PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG"

Átírás

1 PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U Postafiók 61 (06-72) , Fax: Jogerőre emelkedett július 27-én PETROSZOLG KFT SZÁZHALOMBATTA Olajmunkás út 2. Iktatószám: PBK/ /2012. Ügyintéző: Gacsályi Márta : /220 : : Tárgy: A Zalatárnoki 0215/10 hrsz. fúrási iszaptároló HATÁROZAT A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a PETROSZOLG Kft. (2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.) bányavállalkozó tulajdonában és üzemeltetésében lévő Zalatárnoki 0215/10 hrsz. fúrási iszaptároló bányászati hulladékkezelő létesítményre fennmaradási engedélyt ad, a bányászati hulladékkezelő létesítmény I. kazettájának működését engedélyezi, a bányászati hulladékkezelő létesítmény II. kazettájának bezárását, tájrendezését engedélyezi, valamint a bányászati hulladékkezelő létesítmény bányászati hulladékgazdálkodási tervét az alábbi feltételekkel és megállapításokkal jóváhagyja. 1. A bányászati hulladékkezelő létesítmény 1.1. Megnevezése: Zalatárnoki 0215/10 hrsz. fúrási iszaptároló Zalatárnok 0215/10 hrsz. 0215/1 hrsz Jellemző mérete: 2db egyenként 6170 m 3 hasznos térfogatú műszaki védelemmel kialakított medence (I. és II. kazetta) és tartozékai, talajvízfigyelő kutak (16 db), 1 db víztermelő kút illetve 1 db 3x3 m nagyságú kezelői épület. A Zalatárnoki 0215/10 hrsz. fúrási iszaptároló bányászati hulladékkezelő létesítmény ellenőrzését ellátó monitoring rendszer közös a már rekultivált, korábban fúrási iszap átmeneti tárolóként üzemelő, 0215/10 és 0215/1 hrsz.-ú ingatlanokon létesített fúrási iszaplerakó megfigyelő rendszerével. Ugyancsak közös az iroda és szociális helyiség, valamint a teljes telephelyet körülvevő kerítés Építési engedély: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 279-6/2001 ügyiratszámú határozata.

2 Használatbavételi engedély: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 820-8/2003 ügyiratszámú határozata Tárolt/tárolható bányászati hulladék anyaga: MOL Nyrt. kútmunkálati tevékenysége során keletkező fúrási iszap A tárolt/tárolható bányászati hulladék minősítése: EWC édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok nem veszélyes EWC baritot (bárium szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a től és tól nem veszélyes EWC klorid-tartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a től és tól nem veszélyes EWC * olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok veszélyes EWC * veszélyes anyagokat tartalmazó fúrási iszapok és egyéb hulladékok veszélyes 1.7. Kazetták állapota: nyitott, fedetlen 1.8. A kazettákban tárolt bányászati hulladék mennyisége: a I. kazettában tárolt bányászati hulladék mennyisége: 0 kg a II. kazettában tárolt bányászati hulladék mennyisége: kg 1.9. Kazetták üzemállapota: II. számú kazetta: inaktív, bezárás alatt I. számú kazetta: üres Üzemeltetője: PETROSZOLG Kft Egységes környezethasználati engedély: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1094/1/2005, 168-2/2007, 449-2/9/2009.I és 227-6/5/2011 iktatószámú határozatokkal módosított 314/1/2004 számú határozata. A fennmaradási engedély határozatlan ideig érvényes A Bányakapitányság a bányászati hulladékgazdálkodási tervben veszélyesnek minősített anyagra és a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet (továbbiakban: Bhr.) 1. melléklet minősítési szempontjaira tekintettel a hulladékkezelő létesítményt A osztályba sorolja. 2. A Bányakapitányság előírásai 2.1. Az Üzemeltető köteles a bányászati hulladékgazdálkodási tervet változás esetén, de legalább ötévenként felülvizsgálni és amennyiben a hulladékkezelő létesítmény vonatkozásában vagy az elhelyezett bányászati hulladékban jelentős mennyiségi és minőségi változások következnek be a tervet szükség szerint módosítani, és jóváhagyásra a Bányakapitányságnak megküldeni. Köteles továbbá a Bányakapitányságot a létesítményre vonatkozó, nyilvántartott adatokban bekövetkező valamennyi változásról haladéktalanul írásban értesíteni Az Üzemeltető köteles a belső vészhelyzeti tervet (üzemi kárelhárítási tervet) 3 évente felülvizsgálni, valamint az alkalmazását évente ellenőrizni és a gyakorlásának időpontjáról legalább 15 nappal korábban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: OKF) területi szervét, valamint a Bányakapitányságot tájékoztatni és a gyakorlatról jegyzőkönyvet készíteni Az üzemeltető a külső vészhelyzeti terv elkészítéséhez szükséges adatokat és tájékoztatást köteles az OKF területi szerve számára megadni Az Üzemeltető köteles a létesítmény területén kívüli hatásokat okozó súlyos baleset bekövetkezése esetén a Bányakapitányságot és az OKF területi szervét haladéktalanul

3 - 3 - tájékoztatni a súlyos baleset körülményeiről, a súlyos balesetben szereplő veszélyes anyagokról, a lakosságra és a környezetre gyakorolt hatások értékeléséhez szükséges adatokról és a megtett intézkedésekről Az Üzemeltetőnek a hulladékkezelő létesítmény működésének irányítására illetékes személyt kell megbíznia. Gondoskodnia kell a hulladékkezelő létesítmény üzemeltetésében résztvevők szakmai képzéséről, melynek keretében évente legalább egy alkalommal ismertetni kell a hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és hatósági rendelkezéseket, valamint a súlyos balesetek és más üzemzavarok esetén szükséges intézkedéseket. Az oktatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a résztvevők nevét, aláírását, az oktatás időpontját, helyét és tematikáját Az Üzemeltető késedelem nélkül, de bekövetkezése után legkésőbb 48 órán belül köteles értesíteni a Bányakapitányságot minden olyan eseményről, amely veszélyezteti a hulladékkezelő létesítmény stabilitását, valamint minden jelentős kedvezőtlen környezeti hatásról, amelyet a hulladékkezelő létesítmény ellenőrzési felügyeleti eljárásai feltárnak Az Üzemeltető legalább évente egy alkalommal az összegyűjtött adatok alapján jelentést készít a monitoring eredményekről a Bányakapitányságnak abból a célból, hogy információt szolgáltasson az engedélyezési feltételek betartásáról, valamint adatot szolgáltasson a létesítmény működéséről és a hulladék viselkedéséről Az Üzemeltető köteles a Bhr ban előírt pénzügyi biztosíték jóváhagyását a bányafelügyeletnél kérelmezni. Az Üzemeltető köteles a Bhr ban előírt pénzügyi biztosíték meglétéről május 01-ig gondoskodni. 3. A bányászati hulladékkezelő létesítmény II. kazettájának bezárásához, tájrendezéséhez fűződő külön előírások A bányászati hulladékkezelő létesítmény II. kazettájának bezárását, tájrendezését a Bányakapitányság az alábbi feltételekkel engedélyezi: 3.1. A II. kazettába a veszélyesnek minősített bányászati hulladék további elhelyezését a Bányakapitányság megtiltja A II. kazettába a továbbiakban inert bányászati hulladék elhelyezése a rekultiváció részeként, kiegyenlítő réteg építése céljából engedélyezett A II. kazetta rekultivációját a Hulladékkezelési engedélykérelem a Petroszolg Kft. részére (készített: Solvex Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és kivitelező Kft Szombathely, Vízöntő u. 9/c fsz. 1; 2011, április 11.) dokumentációban megadott rétegrend és technológiai előírások alapján kell elvégezni. 4. Szakhatósági állásfoglalásokba foglalt feltételek 4.1. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 20.3/189-3/2013/ZH számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi feltételekkel adta meg: A Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József Attila u. 5.) megkeresése alapján a PETROSZOLG Kft (2440 Százhalombatta, Olaj munkás u. 2.) kérelmére a Zalatárnok, 0215/10. hrsz.-ú ingatlanon fúrási iszaptároló működési és fennmaradási engedélyének, illetve a II. kazetta tekintetében rekultivációs tevékenység engedélyének megadásához katasztrófavédelmi szempontból az alábbi feltétellel járulok hozzá: 1. Amennyiben a hulladékkezelő létesítmény veszélyességi besorolása "A" osztályra változik, hatóságom felé azonnal jelezzék.

4 Az utógondozás keretében végzett éves jelentések másolatát hatóságom felé továbbítani szükséges. 3. Az éves trícium-izotóp vizsgálattal összekötött vízkémiai jelentésről hatóságom részére a másolatot küldjék meg. 4. A kárelhárítási (HAV ARIA) tervben bekövetkező módosításokról hatóságomat tájékoztatni kell. 5. A működő kazetta esetében iszapot, hulladékot csak szilárd, lapátolható állapotban lehet elhelyezni. 6. A lerakó területek et közvetlenül terhelő csapadékvíz veszélyes hulladékkal érintkezik, ezért az csurgalékvíznek minősül. Gondoskodni kell arról, hogy a csurgalékvíz a felszín alatti vizeket (a lakosságot ellátó ivóvízkészletet) ne szennyezhesse A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 278-5/2013. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: A Zalatárnok 0215/10 hrsz. alatti fúrási iszaptároló II. sz. medence rekultivációjához szükséges szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi feltételek megtartása mellett adom meg: 1. Be kell tartani a 278-4/1/2013., 227-6/5/2011. sz. határozatokkal módosított 449-2/9/ sz.-on az egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyben szereplő előírásokat. A jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u ) címzett, a Pécsi Bányakapitánysághoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a kérelem benyújtásával egyidejűleg illetékbélyegben kell leróni. I N D O K O L Á S A Bányakapitányságra az Üzemeltető április 12-én kérelmet nyújtott be az üzemeltetésében lévő Zalatárnoki 0215/10 hrsz. fúrási iszaptároló bányászati fennmaradási és működési/bezárási engedélyének, valamint hulladékgazdálkodási tervének jóváhagyása tárgyában. A tározó üzemeltetője a PETROSZOLG Kft. (2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.). A Bányakapitányság a kérelem és mellékletei, valamint a hiánypótlási felhívásokra beérkezett dokumentációk felülvizsgálata alapján megállapította, hogy: A létesítmény a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kibocsátott 279-6/2001 ügyiratszámú építési engedély, valamint az engedélyezett tervdokumentációban és a megvalósulási dokumentációban foglaltaknak megfelelően létesült. A létesítmény használatba vételét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 820-8/2003 ügyiratszámon engedélyezte. Az üzemeltető Pertoszolg Kft. KS-K-12/11215 iktatószámú nyilatkozata szerint a létesítmény megfelel a jelenleg érvényben lévő jogszabályi és szabványi előírásoknak. A hiánypótlási felhívásra készített A Petroszolg Kft. Zalatárnoki fúrási iszaptároló gáttestek állékonyság vizsgálata című geotechnikai szakvélemény (Készítette: FTR 2000 Kft Budapest, Zirzen Janka u. 7., szakalvállalkozó: GEO STAT Mérnöki Szolgáltató és Fővállalkozó Kft Pécs, Ürögi Fasor 28., 2013) megállapította, hogy a fúrási iszaptároló a megvalósulási dokumentációban, valamint a felhagyásának megvalósulási tervdokumentációjában foglaltak végrehajtása jelen időben biztosítja (megtartja) a tározók földtani stabilitását, állékonyságát, biztonságát. a beterjesztett bezárási tervdokumentációban foglaltak végrehajtása az utógondozási periódust követő 30 év vonatkozásában biztosítja (megtartja) a tározók állékonyságát, biztonságát, mivel a töltés anyagában és a terület földtani, talaj- és talajvízviszonyaiban változások nem

5 pontja valószínűsíthetők. Feltétele, hogy ez időszak alatt a töltés felületére nem juthat nagyobb terhelés, mint az állékonysági vizsgálatoknál figyelembe vett q=14 kn/m 2 felszíni terhelés (töltésmagasítás, közlekedés), továbbá a tervben megadott módon ezen időszakra biztosított a töltések rézsűfelületeinek megfelelő erózió elleni védelme. a fúrási iszaptároló (tározó kazetták) gáttestje kellő biztonságot nyújt a területre érvényes mértékű földrengés hatására, egyéb rendkívüli földtani-környezeti jelenségekre nem kell számolni. A földtani és vízföldtani adottságok alapján a tározótér és művi létesítményei, a lerakóból esetlegesen kijutó szennyeződésekkel szemben a közvetlen befogadó földtani környezetet figyelembe véve veszélyforrásnak nem kitett helyzetű. A Bányakapitányság a mellékelt építési és használatba vételi engedély, az Üzemeltető nyilatkozata és a geotechnikai szakvéleményben közölt vizsgálati eredmények figyelembe vételével a fennmaradási engedélyt a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Kormányrendelet előírásai szerint, a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 31.. (1) bekezdés alapján adja ki. A Bányakapitányság a rendelkező részben a bányászati hulladékgazdálkodási tervet a Bhr. 4. (4) bekezdése alapján hagyta jóvá, mert az alkalmas a 4. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási célok megvalósítására és tartalmazza az ennek megállapításához szükséges adatokat és leírásokat. A benyújtott dokumentáció tartalmazza a Bhr. 4. (3) bekezdés aa) pontjában előírt tervrészeket. Az Üzemeltető mellékelte a Bhr. 4. (3) bekezdés b) pontjában előírt, bányászati hulladék összes mennyiségéről szóló nyilatkozatokat, valamint a Bhr. 5. (2) bekezdése értelmében a súlyos balesetek megelőzési tervét. A Bányakapitányság a Zalatárnoki 0215/10 hrsz. fúrási iszaptároló -t a Bhr. 1. sz. melléklete alapján az elhelyezett anyag tulajdonságaira figyelemmel A osztályba sorolt hulladékkezelő létesítménynek minősítette. Az itt elhelyezett bányászati hulladék a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény és a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében bizonyos küszöbérték felett (ténylegesen 100%) veszélyesnek minősülő anyagokat vagy készítményeket tartalmaz. A hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú melléklete az ásványok kutatásából, bányászatából, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladékok között az olajtartalmú fúróiszapokat és hulladékokat ( *), valamint a veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapokat és egyéb hulladékokat ( *) veszélyes hulladékként tartja nyilván. A Bányakapitányság rendelkezéseinek jogszabályi alapjai: A Bt. 44. (1) bekezdés n)415 alapján a Bányafelügyelet hatáskörébe tartozik a bányászati hulladék kezelése, és az ehhez szükséges létesítmények és berendezések építése, használatbavétele és üzemeltetése, valamint bezárása és utógondozása. a Bhr. 4. (5) bekezdés írja elő a bányászati hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálati kötelezettségét (rendelkező rész 2.1. pontja). a Bhr. 5. (4) bekezdése a belső vészhelyzeti terv felülvizsgálatáról rendelkezik (rendelkező rész 2.2. pontja). a Bhr. 5. (7) bekezdése rendelkezik az adatszolgáltatási kötelezettségről (rendelkező rész 2.3. pontja). a Bhr. 5. (14) bekezdésben foglaltak szerint kell a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni (rendelkező rész 2.4. pontja).

6 - 6 - a Bhr. 10. (1) bekezdése szabályozza az irányításra vonatkozó előírásokat és az üzemeltetéshez kapcsolódó szakmai képzésre vonatkozó rendelkezéseket (rendelkező rész 2.5. pontja). a Bhr. 10. (4) bekezdése rendelkezik az értesítési kötelezettségről (rendelkező rész 2.6. pontja). a Bhr. 10. (5) bekezdés állapítja meg a jelentéstételi kötelezettséget és annak gyakoriságát (rendelkező rész 2.7. pontja). a Bhr. 13. rendelkezik a biztosítékadási kötelezettségről (rendelkező rész 2.8. pontja). a Bhr. 11. (1) b) pontjában foglaltakra tekintettel engedélyezi a II. kazetta bezárását, (rendelkező rész pontjai). A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 20.3/189-3/2013/ZH számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: A PETROLSZOLG Kft. kérelmére indult engedélyezési ügyben a Pécsi Bányakapitányság, mint engedélyező hatóság március 19-én megkereste a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A megkereső hatóság által csatolt iratok tapasztalatai alapján az engedélyezési eljárás ügyintézési határidejét tizenöt nappal meghosszabbítottam, majd a hiánypótlásként benyújtott iratok alapján a használatbavételi engedélyének megadásához hozzájárultam. A feltételeket az alábbiak alapján állapítottam meg: ad./1-3. Iparbiztonsági és polgári védelmi szempontból a létesítmény veszélyességének folyamatos monitorozása indokolt. ad./4-6. A V számú üzemeltetési utasításnak megfelelően, polgári védelmi szempontok szerint. Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006.) Korm. rendelet 4/ A. (7) bekezdés b) pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. -a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség június 21- én beérkezett 278-5/2013. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: A bányászatról szóló évi XLVIII törvény 44. (1) bekezdés n) pontja alapján évtől a bányászati hulladék kezelése, az ehhez szükséges létesítmények és berendezések építése, használatbavétele és üzemeltetése, valamint bezárása, utógondozása a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik. A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet 6. (1) bekezdés értelmében bányászati hulladékkezelő létesítmény a bányafelügyelet engedélyével (műszaki üzemi terv jóváhagyás, használatbavételi, fennmaradási engedélyezés) üzemeltethető, illetve a 11. (1) bekezdés szerint zárható be. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (7) bekezdése alapján a bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárásában felügyelőség szakhatóságként működik közre, tárgyi létesítményhez kapcsolódó egyéb bányahatósági eljárásban szakhatósági jogkörrel nem rendelkezik. Tekintettel, hogy a bányászati hulladékok engedélyezési eljárásaiba bevonandó szakhatóságok nem a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (1) bekezdésében szerepelnek, illetve a Korm. rendelet 4/ A. (7) bekezdés a Korm. rendelet 2. sz. mellékletét nem hivatkozza meg, így a 2. sz. mellékletben szereplő környezetvédelmi szakhatósági jogkörök jelen eljárásban nem állnak fenn. A Pécsi Bányakapitányság március 18-án érkezett megkeresésében a Petrolszolg Kft. Zalatárnok 0215/10 hrsz. alatti fúrási iszaptárolója rekultivációjához kérte a Felügyelőség állásfoglalását. A felügyelőség 278-5/1/2013. sz. végzésében hiánypótlásról rendelkezett, mely május 15-én került teljesítésre.

7 - 7 - Az előzmények áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a Zalatárnoki fúrási iszaptároló 278-4/1/2013. és 227-6/5/2011., sz. határozatokkal módosított 449-2/9/2009.I. sz. egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely engedély ig érvényes. A II. sz. medence tervezett rekultivációja a környezetvédelmi előírásoknak megfelel. Állásfoglalásomat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/ A. (7) bekezdése alapján adtam meg. A Felügyelőség hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. b) pontján, illetékessége a rendelet 1. számú mellékletén alapul. A Bányakapitányság a Bhr.7. (1) bekezdésében előírt kötelezettségének teljesítése érdekében megkereste az illetékes önkormányzatot az engedélyezési eljárás megindításáról szóló közleményt közzétételével kapcsolatosan. A hirdetményben foglaltakkal kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. Az Üzemeltető 2 x Ft általános illetéket illetékbélyeg formájában megfizetett. A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. (1) bekezdés n) pontja szerinti hatáskörében eljárva a Ket. 72. (1) bekezdése alapján adta ki, illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. A Ket. 72. (1) bekezdés ee) pontja alapján az ügyintézési határidő leteltének napja: (figyelemmel a tényállás teljes körű tisztázásának idejére (2013. március 05.), valamint az utolsó szakhatósági állásfoglalás beérkezésének időpontjára): július 15. A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 72. (1) bekezdésének da) pontjában foglaltaknak megfelelően, a Ket. 98., 99. és ai szerint biztosította, a fellebbezés illetékét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (2) bekezdése alapján állapította meg. Pécs, július 08. Dr. Riedl István bányakapitány Kapja: 1. PETROSZOLG Kft Százhalombatta, Olajmunkás út Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 8900 Zalaegerszeg, Arany János utca Zalatárnok Község Önkormányzata 8947 Zalatárnok, Petőfi u Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9701 Szombathely Pf.:183. (hivatali kapun keresztül) 5. Irattár. Jogerőre emelkedést követően: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal ( ben)