A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12"

Átírás

1 Tartalom Aktuális Tudósítás a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa rendezvényeirôl MOSZinfo 2 A GYOK 2008 Záródokumentum Dr. Mikola Bálint 8 Elôterjesztés a Pharm. D. cím bevezetésére MOSZinfo 9 A miniszter válaszol Gyógyszertár szerk. 12 Marketing akciók: lehetôségek és veszélyek Szmicsek Sándor 14 Megjelent a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási protokoll Dr. Samu Antal 16 Tanulmány Gyógyszertárak és gyógyszerészek a gyógyszerhamisítások ellen II. rész Prof. Dr. Botz Lajos 18 Gyógyszerügy Csehországban Dr. Bartal Éva 20 Ôszi gondolatok az ízületi megbetegedésekrôl Orosz Csilla 22 Szervezeti élet Megtartotta XVII. Közgyûlését az EuroPharm Fórum Dr. Hankó Balázs, Dr. Samu Antal 23 Tudósítás a MOSZ évi II. Közgyûlésérôl MOSZinfo 26 Kitüntetések, elismerések MOSZinfo 27 A gyógyszerészi gyakorlat új alapokra helyezése változó világunkban (FIP Basel) Szalay Annamária 30 Beszámoló a XIX. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképzô Elôadói Versenyrôl Dr. Varga Imre 32 Hot-dog korszak Fiatal Gyógyszerészek I. Országos Konferenciája Dinya Mariann 33 A kozmetikus tanácsolja Ételünk az életünk barabás Éva 36 Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Horváth Csaba és Pintér László 37 Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment dr. doc. Simon Kis Gábor B III Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, Sándor Árpád, dr. Schlégelné Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár VII. évf. 10. szám 1

2 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Dr. Mikola Bálint Az ôsz mindig izgalmas helyzeteket hoz számunkra. Nem mintha nem tudnánk meglenni izgalmak nélkül. Jól esne olykor eredményeinket részleteiben elemezni és tervezett továbblépéseink irányát, ütemét bölcsen, elôrelá - tón fontolgatni. Nem mondhatja még a külsô szemlélôdô sem, hogy kikapcsolódás okán rendezzük a Magán - gyógyszerészek Országos Szövetsége ôszi kongresszusait. Hihetetlen mérvû az érdeklôdés, felfokozott a várakozás, az információra, a konzultációra való igény. Több, mint két és félezer gyógyszerész jelent meg a négy na pos rendezvényen. Úgy gondoljuk, ha egymásba kapaszkodunk, erôsebbek vagyunk, s ez nem is alaptalan feltételezés. A GYOK 18 éves történetét áttekintve, a néhány éves eufóriát követôen egyre összetettebb a kép, új kihívások fogalmazódnak meg, szaporodnak gondjaink, folyamatosan növekszik rajtunk a nyomás. 18 évesen az ember még úgy gondolja, hogy övé a világ. A XVIII. GYOK-on, látván az egységes gyógyszerészi közösséget, a közös szálon való gondolkodásban rejlô erôt, hisszük és reméljük, hogy meg tudjuk tartani a gyógyszerészetet- indította a gondolatvezetést Dr. Mikola Bálint a MOSZ elnöke a Megnyitó alkalmával. Dr. Samu Antal Az Év környezetvédô gyógyszertára elismerés átadásával vette kezdetét a Gyógyszerészek Országos Kong resszu - sa idei, 2008-as rendezvénye, a már megszokott helyszínen, a siófoki Hotel Ezüst part nagy elôadótermében. A dí - jat idén a Fodor Gyógyszertár ve hette át, amelyet Horváth Péterné a Gyógy - szerészek a Föld ért szervezet elnöke adott át. Az akkreditált tudományos programot, melynek központi témáját az onkológia adta, Dr. Samu Antal Új lehetôségek a gyógyszerészi gondozásban címû vezérelôadása nyitotta. A MOSZ alelnöke a leggyakoribb haláleseteket okozó megbetegedések, s azok területi eloszlásait ismertette, tájékoztatva a hall gatóságot arról, hogy hazánkban a ke ringési és a rosszindulatú betegségek szedik a legtöbb áldozatot. Az epidemiológiai és aetiológiai adatok ismertetése mellett, a változtatható és a nem változtatható rizikófaktorokat, a rákbetegség kockázati tényezôit, a daganatok kórfejlôdését is tanulmányozhatták az egybegyûltek a prezentáció során. A daganatok komplex kezelésének ismertetését követôen a jelenlegi praxis, majd a jövô várható gyakorlata is felvillantásra került. Ezzel összefüggésben kerültek szóba a gondozás fô stratégiai területei. A részletes, gondosan dokumentált elôadásban helyet kapott még az elsôdleges daganatok elôfordulásának összehasonlítása, majd a megelô - zés szempontjából szintén nem elhanyagolható, megfelelô ét rend és táplálékok bemutatása is. Végül Samu dr. ismertette az EuroPharm Fórum új, általa vezetett, a krónikus megbetegedéseket vizsgáló, onkológiára koncentráló mun kacsoportja tevékenységi körét. Gondolati összesítésként a hallgatóság figyelmébe ajánlotta a Török J. Szabó Cs. Higyisán I. klinikai gyógyszerésztrió által írt Onkológiai ismeretek gyógyszerészeknek c. aktuálisan megjelent kiadványt. Prof. Dr. Halmos Gábor Prof. Dr. Halmos Gábor elôadásában Célzott gyógyszerterápia jelentôsége a rosszindulatú daganatos megbetegedésekben címmel, a rák ellen bevethetô fegyverek ismertetése majd az új megoldási lehetôségek kapták a fôszerepet. Az igen jól dokumentált prezentáció az EGF receptorokon ala puló módszerek és az ezzel kapcsolatos kutatások részletes ismertetését is felvállalta. Egyéb megoldási lehetôségek között bemutatásra került többek között az úgynevezett Magic Bullet elv, a VFGF receptorokra ható új készítmények, illetve a célzott terápia lényegét, mibenlétét is megismerhették a kollegák. Prof. Dr. Szántó János Hol járunk, hova megyünk az onkológiában címmel Prof. Dr. Szántó János és Dr. Tóth Judit tartott rendhagyó prezentációt a délutáni program következô felvonásaként. A két klinikus a pódiumon több alkalommal váltva egymást, igen fordulatosan és szemléletesen osztotta meg szakmai, gyakorlati tapasztalatait a hallgatósággal. Az elôadás felhívta a figyelmet arra a kedvezôtlen mortalitási tényadatra, amely szerint az EU-ban a megbetegedettek 52 százaléka hal meg onkológiai kórképben, addig hazánkban ez a szám már 65 százalék. Ezt követôen részletes statisztikai adatokat ismertettek a klinikusok az elmúlt évek megbetegedései, illetve a halálozási arányok összefüggéseit illetôen. A rizikófaktorok megtárgyalását követôen a jelenlegi kedvezôtlen helyzet kialakulásához vezetô okokat, például a szûréseken tapasztalt alacsony részvételi arányokat fejtették ki az elôadók, majd részletesen kitértek a megelôzés, a szûrés és a terápia módszereire. A prezentáció az emlôdaganatos betegek gyógyításában elért sikeres eredményekrôl is tájékoztatta a hallgatóságot. Dr. Tóth Judit A csütörtöki programot Prof. Dr. Tósaki Árpád, Daganatok gyógyszertana címû elôadása zárta. A kezelési lehetôségek gyakorlati és részletes ismertetése igen hasznos muníciót adott a gyógyszerészek számára. A mortalitást taglaló statisztikai adatokból kiderült, hogy Magyarországon minden negyedik ember rosszindulatú megbetegedésben hal meg. Tósaki professzor bemutatta a hallgató- 2 Gyógyszertár VII. évf. 10. szám

3 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Prof. Dr. Tósaki Árpád ságnak, a sejtciklus fázis tagolódást, majd erre építette fel a daganatellenes készítmények terápiás lehetôségeinek ismertetését. A Gyógyszerészek Országos Kong - resszusa második napja Dr. Hankó Balázs elôadásával kezdôdött. Az elôzô munkanapon a kórképet bemutató és terápiás lehetôségeket ismertetô elôadásokat követôen a Semmelweis Egyetem docense a Gyógyszerész edukációs lehetôségei az onkológiai gondozásban címû elôadásában a kró nikus terápiában részesülô betegek és a gyógyszerész kapcsolatára hívta fel a figyelmet. Az elôadás elsô felében az onkológiai terápiában bekövetkezô váltás, a palliatív ellátás bemutatását követôen az új orális készítmények kapták a fôszerepet. Részleteiben mutatta be Hankó dr. a betegtájékoztatás so rán feltétlenül érvényesítendô gyógyszerészi szempontokat. Kitért a non-adherencia kérdésére, az adherenciát javító stratégiákat elemezte, majd a palliatív gondozás és a gyógyszerészi gondozás irányelvei és kapcsolata kerültek ismertetésre. Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor a Pa radigma váltás a tumor gyógyszeres ke - ze lésében címû elôadásában a rosszindulatú tumorok növekedését döntôen befolyásoló tényezôket mutatta be. Részletesen szólt a tumorellenes szerek azonosításáról, a molekuláris célpontokról. Felhívta a figyelmet a fo galmak pontos meghatározása jelentôségére, Prof. Dr. Kerpel-Fronius a citotoxikus és citosztatikus vegyületek Sándor tumorellenes hatásának farmakológiai háttere bemutatása mellett. A receptor tirozin hatások és kapcsolódó jelátviteli rendszer részletes leírását követôen szó esett még az angiogenezis gátlókkal szembeni rezisztencia kialakulásáról, az anti-vegf terápia jelenérôl és jövôjérôl is. Kerpel professzor a tôle megszokott módon széles kontextusba ágyazva, a konkrétan megfogalmazott gyógyszerészi gondozás fontosságára hívta fel a figyelmet. Zárásként a mo lekulárisan célzott kiemelkedôen drága gyógyszeres kezelés finanszírozásának orvosi és etikai kérdéseit vetítette fel. Dr. Ládi Szabolcs Dr. Hankó Balázs A táplálék-kiegészítôk élettani jelentôsé - gét bemutató elôadássorozatban el sô - ként Dr. Ládi Szabolcs, a Béta-glükánok tumorterápiában lehetséges szerepét mu - tatta be elôadásában. Az im mun rend szer áttekintésének keretében, a természe tes im munitás, illetve a szerzett immunitás jellemzôit vázolta, majd részletes bevezetés következett a béta-glükánok szerkezetébe. Ládi dr. is mer tette a béta-glükánok hatásmechanizmusát, gyakorlati al kal mazásukat, egy idejûleg beszámolt a rész - letes kísérleti eredményekrôl. Prof. Dr. Balázs Csaba A szelénbevitel jelentôségével foglalkozott Prof. Dr. Balázs Csaba. A táplálék kiegészítôk korrekt alkalmazásának jelentôségét aláhúzva, a szelén legfontosabb hatásai között a rákellenes hatás szerepét emelte ki az Budai Irgalmas Kórház professzora. A szabadgyökök daganatkeltô mechanizmusába bevezetve a hallgatóságot mások mellett a szelén és az öregedés kapcsolatára világított rá. Megtudhattuk, hogy több olyan országban, ahol a szelén ellátottság jobb, ott az átlagéletkor is magasabb. Ismertette a szelén immunrendszerre gyakorolt hatásait, a kognitív és a cardialis funkciók befolyásolása terén nyert tapasztalatokat, majd végezetül a fertilitás kezelésével összefüggésben szerzett ismereteke mutatta be. A program folytatásaként Dr. Ládi Szabolcs ezúttal arra a kérdésre kereste a választ, hogy valóban képesek-e az Omega 3 zsírsavak az atherosclerosis folyamatának megállítására. A szív és érrendszeri betegségekkel kapcsolatos megfigyelések ismertetését követôen, az atherosclerosis kialakulását taglalta, majd az érelzáródás lehetséges megállításának kulcsfontosságú pontjait mutatta be az elôadás. A délelôtti programot Prof Dr. Rákóczi István prezentációja zárta. Az elôadás a Probiotikumok szerepe az urogenitális fertôzéseknél címmel a kórokozók ismertetése mellett a hüvelygyulladásokkal kapcsolatos problémák és statisztikai adatok tematikus ismertetését vállalta fel. A konklúzióban az érvek és ellenérvek bemutatásával illusztrált diszkusszióval vezette be a nagy kérdést, eljött-e a paradigmaváltás ideje az urogenitális fertôzések kezelésénél. Egyben felvázolta a váltás stratégiáját. Prof. Dr. Paul Clayton A pénteki nap délutáni programja a nemzetközi kitekintést szolgálta. Dr. Paul Clayton, az Oxfordi Egyetem profeszszora impresszív elôadásában a rákterápia egy új lehetôségét mutatta be. A β-glukán lényegileg tér el a hagyomá nyosan alkalmazott citotoxinok hatásmechanizmusától, és az eddigi eredmények alapján jóval hatékonyabb és eredményesebb módszernek bizonyult a rákbetegségek gyógyításában annak különbözô stádiumában. Ijesztô adatokat vonultatott fel az elôadás a XXI. századra vonatkozóan a születéskori várható élettartam alakulásáról és a rákos megbetegedések arányának robbanásszerû növekedésérôl. Magyarország különösen kedvezôtlen képet mutat, nálunk 25 év alatt 100%-kal nôtt a rákos megbetegedések száma, és a növekedés mértéke duplája az európai átlagnak. Különösen aggályos, hogy a tizenévesek korcsoportjában is egyre növekvô számban fordul elô limfóma, leukémia. A rákos betegségek növekvô számának magyarázatát új megközelítéssel keresi, a jelen és a viktoriánus ( ) korok közötti idôszakának összehasonlításával talál magyarázatot. Igen meglepô módon e korszakban a maival szinte egyezô volt a születéskor várható élettartam, ám jobb egészségi állapotban élték le az emberek az életüket, kevesebb egészségügyi ellátást vettek igénybe, és 90%-kal alacsonyabb volt a rákos megbetegedések száma. A professzor a magyarázatot a viktoriánus kor táplálkozási szokásaiban és az akkori emberek fizikai erôfeszítéssel járó napi munkavégzésében látja: a napi táplálékbevitel többszöröse volt a mainak, ám elsôsorban növényi alapú, feldolgozatlan, teljes kiôrlésû és rostos növényi anyagokból állt, NEM fogyasztottak alkoholt, cukrot, dohányt, sóból is keveset, magas hôfokon gyorsan sütött húsokat, mai kifejezéssel élve szuper-mediterrán diétán éltek. Azonban naponta 5-6 mérföldet gyalogoltak, 5-6 órát mozogtak, így a mi kalória-bevitelünket jóval meghaladó mennyiségû táplálkozás ellenére nem híztak el. Paul Clayton professzor szerint keveset és rosszat eszünk, és nagyon kevés a fizikai igénybevételünk és a mozgás. Gyógyszertár VII. évf. 10. szám 3

4 Az általános egészségromlást a viktoriánus életmód átvételével, VAGY a pharmaco-nutrition új megközelítésû módszerével állíthatjuk meg, ami nem más, mint nagy mennyiségû mikro- és növényi tápanyag-összetevô bevitele a szervezetünkbe, amit funkcionális ételekkel és ún. vitálfarmakonokkal (speciális étrendkiegészítôkkel) tehetünk meg. Dr. Laurence (L. B.) Brown professzor, a Tennessee Egyetem Intéze tének igazgatója A gyógyszer terápia menedzsment a patikai gyakorlatban címmel tartott elôadást. Részletesen ismertette a GYTM célrendszerét, módszereit, alkalmazásának körülményeit, és rávilágított arra, hogy a láncokkal szemben a független patikák számára versenylehetôség lehet. A módszer túlmutat a Prof. Dr. Laurence (L. B.) Brown gyógyszerészi gondozás tevékenységén, és növeli a gyógyszerész részvételét, ám felelôsségét is a beteg gyógyításában. A páciens-centrikus és általános megközelítés nem betegségre vagy készítményre irányul, hanem holisztikus módon az általános egészségi állapotra és a páciens korábbi kór- és gyógyszerszedési történetére alapozva a gyógyítás teljes folyamatára irányul. A szolgáltatásnak egyénre szabottnak kell lennie, amit az USA-ban nagymértékben támogat a patika számítógépes rendszerén keresztül elérhetô, a beteg által korábban szedett vényköteles és vénynélküli gyógyszerekre, gyógytermékekre és étrend-kiegészítôkre vonatkozó adat állomány. A gyógy - szeres terápiába való beavatkozás oka lehet a költségkímélés, a korábban használt gyógyszerrôl áttérés más készítményre vagy terápiára, terápia-optimalizálás, vagy a gyógyszerszedéssel kapcsolatos kockázat csökkentése. L. B. professzor beszélt arról, hogy a problémák köre kiterjed az indikációra, a hatékonyságra, a com - plience-re. Külön hangsúlyozta a te vékeny ség dokumentálásának fontosságát, hiszen a dokumentumokkal lehet hitelesen alátámasztani a patikában végzett gyógyszer terápia menedzsment eredményességét: a megspórolt költségeket, or vosi viziteket, sürgôsségi ellátást, felesleges gyógyszereket. Az USA-ban publikált eredmények szerint a módszer segítségével az egy fôre jutó egészségügyi kiadás USD-rôl USD-re csökkent, és a gyógyszer terápia menedzsmentre fordított minden 1 dollár 12 USD megtakarítást eredményezett. Ezután a Tennessee Egyetem két pharmd hallgatója, Bryan Paul Jett és Patrick Nichols az amerikai gyógyszerészet helyzetébe nyújtott bepillantást. Megtudtuk tôlük, hogy az USA-ban a második legnagyobb bizalmat élvezô szakma a gyógyszerész, a betegek által leginkább értékelt bizalmi tényezô a gyógyszerészek pontossága, Bryan Paul Jett ezért igénylik tôlük az OTC készítményekre és a gyógyhatású termékekre vonatkozó információkat is. A független patikáknak ott nem csak a láncokkal a szinte minden sarkon megtalálható Walgreens áruházakkal kell megküzdenie, hanem az internetes hozzáférhetôség mellett megjelentek az autós drive-thru-windows kiszolgálóhelyek is. A független patikák lehetôsége a személyre szabott szolgáltatás, a betegekkel való konzultáció, de az USA 48 államában a patikákban védôoltásokat is beadhatnak. Ahhoz, hogy fennmaradhassanak a független patikák, egyre kifinomultabb szolgáltatásokat kell nyújtaniuk, expediálást segítô robotokat használnak, hogy a gyógyszerész számára idôt szabadítsanak fel a gondozási tevékenységre, és miközben az egészségügyi szolgáltató jelleget kell erôsíteniük, el kell fogadniuk és alkalmazkodniuk kell a változásokhoz. Bartal Alexandra Patrick Nichols A délutáni program zá ró elôadását Bartal Alexan d ra és Pósafalvi Anna tartotta stílusosan angol nyelven, akik a Tennessee Egyetemen szeptemberben MOSZ csereprogramon vettek részt egy 17 fôs nemzetközi csoport tagjaként. Tennessee-ben, Memp his - ben és Knoxvile-ben látogattak kórházakat, bekapcsolódtak az ottani egye - temi oktatásba, és jártak különbözô típusú közforgalmú gyógyszertárakban. Bartal Alexandra színes képanyaggal illusztrált beszámolója alapján a meglátogatott 6 kórház mindegyike valamilyen szempontból speciális, ám a gyógyszerészek szerepköre lényegesen szélesebb, mint a hazai gyakorlatban. A gyógyszerészek magasan képzettek, és valódi partnerei az or - vos nak, részesei a betegágy melletti gyógyító tevékenységnek. Van olyan intézmény, ahol a gyógyszerészek recepteket írnak és laborvizsgálatokat írnak elô, máshol gyógyszerészek végzik a diabeteses betegek oktatását, vagy a dohányzásról való leszoktatást. Lét - szá muk magas, a Metodista Kórház 600 ágyára pl. 30 gyógysze- 4 Gyógyszertár VII. évf. 10. szám

5 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Pósafalvi Anna rész jut. Jártak Walgreen áruházban, ahol az újságok, élelmiszer, mobiltelefon és kozmetikumok mellett fôleg tablettákat árusítanak, a gyógyszerforgalmazást igen jó számítógépes rendszer támogatja. Pósafalvi Anna tájékoztató - ja szerint a Food City szupermarket lánc egyik áruházában nyitott gyógyszertár a szakmaiságot tartja szem elôtt, a mûködtetô gyógyszerész diabétesz oktatást és a védôoltásokat nyújt speciális szolgáltatásként. Jártak egy egyedi arculatú független patikában, amelynek sajátos atmoszféráját az adja, hogy a gyógyszerészt és a beteget nem szeparálja tára, a személyzet nem visel köpenyt, fesztelen körülmények közt kérhet tanácsot a beteg. A szombati Szakmapolitikai Nap programja Dr. Mikola Bálint, a MOSZ elnöke köszöntôjével és a siófoki gyermekkórus hangversenyével indult. Ezt követôen az elismerések átadására került sor (külön közöljük /szerk./). A díjak átadása után Dr. Mikola Bálint tartotta meg A Gyógy - szerellátás helyzetértékelése címû szakmapolitikai vezérelôadását. A MOSZ elnöke elmondta, hogy számtalan patika van ma Magyarországon válsághelyzetben, s szó esett arról is, hogy a gyógyszertár mûködtetés kasszájából 12 milliárd forint hiányzik. Ezáltal veszélyben vannak a gyógyszertári kognitív szolgáltatások fejlesztését célzó szakmai programok. A kitörési stratégiák keresése éppen ezért kulcsfontosságú lehet. A prezentáció ezután a rendszerváltás óta hivatalba lépett egészségügyi miniszterek munkáját foglalta össze röviden, rávilágítva arra, hogy a kontinuitás, a straté giai szemlélet érvényesítés a hazai egészségpolitikában aligha érhetô tetten. A gyógyszerellátás jelenlegi helyzetét okozó törvényi háttér ismertetésére is sor került, valamint ennek következményeit és a versenyhelyzet közgazdasági és szakmai jellemzôit mutat ta be a MOSZ elnöke. Az európai gyógyszerpiaccal kapcsolatos uniós dokumentumokat és OECD értékeléseket híva tanúságul igazolva látszik, hogy a verseny a gyógyszerellátásban nem mûködik. Saj ná - latos, hogy a hazai egészségpolitika sem ezeket, sem a gyógysze - résztársadalom megfontolásra intô jelzéseit nem veszi figyelembe. A gyógyszergazdaságossági törvény utáni magyar gyógyszerellátási piac helyzetének bemutatása következett, elsôsorban a következményeket taglalva. Az új patikák városokban, bevásárlóközpontokban és nem a kistelepüléseken nyíltak, megjelent a pénzügyi és a civil gazdasági, nem gyógyszerész befektetô, a patikákban olykor hektikus gyógyszerhiány van, a láncok láthatatlan terjedése folytatódik, és nem nagy dinamikával, de terjed a patikán kívüli gyógyszerforgalmazás. Az elôadás a Magyar Országgyûlés Egész - ségügyi Bizottsága kormánypárti és ellenzési alelnökeivel folytatott beszélgetés levetítésével haladt tovább. A MOSZ elnöke világossá tette, hogy a korábbi ígéretek ellenére megszületett az úgynevezett salátatörvény-módosítási javaslat, ami nem váltotta be a gyógyszerészek reményeit, nem tükrözi a nyáron a szakpolitikai karral született kompromisszumokat. A törvény hátterének ismertetése és tartalmi összefoglalója következett. Két pozícióban van határozott elôrelépés. Végre a törvénymódosítás tervezet nevesíti a felsôoktatási törvényben a gyógyszerész praxis doktori címet, s a gyógyszergazdaságossági törvénymódosítás tervezet elismeri a gyógyszerészi gondozás létjogosultságát. Az elôadás zárásaként a versenyképesség növelését szolgáló stratégiák, lehetôségek, technikák kerültek terítékre a kiútkeresés jegyében. A délelôtti program Dr. habil. Kiss István a MOTESZ leendô elnöke prezentációjával folytatódott, A metabolikus szindróma ellátásának helyzete és szerepe a szív és érrendszeri Nemzeti Programban Dr. habil. Kiss István címmel. A hallgatóság pontos képet kapott az élveszületések és halálozá - sok arányáról, a magyar népesség várható korösszetételérôl, a születéskor várható egészségben eltöltött évek számáról, valamint a hazai halálozási tendenciákról is. Az elôadás magyarországi viszonylatban adatokkal szolgált a szív és érrendszeri halálozásokról, s ezek területi eloszlásairól. A szív és érrendszeri betegségek rizikótényezôirôl kaphattak részletes tájékoztatást a gyógyszerészek a folytatásban, majd a kockázat besorolás rendszerét és a kockázatbecslô táblázatot is megismerhették. A Nem - zeti Egészségügyi Programokat, illetve a MOTESZ szakmai prog - ramját és kitûzött céljait is megismerhette a hallgatóság, ahogy a szív és érrendszeri megbetegedések megelôzésének nemzeti prog - ramja bemutatása is az elôadás részét képezte. Prof. Dr. Winkler Gábor A Magyar Diabetes Társaság képviseletében Prof. Dr. Winkler Gábor a Koc kázat alapú vércukorszûrés címmel lépett pódiumra. A diabetes világszerte növekvô és egyre súlyosabb probléma- jelentette ki az elôadó, statisztikai adatokkal dokumentált gondolatvezetésében. A 2-es típusú diabetes nép - egészségügyi jelentôségérôl fejtette ki véleményét, valamint a diabetes hazai gyakoriságával kapcsolatos adatokat, s a diabetes 14 éves kor alatti elôfordulásával kapcsolatos kimutatásokat is megismerhette a hallgatóság. A lehetséges szövôdmények ismertetése után a diabetes szûrés lehetôségeirôl esett szó. Winkler professzor hangsúlyozta hogy célcsoportos szûrése van szükség. Ezzel összefüggésben elmondta, hogy a diabetes szempontjából a legveszélyeztetettebbnek a 45 év fölötti elhízott férfiak számítanak. A kockázat alapú szûrés és az osztályozó rendszer bemutatására is sor került, végezetül pedig a szûrések várható egyéni, társadalmi és népegészségügyi hasznáról esett szó. A délelôtti programot Dr. Samu Antal elôadása zárta, aki a hazai gyógyszerészi gondozás múltjáról, jelenérôl és jövôjérôl beszélt a hallgatóságnak. A gondozás történelmi elôzményeinek taglalásával indult a prezentáció, majd szó esett arról, hogy miért indokolt a gyógyszerészi szerepvállalás a népegészségügyi programokban. Az EuroPharm Fórum munkájának ismertetése, a szervezet missziójának bemutatása mellett a sikereket bemutató beszámoló következett, majd a hazai gyógyszerészi gondozással kapcsolatos tényekkel, adatokkal gazdagodhatott a hallgatóság. Sor került többek között a metabolikus szindróma program ismertetésére, a gyógyszerészek által nyújtott kognitív szolgáltatások bemutatására, valamint a gyógyszeres terápia menedzsment elemeinek felsorolására. A jövôbeli, új gyógyszerészi szolgáltatásokról szintén információkat kaphattak az érdeklôdôk, majd a primer, szekunder é tercier prevenció egyes lépéseivel kapcsolatos gondolatait ismertette Samu dr. Zárásként a metabolikus szindróma program célkitûzései, a tervek kerültek a fókuszba a Gyógyszerészi Gondozási Szakmai Bizottság elsô elnöke prezentációjában. A szombati nap programja a szakmapolitikai fórummal folytatódott. Az érdeklôdés ezúttal is hatalmas volt. A zsúfolásig megtelt elôadóteremben egybegyûlt népes hallgatóságot Dr. doc. Simon Kis Gábor köszöntötte, bemutatva a program vezérelemeit. Dr. Bódis Lászlóné Országos Tisztifôgyógyszerész a gyógyszerellátás aktuális helyzetérôl tartott tájékoztatót. A január 1-tôl hatályba lépô, a gyógyszertárak mûködési rendjével összefüggô Gyógyszertár VII. évf. 10. szám 5

6 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Dr. Bódis Lászlóné 41/2007. Eü.M. rendelet változásai kerültek terítékre, elsôsorban a záró rendelkezés, a személyi feltételek és az építészeti, tárgyi feltételek viszonylatában. Utóbbival kapcsolatban az officinával, az akadálymentesítéssel, a nettó alapterület arányaival és a fiókgyógyszertárakkal kapcsolatos rendelkezésekrôl esett szó, de elhangzott az is, hogy január elsejétôl az Internet kapcsolat kötelezô lesz a gyógyszertárak számára. Az elôadás második fe - lében az egészségügyi szolgáltatások minôségbiztosításáról be - szélt a tiszti fôgyógyszerész. A minôségbiztosítási rendszer gyógyszertárakon belüli érvényesítésével összefüggésben kifejtette a külsô és belsô audit jelentôségét. A liberalizációs környezetben, 2007 januártól létesülô gyógyszertárakat, az engedélyezett forgalmazó helyek régiónkénti megoszlását, a mûködésben beállt változtatásokat ismertette részletesen a tisztifôgyógyszerésznô. A számadatokból kiderült az is, hogy 10 és 50 ezer közötti lakosú városokban jött létre a legtöbb gyógyszertár. Dr. Molnár Márk Péter az OEP szakfôosztályának vezetôje a gyógyszerek fi - nanszírozásának aktualitásairól tartott tájékoztatót. Prezentációjában a már - ciu si siófoki rendezvényen bemutatott szá mokat állította kontrasztba a mostaniakkal. Mások mellett kitért a gyógyszertámogatás közkiadási vonzata alakulására, a magánkiadások változásaira. A támogatott gyógyszerkör forgalmával és a gyógyszerfelhasználás alakulásával összefüggésben kifejtette véleményét arról, hogy a évi dinamikát felváltó évi csökkenés lassulás, 2009-re várhatóan stabilizálódik. Molnár doktor elmondta, hogy az elmúlt másfél évben a gyógyszerkassza egyensúlyba került. Terveik szerint 2009-ben is nagyjából ugyanennyit költenek majd támogatásokra. A 2007-es gyógyszerkassza sikertényezôi és a fenntartható gyógyszerfinanszírozás eszközei szintén ismertetésre kerültek, majd a generikus verseny eredményeit ismerhette meg a hallgatóság, friss számadatokkal kiegészítve. A tájékoztatásból kiderült, hogy 746 termék ára csökkent, átlagosan 14 százalékkal. A publikus gyógyszertörzs közelmúltban végzett fejlesztésének köszönhetôen a támogatott alapanyagok teljes feldolgozásra kerültek, míg a folyamatban lévô fejlesztések között december-január magasságában várható a nem támogatott gyári készítmények teljes feldolgozása, valamint a maximált árak feldolgozása a nem támogatott gyógyszertörzsben. Ez utóbbi az elôre - jelzés szerint január-március között várható. Sor került az elszámolással kapcsolatos es tervek ismertetésére, valamint az ügyintézés fejlesztésének érdekében tett lépésekrôl is beszámolt a fôosztályvezetô. A közös gondolkodásban egyéb csapásirányokat is felvázolt az árrésrendszer módosítása, a jogviszony ellenôrzések revíziója, a gyógyszerészi gondozás rendszerének kialakítása és a jelentési kötelezettségek felülvizsgálata területein egyaránt. Dr. Feller Antal Dr. Molnár Márk Péter A délutáni szakmapolitikai fórumot Szabó Ferenc vezérigazgató távollétében Dr. Feller Antal elôadása folytatta a Hungaropharma Partnerpatika Prog - ram elsô esztendejében elért eredményeinek ismertetésével. A vezérigazgató helyettes elôadása során többek Dr. Küttel Sándor között elmondta, hogy az egyedi gyógyszertárak és a láncok közötti különbség nôtt. Dr. Küttel Sándor vezérigazgató a Phoenix és a Szimpatika hálózatának tapasztalatairól, sikereirôl tartott tájékoztatást. A versenyjogi és a fogyasztóvédelmi kérdések boncolgatása mellett a patika marketing klub eredményeirôl is beszámolt. Major Ferenc a független magyar gyógyszertárak lehetséges stratégiáit vázolta ellenséges versenykörnyezetben. Gondolatveze tésé - ben szó esett a kialakult gyógyszerellátási helyzetrôl, a gyógyszertárak mellett a gyártók szempontjainak érvényesítésérôl, valamint az új, liberalizációs környezet következményeirôl és a lehetséges stratégiákról. Szalay Annamária a Baselben megrendezett 68. Nemzetközi Gyógyszerész Kongresszuson szerzett tapasztalatait ismertette a hallgatósággal, míg Dinya Mariann a fiatal gyógyszerészek képviseletében beszélt a Sopronban megrendezett Fiatal Gyógyszerészek Kong - resszusáról, s a szervezetük mûködésérôl, irányvonaláról (külön cikkben közöljük /szerk/). A diszkusszio és a vita során számos kérdés merült fel a résztvevôk soraiból. A gyógyszertárak mûködési rendjével összefüggô kérdésekkel, az OEP elszámolási és ellenôrzési gyakorlatával, a nyilvántartások vezetésével összefüggésben sok kollega fejtette ki véleményét és fogalmazta meg elvárásait. A szakterület vezetôi akceptálva a felvetéseket alapvetôen két részre bontották a vá la - szokat. Egyfelôl jogi környezetben kell kötelezôen egységes gyakorlatot folytatni, másfelôl a jogszabály által nem körvonalazott kérdésekben a legkedvezôbb megoldásokat megcélozni. Élénk vita bontakozott ki a nagykereskedô és patikai kapcsolatrendszerben. Megle - Dinya Mariann he tôsen zilált a kép arról, hogy mi az ami elvárható a nagykereskedôktôl és mi a patikai kötelezettségvállalás. Úgy tûnik ezekben a partnerkapcsolatokban mindkét fél elégedetlen a másikkal. A több, mint egyéves együttmûködést követôen több, és nyílt, lényegi egyeztetésre lenne szükség annak érdekében, hogy a rendkívüli módon gazdaság-érzékennyé váló gyógyszertár-mûködtetési fo lya mat - ban a nagykereskedôk komo lyabb se - gítséget tudjanak a hozzájuk tartozó gyógyszertárak számára felmutatni. A GYOK XVIII. zárónapján két modulban zajlott a program. Dr. Baranyi Éva a diabeteses terhesség és a metabolikus szindróma összefüggéseit boncolgatta elôadásában. Az élettani áttekintést követôen esettanulmányban mutat- Major Ferenc Szalay Annamária Dr. Baranyi Éva 6 Gyógyszertár VII. évf. 10. szám

7 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Dr. Vecsernyés Miklós ta be a státusban várható ri - zikótényezôket, majd a kockázatvállalás még ésszerû mértékét szem elôtt tartva konkrét megállapításokat tett. Dr. Ve csernyés Miklós nagyívû prezentációban a terhesség alatt lehetséges gyógyszeral - kalmazásokat és azok következményeit te - kin tette át. Magas színvonalon tárgyalt és kiemelkedôen jól dokumentált elôadása ko - moly segítséget nyújtott és muníciót adott a gyakorló gyógyszerész számára. Folya ma - tosan elôforduló probléma a graviditásban alkalmazható gyógyszerkockázat, kü lönös figyelemmel az egyre bôvülô OTC palettára, s arra az örvendetes ám egyben felelôs - ség teljes környezetre, amelyben az érin tet - tek gyakran kérik a gyógyszerész ta nácsát, banálisnak hitt gyógyszerelés kérdésében. A kismamát akarjuk gyógyítani és nem a magzatot hangsúlyozta többször Vecsernyés docens úr, s ez felelôsséget és a lehetôségeink korlátainak ismeretét egyaránt igényli. Dr. Klukovics Anna a megszo kott, igen színvo nalasan prezen tált és dokumen tált elôadásában a me - ta bolikus szin - Dr. Klukovics Anna dróma újabb gyógyszerészeti vonatkozásairól fejtette ki né zeteit. Rész - le teiben bemutat ta a fô rizikófaktorokat és tényezôket, majd taxatíve ezek mérséklésére, kezelésére, összefüggéseikre adott választ. Kitért a táplálkozás és az étrendkiegészítôk szerepére is. A zárónapot ös szegzô prog ram vezérelôadását Dr. doc. Simon Kis Gá bor tartotta. Ele mezve az elmúlt néhány év történetét dokumentáltan igazolta azokat a kormányzati lépéseket, amelyek a jelenlegi kedvezôtlen helyzetbe hozták a gyógyszerellátást Magyarországon. Egyértelmûnek találva a politikai döntések súlyát, a multinacionális érdekek szinte feltétel nélküli támogatását megfogalmaz - ta azokat a ki - törési pontokat, ahol a lépés nél - külözhetetlen. Tételesen is mer - tette a szakma korábbi ered - ményt nem ho - Dr. doc. Simon Kis Gábor zó erôfeszítéseit, párhuzamba állítva az aktuális kormányzati válaszokkal. Koncepciózus és határozott lépések megtételére szólította fel a gyógyszerész társadalmat. Dr. Samu Antal összegezte a kongresszus különbözô fórumain felvetett gyógyszerészi gondozás és terápia menedzsment témakörben elhangzott gondolatokat. Innovatív prioritást ma a kognitív szolgáltatások fejlesztésében kell keresnünk fejtette ki Samu dr. Tájékoztatta a hallgatóságot a diabetes prevenciós, a hipertónia és a metabolikus szindróma programok elfogadottságáról és sikerérôl, egyben vá zolta azokat a szakterületeket, ahol a jövô évben a MOSZ bôvítést tervez. Dr. Mikola Bálint összegzésében a jövô prioritásait a cselekvési programot fogalmazta meg. Gondolatvezetésében kitért arra, hogy a MOSZ már volt ilyen helyzetben, amikor a szakmai kérdéseket kényszerûen megelôzték a gazdasági kérdések. Több próbálkozás volt a gyógyszertár-mûködtetés forrásoldali erôsítésére, amelyek különbözô okok folytán zátonyra futottak. Még egyszer ez nem fordulhat elô. A gazdasági stabilizáción kell dolgozni, hiszen alapvetôen forráshiányossá vált a gyógyszerellátás. Sajátos gyarmatosításnak nevezte azt a versenykörnyezetet, amelybe a gyógyszerellátást a politikai döntéshozatal sodorta, fogyasztóvá téve a beteget és kereskedelmi piaci színtérré a gyógyszerellátást. A gazdasági stabilizáció irányában fogalmazta meg a legfontosabb tennivalókat. Meggyôzôdése szerint ez ad alapot a kognitív szolgáltatások fejlesztése útján a társadalmi elfogadottsághoz, az egészségügyi ellátó rendszerben betöltött szerepünk kitel - jesedéséhez. Az operatív prioritásokat felállítva tehát elsôdlegesnek tartotta a túlélést célzó gazdasági megerôsödést, ezzel párhuzamosan a gyógyszerészi gondozási prog ramok továbbfejlesztését. Halaszt ha tat lan - nak ítélte a három meghatározó gyógyszerészi reprezentáció együttmûködését. MOSZinfo Gyógyszertár VII. évf. 10. szám 7

8 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A Magángyógyszerészek Országos Szö vet - sége által szervezett GYOK 2008 fó rumai alapvetôen három szálon futottak. A gyógy - szertári kognitív szolgáltatások fejlesztése célkitûzésnek eleget téve megismertük a diabetes és a hipertónia programok aktualitásait, valamint napirendeztük az onkológiai szakterület áttekintését. Meg vizs gáltuk és elemeztük a gyógyszerellátás szakmapolitikai és gazdasági környezetét. Közösen kialakítottuk és megfogalmaztuk azokat a prioritásokat, amelyek a legközelebbi idôszakban taktikai elemeit fogják adni, korábban megfogalmazott közösségi stratégiánk gerincének. I. A szakterület legkiválóbb ismerôinek prezentációja alapján tájékozódott a gyógyszerész társadalom a Szív- és Érrendszeri megbetegedések Nemzeti Programja eredményeirôl, a gyógyszerészi szerepvállalás fontosságáról. A Magyar Diabetes Társa - ság elnöke ugyancsak értékelte a ma már 600 patikában szervezett szûrési tevékenységet. A szakterületet vezetô klinikusok tolmácsolásában a második legnagyobb mortalitást felmutató daganatos megbetegedések aetiologiáját és terápiáját megismerve vizsgáltuk meg a gyógyszerészi közremûködés lehetôségeit a gyógyító munkában. A daganatos megbetegedésben szenvedôk általában hosszú éveken át krónikus gyógyszeralkalmazók. Esetükben így jelentôs se - gítséget kaphatnak a felkészült gyógyszerész - tôl. A kórkép nemzetközi és hazai gyakoriságát, a kórlefolyást és a gyógyszeres kezelést, a táplálkozás jelentôségét is tanulmányozva technikák kialakítását céloztuk meg a gyógyszerészi gondozás vonatko zásában. Áttekintve a gyógyszerészi gondozás és a terápia menedzsment területén eddig elért eredményeket megállapítottuk, hogy a szakmafejlesztésnek ez az iránya jó, a tech nikákat kell javítani. A gyógyszerészek örömmel nyugtázták, hogy tevékenységüket elismeri az EuroPharm Fórum és mind a diabetes, mind a metabolikus szindróma területein összeállított szakmai protokolljainkat, ajánlásával közvetíti az Európai Uniós or - szágok felé. II. A kongresszus résztvevôi több fórumon tekintették át a gyógyszerellátás aktuális szak mapolitikai környezetét. Megvizsgál - ták a évi XCVIII. tv. hatásait és részletesen elemezték a liberalizációs folyama - tok beindítását követô idôszak eseményeit. Európai Uniós és OECD dokumentumokat megismerve megállapították, hogy több or - szágban is kedvezôtlenek a tapasztalatok. A versenykörnyezetbe kényszerített gyógyszerellátásban nem mûködnek a klasszikus közgazdasági értelemben vett piaci ele - mek. Nem lehet a gyógyszert áruként, a be - teget fogyasztóként kezelve, kereskedelmi környezetnek feltüntetni a gyógyszertárat. A WHO által a deregulációs környezetet felvállaló európai országok bizonyos körére kiterjesztett vizsgálatról szóló dokumentáció is megerôsíti a mi megállapításainkat. Nevezetesen a liberalizáció nem javította a hozzáférést, nem javította az esélyegyenlôséget, nem csökkentette a betegterheket, viszont jelentôsen rontotta az egyes patikák gazdasági életképességét, szaklétszám hi - ányt okozott és korlátozta a gyógyszerész szakmai szabadságát. Ezek a következmények nem a minôségi gyógyszerellátás építése és a gyógyszerbiztonság fejlesztése irá nyában hatnak. A patikák szabad tulajdonlása nagy valószínûséggel a vertikális integráció irányába (nagykereskedôi tulajdon) halad, majd az ezt követô horizontális integráció újraalakítja a monopóliumot, s nem érjük el a kiadá - sok csökkenését sem. Ebben az esetben az állami beavatkozás lehetôsége is minimali - zálódik. III. A szakmai és a közgazdasági elemzéseket összefoglalva, az érzékelhetôen határozott és lekezelô politikai irányultságra is figye - lemmel a kongresszus a következôk szerint rögzítette a legsürgôsebb tennivalókat és állapította meg azok prioritásait. Tekintettel arra, hogy az ágazat gazdasági ellehetetlenítése a mûködôképesség határára sodorta a korábban sikerágazatként aposztrofált gyógyszerellátást, elsô teendônk a gazdasági környezet stabilizálása. Túlélési stratégiát kialakítva folyamatosan informálódnunk kell az üzleti környezet alakulásáról, ismerni a várható irányokat. Bô - vítenünk kell szolgáltatásaink körét és fejlesztenünk kell szolgáltatásaink minôségét. Együtt kell mûködnünk (vertikális) a nagykereskedôkkel. Akceptálva az ô piacnyerési törekvéseiket jelentôsen növelnünk kell a kap csolatrendszerben számunkra kiaknázható gazdasági elônyöket. Együttmûködési modelleket kell felépítenünk (horizontális) a patikák között. Tovább kell fejlesztenünk és bôvítenünk a kognitív szolgáltatások körét. Igazolnunk és erôsítenünk kell a társadalom és az ellátó rendszer szereplôi felé felkészültségünket, a szakpolitika számára népegészségügyi hasznosságunkat. Mindezek érvényesítésére lehetôség szerint egységes szakmai fellépéseket szorgalmazva folyamatos konzultációt kell fenntartanunk a politikai döntéshozatal szereplôivel. Dr. Mikola Bálint elnök 8 Gyógyszertár VII. évf. 10. szám

9 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Elôterjesztés a Pharm. D. cím bevezetésére Preambulum A hazai egyetemeken folyó gyógyszerészképzések évi párhuzamos akkreditációs eljárása világossá tette, hogy az itt ta - nuló külföldi hallgatók egyöntetû óhaja, hogy Magyarországon a doktori címet is megszerezhessék. Több országban, így az USA-ban is a gyógyszerészeknél a képzés ki meneteként a gyógyszerészdoktori (doctor of pharmacy) cím elfogadott és elvárt, míg a hazánkban megszerzett tartalmában vi - lágszerte elismert diploma csak master of pharmacy képesítést jelent. Az összefoglaló akkreditációs jelentés megállapítása sze - rint ki kell alakítani annak lehetôségét, hogy az alapképzés folytatásaként és a többlettudás elismeréseként a gyógyszerészdoktori (Pharm. D., doctor of pharmacy) cím is elérthetôvé váljék. Ez jelentôsen emelné a hazai képzés nemzetközi rangját, nem utolsó sorban pedig további külföldi hallgatókat vonzana hazánkba, ami egyértelmûen javítaná a gyógyszerésztudományi karok gazdasági helyzetét. Az újabb ismereteket melyek meghaladják az egyetemi graduális képzés szintjét és lehetôségeit a Pharm. D. cím keretében szerezhetnék meg a szakirányú továbbképzés ezen formájába bekapcsolódó gyógyszerészek. A Pharm. D. képzés célja Az egészségügyi ellátás színvonalának emelése. A magyarországi képzés versenyképességének növelése az európai felsôoktatási térben, nagyobb számú európai és más kontinensekrôl érkezô hallgató be - vonásával. Magas színtû tudás elismerése önálló disszertációs munka és megvédett érteke - zés, valamint doktori szigorlattal záruló szakirányú továbbképzés alapján, költségtérítéses rendszerben, gyógyszerészi oklevéllel rendelkezô szakemberek részére. Az élethosszig tartó önképzés elôsegítése A gyógyszerészet szakmai, tudományos, társadalmi tekintélyének méltó szintre he - lyezése. A Pharm. D. cím kibocsátásának jogosultsága, a bevezetés rendje A gyógyszerészeti tudományok az elmúlt évtizedben óriási mértékben fejlôdtek. Az egyre hatékonyabb molekulák megtalálásának, módosításának, gyógyszerformába fog lalásának, szabályozott hatóanyag le - adásának, mellékhatásainak, biztonság- és tisztaságvizsgálatának ismerete és mûvelése, az európai és transzkontinentális gyógyszerminôség-biztosítási rendszerek alkalmazása és fejlesztése, valamint a betegek sokoldalú tájékoztatása és gondozása megköveteli a gyógyszerészek emelt szintû szakirányú továbbképzését. A gyógyszerelés hatékonyságának növelését gazdasági és szakmai okok egyaránt indokolják. E téren az USA, Franciaország, Anglia és más igen fejlett országok tapasztalatai szerint is magasan képzett gyógyszerészdoktorok képzése és munkába állítása jelenti a megoldást. Megjegyzendô, hogy ugyanezen igény elôfutáraként jött létre hazánkban is az eredményesen mûködô, folyamatosan megújuló szakgyógyszerész-képzés, amely óta (az orvosképzéshez hasonlóan) központi gyakornoki (rezidensi) rendszeren alapul. A rezidensképzést a gyógyszerésztudományi karok a kezdetektôl sikeresen bonyolítják le, bele - értve a legutóbbi idôszakot is, melyben az államilag finanszírozott létszám 2007-ben történt 91%-os (!) csökkentésével a képzés lényegében önköltségessé vált. Emellett, az utóbbi évtizedben az orvosi diplomával ren delkezôkhöz hasonlóan, az életen át tör té nô tanulás és képzés keretén belül el - sajátított ismeretanyag 5 évenként történô számonkérését a gyógyszerészdiplomával rendelkezôknél is hatályos rendelet szabá - lyozza. Pharm. D. címet Magyarországon azok a gyógy szerészképzést végzô karok adhatnak ki, melyek az erre való jogosultságot megszerezték. A Pharm. D. cím megszerzésének feltételei A Pharm. D. cím elnyerésére az a szakember jogosult, aki rendelkezik Gyógyszerészi oklevéllel. Egyetemi intézetben/tanszéken, vagy an - nak gesztorsága alatt folytatott, egyéni tanrendû, költségtérítéses, legalább 2 sze - meszter idôtartamú, a szakirányú tov áb - bképzés zárásaként két szakmai tárgyból letett Pharm. D. doktori szigorlattal. Pharm. D. cím-szerzési eljárás keretében be - nyújtott és megvédett doktori értekezéssel. A szakirányú továbbképzés és a Pharm. D. szigorlat (a fenti felsorolás második eleme) Gyógyszertár VII. évf. 10. szám 9

10 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális alól a képzôhely dékánja/szakmai vezetô - je felmentést adhat szakgyógyszerészi oklevéllel rendelkezô szakemberek számára. Fel - mentés egyéb okból, valamint a felsorolás elsô és harmadik eleme alól nem adható. A Pharm. D. címet kérésre, külön eljárás nélkül megkapják azok a gyógyszerészek, akik az MTA doktora, a tudomány doktora, a tudomány kandidátusa, vagy Ph.D tudományos fokozattal rendelkeznek. A Pharm. D. cím megszerzésére iránti kérelem benyújtásának feltételei A Pharm. D. cím megszerzésére irányuló rendszerbevételi eljárásra az akkreditált kép zôhely dékáni hivatalában benyújthat - ják jelentkezésüket azok a szakemberek, akik rendelkeznek az alábbi 2 felvételi kü - szöbkövetelménnyel: 1. Magyarországon megszerzett, vagy külföldön szerzett és Magyarországon ho - nosított, illetve egyenértékûnek elfogadott gyógy szerészi oklevél 2. Tanszékvezetôi befogadó nyilatkozat ar - ról, hogy a kérdéses intézet/tanszék a pályázó értekezésének elkészítését, majd megvédését, valamint a doktori szigorla - tok letételét az adott intézetben/tan széken engedélyezi. Amennyiben a képzôhely dé kánja/szak vezetôje a Pharm. D. képzés és szigorlatok alól a szakgyógyszerészi oklevéllel rendelkezô pályázónak felmentést adott, azt szintén a tanszékvezetôi befogadó nyilatkozathoz kell csatolni. Akkreditáció, mûködési szabályzat A gyógyszerészképzô helyek dékánjai az egységesség érdekében az általános elveket egyeztették. A helyi szabályokat az illetékes kar Kari Tanácsa alkotja meg és fogadja el, me - lyet a Szenátus hagy jóvá és a Rektor jelen ti be a Felsôoktatási Regiszt rá ciós Központ ba. A Pharm. D. képzés költségei A Pharm. D. cím bevezetése, valamint a hallgatók képzése, rendszerbe vétele és címszerzése az állami költségvetést nem terheli. A Pharm. D. képzés kizárólag költségtérítéses rendszerben, 2 szemeszterben folyik, melyben legfeljebb egy szemeszter ismétlése engedélyezhetô. A Pharm. D. képzés éves díja az általános orvosképzés mindenkori állami hallgatói normatívájával azonos. A képzôhely a tehetséges hallgatók támogatására Pharm. D. ösztöndíj alapot hozhat létre, melybôl a hallgatók mintegy 15%-ának megfelelô teljes vagy részleges költségtérítés fi - nanszírozható. A Pharm. D. rendszerbevételi díj megegye - zik a mindenkori minimálbérrel, mely szakgyógyszerészi végzettséggel rendelkezô je - lentkezô esetén elengedhetô. A Pharm. D. eljárási díj megegyezik a minimálbérrel, mely nem engedhetô el. A Pharm. D. képzés és szigorlatok, va lamint az értekezés benyújtásának és megvédésének rendje A Pharm. D. cím megszerzési rendje egyaránt szolgálja a speciális és általános többlettudás megszerzését és ennek a cím általi elismerését, valamint a Pharm. D. címnek a gyógyszerész társadalom legszélesebb körei számára való elérhetôségét. A Pharm. D. eljárásba vétel iránti kérelmet az akkreditált képzôhely dékáni hivatalába lehet benyújtani, a képzés meghirdetését követô 60 napon belül. Kérelmet az nyújthat be, aki gyógyszerészi oklevéllel rendelkezik, vagy gyógyszerészi tanulmányainak utolsó félévében jár. A kérelem tartalmazza: a kérelmezô graduális tanulmányi eredményeit az elkészítendô értekezésnek helyet adó intézet/tanszék befogadó nyilatkozatát a tervezett értekezés témáját, címét, az elkészítés egyoldalas munka- és ütemtervét, a témavezetô nevét, beosztását külsô munkahelyen tervezett részképzés esetén a külsô munkahely befogadó nyilatkozatát, a konzulens nevét és tudományos fokozatát, az itt végzendô munka tervét. a doktori szigorlat két tárgyát amennyiben a kérelmezô szakgyógyszerészi oklevele alapján a képzés és szigorlatok alól felmentést kapott, vagy rezidensképzése második évének végén jár, az errôl szóló dékáni igazolást. Az értekezés témavezetôje olyan szakember lehet, aki az MTA doktora, a tudomány doktora, vagy a tudomány kandidátusa, vagy Ph.D. fokozattal rendelkezik. Egy témavezetônek egyidejûleg legfeljebb 3 Pharm. D. hallgatója lehet. A Pharm. D. képzésnek a befogadó intézet/tanszék gesztorsága mellett, része lehet 2-4 hónap külsô munkahelyen végzett gyakorlat, melynek feltétele a külsô munkahelyen mûködô, Ph.D., a tudomány doktora, az MTA doktora, vagy a tudomány kandidátusa fokozattal rendelkezô konzulens, valamint a részképzést végzô intézmény befogadó nyilatkozata. A Pharm. D. szigorlat 2 tárgyát az alábbi 2 tantárgycsoportból kiválasztott egy-egy tantárgy képezi (1. és 2. táblázat). Pharm. D. értekezés ugyanezen tárgyakban/témakörökben készíthetô. Kredit-követelmény: 60 a két szemeszter alatt. A kurzusok elvégzésével 36 kreditpont szerezhetô. A fennmaradó, összesen 24 (2x12), az értekezés összeállítása során szerezhetô, amelyet a félév végén a témavezetô igazol. A szigorlatra-bocsátás feltétele: 60 kreditpont megszerzése. Ered mé - nyes szigorlat után kerülhet sor az értekezés megvédésére. Az értekezés benyújtható az adott tárgyat/ témát oktató egyetemi intézetben/tan szé - ken, valamint a kérdéses tárgy elôtanulmányi rendjében megjelölt tárgyakat oktató tanszéken/intézetben. A doktori szigorlati bizottság elnökbôl és két vizsgáztatóból áll, akik mindegyike 10 Gyógyszertár VII. évf. 10. szám

11 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális legalább Ph.D. tudományos fokozattal rendelkezô szakember. A vizsgáztatók egyike nem a Pharm. D. címet nyújtó karhoz tartozó szakember. A Pharm. D. értekezés védése a Kar/Szak által felkért, tudományos fokozattal rendelkezô két opponens írásos véleménye alapján elnökbôl, 2 tagból és a 2 opponens bôl álló bizottság elôtt történik. A Pharm. D. cím mi - nôsítése a doktori szigorlatok és a doktori védés minôsítése alapján lehet summa cum lude, cum laude vagy rite. A sikeres doktori szigorlatok/védés után a jelöltet az Egyetem ünnepélyes tanácsülés keretében gyógyszerészdoktorrá avatja. A Pharm. D. címmel rendelkezô gyógyszerészek jogai (távolabbi tervek) a pontszerzô továbbképzések aktuális ötéves ciklusában 100 elméleti pont be - számítása a személyi jog odaítélésénél elônyben ré szesülnek a Pharm. D. címmel rendel - kezôk csak Pharm. D. címmel rendelkezô gyógy - szerész lehet oktató gyógyszerész, és csak ez cím jogosít a nyári gyakorla - Semmelweis Egyetem Budapest 1. táblázat I. Gyógyszeranalitika II. Farmako-ökonómia Gyógyszerészi kémia Klinikai gyógyszerészet Gyógyszerszintézis Gyógyszerészi gondozás Gyógyszertechnológia Gyógyszerügyi szervezés Gyógyszerészi kolloidik Mikrobiológia Gyógyszerészi fizikai kémia Humán biológia Gyógyszerhatástan Biofarmácia Gyógyszerészi növénytan Közegészségtan Farmakognózia Élettan Debreceni Egyetem OEC 2. táblázat 1. Gyógyszerészi kémia Mûszeres Bioanalitika Gyógyszertechnológia Gyógyszerügyi szervezés Biofarmácia Klinikai Farmakológia Gyógyszerhatástan Gyógynövény és Drogismeret tot végzô hallgatók munkájának irányítá - sá ra. (Ha a gyógyszertárban nincs Pharm. D. címmel rendelkezô szakember, akkor a gyógyszertár nem lehet ok - tató gyógy szertár). Ezen pont alkalma - zására a Pharm. D. képzés beveze - tését követôen elôször 10 év múlva kerül sor. csak Pharm. D. címmel rendelkezô gyógyszerész lehet szakgyógyszerész-jelöltek konzulense (ha nincs Pharm. D. címmel rendelkezô szakember a gyógyszertárban, a gyógyszertár nem akkreditálható, illetve az akkreditáció nem hosszabbít - ható meg). Az átmeneti idôszak ugyan - csak 10 évben határozható meg. csak Pharm. D. címmel rendelkezô gyógy - szerész lehet tisztigyógyszerész (átme ne - ti idôszak 5 év), minôségbiztosítási vezetôi feladatot csak Pharm. D. címmel rendelkezôk láthatnak el (átmeneti idôszak 5 év). A felsôoktatásról szóló tv. Módosítási javaslata kihagyva a kihagyandókat (szerk.) évi CXXXIX. törvény a felsôoktatásról Az Országgyûlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történô csatlakozásával a magyar felsôoktatás az Európai Gazdasági Térség felsôoktatási rendszerének részeként a megváltozott körülmények között úgy legyen képes ellátni a korszerû ismeretek létrehozásában, közvetítésében és átadásában, a társadalmi ko - hézió, a fenntartható fejlôdés érdekében, a nemzetközi versenyképesség, a technológiai innováció kívánatos mértékének fenntartásában ki - je lölt feladatait, hogy hagyományai és az európai egyetemek Magna Chartájában rögzített szellemi értékek megôrzése mellett javuljon versenyképessége, erôsödjék az oktatással, a kutatással és a gazdasággal való együttmûködésének hatékonysága, a képzés minôsége, a társa dalom, a gazdaság és a környezeti fenntarthatóság igényeihez, a költ ségvetés feltételeihez való alkalmazkodás képessége, megvalósul - jon a hallgatói és oktatói mobilitás, növekedjék a hallgatói esélyegyen - lôség, továbbá, hogy a felsôoktatási rendszer és az egyes intézmények mûködésében a tanulás, tanítás, tudományos kutatás szabadsága, valamint a minôségre való törekvés folyamatosan és egyre foko zottab - ban érvényesüljön, a következô törvényt alkotja: A TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE Az oklevél, a bizonyítvány 63. (1) Az oklevelet magyar és angol nyelven vagy magyar és latin nyelven (6) Az orvosok, a fogorvosok, az állatorvosok, a gyógyszerészek, a jogászok oklevele doktori címet tanúsít. Ezek rövidített jelölése: dr. med., dr. med. dent., dr. vet., dr. pharm., dr. jur. VEGYES RENDELKEZÉSEK 149. (1) Az szeptember 1-je elôtt doktori cselekmények alapján szerzett, illetôleg e nap elôtt engedélyezett doktori cselekmények alapján késôbb megszerzett egyetemi doktori cím továbbra is viselhetô. (2) Az a személy, aki szeptember 1-je után egyetemi tudományos fokozatot (doctor universitatis) szerzett, továbbra is használhatja a dr. univ. megjelölést. (3) Hittudományi egyetemeken szeptember 1-je elôtt szerzett hittudományi doktori cím továbbra is viselhetô. (4) Az december 31-ig az egyetem által odaítélt doktori fokozat, illetôleg megállapított doktori fokozattal való egyenértékûség továbbra is érvényes (8) Azok, akik e törvény hatálybalépése elôtt szereztek magyar egye - temen vagy fôiskolán oklevelet, jogosultak a következô címek használatára: a) az egyetemi végzettséget igazoló doktori címek az orvosok, fogorvo sok, állatorvosok, jogászok esetében (ezeknek rövidített jelö - lése: dr. med., dr. med. dent., dr. vet., dr. jur.), (10) Az oklevelet kibocsátó felsôoktatási intézmény (vagy annak jogutódja) a (8) bekezdésben említett jogosultságról igazolást állít ki. (új 11) A 2009 elôtt magyar egyetemen oklevelet szerzett gyógyszerészek számára a gyógyszerész doktori cím megszerzése az adott egyetem doktori szabályzatában leírtak szerint történhet. 1. számú melléklet a évi CXXXIX. törvényhez A Magyar Köztársaság államilag elismert felsôoktatási intézményei Állami egyetemek Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest Debreceni Egyetem, Debrecen Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Kaposvári Egyetem, Kaposvár Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem, Budapest Magyar Képzômûvészeti Egyetem, Budapest Miskolci Egyetem, Miskolc Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem, Budapest Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron Pannon Egyetem, Veszprém Pécsi Tudományegyetem, Pécs Semmelweis Egyetem, Budapest Szegedi Tudományegyetem, Szeged Szent István Egyetem, Gödöllô Széchenyi István Egyetem, Gyôr Színház- és Filmmûvészeti Egyetem, Budapest Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest Gyógyszertár VII. évf. 10. szám 11

12 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A miniszter válaszol 12 Gyógyszertár VII. évf. 10. szám

13 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Gyógyszertár VII. évf. 10. szám 13

14 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Marketing akciók: lehetôségek és veszélyek Több felmérés is azt igazolja, hogy Magyarországon a gyógyszermarketingnek nagy jelentôsége van: azon túl, hogy szeretünk gyógyszereket vásárolni, az akciók és reklámok nagyon is orien - tál ják ezeket a vásárlásokat. Imádjuk azt hallani, hogy ezt meg azt ingyen lehet kapni, még akkor is, ha sok esetben nem igaz, mert vásárolni kell ahhoz, hogy az ingyenesen felajánlott terméket vagy szolgáltatást megkapjuk. A piacon a verseny éles, nem csak a gyógyszergyártók között, hanem a patika liberalizáció miatt a gyógyszerkiskereskedelemben is. Egyre-másra jelennek meg újabb és újabb vevôcsalogató módszerek, amelyeket persze ismertünk már a nagy áruházláncok gyakorlatából, de amelyek szokatlannak tûnnek a patikákban, és felvetik, hogy ezek a módszerek mennyiben hágják át a gyógyszer-kiskereskedelemre vonatkozó szabályokat. Nyilvánvaló, hogy gazdaságossági szempontból annál nagyobb a marketingre fordítható forrás, minél nagyobb a forgalom. A gát azzal szakadt át, hogy megjelentek a patikaláncok, akik együttes marketingakciókra képesek, és így lehetôvé vált a nagy áruházláncokból ismert módszerek bevezetése a gyógyszer-kereskedelemben is. A másik ilyen jelenség, hogy megjelentek a szakmán kívüli befektetôk, akik hasonló marketing eszközöket akarnak itt is alkalmazni, mint más kereskedelmi ágazatokban, miközben a gyógyszer kereskedelemnek megvannak a sajátos, egyedi kereskedelemjogi korlátai, és bizony ezekkel nincs tisztában minden új piaci szereplô. Az is kérdés, hogy az újabb és újabb módszerek adójogi kérdéseit tisztázták-e a marketingeszköz bevezetése elôtt. Ha nem, kellemetlen meglepetés lehet a vége: nem várt adófizetés és esetleg adóbírság. Már az áruházláncoknál is tapasztaltuk, hogy a fôkönyvelô számára rémálom lehet egy marketingakció. Az egyik fôkönyvelô szerint arra lehetetlen felkészülni, hogy a marketingeseknek milyen ötleteik lehetnek. Történt, hogy áruházlánc marketing akció keretében egy szombat délelôtt összetoborzott vevôket, és mindenféle játékokkal múlatták az idôt, zsákbafutás, lepényevés, és hasonlók, mígnem a jól megtermett marketingvezér kitalálta, hogy aki nála messzebb húzza ki a gumikötelet, az megkapja a vadonásúj vállalati gépkocsiját. No persze volt a játékosok között egy óriás, aki könnyedén kétszer olyan messze húzta ki a kötelet. Hétfô reggel kétségbeesve hívott a fôkönyvelô, hogy hogyan lehetne ezt adómentessé tenni. A válasz: sehogy. Utólag ugyanis nem lehet megmenteni a megmenthetetlent. A marketing az a terület, ahol jó elôre át kell gondolni az akciók minden következményét, és azok ismeretében lehet a jó döntést meghozni. Különösen igaz ez a gyógyszer-kereskedelemben. Az elôbbiek miatt nagyon is idôszerûnek tûnik a szabályok áttekin tése. A téma szerteágazó, túlmutat egy cikk terjedelmén, ezért egy cikksorozatban foglaljuk össze az ezzel kapcsolatos megfonto landókat. Ebben a cikkben a marketing akciók adójogi következményeit te - kintjük át, és elsôként is az adómentes marketing akciók lehetôségeit és problémáit. A kereskedelemben szokásos módszer az árengedmény. Erre igen széles eszköztár áll a kereskedô rendelkezésére az egyszeri akcióktól a pontgyûjtô kártyák és törzsvásárlói programok alkalmazásáig. A vevôcsalogató módszerekhez tartoznak a nyeremény - játékok, sorsolások, és a kisorsolt ajándék, úgy tûnik, bármi lehet, kozmetikum, további kedvezményes vagy ingyenes vásárlási lehetôség, de lehet ez akár egy nyaralás, hûtôszekrény, autó, a nyertes gázszámlájának kifizetése, készpénz (pl. havi fizetés formájában), mindennek csak az akciót szervezô fantáziája szab határt, no meg azok a jogszabályok, amelyek a gyógyszer kereskedelem reklámtevékenységét szabályozzák. Önmagában az adójog nem tilt, tehát elvileg bármi adható egy marketing akcióban, bármilyen formában és konstrukcióban, de a különbözô esetek más-más adóterhet jelentenek. Két nagy körben zajlanak az események: az egyik a gyógyszer gyártók és nagykereskedôk, valamint a gyógyszer kiskereskedôk (patikák) között, míg a másik a patikák és a vevôk (betegek) között. Mi most ez utóbbival foglalkozunk részletesebben. Adómentes árengedmények, kedvezmények Az akciók legtöbbször kedvezmények juttatását jelentik azoknak, akik a patikákban vásárolnak. Ennek egyik formája az árengedmény, amely a személyi jövedelemadó törvény (szja) szerint (1. sz. melléklet 8.14 pontja) adómentes juttatás, ha az a magánszemélyek széles körét érintô üzletpolitikai (reklám) célból nyilvánosan meghirdetett kampány keretében történik. Ha ezen hármas feltétel valamelyike nem teljesül, már nem lehet adómentes a kedvezmény. Kérdés az is, hogy mekkora lehet ez a kedvezmény. Ha az akció teljesíti a fenti három feltételt, akkor a kedvezmény mértéke lehet bármekkora, belefér az egyet fizet kettôt kap akció is. Ugyanakkor ezen árengedmény értelemszerûen nem lehet nagyobb, mint az eredeti ár, azaz a felsô korlát az értékesített termék árának 100%-a. Míg az elôbb említett akció egy adott termékhez kapcsolódik, lehetnek olyan akciók, amelyek nem konkrét termékhez kapcsolódnak, hanem ahhoz a tényhez, hogy a vevôk az adott patikában vásárolnak. Ide tartoznak jellemzôen a pontgyûjtô akciók, a törzsvásárlói programok, vagy olyan akciók, amikor a vevô egy késôbbi vásárlásnál beváltható utalványt, csekket kap. Az szja úgy rendelkezik, hogy adómentes az olyan kedvezmény is, amikor visszatérítést kap a vásárló, vagy olyan kedvezményt, amikor árura válható bont, kupont, kártyapontot vagy jóváírást kap (üzletpolitikai ajándék). Ennek formája közömbös, a lényeg, hogy a korábban említett hármas feltételnek teljesülnie kell, és az adott kedvezménynek ellenszolgáltatáshoz (vásárláshoz) kell kapcsolódnia. Ez utóbbi lényeges, mivel 2008 elôtt ez a feltétel nem szerepelt a szabályozásban év szabályozásának újdonsága, hogy az adómentesség új feltétele, hogy az akciónak ellenszolgáltatáshoz kell kapcsolódnia és kedvezménynek kell minôsülnie. 14 Gyógyszertár VII. évf. 10. szám

15 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A korábbi szabályozásba belefért az is, ha egy akció során a ve - vôk között ajándéksorsolásnak nem minôsülô sorsolást tartottak, és az ilyen nyeremények is adómentesek voltak. Ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy voltak, akik nem nyertek, míg a nyertesek akár gépkocsihoz is hozzájuthattak, tehát ilyen értelemben az egyes vásárlóknak biztosított kedvezményeket összevonták az akció so - rán, és visszaosztották a nyertesek között. A évi szabályo zás ezt már nem engedi meg. Az áruvásárláshoz kapcsolódó kedvezmény kitétel azt jelenti, hogy az egyes vevôknek saját maguk által elért feltételeknek megfelelô, egyéni kedvezményekben részesülnek, és csak ez alapján kapott kedvezmény minôsül adómentesnek. Hûségkártyák, törzsvásárlói programok vannak olyan konstrukciók, amikor mások fizetik a termék/szol gál - tatás árának egy részét vagy egészét a beteg, a vevô helyett. Ilyen más személy lehet az egészségpénztár, vagy a gyógyszerár-támogatási rendszer, hiszen a gyógyszerkassza is hasonló kedvezményt ad a betegnek azzal, hogy a gyógyszer árának egy részét vagy egészét kifizeti a vevô helyett. A szélsôséges eset a közgyógyellátásra jogosító igazolvány, amikor a vevô nem fizet meghatáro - zott gyógyszerekért, mert azok árát az OEP kifizeti helyette. Ezek a támogatások a vevônél egyes esetekben adókedvezményben részesülnek, más esetekben adómentesek, tehát a rendszer már egy adókedvezményt automatikusan biztosít. Kérdés, lehet-e ekkor kétszeres adómentes juttatás: egyszer, amikor az adómentes OEP támogatás miatt nem kell fizetni a gyógyszerért, másodszor, amikor a vevô kártyapontokat kap az ilyen gyógyszervásárlás után is, amit adómentesen levásárolhat. Amennyiben ezen a támogatások után is kapnak a vevôk pontokat, és a pontok beválthatók árura vagy szolgáltatásra, akkor az a helyzet áll elô, hogy a vevô semmit nem fizet, és ingyenesen kaphat vasalót, vagy vehet igénybe ingyenes szolgáltatást (például utazást), miközben semmit vagy töredékét fizeti ki a termékekre a kedvezményre jogosító vásárlásai során. Ebbôl a szempontból különös figyelmet érdemel az a törvényi kitétel, hogy adómentesnek az üzletpolitikai célból adott árengedmény, kedvezmény minôsül. Nem beszélhetünk árengedményrôl, kedvezményrôl, ha a termék árát eleve ki sem kellett fizetnie a betegnek, hiszen ekkor nincs mibôl árengedményt, kedvezményt adni a vevô számára. Emiatt ha kártyapontokat lehet szerezni olyan vásárlás után is, amit nem kellett kifizetni, ez nem felel meg az adómentesen adható kedvezmény feltételeinek. Ha nem adómentes, mennyi adót kell fizetni? A kártyapontok rendszere általában azon alapul, hogy minden vásárlás után olyan pontokat kap a vásárló, amely pontokhoz értéket rendelnek, és ezeket a pontokat késôbb le lehet vásárolni, termék és szolgáltatás vásárlására lehet felhasználni. Ebben a rendszerben tehát nem a vásárlás pillanatában kap az árból kedvezményt a vevô, az adott vásárláskor nem fizet kevesebbet, hanem minden meghatározott vásárlása után kapott kedvezményeket gyûjti össze, majd egy késôbb idôpontban levásárolja. Az adójogi szabályozás nem teszi kötelezôvé azt, hogy a patikában egyébként kapható termékekre kell felhasználni a pontokat. A kedvezményeket, az összegyûjtött pontokat bármire be lehet váltani, lehet az például vasaló, vagy utazás. Azonban a beváltáskor nem lehet nagyobb értékû termékhez, szolgáltatáshoz jutni, mint ami az összegyûjtött pontok értéke. Ha a pontok összértéke 4,500 forint, akkor nem lehetséges, hogy a pontokért 50,000 forint értékû utazásra beváltható kupont kapjon a vevô. Ekkor az 50,000 forint és a 4,500 forint közötti különbözet adóköteles természetbeni juttatás lehet, és az adókötelezettség megfizetéséért a kifizetô, azaz a patika felelôsségre vonható. A gyógyszer kereskedelem specialitása, hogy nem csak a kereskedô adhat kedvezményeket, hanem a rendszer úgy épül fel, hogy A kedvezmények adómentességi feltételeit tehát részletesen meg kell vizsgálni, mivel ha azok nem teljesülnek, adóköteles természetbeni juttatás keletkezhet (reprezentáció szabályai), és ekkor 54% személyi jövedelemadót, valamint 11%-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetni az adott termék, vagy a nyújtott szolgáltatás értékére. Ha ezt a helyzetet az adóhatóság fedezi fel egy adóvizsgálat során, akkor 50%-os mulasztási bírság és késedelmi pótlék (jelenleg ez évi 17%) is sújthatja a marketing akciót. Az adókötelezettség további eseteivel (nyereménysorsolás, reprezentációnak minôsülô adóköteles üzleti ajándék, patikanyitáshoz adott támogatás) következô cikkeinkben foglalkozunk csakúgy, mint azzal a problémával, ha a kedvezményt nem a patika adja, hanem azt csak közvetíti, és ténylegesen a gyógyszergyárak, nagykereskedôk, vagy a patikalánc központja nyújtja a kedvezményt a patikákon keresztül. Szmicsek Sándor Mazars Metrum Kft. adópartner Nemzetközi és igazságügyi adószakértô Állás, lakással Gyógyszerész munkatársat (házaspárt is) keres a lajosmizsei székhelyû, 1991-ben alapított Familia Patika, azonnali belépéssel. A munkakör ellátásához új, 2 szoba összkomfortos (54 nm) lakást biztosítunk a gyógyszertár épületében. ( vagy ) Dr. Mikola Bálint Gyógyszertár VII. évf. 10. szám 15

16 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Részletek a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási protokollból 1.1. Kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája Az Egészségügyi Világszervezet 2002-es jelentése felhívja a figyelmet arra, hogy viszonylag kisszámú, megelôzhetô kockázati tényezô aránytalanul nagymértékben tehetô felelôssé a be-tegségterhek növekedéséért és a korai halálozások magas számáért. A fejlett ipari országok-ban becslések szerint az összes betegségteher közel 50 százaléka a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint és az elhízás, fizikai inaktivitás követ-kezménye (1. táblázat). A táblázat százalékosan megmutatja a funkcióvesztéssel súlyozott életéveket a rizikótényezôk vonatkozásában 1. táblázat Rizikó tényezôk Összes DALY % magas vérnyomás 12,8 dohányzás 12,3 alkoholfogyasztás 10,1 magas koleszterinszint 8,7 túlsúly 7,8 elégtelen zöldség/ gyümölcs fogyasztás 4,4 fizikai inaktivitás 3,5 Összesen 59,6 A 7 leggyakoribb rizikó faktor hozzá járu - lása a DALY-hoz, WHO Európa, (DALY: Disabilty adjusted life years, funkcióvesztéssel súlyozott életévek) Az elmúlt években végzett epidemiológiai fel - mérések (OLEF2000, OLEF2003, Nép egészségügyi jelentés 2004), valamint a szakmai kollégiumok állásfoglalásai alapján az alábbiak állapíthatóak meg. A magyar lakosság saját egészségérôl alkotott véleménye meglehetôsen szomorú képet mutat az Európai Unióban élôkéhez képest. Hazánkban há rom - szor annyian vélik egészségüket rosszab bnak vagy sokkal rosszabbnak, mint az EU átlaga. A KSH adatai szerint a haláloki struktúrában 45 év felett férfiaknál és nôknél a ke - ringési rendszer betegsége-inek nagyarányú emelkedése észlelhetô. A keringési rendszer megbetegedésében szenved a nôk 39%-a és a férfiak 32%-a. Az Európai Unión belül a születéskor várható élettartam tekin-tetében férfiaknál és nôknél Litvánia és Lett or - szág után Magyarországon a legrosszabbak a mutatók. Tekintettel e betegségek ma - gas mortalitására, az akut esemény lezajlása után visz-szamaradó életminôség- és mun ka képesség-csökkenésre, valamint arra a tényre, hogy a hogy a cardio- és cerebrovascularis betegségek jelentôs részét csak tünetileg lehet kezelni, a rizikó-faktorok felderítése és a terápia minél elôbbi megkezdé se alapvetô jelentôségû ban a nôk 29%-a, a férfiak 42%-a do - hányzott, nagy többségük (a nôk 25%-a és a férfiak 38%-a) napi rendszerességgel. A nôk tizede, a férfiak csaknem negyede erôs dohányos, azaz naponta legalább 20 szál cigarettát szív el, a 2000-es adatokhoz hasonlóan. Az elhízás mértékét a testsúly és a testmagasság egymáshoz viszonyított értéke alapján álla-pítjuk meg, az általánosan elfogadott testtömegindex (Body Mass Index: to - vábbiakban BMI) segítségével. Az eredmények szerint a nôk 29%-a, a férfiak 38%-a túlsúlyos, elhízottnak te-kinthetô minden ötödik felnôtt. A 65 év feletti elhízott férfiak ará nya csaknem kétszeresére (30%-ra) nö - vekedett a 2000-es 17%-ról. Túlsúlyos vagy elhízott, így számos betegség szem-pontjából fokozott kockázatú csoportba tartozik az idôs férfiak valamivel több, mint 70%-a. A halálozás a testtömegindex változásával J alakú görbét mutat. Különösen magas 12- szeres a kockázat a súlyosan elhízottak csoportjában. A súlyosan elhízottak körében, ahol a jellemzô kardiovaszkuláris betegségek is jelen vannak, a hirtelen halál elôfordulásának kockázata 40-szeres. Az utóbbi éve k- ben különbséget teszünk az elhízás típusa szerint, a hasi (alma) típusú elhízás szemben a csípôtáji (körte) elhízással nagyobb kockázatot jelent különbözô szerv-rendszerek betegségeiben megállapítható halálozásra. Ebbe a csoportba tartoznak a kardio - vaszkuláris betegségek (hypertonia, ischaemia, keringési elégtelenség acut myocardialis infarctus), egyes daganatos betegségek (férfiaknál colorectalis carcinoma, prostata carcinoma, nôknél emlô-, méhnyak- és petefészekrák, epehólyag-carcinoma), valamint a 2-es típusú diabetes mellitus. A fizikai aktivitás mérésére nincs nemzetközileg elfogadott mutatórendszer, ezért a nemzetközi összehasonlítás nehéz. A 2000-ben végzett Országos Lakossági Egészség fel mé - rés adatai alapján a nôk kétötöde és a férfiak harmada ritkábban, mint hetente vagy soha nem végzett testmozgást (munkavégzés és/vagy sport) a kérdezést megelôzô egy évben. Rendszeresen (hetente többször) tette ugyanezt a nôk fele és a férfiak mintegy kétharmada. Az összefüggés-elemzések alapján a kutatók megállapították, hogy az iskolázottság növekedésével és az anyagi helyzet javulásával mindkét nemben nagyobb a rendszeres testmozgásra való igény. Ha a fizikai munkavégzést nem, csak a kifejezetten sportolási céllal végzett testmozgást te-kintjük, a helyzet jóval kedvezôtlenebb: a férfiak harmada, a nôk ötöde sportol (sa - ját bevallá-sa szerint!). A sportolással el töl - tött idôre vonatkozó adatok azonban ennél rosszabb képet mu-tatnak: a férfiak naponta átlagosan 14, a nôk 8 percet töltenek el sétával, sporttal, testedzéssel A kardiovaszkuláris megbetegedések egyik leggyakoribb rizikófaktora a hypertonia be - tegség. A magas vérnyomás elôfordulási gya - korisága hazánkban 29%, mely 70%-kal magasabb az EU átlagnál (17%), de a legrosszabbnak számító Portugália 22%-os értékénél is jelentôsen magasabb. A hypertonia megfelelô kezelésével a kardiovaszkuláris mortalitás 21%-kal csök-kenthetô, a gyorsabb vérnyomáskontroll 45%-kal csökkenti a stroke, 24%-kal a miocardialis in - farc tus mortalitását, 34%-kal a szívelégtelenség miatti hospitalizáció kockázatát. Magyarországon egyes becslések a cukorbetegek száma 7-8% azaz , ebbôl az érintettek kb. 90%-a 2-es típusú diabeteses. Zimmet adatai szerint minden is - mert 2-es típusú betegre legalább még egy fel nem ismert számítható. A kardiovaszkuláris eredetû megbetegedések és halálozás szempontjából kiemelt kockázati tényezô az elhízás, magas vérnyomás, lipid- és szénhidrát-anyagcsere zavar együttes elôfordulása, melyet metabolikus szindrómának nevezünk Gyógyszerészek részvétele a gondozásban A gyógyszerészi gondozási gyakorlat számos nyugati országban a mindennapos tevékenység része, melyet nemzeti és nemzetközi protokollok útmutatásával végeznek. Ezek közül kieme-lendô a WHO európai régiójához kapcsolódó nemzetközi gyógyszerész szervezet az EuroPharm Forum, mely a kardiovaszkuláris betegségek területén 2 protokollt is kidolgozott: gyógyszerészi cukorbeteg gondozási irányelvek, és hypertonia gyógyszerészi gondo- 16 Gyógyszertár VII. évf. 10. szám

17 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A betegek adherenciájának, terápiahûsé gének (gyógyszeres, életmód) javítása. A vérnyomás, koleszterin-, triglicerid- és vér cukorszint önellenôrzés széles körû elér he tôségének biztosítása. A betegek oktatása, hogy képesek le gye - nek jobban együtt élni betegségükkel. A terápiás eredmények monitorozása. A gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos problémák azonosítása, megelôzése és megoldása. A gyógyszerészi tevékenység, valamint a be teg állapotának dokumentálása és értékelése. A gyógyszerész-orvos-beteg szakmai együttmûködés elôsegítése. zási pro-tokoll. Az elsô program a St. Vincent deklaráció, míg a hypertonia gondozási program a WHO CINDI programjával való együttmûködésen alapul. A gyógyszerészi gondozás eredményességét, hatékonyságát számos esetben vizsgá - lták, mely-nek során bizonyosságot nyert ezen tevékenység létjogosultsága. Vizsgá - la tok mellett, ún. or-szágos felmérések is jelzik a gyógyszerészi tevékenység fontossá - gát (pl.: portugál példa, SCRIP vizsgálat, svájci, németországi metabolikus szindróma program) Gyógyszerészi gondozás területén elért hazai eredmények A gyógyszerészi szakmai szervezetek a dia betes és a hypertonia modellkísérletet befejezték, a kardiovaszkuláris megbetegedések sorában újabb területen (dyslipidaemia) kezdôdtek meg 2007 tavaszán a to - vábbképzések így megteremtôdött az alapja egy új terület a metabolikus szindróma program elindításának. Az elért eredmények a gyógyszerészi gondozás szakmai indokoltságát alátámasztják. A diabetes te - rületén több mint 500 gyógyszertár vé gezte el az akkreditációhoz szükséges to vább - kép zéseket, a modellkísérlet elsô évében több mint 80 ezer vércukorszint-mérésre ke - rült sor. A gyógyszerészek a betegek közel 20%-át irányították or-voshoz, elôsegítve ezzel számos új diabeteses eset korai felismerését. A hypertonia modellkí-sérletben összehasonlító vizsgálat eredményével igazolták a gyógy szerészi tevékenység eredményességet. Az öngyógyítás-öngyógyszerelés területén a protokollként alkalmazható összeállítások a Gyógyszerészet c. folyóiratban havonkén ti ritmusban jelennek meg 1.4. A metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program fôbb célkitûzései A program fô tevékenységi területei az alábbiak: Tájékoztatás az egészséges életmódról, a metabolikus szindróma betegség megelôzé-sének lehetôségeirôl. A korai diagnózis szükségességének tu - datosítása. A gyógyszertárat felkeresô betegek me - tabolikus szindróma szempontjából tör - ténô rizikójának meghatározása. A fokozott kockázatú személyek felismerése, orvoshoz irányítása. A továbbiakban ismertetett ajánlás az Euro - pharm Forum vonatkozó protokolljai: Ask about your Medicine, Hypertonia, Pharmadiaβ protokollja alapján, A spanyol gyógyszerészi gondozási munkacsoport által kidolgozott Gyógy szer terá - piás prob-léma klasszifikáció, és ún. Dader metódus alapján, és a vonatkozó Egész ség - ügyi Mi nisztéri-umi irányelvek, a már lezajlott ma gyarországi gyógyszerészi gondozási vizsgálatok (Gyógy-szerészi Diabetes Prevenciós Program, Hypertonia program) eredményeit figyelembe véve került kidolgozásra. Az ajánlás javaslatot tesz: Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bi - zott ság feladataira, a programhoz szükséges személyi és tárgyi feltételekre, a programban résztvevôk oktatásának tar talmi követelményeire, a figyelembe veendô etikai és adatvédelmi szempontokra, a gyógyszerészi gondozás protokolljára, értékelési szempontjaira és mellékletként csatolja a szükségesnek tartott formanyomtatványokat. Folytatjuk A Békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelôintézet Gyógyszerész és gyógyszertári asszisztens munkatársat keres az intézeti gyógyszertárába. Bérezés a Kjt és megegyezés szerint. Érdeklôdni: Takács Gézáné dr. fôgyógyszerésznél telefonon: 06/66/ Gyógyszertár VII. évf. 10. szám 17

18 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Gyógyszertárak és gyógyszerészek a gyógyszerhamisítások ellen 2. A témával foglalkozó, elôzô számban megjelent cikkünkben összefoglaltuk a gyógyszerhamisítások terjedésének és a fejlôdô orszá - go kat is fenyegetô veszélyeztetettség növekedésének okait, a hamisí tások fôbb típusait, valamint a gyógyszer laikus kiterjesztésû ér - tel mezésébôl eredôen a gyógyszerek gyógytermékek táplálékki - egészítôk csodaszerek között elmosódó határvonalak miatt fellépô problémákat. A probléma súlyát felismerve az Európa Tanács 2008 márciusában adott ki olyan tájékoztató anyagot, melyben összefoglalta a betegek gyógyszerhamisítványokkal szembeni hatékonyabb védelmének lehetôségeit. Idén hazánkban is megindult a évekre vonatkozó Hamisítás Ellenei Nemzeti Stratégiai Program kidolgozása. Ezt a munkát a március 3-án alakult Hamisítás Elleni Nemzeti Testület végzi. A program alapvetôen három pilléren nyugszik: (1.) a helyzet pontos feltérképezésén, (2.) a lakosság tudatosságának növelésén, (3.) a jogszabályi környezet formálásán. Célja a feketegazdaság visszaszorítása és a szellemi tulajdon jogok megsértése elleni hatékony küzdelem. Kimondottan a gyógyszerhamisítások megelôzése, a hamis gyógyszerek illegális kereskedelmének megfékezése és felszámolása céljából jött létre a Vám és Pénzügyérség és Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülétének együtt - mûködése ez év júniusában. Néhány kérdés kapcsán tekintsük át most, a teljesség igénye és lehetôsége nélkül, a legfontosabb gyakorlati gyógyszerészeti nézôpontból fontos kérdéseket. Milyen gyógyszerellátás jelenthet védelmet a hamisítványokkal szemben? Kerülhet-e hamis gyógyszer a legális gyógyszerkereskedelembe? A szegényebb országokban többnyire könnyen lehet bármilyen készítményhez hozzájutni (piacokon, stb.). A fejlett országokban a zárt, szabályozott és ellenôrzött gyógyszerforgalmazás biztonságos ellátást biztosít a betegeknek és fogyasztóknak, legalábbis szinte egészen napjainkig. A gyógyszerhamisítványok fokozódó megjelenése ezekben az országokban elsôsorban az internetes kereskedelem növekvô, egyelôre kevés biztonságot nyújtó kereskedelmének köszönhetô. Az internet terjedésének korlátozása aligha lenne indokolt, vagy kivitelezhetô, ráadásul az egyik leggyorsabban terjedô, behatoló technológiáról van szó (a telefon közel 60 év alatt ért el annyi fogyasztóhoz, mint amennyihez az internet alig 15 év alatt). Az elsô internetes gyógyszertár 1999-ben jelent meg, míg napjainkban már több ezer érhetô el. A múlt évben a BBC arról számolt be, hogy 3160 internetes gyógyszertár között mindössze négy olyat találtak, melyek ehhez a tevékenységhez szükséges akkreditációval is rendelkezett. Az internetes gyógyszerkereskedelem szabályozottsága, az akkreditált forgalmazóhoz (gyógyszertárhoz és gyógyszerészhez) kötôdô azonosíthatóság és garancia vállalás látszik ezen a területen nélkülözhetetlennek a gyógyszerbiztonság megôrzése érdekében. Ennek a kérdéskörnek az áttekintésekor tanulságos megismerni, hogy a WHO milyen fi - gyel meztetést fogalmazott meg az internetes gyógyszervásárlók számára: 1. Nem tudhatja, hogy törzskönyvezték-e a készítményt az Ön országában. 2. Nincs biztosíték arra, hogy helyes, érthetô használati utasítást is fog kapni hozzá. 3. Nincs biztosíték arra, hogy elôírás szerint gyártották, szállították és tárolták a készítményt. 4. Bizonytalan, hogy ki a termék gazdája (hiányos termékfelelôsség). 5. Lehet, hogy hamis gyógyszert kap. 6. Az internetrôl származó gyógyszerek sok országban nem kapnak támogatást. 7. Nem biztos, hogy használ a gyógyszer, többet ért volna orvoshoz fordulni. 8. Lehet, hogy be sem engedik a gyógyszert az országba. 9. Azonos nevû gyógyszerek más országokban akár más ható anyagokat is tartalmazhatnak. 10. A személyes adatai nyilvánosságra kerülhetnek. Az utóbbi években a fejlett országokban is több szakemberek által sem várt, figyelmeztetô hamisítást lehetett tapasztalni, még a hi - va talos forgalmazás során is. Aggodalomra okot adó jelzés volt, hogy a hamis gyógyszerek már a legális, ellenôrzött ellátásban is megjelentek. Még az elsô ilyen figyelmeztetô eset 1992-ben történt, amikor is hamis (hatóanyagot nem tartalmazó) Dermovate készítmény jelent meg Hollandiában. Igaz ezeket a hamisítványo - kat csak OTC gyógyszereket is forgalmazó üzletekben, és nem a zárt forgalmú, minôségbiztosított gyógyszertárakban lehetett beszerezni. Hosszú ideig a gyógyszertári, kórházi rendszerbe tudomásunk szerint hamisítványok nem kerültek ben azonban már a gyógyszertárakban is megjelentek hamis, angol csomagolású Cialis gyógyszerek egy holland paralel kereskedô révén. A ké - szítmény a szokásos tadalafil hatóanyagtartalom ötöde mellett, ráadásként még 6 mg sildenafilt is tartalmazott. A hamisítványt csak egy angliai fogyasztó reklamációja alapján ismerték fel. A beteg jelezte, hogy a tabletta felezésekor korábbiaktól eltérôen az teljesen elmorzsolódik (azaz nem csak a hatóanyaggal volt gond) ben a szintén Hollandiában felbukkanó Lipitor gyógyszert (hatóanyaga: atorvastatin) a rosszul záródó, gyenge kivitelû csomagolás alapján ismerték csak fel májusában szintén paralel kereskedelem révén hamis Plavix készítmények bukkantak fel Angliában, ráadásul az átcsomagolás révén eredeti angol csomagolás rejtette a francia eredetû hamis tablettákat. Már ezek a kiragadott példák is arra hívják fel a figyelmet, hogy a legális ke reskedelem biztonsága is csak szigorúbb minôségbiz - tosítás és ellenôrzés révén ôrizhetô meg (a tetemes anyagi haszon által erôsen motivált találékony és felkészült hamisítók miatt). A gyakorló gyógyszerészeket pedig arra figyelmezteti, hogy számos esetben igen egyszerû és árulkodó jegyek alapján is felismerhetôk ezek a készítmények, melyeket ezért illik is ismerniük, továbbá betegeiknek, fogyasztóiknak ezekrôl felvilágosítást, tanács adást adniuk. Arra is felhívják még a figyelmet, hogy betegeik szokatlan je - lenségrôl beszámoló észrevételeit érdemes meghallgatni, kivizsgálni, majd ezeket haladéktalanul az illetékes hatóságnak jelezni. A paralel gyógyszerimport gondosabb ellenôrzése és szabályozása valószínûleg megakadályozhatja ezt a forgalmazási csatornát (legalábbis megnehezíti). Nem kétséges, hogy a kívánt gyógyszer- 18 Gyógyszertár VII. évf. 10. szám

19 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány biztonságot a zárt, lépésrôl lépésre dokumentált gyógyszerellátási lánccal lehet biztosítani, olyannal mely egészen a betegig hiteles, személyes felelôsséget is tartalmazó garanciákat is hordoz. Azaz a gyógyszerész mint a legvégsô személyes felelôsségvállaló kell szerepeljen a betegnek átadott gyógyszer és információ minôségére egyaránt vonatkozóan. Ha zánk - ban nincs tudomásunk arról, hogy a hivatalos gyógyszerkereskedelembe eddig bekerült volna hamisítvány (szemben az illegális ke - reskedelemmel, ahol bizonyosan elôfordulnak ilyen készítmények). A számos figyelmeztetô eset alapján azonban sûrgôsen megelôzô aktivitást (felkészülést, oktatást, általános és ingyenes lakossági termék szûrést, tanácsadó szolgáltatást) kell ezen a területen a gyakorló gyógyszerészetünkért felelôsséget érzô szakembereknek, egyetemeknek, szakmai szervezeteknek kifejteniük! Mint említettük az internet lehet a legvalószínûbb beszerzése a hamisított készítményeknek, ezért a következôkben tekintsük át a legfontosabb, biztonságos tájékozódást szolgáló ismereteket. Szerencsére hazánkban csak engedélyezett, azaz létezô gyógyszertár végezhet internetes kereskedelmet. Azonban az internet nyitottsága (határokon átívelô kereskedelme) révén gyakorlatilag bármit elérhetünk, azaz szinte tetszés szerinti vásárlás mindenki számára létezô lehetôség. Az indító kérdésekre adható válaszunk pedig az, hogy mára már aligha van olyan or szág, mely számára a hamisítás ne jelentene valós fe nyegetést. Milyen szempontok betartásával biztosíthatjuk, hogy egy keresett egészségügyi terápiás eljárásra, vagy gyógyszerre vonatkozó ingformációt (közlést) hitelesnek tekinthetô honlapon értük el? Amikor a különbözô honlapokon keresünk szakmai információt, akkor hasznos egyfajta elôzetes keresési, minôsítési kritérium feltétel alapján válogatni az információforrások között. Ilyen esetekre a WHO az alábbiak ellenôrzésére hívja fel a figyelmet: 1. Fel van-e tüntetve egyértelmûen a weboldal tulajdonosának neve és elérhetôsége? 2. Egyértelmû-e, hogy mely szervezet(ek) járulnak hozzá anyagilag, szolgáltatásban a weboldal mûködéséhez? 3. Ha reklám vagy szponzori tevékenység a hozzájárulás alapja, akkor ez egyértelmûen jelezve van-e? 4. Van-e külön oldal/tartalom a vásárlók, szakmai felhasználók, illetve egyéb érdeklôdôk számára? 5. Mikor frissitették utoljára az oldalon található információkat? A Food and Drug Administration (FDA: a gyors és egyszerû ellenôrzésre hat pontban összefoglalt ajánlást fogalmazott meg: 1. Könnyû azonosítani ki szponzorálja a weboldalt? 2. A szponzor állami, egyetemi vagy más egészségügyi szervezet vagy társaság? 3. Van-e kapcsolódó információ? 4. Azonosítható az információ idejének keletkezése? 5. Van-e személyes adatbiztonság, védettség? 6. Tesz-e olyan állításokat, melyek túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek? Igér-e gyors, csodás kezelési/gyógyulási? A WHO az internetes vásárlás során a következô termékekhez kapcsolódó információk ellenôrzését ajánlja: 1. Termék neve. 2. Hatóanyag(ok). 3. Egyéb alkotóanyagok, amelyek ismerten problémát okozhatnak néhány embernél. 4. A termék indikációja. 5. Mikor ne használják a terméket (például várandósak, allergiás betegek, akkor is, ha más gyógyszerekkel vagy étellel kölcsönhatás alakulhat ki). 6. Termék használatának módja. 7. Lehetséges nem várt hatások. 8. Termék tárolásának módja. 9. Gyártó neve és elérhetôsége. 10. Az adatok utolsó frissítésének idôpontja. Milyen egyszerû ellenôrzô lépései lehetnek a hamisítványok ellenôrzésére irányulóan a gyógyszertárban és fogyasztónál? A hamisítványok egy része egyszerû vizsgálatokkal (pl. organoleptikus) nem ismerhetô fel (l. eredeti csomagolásban kiszerelt hamis készítmény példáját). Gyakori azonban, hogy a hamisítvány egész külleme már önmagban is igénytelenséget tükröz. Ilyenkor vi - szony lag egyszerû vizsgálódás alapján felismerhetjük azokat. Ilyen ellenôrzési szempontok lehetnek az alábbiak: 1. A csomagolás ellenôrzése (megegyezik-e a szokásos küllemmel; igénytelenebb-e a doboz egészének megjelenése, esetleg elcsúszó, hibás betûk; ismeretlen kódszám jelölés; eredeti, ismert készítmény tôl eltérô színek; nem jól illeszkedô, záró dobozok; stb.). 2. Címke, feliratok és betegtájékoztató minôsége a külsô és belsô csomagoláson (hibás, elcsúszó betûnyomatok; hanyagságra utaló el írá sok a magyar tájékoztató szövegben; stb.). 3. A tabletták alakja (csorbult peremû tabletták; tablettába nyomott jelzések minôsége; esetleg morzsolódást jelzô por a dobozban, vagy bliszterben; stb.). 4. A gyógyszerek színe (szokatlan korábbitól eltérô színû ké - szít mény; foltos, nem homogén színû törési felület, stb.). Határozott gyanú esetén, vagy a beteg információja alapján amennyiben ez kivitelezhetô a tabletták törése, kapszulák szétszedése szintén gyors és hasznos további információval szolgálhat (pl. eltérô, inhomogén törési felület, morzsolódó, porló készítmény, stb.). Látható, hogy néhány nagyon egyszerû szempont segítségé - vel is már hasznos, kiindulási tájékozódást végezhetünk. Összegezve megállapíthatjuk, hogy a gyógyszerhamisítások terjedésének hatékony megakadályozására a gyógyszerészek és gyógyszertárak is sokat tehetnek. Ehhez azonban szükség van arra, hogy a gyógyszertárak gyógyszerellátási biztonságát; ilyen mûködést biztosító gazdasági és szakmai körülményeiket; feltétlenül meg kell(ene) ôrizni, sôt annak hatékonyságát tovább kellene növelni a jövôben; a gyógyszerészeket erre az ellenôrzésre és tájékoztatásra is fel kell készíteni; a létezô gyógyszertárainkhoz kötött internetes gyógyszerkereskedelem terén sem szabad mellôzni ( kihagyni ) a személyes gyógyszerészi kontrollt és felelôsségvállalást; külön akkreditációs szempontrendszert kell kidolgozni az így mûködô gyógyszertárakra vonatkozóan (hiteles központi nyilvántartásukkal, bejegyzési kontrollal, adatvédelemmel, stb.); a gyógyszerészek vállaljanak szerepet a lakosság akár kampányszerû felvilágosításában is (hamis gyógyszerekrôl, internetes gyógyszerkereskedelemrôl, utazók biztonságos külföldi gyógyszervásárlásáról); a gyógyszerészek és gyógyszertárak váljanak a gyógyszereken túlmenôen az OTC gyógyszerek, gyógytermékek, gyógynövények, táplálékkiegészítôk olyan forgalmazóivá, amelyek a minôséget és biztonságot maradéktalanul szavatolják a társadalom számára. Prof. Dr. Botz Lajos egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár 7624 Pécs, Honvéd u. 3. Gyógyszertár VII. évf. 10. szám 19

20 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Gyógyszerügy a Cseh Köztársaságban Az Európai Unióba ve - lünk együtt belépô, azonban Magyar ország nál kétségkívül jobban teljesítô Csehország jó összehasonlítási alapot képez, mivel nem csupán mérete, populációja hanem szocialista múlt - ja, államilag vezényelt privatizációja és keményen, konzekvensen a szak mai és lakossági el - lenállás ellenére véghezvitt reformjai, azok kommunikációs módszerei is nagymértékben emlékeztetnek a magyarországi folyamatokra. A Cseh Köztársaság területe km 2, lakosainak száma a 2002-es népszámlálás adatai szerint 10,2 millió. A lakosság elöregedôben van, aminek oka az európai tendenciáknak megfelelôen a születéskori várható élettartam növekedésén túl (férfiaknál ben 72,15, nôknél 78,79 év) a születések számának folyamatos csökkenése. Az ország 1995 decembere óta tagja az OECD-nek, és 2004 má - jusa óta az Európai Unió tagországa. A rendszerváltozás utáni elsô nagy privatizációs hullám az 1990-es évek elején recessziót eredményezett, az 1993-ig tartó visszafejlôdés után megindult a gazdasági növekedés, 2007-ben a GDP éves növekedése meghaladta a 6,5%-ot. A GDP-n belül az egészségügyi kiadások aránya 7% örül stabilizálódott. Az egészségügy összes kiadásain belül a gyógyszerköltségek aránya mintegy 24%. Egészségügy, egészségbiztosítás A szocializmus idején kialakult egységes, ingyenes állami egész - ségügyben a demokratizálási folyamat kezdetén, az év során drámai liberalizáción ment végbe. Bevezették az egész - ségügyi ellátás szabad választásának elvét. A nagy regionális és területi egészségügyi irányító hatóságokat lebontották ben új törvény született az egészségbiztosításról és a biztosítási alapokról. Ettôl kezdve az egészségügyi rendszer egy kötelezô biztosítási modell irányában kezdett átalakulni, több biztosítóval, akik szerzôdéses alapon finanszírozzák az egészségügyi szolgáltatókat. Az átalakulás figyelemreméltóan zökkenômentes volt ekkor alakították meg a szakmai szervezeteket, többek között a Cseh Gyógy szerész - kamarát is. A kamarai tagság minden közforgalmú gyógyszertárban dolgozó gyógyszerész számára kötelezô. Szinte teljes egészében privatizálták az egészségügyi alapellátást, a gyógyszeripart, a gyógyszertárakat, az egészségügyi szolgáltatókat. A liberalizáció utat nyitott az egészségügy új finanszírozási modelljének. Létrehozták az Általános Egészségbiztosítási Alapot, és ezzel párhuzamosan ágazati biztosítási alapokat. 90-es évek elején az alapok száma elérte a 27-et, a 2000-res évek elejére ez a szám 9-re csökkent. A cseh lakosság mintegy 68 százaléka az Általános Egész ségbiztosítónál biztosított, míg a harminckét százalékon további nyolc biztosító osztozik. Egyre több egészségügyi szolgáltató kötött szolgáltatási díjakon alapuló szerzôdést a biztosítási alapokkal. A finanszírozhatóság szem elôtt tartásával az egészség - ügyben érintett partnerek bevonásával egyre bôvüli szolgáltatási listákat alakítottak ki. A rendszer legfôbb problémájává a szolgáltatások túlzott igénybevétele vált. Öt év elteltével vezették be a költségek megfékezésére a szolgáltatási díjjal kombinált kapacitásfinanszírozást. A szolidaritáson és egyenlôségen alapuló egészségbiztosítás finanszírozásának alapját a munkavállalók és a munkáltatók befizetése, összességében a jövedelmek 13,5%-a, valamint a lakosság munkaviszonyban nem álló része (mintegy 56%) számára az állami befizetések képezik. A biztosítási csomag igen széles, tartalmaz pl. olyan elemeket is, amelyeket más országokban nem fizet a biztosító, mint pl. az orvos által felírt OTC-termékek és a fürdôszolgáltatá - sok. A cseh egészségügyre fordított kiadások aránya alacsonyabb, mint az OECD országok többségében (2007-ben 6,5%). A magánkiadásokat tekintve a csehek adatai szinte a legalacsonyabbak az OECD országok között. A teljes egészségügyi kiadásokon belül a magánkiadások aránya 8% körül mozog. A gyógyszerek közül csak a generikumok részesülnek teljes támogatásban, a többi gyógyszer esetében a betegnek is díjat kell fizetnie, kivéve, ha az originális termék az orvos által igazoltan mással nem helyettesíthetô. Az összehasonlításhoz rendelkezésre álló, 30 tagországra vonatkozó információk szerint 2006-ban Csehországban a gyógyszerre fordított magánkiadások aránya az összes egészségügyi kiadás 12,1%-át képezte január 1-jén Csehországban elindult az újabb egészségügyi reform elsô szakasza, nevezetesen a kormány megszorító stabilizációs intézkedéseinek részeként a regulációs díjak bevezetése. A betegeknek alkalmanként 30 korona vizitdíjat, 60 korona kórházi tartózkodás díjat, 30 korona receptdíjat és 90 korona ügyeleti díjat kell fizetniük. Az Egészségügyi Minisztérium álláspontja szerint a regulációs díjak bevezetése egy standard út az egész - ségügyben folyó pazarlás csökkentésére. A reform célja annak a mítosznak az eloszlatása, hogy az egészségügy ingyenes, és kísérlet az ellátásra költött kiadások, valamint a tényleges árak közötti aránytalanság mérséklésére. Jelenleg Csehországban az orvoshoz fordulások száma kétszerese az EU országok átlagos mutatójának. Az egészségbiztosítók több milliárd korona értékû gyógyszert térítenek évente feleslegesen. A cseh gyógyszerellátás, avagy nincs új a nap alatt Puszta tények: a Cseh Köztársaságban patika van, egy patikára lakos jut, a közforgalmú gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészek száma Némelyik gyógyszertárlánc már je - lentôs méreteket öltött (Lloyds 110 gyógyszertár, Europharma körülbelül 60 gyógyszertár, eská Lékárna 33 gyógyszertár), összesen mintegy 200 patika tartozik valamilyen lánchoz, és a láncok részesedése a gyógyszerforgalomból 20% körül mozog. A nagykereskedelmi piacon is részben néhány nemzetközi szinten szerepet játszó vállalat dominál. A cseh törvény szerint vényköteles gyógyszert csak gyógyszerész expediálhat, személyesen kell azt átadnia a betegnek, és tájékoztatást kell nyújtania. Ez az elôírás kizárja a vényköteles gyógyszerek patikán kívüli értékesítését, annak ellenére, hogy 2008-ra megvalósult a vényköteles gyógyszerek forgalmazásának központi adatbázisa. A Cseh Köztársaságban 1995 óta referencia árrendszer mûködik a gyógyszerekre. Ez a rendszer hozzájárult a gyógyszerkiadások 20 Gyógyszertár VII. évf. 10. szám

A szakképzés változásai. Dr. Zelkó Romána

A szakképzés változásai. Dr. Zelkó Romána A szakképzés változásai Dr. Zelkó Romána Felsőfokú szakirányú szakképesítés Az egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben szakképzettséget szerzett egészségügyi dolgozó (orvos, fogorvos, gyógyszerész)

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Program: 2014. október 09-12. Siófok

Program: 2014. október 09-12. Siófok Program: 2014. október 09-12. Siófok Fókuszban: Beteg-, és gyógyszerbiztonság, egészségügyi szolgáltatás Társadalombiztosítás és magánerőforrás arányok, tendenciák Kongresszusi szakmai tudományos program

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

x. országos patika nap Időpont: 2013. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések

x. országos patika nap Időpont: 2013. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések x. országos patika nap Időpont:. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája ajánlat MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések X. országos patika nap Időpont. JÚnIUs 5. (szerda) Helyszín

Részletesebben

Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék

Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék BETEG GYÓGYSZERÉSZ ORVOS Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék Marketing, public relations és reklám a patikákban Szimpózium Budapest, 2012. február 16-17.

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008 MAGYARY ZOLTÁN FELSŐOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. postacím: 1461 Budapest, Pf.: 391. A kuratórium titkára: Galamb Veronika referens: Czinkos Tímea telefon: 30/755-0488

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ "ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT" KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN

JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ "ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT" KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN Helyszín: Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt:

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt: Az akkreditált felnőttképző intézmények világa Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A terület kutatása 2005 - Koltai Dénes, Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről.

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről 2013 A szakképzés munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött, meghatározott időtartamú törzsképzési és szakgyakorlati időből áll. (A jelölt

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Étrend-kiegészítők k a gyógyszert gyszertárbanrban Hankó Zoltán (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Vázlat 1. Modellkorrekció 2011. január 2. A lakossági gyógyszerellátás helyzete 3. A gyógyszertár

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-361 Fax:

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

T/5050. számú törvényjavaslat

T/5050. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5050. számú törvényjavaslat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Rendezvénye A TÜDŐGYÓGYÁSZAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Hotel Novotel Budapest Centrum 2006. november 23-25. PROGRAM A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: Boehringer Ingelheim Pharma és a Pfizer

Részletesebben

Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban

Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban Dr. Samu Antal Marketing, public relations és reklám az egészségügyben Budapest, 2012.02.16. Ébresztő! Még következik egy előadás. Történelmi előzm

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet. Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet. Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére. A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI.

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Éljünk a lehetőségekkel! Prevenciós programok és megvalósításuk

Éljünk a lehetőségekkel! Prevenciós programok és megvalósításuk Éljünk a lehetőségekkel! Prevenciós programok és megvalósításuk Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Ételed az életed! Táplálkozás egészség megelőzés Budapest, 2005. november 12. Népegészségügyi

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653

Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653 A Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány és a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő közös szabályzata az eszközbeszerzések, továbbképzések Alapítvány általi támogatásáról és a meghatározott

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés MF 13

Kutatás-fejlesztés MF 13 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Kutatás-fejlesztés MF 13 Készítette: Prof. Dr. Csernoch László folyamatgazda Jóváhagyta: Dr. Balatoni Ildikó stratégiai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) ADOSZT tagoknak 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) 2013. nyár Budapest 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Életfogytig tartó tanulás avagy továbbképzési lehetőségek felnőttkorban Tálcán a világ előadássorozat

Életfogytig tartó tanulás avagy továbbképzési lehetőségek felnőttkorban Tálcán a világ előadássorozat Életfogytig tartó tanulás avagy továbbképzési lehetőségek felnőttkorban Tálcán a világ előadássorozat Dr. Juhász Erika Tanszékvezető főiskolai docens Debreceni Egyetem TEK BTK Andragógia Tanszék Mi is

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi előzmények (WHO, EU) Európai Elhízás-ellenes Charta WHO Európai

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák! KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! Szeretettel és tisztelettel hívjuk Önöket a VI. Magyar Homeopátia Kongresszusra. A homeopátia, mint alternatív terápia részben ismert csak az orvosok körében, de aki megismeri

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET

SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET Bevezetés A Laboratóriumi Medicina oktatását a hazai négy orvostudományi kar közül Debrecenben, Pécsett és Szegeden több mint

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben