A Határrendészeti Tanszék tanfolyamszervező tevékenysége. Oktatás más szervek tanfolyamain.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Határrendészeti Tanszék tanfolyamszervező tevékenysége. Oktatás más szervek tanfolyamain."

Átírás

1 A Határrendészeti Tanszék tanfolyamszervező tevékenysége. Oktatás más szervek tanfolyamain. A Rendőrtiszti Főiskola a határrendészeti szak és tanszék megalapítása előtt is jelentős részt vállalt a határőr tisztek továbbképzésében. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán diplomát szerzők közül a felderítő tiszt beosztásba kinevezettek addig nem is foglalták el első tiszti beosztási helyüket, míg el nem végezték a Főiskola bűnügyi átképző tanfolyamát ben, a Határőrség vezető beosztású tisztjei több egymást követő jogi tanfolyamon szerezték meg a rendészeti feladatrendszer végrehajtásához szükséges alapismereteket. Érdemes megjegyezni, hogy ezeket a tanfolyamokat a később megalapított határrendészeti tanszék mindegyik oktatója elvégezte. Igaz akkor még nem tudták, hogy rövidesen a Főiskolán folytatják pályafutásukat, s pontosan abban a teremben állnak majd a katedrára melyben tanfolyami hallgatóként ültek. A Határőrség és a Főiskola február 14-én kötött megállapodása a felső fokú képzésre és a továbbképzésekre egyaránt kiterjedt. A dokumentum szerint a posztgraduális képzés a Rendőrtiszti Főiskola határrendészeti szakán, valamint a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán végzettek szakosító továbbképzését foglalta magába. 1 Ez a feladat rövidesen jelentősen kibővült. Tanfolyamszervezés A Főiskolán a határrendészeti továbbképzés szakmai feltételei adottak voltak, de a tanfolyamok szervezését és végrehajtását nehezítették a szűkös elhelyezési körülmények, a tantermek kis száma és befogadó képessége. Egyetlen tanfolyamunkon sem tudtuk a hallgatókat a Főiskolán elszállásolni. A Határőrség szűkös költségvetési helyzete szintén behatárolta a lehetőségeket ben és 1996-ban egy-egy már előkészített 300 tanórás határrendészeti igazgatási és bűnügyi felderítő tanfolyamunk maradt a pénzügyi fedezet hiányában. A tananyag az alapismereti vizsgára felkészítő tanfolyamok kivételével minden esetben speciális szakmai ismereteket tartalmazott. A programok összeállításának pedagógiai szempontjai mellett érvényesítettük a gyakorlatiasság, a feladat és funkció orientáltság, valamint a vezetői felkészültség fejlesztésének követelményeit. A tanórák döntő többségét a tanszék oktatói tartották, de munkánkat segítették 1 MEGÁLLAPODÁS, amely létrejött a BM Határőrség Országos Parancsnokság és a Rendőrtiszti Főiskola között határrendészeti szakemberek felsőfokú képzése tárgyában. Száma 15-22/3-B/ oldal. 1

2 a Főiskola más tanszékei és az Országos Parancsnokság szakszervei is. A továbbképzéssel kapcsolatos napi feladatok végzésére, koordinálására a tanszékvezető egy oktatót osztályfőnöki feladatokkal bízott meg. A hallgatók közül tanfolyamparancsnokot és helyettest, valamint ügyviteli felelőst és helyettest jelöltünk ki. A tanfolyamot minden esetben vizsgával zártuk. Ezeken a vizsgabizottság elnöki feladatait az illetékes szakmai főosztály képviselője látta el, így a képzés hatékonyságáról a megrendelő közvetlen tapasztalatokat is szerezhetett. Az eredményes záróvizsgát tett hallgatók a tanfolyam elvégzéséről a Rendőrtiszti Főiskola és az Országos Parancsnokság által közösen kiállított bizonyítványt kaptak február 01-én megalakult a Vezető- és Továbbképző Szakcsoport, mely fő feladataként végezte a tanfolyamszervezést. A tanszék készült a vezetői továbbképző tanfolyamok megszervezésére is, de ezekre nem került sor, sőt a Határőrség Vezető- és Továbbképző Intézete létrejöttekor gyakorlatilag átvette a tanszék továbbképzési feladatainak egészét. Határforgalom-ellenőrzési szaktanfolyam Az szeptember 13-október 08. között megtartott 142 tanórás tanfolyam célja: A Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán végzett tisztek szakismereti felkészítése a határforgalmi kirendeltségeken történő szolgálatellátásra. 2 A tematika elkészítése és a foglalkozásokon alkalmazott módszerek megválasztása során figyelembe kellett venni, hogy a tanfolyamra vezényelt 18 tiszt egy része még egyáltalán nem dolgozott a határforgalomellenőrzési szakterületen, más része viszont több hónapos, néhány esetben 1-2 éves gyakorlatot szerzett útlevélkezelőként vagy kirendeltségvezetőhelyettesként. Ezért a tananyag tartalma túlmutatott az úti okmányok ellenőrzését és kezelését lehetővé tudás átadásán. A hallgatók nemcsak a határforgalmi-kirendeltségeken bekövetkező államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és megszakításához szükséges módszerek alapjait, hanem a hatósági jogkör gyakorlásához kötődő eljárási szabályokat is megtanulták. Megismerkedtek a szervezett bűnözés és az ellene folyó küzdelem helyzetével, a fegyver, a lőszer, a robbanó- és veszélyes sugárzóanyagok, a kábítószer, nagy értékű lopott gépjárművek csempészetének és felderítésének módszereivel, megtanulták a felderítés esetén teendő intézkedések rendjét. A Budapesti Határőr Igazgatóságon tanulmányozták a hatósági eljárás 2 Határforgalom-ellenőrzési tanfolyam programja. Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti Tanszék. Száma: 3-8/97/

3 lefolytatásának gyakorlatát, a határforgalom-ellenőrzés számítógépes támogatását, a határforgalmi kirendeltség informatikai rendszerét. A tanfolyamról az OrszágHatárban megjelent írás szerint a vizsgán többen is kiemelkedő eredményt nyújtottak, s feleletük előrevetítette a professzionális szakember képét. Pályafutásuk alakulása a jövőkép megalapozottságát bizonyítja. A gépészmérnöki polgári diplomát is zsebében tudó Czentye János hadnagy a Nyírábrányi Határforgalmi Kirendeltség szolgálati csoportvezetőjeként végezte el a tanfolyamot. Az eltelt 9 évben felvételezett szakunk levelező tagozatára, s azt már Kirendeltségvezető-helyettesként fejezte be. Határforgalom-ellenőrzéssel kapcsolatos szakdolgozatát kiemelkedő színvonalon készítette el és védte meg. Tanszékünk részéről az oktatást Cseh József hőr. alez., Vas Ferenc hőr. őrgy. Lovas Attila hőr. szds., Szádvári László hőr. alez. és Dr. Varga János hőr. alez. végezte. Határrendészeti igazgatási szaktanfolyam Tanszékünk ben, két esetben szervezett 8 hetes határrendészeti igazgatási szaktanfolyamot a Határőrség rendészeti beosztásban dolgozó, illetve ilyen munkakörbe tervezett, határrendészeti igazgatási szakképzettséggel nem rendelkező tisztjei részére. A tanfolyamok során a hallgatók megtanulták a határrendészeti igazgatás fogalmait, a közigazgatás és a határrendészeti igazgatás összefüggéseit. Feldolgozták a határőrség határrendészeti igazgatási feladatkörét meghatározó nemzetközi szerződéseket, jogszabályokat, állami irányítás egyéb jogi eszközeit és belső rendelkezéseket. Megismerték a határrendészeti igazgatás szakterületeit, feladatait, szervezeti felépítését, szerveinek hatásköri és illetékességi szabályait, működési elveit. Elsajátították a határrendészeti igazgatás különböző szintű szerveinek tevékenységi és eljárási rendjét, tartalmát, az általuk alkalmazható intézkedéseket, eszközöket és módszereket. Képessé váltak a határőrség feladat- és hatáskörébe utalt határrendészeti igazgatási (szabálysértési, útlevél rendészeti, menekültügyi, idegenrendészeti, személyeknek a közös államhatáron történő átadása-átvétele, nemzetközi vonatkozású és jogszabályokból adódó államigazgatási) szakismereteket önállóan alkalmazni. A tanfolyamok végén sikeres záróvizsgát tett hallgatókat tanszékünk részéről Cseh József hőr. alez. és Vas Ferenc hőr. őrgy. oktatta. Határőr felderítési szaktanfolyam A négy határőr felderítési szaktanfolyamunkon határőrizeti- és határforgalmi 3

4 kirendeltségek vezetői, felderítő helyettesei, illetve más felderítő beosztásba tervezett felderítő szakképzettséggel nem rendelkező határőr tisztek vettek részt. Az október 11-december 10. között megtartott (9 hetes) Bűnügyi Átképző Tanfolyamon a hallgatók megismerték a határőr felderítés alapfogalmait, helyét, szerepét, alapelveit; a felderítő szervek feladat és hatáskörét, illetékességét; a felderítő tevékenység és a bűnüldözési feladatok során alkalmazható halaszthatatlan nyomozási cselekmények végrehajtásának elveit, rendjét, erőit, eszközeit és módszereit. A másodikként szeptember 19 december 19. között megtartott (12 hetes) Bűnügyi-felderítő Szaktanfolyamon a megemelt óraszám lehetővé tette, hogy a büntetőjogi, büntető eljárás-jogi és kriminológiai ismeretek mellett nagyobb hangsúlyt kapjanak a határőr felderítési és a kriminalisztikai ismeretek. A harmadik tanfolyamra március 04-május 31-ig került sor. A tananyagban megjelent a titkos információgyűjtés és a nyomozati utasítás. A módszertan is megújult, hisz a résztvevők a főiskolai alapképzésben tanuló hallgatókhoz hasonlóan szaktantermi gyakorló foglalkozásokon érhették el az alkalmazóképes tudás szintjét. 3 Utolsó tanfolyamunk a Bűnügyi Átképző Szaktanfolyam nevet viselte, s szeptember 15-december 12. között, 370 tanórában lett végrehajtva. A képzés célja összhangban a Határőrség feladatrendszerének változásávaljelentősen kibővült. Az általános célokon túl a hallgatóknak képessé kellett válniuk az államhatárhoz kapcsolódó bűncselekmények felismerésére, elhatárolására, valamint az egyes nyomozási cselekmények, bizonyítási eszközök és büntetőeljárási kényszerintézkedések a jártasság szintjén való törvényes, szakszerű és önálló alkalmazására, valamint az ezekkel kapcsolatos feladatok és tevékenységek önálló szervezésére és végzésére. 4 A gyakorlatiasságnak tulajdonított jelentőség további erősödését mutatja, hogy az óraterv a bűnüldözési-nyomozási tevékenység szaktantermi komplex gyakorlására 28 tanórát, s ezen túl 3 szakmai napot és 5 nap szakmai gyakorlatot is tartalmazott. A szakmai napokon történt az államhatárral összefüggő bűncselekmények felderítésének, a kapcsolódó nyomozási cselekményeknek, valamint a nyomozó hatósági, ügyészi és bírósági tevékenységnek a bemutatása. A szakmai gyakorlatot a hallgatók saját igazgatóságuk felderítő osztályával együttműködő rendőrhatóságok bűnügyi és vizsgálati szerveinél teljesítették. 3 Virányi (szerk.): Bemutatkozunk. A Rendőrtiszti Főiskola határrendészeti szakán folyó tisztképzés. Határőrségi Tanulmányok 1998/2. szám. XI. fejezet Lovas Attila: Határőr felderítési szakismeretek oldal. 4 Bűnügyi Átképző Szaktanfolyam Programja. RTF Határrendészeti Tanszék. Száma: 3-8/11-46/ oldal. 4

5 A Főiskola befogadó képességének korlátjait jól jelzi, hogy a tanórák megtartásához tantermet nem tudott biztosítani. A hallgatók a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen lettek elhelyezve, gyakorlatilag a tanfolyam is ott lett levezetve, a hallgatói tisztségviselőket Egyetem Határrendészeti és Védelmi Tanszék vezetője jelölte ki, s az osztályfőnöki feladatokat is egyetemi oktató látta el. A program szerint az RTF Határrendészeti Tanszék részéről Lovas Attila hőr. szds. 156, Cseh József hőr. alez. 122, Szádvári László hőr. őrgy. és Verhóczki János hőr. szds. 6-6, Szarvas János hőr. alez. és Dr. Csentes Zoltán hőr. ezds. 2-2 tantermi órát tartott. A 7 szaktanfolyamon közel 200 határőrtiszt vett részt. Alapismereti vizsgára felkészítő szaktanfolyam A tanfolyamon olyan határrendészeti felkészültséggel nem rendelkező tisztek vettek részt, akiket a Határőrség más fegyveres szervektől vett át, vagy a polgári életből vett fel és polgári diplomája alapján kapott tiszti rendfokozatot és beosztást. Ebből adódóan a képzés célja a tanfolyamra vezényelt hallgatók alapismereti felkészítése és vizsgáztatása volt. A hat hónapos távoktatásos jellegű tanfolyamok során a hallgatók hat alkalommal kerültek összevonásra, s azokon összesen 80 tanórát tartottunk számukra. A közbeeső időszakokra meghatározott tananyagot a hallgatók önállóan dolgozták fel, szükség esetén igénybe vehették a telefonon történő konzultáció lehetőségét is. A második összevonástól zárthelyi dolgozatok megoldásával adtak számot a tananyag elsajátításának szintjéről. A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből állt. A végrehajtásra a Szervezési Főigazgató adott ki intézkedést, s a Tanszék által kidolgozott programot is ő hagyta jóvá. A tanórák megtartásában minden oktatónk részt vett. A szervezési feladatokat a Vezető- és továbbképző szakcsoportunk végezte, míg az elhelyezésről az országos parancsnokság Kiképzési, Humánszolgálati és Közművelődési Főosztálya gondoskodott. 5 A hallgatók a követelményeknek eleget tettek, ismételt vizsgára csak egy alkalommal került sor. A tanfolyam időtartama alatti veszteség gyakrabban fordult elő. Például az március 05-én befejezett 3. tanfolyam 20 hallgatója közül 2, a június 14-én véget ért 4. tanfolyamról 1 hallgató morzsolódott le. A Tanszék közreműködésével megtartott kilenc alapismereti tanfolyamot mintegy 180 határőrtiszt végezte el. 5 Program alapismereti vizsgára felkészítő tanfolyamon résztvevő hallgatók részére. Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti Tanszék. Száma: 3-8/11-51/

6 Schengeni tanfolyam Tanszékünk 1988-ban a Főiskola Pályázati Irodájának segítségével, s az Idegen Nyelvi Intézettel közösen a Tempus program keretében Európai Uniós pályázatot nyert el. Ennek célja végrehajtásban dolgozó határőrtisztek felkészítése a schengeni követelményeknek való megfelelésre, majd a megszerzett tudás főiskolai képzésben való hasznosítása. A pályázati munka sikerét elősegítette, hogy abban a Határőrség Országos Parancsnoksága, az Országos Rendőr Főkapitányság, illetve az Osztrák Szövetségi Belügyminisztérium Biztonsági Akadémiája és a Holland Rendőr Akadémia voltak az együttműködő partnerek. Az együttműködés mélységét jól szemlélteti, hogy egymással párhuzamosan zajlott a határőrtisztek schengeni és a rendőrtisztek Europol tanfolyama, de mindkét tanfolyam mindegyik csoportjában a másik rendvédelmi szerv 5-5 tisztje is részt vett a felkészítésen. A résztvevők körét tekintve említést érdemel az is, hogy ez volt az első olyan kurzusunk, amelyre a Főiskola határrendészeti szakát végzett, a tanszék oktatói által felkészített tisztek szakirányú továbbképzésre visszatértek. A távoktatásos tanfolyam magában foglalt egy 3 hónapos szakmai és egy erre épülő, együttműködési készséget fejlesztő, szintén 3 hónapos német szakmai nyelvi kurzust ben kísérleti jelleggel két tanfolyamot vezettünk le, s a 31 hallgató tanulásának elősegítésére megkezdtük az ismerethordozók gyűjtését, az információbázis részeként külön szakkönyvtár létrehozását és új tananyagok készítését ben végeztük a munka dandárját, további 78 határőrtiszt továbbképzését. A hallgató tanulásához elkészítettük a Határellenőrzés az Európai Unióban című tankönyvet, melynek kiadását a Hanns Seidel Alapítvány támogatta. Az egyes témák tanulmányozásához külön tansegédleteket biztosítottunk. Megkezdtük multimédiás tananyagok elkészítését, s az előadások egy részét már számítógépes támogatással tartottuk. A távoktatásos tanfolyam során az ismeretek zömét a hallgatók a szolgálati helyükön és otthon végrehajtott önképzéseken sajátították el, s ezt a Főiskolán megtartott három összevonás összesen hat oktatási napján, negyven tanórában segítettük. A tanfolyamon a tanszék részéről Vas Ferenc hőr. alez, Vájlok László hőr. szds., Dr. Varga János hőr. alez. és a Schengen-csoport vezetője, Dr. Virányi Gergely hőr. ezds. tartotta a foglalkozásokat. A képzés eredményességét segítette, hogy abban részt vett Dr. Sallai János hőr. alez. a Főiskola Vezető-, Továbbképző- és Kutató Intézetének osztályvezetője és Szőke István hőr. ezds. a Határőrség Országos Parancsnokság Bűnügyi- és Felderítő Főosztályának vezetője is. 6

7 A schengeni témát 4 órában oktattuk a Belügyminisztérium köztisztviselőit továbbképző tanfolyamokon is. Ezeken a Vezető- és Továbbképző Intézet által szervezett tanfolyamokon 80 köztisztviselő vett részt. A pályázatnak azt a célját, amely a shengeni követelmények főiskolai képzésbe való beillesztésére vonatkozott szakaszokra bontva végeztük el. Az 1999-ben és 2000-ben végzett hallgatók részére a tananyag és a tanórák átcsoportosításával 24 órás kurzust indítottunk A Schengeni határőrizeti rendszer címmel. Az új tanterv szerint tanuló első évesek már részletesen, az oktatás természetes folyamatában kapják meg a szükséges ismereteket, így részükre a külön kurzusok indítása már nem szükséges. A főiskola egyéb tanfolyamain való részvétel A határrendészeti tanszék megalapítása után a határőrtisztek Főiskolán való jelenléte megszokott dologgá vált, s a tanszék segítségével könnyebben tudtak részt venni a Főiskola más tanszékei által szervezett tanfolyamokon is. Különösen kedvező helyzetben voltak a Budapesten és vonzáskörzetében lakók, hisz mentesültek az elhelyezéssel járó gondoktól, nem kellett megküzdeni a családtól való távollét nehézségeivel. Arra is lehetőségük volt, hogy nemcsak a Határőrség által ajánlott tanfolyamokon vegyenek részt, hanem a főiskolai kínálatból választva maguk kérjék a munkahelyi támogatást, vagy a kedvező alkalommal alanyi jogon éljenek. Elsősorban informatikai és idegen nyelvi tanfolyamokon vettek részt, és sokan itt szerezték meg a szakmai nyelvvel bővített nyelvvizsga bizonyítványt. Összegzés A tanszék által szervezett tanfolyamokon résztvevő mintegy 489 határőr tiszt túlnyomó többsége nagyon jó hozzáállással vett részt a szaktanfolyamokon. Kisebb részük a pihenés szándékával érkezett, de a követelmények megismerése és különösen az első sikertelen záróvizsgák hírének elterjedése után- már mindannyian szorgalmasan tanultak. A visszacsatolások szerint a tanfolyamokat elvégző tisztek nemcsak saját szakmai felkészültségüket tökéletesítették, de a határrendészeti továbbképzések módszertanát is ellesték, s a tapasztalatokat a helyi továbbképzések vezetése során hasznosítani tudták. A továbbképzések hozzájárultak ahhoz, hogy a szak és tanszék viszonylag hamar ismertté vált. Több hallgató először valamelyik szaktanfolyam elvégzése során ismerkedett meg a főiskolán és a szakon folyó képzéssel, s részben ennek hatására jelentkezett és nyert felvételt szakunk levelező tagozatára. Ma már ritka alkalom, amikor a nappali tagozaton tanuló 7

8 hallgatónk olyan helyi, vagy területi szervnél teljesít szakmai gyakorlatot, amelynek tisztjei hallgatóként ne fordultak volna meg a Rendőrtiszti Főiskolán. A kedvező hatásokat úgy is érzékeltük, hogy a tanfolyami képzésben résztvevő oktatók gyakorlati felkészültségét könnyebb volt a szükséges szinten tartani, kapcsolatrendszerük szoros volt a végrehajtásban dolgozó tisztekkel tól, Határőrség Vezető- és Továbbképző Intézetének létrejöttétől tanszékünk továbbképzési feladatai csökkentek. Oktatóink alkalomszerűen, felkérés alapján tartanak órákat a Főiskola Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézete által szervezett tanfolyamokon. Ugyanakkor a schengeni tanfolyamunk is bizonyítja, hogy a tanszék kész és képes határőrségi igény esetén továbbra is nagyobb részt vállalni a határőrtisztek továbbképzésekben. Budapest, szeptember 28. Dr. Varga János alez. 8