A Határrendészeti Tanszék tanfolyamszervező tevékenysége. Oktatás más szervek tanfolyamain.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Határrendészeti Tanszék tanfolyamszervező tevékenysége. Oktatás más szervek tanfolyamain."

Átírás

1 A Határrendészeti Tanszék tanfolyamszervező tevékenysége. Oktatás más szervek tanfolyamain. A Rendőrtiszti Főiskola a határrendészeti szak és tanszék megalapítása előtt is jelentős részt vállalt a határőr tisztek továbbképzésében. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán diplomát szerzők közül a felderítő tiszt beosztásba kinevezettek addig nem is foglalták el első tiszti beosztási helyüket, míg el nem végezték a Főiskola bűnügyi átképző tanfolyamát ben, a Határőrség vezető beosztású tisztjei több egymást követő jogi tanfolyamon szerezték meg a rendészeti feladatrendszer végrehajtásához szükséges alapismereteket. Érdemes megjegyezni, hogy ezeket a tanfolyamokat a később megalapított határrendészeti tanszék mindegyik oktatója elvégezte. Igaz akkor még nem tudták, hogy rövidesen a Főiskolán folytatják pályafutásukat, s pontosan abban a teremben állnak majd a katedrára melyben tanfolyami hallgatóként ültek. A Határőrség és a Főiskola február 14-én kötött megállapodása a felső fokú képzésre és a továbbképzésekre egyaránt kiterjedt. A dokumentum szerint a posztgraduális képzés a Rendőrtiszti Főiskola határrendészeti szakán, valamint a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán végzettek szakosító továbbképzését foglalta magába. 1 Ez a feladat rövidesen jelentősen kibővült. Tanfolyamszervezés A Főiskolán a határrendészeti továbbképzés szakmai feltételei adottak voltak, de a tanfolyamok szervezését és végrehajtását nehezítették a szűkös elhelyezési körülmények, a tantermek kis száma és befogadó képessége. Egyetlen tanfolyamunkon sem tudtuk a hallgatókat a Főiskolán elszállásolni. A Határőrség szűkös költségvetési helyzete szintén behatárolta a lehetőségeket ben és 1996-ban egy-egy már előkészített 300 tanórás határrendészeti igazgatási és bűnügyi felderítő tanfolyamunk maradt a pénzügyi fedezet hiányában. A tananyag az alapismereti vizsgára felkészítő tanfolyamok kivételével minden esetben speciális szakmai ismereteket tartalmazott. A programok összeállításának pedagógiai szempontjai mellett érvényesítettük a gyakorlatiasság, a feladat és funkció orientáltság, valamint a vezetői felkészültség fejlesztésének követelményeit. A tanórák döntő többségét a tanszék oktatói tartották, de munkánkat segítették 1 MEGÁLLAPODÁS, amely létrejött a BM Határőrség Országos Parancsnokság és a Rendőrtiszti Főiskola között határrendészeti szakemberek felsőfokú képzése tárgyában. Száma 15-22/3-B/ oldal. 1

2 a Főiskola más tanszékei és az Országos Parancsnokság szakszervei is. A továbbképzéssel kapcsolatos napi feladatok végzésére, koordinálására a tanszékvezető egy oktatót osztályfőnöki feladatokkal bízott meg. A hallgatók közül tanfolyamparancsnokot és helyettest, valamint ügyviteli felelőst és helyettest jelöltünk ki. A tanfolyamot minden esetben vizsgával zártuk. Ezeken a vizsgabizottság elnöki feladatait az illetékes szakmai főosztály képviselője látta el, így a képzés hatékonyságáról a megrendelő közvetlen tapasztalatokat is szerezhetett. Az eredményes záróvizsgát tett hallgatók a tanfolyam elvégzéséről a Rendőrtiszti Főiskola és az Országos Parancsnokság által közösen kiállított bizonyítványt kaptak február 01-én megalakult a Vezető- és Továbbképző Szakcsoport, mely fő feladataként végezte a tanfolyamszervezést. A tanszék készült a vezetői továbbképző tanfolyamok megszervezésére is, de ezekre nem került sor, sőt a Határőrség Vezető- és Továbbképző Intézete létrejöttekor gyakorlatilag átvette a tanszék továbbképzési feladatainak egészét. Határforgalom-ellenőrzési szaktanfolyam Az szeptember 13-október 08. között megtartott 142 tanórás tanfolyam célja: A Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán végzett tisztek szakismereti felkészítése a határforgalmi kirendeltségeken történő szolgálatellátásra. 2 A tematika elkészítése és a foglalkozásokon alkalmazott módszerek megválasztása során figyelembe kellett venni, hogy a tanfolyamra vezényelt 18 tiszt egy része még egyáltalán nem dolgozott a határforgalomellenőrzési szakterületen, más része viszont több hónapos, néhány esetben 1-2 éves gyakorlatot szerzett útlevélkezelőként vagy kirendeltségvezetőhelyettesként. Ezért a tananyag tartalma túlmutatott az úti okmányok ellenőrzését és kezelését lehetővé tudás átadásán. A hallgatók nemcsak a határforgalmi-kirendeltségeken bekövetkező államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és megszakításához szükséges módszerek alapjait, hanem a hatósági jogkör gyakorlásához kötődő eljárási szabályokat is megtanulták. Megismerkedtek a szervezett bűnözés és az ellene folyó küzdelem helyzetével, a fegyver, a lőszer, a robbanó- és veszélyes sugárzóanyagok, a kábítószer, nagy értékű lopott gépjárművek csempészetének és felderítésének módszereivel, megtanulták a felderítés esetén teendő intézkedések rendjét. A Budapesti Határőr Igazgatóságon tanulmányozták a hatósági eljárás 2 Határforgalom-ellenőrzési tanfolyam programja. Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti Tanszék. Száma: 3-8/97/

3 lefolytatásának gyakorlatát, a határforgalom-ellenőrzés számítógépes támogatását, a határforgalmi kirendeltség informatikai rendszerét. A tanfolyamról az OrszágHatárban megjelent írás szerint a vizsgán többen is kiemelkedő eredményt nyújtottak, s feleletük előrevetítette a professzionális szakember képét. Pályafutásuk alakulása a jövőkép megalapozottságát bizonyítja. A gépészmérnöki polgári diplomát is zsebében tudó Czentye János hadnagy a Nyírábrányi Határforgalmi Kirendeltség szolgálati csoportvezetőjeként végezte el a tanfolyamot. Az eltelt 9 évben felvételezett szakunk levelező tagozatára, s azt már Kirendeltségvezető-helyettesként fejezte be. Határforgalom-ellenőrzéssel kapcsolatos szakdolgozatát kiemelkedő színvonalon készítette el és védte meg. Tanszékünk részéről az oktatást Cseh József hőr. alez., Vas Ferenc hőr. őrgy. Lovas Attila hőr. szds., Szádvári László hőr. alez. és Dr. Varga János hőr. alez. végezte. Határrendészeti igazgatási szaktanfolyam Tanszékünk ben, két esetben szervezett 8 hetes határrendészeti igazgatási szaktanfolyamot a Határőrség rendészeti beosztásban dolgozó, illetve ilyen munkakörbe tervezett, határrendészeti igazgatási szakképzettséggel nem rendelkező tisztjei részére. A tanfolyamok során a hallgatók megtanulták a határrendészeti igazgatás fogalmait, a közigazgatás és a határrendészeti igazgatás összefüggéseit. Feldolgozták a határőrség határrendészeti igazgatási feladatkörét meghatározó nemzetközi szerződéseket, jogszabályokat, állami irányítás egyéb jogi eszközeit és belső rendelkezéseket. Megismerték a határrendészeti igazgatás szakterületeit, feladatait, szervezeti felépítését, szerveinek hatásköri és illetékességi szabályait, működési elveit. Elsajátították a határrendészeti igazgatás különböző szintű szerveinek tevékenységi és eljárási rendjét, tartalmát, az általuk alkalmazható intézkedéseket, eszközöket és módszereket. Képessé váltak a határőrség feladat- és hatáskörébe utalt határrendészeti igazgatási (szabálysértési, útlevél rendészeti, menekültügyi, idegenrendészeti, személyeknek a közös államhatáron történő átadása-átvétele, nemzetközi vonatkozású és jogszabályokból adódó államigazgatási) szakismereteket önállóan alkalmazni. A tanfolyamok végén sikeres záróvizsgát tett hallgatókat tanszékünk részéről Cseh József hőr. alez. és Vas Ferenc hőr. őrgy. oktatta. Határőr felderítési szaktanfolyam A négy határőr felderítési szaktanfolyamunkon határőrizeti- és határforgalmi 3

4 kirendeltségek vezetői, felderítő helyettesei, illetve más felderítő beosztásba tervezett felderítő szakképzettséggel nem rendelkező határőr tisztek vettek részt. Az október 11-december 10. között megtartott (9 hetes) Bűnügyi Átképző Tanfolyamon a hallgatók megismerték a határőr felderítés alapfogalmait, helyét, szerepét, alapelveit; a felderítő szervek feladat és hatáskörét, illetékességét; a felderítő tevékenység és a bűnüldözési feladatok során alkalmazható halaszthatatlan nyomozási cselekmények végrehajtásának elveit, rendjét, erőit, eszközeit és módszereit. A másodikként szeptember 19 december 19. között megtartott (12 hetes) Bűnügyi-felderítő Szaktanfolyamon a megemelt óraszám lehetővé tette, hogy a büntetőjogi, büntető eljárás-jogi és kriminológiai ismeretek mellett nagyobb hangsúlyt kapjanak a határőr felderítési és a kriminalisztikai ismeretek. A harmadik tanfolyamra március 04-május 31-ig került sor. A tananyagban megjelent a titkos információgyűjtés és a nyomozati utasítás. A módszertan is megújult, hisz a résztvevők a főiskolai alapképzésben tanuló hallgatókhoz hasonlóan szaktantermi gyakorló foglalkozásokon érhették el az alkalmazóképes tudás szintjét. 3 Utolsó tanfolyamunk a Bűnügyi Átképző Szaktanfolyam nevet viselte, s szeptember 15-december 12. között, 370 tanórában lett végrehajtva. A képzés célja összhangban a Határőrség feladatrendszerének változásávaljelentősen kibővült. Az általános célokon túl a hallgatóknak képessé kellett válniuk az államhatárhoz kapcsolódó bűncselekmények felismerésére, elhatárolására, valamint az egyes nyomozási cselekmények, bizonyítási eszközök és büntetőeljárási kényszerintézkedések a jártasság szintjén való törvényes, szakszerű és önálló alkalmazására, valamint az ezekkel kapcsolatos feladatok és tevékenységek önálló szervezésére és végzésére. 4 A gyakorlatiasságnak tulajdonított jelentőség további erősödését mutatja, hogy az óraterv a bűnüldözési-nyomozási tevékenység szaktantermi komplex gyakorlására 28 tanórát, s ezen túl 3 szakmai napot és 5 nap szakmai gyakorlatot is tartalmazott. A szakmai napokon történt az államhatárral összefüggő bűncselekmények felderítésének, a kapcsolódó nyomozási cselekményeknek, valamint a nyomozó hatósági, ügyészi és bírósági tevékenységnek a bemutatása. A szakmai gyakorlatot a hallgatók saját igazgatóságuk felderítő osztályával együttműködő rendőrhatóságok bűnügyi és vizsgálati szerveinél teljesítették. 3 Virányi (szerk.): Bemutatkozunk. A Rendőrtiszti Főiskola határrendészeti szakán folyó tisztképzés. Határőrségi Tanulmányok 1998/2. szám. XI. fejezet Lovas Attila: Határőr felderítési szakismeretek oldal. 4 Bűnügyi Átképző Szaktanfolyam Programja. RTF Határrendészeti Tanszék. Száma: 3-8/11-46/ oldal. 4

5 A Főiskola befogadó képességének korlátjait jól jelzi, hogy a tanórák megtartásához tantermet nem tudott biztosítani. A hallgatók a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen lettek elhelyezve, gyakorlatilag a tanfolyam is ott lett levezetve, a hallgatói tisztségviselőket Egyetem Határrendészeti és Védelmi Tanszék vezetője jelölte ki, s az osztályfőnöki feladatokat is egyetemi oktató látta el. A program szerint az RTF Határrendészeti Tanszék részéről Lovas Attila hőr. szds. 156, Cseh József hőr. alez. 122, Szádvári László hőr. őrgy. és Verhóczki János hőr. szds. 6-6, Szarvas János hőr. alez. és Dr. Csentes Zoltán hőr. ezds. 2-2 tantermi órát tartott. A 7 szaktanfolyamon közel 200 határőrtiszt vett részt. Alapismereti vizsgára felkészítő szaktanfolyam A tanfolyamon olyan határrendészeti felkészültséggel nem rendelkező tisztek vettek részt, akiket a Határőrség más fegyveres szervektől vett át, vagy a polgári életből vett fel és polgári diplomája alapján kapott tiszti rendfokozatot és beosztást. Ebből adódóan a képzés célja a tanfolyamra vezényelt hallgatók alapismereti felkészítése és vizsgáztatása volt. A hat hónapos távoktatásos jellegű tanfolyamok során a hallgatók hat alkalommal kerültek összevonásra, s azokon összesen 80 tanórát tartottunk számukra. A közbeeső időszakokra meghatározott tananyagot a hallgatók önállóan dolgozták fel, szükség esetén igénybe vehették a telefonon történő konzultáció lehetőségét is. A második összevonástól zárthelyi dolgozatok megoldásával adtak számot a tananyag elsajátításának szintjéről. A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből állt. A végrehajtásra a Szervezési Főigazgató adott ki intézkedést, s a Tanszék által kidolgozott programot is ő hagyta jóvá. A tanórák megtartásában minden oktatónk részt vett. A szervezési feladatokat a Vezető- és továbbképző szakcsoportunk végezte, míg az elhelyezésről az országos parancsnokság Kiképzési, Humánszolgálati és Közművelődési Főosztálya gondoskodott. 5 A hallgatók a követelményeknek eleget tettek, ismételt vizsgára csak egy alkalommal került sor. A tanfolyam időtartama alatti veszteség gyakrabban fordult elő. Például az március 05-én befejezett 3. tanfolyam 20 hallgatója közül 2, a június 14-én véget ért 4. tanfolyamról 1 hallgató morzsolódott le. A Tanszék közreműködésével megtartott kilenc alapismereti tanfolyamot mintegy 180 határőrtiszt végezte el. 5 Program alapismereti vizsgára felkészítő tanfolyamon résztvevő hallgatók részére. Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti Tanszék. Száma: 3-8/11-51/

6 Schengeni tanfolyam Tanszékünk 1988-ban a Főiskola Pályázati Irodájának segítségével, s az Idegen Nyelvi Intézettel közösen a Tempus program keretében Európai Uniós pályázatot nyert el. Ennek célja végrehajtásban dolgozó határőrtisztek felkészítése a schengeni követelményeknek való megfelelésre, majd a megszerzett tudás főiskolai képzésben való hasznosítása. A pályázati munka sikerét elősegítette, hogy abban a Határőrség Országos Parancsnoksága, az Országos Rendőr Főkapitányság, illetve az Osztrák Szövetségi Belügyminisztérium Biztonsági Akadémiája és a Holland Rendőr Akadémia voltak az együttműködő partnerek. Az együttműködés mélységét jól szemlélteti, hogy egymással párhuzamosan zajlott a határőrtisztek schengeni és a rendőrtisztek Europol tanfolyama, de mindkét tanfolyam mindegyik csoportjában a másik rendvédelmi szerv 5-5 tisztje is részt vett a felkészítésen. A résztvevők körét tekintve említést érdemel az is, hogy ez volt az első olyan kurzusunk, amelyre a Főiskola határrendészeti szakát végzett, a tanszék oktatói által felkészített tisztek szakirányú továbbképzésre visszatértek. A távoktatásos tanfolyam magában foglalt egy 3 hónapos szakmai és egy erre épülő, együttműködési készséget fejlesztő, szintén 3 hónapos német szakmai nyelvi kurzust ben kísérleti jelleggel két tanfolyamot vezettünk le, s a 31 hallgató tanulásának elősegítésére megkezdtük az ismerethordozók gyűjtését, az információbázis részeként külön szakkönyvtár létrehozását és új tananyagok készítését ben végeztük a munka dandárját, további 78 határőrtiszt továbbképzését. A hallgató tanulásához elkészítettük a Határellenőrzés az Európai Unióban című tankönyvet, melynek kiadását a Hanns Seidel Alapítvány támogatta. Az egyes témák tanulmányozásához külön tansegédleteket biztosítottunk. Megkezdtük multimédiás tananyagok elkészítését, s az előadások egy részét már számítógépes támogatással tartottuk. A távoktatásos tanfolyam során az ismeretek zömét a hallgatók a szolgálati helyükön és otthon végrehajtott önképzéseken sajátították el, s ezt a Főiskolán megtartott három összevonás összesen hat oktatási napján, negyven tanórában segítettük. A tanfolyamon a tanszék részéről Vas Ferenc hőr. alez, Vájlok László hőr. szds., Dr. Varga János hőr. alez. és a Schengen-csoport vezetője, Dr. Virányi Gergely hőr. ezds. tartotta a foglalkozásokat. A képzés eredményességét segítette, hogy abban részt vett Dr. Sallai János hőr. alez. a Főiskola Vezető-, Továbbképző- és Kutató Intézetének osztályvezetője és Szőke István hőr. ezds. a Határőrség Országos Parancsnokság Bűnügyi- és Felderítő Főosztályának vezetője is. 6

7 A schengeni témát 4 órában oktattuk a Belügyminisztérium köztisztviselőit továbbképző tanfolyamokon is. Ezeken a Vezető- és Továbbképző Intézet által szervezett tanfolyamokon 80 köztisztviselő vett részt. A pályázatnak azt a célját, amely a shengeni követelmények főiskolai képzésbe való beillesztésére vonatkozott szakaszokra bontva végeztük el. Az 1999-ben és 2000-ben végzett hallgatók részére a tananyag és a tanórák átcsoportosításával 24 órás kurzust indítottunk A Schengeni határőrizeti rendszer címmel. Az új tanterv szerint tanuló első évesek már részletesen, az oktatás természetes folyamatában kapják meg a szükséges ismereteket, így részükre a külön kurzusok indítása már nem szükséges. A főiskola egyéb tanfolyamain való részvétel A határrendészeti tanszék megalapítása után a határőrtisztek Főiskolán való jelenléte megszokott dologgá vált, s a tanszék segítségével könnyebben tudtak részt venni a Főiskola más tanszékei által szervezett tanfolyamokon is. Különösen kedvező helyzetben voltak a Budapesten és vonzáskörzetében lakók, hisz mentesültek az elhelyezéssel járó gondoktól, nem kellett megküzdeni a családtól való távollét nehézségeivel. Arra is lehetőségük volt, hogy nemcsak a Határőrség által ajánlott tanfolyamokon vegyenek részt, hanem a főiskolai kínálatból választva maguk kérjék a munkahelyi támogatást, vagy a kedvező alkalommal alanyi jogon éljenek. Elsősorban informatikai és idegen nyelvi tanfolyamokon vettek részt, és sokan itt szerezték meg a szakmai nyelvvel bővített nyelvvizsga bizonyítványt. Összegzés A tanszék által szervezett tanfolyamokon résztvevő mintegy 489 határőr tiszt túlnyomó többsége nagyon jó hozzáállással vett részt a szaktanfolyamokon. Kisebb részük a pihenés szándékával érkezett, de a követelmények megismerése és különösen az első sikertelen záróvizsgák hírének elterjedése után- már mindannyian szorgalmasan tanultak. A visszacsatolások szerint a tanfolyamokat elvégző tisztek nemcsak saját szakmai felkészültségüket tökéletesítették, de a határrendészeti továbbképzések módszertanát is ellesték, s a tapasztalatokat a helyi továbbképzések vezetése során hasznosítani tudták. A továbbképzések hozzájárultak ahhoz, hogy a szak és tanszék viszonylag hamar ismertté vált. Több hallgató először valamelyik szaktanfolyam elvégzése során ismerkedett meg a főiskolán és a szakon folyó képzéssel, s részben ennek hatására jelentkezett és nyert felvételt szakunk levelező tagozatára. Ma már ritka alkalom, amikor a nappali tagozaton tanuló 7

8 hallgatónk olyan helyi, vagy területi szervnél teljesít szakmai gyakorlatot, amelynek tisztjei hallgatóként ne fordultak volna meg a Rendőrtiszti Főiskolán. A kedvező hatásokat úgy is érzékeltük, hogy a tanfolyami képzésben résztvevő oktatók gyakorlati felkészültségét könnyebb volt a szükséges szinten tartani, kapcsolatrendszerük szoros volt a végrehajtásban dolgozó tisztekkel tól, Határőrség Vezető- és Továbbképző Intézetének létrejöttétől tanszékünk továbbképzési feladatai csökkentek. Oktatóink alkalomszerűen, felkérés alapján tartanak órákat a Főiskola Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézete által szervezett tanfolyamokon. Ugyanakkor a schengeni tanfolyamunk is bizonyítja, hogy a tanszék kész és képes határőrségi igény esetén továbbra is nagyobb részt vállalni a határőrtisztek továbbképzésekben. Budapest, szeptember 28. Dr. Varga János alez. 8

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB03

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB03 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB03 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határellenőrzés 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Dr. Varga János. A magyar határrendészeti tisztképzés evolúciója a Rendőrtiszti Főiskolán

Dr. Varga János. A magyar határrendészeti tisztképzés evolúciója a Rendőrtiszti Főiskolán Dr. Varga János A magyar határrendészeti tisztképzés evolúciója a Rendőrtiszti Főiskolán (Egy jó lehetőség a rendvédelmi integráció folyamatának tanulmányozására.) 1 A határrendészeti szak és tanszék létrejöttének

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN A kriminalisztika elméleti kérdései félévben 14 órában kerül sor. A tantárgy kreditértéke: 3 pont 1. téma: Bevezetés a kriminalisztikába 2. téma: A kriminalisztikában alkalmazott

Részletesebben

KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév)

KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév) 2013. ŐSZI FÉLÉV KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév) 1. A tantárgy kódja: NKRL20B Teljes idejű képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika (2) 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei A felsőfokú szakképzés megnevezése: Jogi asszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: Ügyvitel szakmacsoport A szakképesítés OKJ azonosító száma, kiadásának éve: 55 6 01 0000 00 00 008. A szakmai

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. SZAKMAI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE: Az Intézet

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Bűnügyi szaktanfolyam

KÉPZÉSI PROGRAM Bűnügyi szaktanfolyam ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT OKTATÁSIGAZGATÁSI ÉS KIKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY :1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 : 443-5533 Fax: 443-5784 BM: 30-591 Titkárság: 33-355 Fax:

Részletesebben

Varga János. A Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti Tanszékének tevékenysége 2005-2007 között, fejlesztésének irányai

Varga János. A Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti Tanszékének tevékenysége 2005-2007 között, fejlesztésének irányai Varga János A Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti Tanszékének tevékenysége 2005-2007 között, fejlesztésének irányai A képzés terén A Tanszék a nappali -, a levelező tagozaton, valamint a tanfolyami képzésben

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A személyi állomány szakmai képzésének aktuális kérdései

A személyi állomány szakmai képzésének aktuális kérdései Kiss Katalin Sövény Zoltán A személyi állomány szakmai képzésének aktuális kérdései A XXI. század magyar büntetés-végrehajtási szervezete számára elemi érdek, hogy jól képzett, megfelelõ gyakorlattal rendelkezõ

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán elsőként 2006 őszén indult meg az igazságügyi igazgatási BA képzés. A képzés célja olyan igazgatási szakemberek

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2012. november 27. Határozat száma: 2012/5/37. Hatálybalépés

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ NE FÉLJÜNK NAGYOT LÉPNI, HA EZ TŰNIK SZÜKSÉGESNEK. KÉT KIS UGRÁSSAL NEM JUTUNK ÁT A SZAKADÉKON.

Részletesebben

Krimináltechnika. Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak. Készítette: Bárány Zoltán r.

Krimináltechnika. Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak. Készítette: Bárány Zoltán r. Krimináltechnika Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Javaslatok az oktatáshoz, kooperatív tanulási módszerek alkalmazása

Részletesebben

ÁBTL - 4.2. - 13-8/24/1968 /1

ÁBTL - 4.2. - 13-8/24/1968 /1 BM IV /I CSOPORTFŐNÖKSÉG S z á m : 13-8/ 24/68 "Szig o rúan titkos! BM IV /I CSOPORTFŐNÖKÉNEK 020. számú UTASÍ T Á SA Tárgy: Határőr és Karhatalmi Szakmai Munkaközösség Szervezése. Az évek óta folyó tiszti

Részletesebben

Levelező Szakdolgozat Dr. Varga János hőr. alez. Levelező Szakdolgozat Dr. Varga János hőr. alez.

Levelező Szakdolgozat Dr. Varga János hőr. alez. Levelező Szakdolgozat Dr. Varga János hőr. alez. 1 1991 Barcsay Zoltán ftzls. A Csengersimai Határforgalmi Kirendeltség története Levelező Szakdolgozat Szádvári László 2 1993 Pósa Zoltán fhdgy. A határforgalmi prognózis készítésének és beválásának vizsgálata

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: 1.1. Nappali munkarend: NHRI20B 1.2. Levelező munkarend: - 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A határforgalmi kirendeltségek idegenrendészeti tevékenységének jellemzése

A határforgalmi kirendeltségek idegenrendészeti tevékenységének jellemzése 1 1984 Sós János r. tzls. Tűzharc a vonaton szakdolgozat 2 1991 Barcsay Zoltán ftzls. A Csengersimai Határforgalmi Kirendeltség története Levelező Szakdolgozat Szádvári László hőr. 3 1993 Pósa Zoltán fhdgy.

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

A határforgalmi kirendeltségek idegenrendészeti tevékenységének jellemzése

A határforgalmi kirendeltségek idegenrendészeti tevékenységének jellemzése 857 1984 Sós János r. tzls. Tűzharc a vonaton szakdolgozat 1 1991 Barcsay Zoltán ftzls. A Csengersimai Határforgalmi Kirendeltség története Levelező Szakdolgozat Szádvári László hőr. 2 1993 Pósa Zoltán

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

OKTATÁSI PROGRAM. A Határrendészeti Tanszék. nappali alapképzés szaktantárgyak számára. 1. évfolyam 2010-2011.

OKTATÁSI PROGRAM. A Határrendészeti Tanszék. nappali alapképzés szaktantárgyak számára. 1. évfolyam 2010-2011. RENDŐRTISZTI FŐISKOLA Határrendészeti Tanszék 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. 392-35-31 tel:19-208; fax 19-410 Jóváhagyom! Dr. habil. Varga János ny. határőr ezredes határőrségi főtanácsos tanszékvezető

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti igazgatás 2. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Az iskola története. Írta: Husztik Csabáné, Szurovecz Ernőné

Az iskola története. Írta: Husztik Csabáné, Szurovecz Ernőné Szegeden a rendőrtiszthelyettes-képzés 1986-ban indult, amikor a régió rendőri utánpótlás biztosítására a hivatásos állomány oktatásának korszerűsítéséről szóló 29/1986. belügyminiszteri parancs, valamint

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA. 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA. 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja képzési rendszeréről A büntetés-végrehajtási

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI SZAK TANTERVE

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI IGAZGATÁSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben Budapest. 2015. A szakirányok felelő sei Bűnügyi szakirány: Dr.

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB35 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és külkereskedelmi technika 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben