A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

2 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ Bevezető rendelkezések 7 A foglalkoztatási követelményrendszer célja 7 A szabályzat hatálya 7 A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 8 A Főiskolán létesíthető munkakörök 9 MÁSODIK RÉSZ A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó általános szabályok 10 I. FEJEZET A közalkalmazotti jogviszony alanyai, létesítése és módosítása 10 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 13 A pályázat 14 A próbaidő 14 A gyakornoki foglalkoztatás általános szabályai 14 A közalkalmazotti jogviszony módosítása 16 Kinevezéstől eltérő foglalkoztatás 17 A munkakör módosítása 17 Többletfeladat elrendelése 17 II. FEJEZET A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése 18 A közalkalmazotti jogviszony megszűnésének és megszüntetésének jogcímei 18 Közalkalmazottak jogállása a munkáltató egyes tevékenységeinek megszűnése esetén 19 A közös megegyezés 20 Az áthelyezés 20 A lemondás 20 Rendkívüli lemondás 21 A felmentés 21 Felmentési védelem 22 A felmentés korlátozása 23 A felmentési idő 24 Rendkívüli felmentés 25 A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok 25 A közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése a közalkalmazott részéről 26 A közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése a munkáltató részéről 27 A végkielégítés 27 A nyugdíjas közalkalmazottra vonatkozó külön rendelkezések 29 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése esetén alkalmazandó közös szabályok 29 III. FEJEZET A közalkalmazotti jogviszony tartalma 30 Az összeférhetetlenség szabályai 33 Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének szabályai 34 Kutatási és tanulmányi célú külföldi kiutazás 35

3 Munkavállalás külföldön 35 IV. FEJEZET A közalkalmazottak és a munkáltató kártérítési felelőssége 36 A közalkalmazottak kártérítési felelőssége 36 A munkáltató kártérítési felelőssége 37 V. FEJEZET A tanulmányi szerződés és a továbbképzés 37 A tanulmányi szerződés 37 A továbbképzés 38 VI. FEJEZET A közalkalmazott minősítése és munkájának értékelése 39 A közalkalmazott minősítése 39 Az oktatók, tudományos kutatók munkájának minősítésére vonatkozó külön szabályok 40 A vezetők munkájának minősítésére vonatkozó külön szabályok 41 VII. FEJEZET A jogorvoslat rendje 41 A munkajogi igény érvényesítése 42 HARMADIK RÉSZ Az oktatókra, tudományos kutatókra és tanárokra vonatkozó különös szabályok I. FEJEZET Az oktatói munkakör létesítése 42 Általános szabályok 42 Egyes oktatói besorolás szerinti követelmények 44 A tanársegéd 44 Az adjunktus 45 A főiskolai docens 46 Az egyetemi docens 47 A főiskolai tanár 48 Az egyetemi tanár 50 II. FEJEZET A tanári munkakör létesítése 51 Általános szabályok 51 Tanári munkakörök, a tanári munkakör létesítésének feltételei 51 A mestertanár 52 A gazdasági tanár/gazdasági oktató 53 3

4 A nyelvtanár, anyanyelvi lektor 53 A testnevelő tanár 54 A kollégiumi nevelőtanár 55 III. FEJEZET Tudományos kutatói munkakör létesítése 55 Általános szabályok 55 Tudományos kutatói munkakörök, a tudományos kutatói munkakör létesítésének feltételei 56 A tudományos segédmunkatárs 56 A tudományos munkatárs 56 A tudományos főmunkatárs 57 A tudományos tanácsadó és a kutatóprofesszor 58 IV. FEJEZET Az oktatók, tudományos kutatók és tanárok jogai és kötelezettségei 59 V. FEJEZET Oktatói, tudományos kutatói, tanári közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése 61 Általános szabályok 61 Az egyetemi, főiskolai tanár, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 62 A határidők számítása 62 A meghívott oktató 62 NEGYEDIK RÉSZ A nem oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különös szabályok 63 A nem oktatói, nem kutatói, nem tanári munkakör létesítésére vonatkozó rendelkezések 63 I. FEJEZET ÖTÖDIK RÉSZ Magasabb vezetőkre és vezetőkre vonatkozó különös szabályok 64 Magasabb vezetők és vezetők köre 64 A magasabb vezetői és a vezetői megbízásokkal összefüggő hatásköri feladatok átadása, illetve átvétele 67 HATODIK RÉSZ A pályázati eljárás rendje 69 A pályázati eljárás általános szabályai 69 A pályázati felhívás közzétételének kezdeményezése 70 A pályázati felhívás 71 4

5 A pályázat közzététele 71 A pályázatok benyújtása 72 A pályázatok elbírálása 73 Az egyetemi, illetve főiskolai tanári pályázatok elbírálására vonatkozó különös szabályok 74 A nem oktatói, kutatói, tanári munkakörre kiírt pályázatok elbírálására vonatkozó szabályok 75 I. FEJEZET HETEDIK RÉSZ A Főiskola által adományozható munkaköri és egyéb címek 75 Oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címek 75 Professor Emeritus/Emerita cím adományozása 75 A Professor Emeritus jogai és kötelességei 76 Magántanári cím adományozása 76 Címzetes egyetemi/főiskolai tanár/docens 76 Mesteroktatói cím adományozása 77 Mestertanári cím adományozása 77 Rector Emeritus cím adományozása 77 A magántanári, a címzetes egyetemi, főiskolai tanári és a címzetes egyetemi, főiskolai docensi, mesteroktatói, mestertanári címre vonatkozó közös szabályok 77 II. FEJEZET Közalkalmazotti jogviszonnyal járó címek 78 A közalkalmazotti jogviszonnyal járó címek adományozása 78 A közalkalmazotti jogviszonnyal járó cím adományozásának feltételei 78 A közalkalmazotti jogviszonnyal járó címmel járó jogok 79 A közalkalmazotti jogviszonnyal járó cím viselésére jogosultság megszűnése 79 NYOLCADIK RÉSZ Differenciáló jövedelemelosztás 80 A differenciáló jövedelem elosztás elvei 80 Díjazás 80 Az alkalmazottak díjazására vonatkozó rendelkezések 80 Garantált illetmény 80 Illetménykiegészítés 80 Keresetkiegészítés 81 Illetménypótlék 81 Jutalom 81 Az oktatók díjazására vonatkozó külön szabályok 81 KILENCEDIK RÉSZ Értelmező rendelkezések 82 5

6 TIZEDIK RÉSZ I. FEJEZET Záró, hatályba léptető és átmeneti rendelkezések SZÁMÚ MELLÉKLET

7 Preambulum 1* A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.), a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.), a közalkalmazottak jogállásról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet, valamint a Főiskola szervezeti és működési rendjének felhatalmazása alapján a Főiskolán folyó oktatási, kutatási és tudományos tevékenység magas színvonalú biztosítása érdekében az oktatókkal, kutatókkal, tanárokkal és egyéb közalkalmazottakkal szemben támasztott előmeneteli és teljesítménykövetelményeket, az alkalmazás feltételeit, az értékelés szempontjait, a magasabb vezetőkre és vezetőkre vonatkozó rendelkezéseket az alábbi szabályzatban határozza meg. ELSŐ RÉSZ Bevezető rendelkezések A foglalkoztatási követelményrendszer célja 1. A foglalkoztatási követelményrendszer célja, hogy szabályozza az oktatói és nem oktatói munkakörben: a) a Főiskola küldetéséhez, illetve a karok feladatrendszeréhez igazodóan az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos követelményeket, b) az egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat, c) a pályázatok elbírálásának rendjét, d) az oktatói juttatások feltételeit, az ezzel összefüggő pályázatok rendjét, e) az adományozható munkaköri és egyéb címek feltételeit, f) a foglalkoztatásra és teljesítményre vonatkoztató követelményrendszert, a minőség és teljesítmény alapján differenciálható jövedelemelosztás elveit, g) a követelményrendszerben foglaltak nem teljesítésének következményeit. 2. (1) A szabályzat hatálya kiterjed a) a Főiskolára, mint munkáltatóra, A szabályzat hatálya b) a Főiskola valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatójára, kutatójára, tanárára és közalkalmazottjára, c) a Főiskolával megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, * A szabályzatot a Szenátus június 30-án fogadta el. Hatályos: június 30. napjától. A szabályzatot a Szenátus március 1-jei ülésén átfogóan módosította. A módosítások a január 1. napjával lépnek hatályba a szabályzatban foglaltaknak megfelelően. 7

8 d) a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló és e szabályzatban meghatározott címekkel rendelkező személyekre. (2) A szabályzat szerint kell eljárni: a) az első alkalmazáskor az álláshely betöltésére való alkalmasság megítélése céljából, b) az oktatók, kutatók, más közalkalmazottak minősítésekor, az általuk végzett munka értékelésekor, a folyamatos foglalkoztatásra való alkalmasság elbírálásakor, c) az oktatók, kutatók, más közalkalmazottak minősítésekor, az általuk végzett munka értékelésekor, a folyamatos foglalkoztatásra való alkalmasság elbírálásakor, d) a jogszabályokban meghatározott, munkakörhöz kapcsolódó és egyéb címek adományozásakor. (3) A szabályzatban meghatározott követelményektől a jogszabályban vagy e szabályzatban meghatározott esetek kivételével sem az első alkalmazáskor, sem a folyamatos alkalmazáskor eltérni nem lehet. (4) E szabályzatban nem szabályozott közalkalmazotti jogviszonyból származó egyes jogok és kötelezettségek, illetve ezek gyakorlása tekintetében alkalmazandó további rendelkezéseket a Főiskola kollektív szerződése tartalmazza. (5) A közművelődési, közgyűjteményi intézményekben, szervezeti egységekben foglalkoztatott személyekre az adott ágazatra, feladatra, tevékenységre meghatározott rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 3. (1) A Főiskola közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat Főiskola szervezeti és működési rendjének 109. és ában foglalt kivétellel a gyakorolja. A e jogát e szabályzat 1. számú mellékletét képező szabályok szerint a Főiskola magasabb vezetőire átruházhatja. Az átruházott jogkör tovább nem adható. (2) A gyakorolja a munkáltatói jogköröket, amennyiben a közalkalmazott a megbízás következtében közelebbi hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerül. (3) A által átruházható munkáltatói jogkörök: a) pályázat kiírása, b) kinevezés és annak módosítása, ehhez kapcsolódóan munkaköri leírás meghatározása, c) további jogviszony létesítésének engedélyezése, tudomásul vétele, d) minősítés, e) rendes szabadság kiadása, f) rendkívüli, valamint fizetés nélküli szabadság engedélyezése, g) kiküldetés, távollét engedélyezése, 8

9 h) illetmény meghatározása, illetményemelés, i) jutalmazás, j) közalkalmazotti felelősségre vonással kapcsolatos munkáltatói intézkedés, k) kártérítésre kötelezés, l) áthelyezés, m) közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, (4) A Főiskola közalkalmazottainak munkavégzésével összefüggő munkáltatói irányítási jogkört, ideértve a munkaidő beosztását a dékán, illetve a szervezeti egység vezetője határozza meg. (5) A helyettesek, a dékánhelyettesek a magasabb vezetőt megillető munkáltatói jogok gyakorlásában a helyettesítés általános szabályai szerint járnak el, de a kinevezés és felmentés jogával nem élhetnek. A Főiskolán létesíthető munkakörök 4. (1) 2 A Főiskolán az oktatással összefüggő feladatok oktatói és tanári munkakörben láthatók el. Az önálló kutatói feladatok ellátására tudományos kutatói munkakör létesíthető. A tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott a teljes munkaidejének legalább kilencven százalékában a Főiskola tevékenységi körébe tartozó tudományos kutatási feladatot lát el. A tudományos kutató által tanításra fordított időt erre tekintettel kell megállapítani. (2) 3 A Főiskola működésével összefüggő feladatok ellátására egyéb munkakör is létesíthető. (3) 4 A Főiskola által létrehozott közművelődési, közgyűjteményi szervezeti egységekben foglalkoztatottakra az adott ágazatra, feladatra, tevékenységre meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. (4) Az oktatói, tudományos kutatói és tanári munkakörökkel kapcsolatos részletes szabályokat a szabályzat Harmadik része, a nem oktatói-tudományos kutatói-tanári munkakörökre vonatkozó részletes szabályokat a Negyedik része tartalmazza. 2 Nftv. 24. (1) bekezdés 3 Nftv. 24. (2) bekezdés 4 Nftv. 24. (3) bekezdés 9

10 MÁSODIK RÉSZ A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó általános szabályok I. fejezet A közalkalmazotti jogviszony alanyai, létesítése és módosítása 5. 5 A közalkalmazotti jogviszony alanyai: a munkáltató és a közalkalmazott. 6. (1) 6 A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A közalkalmazotti jogviszonyt határozatlan idejűnek kell tekinteni, ha a határozott időre történő kinevezés nem felel meg a (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltaknak. (2) 7 Az (1) bekezdéstől eltérően ha törvény eltérően nem rendelkezik határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesíthető: a) helyettesítés céljából, b) meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására, c) prémiumévek programról szóló jogszabály által meghatározott esetekben, d) egy alkalommal legfeljebb egy évre szóló egyetemi és főiskolai tanári, egyetemi és főiskolai docensi munkakör betöltésére (meghívott oktató). (3) 8 Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén annak tartamát naptárilag vagy más alkalmas módon kell meghatározni. (4) 9 A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni. A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott: a) besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, illetményét, b) munkakörét, c) a munkavégzés helyét. (5) 10 A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszonyt érintő egyéb kérdés is meghatározható. 7. (1) A munkáltató köteles valamennyi közalkalmazott részére munkaköri leírást készíteni. A munkaköri leírást a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg, és azt a közalkalmazottal írásban közli. A munkaköri leírás átvételét a közalkalmazott aláírásával igazolja. A munkaköri leírás két eredeti és egy másolati példányban készül, melyből egy példányt az adott szervezeti egység irattárában, egy példányt a közalkalmazott személyi anyagában kell elhelyezni, egy példányt pedig a közalkalmazott részére át kell adni. A munkaköri leírás mintát i utasítás tartalmazza. 5 Kjt. 20. (1) bekezdés 6 Kjt. 21. (1) és (5) bekezdés 7 Kjt. 21. (2) bekezdés 8 Mt (1) bekezdés 9 Kjt. 21. (1) és (3) bekezdés 10 Kjt. 21. (3) bekezdés 10

11 (2) A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell különösen: a) a közvetlen felettes megnevezését, b) a munkáltatói jogkör gyakorolójának megjelölését, c) a közalkalmazott munkakörének megnevezését és munkaköri beosztását (ha az a munkaköri megnevezéstől eltér), valamint az ellátandó feladatok részletezését, d) a feladatok ellátására vonatkozó ellenőrzési kötelezettséget. (3) A munkaköri leírást szükség szerint felül kell vizsgálni, és indokolt esetben a szükséges módosításokat el kell végezni. 8. (1) A munkáltató a kinevezési okmányban köteles meghatározni, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket az oktatónak milyen időszak(ok) alatt kell teljesítenie, továbbá fel kell hívnia a figyelmet az e szabályzat 82. -ban meghatározott jogkövetkezményekre. (2) A kinevezés előtt a 10. -ban meghatározottak fennállásáról meg kell győződni. A kinevezés elválaszthatatlan részét képezi a külön i utasításban meghatározott: a) titoktartási nyilatkozat, b) oktatók esetében az intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez tett oktatói, tudományos kutatói, tanári nyilatkozat, továbbá c) jelen szakasz (3) bekezdésében meghatározott nyilatkozat, d) e szabályzat 11. -ában meghatározott munkakörök betöltése esetén a vagyonnyilatkozat. (3) A kinevezés előtt a közalkalmazott köteles nyilatkozni a külön i utasításban meghatározott nyilatkozat kitöltésével a további munkavégzésre irányuló jogviszonyairól. A nyilatkozatra a munkáltató köteles felvezetni annak tudomásul vételét, hozzájárulását, illetőleg összeférhetetlenség esetén a további jogviszonyra vonatkozó tiltást. (4) 11 A munkáltató legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a közalkalmazottat: a) a napi munkaidőről, b) az illetményen túli munkabérről és egyéb juttatásokról, c) az illetményről való elszámolás módjáról, az illetményfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról, d) a munkakörébe tartozó feladatokról, e) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, illetve f) a munkáltatóra és a közalkalmazottra irányadó felmentési idő megállapításának szabályairól, g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint 11 Mt. 46. (1) bekezdés 11

12 h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról. 9. (1) A közalkalmazotti jogviszony létesítését a dékán, illetve az SZMR 113. (2) bekezdés b-g) pontjában, valamint (3) bekezdésében meghatározott szervezeti egységek vezetője kezdeményezi a nál. 12 Az egyes munkakörök esetében a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, a kinevezéssel kapcsolatos jogok gyakorlása az e szabályzat 1. számú mellékletében meghatározottak szerint történik. (2) A Főiskolán közalkalmazotti jogviszony abban az esetben létesíthető, ha a) az adott munkakörre történő jogviszony létesítése azért történik, mert az abban foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonya megszűnt feltéve, hogy annak alapja nem az e szabályzat 20. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ok, a státusz megüresedett és a jogviszony létesítésére az adott szervezeti egység működéséhez igazoltan szükség van, vagy b) az adott szervezeti egység feladatkörének igazolt változása az új munkakör létesítését és betöltését indokolja, és c) az adott szervezeti egység rendelkezik a jogviszony létesítéséhez szükséges pénzügyi fedezettel. (3) Közalkalmazotti jogviszonyt visszamenőleges hatállyal létesíteni, módosítani, megszüntetni még a közalkalmazott beleegyezése esetén sem lehetséges. (4) A közalkalmazotti jogviszony létesítését olyan időpontban kell kezdeményezni, hogy a munkába álláshoz szükséges előkészítő folyamatok legkésőbb a munkába állást megelőző öt nappal befejeződhessenek, és a Bér- és Munkaügyi Osztály a társadalombiztosítás kezdetére vonatkozó bejelentést legkésőbb a társadalombiztosítási jogviszony első napját megelőző napon megtehesse az illetékes hatóság felé. 10. (1) 13 A Főiskolán való alkalmazás feltétele, hogy a közalkalmazott: a) 14 rendelkezzék az előírt végzettséggel és szakképzettséggel, b) 15 büntetlen előéletű legyen, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, c) tizennyolcadik életévét betöltötte, d) magyar állampolgárságú az e szabályzat 58. (2) meghatározott eset kivétel, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező bevándorolt, vagy letelepedett személy, e) a munkakör betöltéséhez kiírt pályázaton eredményesen részt vett, f) a munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozatot megtette, 12 A részletes szabályozás tekintetében ld. a központi bér és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR feladatok összefüggő munkafolyamatáról szóló 8/2008. ( ) i utasítást. 13 Kjt. 20. (1) bekezdés, Nftv. 24. (5) bekezdés 14 A módosítást a Szenátus február 28-i ülésén a 2013/2014. tanévi (II. 28.) 55. számú határozatával fogadta el. Hatályos: február 28. napjától. 15 A módosítást a Szenátus február 28-i ülésén a 2013/2014. tanévi (II. 28.) 55. számú határozatával fogadta el. Hatályos: február 28. napjától. 12

13 g) részt vett a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton és ennek alapján alkalmas a munkakör betöltésére, h) megfelel az e szabályzatban meghatározott további követelményeknek, i) részt vett a munka- és tűzvédelmi oktatáson. (2) 16 A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű. (3) 17 A munkáltató felhívására a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. (4) 18 Indokolt esetben a munkáltató írásban felszólíthatja a közalkalmazottat, hogy a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül ha e határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését követően haladéktalanul hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. (5) 19 Ha a közalkalmazott igazolja, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a (4) bekezdésben meghatározott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a közalkalmazott részére megtéríti. (6) 20 Nem létesíthető foglalkoztatásra irányuló jogviszony olyan személlyel, aki egy éven belül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Főiskolát érintő döntése meghozatalában részt vett. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 11. (1) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló évi CLII. törvény rendelkezései alapján vagyonnyilatkozat-tételre köteles, aki önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult, így különösen: a) a Főiskola közalkalmazottai közül: aa) a Főiskola magasabb vezetői (, helyettesek, gazdasági és műszaki főigazgató, főtitkár, dékánok), ab) a Főiskola Szenátusának tagja, ac) azon személy, aki közbeszerzési eljárás során gyakorolja a javaslattételi, döntési, ellenőrzési jogköröket, ad) mindazok a személyek, akik kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési joggal rendelkeznek. b) az a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személy, aki önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult, c) a Főiskola hallgatói közül azok, akik testület tagjaként gyakorolják a javaslattételi, döntési, ellenőrzési jogköröket. 16 Kjt. 20. (4) bekezdés 17 Kjt. 20. (5) bekezdés 18 Kjt. 20. (6) bekezdés 19 Kjt. 20. (7) bekezdés 20 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet

14 (2) Nem köteles vagyonnyilatkozatot tenni az, aki külön jogszabály alapján vagyonnyilatkozat tételére egyébként kötelezett. A külön jogszabály alapján tett vagyonnyilatkozat-tételt a kötelezett a vagyonnyilatkozat átvételét igazoló okirat másolatával vagy nyilatkozatával igazolja. (3) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos részletes szabályokról, így a vagyonnyilatkozat átadásáról, nyilvántartásáról, őrzéséről, kezeléséről, a vagyonnyilatkozat-tétel megtagadásáról, a vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás szabályairól külön i utasítás rendelkezik. A pályázat 12. (1) 21 Közalkalmazotti jogviszony a 98. (2) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik. (2) A pályázatra, valamint a pályázati eljárás rendjét a szabályzat Hatodik része tartalmazza. A próbaidő (1) A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a (3) bekezdésben foglalt kivétellel három hónap próbaidő megállapítása kötelező. (2) A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónapot meghaladó próbaidő köthető ki, melynek tartama legfeljebb négy hónapig terjedhet. (3) Nem kell próbaidőt megállapítani kivéve, ha a közalkalmazotti jogviszony a 14. (11) bekezdésében meghatározottak szerint szűnt meg, és az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a gyakornoki idő kikötése kötelező esetén. a) áthelyezés, b) meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés, illetve c) azonos felek közötti újabb kinevezés (4) A próbaidő meghosszabbítása tilos. A próbaidő alatt a közalkalmazotti jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetheti. A megszüntetésről szóló nyilatkozatot írásba kell foglalni. A gyakornoki foglalkoztatás általános szabályai (1) Az E-H fizetési osztályba sorolt, a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is a gyakornoki idő kikötése kötelező, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést 21 Kjt. 20/A. 22 Kjt. 21/A. 23 Kjt

15 igénylő, a három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. E szabályt kell alkalmazni jogszabály kizáró rendelkezése hiányában a tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottra is. (2) A gyakornoki idő az E fizetési osztályba tartozó munkakörben két, az F-H fizetési osztályba tartozó, illetve az (1) bekezdésben meghatározott tudományos kutatói munkakörben három év. Ha a közalkalmazott a) az E fizetési osztályba tartozó munkakörben egy évet, b) az F-H fizetési osztályba tartozó, illetve a tudományos kutatói munkakörben két évet meghaladó szakmai gyakorlattal rendelkezik, a gyakornoki idő tartama egy év. (3) A gyakornoki idő tartamába nem számít be: tartama. a) a harminc napot meghaladó keresőképtelenséggel járó betegség, b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint c) a szabadságvesztés, a szigorított javító-nevelő munka, a javító-nevelő munka, valamint a közérdekű munka (4) A gyakornoki idő meghatározása szempontjából a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének ellátásával a Kormányrendelet mellékletében meghatározott tanári munkakörök függenek össze. 24 (5) Nem kell kikötni gyakornoki időt azon tanári munkakörbe kinevezett közalkalmazott esetében, aki tudományos fokozattal rendelkezik. (6) A gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor kell előírni. A gyakornoki idő kikötésekor a munkáltató köteles tájékoztatni a közalkalmazottat a gyakornoki idő alatti szakmai vezető személyéről. (7) A gyakornoknak és szakmai segítőjének munkavégzési kötelezettségét úgy kell megállapítani, hogy ennek teljesítése mellett rendes munkaidőben a gyakornoki idővel kapcsolatos kötelezettségének is eleget tehessen. (8) A gyakornok: a) ismerje a Főiskola szervezeti és működési szabályzatát, valamint a képzési programját, b) ismerje az intézmény célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósulását, c) gyakorlatban mélyítse el a korszerű oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatához szükséges ismereteket, d) váljon alkalmassá a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő hallgatók egyéni fejlesztésére, 24 Ld. 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet A gyakornoki idő meghatározása szempontjából a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének ellátásával a tanári munkakörök függnek össze. 15

16 e) ismerje meg a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, az oktatásszervezés gyakorlati feladatait. (9) A Főiskola azon szervezeti egységének vezetője, ahová a gyakornokot munkavégzésre beosztották, és tanévenként legalább két alkalommal értékeli a gyakornok tevékenységét, az ismeretek elsajátítását, a gyakornok számára a gyakornoki szabályzatban meghatározott rendszerességgel konzultációs lehetőséget biztosít. (10) A gyakornoki idő lejártának hónapjában a közalkalmazottat minősíteni kell. A minősítés során az 59. -ban meghatározottakat kell alkalmazni azzal, hogy a Főiskola szervezeti egység vezetőjének a gyakornok szakmai segítője véleményét is figyelembe vevő javaslatára a munkáltatói jogok gyakorlója dönt. A minősítés eredményeként harminctól száz százalékig megfelelt és harminc százalék alatt nem megfelelt eredmény adható. (11) A közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik, ha a közalkalmazott nem megfelelt minősítést kap. A közalkalmazotti jogviszony a minősítés eredményének ismertetését követő tizedik napon szűnik meg. (12) A gyakornoki idő megszűnik a (11) bekezdésben meghatározottakon túl: a) a közalkalmazotti jogviszony határozott idejűvé módosításakor, b) ha a közalkalmazott munkaköre úgy változik meg, hogy nem lenne kötelező a gyakornoki idő kikötése. (13) A gyakornoki idővel kapcsolatos kötelezettségeket, gyakornokokkal szemben támasztott szakmai követelmények részletes tartalmát, a gyakornok és a szakmai segítő egyes kötelezettségeit, a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeit, valamint az értékelés részletes szabályait a gyakornoki szabályzat tartalmazza. A közalkalmazotti jogviszony módosítása 15. (1) 25 A közalkalmazotti kinevezést a munkáltató és közalkalmazott csak közös megegyezéssel, erre irányuló írásbeli megállapodással módosíthatja. A kinevezés módosítására a megkötésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (2) A közalkalmazotti jogviszony módosítására vonatkozó megállapodásban a közalkalmazottat figyelmeztetni kell a jogorvoslat lehetőségére. (3) Nincs szükség a jelen szakasz (1) bekezdésében meghatározott eljárásra, ha a módosítás jogszabályon alapul, így különösen a közalkalmazott fizetési fokozatának megváltozása, illetményének megemelése esetén. A közalkalmazotti jogviszony módosításáról azonban ilyen esetben is írásban kell értesíteni a közalkalmazottat, az értesítést részére elsősorban személyesen kell átadni és az átvétel tényét az értesítés munkáltatói példányán igazoltatni kell. Postai úton az értesítést tértivevénnyel kell kézbesíteni. 16. A teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott írásbeli kérelmére a munkáltató köteles a Kjt-ben meghatározottak szerint 26 a kinevezésben heti húsz órás részmunkaidőt kikötni, ha a közalkalmazott a kérelem benyújtásakor az Mt ában foglalt fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. 25 Mt Ld. Kjt. 23/B. -t 16

17 Kinevezéstől eltérő foglalkoztatás 17. (1) A munkáltató jogosult a közalkalmazottat átmenetileg a kinevezésétől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy munkáltatónál foglalkoztatni. A közalkalmazott e bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az ellátott munkakörre előírt, de legalább a kinevezése szerinti illetményre jogosult. (2) 27 Ha a közalkalmazott a munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, és ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos díjazás (helyettesítési díj) is megilleti. A munkakör módosítása 18. (1) A munkakör azon feladatok körét tartalmazza, amit a közalkalmazotti jogviszonya fennállása alatt a közalkalmazott végezni köteles és jogosult. (2) Ha a közalkalmazotti kinevezés módosítása a munkakör megváltozásával, vagy az eredeti munkakör lényeges módosításával jár, akkor az e szabályzat ában foglaltak szerint kell eljárni, és a módosítást megelőzően meg kell győződni arról, hogy az alkalmazási feltételek az új, illetve a megváltozott munkakör vonatkozásában is fennállnak. A munkakör megváltozásakor annak megfelelő, új munkaköri leírást kell a közalkalmazott részére adni. (3) Ha a munkakör módosítása a munkavégzés helyének megváltoztatását is magában foglalja, akkor erről a kinevezést módosító okmányban külön rendelkezni kell. (4) Az e szakasz (2) bekezdése alapján, ha az új, vagy a megváltozott munkakör vonatkozásában ez jogszabály vagy szabályzat rendelkezése alapján szükséges a közalkalmazott személyi anyagához csatolás céljából át kell venni: a) az új vagy megváltozott munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget és képzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatát, b) a foglalkozás-egészségügyi szolgálat egészségügyi alkalmasságról szóló igazolását, c) az új tűz- és munkavédelmi szabályokra vonatkozó oktatás bizonylatát. (5) Nem kell alkalmazni a jelen szakasz (4) bekezdésében foglaltakat, ha az új munkakör betöltésére pályázati eljárás alapján került sor, és a pályázathoz a szükséges iratokat már csatolták, vagy azok egyébként a Főiskola rendelkezésére állnak. (6) Nem minősül a munkakör módosításának a munkakör jellegét meg nem változtató feladattal való kibővítése. Többletfeladat elrendelése 19. (1) 28 A közalkalmazottat a munkáltatói jogkör gyakorlója meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti, ide nem értve a helyettesítés formájában ellátott többletfeladatot. 27 Kjt. 24. (1) bekezdés 28 Kjt. 77. (1) bekezdés 17

18 (2) A többletfeladat meghatározott időre rendelhető el, amelyet a feladat jellegének megfelelően kell meghatározni (tárgyév/hónap; tanév/szemeszter; más meghatározott időszak). (3) A többletfeladat elrendelésének feltétele, hogy a pénzügyi fedezet igazoltan rendelkezésre álljon. (4) Többletfeladatként a közalkalmazott munkakörébe nem tartozó bármely olyan feladat ellátása elrendelhető, a) amely a Főiskola tevékenységi körébe tartozik, b) amelynek többletfeladatként történő ellátása a Főiskola érdekeit tekintve ilyen módon célszerű és gazdaságos, c) amelynek ellátásához az érintett közalkalmazott szakképzettséggel, szakértelemmel rendelkezik. (5) Ha az ellátandó többletfeladat a Főiskola egy másik szervezeti egységének feladatkörébe tartozik, az illetékes szervezeti egység munkáltatói jogkör gyakorlója csak a közalkalmazott szervezeti egysége vezetőjének előzetes írásos egyetértésével állapodhat meg a közalkalmazottal a munkakörébe nem tartozó többletfeladat ellátásáról, meghatározott időre. (6) A többletfeladat elrendelésére vonatkozó iratmintát a külön i utasítás tartalmazza. II. fejezet A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése A közalkalmazotti jogviszony megszűnésének és megszüntetésének jogcímei (1) A közalkalmazotti jogviszony megszűnik: a) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával, b) a közalkalmazott halálával, c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, d) a 14. (11) bekezdésében meghatározott esetben (gyakornok), e) a prémiumévek programban történő részvétel esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint, f) e szabályzat 21. -ában meghatározott (jogutódlás) esetben. (2) A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető: a) közös megegyezéssel, b) áthelyezéssel, c) lemondással, 29 Kjt

19 d) rendkívüli lemondással, e) felmentéssel, f) azonnali hatállyal fa) próbaidő alatt, fb) a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony e szabályzat 32. (3) bekezdésében foglalt okok miatti megszüntetése esetén, fc) az e szabályzat 42. (6) bekezdésében foglalt esetben, fd) ha a közalkalmazott a 10. (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül nem tesz eleget és nem igazolja, hogy a kötelezettség elmulasztása menthető ok következménye, fe) ha az e szabályzat 10. (1) bekezdés b) pontjában, vagy a 10. (4) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennállását a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, vagy az egyéb módon a tudomására jut, g) 30 rendkívüli felmentéssel. (3) Az oktatók, tudományos kutatók közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó további rendelkezéseket e szabályzat ai tartalmazzák. (4) 31 A közalkalmazotti jogviszony (2) bekezdés f) pont fd-fe) alpontjában meghatározott azonnali hatályú megszüntetését írásban indokolni kell. Közalkalmazottak jogállása a munkáltató egyes tevékenységeinek megszűnése esetén (1) Ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az Mt. vagy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik. E bekezdésben meghatározott munkáltatói döntésről a Szenátus köteles külön határozatot hozni a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. (2) Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal korábban köteles tájékoztatni a közalkalmazottat, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a Közalkalmazotti Tanácsot az átadás a) időpontjáról, b) okáról, c) a közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről. (3) A munkáltató köteles a szakszervezettel és a Közalkalmazotti Tanáccsal konzultációt kezdeményezni a közalkalmazottakat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről. A konzultációnak ki kell terjednie az intézkedések elveire, a hátrányos következmények elkerülésének módjára, illetve eszközére, továbbá a következmények enyhítését célzó eszközökre. 30 A módosítást a Szenátus október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 8. számú határozatával fogadta el. Hatályos: október 25. napjától. 31 Kjt. 25. (4) bekezdés 32 Kjt. 25/A. 19

20 A közös megegyezés 22. (1) A 20. (2) bekezdés a) pontja szerinti közös megegyezéssel a Főiskola és a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyt azonnali hatállyal vagy valamely későbbi időpontra, legkésőbb azonban a munkáltatói felmentés esetében irányadó felmentési idő utolsó napjára szüntetheti meg. (2) A megszüntetésre vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni. A megállapodásnak tartalmaznia kell: a) a megszüntetésre vonatkozó közös nyilatkozatot, b) a megszüntetés időpontját. Az áthelyezés (1) A 20. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott áthelyezéssel történő közalkalmazotti jogviszony megszüntetése esetén a közalkalmazottnak, a Főiskolának, valamint az új munkáltatónak meg kell állapodnia az áthelyezésről. (2) A megállapodásnak tartalmaznia kell: a) a közalkalmazott új munkakörét, b) a közalkalmazott új munkahelyét, c) a közalkalmazott új illetményét, d) az áthelyezés időpontját, e) a közalkalmazottat terhelő tartozások és a közalkalmazottat illető járandóságok rendezésére vonatkozó szabályokat, valamint egyéb, a felek által lényegesnek ítélt kérdésekben történő megállapodást. (3) Az áthelyezett közalkalmazottnak az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha az új munkáltatónál töltötte volna el. A lemondás (1) A 20. (2) bekezdés c) pontja szerinti lemondással a közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt bármikor megszüntetheti. (2) 35 A határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt a közalkalmazott írásban indokolt lemondással akkor szüntetheti meg, ha a lemondás indoka olyan ok, amely számára a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel, aránytalan sérelemmel járna. A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony más okból lemondással nem szüntethető meg. 33 Kjt Kjt Kjt. 27. (1) bekezdés 20

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. október 2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- -

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel't összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- - (-) t'~;,,í ;T~'űlé. Ylivatala ot,,á_ y_ á m : tik zett. io ~2 2 2012. évi... törvény a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~-

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE 2014 4MUNKAJOGI TUDÁSTÁR A Munka Törvénykönyve legfontosabb alapelvei: Általános magatartási követelmények 6. (1) A munkaszerződés teljesítése során kivéve,

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának

Részletesebben

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Új Munkatörvény Könyve hatása az Ágazati Kollektív Szerződésre Összeállította: Dr. Berán Katalin 1 Hasznos tudni valók a kiterjesztett ágazati kollektív

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések...

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1 1. oldal 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1 Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi

Részletesebben

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők A köztisztviselők, kormánytiszségviselők jogállásáról a) a Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal (a továbbiakban: központi államigazgatási szerv), b) a kormányhivatal

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 1. oldal 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 A Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok 1. oldal Tartalomjegyzék dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok... 1 1. Bevezetés, célkitűzés... 3 2. A

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás I. fejezet I. Az átmeneti foglalkoztatási megállapodásra vonatkozó szabályok (Mt. 30-41/A. ) Az átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Részletesebben

T/ 9063. számú törvényjavaslat

T/ 9063. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 9063. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009.

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének és Polgármesterének 1/2009. számú EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

T/3783. számú törvényjavaslat. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

T/3783. számú törvényjavaslat. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3783. számú törvényjavaslat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest, 2015. március

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL MUNKAVÁLLALÓ KÉZIKÖNYVE AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL Támogatóink: SZAKSZERVEZETED NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI: Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I.MUNKASZERZŐDÉS... 4 I.1. Munkaviszony létesítése...

Részletesebben

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak ÁLTALÁNOSSÁGBAN: 1. STABIL KAPCSOLATRENDSZER A kollektív szerződés mind a munkáltatói, mind a munkavállalói érdekeket szolgálja, mert segíti

Részletesebben

Munkaviszony, munkaszerződés

Munkaviszony, munkaszerződés A munkaszerződés megkötéséhez, munkaviszony létesítéséhez, béren kívüli juttatásokhoz, valamint gyeshez, gyedhez kapcsolódó olvasói kérdések és szakértői válaszok Tartalom Munkaviszony, munkaszerződés...

Részletesebben