ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 1 A HOLNAP PÉNZE PÉNZÜGYI KULTÚRA AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN. Székely Levente

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 1 A HOLNAP PÉNZE PÉNZÜGYI KULTÚRA AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN. Székely Levente"

Átírás

1 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 1 A HOLNAP PÉNZE PÉNZÜGYI KULTÚRA AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN Székely Levente Budapest, 2010

2 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 2 SOROZATSZERKESZTÔ Nagy Ádám dr. Székely Levente, 2010 GRAFIKÁK Séber László 1158 Budapest, Adria u ISBN FELELÔS KIADÓ ÚMK Excenter NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS Illovszky Gyöngyi NYOMÁS Offset Press

3 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Pénzügyi ismeretek és tudatosság Bizalom és felelôsségvállalás A pénzügyi szolgáltatók megítélése Az elektronikus pénzforgalmi csatornák jelene és jövôbeli esélyei Elektronikus pénz Elektronikus számla Fizetési szokások elektronikus tranzakciók Számlafizetés a sárga csekk országa Közüzemi díjak Infokommunikációs szolgáltatások Pénzügyi szektor Alternatív és a sárga csekkes befizetési mód megítélése Váltási hajlandóság Motivációs eszközök a számlafizetési szokások megváltoztatására Problématérkép és törekvések Törekvések az elektronikus pénzforgalmi csatornák elterjesztésére Irodalomjegyzék Az Excenter Kutatási Központ Alapítvány közhasznúsági jelentése 2009-rôl Az Excenter alapításkori és mai vezetôi

4 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 4

5 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 5 BEVEZETÉS A holnap pénzügyi tranzakciói elektronikus úton valósulnak meg, a holnap pénze az elektronikus pénz, aki fizethetne vele az sok tekintetben még a tegnap embere, aki sokszor a megfoghatónak jobban hisz. Az információs társadalom a mindennapjainkra gyakorolt hatását jól mutatják a statisztikák: egyre többen és egyre többet használjuk a digitális eszközeinket, internetezünk, virtuális terekben tartjuk a kapcsolatainkat, barátkozunk, szerezzük a híreinket, szórakozunk, stb. A változások láthatóan a legalapvetôbb emberi tevékenységeink közegét, menetét is megváltoztatják így a cseréét is, amely Adam Smith szerint az ember alapvetô hajlama. Az interneten, mobiltelefonon és egyéb digitális eszköz segítségével eladni és venni ma már nem jelent különösebb kihívást, egyre növekszik az elektronikus tranzakciók száma. Az árucserét meghódító digitália a fizetés eszközét a pénzt is egy újabb absztrakciós szintre emelte. A bitek és bájtok közegében utazó eurók és forintok már nem pusztán csak jelképei az értéknek, hanem egyben megfoghatatlanok is. Nagyrészt az érték újabb elvonatkoztatási szintjébôl következik, hogy az átmenet a papíralapúból az elektronikus felé nem megy azonnal és zökkenômentesen. Az Excenter Kutatóközpont 2008-ban indult és jelenleg is zajló átfogó kutatássorozata a pénzügyi kultúrával, ezen belül a készpénzhasználat szerepével, a készpénzkímélô megoldások lehetôségeivel foglalkozik. Kutatásunkban elsôsorban a hazai helyzetre koncentrálva összetett módon vizsgáljuk a legújabb elektronikus megoldásokkal kapcsolatos megítéléseket, elvárásokat. A kutatás összetettségét jelzik a célcsoportok és az alkalmazott módszerek sokszínûsége: a lakossági fókuszcsoportok, kérdôíves kutatások; a nagyvállalatok, iparági szövetségek, államigazgatási döntéshozók, jog- és fogyasztóvédelmi szervezetek körében lefolytatott szakértôi interjúk, hazai és nemzetközi gyakorlatokat összegyûjtése, stb. Az Excenter Füzetek második számában a kutatásunk legfontosabb eredményeirôl kívánunk számot adni, reményeink szerint segítve ezzel a további gondolkodást. 5

6 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 6 6

7 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 7 PÉNZÜGYI ISMERETEK ÉS TUDATOSSÁG Az életrôl és a pénzrôl csak akkor kezdünk töprengeni, amikor fogytán van. Emil Krotkij A magyar társadalomról általánosságban elmondható, hogy a pénzügyi ismeretek szintje alacsony és a pénzügyi-gazdasági válságot megelôzô évek során alig változott. Balázsné a Pénzügyi kultúránk fejlesztése mint a tudásalapú gazdaság megteremtésének fontos építôköve címû írásában a magyar pénzügyi kultúra helyzetképének megrajzolását három fô szempont segítségével közelíti meg: demográfiai változások öngondoskodás dimenziója, a pénzügyi közvetítô rendszerben bekövetkezô változások, illetve a pénzügyi ismeretek hiánya. A jelenlegi pénzügyi-gazdasági helyzet megkívánja, hogy ezt a képet kiegészítsük a gazdasági válság okozta változásokkal. Demográfiai változások öngondoskodás: az öregedô társadalmakhoz hasonlóan Magyarországon is az alacsony születési ráta, a növekvô várható élettartam jellemzô, amely egyre égetôbb problémát jelent a nyugdíjrendszer számára. Az átalakuló nyugdíjrendszerek az öngondoskodásra építenek (kell építeniük), amelynek következményeként az egyén viseli a kockázatokat (befektetési kockázat; piaci kockázat; inflációs kockázat). Ezzel kapcsolatban Balázsné a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet által végzett Hogyan készülünk a nyugdíjas éveinkre? címû kutatás fontosabb eredményeit gyûjtötte össze, amely szerint a 18 és 60 év közöttiek nincsenek tisztában a különbözô elôtakarékossági és öngondoskodási lehetôségekkel. A nyugdíjas éveiket várhatóan a jelenleg 45 éven felüliek fogják legnehezebben megélni, ahol a kérdezettek négytizedének (38%) nincs se komolyabb megtakarítása, se az öngondoskodásra nem gondol, vagy nem képes gondolni az alacsony jövedelme miatt. (Balázsné, é.n.) Hasonló megállapításokra jut egy a Magyar Nemzeti Bank által végzett kutatás is. A kifejezetten fiatalokra vonatkozó eredmények szerint a pénzügyi szolgáltatások kiválasztása elôtt kevesen tájékozódnak és a nyugdíjas éveikkel kapcsolatosan is érdektelenséget lehet tapasztalni. 7

8 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 8 A holnap pénze 1. ábra: Meddig elég a tartalék és meddig kellene elégnek lennie? (Forrás: Marketing Centrum, 2006) Az Excenter Kutatóközpont saját mérései szerint a magyar internetezôk fele (55%) nem rendelkezik megtakarítással. Amennyiben a nem tudja válaszokat leválogatjuk, ez az arány meghaladja a magyar internetezôk hattizedét (61%). Kifejezetten erôs összefüggést találunk a megtakarítások léte és az iskolai végzettség között 1, az érettségi alatti végzettségek esetében alig minden ötödik megkérdezettnek van megtakarítása, szemben az érettségizettek 40 százalékával és a diplomások közel hattizedével (59%). Korcsoportok szerint vizsgálódva szintén találunk szignifikáns összefüggést, azonban ez az iskolai végzettséghez képest sokkal gyengébb 2, és a év közöttieket találjuk a legkedvezôtlenebb helyzetben, míg a 60 év felettiek és a fiatalok (18-29 évesek) helyzete lényegesen jobb. 2. ábra: Rendelkezik-e megtakarítással? (N = 1000; Forrás: Excenter, 2009) 1 2 Erôs kapcsolat a két változó között 2 = 78,793 és p < 0,000. Nagyon gyenge kapcsolat a két változó között 2 = 17,793 és p < 0,019. 8

9 ExJOOOO 10/4/23 11:44 PM Page 9 Excenter-füzetek II. A takarékoskodók többsége (60%) tesz félre váratlan kiadásokra, míg nyugdíjas éveire a kérdezettek négytizede (43%) gondol. Hasonló arányban terveznek nagyobb kiadást (41%), vagy üdülést (38%). Egyéb a fentiekbe nem sorolható céllal takarékoskodik minden harmadik (35%) megkérdezett, tanulásra viszont alig néhányan (7%) tesznek félre. A megtakarítással rendelkezôk fele legfeljebb két felsorolt céllal takarékoskodik, míg a másik fele ennél többet jelölt meg. 3. ábra: Milyen célból takarékoskodnak Önök? (N = 1000; Forrás: Excenter, 2009) Pénzügyi közvetítô rendszerben bekövetkezô változások: a leginkább külföldi tulajdonú pénzintézetek tulajdonosai, befektetôi által különösen pénzügyi válság következtében támasztott magas jövedelmezôségi elvárások és az egyre fokozódó verseny, felgyorsuló termékfejlesztést eredményez. A pénzintézetek alacsony kockázatvállalása miatt az áringadozásoknak jobban kitett, egyre bonyolultabb termékek jelennek meg a piacon. Részben a kínálati nyomás, valamint a tényleges kockázatok ismerete nélküli döntések következményeként ma már több mint fôs a legalább 90 napos késéssel fizetô hiteladósok tábora Magyarországon, a válság óta dinamikusan, havonta 3-4 százalékkal bôvül a BAR-listások száma, azaz azoké, akik a minimálbér összegét meghaladó mértékben legalább 90 napig késtek a tartozás megfizetésével. Pénzügyi ismeretek hiánya: Alapvetô probléma, hogy a magyar lakosság többsége semmilyen pénzügyi és gazdasági oktatásban nem részesült (nincs pl. 9

10 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 10 A holnap pénze háztartástan sem az általános iskolában), hiányoznak a megfelelô alapismeretek és ezek hiányában az új ismeretek nehezen, illetve egyáltalán nem kerülnek befogadásra. Mindennek következményeként a kockázatosabb pénzügyi pozíciók gyakoribbak (eladósodás, megtakarítások hiánya, stb.). A felelôtlen gondolkodás nem kizárólag az ismeretek hiányából fakad, a rendszerváltás után a fogyasztási szokások erôs identitásképzô tényezôvé váltak. A presztízsfogyasztás révén adósságcsapdába került és törleszteni képtelen háztartások/egyének a pénzügyi közvetítôk helyzetét is megingathatják, közvetve a fogyasztás csökkenését, a gazdaság visszaesését, a bizalom csökkenését okozva. Egy 2006-os kutatás szerint a médiában hallható gazdasági beszámolókat, híreket a legtöbben alig értik. (Balázsné, é.n.) Az Excenter Kutatóközpont 2009 ôszén lezajlott online kutatása azt mutatta, hogy a magyar internetezôk vagy a válság hatására, vagy azért mert szociodemográfiai jellemzôik szerint különböznek a magyar társadalom egészétôl tudatosabb pénzügyi magatartásúaknak tûnnek. Több mint a kérdezettek fele (55%) állította, hogy jellemzô rá, hogy elôre megtervezi a kiadásait és 46 százalékuk érdeklôdik is a pénzvilág hírei után, azaz vélhetôen tájékozottabb is pénzügyi alapkérdésekben. 4. ábra: Pénzügyi érdeklôdés és tudatosság (N = 1000; Forrás: Excenter, 2009) A tudásszint szociodemográfiai jellemzôk szerint is különbözik, a fellelhetô kutatások tapasztalatai szerint a pénzügyekhez leginkább a magas iskolai végzettségû, jó anyagi helyzetû év közöttiek értenek. A felnôtt magyarok fe- 10

11 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 11 Excenter-füzetek II. le (48%) érzi magát informáltnak a befektetési döntések meghozatalához. Azokban a háztartásokban, ahol van megtakarítás, ott gyakoriak az elavult megoldások, sokan folyószámlán, vagy otthon tartják a pénzt. Egy másik, az Erste Bank által végzett kutatás szerint a spórolt pénzeket elsôsorban az alacsonyabb hozamú, de biztonságosabbnak vélt befektetésekben tartják: pl.: bankbetét, életbiztosítás és konzervatívabb befektetési alapok. (Facsinay, 2009) Az alacsony pénzügyi kultúra nem feltétlenül magyar sajátosság. A Commerzbank által megrendelt kutatás szerint a németek 45 százaléka pénzügyi analfabéta, és mindössze a 29 százalékuk képes saját pénzügyeit megfelelô szinten menedzselni, aminek következményei is vannak: több mint hárommillió német háztartás volt 2004-ben csôdhelyzetben, sokuknak egyáltalán nincs megtakarításuk, nyugdíjas éveikre pedig a szociális ellátórendszerek leépítése ellenére egyre kevesebben gondolnak. Az öngondoskodás hiányának egyik legfôbb oka a pénzügyi termékek bonyolultságának következtében fellépô frusztráció és a pénzügyektôl való elfordulás. A gazdasági válság hatásai: A pénzügyi kultúrát vizsgáló legfrissebb kutatások megállapítják, hogy a gazdasági válság hatásaként többen kezdenek el behatóbban foglalkozni a pénzügyeikkel, ezáltal növekszik a tudásuk és tudatosságuk is. A válság azért sokak szemét felnyitotta: a háztartások 71 százaléka a költések visszafogásával reagált a begyûrûzô recesszióra. A családi gazdálkodás tudatosabbá vált: korábban is a háztartások bô kétötöde többé-kevésbé megtervezte költéseit, de 12 százalékuk kizárólag a krízis óta teszi ezt. A válság másik következménye, hogy a fogyasztók inkább a befektetésekben látnak fantáziát, a hitelfelvételek gondolatát kerülik, egy 2009-es vizsgálat szerint a kérdezettek kétharmada többé már nem venne fel kölcsönt. (Facsinay, 2009) 1. táblázat: A következô egy évben tervezett pénzügyi termékek választása I. félév II. félév hó Folyószámla, bankkártya 16% 10% 16% Lakáshitel 2% 2% 1% Kis összegû hitel 4% 3% 2% Közepes összegû hitel 3% 2% 1% Megtakarítási termék 4% 3% 6% (Forrás: GfK Hungária, 2009) 11

12 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 12 12

13 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 13 BIZALOM ÉS FELELÔSSÉGVÁLLALÁS Bizalom nélkül képtelenség megosztani a felelôsséget. Tad Williams A pénzügyi kultúrának az ismeretek mellett a bizalom is fontos dimenziója. A pénzügyi fogalmak hiányos ismerete, nem csupán a nem megfelelô tárgyi tudás következtében hozott rossz döntésekben (pl.: presztízsfogyasztás; meggondolatlan hitelfelvételek), hanem a lehetôségek kihasználatlanságában és az általános bizalmatlanságban is megtestesül. Bizalmatlanság a pénzintézetek iránt, bizalmatlanság a pénzügyi termékek iránt és ezen belül nem utolsó sorban bizalmatlanság az elektronikus pénzügyi eszközök iránt. A pénzügyi szolgáltatók megitélése A Medián 2009 tavaszán végzett kutatást a különbözô intézmények megítélésérôl, amely fél évvel a válság beköszönte után nem meglepôen azt az eredményt hozta, hogy a magyar társadalom legkevésbé a gazdaság szereplôivel és hagyományosan a politikai szervezetekkel szemben táplál bizalmat. Más kutatások megerôsítik az általános bizalmatlanságot és a fokozott távolságtartást politikai és gazdasági szervezetekkel szemben. (Bernát, 2009) A bizalmatlanság oka több tényezôbôl is adódhat, egyrészt az alacsony pénzügyi ismeretek okozta bizalmatlanság, másrészt a pénzügyi válság személyes hatásai (megemelkedett törlesztôrészletek, bedôlt hitelek, stb.). A 0 és 100 pont közötti indexen, ahol a 100-as érték jelzi a teljes bizalmat, míg a 0 a teljes bizalmatlanságot a politikai és gazdasági intézmények szerepelnek a legrosszabbul, míg a társadalmi intézményeknek, a jogi és fegyveres testületeknek lényegesen jobb a megítélésük. Összességében elmondható, hogy a felmérésben szereplô öt gazdasági intézmény közül a Magyar Nemzeti Bank érte el a legjobb eredményt, a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a semlegeshez közeli, de inkább negatív megítélést kapott, a kereskedelmi bankok és a biztosítótársaságok iránt ugyanakkor erôs bizalmatlansággal találkozunk. 13

14 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 14 A holnap pénze 5. ábra: Különbözô intézmények iránti bizalom (Forrás: Medián, 2009) A Medián kutatói azt is megvizsgálták, hogy a bizalom-bizalmatlanság milyen területen jelentkezik az egyes intézményekkel kapcsolatban. Külön vizsgálva a morális és kompetencia alapú bizalmat megállapítható, hogy a magyar társadalom tagjai elismerik a pénzügyi szervezetek professzionális tudását, ugyanakkor erkölcsi értelemben komoly kételyeket fogalmaznak meg tisztességükkel kapcsolatban. Az általános bizalom az intézmények iránt közelebb áll azok morális megítéléséhez, azaz inkább érzelmi döntésen alapul (jó-e amit csinál?) a bizalom megítélése, mint azon, hogy egyébként milyen szakértelmet tulajdonítanak neki (ért-e ahhoz, amit csinál) az emberek. 6. ábra: A gazdasági intézmények iránti bizalom (Forrás: Medián, 2009) 14

15 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 15 Excenter-füzetek II. A bankok iránti társadalmi bizalom összetevôit vizsgálva a munkaadói szerepben található pozitív eredmény, azaz megbízhatónak tartják a bankokat abból a szempontból, hogy tisztességesen bánnak az alkalmazottaikkal (54 pont). Ugyanakkor kevésbé gondolják, hogy okosan, vagy becsületesen fektetik be az emberek rájuk bízott pénzét (43 és 42 pont). Kifejezetten rossz a bankok társadalmi felelôsségvállalásának megítélése (35 pont), azonban a korrupció kapcsán találkozunk a legnagyobb bizalmatlansággal (26 pont). A pénzintézetek iránti bizalom megingásával párhuzamosan zuhant a pénzügyi termékek, befektetések megítélése is. Egy friss kutatás szerint legmegbízhatóbb befektetés a nemesfém majd a befôttesüvegben lévô készpénz. (Facsinay, 2009) A primer kutatásunkban a bizalom kérdéskörét a felelôsségvállalás oldaláról közelítettük meg, arra voltunk kíváncsiak, hogy a válság okozta pénzügyi sokk után hogyan vélekednek az emberek a bankok, az állam és az egyén felelôsségérôl. Állításokat soroltunk fel a kérdezetteknek, amivel kapcsolatban egyetértésüket, vagy egyet nem értésüket fogalmazhatták meg 3. Az összesen hat állítás alapján kialakult képet nagyjából úgy lehet összefoglalni, hogy a bankok felelôtlen magatartása állami szabályozásért kiált, ugyanakkor az egyén hibája is, ha nem tájékozódik kellôen a kockázatokról. Az alábbi táblázatba az átlagos megítéléseket és az ezekhez kapcsolódó szórásokat gyûjtöttük össze. Jól látható, hogy nagyfokú egyetértés mutatkozik meg abban, hogy az államnak szigorúbban kellene szabályoznia a pénzintézetek kamatmódosításait (4,6-os átlagos megítélés, alacsony szórással társulva), valamint abban, hogy aki devizahitelt vesz fel, tisztában kell lennie az árfolyamkockázatokkal (4,5-ös átlagos megítélés, alacsony szórással társulva). Az átlagos megítélésben erôs egyetértést találunk még abban, hogy a bankok rossz döntéseiket az emberekkel fizettetik meg, illetve gyenge egyetértést abban a tekintetben, hogy a bajba jutott adósok megsegítése az állam felelôssége. Ugyanakkor azzal már csak kevesen értenek egyet, hogy a bankok pénzügyi termékeikrôl részletesen tájékoztatják az ügyfeleiket, vagy, hogy a bankok segítôkészek a törlesztési nehézségekkel küszködôk esetében. 3 Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel? (5 = teljes mértékben egyetért; 1 = egyáltalán nem ér egyet) 15

16 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 16 A holnap pénze 2. táblázat: Felelôsség és felelôsségvállalás Az államnak szigorúbban kellene szabályoznia a pénzintézetek kamatmódosításait. Aki devizahitelt vesz fel, tisztában kell lennie az árfolyam-kockázatokkal. Átlagos Szórás megítélés 4,6 0,8 4,5 0,9 A bankok rossz döntéseiket az emberekkel fizettetik meg. 4,4 1,0 A bajba jutott adósok megsegítése az állam felelôssége. 3,1 1,3 A bankok pénzügyi termékeikrôl részletesen tájékoztatják az ügyfeleiket. 2,7 1,2 A bankok segítôkészek a törlesztési nehézségekkel küszködôk esetében. 2,1 1,1 (N = 1000; Forrás: Excenter, 2009) A bankokra kifejezetten rossz fényt vetô vélemények erôteljesen kirajzolódnak az alábbi ábrából. Látható, hogy az állami szabályozás szigorítását a kérdezettek több mint háromnegyede támogatja és háromból ketten azzal is teljes mértékben egyetértenek, hogy a bankok saját rossz döntéseiket az ügyfeleikre terhelik. Érdekes, hogy az egyéntôl független szempontok hangsúlyozása mellett majdnem olyan nagy felelôsségvállalást várnak el magától az adóstól is. 7. ábra: felelôsség és felelôsségvállalás (N = 1000; Forrás: Excenter, 2009) 16

17 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 17 Excenter-füzetek II. Ha megkíséreljük ezeket a véleményeket valamilyen módón (statisztikai módszerrel) aggregálni, egységes gondolati struktúrába rendezni nem találunk igazán koherens és stabil csoportosulást. Mindazonáltal körvonalazódni látszik három karakteres gondolati sík, egyik amolyan populista, aki a népszerû nézetekkel ért egyet, azaz a bankok felelôtlenek, a kormánynak erôsebben kellene szabályoznia, továbbá segítséget nyújtania a bajba jutottaknak, akik tulajdonképpen maguknak is köszönhetik, hogy meggondolatlanul vettek fel hitelt. Egy másik jelentôs létszámmal rendelkezô csoport erôteljesen megkérdôjelezi a pénzintézetek tisztességét, a bankok felelôsségét hangsúlyozza, és állami szabályozást sürget. A legkisebb csoport az intézmények helyett inkább az egyén felelôsségét és a szigorúbb szabályozás igényét hangsúlyozza. Természetesen a hitelezésrôl alkotott gondolatok és a felelôsség kérdése nagyban függ attól is, hogy ki milyen helyzetben van. A megtakarítással rendelkezôk és/vagy kölcsönökkel nem terheltek az egyén felelôsségét hangsúlyozzák, míg akiknek nincsenek megtakarításaik és/vagy kölcsönökkel terheltek inkább a rendszerben látják a hibát. Érdekes megfigyelni, hogy azoknál, akiknél csak egy hitel van a háztartásban az egyén felelôssége is megjelenik, míg azoknál, ahol több hitel is van, egyértelmûen a bankok hibái kerülnek elôtérbe. 17

18 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 18 18

19 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 19 AZ ELEKTRONIKUS PÉNZFORGALMI CSATORNÁK JELENE ÉS JÖVÔBELI ESÉLYEI Három hûséges barát létezik egy öreg feleség, egy öreg kutya és a készpénz. Benjamin Franklin A magyar gazdaság készpénzigénye nem csupán európai összehasonlításban, hanem a hasonló fejlettségû országokkal összehasonlítva is kirívóan magasnak tekinthetô. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2008 végén 2294 milliárd forint értékû készpénz volt forgalomban, öt százalékkal azaz 108 milliárddal több, mint a 2007-es évben, 2008-ban, év közben átlagosan forgalomban lévô készpénz GDP-hez viszonyított aránya 8,8% volt. (Divéki, 2009) A készpénzállomány túlnyomó része (mintegy 90 százaléka) a bankrendszeren kívül található, nagyobbrészt magánszemélyek, kisebb részben a vállalatok birtokában. Mivel a kereskedelmi bankok csupán annyi készpénzt használnak, amennyi a napi mûködésükhöz szükséges, ezért a készpénz mennyisége a gazdasági szereplôk által meghatározott igényeknek megfelelôen alakul 4. (Odorán-Sisak, 2008) A készpénz mennyiségét alapvetôen két dolog határozza meg: a vagyontartás, amely a készpénzes megtakarításokra utal, illetve a tranzakciós pénzkereslet, amely az áruk és szolgáltatások cseréjére vonatkozik. Kétségtelen, hogy a forint esetében ellentétben a dollárral, vagy az euróval nem beszélhetünk jelentôs külsô keresletrôl, a gazdaság magas készpénzigénye mögött más okokat kell keresnünk 5. Jelentôs befolyásoló tényezô a készpénztartás alternatívaköltsége, amely az otthon tartott készpénz és a befektetett pénzeszközök közötti kamatokból és az inflációs vonatkozású különbségekbôl adódik. Magyarországon az el- 4 5 A közhiedelemmel ellentétben a forgalomban lévô készpénz mennyiségét nem a Magyar Nemzeti Bank, hanem a készpénz iránti kereslet határozza meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hitelintézetek és a Posta az MNB-tôl, a számlájuk terhére szabadon, igényeik szerint vásárolhatják a készpénzt. (Divéki, 2009) Az euro bevezetése óta növekszik az európai közös fizetôeszköz iránti kereslet, amely egyértelmûen a külsô keresletnek köszönhetô. 19

20 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 20 A holnap pénze múlt két évben azonban gyengült a készpénzkereslet és az infláció közötti kapcsolat. A 2006 második felétôl emelkedésnek induló infláció nem járt a fogyasztási kiadásokhoz viszonyított készpénzigény mérséklôdésével, hanem szinten maradást követôen tovább emelkedett. (Odorán-Sisak, 2008) A készpénzhasználat mennyiségét befolyásolják a különbözô készpénzhasználatot helyettesítô fizetési eszközök, amelyeknek elterjedése a tranzakciókhoz szükséges készpénzmennyiséget csökkenti. Nemzetközi összehasonlításban megfigyelhetô, hogy a magyarországi infrastrukturális feltételek igen szegényesek, az egy fôre esô ATM- és POS-berendezések száma alapján régiós viszonylatban is elmaradás jellemzi az országot. Végül a készpénzhasználatot befolyásoló fontosabb tényezôk között találjuk a rejtett gazdaság készpénzigényét. A rejtett gazdaságban a készpénz anonimitása és a nyomon követhetôség korlátozottsága vonzó tranzakciós eszközzé teszi. A rejtett gazdaság kézpénzforgalmat generáló tulajdonsága ismert jelenség, azonban ennek mértékét megbecsülni már sokkal nehezebb. A feketegazdaságot és a gazdaság kifehéredését vizsgáló bizottság jelentése szerint a feketegazdaság miatti adókiesés GDP-arányos mértéke 2005-ig növekedett, majd az azt követô két évben jelentôsen csökkent, 2008-ban viszont már lényegében az elôzô év szintjén maradt, illetve kissé emelkedett is. Összességében a becslések szerint százmilliárd forintra tehetô a megmagyarázhatatlan kiesés mértéke. A bizottság MNB-s adatokon nyugvó megállapítása szerint 2005-ben a becsült adókiesés a GDP százalékában meghaladta a nyolc százalékot, amelyet sikerült leszorítani hét százalék alá, azonban a megváltozott gazdasági helyzet (gazdasági válság), valamint a szereplôk által talált új megoldások ismét növelhették ezt az arányt. 3. táblázat: Becsült adókiesés a GDP százalékában (%) Áfa-kiesés 2,8 2,9 2,6 2,2 2,3 Jövedékiadó 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 Önfoglalkoztatók 2,8 2,9 2,7 2,5 2,4 Szürke+feketebér 1,5 1,9 2 1,6 1,8 Összesen 7,5 8,3 7,9 6,6 6,8 (Forrás: Krekó Judit és P. Kiss Gábor elôadásanyaga MNB) 20

21 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 21 Excenter-füzetek II. Magyarországon széleskörû, sok tekintetben fejlett készpénzkímélô pénzügyi, fizetési szolgáltatásokkal találkozunk, amelyeket alapvetôen két részre lehet osztani a közvetlen és infokommunikációs szolgáltatásokra. A bankok ügyfeleik számára biztosítják az egyszerû átutalás, a bankkártyával történô fizetés, valamint a különbözô csoportos fizetési módok (csoportos átutalás; csoportos beszedés) lehetôségét. Mindamellett, hogy az ügyfelek a bankjukban közvetlenül intézhetik pénzügyeiket, jelen vannak az olyan megoldások, ahol infokommunikációs technológiák (telefon; SMS; internet) segítségével, általában kedvezôbb konstrukciók mellett lehet pénzügyi tranzakciókat folytatni. Általánosságban elmondható, hogy a bankok arra ösztönzik ügyfeleiket, hogy használják ki az elektronikus csatornákat. A készpénzkímélô fizetési megoldások közül legjelentôsebbnek tekinthetôk a különbözô átutalási megbízások 6. Bankközi Klíring Rendszeren (BRK) keresztüli tranzakciók száma és a forgalom a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint folyamatosan emelkedett az utóbbi években, 2008-ban 140 millió átutalási tranzakció történt, több mint milliárd forintos forgalom mellett. Habár az átutalási megbízásokat papíralapon is be lehet nyújtani, ma már az elektronikus csatornák a meghatározóak. Jelenleg a darabszámot tekintve csak minden ötödik megbízás bonyolódik le papíralapon. (Divéki, 2009) Az átutaláshoz hasonlóan a beszedéseknek is többféle változata létezik, bár kétségtelenül a csoportos beszedés a legjelentôsebb ezek közül. Habár az így lebonyolított fizetések összértéke és átlagos értéke is alacsony, volumenben azonban a pénzforgalomban betöltött szerepe jelentôs során a BKR-ben közel 31 millió csoportos beszedési tranzakció bonyolódott le 278 milliárd forint értékben. 7 (Divéki, 2009) A csoportos beszedés mellett ún. azonnali beszedési megbízás is létezik, amely alapulhat jogszabályon, felhatalmazó levélen és váltón. Magyarországon a forgalomban lévô bankkártyák száma 2008 végére megközelítette a kilencmilliót. A kibocsátott kártyák túlnyomó többsége (80%) betéti kártya, a többi gyakorlatilag hitel- és terhelési kártya. Mivel hazánkban a legtöbb nyugat-európai országgal szemben nem alakult ki az egységes kártya- 6 5 Az átutalási megbízásoknak többféle változata létezik: egyszerû-, rendszeres- és csoportos átutalási megbízás. Ezek az adatok nem tartalmazzák a bankok belsô pénzforgalmában lebonyolított csoportos beszedési tranzakciók számát és értékét. 21

22 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 22 A holnap pénze elfogadást lehetôvé tévô, minden kártyakibocsátó által alkalmazott nemzeti védjegy a kártyák 97%-án a MasterCard és a VISA nemzetközi kártyatársaságok védjegye szerepel. Mindez azt is jelenti, hogy a magyarországi kártyák (99%-uk) használható külföldön is. (Divéki, 2009) 8. ábra: A bankkártyák számának alakulása márkák szerinti bontásban (ezer darab; Forrás: Divéki, 2009) Összesen 26 intézmény bocsát ki kártyát és 10 pénzügyi intézmény (bank és pénzügyi vállalkozás) vesz részt a kártyaelfogadói üzletágban, azonban a gyakorlatban mindössze kettô az, amely domináns pozícióval rendelkezik a piacon. A kereskedôi elfogadóhelyeken közel ötvenezer elektronikus POSberendezés üzemel, amelyek többsége EMV chipkártya elfogadására is alkalmas. Az országban található 4623 ATM-berendezés mellett magyar sajátosságként a bankfiókokban és a postahivatalokban üzemeltetett további POS-berendezés segítségével is lehet készpénzt felvenni. (Divéki, 2009) A hitelintézetek által kibocsátott hitelkártyák száma a 1997-es bevezetésük óta folyamatosan növekedett bár 2008-ban a növekedés üteme lelassult. A hitelkártyák esetében a kártyás vásárlási tranzakciók részaránya jóval magasabb (több mint 80%), mint a betéti kártyák (53%) esetében. Ennek oka abban keresendô, hogy a hitelkártyák vásárlásra való használata akár másfél havi kamatmentes idôszakot biztosít tulajdonosa számára, míg a készpénzfelvétel eseté- 22

23 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 23 Excenter-füzetek II. ben kamatot számol fel ban közel 28 millió tranzakciót végeztek a hitelkártyákkal, amelyek összértéke 339 milliárd forint volt. 8 (Divéki, 2009) 9. ábra: Készpénzfelvétel, -befizetés és vásárlási forgalom darabszámának megoszlása az egyes kártyatípusoknál évben (Forrás: Divéki, 2009) Az elektronikus fizetési megoldások jellegüknél fogva két nagy csoportba sorolhatók, egyik csoport a számlaalapú megoldásokat tartalmazza, ahol a fizetés forrása bankszámla (vagy valamilyen más számla), míg az elektronikus pénz alapú megoldás lényege, hogy a fizetés anonim módon történik, azaz nincs személyhez köthetô bankszámlához rendelve. Elektronikus pénz A 2009 novemberében megrendezésre került e-money Symposiumon a Magyar Nemzeti Bank szakértôje (Bartha Lajos) arra kérte a hallgatóságot, hogy becsüljék meg, hogy az elôzô évben mennyi elektronikus pénz volt forgalomban. A társaság túlnyomó része annak ellenére, hogy számos nagybank vezetôje, pénzügyi szakember volt köztük beugrott a csalóka kérdésnek. Habár a szabályozás már 2004-ben megteremtette a lehetôségét az elektronikus pénzkibocsátó intézetek megalapításának, de ilyen intézmény a mai napig nem jött létre. Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon nincs forgalomban elektronikus pénz. 23

24 ExJOOOO 10/4/23 11:45 PM Page 24 A holnap pénze A területen tapasztalható tájékozatlanság nem véletlen, ugyanis néha még a szakirodalomban is zavar van az e-pénz fogalma körül 9. Az elektronikus pénz olyan a készpénzt helyettesítô fizetési eszköz, amely nem bankszámlához kapcsoltan, hanem önállóan tárolja az értéket és ezáltal anonim fizetéseket tesz lehetôvé. 10 Az Európai Parlament és a Tanács definíciója az elektronikus pénzre a következô: készpénz átvétele illetôleg számlapénz átutalása ellenében kibocsátott elektronikus pénzeszközön tárolt pénzérték, amelyet elektronikus fizetés céljából a kibocsátón kívül más is elfogad. A magyar gyakorlatban található fizetési megoldások közül az elektronikus pénz definíciójához legközelebb az egyes egyetemekkel, strand-üzemeltetôkkel szerzôdött szolgáltatók által elfogadott chipkártyás megoldások állnak, de ilyen a monoki szociális kártya is. Mint ismeretes a Borsod megyei községben 2009 szeptember elsejétôl plasztikkártyára kapják a jogosultak a szociális segélyt és egyéb az önkormányzattól kapott támogatást, amelyet öt erre kijelölt helyen használhatnak fel. A nagy vitát kiváltó önkormányzati döntéssel azt akarják elérni, hogy a pénz jó helyre kerüljön, ne uzsorásokhoz vagy a kocsmába. 10. ábra: Szociális kártya (Forrás: Cafeteria-Card) Az Európai Unióban az elektronikus pénz funkcióval rendelkezô kártyák száma 2007-ben megközelítette a 150 milliót, míg az ezeken bonyolított fize Ugyanakkor a szabályozásokban nem világos, hogy mi a különbség az online e-pénz és a PSD (Payment Services Directive) szerinti fizetési számlán nyilvántartott egyenleg között. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/46/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdésérôl, folytatásáról és prudenciális felügyeletérôl. 24

Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek

Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek GKM szakmai nap 2007. június 22. Juhász Róbert főosztályvezető Az OTPdirekt számokban OTPdirekt szerződések OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON (23. I. félév) Készítette: Pénzforgalmi emissziószabályozási és szervezési főosztály Keszy-Harmath Zoltánné 2 Bevezetés Bankkártyák számának alakulása Az idei év

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

Barion. Készítette: Gáspár Dániel 2014.11.20.

Barion. Készítette: Gáspár Dániel 2014.11.20. Barion Készítette: Gáspár Dániel 2014.11.20. Áttekintés Mi az a Barion? A Barion osztályzása Biztonsági szempontok Összehasonlítás a tradicionális fizetéssel Költségek Üzleti modell Barion a gyakorlatban

Részletesebben

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass?

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass? A PayPass kártya jellemzői: Lakossági, betéti bankkártya Nem dombornyomott Internetes fizetésre alkalmas A beépített antenna segítségével PayPass fizetési eszközként funkcionál A PayPass kártya chipet

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet Sajóvölgye Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉY VÁLTOZÁSRÓL, DÍJMÓDOSÍTÁSRÓL Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel történt,

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

Mobiltárca tesztelés második fázis

Mobiltárca tesztelés második fázis Mobiltárca tesztelés második fázis Az első használati tapasztalatok, élmények A második fázis kvantitatív eredményei 2013. november 5., Bellresearch Kutatási & Tanácsadó Kft. Minden tizedik mobiltárcával

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2012. szeptember 26-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (továbbiakban: Bank) bankszámla

Részletesebben

Hogyan lehet pénzt termelni a mobilfizetéssel?

Hogyan lehet pénzt termelni a mobilfizetéssel? Turzó Ádám Pál elemző Hogyan lehet pénzt termelni a mobilfizetéssel? Üzleti modellek a technológia mögött 2014. November 12. Budapest Amiről szó lesz Globális mobilfizetési piac mérete Magyar fizetési

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

Pénzügyek egyszer űű en, minde nn kinek

Pénzügyek egyszer űű en, minde nn kinek Pénzügyek egyszer űű en, minde nn kinek Ferenczi Gábor Tartalomjegyzék: A közgazdasági, pénzügyi törvényekről3 Megtakarítás, befektetés, biztosítás, hitel3 Megtakarítások3 Befektetések4 Biztosítás5 Fogalmak:6

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY 1. oldal v/20150721 VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C ép., Cg. szám: 01-17-000554, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói 1/11 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2012.09.24. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2012.10.01-től 2/11 Már nem igényelhető,

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

POS terminál és PayPass adapter igénylése esetén

POS terminál és PayPass adapter igénylése esetén AJÁNLAT BANKKÁRTYA-ELFOGADÓI SZOLGÁLTATÁSOKRA POS terminál és PayPass adapter igénylése esetén TARTALOMJEGYZÉK Bankkártya-elfogadásról általában...3 Kereskedői előnyök...3 Terminál típusok...3 Telepítés...4

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. július 31-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015. július

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor. Budapest Tófalva utca 8. 1048. Tófalva utca utca 8.

Számla. Eõry Tibor. Budapest Tófalva utca 8. 1048. Tófalva utca utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI Számlacsomag neve Számlavezetés

Részletesebben

Elektronikus fizetési megoldások tanulmány a GKM Infokommunikációs és E-gazdaság Főosztálya részére

Elektronikus fizetési megoldások tanulmány a GKM Infokommunikációs és E-gazdaság Főosztálya részére Elektronikus fizetési megoldások tanulmány a GKM Infokommunikációs és E-gazdaság Főosztálya részére 2004 KPMG Cyprus is member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. T he

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András

A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András 1 Mit is gondolnak rólunk Legyél mindig kedves a bankárokkal. Legyél mindig kedves az alapkezelőkkel. Legyél mindig kedves a médiával. Ebben

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT CIB PARTNER KEDVEZMÉNNYEL ÉRINTETT TER- MÉKEK RÖVID ISMERTETÉSE

A CIB BANK ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT CIB PARTNER KEDVEZMÉNNYEL ÉRINTETT TER- MÉKEK RÖVID ISMERTETÉSE Számlavezetési-, és kiegészítő banki szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás a Bank munkavállalói juttatáscsomagra szerződött partnereinek munkavállalói részére Alábbi tájékoztatónkban röviden ismertetjük

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Közzététel napja: 2015. május 25. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2011.01.17. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2011. 03.21-től Már nem igényelhető,

Részletesebben

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj TakarékPont CSAK számla: 18 év feletti korosztály 50 255.- Ft 50 Bankkártya* bankkártya hirdetmény szerint 50/oldal 1.00 5 ezrelék, min. 15 5 ezrelék, min. 20 1 ezrelék, min. 20.00/tranzakció 8 ezrelék

Részletesebben

Az elektronikus fizetések stratégiai kihívásai

Az elektronikus fizetések stratégiai kihívásai Az elektronikus fizetések stratégiai kihívásai A magyar fizetési szolgáltatások komparatív elemzése és fejlıdési lehetıségei IMRE Zsombor 2007. július 22. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Tartalom

Részletesebben

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők)

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők) BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Kiegészítő fogalmi

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

GKIeNET T-Home T-Mobile

GKIeNET T-Home T-Mobile GKIeNET T-Home T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés 1/3 Gyorsjelentés az Fókuszban a mobil eszközök és szolgáltatások kutatási anyagból 2009. szeptember 2009 GKIeNET Internetkutató és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

Verseny és transzparencia

Verseny és transzparencia Erdei Tamás elnök Magyar Bankszövetség Verseny és transzparencia PSZÁF Bankkonferencia, Visegrád, 2006. november 13. Bevezető gondolatok 1.) A gyorsuló verseny szofisztikáltabb termékeket eredményez, ezáltal

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2011. január 25-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) bankszámla kondíciói Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY 1. oldal v/20150721 VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C ép., Cg. szám: 01-17-000554, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági számlacsomagokhoz kapcsolódó kétszeri díjmentes készpénzfelvételi lehetőséggel kapcsolatos tudnivalókról Kiadás időpontja: 2014.02.27. Hatályos: 2014.02.28-tól

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A bankkártyák a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetők:

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat

FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 2013. szeptember 01. napjának 00.00 órájától 2013. november 30. napjának 24.00 óráig. 2. A Játék szervezője FHB Bank Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48.

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31.

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31. Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/8. számú melléklet FHB Kamathozó Csatolt Megtakarítási Betétszámához (2011. március 31-ig FHB Csatolt Megtakarítási Betétszámla) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok

Részletesebben

e-volúció Az elektronikus bankolás jelene és jövője Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. www.cardinal.hu

e-volúció Az elektronikus bankolás jelene és jövője Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. www.cardinal.hu e-volúció Az elektronikus bankolás jelene és jövője Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. 1 Történelem Az elektronikus bankolás lassan nagykorúvá válik Magyarországon: 1994: Creditanstalt,

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról Havi számlavezetési díj 100 Ft az egyenleg 500 000 Ft alatti részére aktuális MNB jegybanki alap 2,00%

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31ig Allianz

Részletesebben

Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatásairól

Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatásairól Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatásairól Telefonos ügyfélszolgálat Internetes ügyfélszolgálat E-számla, e-fizetés Csoportos beszedési megbízás Tartalom 01 Telefonos ügyfélszolgálat

Részletesebben

használata és kockázatai A hitelkártya Ön is kapott már bankjától kecsegtető hitelkártyaajánlatot? Esetleg rendelkezik is hitelkártyával?

használata és kockázatai A hitelkártya Ön is kapott már bankjától kecsegtető hitelkártyaajánlatot? Esetleg rendelkezik is hitelkártyával? A hitelkártya használata és kockázatai Ön is kapott már bankjától kecsegtető hitelkártyaajánlatot? Esetleg rendelkezik is hitelkártyával? Érdemes átgondolnia, mikor és mire használja ezeket a fizetőeszközöket,

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015.

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro NEM FORGALMAZOTT TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY 2014. szeptember 22-től 1. oldal A Hirdetményben szereplő termékek értékesítése 2014.09.22-től megszűnt. Kártyatermékek: TakarékPont Számlacsomagokhoz

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A fizetési forgalom és várható változásai

A fizetési forgalom és várható változásai A i forgalom és várható változásai A i forgalom és várható változásai A központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) piaci szereplők i megoldásait teszi elérhetővé az EFER szolgáltatásait

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON (1999)

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON (1999) A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON (1999) Készítette: Keszy-Harmath Zoltánné Pénzforgalmi önálló osztály 2000. április 2 I. A KÁRTYAÜZLETÁG ÁLTALÁNOS ELEMZÉSE 1. A bankkártyák számának alakulása

Részletesebben

OTP SZÉP kártya. Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással. Tájékoztató. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 2012.

OTP SZÉP kártya. Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással. Tájékoztató. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 2012. OTP SZÉP kártya Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással Tájékoztató 2012. Tartalom A SZÉP kártya Az OTP SZÉP kártya eredmények Elfogadási technikák Klasszikusok (POS terminál,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

VISSZAÉLÉSEK A BANKKÁRTYA ÜZLETÁGBAN

VISSZAÉLÉSEK A BANKKÁRTYA ÜZLETÁGBAN VISSZAÉLÉSEK A BANKKÁRTYA ÜZLETÁGBAN (2006. év) Készítette: Pénzforgalom és emissziószervezés Keszy-Harmath Zoltánné 2 Az elemzés felépítése A visszaélések elemzése során külön vizsgáljuk a bankkártya

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint számlavezetési Hirdetménye Hatályos: 2015. május 13-tól LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLAVEZETÉS LAKOSSÁGI SZÁMLÁK DÍJAK STANDARD FOLYÓSZÁMLA PRÉMIUM (Maestro vagy Visa Online

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Kapcsolatok Bankszámla megegyezik a 2011. március 31ig

Részletesebben

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van?

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Válasszon testreszabottan! Bankválasztó Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, és válassza ki bankját, bankszámláját tudatosan! ERRE

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE. Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig

Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE. Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig A hirdetményben található valamennyi számlacsomagban elhelyezett összeg az OBA által 100 000

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói számlavezetéshez kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2014.08.22. Hatályos: 2014.08.25-től Hpt. 210.. 13. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben