SZAKDOLGOZAT Aradi Zsuzsanna Veronika 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT Aradi Zsuzsanna Veronika 2010"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Aradi Zsuzsanna Veronika 2010

2 Pünkösdi Teológiai Főiskola Internet eszköz az egyház kezében a fiatalok eléréséhez Az Internet funkcióinak bemutatása a fiatal korosztály körében, valamint a keresztény egyházak országos ifjúsági honlapjainak elemzése Készítette: Aradi Zsuzsanna Veronika Konzulens: Nagy-Ajtai Erzsébet Budapest,

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS AZ INTERNET FUNKCIÓI A FIATAL KOROSZTÁLY KÖRÉBEN A FIATAL KOROSZTÁLY SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP- ÉS INTERNET-ELLÁTOTTSÁG ÉS HASZNÁLAT A FIATALOK KÖRÉBEN AZ INTERNET JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI A FIATALOK KÖRÉBEN AZ E-EVANGÉLIZÁCIÓ - AZ INTERNET HASZNÁLATA A FIATALOK ELÉRÉSÉHEZ A HÍD-STRATÉGIA A HÍD ÉPÍTÉSE Egyik pillér: az érdeklődésre okot adó témák Másik pillér: az érzett szükségletek A gyakorlati megvalósítás A KERESZTÉNY INTERNETES FELÜLETEK VIZSGÁLATÁNAK ELEMZÉSI SZEMPONTRENDSZERE A KERESZTÉNY EGYHÁZAK IFJÚSÁGI HONLAPJAINAK BEMUTATÁSA ÉS EREDMÉNYEI Nagyegyházak országos ifjúsági honlapjai Katolikus Egyház ifjúsági honlapjai Református Egyház Evangélikus Egyház Kisegyházak országos ifjúsági honlapjainak vizsgálata Az Agapé Gyülekezet ifjúsági honlapja Evangéliumi Pünkösdi Közösség ifjúsági és tinédzser missziójának honlapjai Hetednapi Adventista Egyház ifjúsági honlapja Krisztus Magyarországi Egyházának ifjúsági honlapja Magyarországi Baptista Egyház ifjúsági honlapja Magyarországi Metodista Egyház ifjúsági honlapja Szabad Evangéliumi Egyház (Szabad Evangéliumi Gyülekezet) ifjúsági honlapja Szabadkeresztény Egyház ifjúsági honlapja Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózatának ifjúsági honlapja A KERESZTÉNY EGYHÁZAK IFJÚSÁGI HONLAPJAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA KÜLSŐ MEGJELENÉS - DIZÁJN STRUKTÚRA INTERAKTIVITÁS TARTALOM ÖSSZEGZÉS MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET AZ INTERNETES FELÜLETEK VIZSGÁLATÁNAK ELEMZÉSI SZEMPONTRENDSZERE SZÁMÚ MELLÉKLET NAGYEGYHÁZAK ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONLAPJAINAK EREDMÉNY-GRAFIKONJAI KISEGYHÁZAK ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONLAPJAINAK EREDMÉNY-GRAFIKONJAI SZÁMÚ MELLÉKLET TOVÁBBI KUTATÁSRA ÉRDEMES KERESZTÉNY IFJÚSÁGI HONLAPOK IRODALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK SZÁMÚ FÜGGELÉK SZÁMÚ FÜGGELÉK SZÁMÚ FÜGGELÉK

4 1. Bevezetés Jézus mennybemenetele előtt ezt a parancsot adta tanítványainak: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliomot minden teremtésnek..(mk 16:15). E feladat nem csak akkori tanítványaira várt, hanem azóta is érvényes minden korban minden Krisztust követőre. Mert ahogyan a Biblia következő verse mondja a ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. (Mk 16:16). Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. (1Tim 2,4). De hogyan hinnének abban, a ki felől nem hallottak? És mi módon hallanának pedig anélkül, hogy valaki elmondaná nekik? teszi fel Pál apostol is a kérdést (Róm 10:13-14), s egyúttal a választ is megadja: A hit pedig hallásból van (Róm 10:17). Nagy a felelőssége tehát minden kereszténynek, hogy továbbadja a jó hírt. Arra, hogy e parancsot hogyan teljesítsük, nincs korlátozás. A kommunikáció módja és eszköze ahhoz, hogy az üzenet célba érhessen optimálisan mindig az aktuális korhoz és társadalomhoz szabott kell, hogy legyen. Ma, a XXI. század eleji Magyarországon is elmondható, hogy egyre bővülő körben, egyre inkább életünk szerves részévé vált és válik a világot körülölelő hatalmas rendszer, az Internet. A kutatók egykori misztikus kommunikációs eszköze ma már szinte bármilyen hétköznapi emberi tevékenységet támogat. Segítségével kapcsolatot tartunk barátokkal, munkatársakkal, üzletet kötünk, kutatómunkát végzünk, információt cserélünk, idegenekkel találkozunk. Ez az ún. kibertér 1 a valódi világ mellett alternatív teret biztosít számunkra. Teret alkalmasint arra is, hogy elmondjuk evangéliumot. Ha Jézus fent idézett szavai napjainkban hangzottak volna el először, lehet, hogy hozzátette volna: és természetesen felmenvén e széles világhálóra is, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek!. Az Internet, mint korunk mindent behálózó rendszere, népszerű kommunikációs csatornája, eszköz lehet az egyház kezében is, ha megfelelően él vele. Az Internet csak egy eszköz és nem önmagáért való cél! amely felhasználható jól, átgondoltan és indokoltan, de önmagában, cél nélkül eredménytelen. (Áts [2000]) Vajon az egyház mennyire és milyen módon használja ezt a csatornát arra, hogy betöltse küldetését a világban? E kérdésre keressük 1 A kibertér (angolul cyberspace) a görög kyber (hajózni, navigálni) szóból ered, és valójában hajózásra alkalmas teret jelent. A kibertér szót William Gibson tudományos-fantasztikus (sci-fi) szerző alkotta meg, aki a Neuromancer (1984) című regényében így nevezi a hálózatba kapcsolt számítógép-terminálokról közvetlenül elérhető digitális, navigálható teret (a mű 1992-ben Neurománc címen magyarul is megjelent). A kibertér Gibson felfogásában egy olyan mátrix, amely színes, elektronikus, karteziánus adattájkép (dataspace), ahol, vagy inkább amelyben az egyének és a cégek interaktív kapcsolatba lépnek az információval, sőt, kereskednek vele. (Mészáros [2001]) Gibsontól származik a meatspace (hús-tér) kifejezés is, amelyet a virtuális világ, a kibertér ellentéteként használ a fizikai világ jelölésére. 4

5 a választ e dolgozatban. A vizsgálat annak kiterjedtsége, szerteágazottsága miatt a fiatalokat célzó országos egyházi internetes felületekre koncentrálódik. Az ifjúság választása melletti döntést több ok is alátámasztja. Egyrészt a fiatalok és az új technológiák közötti viszony: az új technológiákhoz való hozzáférést és azok használatát leginkább az életkor határozza meg. A fiatal korosztályok az új technológiák korai adaptálói és innovatív alkalmazói. Kettős kötésben vannak: egyfelől ők azok, akik úttörő módon alkalmazzák az új technológiákat, másfelől azonban éppen az új technológiák terjedése által elősegített globalizáció hatásainak leginkább kitett rétegei is. Ezért a fiatal generációk kiemelt célcsoportjai az információs társadalommal kapcsolatos vizsgálódásoknak. (Nagy [2007] o.) Másrészről az ifjúság az a korosztály, amelyik olyan életszakaszban van, melyben még életére hatással levő legmeghatározóbb benyomásait gyűjti, s különösen fogékony az evangéliumra 2. Lehet, hogy sokszor kevésbé látványos, mikor egy fiatal jön Krisztushoz (egy mélyen elrontott életű felnőtthöz képest), de sokkal korábban és hatékonyabban tud beállni a szolgálatba, mivel jó esetben még nincs tele sérüléssel, kevesebb lelkigondozást igényel. A Biblia különböző versei rávilágítanak arra, hogy az elért fiatalok Isten szava által már kora ifjúságukban megerősödnek, és később sem könnyű eltéríteni őket erről az útról. 3 Rövid elméleti alapozásaként hogy átfogóbb képet alakíthassunk ki a választott témával kapcsolatosan a dolgozat első része (a második és harmadik fejezet) bemutatja a fiatalok célcsoportját, az Internet funkcióit e korosztály körében, majd pedig az Internetnek a fiatalok evangélizációjában betöltött szerepét. A dolgozat második része a választott internetes felületek általános (ötödik fejezet) és részletes, összehasonlító vizsgálatának (hatodik fejezet) eredményeit ismerteti a (negyedik fejezetben) bemutatott szempontok alapján. Az elemzett honlapok között három történelmi nagyegyház (katolikus, református, evangélikus) és a kisegyházak fellelhető országos hivatalos ifjúsági honlapjai szerepelnek. E munka előfeltevése, hogy az egyház képviseli magát a világhálón a fiatalok felé, és széles spektrumon használja ki az Internet-adta lehetőségeket az ifjúság eléréséhez. Az eredményesség definiálása és mérése a jelen vizsgálódás mélységében a modell-elemzés eredményein és a látogatottsági statisztikákon alapul 4. 2 Ez az ember életének első 20 éve, illetve kb. első harmada (legfeljebb 29 éves korig). Alátámasztja ezt egy 2006-os adventista felmérés, mely szerint az új tagoknak kb. 10százaléka csatlakozott 18 éves kora előtt a felekezethez. A felnőttkorban megkereszteltek 37 43százaléka évesen tért át. A többi korcsoport aránya az életkor haladtával csökkent. A középkorúak (30 60 év) aránya alig haladta meg a fiatal felnőttekét. (Rajki [2009] 44. o.) 3 sz.n. Royal Rangers Vezetőképzés I. kötet, 3. o. 4 Empirikus kutatások nélkül arra vonatkozóan nem lehet következtetést levonni, hogy a vizsgált keresztény internetes tartalmak mennyiben érnek célt, s milyen változásokat indukálnak a fiatalok életében. (a szerző) 5

6 A szakdolgozat magyar és angol nyelvű nyomtatott, valamint elektronikus írott források, elsősorban szakkönyvek, szakfolyóiratok tanulmányainak feldolgozásával készült. A dolgozat a Károli Gáspár féle fordításból idézi a bibliai részeket. 2. Az Internet funkciói a fiatal korosztály körében 2.1 A fiatal korosztály Az ifjúsági korosztály életkori besorolása kultúránként, de még egy kultúrán belül más-más megközelítés szerint is nagyon különböző lehet. A magyarországi ifjúságpolitika fogalmi meghatározását alapul véve, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 5 alkalmazásában fiatal a éves korosztályokhoz tartozó személy. Pszichológiai megközelítésben az előbb definiált ifjúsági korszak-intervallum az életkori sajátosságoknak megfelelően két nagy korszakra bontható: a pubertás korra, más néven serdülőkorra (13-18 évesek) és az ifjúkorra (18-25 évesek). Szociológiai megközelítésben az ifjúság alatt számos tanulmány a éves korosztályhoz tartozó egyéneket érti, de mivel a célcsoport ilyen meghatározásban rendkívül széles és korántsem homogén általában korcsoportok és élethelyzetek szerinti kategóriákra bontva vizsgálja. Dolgozatomban a fiatalok alatt elsősorban a évesek korcsoportját értem, de e besorolás felső időkorlátja a dolgozat témájának szempontjából nem szigorú. A fiatalok életének e korszaka magatartásformák, beállítottságok és meggyőződések megszerzésének folyamata, amelyek szükségesek számukra ahhoz, hogy megállhassák helyüket a társadalomban. (Hegedűs [1997] 65. o.) A civilizált társadalmak normarendszere, erkölcsi tanításai ellentmondásosak, ezért a fiatalok választási döntései sokszor konfliktusokkal és feszültségekkel születnek. Pedig a serdülőkor különösen a döntések időszaka: a pályaválasztás, társválasztás, világnézet és életterv, az identitás kialakításának szakasza, melyben elsősorban a ki vagyok én? és a hol a helyem a világban? kérdésre keresik a választ. (Kulcsár [2005] 41. o.) E korszak legfontosabb irányai még az önállóság (a szülőkhöz és általában a felnőttekhez való korábbi, gyermekes, függő viszony átalakítása az egyenrangúság elve alapján) és az önértékelés (a reális önértékelés és az önnevelés képességének kifejlesztése). Szociológiai szempontból e kor egy személy életének az a periódusa, mely folyamán a társadalom már nem tekinti gyermeknek, de funkcióban, szerepében és státusában még nem ismeri el felnőttnek. (Hegedűs [1997] 66. o.) 5 A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló évi LXIV. törvény. 6

7 Ifjúkoron (fiatal felnőttkoron) azt az életszakaszt értjük, amely átmenetet képez a serdülőkor és a felnőttkor között. E kor pszichoszociális krízise az intimitás, avagy izoláció, amelynek kedvező kimenete a szoros és tartós intim kapcsolatok kialakításának képessége, valamint egy pálya, hivatás iránti elkötelezettség, tehát végeredményben felelősség-vállalás a saját családban és a hivatásban. (Cole [2006] 687. o.) 2.2 Személyi számítógép- és Internet-ellátottság és használat a fiatalok körében 2008-as adatok szerint 6 a magyar fiatalok 84 százaléka használ valamilyen formában számítógépet, s már ugyanekkora az Internetet használók aránya is (zárult az olló, amely eddig a számítógép- és Internet-használat arányaiban mutatkozott). Otthoni Internethozzáféréssel a fiatalok 70 százaléka rendelkezik. A éves fiataloknak 60 százaléka, a évesek 48 százaléka napi szintű internethasználó, az Internet bármilyen formában és eszközön keresztül napi rutinjuk egyik legalapvetőbb részévé vált 7. A másfél millió éves 79 százaléka, tehát közel 1,2 millió fő használja az internetet legalább havonta többször Az Internet jellemzői és funkciói a fiatalok körében Az Internet sajátosságai 9 közül kiemelhető gyorsasága, amivel a kapható információ mennyiségét és az elérhető csatornák számát megtöbbszörözte. Interaktív: nagyobb fokú részvételt követel, mint a hagyományos média, ezért itt aktív felhasználóról beszélünk, s a felhasználók különböző módokon kapcsolatba is léphetnek egymással - a jó weboldal közösséget épít ki. Jellemzője továbbá, hogy anonim és alapvetően demokratikus jellegű (nehéz bármilyen cenzúrát, társadalmi kontrollt alkalmazni). Hipertextuális, ebből következően a felhasználó maga határozza meg a tartalom befogadási sorrendjét, nem úgy, mint például egy lineáris nyomtatott irodalomnál, videónál; és konvergencia jellemzi: multimédiás, kombinálja a korábbi technológiákat, így a képet, videót, hangot, szövegeket. (Újhelyi [2007] 153. o.) 6 Ifjúság2008 Gyorsjelentés( Szabó [2009] 84. o.) 7 Ezzel szemben a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2008-as adatai szerint könyveket kevesebben olvasnak rendszeresen: havonta 26 százalékuk olvas el legalább egyet. A fiatalok szabadidejük eltöltése során átlagosan hétköznap 2,14 órán keresztül, hétvégén 3,52 órán keresztül nézik a televíziót. A szabadidőben rendszeresen sportolók aránya mindössze 3 százalék. (NIS 32. o.) 8 Kurucz [2008] 2.o. 9 Ahhoz is szükséges ismerni e közvetítőeszköz természetét, hogy használni tudjuk a fiatalok elérésében, ami a dolgozatban a későbbiekben fontos szempont. 7

8 Az Internet nem homogén, hanem különböző pszichológiai jellemzőkkel leírható közegekből áll. (Újhelyi [2007] 152. o.) Az Internet hét közege-környezete: 1. világháló vagy web (egyfajta könyvtár, raktár), 2. (elektronikus levelezés), 3. aszinkrón vitafórum, 4. szinkrón csevegés ( chat ), 5. MUD avagy szövegalapú virtuális valóság, 6. metavilág (online szerepjáték), 7. interaktív videó és hang. (Wallace [2004] o.) Az Internet funkcióit több szempont szerint meg lehet határozni. A felhasználói típusok 10 alapján behatárolt funkciói a következők: 1. Rekreációs funkció Ide sorolható a számítógépen végzett minden szabadidős tevékenység, szórakozás. Az otthoni Internet-elérés a fiatalok otthoni szórakozásának alapvető formáit is átalakította (főleg a középiskolás korosztálynál). A legális vagy illegális forrásból letöltött filmek számítógépen keresztüli megnézése a szabadidő eltöltésének egyik jellegzetes módjává vált, akár egyedül, akár barátokkal. A fiatalok 41 százaléka szokott filmeket letölteni, illetve 63 százaléka filmeket nézni számítógépén 11. A fiatalok 11 százaléka alkalmanként még fizetni is hajlandó letölthető videókért, képekért, zenékért Ez az eszköz egyben a zenehallgatás fontos forrásává is vált, hiszen az említett korosztály 62 százaléka zenéket is le szokott tölteni, míg 82 százalékuk a gépét használja zenehallgatásra. Online rádiót 67 százalékuk hallgat, online tv-t pedig 34 százalékuk néz. Ingyenes online játékokkal legalább alkalmanként a fiatalok 69 százaléka játszik. 12. Ide sorolhatók a MUD-ok és az online szerepjátékok virtuális világai 13 is. 2. Kommunikációs funkció 14 Az Ifjúság2008 Gyorsjelentés megvizsgálta a kommunikációhoz kapcsolódó legfontosabb felhasználási módokat. Ezek alapján a fiatalok 74 százaléka rendszeresen küld és fogad E- maileket (míg 59 százaléka SMS-ezik). A harmadik leggyakrabban használt kapcsolattartási mód az azonnali üzenetküldő programok használata, amelyet 47százalék rendszeresen, míg további 15százalék ritkán, de használ. Ez a kommunikációs mód az elmúlt néhány évben nagyon előretört, ma már elsősorban a középiskolások esetében az iskolai együttlét meghosszabbításának egyik eszközévé vált. A közösségi kommunikáció, az ismerősökkel, vagy akár ismeretlenekkel való információcsere fontos lehetőségét jelentik a fórumokon és 10 Nagy [2007] 27. o. 11 Ifjúság2008 Gyorsjelentés (Szabó [2009] 85. o.) 12 Kurucz [2008] 3.o. 13 Az ezekben létrehozható szereplők, az avatarok, a létrehozó személyiségének képi reprezentációi. Csákvári [2008] 24. o. 14 Nem felhasználói típus szerinti funkció, de gyakoriságánál, jelentőségénél fogva külön funkcióként is kiemelhető, ahogy Komenczi tanulmánya (Komenczi [2001] 55.o.) is teszi. 8

9 blogokon való hozzászólások: ezzel a fiatalok 47 százaléka rendszeresen, míg 15 százaléka ritkábban szokott élni. Saját blogbejegyzést valamilyen rendszerességgel a fiatalok 12százalék szokott készíteni. A közötti időszak a közösségi oldalak magyarországi felfutásának időszaka is volt. Az internetező fiatalok 85 százaléka regisztrált tag egy vagy akár több ilyen oldalon. (Az Internet különböző környezetei átfedést tesznek lehetővé a funkciók között, hiszen például az itt szereplő blogolás és chatelés 15, közösségi oldalak látogatása rekreációs tevékenység is lehet.) 3. Információszolgáltató funkció Ide tartozik mindenfajta információgyűjtés, például tanulással, érdeklődési körrel kapcsolatosan, vagy a vásárlás előtti online informálódás 16. (Az Internet különböző környezetei itt is átfedést tesznek lehetővé a funkciók között, hiszen informálódni például az előző funkcióknál említett blogokon, fórumokon, online tv-ből is lehet.) 4. Instrumentális funkció Ide sorolható a hivatalos, banki online ügyek intézése 17. E motívum a legkevésbé körvonalazható alkalmazás, magasabb kulturális erõforrásokhoz és aktív munkaerõpiaci státuszhoz köthetõ. A keresõ tevékenységet folytatók nagyobb eséllyel intézik ezen ügyeiket az Interneten, mint az inaktív, de Internetet használó fiatalok. (Nagy [2008] 48. o.) Az Internet jellegénél fogva hatékony evangelizációs csatorna is lehet, így értelmezhető lenne e pontban végül evangélizációs funkcióról is beszélni. A dolgozat a következőkben többek között azt is vizsgálja, hogy létezik-e ilyen funkciója ma Magyarországon az Internetnek a keresztény egyházak országos ifjúsági honlapjainak viszonylatában, illetve e honlapok melyik kifejtett funkciókhoz járulnak hozzá. Ennek előkészítéseként a következő fejezet arról szól, hogyan lehet az Internetet hatékonyan evangélizációs célra használni. 3. Az E-evangélizáció 18 - az Internet használata a fiatalok eléréséhez A maga korában Gutenberg találmánya, a könyvnyomtatás tette lehetővé a szövegek világméretű terjesztését. Az új technológia következtében jelentős mértékben csökkentek az 15 Azonnali üzenetküldés, szinkrón csevegés. 16 Tízből kilenc fiatal gyűjt információt az Interneten vásárlás előtt. (Kurucz [2008] 3. o.) 17 A fiatalok 23 százaléka intézi banki ügyeit online. (Kurucz [2008] 3. o.) 18 A fejezethez fő forrásul két weboldal szolgált: és február 22-i állapot. 9

10 előállítási és elosztási költségek, s elsőként nyílt mód arra, hogy emberek tömegei hozzáférjenek szövegekhez, képekhez saját otthonaikban. E felfedezés gyökeresen megváltoztatta az élet sok területét, többek között az oktatást, kommunikációt, az evangelizációt, s a mai kultúra körvonalának kijelölője, egyik legmeghatározóbb eleme lett. Ma az Internet az a virtuális hálózat, amely lehetővé teszi az evangélium gyors, világméretű terjedését még olyan helyeken is, ahova fizikailag nehéz bejutni az evangéliummal. Jelenleg 1,8 milliárd Internet-felhasználó található a Földön, ami a népesség 26,6 százalékát jelenti (tehát átlagosan minden negyedik ember rendelkezik Internet-kapcsolattal); Európában közel 426 millió Internet felhasználót tartanak számon, ami a lakosság 53,8 százaléka (minden második ember rendelkezik hozzáféréssel a világhálóhoz). 19. Magyarországon 2009 III. negyedévében darab Internet-előfizetést tartottak számon. 20 Mérhetetlen potenciál rejlik tehát az Internetben. Ennek a kutatások szerint 21 a keresztények, keresztény közösségek nincsenek teljes tudatában, vagy nem tesznek kellő lépéseket az irányba, hogy ezt kihasználják. Az adatok tanúsága szerint világszerte meglehetősen kevés keresztény csoport használja a webet valós evangelizációra. Az angol nyelvű keresztény honlapok többsége kizárólag keresztényeket céloz, a gyülekezeti honlapok zömében csak tagjaik számára készülnek. Az internetes evangélizáció jelentőségét felismerve jött létre Amerikában az Internet Evangelism Coalition 22 (IEC, Internet-Evangélizációs Szövetség) nevű szervezet, amely gyűjtőszervezete azoknak a misszióknak, amelyek már részt vesznek a web-evangelizációban. A Szövetség céljai között szerepel folyamatosan további keresztény közösségek bekapcsolódásának elősegítése e munkába. Magyarországon ilyen jellegű gyűjtőszervezet nem ismeretes Forrás: december 31-ére vonatkozó adatok. 20 Forrás: 21 Például: a Brown Governance (www.browngovernance.com) által végzett kutatás, az International Internet Evangelism Survey szerint. 22 Honlapja: Jelenleg 24 tagszervezete van. A szervezet weboldaláról, tagszervezetei oldalairól, valamint linkgyűjteményéből kiindulva rengeteg hasznos elektronikus információ, oktatási- és segédanyag elérhető az internetes evangéizáció témakörében. 23 Magyarországon az egyházak külön-külön megjelennek ugyan valamiféle online evangélizációs tartalmakkal, de direkt online evangélizációs oldal, s az ilyen jellegű munkát összefogó (gyűjtő)szervezet nem ismeretes. A Reménység Evangélizációs Központ (REK) az, ami evangélizációs központként működik az Interneten, és részben kimondottan Internet-evangélizációs tartalmakkal is rendelkezik. A REK az Adventista Egyház magyarországi uniójának médiaközpontja. Televízió- (www.remenytv.hu) és rádióprogramjaival, webalapú virtuális újságjával (www.felfedezesek.hu), illetve Bibliai Levelező Iskolájával (www.bli.hu) a reménység jó hírét közvetíti az érdeklődőknek. Céljuk, hogy hiteles információk alapján ismertessék meg a Bibliát és Jézus 10

11 Az Ifjúság2008 Gyorsjelentés adatai szerint ma már a magyar fiatalok háztartásainak 79 százalékában van személyi számítógép, a háztartások 70 százalékában Internet-hozzáféréssel. Az egyházaknak tehát lehetőségük van eljutni a fiatalok otthonaiba az örömhírrel. Kérdés, hogy törekszenek-e erre, és ha igen, mennyire hatékonyan 24. A következő részek egy olyan az Internetes evangélizáció szakirodalmában szereplő stratégiát mutatnak be, amely szemléletbeli és gyakorlati segítséget jelent a fiatalok hatékony eléréséhez. E stratégia nem az egyetlen, azonban az internet-evangélizációt propagáló és az ilyen jellegű anyagokat, szakirodalmat összegyűjtő szervezet, az Internet Evangelism Day honlapja 25 szerint az egyik gyakran használt, biblikus és eredményes módszer. 3.1 A híd-stratégia 26 Egy weboldal sem indul el úgy, hogy már automatikusan rendelkezik látogatói körrel. Ahogyan a könyvtár keresztény szekcióját keresztényeken kívül esetleg kevés kutató keresi fel szükség esetén, a néhány odatévedő érdeklődő kivételével a legtöbb nem-keresztény azonban soha az életben. Ugyanez a helyzet az Internet esetében is: az emberek olyan oldalakat látogatnak, amelyek információjára szükségük van, illetve amelyek tatalma érdeklődési körüknek megfelel. Ezek az oldalak vonzzák őket. Nem keresztények ritkán keresnek keresztény tartalmakra. Ha bármilyen keresett témában eredményként listázna is a keresőprogramjuk egyértelműen keresztény oldalt, csekély valószínűséggel kattintanának rá. Ha rá is tévednének egyre, valószínűleg nem időznének rajta túl sokat, mivel a keresztény honlapok többsége keresztényeknek készült, s ez megmutatkozik előfeltevéseikben, nyelvezetükben: a kívülállók (nem keresztények) számára tartalmuk azon kívül, hogy kevéssé ad érdeklődésre okot legtöbb esetben nem is érthető. Az embereket a Gray mátrixban 27 elhelyezve megállapíthatjuk, hogy döntő többségük annak bal alsó szegmensében helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy hozzáállás tekintetében valamilyen mértékben ellentétes, ellenséges a kereszténységgel szemben, és ehhez társul, hogy ilyen irányban kevés ismerettel is rendelkezik. Krisztust mindazokkal, akiket eszközeikkel elérnek. Honlapjaik segítségével a Szentírás üzenetét hang-, videoés nyomtatott formában teszik elérhetővé. Honlapjuk: 24 Az egyházak ifjúsági honlapjainak elemzése erre a kérdésre ad választ az 5-6. fejezetben. 25 Honlapja: 26 A híd-stratégiának ( bridge strategy ) más elnevezése is ismeretes, ilyen például a mágnes oldalak ( Magnet pages ). 27 Az Engel-skála módosított változata. Forrás: március 8-i állapot. Az alapmodellt bemutatja a 2. számú függelék. 11

12 Ezért ahhoz, hogy egy keresztény weboldal elérjen nem keresztényeket is, olyan témák mentén kell felépíteni, amelyek az ő érdeklődésüknek, szükségleteiknek megfelelnek. S nem utolsósorban az oldalnak szövegében és megjelenésében is olyan stílusban kell készülnie, amely egy nem-kereszténynek is sajátja, levetve a keresztény jólfésültséget, patetikus zsargont, kánaáni nyelvezetet. Léteznek honlapok, melyek igyekeztek e megközelítést figyelembe venni 28, de számuk abszolút értékben is csekély. Pedig Pál apostol is e stratégiára bíztat a maga példájával: Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ezt pedig az evangyéliomért mívelem, hogy részestárs legyek abban. (1Kor. 9:19-23) S azon kívül, hogy belehelyezkedünk a kívülállók helyébe, Úgy változtathatjuk meg gyorsan az adott kultúrát, ha olyan területeket érintünk, amelyek dominánsak abban. A magunk érdeke, hogy megtaláljuk ehhez a tapintatos utat. 29 Henry Ward Beecher szerint: Amíg meg nem próbálod, nem tudod meg, mennyire elérhetőek is az emberek; de mindegyikhez meg kell megtalálnod a személyesen hozzá vezető ajtót, s azon kell közelítened. 30 Az evangélizáció célja gyakorlatilag a (még) nem-keresztényeket Istenhez vezetni és nála megtartani. Isten Jézusban vert hidat az ember és maga közé, hogy a bűnös ember Jézusban bűnbocsánatot nyerve kapcsolatba kerülhesen a szent Istennel (János 3:16). Istennek Jézus volt a híd-stratégiája. Jézus ember lett (belehelyezkedett célcsoportja, az emberek helyébe, helyzetébe), ismerte vélt és valós szükségeiket, ezekre hathatósan adott személyes és társadalmi szintű választ, nyitott ajtót a megoldásra. Ha e megközelítés fényében az Internetre vonatkoztatjuk a fenti idézeteket, megkapjuk az internetes híd-stratégia lényegét: helyezkedjünk legalább gondolatban a megcélzottak (ez esetben a keresztény szemszögből kívülállók, a még nem keresztények) helyébe, majd helyzetüket, vélt és valós 28 Angol nyelvű honlapok között ilyen például a hollywoodjesus.com (filmekről), hobbitlore.com (Tolkienhez kapcsolódóan), tothenextlevel.org (sport témakörben), getrealdiet.com (fogyókúra témakörben), runningempty.org (életvezetési problémákkal kapcsolatosan). A dolgozatban (3. számú mellékeltben) megemlített magyar ifjúsági oldalak között a az, amely legközelebb áll ahhoz, hogy igazi híd-oldal legyen. 29 A varsói Ulazdowski Kastély Művészeti Központ szabadtéri kiállításán szereplő felirat. 30 Forrás: március

13 szükségeiket megismerve, elemezve találjuk meg a hozzájuk vezető ajtót. A gyors és jelentős hatás elérése érdekében pedig érintsük az életükben, kultúrájukban domináns pontokat. A gyakorlatban ez azt jelenti., hogy olyan weboldalakat kell létrehozni, amelyek nem keresztények érdeklődésére is okot adó témák (például filmek, zene, utazás, sport, egészséges életmód, stb.) és szükségleteik mentén felépítettek, s a megfelelő stílusban szólnak hozzájuk. Ilyen megközelítésben az Internet igazán alkalmas arra, hogy milliókat elérjen bárhol a Földön, ahol emberek csatlakoznak a világhálóhoz. A magyar fiatalokhoz vezető híd pilléreit tárgyalják a dolgozat következő részi. A 2. fejezetben szereplő látogatottsági adatok tanúsága szerint hazánkban a fiatalok nagy arányban és rendszeresen használják az Internetet. Érdemes tehát e területen vizsgálódni, hogy milyen legyen egy keresztény ifjúsági oldal ahhoz, hogy nem keresztény fiatalok érdeklődésére is okot adhasson, találhassanak a világhálón számukra is érdekes, aktuális keresztény hátterű honlapokat, legyen az közösségi oldal, fórum, blog, stb. 3.2 A híd építése A híd-oldalakra, másképpen mágnes-oldalakra azoknak van szükségük, akik még nem is érdeklődnek a kereszténység iránt. (Akik már elindultak a keresés útján, találnak számos kiváló keresztény weboldalt). A híd-stratégia egy olyan módszertant mutat be, amely segít eljutni a még csak nem is érdeklődő, nem is kereső emberekhez, fiatalokhoz Egyik pillér: az érdeklődésre okot adó témák A híd stratégia szerint ahhoz, hogy látogatott weboldalt tudjunk létrehozni és fenntartani, érdemes az érdeklődésre okot adó témákat megtalálni és ezen a nyomon elindulni. A fiatalok is, mint bárki, olyan témákra keresnek rá az Interneten, amelyek érdeklik őket, aktualitással bírnak számukra. E témák jelentik a híd pilléreit. Az NRC Piackutató cég 2008-as felmérése 31 szerint a év közötti korosztályt az alábbi témák érdeklik leginkább: mozi, filmek (70 százalékot), tudományos újdonságok, érdekességek (53 százalékot), számítástechnika (53 százalékot; e téma a férfiak 79 százalékát, míg a nők 26 százalékát érdekli), szórakoztató elektronika (46 százalékot), a mobiltelefon, mobilkommunikáció (43 százalékot). könnyűzene (42 százalékot), sport, sportesemények (42 százalékot), kulturális programok (38 százalékot, a program és műsorajánló oldalak negyedik legnépszerűbbek, a fiatalok 66 százaléka látogatja őket), szépség és divat 37 százalékot (e téma a nők Kurucz [2008] 7.o. 13

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Online közösségek Egy jól működő fórum elemzésén keresztül Készítette: Szalóki Gabriella III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Konzulensek: dr. Boda István egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal

INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar INTERNETES KÖZÖSSÉGEK Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal Konzulens: Borsi Csaba Készítette: Tóth Szilvia Művelődésszervező szak 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember v1.2 TARTALOM TARTALOM... 2 I. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK... 3 II. BEVEZETÉS:

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István TANDEM, n.o. 2012 Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István A kutatás a Bethlen Gábor Alap anyagi

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA EGY SZABADIDŐKÖZPONT SZÁMÁRA Készítette: Tamás Ildikó Budapest,

Részletesebben

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Belső konzulens neve, beosztása:

Részletesebben

A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL

A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL Készítette:

Részletesebben

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi Szociális Munka mesterképzési szak Levelező munkarend FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ

Részletesebben

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012 Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Impresszum PONT TE KELLESZ! SZAKMAI KIADVÁNY AZ IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor 1 SZAKDOLGOZAT Bátyi Gábor 2011 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing a Facebook-on Konzulens: Brávácz Ibolya Adjunktus

Részletesebben

Szakszervezetek a Web 2.0-án Szakszervezeti és munkahelyi szervezés, közösségépítés a virtuális térben

Szakszervezetek a Web 2.0-án Szakszervezeti és munkahelyi szervezés, közösségépítés a virtuális térben Szakszervezetek a Web 2.0-án Szakszervezeti és munkahelyi szervezés, közösségépítés a virtuális térben Fiedler Péter József 2011. március 31. Tartalomjegyzék 1. Fejezet...3 Bevezetés...3 1.1 Hipotézisek...4

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből

Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből Dr. Kenderfi Miklós Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből A hazai szociális, foglalkoztatás és oktatás területén dolgozó szakemberek egyetértenek a pályaorientációval kapcsolatban

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella Borítóterv: Mérei Fanni

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. JÚLIUS A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ szakirány A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÉRNYERÉSE AZ ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓBAN

Részletesebben

Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermekkor formálói

Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermekkor formálói SZOCIÁLIS MUNKA Homoki Andrea Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermekkor formálói A Gyermekvédelem a posztmodern gyermekkorban című konferencia felhívásához kapcsolódóan a tanulmány a Békés

Részletesebben

különös tekintettel a katasztrófavédelemnél

különös tekintettel a katasztrófavédelemnél PR stratégiák a rendvédelmi szerveknél különös tekintettel a katasztrófavédelemnél (tanulmány) Budapest 2011 Jelige: Franklin 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A téma aktualitása és a témaválasztás indokai...

Részletesebben

Milyen honlapra van szüksége a gyülekezetnek?

Milyen honlapra van szüksége a gyülekezetnek? Milyen honlapra van szüksége a gyülekezetnek? Írta: Szűcs Sándor APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: www.apcsel29.hu CHUPI Design Honlapkészítés gyülekezeteknek: www.chupi.hu TARTALOMJEGYZÉK: 1. Kulturális

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

AZ ENERGIAITAL-FOGYASZTÓ FIATALOK INNOVATÍV ELÉRÉSI LEHETŐSÉGEI

AZ ENERGIAITAL-FOGYASZTÓ FIATALOK INNOVATÍV ELÉRÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Marketing Mesterképzés levelező tagozat AZ ENERGIAITAL-FOGYASZTÓ FIATALOK INNOVATÍV ELÉRÉSI LEHETŐSÉGEI Készítette: Szabó Katalin Orsolya Budapest,

Részletesebben