Szerelési szabvány. Váltás az IEC X szabványról a X szabványra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési szabvány. Váltás az IEC 60439-X szabványról a 61439-X szabványra"

Átírás

1 Kisfeszültségő kapcsolóberendezések és vezérlıberendezések Szerelési szabvány Váltás az IEC X szabványról a X szabványra Dr. Novothny Ferenc (PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem, Kandó Villamosmérnöki Kar, Villamosenergetikai Intézet

2 Nemzetközi SZERELÉSI szabvány változása RÉGI IEC X Kisfeszültségő kapcsoló- és vezérlıberendezések IEC IEC &2 Tipizált és részlegesen tipizált berendezések TTA és PTTA (Általános szabványként is használatos) :2000 és 2000V Síncsatornás rendszerek Szakképzetlen szem. á. h. Elosztótáblák Felvonulási helyszínek berendezései Közcélú hálózat energiaelosztó berendezései ÚJ IEC X Kisfeszültségő kapcsoló- és vezérlıberendezések Általános szabályok (2009) Teljesítménykapcsoló Szakképzetlen - és teljesítményvezérlıberendezések Elosztótáblák szem. á. h (2009) Felvonulási helyszínek berendezései Közcélú hálózat energiaelosztó berendezései Síncsatornás rendszerek Az IEC nem önálló szabvány az IEC el együttesen alkalmazandó A szabvány struktúrája azonos az IEC Kisfeszültségő kapcsoló- és vezérlıkészülékek szabványéval Az IEC vizsgálatoknál az IEC el megegyezı vizsgálatokat nem szükséges megismételni Angol nyelven az MSZ EN :2010 Általános szabályok ; Angol nyelven az MSZ EN :2010 Teljesítménykapcsoló- és teljesítmény-vezérlıberendezések ; Angol nyelven az MSZ EN :2010 Közcélú hálózat energiaelosztó berendezései ;

3 Bevezetés az Európai Unióban EN év Kapcsoló és vezérlıberendezések EN EN / (Ed1) év Síncsatornás rendszerek EN / EN (Ed1) / EN (Ed1) Szakképzetlen személyek álltal hozzáférhetı berendezések EN / EN (Ed1) / EN (Ed1)?? 3 év 3 év

4 Miért elırelépés az új szabvány? IEC &2 Szabvány Jelenleg, világszerte a szerelt KAPCSOLÓBERENDEZÉSEK 80%-a nem felel meg az érvényben lévı szabványnak Nem egyértelmőek a követelmények A Termékgyártó és a Berendezésgyártó feladata és felelıssége nem definiált egyértelmően A részlegesen típusvizsgált (PTTA) besorolást tévesen használták, és sok esetben visszaéltek vele. /Partially Type Tested Assembly (PTTA)/ /Type Tested Assembly (TTA)/

5 IEC &2 Szabvány Fı változások Eredeti tipizált kapcsolóberendezés-gyártó mint típustermék gyártó (továbbiakban termékgyártó) és a végszerelést végzı kapcsolóberendezést mint végterméket gyártó (továbbiakban berendezésgyártó) megkülönböztetése PTTA/TTA koncepció kiváltása az Ellenırzött Berendezés fogalmának bevezetésével Pontosított & szigorított követelmények

6 Egyértelmő szabályok és felelısség IEC &2 Szabvány Berendezésgyártó Felelısséget vállal a végsı összeszerelésért Elvégzi a darabvizsgálati ellenırzéseket Termékgyártó (Típus berendezésgyártó) Egyben a berendezés tervezıje Elvégzi a tervezési ellenırzéseket amelyeket független szervezetek tanúsítanak (ASEFA, ASTA, KEMA, ) Berendezés Mechanikai részekbıl és villamos készülékekbıl összeállított rendszer (funkcionális egységek, kapcsoló készülékek, szekrények,.) amelyeket a Termékgyártó tervei és elıírásai szerint kell szerelni Elıíró (Tervezıiroda, Végfelhasználó ) A feladat ellátásához szükséges berendezés meghatározója Tanúsító szerv Berendezés rendszer Elıíró Projekt Specifikáció Ellenırzött berendezés Termékgyártó (Típus berendezésgyártó) Berendezésgyártó Végfelhasználó

7 IEC &2 Szabvány TTA és PTTA koncepció megszőntetése Tipusvizsgált berendezés Részlegesen tipusvizsgált berendezés Ellenırzött berendezés TTA: PTTA 7 tervezési típusvizsgálat 3 darabvizsgálat minden megvalósult panelen Néhány (nem egyértelmően definiált) esetben a típusvizsgálatok egy része helyettesíthetı számítással 3 darabvizsgálat (azonosak) Tervezési ellenırzés Fıként típusvizsgálatok Illetve néhány szigorúan behatárolt és egyértelmő esetben származtatás egy tesztelt referencia berendezésből számítás biztonsági korlátokkal Darabvizsgálat Lényegében ugyanaz mint TTA esetben 3 helyett 10 ellenırzéssel

8 Egyértelmő és szigorított követelmények a felhasznált anyagokra vonatkozóan A berendezések hosszú távú minıségtartó képességét biztosító, a felhasznált mőanyagokra és fémekre vonatkozó kötelezı vizsgálatok: Korrózióállóság Megfelelı tulajdonságú szigetelı anyagok Termikus stabilitás Szigetelı anyagok hıállósága normál hımérsékleti viszonyok között Tőzállóság, ívállóság abnormális hıterhelés elviselése UV sugárzás ellenálló képesség Szállítás, emelés Mechanikai ellenálló képesség (IK) Jelölések tartóssága

9 Az áramterhelhetıségre vonatkozó egyértelmő és szigorított követelmények Minden vizsgálat a készülékekkel komplettre szerelt berendezésen végzendı (beleértve a zárlati méréseket is) Nem modellezhetı a hımérséklet emelkedés főtıellenállással Egyetlen készülék sem helyettesíthetı Minden vizsgálat elvégzendı Valamennyi áramkörön külön-külön a saját névleges áramával és az egyidejőséget is figyelembe véve a teljes berendezésen A számítással történı ellenırzés korlátozott maximum 1600A-ig, és az alkatelemeket 80%-ra le kell értékelni

10 IEC &2 Szabvány Miért az IEC szabvány? A személyek- és tulajdon biztonsága, valamint a villamos energia rendelkezésre állása a BERENDEZÉSEK-tıl a következıket követeli meg: A teljes rendszer legyen a vonatkozó szabványoknak megfelelı Álljon ellen az igénybevételeknek (melegedés, zárlati erıhatások, EMC, stb ) Személyek védelmét biztosítsa a berendezés hibás mőködésekor vagy helytelen szerelés esetére Egyszerően legyen mőködtethetı, karbantartható, bıvíthetı

11 Tervezési ellenırzés áttekintése (az IEC szabvány szerinti sorrendben) Felépítés, (konstrukció) Korrózióállóság Szigetelıanyagok termikus stabilitása (melegedés vizsgálat) A belsı íves zárlat esetén fellépı hımérséklettel szembeni ellenálló képesség (izzóhuzal vizsgálat) (8) UV sugárzás vizsgálat (csak kültéri berendezések esetén) Emelési vizsgálat IK mechanikai vizsgálat, Jelölések vizsgálata Külsı behatások elleni védettség vizsgálata (IP védettség) (7) Kúszóáramutak és légközök, szigetelési vastagságok (nagyobb minimumok) (5) A védıvezetık és az idegen vezetıképes részek közötti folytonosság vizsgálata (4.1) Áramütés elleni védelem hatásosságának vizsgálata hibák esetére (4.2) Készülékek és a felhasznált alkatrészek együttes alkalmazhatósága Belsı áramkörök és csatlakozások Sorkapcsok a külsı csatlakozásokhoz Mőködés Üzemi frekvenciás próbafeszültség (2) (IEC el összhangban) Lökıfeszültség-próba (kötelezı) Hımérsékletemelkedési határok(1) Zárlati szilárdság vizsgálata (3) Elektromágneses összeférhetıség (9) Mechanikai mőködés (6) (200 mőködési ciklus 50 helyett) MEGJEGYZÉS: (1)-tıl (7)-ig jelöli a 7 típusvizsgálatot az IEC es táblázata szerint (8) és (9) szintén kötelezı, de nem a 7-es táblázat szerint

12 Darabvizsgálat (routine verifications) áttekintése Darabvizsgálat Berendezések IP védettségi fokának ellenırzése Szemrevételezés x Vizsgálatok Szigetelési távolságok ellenırzése x Ha D < 1x14mm akkor lökőfeszültség-próba kötelező Ha D < 1,5x14=21mm akkor mérés kötelező Kúszóáramutak és légközök ellenırzése Áramütés elleni védelem és védıvezetık folytonossági vizsgálata Beépített alkatelemek együttes alkalmazhatósága Belsı villamos áramkörök és csatlakozásaik ellenırzése Sorkapcsok a külsı csatlakozásokhoz x x x x Mérés, ha szemrevételezés nem lehetséges Védıvezetı áramkörök csatlakozásainak szúrópróbaszerő ellenırzése Csatlakozások szúrópróbaszerő ellenırzése Sorkapcsok száma típusa és megfelelı jelölése Mechanikai mőködés x Mechanikus mőködtetı részek hatásossága, beleértve a zárakat lakatokat és reteszeléseket kiemelten a kihúzható/kocsizható részeknél Villamos paraméterek Huzalozás vizsgálata, mőködtetési és üzemi próbák x Üzemi frekvenciás próbafeszültségő teszt vagy szigetelési ellenállás ellenırzése (250A-tól) Rendelkezésre álló dokumentáció és jelölések ellenırzése, villamos huzalozás ellenırzése, és mőködési próbák elvégzése

13 IEC &2 szerinti lépések IEC &2 Szabvány Névleges paraméterek definiálása Un?, Uimp?, In?, Icw?... Tervezési követelmények definiálása Kúszóáramutak, IP védettség, stb. Tervezési ellenırzések Típusberendezéseken végzett vizsgálatok Darabvizsgálati ellenırzések minden gyártott berendezésen A berendezés végellenırzése a felhasználói átadás elıtt

14 Tíz végfelhasználói szempont Az installáció alkalmassága a villamos mőködtetésre Szigetelési szilárdság Áramterhelhetıség Zárlati szilárdság Elektromágneses összeférhetıség Áramütés elleni védelem Karbantartási és bıvítési lehetıség Telepíthetıség Tőz és robbanásveszély elleni védelem A berendezés környezeti hatásokkal szembeni védelme

15 Az installáció alkalmassága a villamos mőködtetésre 10 Felhasználói szempont Elvárások és tervezési követelmények A felhasználói elıírásoknak megfelelı mőködés A villamos kapcsolási rajz és a kapcsolódó elıírások (feszültségek, koordináció stb.) betartása a megfelelı készülékek kiválasztásával és elıírás szerinti szerelésével és vezetékezésével A kezelıszervek megfelelı elhelyezésével és azonosításával Tervezési ellenırzések Szemrevételezés A szigetelési távolságok lökıfeszültség-állóságának ellenırzése kifejezetten figyelve a kikocsizható részekre is. Darabvizsgálati ellenırzések Szemrevételezéssel Mechanikus mőködtetési és funkció tesztek

16 10 Felhasználói szempont Szigetelési szilárdság Elvárások és tervezési követelmények Győjtısín tartók A hosszú idejő feszültségeknek, valamint a tranziens és átmeneti túlfeszültségeknek való ellenállás a szigetelési távolságok, a kúszóáramutak és szigetelések megfelelı megválasztásával Tervezési ellenırzések A légrések és kúszóáramutak ellenırzése Üzemi frekvenciás próbafeszültség Lökı-próbafeszültség Darabvizsgálati ellenırzések A szigetelési távolságok vizuális ellenırzése (a tervezési feltételek és kúszóáramutak függvénye). Üzemi frekvenciás próbafeszültség

17 Áramterhelhetıség 10 Felhasználói szempont Elvárások és tervezési követelmények Kigyulladással szembeni védelem a hımérséklet-emelkedés korlátozásával: amikor bármely áramkör folyamatosan terhelt a névleges áramával amikor bármely áramkör folyamatosan terhelt a névleges áramával, figyelembe véve az egyidejőségi tényezıt Tervezési ellenırzések Hımérsékletemelkedési vizsgálat Származtatás egy típustesztelt referenciaberendezésbıl szigorú feltételekkel Számítások, igen szigorú feltételekkel, biztonsági küszöbértékek figyelembe vételével (beleértve a készülékek 20%-os leértékelését) Darabvizsgálati ellenırzések Szemrevételezés Meghúzási nyomaték-ellenırzés

18 Áramterhelhetıség X Div. F. X Div. F. X Div. F. + X Div. F. X Div. F. 160 X X X X X 1

19 Zárlati szilárdság 10 Felhasználói szempont  t Elvárások és tervezési követelmények Rövidzárlati ellenállóképesség, köszönhetıen a zárlatvédelmi készülékeknek, a készülékek zárlati koordinációjának és a berendezés azon képességének, hogy ellenáll a zárlat során fellépı erıhatásoknak. Tervezési ellenırzések A fıáramkörök - beleértve a nullavezetıket - és a védelmi áramkörök rövidzárlati tesztje (Icc és Icw) Származtatás egy típustesztelt referenciaberendezésbıl szigorú feltételekkel Darabvizsgálati ellenırzések Szemrevételezés

20 Elektromágneses összeférhetıség 10 Felhasználói szempont Elvárások és tervezési követelmények Megfelelı mőködés és az EMC zavarok kibocsátásának elkerülése a kapcsolódó EMC szabványnak megfelelı villamos készülékek kiválasztásával és helyes beépítésével Tervezési ellenırzések EMC teszt a termékszabványoknak vagy az általános EMC szabványoknak megfelelıen Darabvizsgálati ellenırzések Nincs

21 Áramütés elleni védelem 10 Felhasználói szempont Elvárások és tervezési követelmények A veszélyes, feszültség alatt lévı részek nem hozzáférhetıek (alapvetı védelem) és a hozzáférhetı vezetıképes részek nem válnak veszélyes, feszültség alatti résszé (érintésvédelem) EPH és földfolytonosság (0,1 Ohm) Tervezési ellenırzések IP XXB teszt és a szigetelıanyagok ellenırzése Mechanikai mőködési tesztek (a korábbi 50 helyett 200 ciklus) A dielektromos tulajdonságok ellenırzése Átmeneti ellenállás mérése valamennyi vezetı és a PE sín között A védelmi áramkörök rövidzárlati ellenırzése Darabvizsgálati ellenırzések A védelmi körök folytonosságának ellenırzése A védıáramköri csatlakozások meghúzási nyomatékának ellenırzése.

22 Karbantartási és bıvítési lehetıség 10 Felhasználói szempont Elvárások és tervezési követelmények A folyamatos mőködés biztosítása a személyi biztonság csökkenése nélkül a berendezés karbantartása vagy módosítása során, amit az alap- és zárlatvédelmi eszközök illetve a kiszakaszolható elemek tesznek lehetıvé, IP XXB, IP 2X és forma elválasztások Tervezési ellenırzések IP tesztek Mechanikai mőködés ellenırzése (különösen a kiszakaszolható elemeknél) Darabvizsgálati ellenırzések Megfelelı mechanikai mőködés Személyek áramütés elleni védelmének ellenırzése

23 10 Felhasználói szempont Telepíthetıség Elvárások és tervezési követelmények A kezelési, szállítási, tárolási és telepítési körülményekkel szembeni tőrıképesség Elıkészítés az egyszerő telepítésre a csatlakozások és vezetékezés tervek szerinti kialakításával, dokumentáció Tervezési ellenırzések Szemrevételezés Emelési teszt, MSZ EN szabvány szerint Darabvizsgálati ellenırzések A külsı csatlakozások megfelelı száma, típusa és jelölésének ellenırzése

24 10 Felhasználói szempont Tőz és robbanásveszély elleni védelem Elvárások és tervezési követelmények Személyek tőzveszély elleni védelme: belsı gyújtópontok kiküszöbölése megfelelı anyagválasztással és különbözı tervezési szempontok betartásával Tervezési ellenırzések Izzó huzal-teszt MSZ EN szerint Az MSZ EN szabvány által elıírt speciális ellenırzések Darabvizsgálati ellenırzések Nincs

25 10 Felhasználói szempont A berendezés környezeti hatásokkal szembeni védelme Elvárások és tervezési követelmények A berendezés védelme mechanikus és atmoszferikus behatásokkal szemben megfelelı anyagválasztással és különbözı tervezési szempontok betartásával Tervezési ellenırzések IP teszt IK teszt Korrózióállósági teszt UV teszt (csak kültéri berendezésnél) Darabvizsgálati ellenırzések Szemrevételezés

26 Végfelhasználók és Tervezık feladatai A szabvány garantálja a: Biztonságot; Üzemfolytonosságot; Követelményeknek való megfelelést. Minden esetben kérniük kell a: A független intézetek (ASEFA,KEMA,) által tanúsított komplett típusvizsgálat dokumentációit; Egyetlen vizsgálatról szóló tanúsítvány nem elég. A tanúsítványnak a teljes rendszerre vonatkozó komplett vizsgálatokra kell vonatkoznia. Olyan berendezésgyártót válasszanak amely: IEC &2 szabvány szerinti berendezéseket gyárt; Segít a szabvány szerinti specifikáció elkészítésében; Kiállítja a darabvizsgálati jegyzıkönyveket.

27 Berendezésgyártók A végfelhasználók felé nyújtott biztonság garanciája a szabvány alkalmazása 100%-ban tesztelt és tanúsított berendezésgyártás kétféle módon lehetséges: Egyszerő megoldás IEC61439 szerint tanúsított berendezés használatával a termékgyártó elıírásait betartva Költséges megoldás ha a Tervezési ellenırzéseket is saját maga végzi el Nem 100%-ban tesztelt berendezés gyártása az: Kockázatos megoldás nem 100%-ban tanúsított berendezés használatával (pl.: nem az összes készülékkel történtek a vizsgálatok (gyakran pl. csak néhány változatot vizsgálnak), ebben az esetben a következményeket a berendezésgyártó viseli

28 Berendezésgyártók figyelmébe A következı kiegészítı információkat a Berendezésgyártónak a berendezés dokumentációjában kell szerepeltetnie a) névleges feszültség (U n ) (5.2.1) b) mőködési feszültség (U s ) (minden áramkörre) (5.2.2) c) lökıpróba-feszültség (U imp ) (5.2.4) d) névleges szigetelési szilárdság (U i ) (5.2.3) e) a berendezés névleges árama (I na ) (5.3.1) ÚJ! f) az áramkörök névleges árama (I nc ) (5.3.2) ÚJ! g) dinamikus zárlati határáram (I pk ) (see 5.3.4) h) termikus határáram (I cw ) termikus idıhatárral (5.3.5) i) névleges független zárlati áram (I cc ) (5.3.6) ÚJ! j) névleges frekvencia (fn) (5.4) k) névleges egyidejőségi tényezı (RDF) (5.3.3) ÚJ!

29 IEC &2 Szabvány Berendezésgyártók figyelmébe Darabvizsgálati jegyzıkönyvet kell készíteni minden elkészült berendezésrıl (mezırıl) A tokozás külsı behatások elleni védettsége Kúszóáramutak, légközök mérete, szigetelésvastagságok Áramütés elleni védelem módja Beépített alkatelemek együttes alkalmazhatósága Sorkapcsok a külsı csatlakozásokhoz; Mechanikai mőködés Villamos paraméterek Huzalozás ellenırzése, mőködtetési és üzemi próbák

30 Példák kapcsolóberendezés adattáblára Sun-Set Kft Kiskunhalas, Gimnázium utca 8. Típus: Makel Gyártókód: 2011/003/2 Kivitel: IEC szerint Érintésvédelmi mód: TN-S Un= 230V In: max= 1x40A Ui= 690V Iz= 6kA U működtető= Védettségi fokozat: IP40 A, B épület LE1-LE12 jelű Méret: 345x330x110

31 A követelményváltozások áttekintése (IEC vs IEC ) Túlfeszültség ellenállóképesség Kiegészítı követelmények a szigetelıkre Megnövelt követelmények a tranziens túlfeszültségekre vonatkozóan Csökkentett átütési feszültségek, az IEC és IEC legutóbbi változatának megfelelıen Hımérséklet emelkedési vizsgálatok Az összes funcionális egység egyenkénti vizsgálata névleges áramterhelésnél A készülékelrendezés meghatározásának módszerei ellenırizendıek a teljes rendszerre 4-lépcsıs vizsgálati eljárás figyelembe véve a különálló funkcionális egységeket, fı és elosztó sineket, és a komplett berendezést Főtıellenállásolkat csak az éppen vizsgált áramkörrel szomszédos készülékek melegedésének modelezésére engedélyezett használni Származtatás engedélyezett egy típustesztelt megoldással történı összehasonlítással Hımérsékleti számításon alapuló berendezés esetén a hımérséklet emelkedési vizsgálatok alóli mentesség a tokozat hıdisszipációs képességétıl függ. Zárlati szilárdság ellenırzése egy tipustesztelt megoldással történı összehasonlítással 200 mőködési ciklus elvégzése 50 helyett a záraknál és reteszeléseknél és a kihúzható/kocsizható részeknél Feszültség alatti részek és öntött házas megszakítók szigetelése elfogadott belsı elválasztásokkal Emelési vizsgálatok (IEC ból) Korrózióállósági teszt a fém részekre (IEC ból) UV állóssági teszt kültéri berendezésekre (62208-ból) Darabvizsgálatok: részletesebb leírás, egyértelmőbb és szigorúbb követelmények a kúszóáramutakra és légközökre, de kevésbé szigorú követelmények az átütési vizsgálatokra vonatkozóan

32 VÉGE

MSZ EN 61439-1 és 2 szabvány. A biztonságos és megbízható kisfeszültségű kapcsolóberendezés

MSZ EN 61439-1 és 2 szabvány. A biztonságos és megbízható kisfeszültségű kapcsolóberendezés MSZ EN 61439-1 és 2 szabvány A biztonságos és megbízható kisfeszültségű kapcsolóberendezés alapkövetelményei MSZ EN 61439-1 és 2 Egy szabvány, mely igazodik igényeihez Az IEC/MSZ EN szabványokat ma már

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználási hely adatai Partnerszám: --- Felhasználási hely címe: --- Felhasználó/fogyasztó neve: --- Felhasználó/fogyasztó elérhetısége: --- Felhasználási helyen rendelkezésre

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 61 439 SZABVANYERTELMEZES.HU IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 SZABVÁNYÉRTELMEZÉS SZABVÁNYOK ALKALMAZÁSA A MINDENNAPOKBAN TARTALMI ÉS FORMAI VÁLTOZÁSOK A KISFESZÜLTSÉGŰ KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK SZABVÁNYAIBAN

Részletesebben

Villlamos hálózatok gyakorlati kézikönyve - CD

Villlamos hálózatok gyakorlati kézikönyve - CD Villlamos hálózatok gyakorlati kézikönyve - CD Teljes tartalomjegyzék (Aktuális állapot: 2006.12.18.) Copyright Verlag Dashöfer Kft. Minden jog fenntartva! 1. Útmutató 1.1. Tartalom 1.2. Szerkesztıi ajánló

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló Motorindítók 65A-ig Mágneses-termikus motorvédık GV2P GV2ME GV3P 2-darabból 0 Mágneskapcsolók

Részletesebben

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A -es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A - 5 mm széles, ultravékony relé - Érzékeny DC tekercs, 170 mw - Biztonsági elválasztás VDE 0160/EN 50178 szerint a tekercs és az érintkezõk között

Részletesebben

1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010)

1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010) S Z A B V Á N Y O K Honosított európai-nemzetközi szabványok: 1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010) 2. MSZ EN

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználó és felhasználási hely adatai magánszemély esetén Partnerszám: Felhasználási hely címe: Szerződésszám: Érintett elszámolási mérő gyári száma: Felhasználó neve: Születési

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

a MEE tagja Budapest, 2011

a MEE tagja Budapest, 2011 Arató Csaba a MEE tagja Budapest, 2011 Minden villamos berendezésnél, él készüléknél alapvető szempont: a BIZTONSÁG, ajóműszaki Ű MINŐSÉGŐ és a megbízható működés. Ezek megvalósítási feltételeit és követelményeit

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás A Fupact készülékek általános bemutatása Fupact termékcsalád leírása és működési módja A Fupact termékcsalád egy készülékbe integrálja a kapcsolás, a szakaszolás és a biztosítófoglalat funkciókat. Ezeket

Részletesebben

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet V. Energetikai konferencia 2010.11.25.

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fordítás 1 Az Európai Közösség hivatalos lapja L40, 1989. 02. 11., 12. oldal 2 Az Európai Közösség hivatalos lapja L220, 1993. 08. 30., 1. oldal 3 Az Európai Közösség hivatalos lapja L284, 2003. 10. 31,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás Általános tulajdonságok Ith: Ui: Uimp: Ue: Ie: Maximálisan megengedett állandósult áram Névleges szigetelési feszültség Névleges lökőfeszültség állóság Névleges üzemi feszültség Névleges üzemi áram Leválasztásra

Részletesebben

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1 Késes biztosítók A késes biztosító túlterhelés vagy zárlat esetén - a létrejövő hő hatására történő kiolvadás útján - nyitja az áramkört, ezáltal a mögötte lévő vezetékrészt és fogyasztókészülékeket megóvja.

Részletesebben

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések szerelés szabványának változásai. keresés...

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések szerelés szabványának változásai. keresés... keresés... Villámhírek: 2014. 10. 30. 12:31 Bejelentkezés Nyitólap Lapszámok Képzés Előfizetés Események Fórum Médiaajánlat Kapcsolat Navigáció: Lapszámok» 2013» Szeptember» Kisfeszültségű kapcsolóberendezések

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W QUADRON CrossLinkBreaker ÉS VolBreaker NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK SZERELŐLAPRA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK QUADRON KAPCSOLÓK Biztosítós kapcsoló NH betétekhez Építési nagyság: 000, 00, 1, 2, 3, 4a Szerelőlapra

Részletesebben

HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-100A, BCF SOROZAT

HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-100A, BCF SOROZAT HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-00A, BCF SOROZAT HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-00A, BCF SOROZAT BC60203 Mûködés áramiránytól független, elektromechanikus kioldás Tartozékok: segédérintkezõ, sínezés A sínezést l. a Sínzés

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Az OTSZ 3. rész XII. fejezete foglalkozik a villamos berendezések ellenőrzésével, s szó szerint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) nem

Részletesebben

b. Az elosztói engedélyes. c. A toldás, megszakítás nélküli csatlakozóvezeték végpontját képez

b. Az elosztói engedélyes. c. A toldás, megszakítás nélküli csatlakozóvezeték végpontját képez 1. A jogszabály alapján, új felhasználási hely ellátásához, szabadvezeték-hálózaton ki jogosult a hálózati leágazási pont kijelölésére? (2 pont) a. A villamos energiát igénylı felhasználó. b. Az elosztói

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail. Érintésvédelem alapfogalmak Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.hu Mi az érintésvédelem? Az érintésvédelem tulajdonképpen a villamos áramütéses

Részletesebben

BF kis beépítési mélységű elosztók

BF kis beépítési mélységű elosztók BF kis beépítési mélységű elosztók Süllyesztett ill. falon kívüli installációs elosztók Védettség IP30 IK06 védelem mechanikai behatások ellen Védettségi fokozat I Acéllemez ajtó és tokozat Elosztók sorkapocs-sínekkel

Részletesebben

M-PROFIL 3.9 ISMERTETÉS. Kiselosztók: Global-Line xboard. Kisfeszültségő elosztók: Xboard+ CS. Álló és sorolható elosztók: XVTL xenergy

M-PROFIL 3.9 ISMERTETÉS. Kiselosztók: Global-Line xboard. Kisfeszültségő elosztók: Xboard+ CS. Álló és sorolható elosztók: XVTL xenergy M-PROFIL 3.9 ISMERTETÉS Kiselosztók: Global-Line xboard Kisfeszültségő elosztók: Xboard+ CS Álló és sorolható elosztók: XVTL xenergy Adatbázis: Installációs készülékek xpole xcomfort Megszakítók LZM, NZM,

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem i MSZ EN 50020:2003 Épületvillamosság Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok MSZ EN 50394-1:2004* Villamos gyártmányok robbanóképes

Részletesebben

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@invitel.hu

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@invitel.hu Veka Softline Biztonság és kényelem Az ügyfeleink biztonsága érdekében az ablakok és ajtók alapállapotban felszerelésre kerülnek az új rendszerő ROTO NT zárszerkezetekkel, amelyek szabályzó elemekkel és

Részletesebben

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A Dugaszolható ipari relék AC vagy DC kivitelű tekercsek Zárható teszt nyomógomb és mechanikus Választható kettős érintkezők a 60.12 és 60.13 típusoknál Multifunkciós időrelévé alakítható (a 86.00 típusú

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás Pragma kiselosztók Sorkapcsok többféle felhasználással Kiegészítők vízszintes vagy függőleges összeépítéshez Megerősített zsanérok A felhasználó által beszerelhető készülékek, kiegészítők Kétféle magasságban

Részletesebben

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@fotnet.hu

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@fotnet.hu Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@fotnet.hu Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@fotnet.hu Ablak -évekre szóló választás Egy házépítés hosszú évekre

Részletesebben

ELEKTRONIKUS RENDSZEREK TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELMÉRİL ON OVERVOLTAGE PROTECTION OF ELECTRONIC SYSTEMS. Bevezetés. Prof. Dr.

ELEKTRONIKUS RENDSZEREK TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELMÉRİL ON OVERVOLTAGE PROTECTION OF ELECTRONIC SYSTEMS. Bevezetés. Prof. Dr. Prof. Dr. ZSIGMOND GYULA ELEKTRONIKUS RENDSZEREK TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELMÉRİL ON OVERVOLTAGE PROTECTION OF ELECTRONIC SYSTEMS A villámvédelem az elektronikus rendszerek túlfeszültségvédelmének fontos része.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT)

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) SZABVÁNYOK 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) Sorszám Hivatkozási szám Szabványcím 1 MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 2 MSZ 10900:1970 Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségû

Részletesebben

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2012. június 6-i üléséről

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2012. június 6-i üléséről Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2012. június 6-i üléséről Az Érintésvédelmi Munkabizottság 261. ülésén a Munkabizottság dr. Novothny Ferenc vezetésével az Egyesülethez beérkezett szakmai kérdéseket

Részletesebben

len RPO DS www.kiwa.sk 24/2013

len RPO DS www.kiwa.sk 24/2013 ELOSZTÓK TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM RPO D, RPO DS 3. szintű túlfeszültség védelemként használatos ( T3, finom védelem) a túlfeszültségvédelem 3 fokozatú koncepciója szerint Csökkenti az alacsonyfeszültségű táphálózatban

Részletesebben

Épületvillamosság szakág szempontjából összeállított jogszabályok és szabványok jegyzéke 2011. 04. hó

Épületvillamosság szakág szempontjából összeállított jogszabályok és szabványok jegyzéke 2011. 04. hó 1 Épületvillamosság szakág szempontjából összeállított jogszabályok és szabványok jegyzéke 2011. 04. hó Tartalom: 1. Jogszabályok 2. oldal 1.1. Törvények 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek 2. oldal 1.3. Szakminiszteri

Részletesebben

Szerelési útmutató. Tárgy: Nıvérhívó rendszer kialakítása M I N T A 32-es központ. Készítette: Szabó Zoltán Ottó. Szeged, 2011. augusztus 17.

Szerelési útmutató. Tárgy: Nıvérhívó rendszer kialakítása M I N T A 32-es központ. Készítette: Szabó Zoltán Ottó. Szeged, 2011. augusztus 17. Szabó Zoltán Ottó e. v. 1185 Budapest, Szerencse utca 6/a. Telefon:(1) 290-5768 Mobil: 06-20-9425-064 www.ottomat.hu info@ottomat.hu Mleir77sz Szerelési útmutató Tárgy: Nıvérhívó rendszer kialakítása M

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

2-3 OLVASSA BE A KÓDOT! Megújuló energia. Napelem panelek. Egyenáramú terheléskapcsolók. Egyenáramú kapcsolók. DC túlfeszültség levezetők

2-3 OLVASSA BE A KÓDOT! Megújuló energia. Napelem panelek. Egyenáramú terheléskapcsolók. Egyenáramú kapcsolók. DC túlfeszültség levezetők 2-3 Napelem panelek 4 Egyenáramú terheléskapcsolók 5 Egyenáramú kapcsolók 6 DC túlfeszültség levezetők 7 DC kismegszakítók 9 8 Műanyag elosztószekrények Tartozékok OVASSA BE A KÓDOT! Nézze meg újdonságainkat

Részletesebben

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei Tóvári Péter Tartalom 1. Helyi adottságok 2. Mérnöki és mőszaki feltételek 3. Jogszabályi feltételek 4. Környezetvédelmi feltételek Helyi

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer A Multiservicer XA egy multifunkcionális hordozható mérőeszköz a hordozható villamos berendezések, gépek és kapcsoló berendezések villamos biztonságának ellenőrzésére, kiegészítve hurokimpedancia, RCD

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

túlfeszültség-levezetők kiválasztási táblázat

túlfeszültség-levezetők kiválasztási táblázat túlfeszültséglevezetők kiválasztási táblázat 3. és 4. LÉPÉS válassza ki a megfelelő túlfeszültséglevezetőt és a hozzá tartozó zárlatvédelmi készüléket 1. SZINT FŐELOSZTÓ VÉDELME 2. SZINT ALELOSZTÓ VÉDELME

Részletesebben

FRONIUS IG PLUS TRANSZFORMÁTOROS INVERTER

FRONIUS IG PLUS TRANSZFORMÁTOROS INVERTER / Akkumulátortöltő berendezések / Hegesztéstechnika / Napenergia hasznosító berendezések FRONIUS IG PLUS TRANSZFORMÁTOROS INVERTER A maximális hozambiztonsággal mindenre képes. / Fronius MIX -koncepció

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

VEZETÉKVÉDÕ KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL

VEZETÉKVÉDÕ KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL VEZETÉKVÉDÕ KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL, BOLF SOROZAT BO66756 30 MÛSZAKI ADATOK Jelleggörbe: B,C EN 60898 szerint Névleges feszültség. 230V, 50/60Hz Mûködési fesz. tartomány: 96-253V Zárlati megszakítóképesség:

Részletesebben

Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel. EL-ngn A fény motorja. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel. EL-ngn A fény motorja. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel EL-ngn A fény motorja P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Next GeNeration A világítás energiahatékonyságát célzó piaci elvárások

Részletesebben

J7KNA. Engedélyezések. Rendelési információ. Mini motorindító mágneskapcsoló. A típusszámok magyarázata. A mágneskapcsolóról.

J7KNA. Engedélyezések. Rendelési információ. Mini motorindító mágneskapcsoló. A típusszámok magyarázata. A mágneskapcsolóról. Mini motorindító mágneskapcsoló J7KNA ) A mágneskapcsolóról áltóáramú és egyenáramú működés Integrált segédérintkezők Csavaros rögzítés és bepattintható kivitel (35 mm-es DIN-sín) 4 5,5 -os (AC 3, 380/415)

Részletesebben

Tudnivalók az építési termék rendeletről

Tudnivalók az építési termék rendeletről Tudnivalók az építési termék rendeletről 1 Bevezetés Az Európai Unió egy lényeges célja a szabad áruforgalom biztosítása és a kereskedelem műszaki akadályainak leépítése Európán belül. Az építési termék

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz Műszaki ismertető TRCON udapest Kft. KM-típusú megszakító-sorozata által nyújtott műszaki szolgáltatások körét bővítik

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

ATEX EU direktíva. A robbanásvédelmi dokumentáció tartalma

ATEX EU direktíva. A robbanásvédelmi dokumentáció tartalma Koburger Márk, Zsarnovszki Attila Robbanásvédelmi dokumentáció Mit kell pontosan érteni a cím alatt? Milyen rendeletek, direktívák vonatkoznak a területre? Mely technológiák esetében kell azokat alkalmazni?

Részletesebben

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik Ipari Lézerek és Alkalmazásaik A lézer LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation vagyis: fény erısítése sugárzás stimulált kibocsátásával Lézerfény tulajdonságai: monokromatikus, egyszínő

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről A jogszabály mai napon hatályos állapota 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről A villamos energia termeléséről,

Részletesebben

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7.

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7. Felvonók bontása Kovács Zoltán MFSZ konferencia tudományos fımunkatárs Siófok ÉMI FMF 2012. június 7. Tartalom 1. Elıírások 3. Balesetek 1. Elıírások BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉS 113/1998. (VI. 10.) Kormányrendelet

Részletesebben

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Ex Fórum 2014 Konferencia. 2014. május 13. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2014 Konferencia. 2014. május 13. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Robbanásbiztonság-technika: gyújtóforrás elleni védelem a teljes élettartam során 2 Főbb tűzesetek gyújtóforrásai (Európa 2000-2014) Motorok villamos kábelezései 23% Dohányzás 18% Súrlódás (csapágyazás

Részletesebben

VIESMANN VITOTRONIC 100. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Elektronikus kazánköri szabályozó Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 18. fejezet VITOTRONIC

Részletesebben

hengeres biztosító betétek

hengeres biztosító betétek Hengeres biztosító betétek Biztosítós szakaszolók hengeres biztosító betétekkel A és D rendszerekben Műszaki adatok 148 150 360 hengeres biztosító betétek Az erő felügyeletet igényel 147 Hengeres biztosító

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Compact NS, még több alkalmazási lehetôség

Compact NS, még több alkalmazási lehetôség push to trip Compact NS, még több alkalmazási lehetôség Kisfeszültségû elosztóhálózatok védelme 14. oldal E20999 Védelem: c a transzformátorral táplált elosztóhálózatokhoz, c a generátorral táplált elosztóhálózatokhoz,

Részletesebben

szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET

szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET xát transzformátor, megszakító és mérőváltó állapot tényező szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET Kiindulás amink van: Primer diagnosztikai és karbantartási stratégiák Egymásra épülő,

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK BÉCSI ORSZÁGOS MINİSÍTİ INTÉZETE 1110 Bécs, Rinnbıckstraße 15 Telefon: (+43 1)79514-92085, Telefax: (+43 1)79514-99-8039 E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at DRV 0000191 EG MEGFELELİSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Részletesebben

MSZ 2040 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése helyett MSZ HD 60364-7-710 Gyógyászati helyek

MSZ 2040 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése helyett MSZ HD 60364-7-710 Gyógyászati helyek Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 MSZ 2040 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése helyett MSZ HD 60364-7-710 Gyógyászati helyek Dr.

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 156-os

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint

készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány Információt ad a szolgáltatott hálózati feszültség jellemzkrl

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A 60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A Dugaszolható ipari relék AC vagy DC kivitelű tekercsek Zárható teszt nyomógomb és mechanikus kapcsolási állapot látjelzés Választható kettős érintkezők a 60.12 és 60.13

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

RT 200 / RT 300 / HG 500 FŐSZEGÉLYNYÍRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

RT 200 / RT 300 / HG 500 FŐSZEGÉLYNYÍRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA RT 200 / RT 300 / HG 500 FŐSZEGÉLYNYÍRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Modell: N1E-SPK-200, N1E-SPK-300, N1E-SPK-500 Gyártási év:2008 1 1. SZIMBÓLUMOK JELENTÉSEI. Figyelmeztetés! Ez a szimbólum az elıírások be

Részletesebben

Háztartási membrános gázmérık G4 - G6

Háztartási membrános gázmérık G4 - G6 Háztartási membrános gázmérık G4 - G6 Egycsonkú mérımő G4 A G4, G6 gázmérı A G4 és G6 típusú membrános háztartási gázmérık a GMT (Gas-, Meß- und Regeltechnik GmbH) licence alapján, Nagykanizsán készülnek:

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben