A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

2 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ Bevezető rendelkezések 7 A foglalkoztatási követelményrendszer célja 7 A szabályzat hatálya 7 A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 8 A Főiskolán létesíthető munkakörök 9 MÁSODIK RÉSZ A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó általános szabályok 10 I. FEJEZET A közalkalmazotti jogviszony alanyai, létesítése és módosítása 10 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 13 A pályázat 14 A próbaidő 14 A gyakornoki foglalkoztatás általános szabályai 14 A közalkalmazotti jogviszony módosítása 16 Kinevezéstől eltérő foglalkoztatás 17 A munkakör módosítása 17 Többletfeladat elrendelése 17 II. FEJEZET A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése 18 A közalkalmazotti jogviszony megszűnésének és megszüntetésének jogcímei 18 Közalkalmazottak jogállása a munkáltató egyes tevékenységeinek megszűnése esetén 19 A közös megegyezés 20 Az áthelyezés 20 A lemondás 20 Rendkívüli lemondás 21 A felmentés 21 Felmentési védelem 22 A felmentés korlátozása 23 A felmentési idő 24 Rendkívüli felmentés 25 A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok 25 A közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése a közalkalmazott részéről 26 A közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése a munkáltató részéről 27 A végkielégítés 27 A nyugdíjas közalkalmazottra vonatkozó külön rendelkezések 29 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése esetén alkalmazandó közös szabályok 29 III. FEJEZET A közalkalmazotti jogviszony tartalma 30 Az összeférhetetlenség szabályai 33 Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének szabályai 34 Kutatási és tanulmányi célú külföldi kiutazás 35

3 Munkavállalás külföldön 35 IV. FEJEZET A közalkalmazottak és a munkáltató kártérítési felelőssége 36 A közalkalmazottak kártérítési felelőssége 36 A munkáltató kártérítési felelőssége 37 V. FEJEZET A tanulmányi szerződés és a továbbképzés 37 A tanulmányi szerződés 37 A továbbképzés 38 VI. FEJEZET A közalkalmazott minősítése és munkájának értékelése 39 A közalkalmazott minősítése 39 Az oktatók, tudományos kutatók munkájának minősítésére vonatkozó külön szabályok 40 A vezetők munkájának minősítésére vonatkozó külön szabályok 41 VII. FEJEZET A jogorvoslat rendje 41 A munkajogi igény érvényesítése 42 HARMADIK RÉSZ Az oktatókra, tudományos kutatókra és tanárokra vonatkozó különös szabályok I. FEJEZET Az oktatói munkakör létesítése 42 Általános szabályok 42 Egyes oktatói besorolás szerinti követelmények 44 A tanársegéd 44 Az adjunktus 45 A főiskolai docens 46 Az egyetemi docens 47 A főiskolai tanár 48 Az egyetemi tanár 50 II. FEJEZET A tanári munkakör létesítése 51 Általános szabályok 51 Tanári munkakörök, a tanári munkakör létesítésének feltételei 51 A mestertanár 52 A gazdasági tanár/gazdasági oktató 53 3

4 A nyelvtanár, anyanyelvi lektor 53 A testnevelő tanár 54 A kollégiumi nevelőtanár 55 III. FEJEZET Tudományos kutatói munkakör létesítése 55 Általános szabályok 55 Tudományos kutatói munkakörök, a tudományos kutatói munkakör létesítésének feltételei 56 A tudományos segédmunkatárs 56 A tudományos munkatárs 56 A tudományos főmunkatárs 57 A tudományos tanácsadó és a kutatóprofesszor 58 IV. FEJEZET Az oktatók, tudományos kutatók és tanárok jogai és kötelezettségei 59 V. FEJEZET Oktatói, tudományos kutatói, tanári közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése 61 Általános szabályok 61 Az egyetemi, főiskolai tanár, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 62 A határidők számítása 62 A meghívott oktató 62 NEGYEDIK RÉSZ A nem oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különös szabályok 63 A nem oktatói, nem kutatói, nem tanári munkakör létesítésére vonatkozó rendelkezések 63 I. FEJEZET ÖTÖDIK RÉSZ Magasabb vezetőkre és vezetőkre vonatkozó különös szabályok 64 Magasabb vezetők és vezetők köre 64 A magasabb vezetői és a vezetői megbízásokkal összefüggő hatásköri feladatok átadása, illetve átvétele 67 HATODIK RÉSZ A pályázati eljárás rendje 69 A pályázati eljárás általános szabályai 69 A pályázati felhívás közzétételének kezdeményezése 70 A pályázati felhívás 71 4

5 A pályázat közzététele 71 A pályázatok benyújtása 72 A pályázatok elbírálása 73 Az egyetemi, illetve főiskolai tanári pályázatok elbírálására vonatkozó különös szabályok 74 A nem oktatói, kutatói, tanári munkakörre kiírt pályázatok elbírálására vonatkozó szabályok 75 I. FEJEZET HETEDIK RÉSZ A Főiskola által adományozható munkaköri és egyéb címek 75 Oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címek 75 Professor Emeritus/Emerita cím adományozása 75 A Professor Emeritus jogai és kötelességei 76 Magántanári cím adományozása 76 Címzetes egyetemi/főiskolai tanár/docens 76 Mesteroktatói cím adományozása 77 Mestertanári cím adományozása 77 Rector Emeritus cím adományozása 77 A magántanári, a címzetes egyetemi, főiskolai tanári és a címzetes egyetemi, főiskolai docensi, mesteroktatói, mestertanári címre vonatkozó közös szabályok 77 II. FEJEZET Közalkalmazotti jogviszonnyal járó címek 78 A közalkalmazotti jogviszonnyal járó címek adományozása 78 A közalkalmazotti jogviszonnyal járó cím adományozásának feltételei 78 A közalkalmazotti jogviszonnyal járó címmel járó jogok 79 A közalkalmazotti jogviszonnyal járó cím viselésére jogosultság megszűnése 79 NYOLCADIK RÉSZ Differenciáló jövedelemelosztás 80 A differenciáló jövedelem elosztás elvei 80 Díjazás 80 Az alkalmazottak díjazására vonatkozó rendelkezések 80 Garantált illetmény 80 Illetménykiegészítés 80 Keresetkiegészítés 81 Illetménypótlék 81 Jutalom 81 Az oktatók díjazására vonatkozó külön szabályok 81 KILENCEDIK RÉSZ Értelmező rendelkezések 82 5

6 TIZEDIK RÉSZ I. FEJEZET Záró, hatályba léptető és átmeneti rendelkezések SZÁMÚ MELLÉKLET

7 Preambulum 1* A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.), a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.), a közalkalmazottak jogállásról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet, valamint a Főiskola szervezeti és működési rendjének felhatalmazása alapján a Főiskolán folyó oktatási, kutatási és tudományos tevékenység magas színvonalú biztosítása érdekében az oktatókkal, kutatókkal, tanárokkal és egyéb közalkalmazottakkal szemben támasztott előmeneteli és teljesítménykövetelményeket, az alkalmazás feltételeit, az értékelés szempontjait, a magasabb vezetőkre és vezetőkre vonatkozó rendelkezéseket az alábbi szabályzatban határozza meg. ELSŐ RÉSZ Bevezető rendelkezések A foglalkoztatási követelményrendszer célja 1. A foglalkoztatási követelményrendszer célja, hogy szabályozza az oktatói és nem oktatói munkakörben: a) a Főiskola küldetéséhez, illetve a karok feladatrendszeréhez igazodóan az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos követelményeket, b) az egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat, c) a pályázatok elbírálásának rendjét, d) az oktatói juttatások feltételeit, az ezzel összefüggő pályázatok rendjét, e) az adományozható munkaköri és egyéb címek feltételeit, f) a foglalkoztatásra és teljesítményre vonatkoztató követelményrendszert, a minőség és teljesítmény alapján differenciálható jövedelemelosztás elveit, g) a követelményrendszerben foglaltak nem teljesítésének következményeit. 2. (1) A szabályzat hatálya kiterjed a) a Főiskolára, mint munkáltatóra, A szabályzat hatálya b) a Főiskola valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatójára, kutatójára, tanárára és közalkalmazottjára, c) a Főiskolával megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, * A szabályzatot a Szenátus június 30-án fogadta el. Hatályos: június 30. napjától. A szabályzatot a Szenátus március 1-jei ülésén átfogóan módosította. A módosítások a január 1. napjával lépnek hatályba a szabályzatban foglaltaknak megfelelően. 7

8 d) a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló és e szabályzatban meghatározott címekkel rendelkező személyekre. (2) A szabályzat szerint kell eljárni: a) az első alkalmazáskor az álláshely betöltésére való alkalmasság megítélése céljából, b) az oktatók, kutatók, más közalkalmazottak minősítésekor, az általuk végzett munka értékelésekor, a folyamatos foglalkoztatásra való alkalmasság elbírálásakor, c) az oktatók, kutatók, más közalkalmazottak minősítésekor, az általuk végzett munka értékelésekor, a folyamatos foglalkoztatásra való alkalmasság elbírálásakor, d) a jogszabályokban meghatározott, munkakörhöz kapcsolódó és egyéb címek adományozásakor. (3) A szabályzatban meghatározott követelményektől a jogszabályban vagy e szabályzatban meghatározott esetek kivételével sem az első alkalmazáskor, sem a folyamatos alkalmazáskor eltérni nem lehet. (4) E szabályzatban nem szabályozott közalkalmazotti jogviszonyból származó egyes jogok és kötelezettségek, illetve ezek gyakorlása tekintetében alkalmazandó további rendelkezéseket a Főiskola kollektív szerződése tartalmazza. (5) A közművelődési, közgyűjteményi intézményekben, szervezeti egységekben foglalkoztatott személyekre az adott ágazatra, feladatra, tevékenységre meghatározott rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 3. (1) A Főiskola közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat Főiskola szervezeti és működési rendjének 109. és ában foglalt kivétellel a gyakorolja. A e jogát e szabályzat 1. számú mellékletét képező szabályok szerint a Főiskola magasabb vezetőire átruházhatja. Az átruházott jogkör tovább nem adható. (2) A gyakorolja a munkáltatói jogköröket, amennyiben a közalkalmazott a megbízás következtében közelebbi hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerül. (3) A által átruházható munkáltatói jogkörök: a) pályázat kiírása, b) kinevezés és annak módosítása, ehhez kapcsolódóan munkaköri leírás meghatározása, c) további jogviszony létesítésének engedélyezése, tudomásul vétele, d) minősítés, e) rendes szabadság kiadása, f) rendkívüli, valamint fizetés nélküli szabadság engedélyezése, g) kiküldetés, távollét engedélyezése, 8

9 h) illetmény meghatározása, illetményemelés, i) jutalmazás, j) közalkalmazotti felelősségre vonással kapcsolatos munkáltatói intézkedés, k) kártérítésre kötelezés, l) áthelyezés, m) közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, (4) A Főiskola közalkalmazottainak munkavégzésével összefüggő munkáltatói irányítási jogkört, ideértve a munkaidő beosztását a dékán, illetve a szervezeti egység vezetője határozza meg. (5) A helyettesek, a dékánhelyettesek a magasabb vezetőt megillető munkáltatói jogok gyakorlásában a helyettesítés általános szabályai szerint járnak el, de a kinevezés és felmentés jogával nem élhetnek. A Főiskolán létesíthető munkakörök 4. (1) 2 A Főiskolán az oktatással összefüggő feladatok oktatói és tanári munkakörben láthatók el. Az önálló kutatói feladatok ellátására tudományos kutatói munkakör létesíthető. A tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott a teljes munkaidejének legalább kilencven százalékában a Főiskola tevékenységi körébe tartozó tudományos kutatási feladatot lát el. A tudományos kutató által tanításra fordított időt erre tekintettel kell megállapítani. (2) 3 A Főiskola működésével összefüggő feladatok ellátására egyéb munkakör is létesíthető. (3) 4 A Főiskola által létrehozott közművelődési, közgyűjteményi szervezeti egységekben foglalkoztatottakra az adott ágazatra, feladatra, tevékenységre meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. (4) Az oktatói, tudományos kutatói és tanári munkakörökkel kapcsolatos részletes szabályokat a szabályzat Harmadik része, a nem oktatói-tudományos kutatói-tanári munkakörökre vonatkozó részletes szabályokat a Negyedik része tartalmazza. 2 Nftv. 24. (1) bekezdés 3 Nftv. 24. (2) bekezdés 4 Nftv. 24. (3) bekezdés 9

10 MÁSODIK RÉSZ A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó általános szabályok I. fejezet A közalkalmazotti jogviszony alanyai, létesítése és módosítása 5. 5 A közalkalmazotti jogviszony alanyai: a munkáltató és a közalkalmazott. 6. (1) 6 A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A közalkalmazotti jogviszonyt határozatlan idejűnek kell tekinteni, ha a határozott időre történő kinevezés nem felel meg a (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltaknak. (2) 7 Az (1) bekezdéstől eltérően ha törvény eltérően nem rendelkezik határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesíthető: a) helyettesítés céljából, b) meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására, c) prémiumévek programról szóló jogszabály által meghatározott esetekben, d) egy alkalommal legfeljebb egy évre szóló egyetemi és főiskolai tanári, egyetemi és főiskolai docensi munkakör betöltésére (meghívott oktató). (3) 8 Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén annak tartamát naptárilag vagy más alkalmas módon kell meghatározni. (4) 9 A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni. A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott: a) besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, illetményét, b) munkakörét, c) a munkavégzés helyét. (5) 10 A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszonyt érintő egyéb kérdés is meghatározható. 7. (1) A munkáltató köteles valamennyi közalkalmazott részére munkaköri leírást készíteni. A munkaköri leírást a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg, és azt a közalkalmazottal írásban közli. A munkaköri leírás átvételét a közalkalmazott aláírásával igazolja. A munkaköri leírás két eredeti és egy másolati példányban készül, melyből egy példányt az adott szervezeti egység irattárában, egy példányt a közalkalmazott személyi anyagában kell elhelyezni, egy példányt pedig a közalkalmazott részére át kell adni. A munkaköri leírás mintát i utasítás tartalmazza. 5 Kjt. 20. (1) bekezdés 6 Kjt. 21. (1) és (5) bekezdés 7 Kjt. 21. (2) bekezdés 8 Mt (1) bekezdés 9 Kjt. 21. (1) és (3) bekezdés 10 Kjt. 21. (3) bekezdés 10

11 (2) A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell különösen: a) a közvetlen felettes megnevezését, b) a munkáltatói jogkör gyakorolójának megjelölését, c) a közalkalmazott munkakörének megnevezését és munkaköri beosztását (ha az a munkaköri megnevezéstől eltér), valamint az ellátandó feladatok részletezését, d) a feladatok ellátására vonatkozó ellenőrzési kötelezettséget. (3) A munkaköri leírást szükség szerint felül kell vizsgálni, és indokolt esetben a szükséges módosításokat el kell végezni. 8. (1) A munkáltató a kinevezési okmányban köteles meghatározni, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket az oktatónak milyen időszak(ok) alatt kell teljesítenie, továbbá fel kell hívnia a figyelmet az e szabályzat 82. -ban meghatározott jogkövetkezményekre. (2) A kinevezés előtt a 10. -ban meghatározottak fennállásáról meg kell győződni. A kinevezés elválaszthatatlan részét képezi a külön i utasításban meghatározott: a) titoktartási nyilatkozat, b) oktatók esetében az intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez tett oktatói, tudományos kutatói, tanári nyilatkozat, továbbá c) jelen szakasz (3) bekezdésében meghatározott nyilatkozat, d) e szabályzat 11. -ában meghatározott munkakörök betöltése esetén a vagyonnyilatkozat. (3) A kinevezés előtt a közalkalmazott köteles nyilatkozni a külön i utasításban meghatározott nyilatkozat kitöltésével a további munkavégzésre irányuló jogviszonyairól. A nyilatkozatra a munkáltató köteles felvezetni annak tudomásul vételét, hozzájárulását, illetőleg összeférhetetlenség esetén a további jogviszonyra vonatkozó tiltást. (4) 11 A munkáltató legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a közalkalmazottat: a) a napi munkaidőről, b) az illetményen túli munkabérről és egyéb juttatásokról, c) az illetményről való elszámolás módjáról, az illetményfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról, d) a munkakörébe tartozó feladatokról, e) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, illetve f) a munkáltatóra és a közalkalmazottra irányadó felmentési idő megállapításának szabályairól, g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint 11 Mt. 46. (1) bekezdés 11

12 h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról. 9. (1) A közalkalmazotti jogviszony létesítését a dékán, illetve az SZMR 113. (2) bekezdés b-g) pontjában, valamint (3) bekezdésében meghatározott szervezeti egységek vezetője kezdeményezi a nál. 12 Az egyes munkakörök esetében a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, a kinevezéssel kapcsolatos jogok gyakorlása az e szabályzat 1. számú mellékletében meghatározottak szerint történik. (2) A Főiskolán közalkalmazotti jogviszony abban az esetben létesíthető, ha a) az adott munkakörre történő jogviszony létesítése azért történik, mert az abban foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonya megszűnt feltéve, hogy annak alapja nem az e szabályzat 20. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ok, a státusz megüresedett és a jogviszony létesítésére az adott szervezeti egység működéséhez igazoltan szükség van, vagy b) az adott szervezeti egység feladatkörének igazolt változása az új munkakör létesítését és betöltését indokolja, és c) az adott szervezeti egység rendelkezik a jogviszony létesítéséhez szükséges pénzügyi fedezettel. (3) Közalkalmazotti jogviszonyt visszamenőleges hatállyal létesíteni, módosítani, megszüntetni még a közalkalmazott beleegyezése esetén sem lehetséges. (4) A közalkalmazotti jogviszony létesítését olyan időpontban kell kezdeményezni, hogy a munkába álláshoz szükséges előkészítő folyamatok legkésőbb a munkába állást megelőző öt nappal befejeződhessenek, és a Bér- és Munkaügyi Osztály a társadalombiztosítás kezdetére vonatkozó bejelentést legkésőbb a társadalombiztosítási jogviszony első napját megelőző napon megtehesse az illetékes hatóság felé. 10. (1) 13 A Főiskolán való alkalmazás feltétele, hogy a közalkalmazott: a) 14 rendelkezzék az előírt végzettséggel és szakképzettséggel, b) 15 büntetlen előéletű legyen, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, c) tizennyolcadik életévét betöltötte, d) magyar állampolgárságú az e szabályzat 58. (2) meghatározott eset kivétel, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező bevándorolt, vagy letelepedett személy, e) a munkakör betöltéséhez kiírt pályázaton eredményesen részt vett, f) a munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozatot megtette, 12 A részletes szabályozás tekintetében ld. a központi bér és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR feladatok összefüggő munkafolyamatáról szóló 8/2008. ( ) i utasítást. 13 Kjt. 20. (1) bekezdés, Nftv. 24. (5) bekezdés 14 A módosítást a Szenátus február 28-i ülésén a 2013/2014. tanévi (II. 28.) 55. számú határozatával fogadta el. Hatályos: február 28. napjától. 15 A módosítást a Szenátus február 28-i ülésén a 2013/2014. tanévi (II. 28.) 55. számú határozatával fogadta el. Hatályos: február 28. napjától. 12

13 g) részt vett a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton és ennek alapján alkalmas a munkakör betöltésére, h) megfelel az e szabályzatban meghatározott további követelményeknek, i) részt vett a munka- és tűzvédelmi oktatáson. (2) 16 A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű. (3) 17 A munkáltató felhívására a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. (4) 18 Indokolt esetben a munkáltató írásban felszólíthatja a közalkalmazottat, hogy a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül ha e határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését követően haladéktalanul hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. (5) 19 Ha a közalkalmazott igazolja, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a (4) bekezdésben meghatározott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a közalkalmazott részére megtéríti. (6) 20 Nem létesíthető foglalkoztatásra irányuló jogviszony olyan személlyel, aki egy éven belül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Főiskolát érintő döntése meghozatalában részt vett. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 11. (1) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló évi CLII. törvény rendelkezései alapján vagyonnyilatkozat-tételre köteles, aki önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult, így különösen: a) a Főiskola közalkalmazottai közül: aa) a Főiskola magasabb vezetői (, helyettesek, gazdasági és műszaki főigazgató, főtitkár, dékánok), ab) a Főiskola Szenátusának tagja, ac) azon személy, aki közbeszerzési eljárás során gyakorolja a javaslattételi, döntési, ellenőrzési jogköröket, ad) mindazok a személyek, akik kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési joggal rendelkeznek. b) az a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személy, aki önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult, c) a Főiskola hallgatói közül azok, akik testület tagjaként gyakorolják a javaslattételi, döntési, ellenőrzési jogköröket. 16 Kjt. 20. (4) bekezdés 17 Kjt. 20. (5) bekezdés 18 Kjt. 20. (6) bekezdés 19 Kjt. 20. (7) bekezdés 20 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet

14 (2) Nem köteles vagyonnyilatkozatot tenni az, aki külön jogszabály alapján vagyonnyilatkozat tételére egyébként kötelezett. A külön jogszabály alapján tett vagyonnyilatkozat-tételt a kötelezett a vagyonnyilatkozat átvételét igazoló okirat másolatával vagy nyilatkozatával igazolja. (3) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos részletes szabályokról, így a vagyonnyilatkozat átadásáról, nyilvántartásáról, őrzéséről, kezeléséről, a vagyonnyilatkozat-tétel megtagadásáról, a vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás szabályairól külön i utasítás rendelkezik. A pályázat 12. (1) 21 Közalkalmazotti jogviszony a 98. (2) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik. (2) A pályázatra, valamint a pályázati eljárás rendjét a szabályzat Hatodik része tartalmazza. A próbaidő (1) A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a (3) bekezdésben foglalt kivétellel három hónap próbaidő megállapítása kötelező. (2) A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónapot meghaladó próbaidő köthető ki, melynek tartama legfeljebb négy hónapig terjedhet. (3) Nem kell próbaidőt megállapítani kivéve, ha a közalkalmazotti jogviszony a 14. (11) bekezdésében meghatározottak szerint szűnt meg, és az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a gyakornoki idő kikötése kötelező esetén. a) áthelyezés, b) meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés, illetve c) azonos felek közötti újabb kinevezés (4) A próbaidő meghosszabbítása tilos. A próbaidő alatt a közalkalmazotti jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetheti. A megszüntetésről szóló nyilatkozatot írásba kell foglalni. A gyakornoki foglalkoztatás általános szabályai (1) Az E-H fizetési osztályba sorolt, a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is a gyakornoki idő kikötése kötelező, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést 21 Kjt. 20/A. 22 Kjt. 21/A. 23 Kjt

15 igénylő, a három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. E szabályt kell alkalmazni jogszabály kizáró rendelkezése hiányában a tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottra is. (2) A gyakornoki idő az E fizetési osztályba tartozó munkakörben két, az F-H fizetési osztályba tartozó, illetve az (1) bekezdésben meghatározott tudományos kutatói munkakörben három év. Ha a közalkalmazott a) az E fizetési osztályba tartozó munkakörben egy évet, b) az F-H fizetési osztályba tartozó, illetve a tudományos kutatói munkakörben két évet meghaladó szakmai gyakorlattal rendelkezik, a gyakornoki idő tartama egy év. (3) A gyakornoki idő tartamába nem számít be: tartama. a) a harminc napot meghaladó keresőképtelenséggel járó betegség, b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint c) a szabadságvesztés, a szigorított javító-nevelő munka, a javító-nevelő munka, valamint a közérdekű munka (4) A gyakornoki idő meghatározása szempontjából a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének ellátásával a Kormányrendelet mellékletében meghatározott tanári munkakörök függenek össze. 24 (5) Nem kell kikötni gyakornoki időt azon tanári munkakörbe kinevezett közalkalmazott esetében, aki tudományos fokozattal rendelkezik. (6) A gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor kell előírni. A gyakornoki idő kikötésekor a munkáltató köteles tájékoztatni a közalkalmazottat a gyakornoki idő alatti szakmai vezető személyéről. (7) A gyakornoknak és szakmai segítőjének munkavégzési kötelezettségét úgy kell megállapítani, hogy ennek teljesítése mellett rendes munkaidőben a gyakornoki idővel kapcsolatos kötelezettségének is eleget tehessen. (8) A gyakornok: a) ismerje a Főiskola szervezeti és működési szabályzatát, valamint a képzési programját, b) ismerje az intézmény célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósulását, c) gyakorlatban mélyítse el a korszerű oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatához szükséges ismereteket, d) váljon alkalmassá a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő hallgatók egyéni fejlesztésére, 24 Ld. 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet A gyakornoki idő meghatározása szempontjából a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének ellátásával a tanári munkakörök függnek össze. 15

16 e) ismerje meg a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, az oktatásszervezés gyakorlati feladatait. (9) A Főiskola azon szervezeti egységének vezetője, ahová a gyakornokot munkavégzésre beosztották, és tanévenként legalább két alkalommal értékeli a gyakornok tevékenységét, az ismeretek elsajátítását, a gyakornok számára a gyakornoki szabályzatban meghatározott rendszerességgel konzultációs lehetőséget biztosít. (10) A gyakornoki idő lejártának hónapjában a közalkalmazottat minősíteni kell. A minősítés során az 59. -ban meghatározottakat kell alkalmazni azzal, hogy a Főiskola szervezeti egység vezetőjének a gyakornok szakmai segítője véleményét is figyelembe vevő javaslatára a munkáltatói jogok gyakorlója dönt. A minősítés eredményeként harminctól száz százalékig megfelelt és harminc százalék alatt nem megfelelt eredmény adható. (11) A közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik, ha a közalkalmazott nem megfelelt minősítést kap. A közalkalmazotti jogviszony a minősítés eredményének ismertetését követő tizedik napon szűnik meg. (12) A gyakornoki idő megszűnik a (11) bekezdésben meghatározottakon túl: a) a közalkalmazotti jogviszony határozott idejűvé módosításakor, b) ha a közalkalmazott munkaköre úgy változik meg, hogy nem lenne kötelező a gyakornoki idő kikötése. (13) A gyakornoki idővel kapcsolatos kötelezettségeket, gyakornokokkal szemben támasztott szakmai követelmények részletes tartalmát, a gyakornok és a szakmai segítő egyes kötelezettségeit, a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeit, valamint az értékelés részletes szabályait a gyakornoki szabályzat tartalmazza. A közalkalmazotti jogviszony módosítása 15. (1) 25 A közalkalmazotti kinevezést a munkáltató és közalkalmazott csak közös megegyezéssel, erre irányuló írásbeli megállapodással módosíthatja. A kinevezés módosítására a megkötésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (2) A közalkalmazotti jogviszony módosítására vonatkozó megállapodásban a közalkalmazottat figyelmeztetni kell a jogorvoslat lehetőségére. (3) Nincs szükség a jelen szakasz (1) bekezdésében meghatározott eljárásra, ha a módosítás jogszabályon alapul, így különösen a közalkalmazott fizetési fokozatának megváltozása, illetményének megemelése esetén. A közalkalmazotti jogviszony módosításáról azonban ilyen esetben is írásban kell értesíteni a közalkalmazottat, az értesítést részére elsősorban személyesen kell átadni és az átvétel tényét az értesítés munkáltatói példányán igazoltatni kell. Postai úton az értesítést tértivevénnyel kell kézbesíteni. 16. A teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott írásbeli kérelmére a munkáltató köteles a Kjt-ben meghatározottak szerint 26 a kinevezésben heti húsz órás részmunkaidőt kikötni, ha a közalkalmazott a kérelem benyújtásakor az Mt ában foglalt fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. 25 Mt Ld. Kjt. 23/B. -t 16

17 Kinevezéstől eltérő foglalkoztatás 17. (1) A munkáltató jogosult a közalkalmazottat átmenetileg a kinevezésétől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy munkáltatónál foglalkoztatni. A közalkalmazott e bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az ellátott munkakörre előírt, de legalább a kinevezése szerinti illetményre jogosult. (2) 27 Ha a közalkalmazott a munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, és ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos díjazás (helyettesítési díj) is megilleti. A munkakör módosítása 18. (1) A munkakör azon feladatok körét tartalmazza, amit a közalkalmazotti jogviszonya fennállása alatt a közalkalmazott végezni köteles és jogosult. (2) Ha a közalkalmazotti kinevezés módosítása a munkakör megváltozásával, vagy az eredeti munkakör lényeges módosításával jár, akkor az e szabályzat ában foglaltak szerint kell eljárni, és a módosítást megelőzően meg kell győződni arról, hogy az alkalmazási feltételek az új, illetve a megváltozott munkakör vonatkozásában is fennállnak. A munkakör megváltozásakor annak megfelelő, új munkaköri leírást kell a közalkalmazott részére adni. (3) Ha a munkakör módosítása a munkavégzés helyének megváltoztatását is magában foglalja, akkor erről a kinevezést módosító okmányban külön rendelkezni kell. (4) Az e szakasz (2) bekezdése alapján, ha az új, vagy a megváltozott munkakör vonatkozásában ez jogszabály vagy szabályzat rendelkezése alapján szükséges a közalkalmazott személyi anyagához csatolás céljából át kell venni: a) az új vagy megváltozott munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget és képzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatát, b) a foglalkozás-egészségügyi szolgálat egészségügyi alkalmasságról szóló igazolását, c) az új tűz- és munkavédelmi szabályokra vonatkozó oktatás bizonylatát. (5) Nem kell alkalmazni a jelen szakasz (4) bekezdésében foglaltakat, ha az új munkakör betöltésére pályázati eljárás alapján került sor, és a pályázathoz a szükséges iratokat már csatolták, vagy azok egyébként a Főiskola rendelkezésére állnak. (6) Nem minősül a munkakör módosításának a munkakör jellegét meg nem változtató feladattal való kibővítése. Többletfeladat elrendelése 19. (1) 28 A közalkalmazottat a munkáltatói jogkör gyakorlója meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti, ide nem értve a helyettesítés formájában ellátott többletfeladatot. 27 Kjt. 24. (1) bekezdés 28 Kjt. 77. (1) bekezdés 17

18 (2) A többletfeladat meghatározott időre rendelhető el, amelyet a feladat jellegének megfelelően kell meghatározni (tárgyév/hónap; tanév/szemeszter; más meghatározott időszak). (3) A többletfeladat elrendelésének feltétele, hogy a pénzügyi fedezet igazoltan rendelkezésre álljon. (4) Többletfeladatként a közalkalmazott munkakörébe nem tartozó bármely olyan feladat ellátása elrendelhető, a) amely a Főiskola tevékenységi körébe tartozik, b) amelynek többletfeladatként történő ellátása a Főiskola érdekeit tekintve ilyen módon célszerű és gazdaságos, c) amelynek ellátásához az érintett közalkalmazott szakképzettséggel, szakértelemmel rendelkezik. (5) Ha az ellátandó többletfeladat a Főiskola egy másik szervezeti egységének feladatkörébe tartozik, az illetékes szervezeti egység munkáltatói jogkör gyakorlója csak a közalkalmazott szervezeti egysége vezetőjének előzetes írásos egyetértésével állapodhat meg a közalkalmazottal a munkakörébe nem tartozó többletfeladat ellátásáról, meghatározott időre. (6) A többletfeladat elrendelésére vonatkozó iratmintát a külön i utasítás tartalmazza. II. fejezet A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése A közalkalmazotti jogviszony megszűnésének és megszüntetésének jogcímei (1) A közalkalmazotti jogviszony megszűnik: a) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával, b) a közalkalmazott halálával, c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, d) a 14. (11) bekezdésében meghatározott esetben (gyakornok), e) a prémiumévek programban történő részvétel esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint, f) e szabályzat 21. -ában meghatározott (jogutódlás) esetben. (2) A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető: a) közös megegyezéssel, b) áthelyezéssel, c) lemondással, 29 Kjt

19 d) rendkívüli lemondással, e) felmentéssel, f) azonnali hatállyal fa) próbaidő alatt, fb) a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony e szabályzat 32. (3) bekezdésében foglalt okok miatti megszüntetése esetén, fc) az e szabályzat 42. (6) bekezdésében foglalt esetben, fd) ha a közalkalmazott a 10. (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül nem tesz eleget és nem igazolja, hogy a kötelezettség elmulasztása menthető ok következménye, fe) ha az e szabályzat 10. (1) bekezdés b) pontjában, vagy a 10. (4) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennállását a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, vagy az egyéb módon a tudomására jut, g) 30 rendkívüli felmentéssel. (3) Az oktatók, tudományos kutatók közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó további rendelkezéseket e szabályzat ai tartalmazzák. (4) 31 A közalkalmazotti jogviszony (2) bekezdés f) pont fd-fe) alpontjában meghatározott azonnali hatályú megszüntetését írásban indokolni kell. Közalkalmazottak jogállása a munkáltató egyes tevékenységeinek megszűnése esetén (1) Ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az Mt. vagy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik. E bekezdésben meghatározott munkáltatói döntésről a Szenátus köteles külön határozatot hozni a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. (2) Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal korábban köteles tájékoztatni a közalkalmazottat, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a Közalkalmazotti Tanácsot az átadás a) időpontjáról, b) okáról, c) a közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről. (3) A munkáltató köteles a szakszervezettel és a Közalkalmazotti Tanáccsal konzultációt kezdeményezni a közalkalmazottakat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről. A konzultációnak ki kell terjednie az intézkedések elveire, a hátrányos következmények elkerülésének módjára, illetve eszközére, továbbá a következmények enyhítését célzó eszközökre. 30 A módosítást a Szenátus október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 8. számú határozatával fogadta el. Hatályos: október 25. napjától. 31 Kjt. 25. (4) bekezdés 32 Kjt. 25/A. 19

20 A közös megegyezés 22. (1) A 20. (2) bekezdés a) pontja szerinti közös megegyezéssel a Főiskola és a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyt azonnali hatállyal vagy valamely későbbi időpontra, legkésőbb azonban a munkáltatói felmentés esetében irányadó felmentési idő utolsó napjára szüntetheti meg. (2) A megszüntetésre vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni. A megállapodásnak tartalmaznia kell: a) a megszüntetésre vonatkozó közös nyilatkozatot, b) a megszüntetés időpontját. Az áthelyezés (1) A 20. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott áthelyezéssel történő közalkalmazotti jogviszony megszüntetése esetén a közalkalmazottnak, a Főiskolának, valamint az új munkáltatónak meg kell állapodnia az áthelyezésről. (2) A megállapodásnak tartalmaznia kell: a) a közalkalmazott új munkakörét, b) a közalkalmazott új munkahelyét, c) a közalkalmazott új illetményét, d) az áthelyezés időpontját, e) a közalkalmazottat terhelő tartozások és a közalkalmazottat illető járandóságok rendezésére vonatkozó szabályokat, valamint egyéb, a felek által lényegesnek ítélt kérdésekben történő megállapodást. (3) Az áthelyezett közalkalmazottnak az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha az új munkáltatónál töltötte volna el. A lemondás (1) A 20. (2) bekezdés c) pontja szerinti lemondással a közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt bármikor megszüntetheti. (2) 35 A határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt a közalkalmazott írásban indokolt lemondással akkor szüntetheti meg, ha a lemondás indoka olyan ok, amely számára a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel, aránytalan sérelemmel járna. A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony más okból lemondással nem szüntethető meg. 33 Kjt Kjt Kjt. 27. (1) bekezdés 20

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPEST 2009 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. május 28. napjától hatályos változat Preambulum * A

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM A Miskolc, 2015 Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 7.15. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM A A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 38/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban.

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal Jogszabályi változások 2016. január 1-jei hatállyal 2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

A Decs Tesz-Vesz Óvoda átszervezése

A Decs Tesz-Vesz Óvoda átszervezése Az előterjesztés száma: 19/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz-Vesz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-2824/2016. 2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSULÁSAIRÓL

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSULÁSAIRÓL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSULÁSAIRÓL A 155. számú Magyar Közlönyben jelent meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény átfogó módosításáról szóló 2008. évi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. november 12. napjától hatályos változat Tartalom Preambulum...

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2016. március 17. napjától hatályos változat Tartalom Preambulum...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem 2005. évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági intézkedésekről A 2005. évi, mintegy 500 millió forint többletkiadás

Részletesebben

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2015. január 1. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2017. január 1. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 3. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2008. június TARTALOMJEGYZÉK A főiskola, mint munkáltató kötelességei

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

PÉLDATÁR. a tájékoztatási tevékenység során a közszférát érintő kérdésekből

PÉLDATÁR. a tájékoztatási tevékenység során a közszférát érintő kérdésekből PÉLDATÁR a tájékoztatási tevékenység során a közszférát érintő kérdésekből 1.) A kérdező a munkahelyi étkezés munkáltató általi kötelezővé tételének jogszabályszerűsége felől érdeklődött. A költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Benedek

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-161/2017. 2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Budapest, 2015. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításáról szóló CLXXIII/2016. (VI. 27.)

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A Foglalkoztatási Szabályzat hatálya... 4 A foglakoztatási jogviszony alanyai

Részletesebben

1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás

1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás 1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 2017. évi béremeléséről Budapest, 2017 (Hatályos: 2017. január 10. napjától)

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT

HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT Elfogadta a BME Szenátusa a 2015. március 30-i ülésén. Hatályba lépett: 2015. április 1-jén

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2015/2016-os tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M

Részletesebben

Tájékoztató a Munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházásáról szóló eljárásrend,és a Kjt. Módosításával kapcsolatban

Tájékoztató a Munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházásáról szóló eljárásrend,és a Kjt. Módosításával kapcsolatban Tájékoztató a Munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházásáról szóló eljárásrend,és a Kjt. Módosításával kapcsolatban 1. Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása a Kollektív Szerződés alapján Hátrányos következmény

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2011.I.1. ) 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL Elfogadva: 2008. október 14. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április 2-án 1. 1 A Nyíregyházi

Részletesebben