ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 1 A HOLNAP PÉNZE PÉNZÜGYI KULTÚRA AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN. Székely Levente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 1 A HOLNAP PÉNZE PÉNZÜGYI KULTÚRA AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN. Székely Levente"

Átírás

1 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 1 A HOLNAP PÉNZE PÉNZÜGYI KULTÚRA AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN Székely Levente Budapest, 2010

2 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 2 SOROZATSZERKESZTÔ Nagy Ádám dr. Székely Levente, 2010 GRAFIKÁK Séber László 1158 Budapest, Adria u ISBN FELELÔS KIADÓ ÚMK Excenter NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS Illovszky Gyöngyi NYOMÁS Offset Press

3 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Pénzügyi ismeretek és tudatosság Bizalom és felelôsségvállalás A pénzügyi szolgáltatók megítélése Az elektronikus pénzforgalmi csatornák jelene és jövôbeli esélyei Elektronikus pénz Elektronikus számla Fizetési szokások elektronikus tranzakciók Számlafizetés a sárga csekk országa Közüzemi díjak Infokommunikációs szolgáltatások Pénzügyi szektor Alternatív és a sárga csekkes befizetési mód megítélése Váltási hajlandóság Motivációs eszközök a számlafizetési szokások megváltoztatására Problématérkép és törekvések Törekvések az elektronikus pénzforgalmi csatornák elterjesztésére Irodalomjegyzék Az Excenter Kutatási Központ Alapítvány közhasznúsági jelentése 2009-rôl Az Excenter alapításkori és mai vezetôi

4 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 4

5 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 5 BEVEZETÉS A holnap pénzügyi tranzakciói elektronikus úton valósulnak meg, a holnap pénze az elektronikus pénz, aki fizethetne vele az sok tekintetben még a tegnap embere, aki sokszor a megfoghatónak jobban hisz. Az információs társadalom a mindennapjainkra gyakorolt hatását jól mutatják a statisztikák: egyre többen és egyre többet használjuk a digitális eszközeinket, internetezünk, virtuális terekben tartjuk a kapcsolatainkat, barátkozunk, szerezzük a híreinket, szórakozunk, stb. A változások láthatóan a legalapvetôbb emberi tevékenységeink közegét, menetét is megváltoztatják így a cseréét is, amely Adam Smith szerint az ember alapvetô hajlama. Az interneten, mobiltelefonon és egyéb digitális eszköz segítségével eladni és venni ma már nem jelent különösebb kihívást, egyre növekszik az elektronikus tranzakciók száma. Az árucserét meghódító digitália a fizetés eszközét a pénzt is egy újabb absztrakciós szintre emelte. A bitek és bájtok közegében utazó eurók és forintok már nem pusztán csak jelképei az értéknek, hanem egyben megfoghatatlanok is. Nagyrészt az érték újabb elvonatkoztatási szintjébôl következik, hogy az átmenet a papíralapúból az elektronikus felé nem megy azonnal és zökkenômentesen. Az Excenter Kutatóközpont 2008-ban indult és jelenleg is zajló átfogó kutatássorozata a pénzügyi kultúrával, ezen belül a készpénzhasználat szerepével, a készpénzkímélô megoldások lehetôségeivel foglalkozik. Kutatásunkban elsôsorban a hazai helyzetre koncentrálva összetett módon vizsgáljuk a legújabb elektronikus megoldásokkal kapcsolatos megítéléseket, elvárásokat. A kutatás összetettségét jelzik a célcsoportok és az alkalmazott módszerek sokszínûsége: a lakossági fókuszcsoportok, kérdôíves kutatások; a nagyvállalatok, iparági szövetségek, államigazgatási döntéshozók, jog- és fogyasztóvédelmi szervezetek körében lefolytatott szakértôi interjúk, hazai és nemzetközi gyakorlatokat összegyûjtése, stb. Az Excenter Füzetek második számában a kutatásunk legfontosabb eredményeirôl kívánunk számot adni, reményeink szerint segítve ezzel a további gondolkodást. 5

6 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 6 6

7 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 7 PÉNZÜGYI ISMERETEK ÉS TUDATOSSÁG Az életrôl és a pénzrôl csak akkor kezdünk töprengeni, amikor fogytán van. Emil Krotkij A magyar társadalomról általánosságban elmondható, hogy a pénzügyi ismeretek szintje alacsony és a pénzügyi-gazdasági válságot megelôzô évek során alig változott. Balázsné a Pénzügyi kultúránk fejlesztése mint a tudásalapú gazdaság megteremtésének fontos építôköve címû írásában a magyar pénzügyi kultúra helyzetképének megrajzolását három fô szempont segítségével közelíti meg: demográfiai változások öngondoskodás dimenziója, a pénzügyi közvetítô rendszerben bekövetkezô változások, illetve a pénzügyi ismeretek hiánya. A jelenlegi pénzügyi-gazdasági helyzet megkívánja, hogy ezt a képet kiegészítsük a gazdasági válság okozta változásokkal. Demográfiai változások öngondoskodás: az öregedô társadalmakhoz hasonlóan Magyarországon is az alacsony születési ráta, a növekvô várható élettartam jellemzô, amely egyre égetôbb problémát jelent a nyugdíjrendszer számára. Az átalakuló nyugdíjrendszerek az öngondoskodásra építenek (kell építeniük), amelynek következményeként az egyén viseli a kockázatokat (befektetési kockázat; piaci kockázat; inflációs kockázat). Ezzel kapcsolatban Balázsné a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet által végzett Hogyan készülünk a nyugdíjas éveinkre? címû kutatás fontosabb eredményeit gyûjtötte össze, amely szerint a 18 és 60 év közöttiek nincsenek tisztában a különbözô elôtakarékossági és öngondoskodási lehetôségekkel. A nyugdíjas éveiket várhatóan a jelenleg 45 éven felüliek fogják legnehezebben megélni, ahol a kérdezettek négytizedének (38%) nincs se komolyabb megtakarítása, se az öngondoskodásra nem gondol, vagy nem képes gondolni az alacsony jövedelme miatt. (Balázsné, é.n.) Hasonló megállapításokra jut egy a Magyar Nemzeti Bank által végzett kutatás is. A kifejezetten fiatalokra vonatkozó eredmények szerint a pénzügyi szolgáltatások kiválasztása elôtt kevesen tájékozódnak és a nyugdíjas éveikkel kapcsolatosan is érdektelenséget lehet tapasztalni. 7

8 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 8 A holnap pénze 1. ábra: Meddig elég a tartalék és meddig kellene elégnek lennie? (Forrás: Marketing Centrum, 2006) Az Excenter Kutatóközpont saját mérései szerint a magyar internetezôk fele (55%) nem rendelkezik megtakarítással. Amennyiben a nem tudja válaszokat leválogatjuk, ez az arány meghaladja a magyar internetezôk hattizedét (61%). Kifejezetten erôs összefüggést találunk a megtakarítások léte és az iskolai végzettség között 1, az érettségi alatti végzettségek esetében alig minden ötödik megkérdezettnek van megtakarítása, szemben az érettségizettek 40 százalékával és a diplomások közel hattizedével (59%). Korcsoportok szerint vizsgálódva szintén találunk szignifikáns összefüggést, azonban ez az iskolai végzettséghez képest sokkal gyengébb 2, és a év közöttieket találjuk a legkedvezôtlenebb helyzetben, míg a 60 év felettiek és a fiatalok (18-29 évesek) helyzete lényegesen jobb. 2. ábra: Rendelkezik-e megtakarítással? (N = 1000; Forrás: Excenter, 2009) 1 2 Erôs kapcsolat a két változó között 2 = 78,793 és p < 0,000. Nagyon gyenge kapcsolat a két változó között 2 = 17,793 és p < 0,019. 8

9 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 9 Excenter-füzetek II. A takarékoskodók többsége (60%) tesz félre váratlan kiadásokra, míg nyugdíjas éveire a kérdezettek négytizede (43%) gondol. Hasonló arányban terveznek nagyobb kiadást (41%), vagy üdülést (38%). Egyéb a fentiekbe nem sorolható céllal takarékoskodik minden harmadik (35%) megkérdezett, tanulásra viszont alig néhányan (7%) tesznek félre. A megtakarítással rendelkezôk fele legfeljebb két felsorolt céllal takarékoskodik, míg a másik fele ennél többet jelölt meg. 3. ábra: Milyen célból takarékoskodnak Önök? (N = 1000; Forrás: Excenter, 2009) Pénzügyi közvetítô rendszerben bekövetkezô változások: a leginkább külföldi tulajdonú pénzintézetek tulajdonosai, befektetôi által különösen pénzügyi válság következtében támasztott magas jövedelmezôségi elvárások és az egyre fokozódó verseny, felgyorsuló termékfejlesztést eredményez. A pénzintézetek alacsony kockázatvállalása miatt az áringadozásoknak jobban kitett, egyre bonyolultabb termékek jelennek meg a piacon. Részben a kínálati nyomás, valamint a tényleges kockázatok ismerete nélküli döntések következményeként ma már több mint fôs a legalább 90 napos késéssel fizetô hiteladósok tábora Magyarországon, a válság óta dinamikusan, havonta 3-4 százalékkal bôvül a BAR-listások száma, azaz azoké, akik a minimálbér összegét meghaladó mértékben legalább 90 napig késtek a tartozás megfizetésével. Pénzügyi ismeretek hiánya: Alapvetô probléma, hogy a magyar lakosság többsége semmilyen pénzügyi és gazdasági oktatásban nem részesült (nincs pl. 9

10 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 10 A holnap pénze háztartástan sem az általános iskolában), hiányoznak a megfelelô alapismeretek és ezek hiányában az új ismeretek nehezen, illetve egyáltalán nem kerülnek befogadásra. Mindennek következményeként a kockázatosabb pénzügyi pozíciók gyakoribbak (eladósodás, megtakarítások hiánya, stb.). A felelôtlen gondolkodás nem kizárólag az ismeretek hiányából fakad, a rendszerváltás után a fogyasztási szokások erôs identitásképzô tényezôvé váltak. A presztízsfogyasztás révén adósságcsapdába került és törleszteni képtelen háztartások/egyének a pénzügyi közvetítôk helyzetét is megingathatják, közvetve a fogyasztás csökkenését, a gazdaság visszaesését, a bizalom csökkenését okozva. Egy 2006-os kutatás szerint a médiában hallható gazdasági beszámolókat, híreket a legtöbben alig értik. (Balázsné, é.n.) Az Excenter Kutatóközpont 2009 ôszén lezajlott online kutatása azt mutatta, hogy a magyar internetezôk vagy a válság hatására, vagy azért mert szociodemográfiai jellemzôik szerint különböznek a magyar társadalom egészétôl tudatosabb pénzügyi magatartásúaknak tûnnek. Több mint a kérdezettek fele (55%) állította, hogy jellemzô rá, hogy elôre megtervezi a kiadásait és 46 százalékuk érdeklôdik is a pénzvilág hírei után, azaz vélhetôen tájékozottabb is pénzügyi alapkérdésekben. 4. ábra: Pénzügyi érdeklôdés és tudatosság (N = 1000; Forrás: Excenter, 2009) A tudásszint szociodemográfiai jellemzôk szerint is különbözik, a fellelhetô kutatások tapasztalatai szerint a pénzügyekhez leginkább a magas iskolai végzettségû, jó anyagi helyzetû év közöttiek értenek. A felnôtt magyarok fe- 10

11 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 11 Excenter-füzetek II. le (48%) érzi magát informáltnak a befektetési döntések meghozatalához. Azokban a háztartásokban, ahol van megtakarítás, ott gyakoriak az elavult megoldások, sokan folyószámlán, vagy otthon tartják a pénzt. Egy másik, az Erste Bank által végzett kutatás szerint a spórolt pénzeket elsôsorban az alacsonyabb hozamú, de biztonságosabbnak vélt befektetésekben tartják: pl.: bankbetét, életbiztosítás és konzervatívabb befektetési alapok. (Facsinay, 2009) Az alacsony pénzügyi kultúra nem feltétlenül magyar sajátosság. A Commerzbank által megrendelt kutatás szerint a németek 45 százaléka pénzügyi analfabéta, és mindössze a 29 százalékuk képes saját pénzügyeit megfelelô szinten menedzselni, aminek következményei is vannak: több mint hárommillió német háztartás volt 2004-ben csôdhelyzetben, sokuknak egyáltalán nincs megtakarításuk, nyugdíjas éveikre pedig a szociális ellátórendszerek leépítése ellenére egyre kevesebben gondolnak. Az öngondoskodás hiányának egyik legfôbb oka a pénzügyi termékek bonyolultságának következtében fellépô frusztráció és a pénzügyektôl való elfordulás. A gazdasági válság hatásai: A pénzügyi kultúrát vizsgáló legfrissebb kutatások megállapítják, hogy a gazdasági válság hatásaként többen kezdenek el behatóbban foglalkozni a pénzügyeikkel, ezáltal növekszik a tudásuk és tudatosságuk is. A válság azért sokak szemét felnyitotta: a háztartások 71 százaléka a költések visszafogásával reagált a begyûrûzô recesszióra. A családi gazdálkodás tudatosabbá vált: korábban is a háztartások bô kétötöde többé-kevésbé megtervezte költéseit, de 12 százalékuk kizárólag a krízis óta teszi ezt. A válság másik következménye, hogy a fogyasztók inkább a befektetésekben látnak fantáziát, a hitelfelvételek gondolatát kerülik, egy 2009-es vizsgálat szerint a kérdezettek kétharmada többé már nem venne fel kölcsönt. (Facsinay, 2009) 1. táblázat: A következô egy évben tervezett pénzügyi termékek választása I. félév II. félév hó Folyószámla, bankkártya 16% 10% 16% Lakáshitel 2% 2% 1% Kis összegû hitel 4% 3% 2% Közepes összegû hitel 3% 2% 1% Megtakarítási termék 4% 3% 6% (Forrás: GfK Hungária, 2009) 11

12 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 12 12

13 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 13 BIZALOM ÉS FELELÔSSÉGVÁLLALÁS Bizalom nélkül képtelenség megosztani a felelôsséget. Tad Williams A pénzügyi kultúrának az ismeretek mellett a bizalom is fontos dimenziója. A pénzügyi fogalmak hiányos ismerete, nem csupán a nem megfelelô tárgyi tudás következtében hozott rossz döntésekben (pl.: presztízsfogyasztás; meggondolatlan hitelfelvételek), hanem a lehetôségek kihasználatlanságában és az általános bizalmatlanságban is megtestesül. Bizalmatlanság a pénzintézetek iránt, bizalmatlanság a pénzügyi termékek iránt és ezen belül nem utolsó sorban bizalmatlanság az elektronikus pénzügyi eszközök iránt. A pénzügyi szolgáltatók megitélése A Medián 2009 tavaszán végzett kutatást a különbözô intézmények megítélésérôl, amely fél évvel a válság beköszönte után nem meglepôen azt az eredményt hozta, hogy a magyar társadalom legkevésbé a gazdaság szereplôivel és hagyományosan a politikai szervezetekkel szemben táplál bizalmat. Más kutatások megerôsítik az általános bizalmatlanságot és a fokozott távolságtartást politikai és gazdasági szervezetekkel szemben. (Bernát, 2009) A bizalmatlanság oka több tényezôbôl is adódhat, egyrészt az alacsony pénzügyi ismeretek okozta bizalmatlanság, másrészt a pénzügyi válság személyes hatásai (megemelkedett törlesztôrészletek, bedôlt hitelek, stb.). A 0 és 100 pont közötti indexen, ahol a 100-as érték jelzi a teljes bizalmat, míg a 0 a teljes bizalmatlanságot a politikai és gazdasági intézmények szerepelnek a legrosszabbul, míg a társadalmi intézményeknek, a jogi és fegyveres testületeknek lényegesen jobb a megítélésük. Összességében elmondható, hogy a felmérésben szereplô öt gazdasági intézmény közül a Magyar Nemzeti Bank érte el a legjobb eredményt, a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a semlegeshez közeli, de inkább negatív megítélést kapott, a kereskedelmi bankok és a biztosítótársaságok iránt ugyanakkor erôs bizalmatlansággal találkozunk. 13

14 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 14 A holnap pénze 5. ábra: Különbözô intézmények iránti bizalom (Forrás: Medián, 2009) A Medián kutatói azt is megvizsgálták, hogy a bizalom-bizalmatlanság milyen területen jelentkezik az egyes intézményekkel kapcsolatban. Külön vizsgálva a morális és kompetencia alapú bizalmat megállapítható, hogy a magyar társadalom tagjai elismerik a pénzügyi szervezetek professzionális tudását, ugyanakkor erkölcsi értelemben komoly kételyeket fogalmaznak meg tisztességükkel kapcsolatban. Az általános bizalom az intézmények iránt közelebb áll azok morális megítéléséhez, azaz inkább érzelmi döntésen alapul (jó-e amit csinál?) a bizalom megítélése, mint azon, hogy egyébként milyen szakértelmet tulajdonítanak neki (ért-e ahhoz, amit csinál) az emberek. 6. ábra: A gazdasági intézmények iránti bizalom (Forrás: Medián, 2009) 14

15 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 15 Excenter-füzetek II. A bankok iránti társadalmi bizalom összetevôit vizsgálva a munkaadói szerepben található pozitív eredmény, azaz megbízhatónak tartják a bankokat abból a szempontból, hogy tisztességesen bánnak az alkalmazottaikkal (54 pont). Ugyanakkor kevésbé gondolják, hogy okosan, vagy becsületesen fektetik be az emberek rájuk bízott pénzét (43 és 42 pont). Kifejezetten rossz a bankok társadalmi felelôsségvállalásának megítélése (35 pont), azonban a korrupció kapcsán találkozunk a legnagyobb bizalmatlansággal (26 pont). A pénzintézetek iránti bizalom megingásával párhuzamosan zuhant a pénzügyi termékek, befektetések megítélése is. Egy friss kutatás szerint legmegbízhatóbb befektetés a nemesfém majd a befôttesüvegben lévô készpénz. (Facsinay, 2009) A primer kutatásunkban a bizalom kérdéskörét a felelôsségvállalás oldaláról közelítettük meg, arra voltunk kíváncsiak, hogy a válság okozta pénzügyi sokk után hogyan vélekednek az emberek a bankok, az állam és az egyén felelôsségérôl. Állításokat soroltunk fel a kérdezetteknek, amivel kapcsolatban egyetértésüket, vagy egyet nem értésüket fogalmazhatták meg 3. Az összesen hat állítás alapján kialakult képet nagyjából úgy lehet összefoglalni, hogy a bankok felelôtlen magatartása állami szabályozásért kiált, ugyanakkor az egyén hibája is, ha nem tájékozódik kellôen a kockázatokról. Az alábbi táblázatba az átlagos megítéléseket és az ezekhez kapcsolódó szórásokat gyûjtöttük össze. Jól látható, hogy nagyfokú egyetértés mutatkozik meg abban, hogy az államnak szigorúbban kellene szabályoznia a pénzintézetek kamatmódosításait (4,6-os átlagos megítélés, alacsony szórással társulva), valamint abban, hogy aki devizahitelt vesz fel, tisztában kell lennie az árfolyamkockázatokkal (4,5-ös átlagos megítélés, alacsony szórással társulva). Az átlagos megítélésben erôs egyetértést találunk még abban, hogy a bankok rossz döntéseiket az emberekkel fizettetik meg, illetve gyenge egyetértést abban a tekintetben, hogy a bajba jutott adósok megsegítése az állam felelôssége. Ugyanakkor azzal már csak kevesen értenek egyet, hogy a bankok pénzügyi termékeikrôl részletesen tájékoztatják az ügyfeleiket, vagy, hogy a bankok segítôkészek a törlesztési nehézségekkel küszködôk esetében. 3 Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel? (5 = teljes mértékben egyetért; 1 = egyáltalán nem ér egyet) 15

16 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 16 A holnap pénze 2. táblázat: Felelôsség és felelôsségvállalás Az államnak szigorúbban kellene szabályoznia a pénzintézetek kamatmódosításait. Aki devizahitelt vesz fel, tisztában kell lennie az árfolyam-kockázatokkal. Átlagos Szórás megítélés 4,6 0,8 4,5 0,9 A bankok rossz döntéseiket az emberekkel fizettetik meg. 4,4 1,0 A bajba jutott adósok megsegítése az állam felelôssége. 3,1 1,3 A bankok pénzügyi termékeikrôl részletesen tájékoztatják az ügyfeleiket. 2,7 1,2 A bankok segítôkészek a törlesztési nehézségekkel küszködôk esetében. 2,1 1,1 (N = 1000; Forrás: Excenter, 2009) A bankokra kifejezetten rossz fényt vetô vélemények erôteljesen kirajzolódnak az alábbi ábrából. Látható, hogy az állami szabályozás szigorítását a kérdezettek több mint háromnegyede támogatja és háromból ketten azzal is teljes mértékben egyetértenek, hogy a bankok saját rossz döntéseiket az ügyfeleikre terhelik. Érdekes, hogy az egyéntôl független szempontok hangsúlyozása mellett majdnem olyan nagy felelôsségvállalást várnak el magától az adóstól is. 7. ábra: felelôsség és felelôsségvállalás (N = 1000; Forrás: Excenter, 2009) 16

17 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 17 Excenter-füzetek II. Ha megkíséreljük ezeket a véleményeket valamilyen módón (statisztikai módszerrel) aggregálni, egységes gondolati struktúrába rendezni nem találunk igazán koherens és stabil csoportosulást. Mindazonáltal körvonalazódni látszik három karakteres gondolati sík, egyik amolyan populista, aki a népszerû nézetekkel ért egyet, azaz a bankok felelôtlenek, a kormánynak erôsebben kellene szabályoznia, továbbá segítséget nyújtania a bajba jutottaknak, akik tulajdonképpen maguknak is köszönhetik, hogy meggondolatlanul vettek fel hitelt. Egy másik jelentôs létszámmal rendelkezô csoport erôteljesen megkérdôjelezi a pénzintézetek tisztességét, a bankok felelôsségét hangsúlyozza, és állami szabályozást sürget. A legkisebb csoport az intézmények helyett inkább az egyén felelôsségét és a szigorúbb szabályozás igényét hangsúlyozza. Természetesen a hitelezésrôl alkotott gondolatok és a felelôsség kérdése nagyban függ attól is, hogy ki milyen helyzetben van. A megtakarítással rendelkezôk és/vagy kölcsönökkel nem terheltek az egyén felelôsségét hangsúlyozzák, míg akiknek nincsenek megtakarításaik és/vagy kölcsönökkel terheltek inkább a rendszerben látják a hibát. Érdekes megfigyelni, hogy azoknál, akiknél csak egy hitel van a háztartásban az egyén felelôssége is megjelenik, míg azoknál, ahol több hitel is van, egyértelmûen a bankok hibái kerülnek elôtérbe. 17

18 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 18 18

19 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 19 AZ ELEKTRONIKUS PÉNZFORGALMI CSATORNÁK JELENE ÉS JÖVÔBELI ESÉLYEI Három hûséges barát létezik egy öreg feleség, egy öreg kutya és a készpénz. Benjamin Franklin A magyar gazdaság készpénzigénye nem csupán európai összehasonlításban, hanem a hasonló fejlettségû országokkal összehasonlítva is kirívóan magasnak tekinthetô. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2008 végén 2294 milliárd forint értékû készpénz volt forgalomban, öt százalékkal azaz 108 milliárddal több, mint a 2007-es évben, 2008-ban, év közben átlagosan forgalomban lévô készpénz GDP-hez viszonyított aránya 8,8% volt. (Divéki, 2009) A készpénzállomány túlnyomó része (mintegy 90 százaléka) a bankrendszeren kívül található, nagyobbrészt magánszemélyek, kisebb részben a vállalatok birtokában. Mivel a kereskedelmi bankok csupán annyi készpénzt használnak, amennyi a napi mûködésükhöz szükséges, ezért a készpénz mennyisége a gazdasági szereplôk által meghatározott igényeknek megfelelôen alakul 4. (Odorán-Sisak, 2008) A készpénz mennyiségét alapvetôen két dolog határozza meg: a vagyontartás, amely a készpénzes megtakarításokra utal, illetve a tranzakciós pénzkereslet, amely az áruk és szolgáltatások cseréjére vonatkozik. Kétségtelen, hogy a forint esetében ellentétben a dollárral, vagy az euróval nem beszélhetünk jelentôs külsô keresletrôl, a gazdaság magas készpénzigénye mögött más okokat kell keresnünk 5. Jelentôs befolyásoló tényezô a készpénztartás alternatívaköltsége, amely az otthon tartott készpénz és a befektetett pénzeszközök közötti kamatokból és az inflációs vonatkozású különbségekbôl adódik. Magyarországon az el- 4 5 A közhiedelemmel ellentétben a forgalomban lévô készpénz mennyiségét nem a Magyar Nemzeti Bank, hanem a készpénz iránti kereslet határozza meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hitelintézetek és a Posta az MNB-tôl, a számlájuk terhére szabadon, igényeik szerint vásárolhatják a készpénzt. (Divéki, 2009) Az euro bevezetése óta növekszik az európai közös fizetôeszköz iránti kereslet, amely egyértelmûen a külsô keresletnek köszönhetô. 19

20 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 20 A holnap pénze múlt két évben azonban gyengült a készpénzkereslet és az infláció közötti kapcsolat. A 2006 második felétôl emelkedésnek induló infláció nem járt a fogyasztási kiadásokhoz viszonyított készpénzigény mérséklôdésével, hanem szinten maradást követôen tovább emelkedett. (Odorán-Sisak, 2008) A készpénzhasználat mennyiségét befolyásolják a különbözô készpénzhasználatot helyettesítô fizetési eszközök, amelyeknek elterjedése a tranzakciókhoz szükséges készpénzmennyiséget csökkenti. Nemzetközi összehasonlításban megfigyelhetô, hogy a magyarországi infrastrukturális feltételek igen szegényesek, az egy fôre esô ATM- és POS-berendezések száma alapján régiós viszonylatban is elmaradás jellemzi az országot. Végül a készpénzhasználatot befolyásoló fontosabb tényezôk között találjuk a rejtett gazdaság készpénzigényét. A rejtett gazdaságban a készpénz anonimitása és a nyomon követhetôség korlátozottsága vonzó tranzakciós eszközzé teszi. A rejtett gazdaság kézpénzforgalmat generáló tulajdonsága ismert jelenség, azonban ennek mértékét megbecsülni már sokkal nehezebb. A feketegazdaságot és a gazdaság kifehéredését vizsgáló bizottság jelentése szerint a feketegazdaság miatti adókiesés GDP-arányos mértéke 2005-ig növekedett, majd az azt követô két évben jelentôsen csökkent, 2008-ban viszont már lényegében az elôzô év szintjén maradt, illetve kissé emelkedett is. Összességében a becslések szerint százmilliárd forintra tehetô a megmagyarázhatatlan kiesés mértéke. A bizottság MNB-s adatokon nyugvó megállapítása szerint 2005-ben a becsült adókiesés a GDP százalékában meghaladta a nyolc százalékot, amelyet sikerült leszorítani hét százalék alá, azonban a megváltozott gazdasági helyzet (gazdasági válság), valamint a szereplôk által talált új megoldások ismét növelhették ezt az arányt. 3. táblázat: Becsült adókiesés a GDP százalékában (%) Áfa-kiesés 2,8 2,9 2,6 2,2 2,3 Jövedékiadó 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 Önfoglalkoztatók 2,8 2,9 2,7 2,5 2,4 Szürke+feketebér 1,5 1,9 2 1,6 1,8 Összesen 7,5 8,3 7,9 6,6 6,8 (Forrás: Krekó Judit és P. Kiss Gábor elôadásanyaga MNB) 20

21 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 21 Excenter-füzetek II. Magyarországon széleskörû, sok tekintetben fejlett készpénzkímélô pénzügyi, fizetési szolgáltatásokkal találkozunk, amelyeket alapvetôen két részre lehet osztani a közvetlen és infokommunikációs szolgáltatásokra. A bankok ügyfeleik számára biztosítják az egyszerû átutalás, a bankkártyával történô fizetés, valamint a különbözô csoportos fizetési módok (csoportos átutalás; csoportos beszedés) lehetôségét. Mindamellett, hogy az ügyfelek a bankjukban közvetlenül intézhetik pénzügyeiket, jelen vannak az olyan megoldások, ahol infokommunikációs technológiák (telefon; SMS; internet) segítségével, általában kedvezôbb konstrukciók mellett lehet pénzügyi tranzakciókat folytatni. Általánosságban elmondható, hogy a bankok arra ösztönzik ügyfeleiket, hogy használják ki az elektronikus csatornákat. A készpénzkímélô fizetési megoldások közül legjelentôsebbnek tekinthetôk a különbözô átutalási megbízások 6. Bankközi Klíring Rendszeren (BRK) keresztüli tranzakciók száma és a forgalom a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint folyamatosan emelkedett az utóbbi években, 2008-ban 140 millió átutalási tranzakció történt, több mint milliárd forintos forgalom mellett. Habár az átutalási megbízásokat papíralapon is be lehet nyújtani, ma már az elektronikus csatornák a meghatározóak. Jelenleg a darabszámot tekintve csak minden ötödik megbízás bonyolódik le papíralapon. (Divéki, 2009) Az átutaláshoz hasonlóan a beszedéseknek is többféle változata létezik, bár kétségtelenül a csoportos beszedés a legjelentôsebb ezek közül. Habár az így lebonyolított fizetések összértéke és átlagos értéke is alacsony, volumenben azonban a pénzforgalomban betöltött szerepe jelentôs során a BKR-ben közel 31 millió csoportos beszedési tranzakció bonyolódott le 278 milliárd forint értékben. 7 (Divéki, 2009) A csoportos beszedés mellett ún. azonnali beszedési megbízás is létezik, amely alapulhat jogszabályon, felhatalmazó levélen és váltón. Magyarországon a forgalomban lévô bankkártyák száma 2008 végére megközelítette a kilencmilliót. A kibocsátott kártyák túlnyomó többsége (80%) betéti kártya, a többi gyakorlatilag hitel- és terhelési kártya. Mivel hazánkban a legtöbb nyugat-európai országgal szemben nem alakult ki az egységes kártya- 6 5 Az átutalási megbízásoknak többféle változata létezik: egyszerû-, rendszeres- és csoportos átutalási megbízás. Ezek az adatok nem tartalmazzák a bankok belsô pénzforgalmában lebonyolított csoportos beszedési tranzakciók számát és értékét. 21

22 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 22 A holnap pénze elfogadást lehetôvé tévô, minden kártyakibocsátó által alkalmazott nemzeti védjegy a kártyák 97%-án a MasterCard és a VISA nemzetközi kártyatársaságok védjegye szerepel. Mindez azt is jelenti, hogy a magyarországi kártyák (99%-uk) használható külföldön is. (Divéki, 2009) 8. ábra: A bankkártyák számának alakulása márkák szerinti bontásban (ezer darab; Forrás: Divéki, 2009) Összesen 26 intézmény bocsát ki kártyát és 10 pénzügyi intézmény (bank és pénzügyi vállalkozás) vesz részt a kártyaelfogadói üzletágban, azonban a gyakorlatban mindössze kettô az, amely domináns pozícióval rendelkezik a piacon. A kereskedôi elfogadóhelyeken közel ötvenezer elektronikus POSberendezés üzemel, amelyek többsége EMV chipkártya elfogadására is alkalmas. Az országban található 4623 ATM-berendezés mellett magyar sajátosságként a bankfiókokban és a postahivatalokban üzemeltetett további POS-berendezés segítségével is lehet készpénzt felvenni. (Divéki, 2009) A hitelintézetek által kibocsátott hitelkártyák száma a 1997-es bevezetésük óta folyamatosan növekedett bár 2008-ban a növekedés üteme lelassult. A hitelkártyák esetében a kártyás vásárlási tranzakciók részaránya jóval magasabb (több mint 80%), mint a betéti kártyák (53%) esetében. Ennek oka abban keresendô, hogy a hitelkártyák vásárlásra való használata akár másfél havi kamatmentes idôszakot biztosít tulajdonosa számára, míg a készpénzfelvétel eseté- 22

23 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 23 Excenter-füzetek II. ben kamatot számol fel ban közel 28 millió tranzakciót végeztek a hitelkártyákkal, amelyek összértéke 339 milliárd forint volt. 8 (Divéki, 2009) 9. ábra: Készpénzfelvétel, -befizetés és vásárlási forgalom darabszámának megoszlása az egyes kártyatípusoknál évben (Forrás: Divéki, 2009) Az elektronikus fizetési megoldások jellegüknél fogva két nagy csoportba sorolhatók, egyik csoport a számlaalapú megoldásokat tartalmazza, ahol a fizetés forrása bankszámla (vagy valamilyen más számla), míg az elektronikus pénz alapú megoldás lényege, hogy a fizetés anonim módon történik, azaz nincs személyhez köthetô bankszámlához rendelve. Elektronikus pénz A 2009 novemberében megrendezésre került e-money Symposiumon a Magyar Nemzeti Bank szakértôje (Bartha Lajos) arra kérte a hallgatóságot, hogy becsüljék meg, hogy az elôzô évben mennyi elektronikus pénz volt forgalomban. A társaság túlnyomó része annak ellenére, hogy számos nagybank vezetôje, pénzügyi szakember volt köztük beugrott a csalóka kérdésnek. Habár a szabályozás már 2004-ben megteremtette a lehetôségét az elektronikus pénzkibocsátó intézetek megalapításának, de ilyen intézmény a mai napig nem jött létre. Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon nincs forgalomban elektronikus pénz. 23

24 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 24 A holnap pénze A területen tapasztalható tájékozatlanság nem véletlen, ugyanis néha még a szakirodalomban is zavar van az e-pénz fogalma körül 9. Az elektronikus pénz olyan a készpénzt helyettesítô fizetési eszköz, amely nem bankszámlához kapcsoltan, hanem önállóan tárolja az értéket és ezáltal anonim fizetéseket tesz lehetôvé. 10 Az Európai Parlament és a Tanács definíciója az elektronikus pénzre a következô: készpénz átvétele illetôleg számlapénz átutalása ellenében kibocsátott elektronikus pénzeszközön tárolt pénzérték, amelyet elektronikus fizetés céljából a kibocsátón kívül más is elfogad. A magyar gyakorlatban található fizetési megoldások közül az elektronikus pénz definíciójához legközelebb az egyes egyetemekkel, strand-üzemeltetôkkel szerzôdött szolgáltatók által elfogadott chipkártyás megoldások állnak, de ilyen a monoki szociális kártya is. Mint ismeretes a Borsod megyei községben 2009 szeptember elsejétôl plasztikkártyára kapják a jogosultak a szociális segélyt és egyéb az önkormányzattól kapott támogatást, amelyet öt erre kijelölt helyen használhatnak fel. A nagy vitát kiváltó önkormányzati döntéssel azt akarják elérni, hogy a pénz jó helyre kerüljön, ne uzsorásokhoz vagy a kocsmába. 10. ábra: Szociális kártya (Forrás: Cafeteria-Card) Az Európai Unióban az elektronikus pénz funkcióval rendelkezô kártyák száma 2007-ben megközelítette a 150 milliót, míg az ezeken bonyolított fize Ugyanakkor a szabályozásokban nem világos, hogy mi a különbség az online e-pénz és a PSD (Payment Services Directive) szerinti fizetési számlán nyilvántartott egyenleg között. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/46/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdésérôl, folytatásáról és prudenciális felügyeletérôl. 24

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Barion. Készítette: Gáspár Dániel 2014.11.20.

Barion. Készítette: Gáspár Dániel 2014.11.20. Barion Készítette: Gáspár Dániel 2014.11.20. Áttekintés Mi az a Barion? A Barion osztályzása Biztonsági szempontok Összehasonlítás a tradicionális fizetéssel Költségek Üzleti modell Barion a gyakorlatban

Részletesebben

Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek

Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek GKM szakmai nap 2007. június 22. Juhász Róbert főosztályvezető Az OTPdirekt számokban OTPdirekt szerződések OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás

Részletesebben

VISSZAÉLÉSEK A BANKKÁRTYA ÜZLETÁGBAN

VISSZAÉLÉSEK A BANKKÁRTYA ÜZLETÁGBAN VISSZAÉLÉSEK A BANKKÁRTYA ÜZLETÁGBAN (2003. év) Készítette: Pénzforgalmi, emissziószabályozási és -szervezési főosztály Keszy-Harmath Zoltánné 2 Bevezetés 1. A kibocsátói üzletágban felmerült károk és

Részletesebben

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet Sajóvölgye Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉY VÁLTOZÁSRÓL, DÍJMÓDOSÍTÁSRÓL Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel történt,

Részletesebben

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass?

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass? A PayPass kártya jellemzői: Lakossági, betéti bankkártya Nem dombornyomott Internetes fizetésre alkalmas A beépített antenna segítségével PayPass fizetési eszközként funkcionál A PayPass kártya chipet

Részletesebben

Mobiltárca tesztelés második fázis

Mobiltárca tesztelés második fázis Mobiltárca tesztelés második fázis Az első használati tapasztalatok, élmények A második fázis kvantitatív eredményei 2013. november 5., Bellresearch Kutatási & Tanácsadó Kft. Minden tizedik mobiltárcával

Részletesebben

11. Pénzforgalom a bankszámlán. A. Mi a bankszámlakivonat? B. Mit neveznek pénzforgalomnak? C. Milyen készpénz nélküli fizetési módok vannak?

11. Pénzforgalom a bankszámlán. A. Mi a bankszámlakivonat? B. Mit neveznek pénzforgalomnak? C. Milyen készpénz nélküli fizetési módok vannak? A. Mi a bankszámlakivonat? B. Mit neveznek pénzforgalomnak? C. Milyen készpénz nélküli fizetési módok vannak? Egyenleg a kupac tetején Molnár apuka mindig zavarban van, amikor megérkezik postán a banki

Részletesebben

Pénzügyek egyszer űű en, minde nn kinek

Pénzügyek egyszer űű en, minde nn kinek Pénzügyek egyszer űű en, minde nn kinek Ferenczi Gábor Tartalomjegyzék: A közgazdasági, pénzügyi törvényekről3 Megtakarítás, befektetés, biztosítás, hitel3 Megtakarítások3 Befektetések4 Biztosítás5 Fogalmak:6

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Az MNB pénzforgalmi fejlesztési irányai

Az MNB pénzforgalmi fejlesztési irányai Az MNB pénzforgalmi fejlesztési irányai Bartha Lajos GIRO Konferencia 2015.09.09. A pénzforgalom hatékonysága az elektronikus fizetési módok elterjesztésével javítható Az MNB jegybanktörvényben rögzített

Részletesebben

VISSZAÉLÉSEK A BANKKÁRTYA ÜZLETÁGBAN

VISSZAÉLÉSEK A BANKKÁRTYA ÜZLETÁGBAN VISSZAÉLÉSEK A BANKKÁRTYA ÜZLETÁGBAN (2004. év) Készítette: Pénzforgalmi, emissziószabályozási és -szervezési főosztály Keszy-Harmath Zoltánné 2 Az elemzés felépítése A visszaélések elemzése során külön

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van?

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Válasszon testreszabottan! Bankválasztó Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, és válassza ki bankját, bankszámláját tudatosan! ERRE

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9.

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9. Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel Budapest, 2015. szeptember 9. A gyorsaság és a biztonság mindenek előtt Biztonság + Gyorsaság = 2 Bizalmas, üzleti és banktitok A globális trendek

Részletesebben

Hogyan lehet pénzt termelni a mobilfizetéssel?

Hogyan lehet pénzt termelni a mobilfizetéssel? Turzó Ádám Pál elemző Hogyan lehet pénzt termelni a mobilfizetéssel? Üzleti modellek a technológia mögött 2014. November 12. Budapest Amiről szó lesz Globális mobilfizetési piac mérete Magyar fizetési

Részletesebben

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON (23. I. félév) Készítette: Pénzforgalmi emissziószabályozási és szervezési főosztály Keszy-Harmath Zoltánné 2 Bevezetés Bankkártyák számának alakulása Az idei év

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

e-volúció Az elektronikus bankolás jelene és jövője Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. www.cardinal.hu

e-volúció Az elektronikus bankolás jelene és jövője Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. www.cardinal.hu e-volúció Az elektronikus bankolás jelene és jövője Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. 1 Történelem Az elektronikus bankolás lassan nagykorúvá válik Magyarországon: 1994: Creditanstalt,

Részletesebben

Erős vs. gyenge forint

Erős vs. gyenge forint 2010 február 15. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Naponta halljuk a hírekben, hogy most épp gyengült vagy erősödött a forint, hogyan

Részletesebben

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói A válságot követően a hazai bankrendszer hitelállománya jelentősen csökkent. A reálgazdaságra gyakorolt erőteljesebb és közvetlenebb hatása

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása.

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 1/12 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 5/2013.01.24. számú ülés nélküli Eszköz

Részletesebben

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON (23. év) Készítette: Pénzforgalmi emissziószabályozási és szervezési főosztály Keszy-Harmath Zoltánné 2 Bevezetés Bankkártyák számának alakulása Az elmúlt öt év

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

(2001. év) Keszy-Harmath Zoltánné. 2002. június

(2001. év) Keszy-Harmath Zoltánné. 2002. június VISSZAÉLÉSEK A BANKKÁRTYA ÜZLETÁGBAN (2001. év) Készítette: Pénzforgalmi önálló osztály Keszy-Harmath Zoltánné 2002. június 2 1. Bevezetés A bankkártyákkal elkövetett visszaélések, illetve az ezekből eredő

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor. Budapest Tófalva utca 8. 1048. Tófalva utca utca 8.

Számla. Eõry Tibor. Budapest Tófalva utca 8. 1048. Tófalva utca utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI I. Számlacsomagok I./1. Üzleti Plusz számlacsomag jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások számára Számlacsomag tartalma MC Electronic Business bankkártya + Netbank + SMS Havi egyenlegértesítő díja

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2012. szeptember 26-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (továbbiakban: Bank) bankszámla

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

GKIeNET T-Home T-Mobile

GKIeNET T-Home T-Mobile GKIeNET T-Home T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés 1/3 Gyorsjelentés az Fókuszban a mobil eszközök és szolgáltatások kutatási anyagból 2009. szeptember 2009 GKIeNET Internetkutató és

Részletesebben

A fizetési forgalom és várható változásai

A fizetési forgalom és várható változásai A i forgalom és várható változásai A i forgalom és várható változásai A központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) piaci szereplők i megoldásait teszi elérhetővé az EFER szolgáltatásait

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2011.01.17. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2011. 03.21-től Már nem igényelhető,

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2013. JANUÁR 02. NAPJÁTÓL (tartalmazza a 2012. november 08. napján meghirdetett kiegészítést) CIB Bankkártyák PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE 1. FORINT ÉS

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. MAGYARORSZÁG KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉS A KÜLFÖLDIEK KEZÉBEN LÉVŐ ADÓSSÁGÁNAK ELEMZÉSE Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. október GKI Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói 1/11 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2012.09.24. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2012.10.01-től 2/11 Már nem igényelhető,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

használata és kockázatai A hitelkártya Ön is kapott már bankjától kecsegtető hitelkártyaajánlatot? Esetleg rendelkezik is hitelkártyával?

használata és kockázatai A hitelkártya Ön is kapott már bankjától kecsegtető hitelkártyaajánlatot? Esetleg rendelkezik is hitelkártyával? A hitelkártya használata és kockázatai Ön is kapott már bankjától kecsegtető hitelkártyaajánlatot? Esetleg rendelkezik is hitelkártyával? Érdemes átgondolnia, mikor és mire használja ezeket a fizetőeszközöket,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2012. július 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) bankszámla kondíciói Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Téti Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak, költségek,

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői:

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői: FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ a 262/2016. (VIII. 31.) sz. kormányrendelet alapján nyújtott Alapszintű fizetési számlával kapcsolatban Hatályos: 2016. október 15-étől A (továbbiakban: Bank) a 262/2016. (VIII.

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2014. AUGUSZTUS 1-TŐL CIB Bankkártyák PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS () ÉS MASTERCARD BUSINESS GOLD ( ALAPÚ) TÍPUSÚ BANKKÁRTYA 2013. JÚLIUS

Részletesebben

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes 1 Magyar Posta aktuális adatai 2 Árbevétel megoszlás 2011 Kb. a tevékenységek 1/5-e ÁFA-köteles Pénzforgalom 13% Egyéb

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

Az elektronikus fizetések stratégiai kihívásai

Az elektronikus fizetések stratégiai kihívásai Az elektronikus fizetések stratégiai kihívásai A magyar fizetési szolgáltatások komparatív elemzése és fejlıdési lehetıségei IMRE Zsombor 2007. július 22. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Tartalom

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI Számlacsomag neve Számlavezetés

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Ajándék betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Ajándék betét

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyák 2013 január 1-et

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017 Öngondoskodás kutatás Allianz Hungária Zrt. 2017 Tartalom 1 Összefoglaló 2 Kilátások és bizalom a piaci szereplőkben 3 Öngondoskodás tervezése 4 Öngondoskodás kezdete 5 Nyugdíjas évek 2 Összefoglaló A

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió

Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió 1 2015.10.21. W3C - E-kereskedelem és Online Fizetés Műhelykonferencia Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió Pintér Róbert Kínálati

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KOMPLEX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG. Érvényes: től

HIRDETMÉNY TAKARÉK KOMPLEX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG. Érvényes: től HIRDETMÉNY TAKARÉK KOMPLEX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG Érvényes: 2015.11.16.-től A Takarék komplex számlavezetési csomag abból a célból jött létre, hogy a Takarékszövetkezetünkkel kapcsolatban álló vállalkozások

Részletesebben