály Európa-bajnokság 25 Világbajnokság I. II. III. pontszerző I. II. III. pontszerző junior kadet (IFI Olimpia Is) serdülő VB-t nem rendeztek A ragyogó nemzetközi szereplés után, fiatal reménységeink otthon, hazai környezetben, a saját klubjaikban folytatták a munkát és az alapozást a évre hiszen, ha csak megközelíteni akarjuk a évi sikereket, sem lesz könnyű dolgunk. Ezen időszakban egy-egy összetartó hétvégi edzőtáborban vettek részt. Fiatalabb versenyzőink számára az utolsó negyedévben kerültek megrendezésre a hagyományos országos bajnokságok, valamint diákolimpiák. Ezen versenyek mindegyikén sor került a nemzetközi viszonylatban már régóta jól működő számítógépes, sorsoló és eredményközlő rendszer használata, mely jelentősen leegyszerűsíti és megkönnyíti a verseny rendezés technikai lebonyolítását. A diák és serdülőkorú versenyzők számára évben is több nyári edzőtábort tartottunk. Az idei évi utánpótlás eredmények maximálisan tükrözik, hogy a támogatásnak köszönhetően lehetősége nyílt az utánpótlás korosztály mindhárom szakága számára, hogy szakmai programjukban több nemzetközi versenyen és edzőtáborban szerepelhessenek. Ezeken kibővített keretekkel vehettünk részt, ami előfeltétele a világversenyeken történő sikeres szereplésnek. A legfiatalabb versenyzők számára megtartott edzőtáborok nagy sikert arattak, mind szakmai tapasztalatok, mind motiváció tekintetében, ezért a jövőben is arra törekszünk, hogy bővítjük az edzőtáborok számát, valamint az oda meghívott fiatal reménységek számát egyaránt.

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2008. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2008. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2008. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm rendelet 4. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2012. XII. 31. számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2012. XII. 31. számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2012. XII. 31. számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA MÉRLEG 2012.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia XII. 31. egyszerűsített éves beszámoló

A Magyar Rektori Konferencia XII. 31. egyszerűsített éves beszámoló A Magyar Rektori Konferencia 2016. XII. 31. egyszerűsített es beszámoló 1) Mérleg (a 224/2000.(XII.19.) Korm. Rendelet 4. melléklete szerint) 2016. december 31. A tétel megnevezése Előző Előző (ek) helyesbítései

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség/Hungarian Swimming Association I. Tájékoztató adatok A 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Kick-Box Szövetség 1131 Budapest, Keszkenő u. 20. Adószám: 19652179-2-41 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. Számviteli beszámoló 2. Főbb adatok 3. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia XII. 31. egyszerűsített éves beszámoló

A Magyar Rektori Konferencia XII. 31. egyszerűsített éves beszámoló A Magyar Rektori Konferencia 2015. XII. 31. egyszerűsített es beszámoló 1) Mérleg (a 224/2000.(XII.19.) Korm. Rendelet 4. melléklete szerint) 2015. december 31. A tétel megnevezése Előző Előző (ek) helyesbítései

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2013. évi Közhasznúsági jelentése Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség, mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

A számviteli politika meghatározó elemei (nem teljes körűen), illetve alkalmazott fontosabb értékelési eljárások az alábbiak:

A számviteli politika meghatározó elemei (nem teljes körűen), illetve alkalmazott fontosabb értékelési eljárások az alábbiak: HORTENZIA Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 3170. Szécsény Somogyi B. út 8. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: Az Hortenzia Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium

COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium 2017. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2018. május 02. A társaság bemutatása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója ÉV

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója ÉV A számviteli törvény szerinti egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 5. ÉV egyéb szervezet megnevezése 1053 Budapest, Curia utca 3. címe Keltezés: Budapest, 2016. május 17. P. H. az egyéb

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium

COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium 2018. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2019. május 27. A társaság bemutatása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 213 ÉVRŐL MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 213. ÉV Budapest, 214. március 22. 12/1. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

MAGYAR ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

MAGYAR ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete MAGYAR ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete Magyar Asztalitenisz Szövetség Mérleg kiegészítő melléklet A Számviteli törvény előírja a számszaki adatokat

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület. Székhelye: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101.

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület. Székhelye: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 1 2016.évi egyszerűsített beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület A társaság alakulásának éve: 2007 Székhelye: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Működési forma : Tevékenységi

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft 217 egyszerűsített éves beszámolójához Budapest, 218.5.22. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: atlatszo.hu

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Cégjegyzék száma: A társaság adószáma: Dátum (készítés ideje): február 23.

Cégjegyzék száma: A társaság adószáma: Dátum (készítés ideje): február 23. 2016. Évi beszámoló Ügyfél neve: Ügyfél címe, telefonszáma: 9024. Győr, Szérűskert u.36. Statisztikai számjele: 2 3 1 7 5 7 6 9 0 3 2 2 5 7 2 0 8 Cégjegyzék száma: 0 8-0 9-0 2 1 4 0 6 A társaság adószáma:

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

ARANYKAPU Alapítvány 2440, Százhalombatta Szent István tér 1.

ARANYKAPU Alapítvány 2440, Százhalombatta Szent István tér 1. Adószám: 18692536-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Bírósági végzés száma: PK.60106/2001 Bírósági végzés kelte: 2001.02.21. ARANYKAPU Alapítvány 2440, Százhalombatta Szent István tér 1. Közhasznúsági

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. Vállalkozás megnevezése

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. Vállalkozás megnevezése 18227619-8211-572-1 Statisztikai számjel 1-9-18993 Cégjegyzék száma Vállalkozás megnevezése 111 Budapest, Bem rakpart 28. Vállalkozás címe Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló 212 év Növényvédőszer-Gyártók és Importörök Szövetsége Egyesület -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz Kelt: Budapest, 2014. április 29... dr. Regényi Tamás elnök 1. A SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban a ''Szövetség''),

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

2018. évi. Egyszerűsített éves beszámoló

2018. évi. Egyszerűsített éves beszámoló Szervezet címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Nyilvántartási szám: 19-02-0002960 2018. évi Egyszerűsített éves beszámoló Berhida, 2019. május 16. Elnök 1/a melléklet MÉRLEG Fordulónap: 2018.12.31 adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Statisztikai számjel: Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Statisztikai számjel: Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Szervezet címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Nyilvántartási szám: 19-02-0002960 2017. évi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója 1 8 0 3 5 7 4 6 9 4 9 9 5 2 9 1 3 statisztikai számjel A civil szervezet megnevezése: A civil szervezet címe: 2030. Érd, Alsó utca 11. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló 2011 év Növényvédőszer-Gyártók és Importörök Szövetsége Egyesület -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 5 8 4 7 9 3 1 9 5 4 9 1 Nyilvántartási szám: 2/1/25. Bejegyző határozat száma: PK.6118/21 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. az egyéb szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló 2015 év Növényvédőszer-Gyártók és Importörök Szövetsége Egyesület -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklete

Kiegészítő melléklete Statisztikai számjel: 25004582-6312-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-194184 Vállalkozás megnevezése: Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. Vállalkozás székhelye: 1137 BUDAPEST POZSONYI ÚT 10. 2. EM/8

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 2 2016.05.31 12:40:47 Szervezet neve: Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 3 4 Település: Budapest Közterület

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG Adószám: 18158335-2-42 Bírósági bejegyzés száma: 16.Pk.60.122/2001/6. MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2015. december 31. TARTALOMJEGYZÉK A. EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Számviteli beszámoló 2011

Számviteli beszámoló 2011 Számviteli beszámoló 2011 1 9 6 6 5 8 2 7 9 4 1 2 5 4 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 ÉV Magyar Juhtenyésztők

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca 25 2010. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2011. március 7. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.25 12:00:39 Szervezet neve: Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 3 4 Település: Budapest Közterület

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 2 1 6 5 5 9 1 3 5 3 0 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 7. Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

TADASHII Harcművészeti Sportegyesület 6724 Szeged, Tápai u. 26 I/ évi Közhasznúsági jelentés

TADASHII Harcművészeti Sportegyesület 6724 Szeged, Tápai u. 26 I/ évi Közhasznúsági jelentés TADASHII Harcművészeti Sportegyesület 6724 Szeged, Tápai u. 26 I/2 2011. évi Közhasznúsági jelentés A TADASHII Harcművészeti Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.06.21 09:39:44 Szervezet neve: Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 2 2 1 Település:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete év A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2016. év PK-242 A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 01 Fővárosi Törvényszék 2017.05.29 10:41:41

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG Nyilvántartási szám: 13.15 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211. Tartalomjegyzék Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár Kiegészítő melléklet: Általános

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 23147647-8810-572-01 Statisztikai számjel 01-09-955179 Cégjegyzék száma Hegyhát Nonprofit Kft 1121. Budapest, Hegyhát út 25-27. Egyszerűsített éves beszámoló 2015 A közzétett adatok könyvvizzsálatal nincsenek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia XII. 31. egyszerűsített éves beszámoló

A Magyar Rektori Konferencia XII. 31. egyszerűsített éves beszámoló A Magyar Rektori Konferencia 2014. XII. 31. egyszerűsített éves beszámoló 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA MÉRLEG 2014. DECEMBER

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete. Társadalmi szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete. Társadalmi szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 18291740-8230-529-06 Statisztikai számjel Magyar Ipari Karbantartók Szervezete 6723 Szeged, József Attila sgt. 130 Társadalmi szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2013 Keltezés: 2014. március 14.

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben