DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI DISSZERTÁCIÓ"

Átírás

1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Nyelvészeti Doktori Iskola, Ókortudományi Oktatási Program Vezetője: Dr. Adamik Tamás, akadémiai doktor DOKTORI DISSZERTÁCIÓ IMREGH MONIKA PLÓTINOS HATÁSA A XV. SZÁZADI RENESZÁNSZ FILOZÓFUSOK: MARSILIO FICINO ÉS GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA MŰVEIBEN Témavezet ő: Dr. Adamik Tamás, akadémiai doktor BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG Elnök: Dr. Ritoók Zsigmond, akadémiai doktor, prof. emeritus Bels ő tag: Dr. Bolognai Gábor, PhD Küls ő tag: Dr. Lautner Péter, PhD Póttag: Dr. Horváth Judit, kandidátus Póttag: Dr. Ferenczi Attila, PhD Budapest, 2005

2 TARTALOM I. ELŐ SZÓ ANTIKVITÁS AZ EZREDFORDULÓN... 3 II. BEVEZETÉS PLÓTINOS ÚJRAFELFEDEZÉSE A RENESZÁNSZ ITÁLIÁBAN. 13 III. MARSILIO FICINO LAKOMA-KOMMENTÁRJA ÉS AZ ABBAN MEGFIGYELHETŐ PLÓTINOSI HATÁSOK A világ teremtése a plótinosi hypostasisok szerint A fény szerepe és mibenléte Plótinosnál és ennek Ficinóra gyakorolt hatása Plótinos hatásának elemei Ficino szerelem-felfogásában I. A III, 5 hatása...78 A P. HADOT kiadásának bevezető jében felvetett kérdések A szerelem mint lelkiállapot A kétféle Venus A daimónok rendjei Poros és Penia II.Egyéb, az erós-szal foglalkozó szemelvények Plótinosnál, és azok nyomai a Lakoma-kommentárban A szépség körtáncának vezetője A szépség visszaút az Eredetbe Botticelli és Ficino IV. GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA ÉLETPÁLYÁJA Mű vei Szökés Franciaországba Bebörtönzése Visszatérés Firenzébe Barátok között..143 Megfeszített munka Bibliai tanulmányok Pico és Savonarola Utolsó mű vei..147 A Heptaplus I. Plótinosi tézisek a Conclusiones 900-ban II. A Heptaplus plótinosi reminiszcenciái III. Plótinosi témák a De ente et uno-ban. 171 IV. Neoplatonista versértelmezés BENIVIENI Canzona-járól. 174 V. FÜGGELÉK: FORDÍTÁS PLÓTINOS, ENNEADES, III, 5 (A SZERELEMRŐ L)

3 VI. BIBLIOGRÁFIA ELŐSZÓ ANTIKVITÁS AZ EZREDFORDULÓN Ahhoz, hogy pontosan meghatározhassuk, mi az, amit számunkra az antikvitás ismerete nyújthat, nem árt tisztában lennünk azzal, hogy modern korunk lényegét tekintve miben különbözik nemcsak az antikvitástól, de a többi ókori keleti és nyugati kultúrától egyaránt. A huszadik század olyan jelentõs gondolkodói, mint RENÉE GUÉNON, JULIUS EVOLA, ANANDA COOMARASWAMY, TITUS BURCKHARDT, FRITHJOF SCHUON és LEO SCHAYA 1 mind egyetértettek abban, hogy a modern kor, mely a francia felvilágosodás áramlatával veszi kezdetét, irányultságát és szemléletét illetõen gyökeres ellentétben áll az úgynevezett tradicionális, vagyis a hagyományon alapuló kultúrákkal. Ez utóbbiak közé tartozik az ókor minden nagy kultúrája, keletiek és nyugatiak egyaránt, valamint az amerikai kontinens indián kultúrái. Az utóbbi évtizedekben napvilágra jött beszámolók alapján hozzátehetnénk, hogy az ausztrál õslakosoknak a bevándorlók megjelenéséig érintetlenül fennmaradt kultúrája is ilyen volt. 1 Mûveik az utóbbi években jelentek meg az Arcticus, a Kvintesszencia, a Stella Maris és más kiadóknál. 3

4 egyetemes típusát? Milyen jellemzõkkel írhatjuk le tehát a civilizáció e két A tradicionális kultúrákat mindenekelõtt az jellemzi, hogy az ember élõ, folyamatos és feltétlen kapcsolatban áll a szellemi világgal, és életének minden mozzanatát áthatja a mindenséggel való egység tudata. Önmagát is elsõsorban szellemi létezõnek tekinti, és a fölfelé és a kifelé való nyitottság olyan természetes számára, mint a levegõ, amely körülveszi, és az élet lehetõségét biztosítja számára. Úgy tekinti az isteni egységbõl kilépett, megnyilvánult világot, mint a dualitások, az egymást kiegészítõ kettõsségek, az ellentétpárok világát, melyben nyilvánvaló, hogyha létezik a fény, akkor létezik a sötét is, ha van jó, akkor van rossz is, és mindezek szükségszerûen feltételezik egymást. Lásd HÉRAKLEITOS: A szembenálló összeillik, s az ellentétekbõl a legszebb az összhang. Egy másik töredéke szerint: Istennek minden szép és jó és igaz, csak az emberek tartják ezt igaznak, azt hamisnak. (Hamvas Béla fordítása) A személyes élet irányítása az isteni akarat figyelésén és messzemenõ figyelembevételén alapult, azzal a mély elfogadással, amit a Miatyánkban aztán így találunk meg: Uram, legyen meg a Te akaratod! A modern kor ezzel szemben fokozatosan elvesztette a fölfelé a szellemi világgal való párbeszéd lehetõségét, s ezáltal ebbõl az örök és kimeríthetetlen forrásból áradó tápláló energiától is elzárkózik. Önmagát és az őt körülvevõ világot elsõsorban látható, megfogható, és mennyiségileg leírható anyagi létezõnek tekinti. Errõl és nem másról szól a modern tudomány, amely elméletek felállításával horizontálisan ugyan sokkal részletesebben és kimerítõbben írja le a valóság egy-egy szeletét, a dolgok lényegét és értelmét a világmindenséggel való összefüggésében azonban nem képes megragadni. A miértekre nem tud választ adni, csak a hogyanokra: mivel nincs a szellemiséggel valódi kapcsolata, s a nem anyagi valóságról tudomást sem vesz, így a világ vertikális tagozódását, hierarchiáját (azaz szent rendjét) nem ismeri, a létezés különféle síkjainak analógiájáról fogalma sem lehet. 4

5 Ezért ítéltetett arra, hogy tudása mulandó legyen: elméletek jönnek és mennek, az egyik feltevést egy következõ dönti meg, míg nem jön egy még újabb. A XX. század elméleti fizikája megmutatta, hogy az anyag voltaképpen nem létezik, mert ami létezik, az pusztán rezgés, energia, amely különféle frekvenciákon rezeg, s ennek csak egyik lehetséges formája az ilyen vagy olyan minõségben megnyilvánuló anyag. Sõt, odáig is eljutott, hogy példákon bizonyítsa: létezik egy a téren és az idõn kívüli valóság, amelyet a teljes, idõ- és térbeli szinkronitás jellemez, amelyben tehát minden jelen, múlt, jövõ, közel és távol egyszerre jelen van. Elérkezett tehát arra a pontra, amelyrõl alapjaiban cáfolja meg saját szemléletmódjának alapjait: vagyis, hogy pusztán materiális síkon vizsgálódjék. A modern kor legsúlyosabb mondhatnánk tragikus vétsége az, hogy az észt, a racionalitást a szív, vagyis a bölcsesség, a megérzések fölébe helyezte. Holott az emberi agy is két féltekére oszlik, és a jelenleg szinte korlátlan egyeduralmat gyakorló, lineárisan gondolkodó, racionális bal félteke mellett ott van az elsorvadóban levõ, egyre kevésbé használt jobb félteke is, amely az intuitív, egységben látó, képekben és szimbólumokban fogalmazó analogikus gondolkodást gyakorolná, ha ezt kellõ módon értékelnénk, és fontosnak tartanánk. Felmérések bizonyítják, hogy legnagyobb tudósaink is agyuk kapacitásának csupán az öt százalékát használják; ez nyilván az a mennyiség, amit az analitikus-racionális gondolkodás befed. Mi van tehát a többi 95 százalékkal, miféle képességeket, milyen lehetõségeket veszítettünk el, amire e szervünk teremtetett? Nos, ha jól belegondolunk, Földünk és személyes életünk összes problémája erre az imént említett hangsúlyeltolódásra vezethetõ vissza. Azért szennyeztük így be környezetünket, és tettük sivárrá és boldogtalanná az emberiség jelentõs részének mindennapjait, mert csak az eszünkkel gondolkodtunk, s nem hallgattunk a szívünkre: vajon milyen következményei lesznek a jövõben egy a jelenben ugyan kedvezõnek és jövedelmezõnek tûnõ racionalizálásnak, azaz ésszerûsítésnek? És bizony nem csak a mi szempontunkból, akik ezt végrehajtjuk, hanem embertársaink és a 5

6 környezõ világ, egész földkerekségünk szempontjából. Ezt a kérdést az ipari forradalom kezdeteitõl fogva nem vesszük komolyan tekintetbe, s úgy tûnik, a globalizáció multinacionális konszernuralma lesz ennek a tendenciának a záróakkordja. Az anyagi érdekek irányította, minden emberi jóérzést és íratlan vagyis isteni törvényt figyelmen kívül hagyó, leplezetlen önzés korunkra teljesen elhatalmasodott, és már-már katasztrófával fenyeget. 2 Csak úgy tudjuk e kilátástalan véget elkerülni, ha egyénenként, mi magunk, belülrõl változunk meg. A kérdés csak az, hogyan? Természetesen gyökeres szemléletváltással, amiben óriási segítségünkre lehetnek az ókori, tradicionális szemléletû kultúrák. Ezek ugyanis példának okáért számos olyan technikai vívmányt felfedeztek, amit ma használunk, mint mondjuk az üveget, de mivel úgy ítélték, hogy anyagi szinten ugyan hasznosak, de boldogtalanná tennék az embert, illetve egyéb hátrányokkal járnának, egyszerûen megsemmisítették e találmányokat, és nem foglalkoztak velük. Ennyit tehát az ókoriak elmaradottságáról. De nem is ez az igazán fontos. Az igazán fontos az élethez való hozzáállásuk. Az, hogy megpróbálták feltérképezni, miféle erõk, miféle összefüggések mozgatják a világot errõl szól az ókoriak többistenhite. Igyekeztek a saját helyüket megtalálni ebben a világban, megérteni, hogy mindennek, ami velük és körülöttük történik, értelme van, mert semmi sem történhet véletlenül. Tudták, hogy mint emberek, kiemelkedõ jelentõséggel bírnak ugyan a mindenségben, hisz bennük az isteni logos szikrája; de minthogy övék a szabad akarat, egyben felelõsséggel is tartoznak tetteikért saját maguk, embertársaik és a környezõ világ vonatkozásában. Az ókori ember soha nem pusztította volna sem önös, sem bármiféle közösségi érdekbõl úgy a környezetét, mint tesszük azt ma, eszeveszett, féktelen iramban mert tisztelte isteneit. Ha elvett az istenektõl valamit, mondjuk a földtõl, amely Gé istennõé vagy Démétéré, vagy az erdõtõl, amely Artemisé, vagy éppen a tengertõl, 2 Ld. R. DAHLKE: Mitõl beteg a világ?, 2002 Budapest, Magyar Könyvklub. 6

7 amely Poseidóné, vagy pedig a föld mélyébõl, amely Plútóné csak annyit vett el, amennyire megélhetéséhez valóban szükség volt és nem többet, nem zsákmányolta ki õket, hogy a természet mûködésében ne keltsen diszharmóniát. Tudták azt is (ha némelyek olykor meg is feledkeztek róla), hogy földi életünk célja nem az anyagi javak felhalmozása szemben a mai átlagember gyakorlatával hanem a kiegyensúlyozottság, a belsõ béke, a mindenséggel való összhang, a harmónia megteremtése az, ami ellentétben az önös érdekek hajszolásával valóban a boldogság záloga. Minden keserûségünk, minden boldogtalanságunk abból fakad, hogy nem tudjuk elfogadni azokat a dolgokat, amik történnek velünk, és nem tudunk megelégedni azzal, amit az élettõl kapunk. Ha tisztában lennénk vele, hogy minden helyzet, amellyel szembesülnünk kell, a javunkat szolgálja, tanítani próbál minket valamire, amit még nem tapasztaltunk meg, és nem tudatosítottunk, sokkal könnyebben telnének mindennapjaink. A lét különbözõ szintjei között fellelhetõ megfelelések analógiák ismerete az ókori ember számára jelentõsen megkönnyítette az általa megélt történések felfogását és mélyebb megértését, s ezt nem azon a racionális, elemzõ módon tette, ahogy mi a modern pszichológia freudi-jungi vonalát követve ennek nekifognánk. Az ókoriak szimbólumokban, mítoszokban gondolkodtak, s a megnyilvánult világ jelenségeit mind analógiákban, hasonlatokban ragadták meg. Álljon itt példaként a szellemi és anyagi világ hierarchiájából fölülrõl lefelé haladva egy ilyen analógiás lánc: az a princípium, amit példaként veszünk, a görög istenek közül Apollón, égitestként a Nap, az asztrológiai jegyek közül az Oroszlán, elemi minõségként a tûz, a fémek közül az arany, az emberi funkciókat illetõen a király, az emberi tulajdonságok közül a bölcsesség, az emberi test energiaközpontjai közül a két szem között a homlok közepén elhelyezkedõ hatos csakra, az emberi testben a szív és a hajkorona, az állatvilágban az oroszlán, a növények közül a fû és a babér stb. 7

8 Ezek a létezõk a különbözõ létsíkokon kölcsönösen megfelelnek egymásnak, és a maguk szintjén ugyanazt az elvet testesítik meg: Ahogy fenn, úgy lenn HERMÉS TRISMEGISTOS tanítása szerint, melyet az úgynevezett Tabula Smaragdina õrzött meg számunkra. Az ókor tudományai ezen az analógiás gondolkodásmódon alapultak, többek között a már a késõ ókortól fogva helytelenül, elsõsorban földhözragadt jóslatokra használt asztrológia is, melyet aztán a késõbbiekben, de fõként a XVIII. század végétõl fogva teljesen félreértenek, és kizárják a modern tudományok körébõl, szétválasztva ezt a pusztán anyagi szemléletû asztronómiától. Hozzátehetnénk, hogy nagyon helyesen teszik ezt, hiszen ez az õsi tudás gyökereiben különbözik a modern gondolkodástól. A bolygóprincípiumok mind egy-egy görög-római istenalakhoz kapcsolódnak; s az általuk képviselt jellegzetességek, összefüggések és minõségek, melyek tökéletes és változatlan formában léteznek a szellemi világban (anyagi megnyilvánulásaik az égitestek), a földi, emberi világban is megjelennek, immár keveredett, változó, az anyaggal vegyült formában. Az asztrológia tehát voltaképpen azt térképezi fel, hogyan alakul ezeknek az erõknek a játéka itt, a Földön. S erre a kezében levõ eszköz pontosan a bolygók megfigyelése: hogy a Föld egy adott pontjáról tekintve milyen helyzetet foglalnak el az állatövi jegyekben és az úgynevezett házakban, valamint hogy milyen az egymáshoz való viszonyuk a pozíciójukat illetõen: ezeket az úgynevezett fényszögek tárják fel. Ahogy fenn, úgy lenn: ami a szellemi szférát képviselõ mennyei régióban zajlik, ugyanaz van jelen itt a földi-emberi világban legyen meg a Te akaratod miként a mennyben, úgy itt a földön is. Ez a párhuzam, ez az analógia nyújt lehetõséget az asztrológus számára, hogy a tér és idõ mindenkori minõségérõl egy bizonyos meghatározott helyre és idõre vonatkozóan (a megfigyelés helyére és a vizsgált idõpontra) egy pillanatfelvételt adjon. Ez a pillanatfelvétel látni engedi az ott és akkor jelenlevõ összefüggéseket, az erõk és elvek egymáshoz való viszonyait. 8

9 Mivel az újszülött lelke a születés, illetve az elsõ lélegzetvétel pillanatában lép be egészen annak testébe, annak a jellemnek a vonásait, amelyet ekkor magára ölt, az univerzumnak az abban a pillanatban az õ szívébõl kiindulva látható helyzetképe fogja felfedni. Ez a radix magyarul gyökér, az a képlet, amelyre a horoszkóp értelmezése támaszkodik. A görög horoszkóp szó jelentése is errõl árulkodik: horan skopein azt jelenti: megvizsgálni az idõt, belenézni a pillanatba. ƒèïò Píèñþðùé äáßìùí a jellem az ember számára daimón mondja HÉRAKLEITOS, vagyis egy az isteni szférába tartozó közvetítõ, amely mutat ugyan egy utat az ember számára, de hogy ezt az illetõ hogyan járja végig, hogyan alakítja õ maga a saját sorsát, kakodaimón (rossz sorsú, szerencsétlen) vagy agathodaimón (jó sorsú, szerencsés) lesz-e, az mindenekelõtt õrajta múlik. A szabad akarat adománya révén ugyanis a sorsunkat mindaddig mi alakítjuk, amíg sorozatos tévedéseink, önzésünk, a belsõ hangra és a külvilág jelzéseire süket érzéketlenségünk miatt ez végzetté nem válik. Ha az élet által elénk állított helyzetekben rejlõ figyelmeztetéseket, hogy esetleg rossz úton járunk, sorozatosan figyelmen kívül hagyjuk, és nem törõdünk ezekkel, akkor következhet be az, ami immár visszafordíthatatlan: a sorsunk kicsúszik a kezünkbõl, és megváltoztathatatlanná lesz. A delphoi jósda, azaz Apollón temploma bejáratánál kõtáblákon kifüggesztve volt olvasható a hét görög bölcs egy-egy mondása. Ezek közül a két leghíresebb így szólt: Ismerd meg önmagad! és Semmit se túlságosan!, amit legtöbbször így adnak vissza: Mindent mértékkel!. Az elõbbi, amely CHILÓN mondása, arra buzdít minket, hogy vizsgáljuk, kutassuk jellemünket, derítsünk fényt hajlamainkra, irányultságainkra, hogy egyrészt elkerülhessük a bennük rejlõ hibalehetõségeket, túlzásokat és tévutakat, másrészt a lehetõ legteljesebben kibontakoztathassuk adottságainkat, képességeinket és tehetségünket. Ha ugyanis egyszer már ráismertünk ezekre, tudatosításuk révén könnyebben irányíthatjuk illetve fejleszthetjük 9

10 õket. Ezt megtehetjük úgy is, ha csak a saját viselkedésünket, reakcióinkat, a környezethez való viszonyunkat, sikereinket és kudarcainkat figyeljük meg. Nagy segítségünkre lehet azonban egy olyan kép, amelyet egy nagy tudású, tapasztalt és az értelmezéshez szükséges rálátással rendelkezõ asztrológus nyújthat a számunkra radixunk, születésünk tér-idõ minõségének pillanatfelvétele alapján. Az asztrológia célja tehát személyes vonatkozásban egyáltalán nem a közeli és távoli jövõre vonatkozó jóslatadás. Igaz, fel lehet ugyan térképezni nagy vonalakban az életút alakulását is a horoszkóp alapján, de ezek az információk csak tendenciákat jelölnek, csak lehetõségek rejlenek bennük konkrét meghatározottságok nélkül, melyeken az egyén, a szülött, ahogy az asztrológusok mondják, ha irányítása alá tudja vonni azokat, szabad akarata szerint változtathat. Egy másik, nem személyre szóló vonatkozása ennek a tudománynak az ún. mundán asztrológia, amely nem egy ember jelleme, hanem valamilyen más szempont illetve megfontolás alapján vizsgálta a tér és idõ minõségét egy adott helyre vonatkozóan, többnyire egy közösség döntéseinek meghozatalában segédkezve. Ha ugyanis valaminek a végrehajtásában vagy megteremtésében a világban éppen jelenlevõ erõk nem mûködnek közre, nem segítenék azt, hanem ellene dolgoznának, ha ez egy kiemelkedõ jelentõségû esemény a közösség életére vonatkozóan, érdemes az idõpontot elhalasztani, és kivárni görög szóval a kairost, a kedvezõ pillanatot. Ezt az ókoriak más egyéb jeleket vizsgálva is figyelemmel kísérték. Sokkal nagyobb ugyanis az esélyünk a sikerre, ha jól idõzítünk és kivárjuk az alkalmas pillanatot, mint ha sürgetjük a dolgokat, ami a modern élet szinte minden megnyilvánulására jellemzõ. Urai akarunk lenni az idõnek, de nem úgy, hogy megismerjük minõségét; az hajt minket, hogy mennyiségileg birtokoljuk mindennek le akarjuk rövidíteni az idejét. Ez azonban óriási csapda, hiszen gépesített világunkban bezsúfolhatunk ugyan egy napunkba egy csomó mindent 10

11 tevékenységet, elfoglaltságot, programot és intéznivalókat csak éppen, ha nem tudjuk megélni a jelent, magát a pillanatot, mert már a következõ tennivalónk jár a fejünkben, az egész csak feszültséget és indulatot kelt bennünk, mert érezzük, hogy az adott pillanatot elszalasztottuk. Annak megéléséhez ugyanis elmélyülés, teljes mértékben való jelenlét szükséges, ami az állandó rohanásban egyszerûen lehetetlen. Kicsúszott tehát a kezünkbõl az idõ. Hogyan szerezhetnénk vajon vissza? Úgy, hogy visszatekintünk, milyen volt az ókori, de még a középkori ember viszonya is az idõhöz. Festina lente Lassan siess! így tartja egy római szállóige. Festinatio diaboli est A sietség az ördögtõl való mondja egy középkori latin mondás. A sietség ugyanis megrontja, megmérgezi a dolgokat. Az élmények, az átélt dolgok és a tevékenységek is felületessé, jelentéktelenné, értelmetlenné válnak általa. Esetleg eredménytelenséghez, kudarcokhoz is hozzásegít bennünket, de ez még a kisebb baj, mert talán így rájöhetünk, hogy nem ez a helyes út. Nagyobb gond akkor van, ha fékeveszett száguldásunkban sikert sikerre halmozunk, csak közben belül érezzük, hogy valami nincs rendben, valamit folyamatosan elrontunk, de nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi az. Vissza kellene zökkennünk a jelenbe, idõt hagyva magunknak, hogy olykor fellélegezzünk, nem gondolva semmire, nem aggódva és nem pörögve elõre. Ahogy az ókori ember is idõt szánt az imákra, az isteneknek végzett áldozatokra, sõt ezek köré szervezte ünnepeit, s a keresztények számára is a vasárnap a megpihenés, a szellemi világ felé való megnyílás napja, úgy nekünk, a modern kor gyermekeinek is minden nap egy rövid idõre meg kellene állnunk, s rá kellene csodálkoznunk, hogy voltaképpen milyen csodálatos is a teremtés. Ezek lennének számunkra a mindenséggel való egység percei, amikor átélhetnénk, hogy jelen vagyunk a világon, és minden, amit az élet nyújt a számunkra, rossz is, jó is, ajándék. Ajándék, hogy tanulhassunk, tapasztalatot szerezhessünk belõlük, s ezen tapasztalatokkal gazdagabban, bölcsebben folytathassuk utunkat. Az ismeretek szerzése önmagában 11

12 ugyanis kevés: ha nem építjük be egyéniségünkbe, döntéseinkbe, létezésünk, cselekedeteink módjába megszerzett tudásunkat, az értéktelenné válik információk üres, élettelen halmazává. Föltehetjük a kérdést: boldogabbá tették-e az emberiséget a technika és a tudomány vívmányai? A válasz egyértelmû nem. A kényelem és a jólét ugyanis még nem egyenlõ a boldogsággal. A modern kor hitevesztetté vált azzal, hogy a boldogságot materiális síkon keresi. Azt ugyanis csak az isteni felé való megnyílásban érheti el. SCHUON írja 3 : Amikor Isten kitaszíttatik a világból, az kõ- vagy jégsivataggá válik; megfosztatik élettõl és melegségtõl, és minden ember, aki még birtokolja az integrális Valóság érzékelését, visszautasítja, hogy ezt valóságnak tekintse. Mert ha a valóság kõbõl volna, egyáltalán nem lennének virágok vagy bármi szépség vagy kedvesség. Ugyanez áll a lélekre is. Távolítsd el a hitet, beleértve a hitnek azt az elemét is, ami a gnózis egyik részét alkotja, és a lélek erejét vesztetté, fagyossá, rideggé és megkeseredetté válik, vagy elmerül egy az emberi állapothoz méltatlan hedonizmusban. Persze az egyik nem zárja ki a másikat, mert a jégszívet, a «halott» szívet mindig vak szenvedélyek lepik el. Úgy vélem ez az antikvitás, de nem csak az antikvitás, hanem minden tradicionális kultúra tanulmányozásának jelentõsége korunkban: bizonyságot találhatunk bennük afelõl, hogy mi emberek elsõsorban szellemi-lelki létezõk vagyunk, s megnyilvánult világunk sem merül ki a puszta anyagban. Ellenkezõleg: az embert, a mikrokozmoszt, és a világot, a makrokozmoszt is a jóság, a szeretet és a fény táplálja, enélkül egy szempillantás alatt elpusztulnánk. S ha engedjük, hogy ez szabadon áramoljon bennünk, az kihat nemcsak ránk, de a világra is; ekkor jelenik meg a szépség: a természet, az ember teremtette környezet és a lélek szépsége. 3 2 SCHUON, Frithjof: Az emberi állapot gyökerei, Budapest 2001, Arcticus Kiadó, 117. o. 12

13 BEVEZETÉS PLÓTINOS ÚJRAFELFEDEZÉSE A RENESZÁNSZ ITÁLIÁBAN Teljes kiadású PLÓTINOS-másolatok már jóval Bizáncnak a törökök által való elfoglalása előtt, a XV. század elejétő l fogva keringtek Itáliában: egy Vicenza püspökének, egy másik a firenzei San Marco kolostor procurátorának tulajdonában 4, mely a jelenlegi Laurenziano 85, 15-ös kódex. Egy harmadikat GIOVANNI AURISPA hozott Bizáncból Bolognába további 237 kódexszel egyetemben, amely szintén Firenzébe került, s valószínű leg ez a mostani Laurenziano 87, 3-as, amelyre aztán FICINO jegyzi fel szövegjavításait, bár ez az azonosítás nem bizonyított. Mindenesetre az Enneades Firenzében már jelen volt, s egy további példány került PALLA STROZZI birtokába, aki ugyan Firenzében szerzi be e kódexet, 1462-ben azonban, számű zetésben hunyván el, a padovai Santa Giustina kolostorra hagyja egyéb kincseivel együtt. Tehát amikor JÓANNÉS ARGIROPULOS 1441-ben Palla Strozzi padovai házába költözik, hogy számára SIMPLIKIOS Physikakommentárjait másolja, a PLÓTINOS-kötet már ott van. Ez azért különösen fontos, mert amikor Argiropulos 1457-ben Firenzében tanítani kezd, plótinosi szövegeket használ fel előadásaiban. Egyszóval Plótinos iránt már jóval Ficino előtt, és tőle eltérő környezetben is felébredt az érdeklő dés. Jóannés Argiropulos pedig 4 GARIN, Eugenio, La cultura filosofica del Rinascimento italiano, Sansoni, 1961, o. 13

14 már Firenzében, a Laurenziano 87, 3-ról másolta azt a kódexet, amely a mai Párizsi görög 1970-es, méghozzá rendkívüli éleslátásról tanúskodó javításokkal. GARIN szerint a korábbi feltételezésekkel ellentétben nem Ficino szövegjavításai a korábbiak, hanem Argiropuloséi, hiszen Ficino csak 1480 után fog neki a plótinosi corpus latinra fordításának. Ezzel szemben a görög származású filológus firenzei oktató tevékenysége, a görög filozófia szerelmesei elő tt szabadon nyitva álló elő adásai nagyban hozzájárultak a Plótinos iránti érdeklődés megnövekedéséhez és széles körűvé válásához. Állítását azzal támasztja alá, hogy 1457-ben Marsilio Ficino még nem tudott olyan jól görögül, hogy filozófiai szövegeket olvasson, sőt Platóntól is csak a már meglev ő latin fordításokat ismerte, s korántsem a teljes életmű vet. Argiropulos pedig, jóllehet ARISTOTELÉSt adott el ő, lelkes csodálója volt platonistáknak. PLATÓNnak és a Kettőjük előtt Plótinos Enneásai felbukkanásának legelső korszakát MANUEL CHRYSOLORAS firenzei iskolája és az ő tanítványai fémjelzik, még a Velence és Bizánc közötti kapcsolatok árnyékában. E tanítványok között találhatók GIOVANNI AURISPA, NICCOLÒ NICCOLI, PIETRO EMILIANI, PALLA STROZZI és FRANCESCO BARBARO. A következ ő korszak kezdetét a Firenzei Zsinat valamint Konstantinápoly eleste jelzi. GEMISTÓN, BÉSSARIÓN és SCHOLARIOS trinitárius szellem ű felszólalásaikban a görög filozófusoktól vett érvekkel támogatták meg mondandójukat. Béssarión többször is idézi az V. Enneas 1. értekezését A három eredend ő valóságról (ðåñr ô í ôñé í Pñ éê í ðïóôüóåùí). A görög szövegmásolók pedig gyakran emlékeznek meg a Plótinos-szövegek végén hazájuk elveszítéséről, a fáradalmakról és a nélkülözésrő l, amelyet el kell szenvedniük. Miközben BÉSSARIÓN Velencét szeretné megtenni a görög bölcselkedés örökösének és végs ő menedékének, s az ő olvasatának nyomait viseli nemcsak számos példánya az Enneásoknak, hanem számos fontos florilégium is, az új művelődés számos követő je 14

15 fejedelmek, királyok és tudósok élnek az alkalommal, és megrendelik, illetve beszerzik a saját teljes PLÓTINOS-kézirataikat. Természetesen itt a Velence és Firenze közötti területrő l és a hozzájuk kapcsolódó kultúrkörökről van szó: a megrendelő k között találjuk FEDERICO DA MONTEFELTRÓT, MÁTYÁS királyt, Angliában pedig WILLIAM GROCYNt, ANGELO POLIZIANO tanítványát. Plótinos másolói a következőek: JÓANNÉS SKUTARIÓTÉS BÉSSARIÓN és a MEDICIEK (vagyis Ficino) számára, a görög DÁNIEL MONTEFELTRO számára, DÉMÉTRIOS TRIBÓLÉS pedig ismét BÉSSARIÓN ÉS MÁTYÁS példányait készítette el; valamint tudunk még APOSTOLISról és LIGIZOSról. Ficino keze nyomát nem csak két teljes kiadású Plótinoskéziraton találjuk meg, hanem jelentő snek mondható florilégiumokon is. Tudjuk, hogy GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA is rendelkezett egy teljes példánnyal, POLIZIANÓé pedig a jelenlegi Régeni görög 97-es, GIORGIO VALLÁé a mai Octobonianus 371-es. A magyarországi, Corvin Mátyás számára készített Plótinosról HUSZTI JÓZSEF és KLANICZAI TIBOR számolnak be részletesebben. 5 Ez a Corvina egyébként a jelenleg Münchenben őrzött Graecus 449-es. Beszédesek az elterjedést illet ő idő pontok is: 1460 körül hét Plótinos-kézirat talál gazdára, míg Ficino hatalmas munkájának, a kommentárokkal ellátott latin nyelv ű teljes fordításnak az 1492-ben nyomtatásban való megjelenése egyszerre jelzi a kéziratok korának végét, és a FICINO-féle PLÓTINOS két évszázados diadalának kezdetét. Jóllehet Plótinosnak az 1430-as évekre tehet ő első megjelenése Itáliában nem váltott ki nagyobb kulturális visszhangot, a Firenzei Zsinat után a bizánciak teoretikus vitáinak köszönhető en hatása egyre jelentősebb lett. fejt ki jelentős tevékenységet, BÉSSARIÓN a kódexekkel kapcsolatban GEMISTOS PLÉTHÓN pedig személyes varázsával izzítja fel még jobban az Itáliában felébredt érdeklő dést a platonista theológia iránt. Firenzében PLÉTHÓN az, aki COSIMO DE MEDICIt arra buzdítja: váljék egyfajta platonista megújulás 5 HUSZTI József, Tendenze platonizzanti alla corte di Mattia Corvino «Giornale Critico della Filosofia Italiana» XI, 1930, 1-37, , o. KLANICZAY Tibor: Mattia Corvino e l umanesimo italiano, Accademia Naz. Dei Lincei, Roma

16 előmozdítójává, tegye Firenzét egy újabb kori Platónopolisszá. Mindazáltal a döntõ lökést Plótinos megismeréséhez nem Pléthón vitái és nem az akkor még görögül nem tudó Marsilio Ficino adják meg, hanem egy szintén bizánci professzor, aki nagy hatással volt tanítványaira: JÓANNÉS ARGIROPULOS. Mint említettük, a Padovába számûzött Medici-ellenfél, PALLA STROZZI házát látogatta, aki ugyanolyan lelkes híve volt a görög tanulmányoknak, mint ellenségei. A bizánci mester 1457-ben kezdi meg a tanítást Firenzében, s ő is a Medici-ellenes körökben talál barátokra. Ennek a ténynek róható fel az a hallgatás, amely őt a Medici-pártiak részéről körülveszi. Az a csodálatos párhuzam pedig, mely szerint ARGIROPULOS ugyanazt a tevékenységet folytatta az ARISTOTELÉS-kutatásban (fordítások, antik forrásokra támaszkodó kommentárok), mint FICINO a platonizmuséban, túl lenyűgöz ő volt ahhoz, hogy ne tévessze meg a legélesebb szem ű kutatókat is, mint például HENRYt. PAUL KRISTELLER azonban kutatásai 6 alapján rámutat arra, hogy 1460-ban Ficino még igen messze állt attól, hogy alter Plato lehessen, ahogy ezt PAUL HENRY monumentális munkájában, az Études plotiniennes második kötetében feltételezi; hiszen csupán 1462-ben kapja COSIMO DE MEDICITŐ L a megbízást (a Careggiben lev ő villával egyetemben), hogy néhány görög kézirat birtokában magát a platonikus filozófiának szentelje. És csak 1463-ban fog hozzá a HERMÉS TRISMEGISTOS-szövegek, 64-ben pedig Platón tíz dialógusa fordításának. Ficino maga emlékezik meg erről a Plótinos- fordításához írott bevezetésében, s azt is megemlíti, hogy Cosimo, aki még éppen megéri a fentiek lefordítását, Plótinos latinra ültetésére 7 nem kérte őt fel, még ha esetleg szándékában állhatott is ez. Tehát a kódexek tanúságai szerint a HERMÉS-szövegek fordítását 1463 áprilisában fejezte be állapítja meg KRISTELLER és csak azután kezdett hozzá Platón párbeszédeihez; azaz FICINO platonizmusa valójában TRISMEGISTOS felfedezésével indul. A 6 KRISTELLER, Paul Oscar, Studies, 197.o. 7 FICINI Opera, Ex Officina Henricpetrina, Basileae 1576, II o. 16

17 hermetikus iratok fordítása példa nélküli népszerű ségre tett szert (mellesleg ez volt Ficino els ő nyomtatásban megjelent munkája): alig több, mint húsz év alatt hét kiadást ért meg. 8 ARGIROPULOShoz visszatérve, valójában neki és az ő t látogató körnek köszönhet ő az ötvenes évek Firenzéjében a görög bölcselet tanulmányozásának felvirágzása. Jóllehet a rendeletek ARISTOTELÉS kommentálását írják el ő neki, elő adásaiban gyakran védi meg PLATÓNt Aristotelés érveivel szemben, és számos alkalommal hivatkozik NUMÉNIOSra és PLÓTINOSra is. Bár a hivatalos oktatás keretein belül nem teheti, magánóráin többek között a Menónt olvassa tanítványaival, ahogy erről egyik hallgatója, PANDOLFINI élénk beszámolója tanúskodik. 9 PIER FILIPPO Az 1457-től 60-ig terjed ő időszak FICINO számára még a felkészülés, az érlelődés korszaka, tehát több mint valószín ű, hogy az akkor már híres ARGIROPULOS tanítása rá is hatással volt, s az nem hogy nem állt szemben, hanem elősegítette a PLÉTHÓN által javasolt platonista megújulást. S Plótinos megismerésének is Argiropulos volt az egyik f ő előmozdítója: szorgalmasan másolta az Enneadest, és kiválóan állította helyre annak szövegromlásait. Az egyik legbeszédesebb jele annak, hogy ebben az időszakban nem annyira Ficino, hanem Argiropulos lehetett alter Plotinus az, ahogyan a tizenkilenc éves ANGELO POLIZIANO megemlékezik görög tanáráról egyik epigrammájában. 10 Amennyire a szomjas szarvas örül a forrás hű s vizének [ ], amennyire a méhek a kert virágainak [ ], amennyire a cikázó fecskék a tavasznak, annyira örvend most a Múzsák minden követő je, és mi a legjobban, hogy hírül adták visszatértedet írja. A vers egy pontján a PORPHYRIOS Plótinos-életrajzában szerepl ő hexameterekbő l vett, a delphoi jósda által Plótinos lelkéről adott válaszban szerepl ő képet használja fel ARGIROPULOS jellemzésére: Te elméddel eloszlatod szemeink elő l a homályt és a ködöt. Most szerencsétlen bolyongunk 8 Az elsõ kiadás megjelenésének éve: Ld. GARIN id. műve o. 10 POLIZIANO, Epigrammi greci, ed. Ardizzoni, «La Nuova Italia», Firenze 1951, 9-11, o. 17

18 a meredek ösvényeken; és így vakon nem találhatjuk meg a helyes élet nagyív ű útját az emberi ostobaság és a pletykás tömeg közepette, ha te, atyánk, kézen fogva nem vezetsz bennünket az igaz útmutatások lámpásait meggyújtva. Az AMÉLIOS kérdésére (hogy hová jutott Plótinos lelke) adott delphoi válaszban mindez így szerepel: Még idelent, mikor egyre a lét vérszomjas erőit s mind a nehéz gyönyörök mocsarát kikerülni siettél, küzdve hab és hullám tetején oly gyakran a boldog lények a cél nem messzi tüzét feltárva üzentek. Tért hamis útra a lelked akár, mindegyre, hogy ismét Visszatalálj ama körbefutó örök égi körökhöz, õk, a haláltalanok fedték fel elõtted az isten útjait, és ragyogó sugarakkal üzentek a mennyből, csakhogy az éji homály fátyolszerü árnyain átláss. Súllyal a szellemedet nem igázta le álom egészen, ám ama fojtogató béklyót leszakítva magadról sok gyönyörű t láttál 11 Kifejezésbeli egyezés is igazolni látszik azt, hogy a delphoi hexameterek szolgáltak előkép gyanánt POLIZIANO verse számára: íüv âëåöüñùí P ëýí szerepel nála, PORPHYRIOSnál: Pëë Tñ Pð âëåöüñùí ðåôüóáò êëçðsäá âáñåsáí P ëýïò.... Összefoglalva tehát, nem FICINO volt az, aki elindította PLÓTINOS visszatérésének folyamatát, ő csupán 1460 után kapcsolódott be ebbe. Az Enneades fordításának megkezdése elõtt LUCRETIUSt kommentálta, az ORPHEUS, PYTHAGORAS és ZOROASTER követõitõl fennmaradt emlékeket tanulmányozta, magába szívta a hermetizmus eszméit, és latinra ültette Platón összes mûveit. 11 PORPHYRIOS, Plotini vita, 22. c sor. Ford.: Mezei Balázs. 18

19 Mindezekrõl õ maga emlékezik meg a Plótinos-fordítás elõszavában. PLATÓN műveit egyébként 62-ben kapja meg COSIMÓtól és ANGELO BENCITŐ L két kódexben; HERMÉS könyveit néhány hónap alatt lefordítja 63 elején, s ez év májusában már hozzáfog Platónhoz, az életm ű átültetését 69 táján fejezi be. A plótinosi-porphyriosi opus fordítása és kommentálása kései munkája: 84-ben kezdi el, és a fordítással 87 februárjára készen is van. Már csak a kommentálás maradt hátra, amit 90 augusztusára végez el. 12 Mindazonáltal nem vonható kétségbe az a tény, hogy FICINO már korábban is olvasta és tanulmányozta az Enneásokat. Kiderül ez abból, ahogyan PLÓTINOS tanításait a saját Theologia platonica-ja kidolgozásában felhasználja, melyet érlelő désének hosszú évei alatt, 69-tő l 82-ig állít össze. Plótinos teljes mértékben jelen van kisebb lélegzet ű írásaiban is, a levélként elküldött apróbb értekezésekben szintúgy, mint a platóni Lakomához írott kommentárjában ezt azonban később tárgyaljuk részletesebben. Ám csupán a 84-től 87- ig terjed ő időszak az, amikor az Enneasokon végzett munka végképp beszippantja. Teljesen átadja magát a fordításnak, nem válaszol többé a levelekre, semmi mással nem foglalkozik. A 80-as évek előtt PLÓTINOS neve FICINÓnál mindig másokéhoz kapcsolódik (így a Theologia platonica-ban is), mint a platóni tanítások áthagyományozóinak és továbbépítő inek egyike, mint a számos idegenbe szakadt akadémia egyikének vezető je a legtöbbször PROKLOShoz, NUMÉNIOShoz, HÉGÉSIAShoz társítva fordul el ő. Amikor végül a fordítás során a lehet ő legmélyebben megismerkedik PLÓTINOS tanításával, nála ez a tudás egy immár megszilárdult hermetista szemléletbe ágyazódik. Nem pusztán a Poimandresben foglalt szövegek eszméit teszi magáévá, hanem LULLUS és ARNALDO DI VILLANOVA kutatásait és tanait is, melyeket a Picatrix bonyolult szövedékében adnak tovább. Képzett asztrológussá válik, és foglalkozni kezd az alkímiával, mint olyan 12 KRISTELLER, Supplementum Ficinianum, I. CXXVI-CXXVIII, CLVII- CLIX. 19

20 beavatási áramlattal, amely az emberi szellem-lélek-test egységet magasabb létállapotok felé segíti. Mivel e tudományt, mely a hermetizmus része, mind a mai napig a legtöbben csak a XIX. század pozitivista beállításából ismerik, és így félreértve semmire sem becsülik, hadd ejtsünk errő l néhány szót. Ez egy jelbeszédben fogalmazó titkos szellemi, beavatásra irányuló hagyomány, voltaképpen az antik beavatási misztériumok valós értelmének megőrzője és átmentő je évszázadokon keresztül, mely az eretnekséggé nyilvánítás veszélyét kívánta elkerülni képes beszédével. A hermetista filozófusok között azonban megfogalmazásaik különböző ségének és eltéréseinek ellenére is nyílt titok volt, hogy miközben fémek transzmutációiról beszélnek, voltaképpen az ember szellemi és lelki állapotaira utalnak. Az arany elő állítása nem holmi alantas haszonszerzés céljából történ ő nevetséges kísérletezgetés ahogy ezt az említett beállítás nyomán ma már szinte mindenki elképzeli, hanem egy megvalósítandó szellemi állapot elérését jelenti. 13 Miközben az Enneadeshez készíti a kommentárokat, a következ ő szerzők fordításával is foglalkozik: JAMBLICHOSSZAL és PSELLOSSZAL egyrészről, PSEUDO-DIONYSIOS AREOPAGITÉSSZEL másrészről. A modern tudomány által a mai napig furcsállt mű vét, a De vita coelitus comparanda-t 89-ben, mint a IV. Enneas 3. könyvének argumentumát készíti el, amit az is bizonyít, hogy a 90- ben Ficino íródeákja, LUKAS által Careggiben másolt Plótinoskódexben 14 a IV, 3, 11 mellett ott szerepel a De vita harmadik könyve mint kommentár. Plótinos-magyarázatainak sorában felfeltűnnek az asztrológiai jelleg ű kifejtések, tehát az a PLÓTINOS, amelyet Európa a XVI. és a XVII. században FICINO révén megismer, a metafizikai irányultságot tekintve tele van ezoterikus elemekkel. Ez azonban nem áll annyira távol a lykopolisi filozófustól, amint azt GARIN állítja. 15 Jóllehet a kommentár valóban 13 Ld. BURCKHARDT, Titus, Alkímia világkép és szellemiség, Budapest 2000, Arcticus Kiadó, 175 o. 14 Ez a Laurentianus 82, Ld. id. műve o. 20

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA Javítási-értékelési útmutató 1. Sorolja korszakokhoz a következő filozófusokat! Írja a nevüket a megfelelő

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM

S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 79 83. IMREGH MÓNIKA HUMANIZMUS KONTRA SZAKRALITÁS? Két itáliai humanistáról fogok beszélni, két XV. századi filozófusról: Marsilio Ficinóról és Giovanni Pico della Mirandoláról.

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Függvények határértéke, folytonossága

Függvények határértéke, folytonossága Függvények határértéke, folytonossága 25. február 22.. Alapfeladatok. Feladat: Határozzuk meg az f() = 23 4 5 3 + 9 a végtelenben és a mínusz végtelenben! függvény határértékét Megoldás: Vizsgáljuk el

Részletesebben

Az üzletrész-átruházási szerződésről

Az üzletrész-átruházási szerződésről Pintér Attila Az üzletrész-átruházási szerződésről 1. Bevezetés A napi gyakorlatban számtalanszor kötnek a felek üzletrész-adásvételi szerződést, jogviszonyukra pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA?

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA 2014-15. I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS 2014. SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA - A BÖLCSESSÉG SZERETETE NEM A BIRTOKLÁSA, HANEM CSAK A SZERETETE. MIT JELENT ITT A BÖLCSESSÉG? 1. SZENT

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Aquinói Szent Tamás a filozófiatörténetnek egy izgalmas korában élt. A tizenkettedik

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Jelentése. codex = fatábla (latin)

Jelentése. codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Kézzel írott középkori könyv, amely a 4. században jelent meg. Ám a 11. századig nem volt papír! Csak pergamenre írták, mert papirusz

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó írásbeli dolgozatok készítéséhez 2005. S Z O L N O K Összeállította: Fülöp Tamás főiskolai adjunktus Átdolgozta: Mészáros Ádám tanársegéd Konzulens és lektor Dr. Kacsirek

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 21. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. Írja a megfelelő

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében.

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében. Pressing Lajos M A BOLDOGSÁG MINT MISZTÉRIUM A boldogság emlék* élyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1 Arra kértek, hogy a mai estén a boldogságról beszéljek Önöknek. Én azonban nem kívánok arról szólni,

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 20. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános útmutató Az A vizsgarész

Részletesebben

EUKLIDÉSZ ÉS BOLYAI PÁRHUZAMOSAI: A GÖRÖG ÉS A MODERN TRAGIKUM SZIMBÓLUMAI

EUKLIDÉSZ ÉS BOLYAI PÁRHUZAMOSAI: A GÖRÖG ÉS A MODERN TRAGIKUM SZIMBÓLUMAI EUKLIDÉSZ ÉS BOLYAI PÁRHUZAMOSAI: A GÖRÖG ÉS A MODERN TRAGIKUM SZIMBÓLUMAI 37 I. Az egyéniség forradalma a pythagoreus hagyományon belül 1. Euklidész és Bolyaiék közös alapfeltevése: a végtelenített egyenes,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14.

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14. Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Mátrixetika Etika tantárgy Dr. Kollár József 2009.02.14. A karteziánus szkeptikus érvei közül a két legismertebb az álom- és a démonargumentum. A démon által

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

megtanultam, hogyan jön létre a hit

megtanultam, hogyan jön létre a hit megtanultam, hogyan jön létre a hit Miskolc, 2011 FAITH TO LIVE BY Originally published in English by Derek Prince Ministries, Charlotte, USA - under the title: FAITH TO LIVE BY, ISBN 0-89283-042-5 Copyright

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

AZ ÁLLATÖVI JEGYEK. A zodiákus

AZ ÁLLATÖVI JEGYEK. A zodiákus AZ ÁLLATÖVI JEGYEK 12 állatöv jegy található a mi asztrológiánkban, amit nyugati asztrológiaként is emlegetnek és a gyökerei a babiloniak -ig nyúlnak vissza. A zodiákus Ahhoz, hogy erről a témáról beszélni

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához A lakásszövetkezetek törvényes működésének elengedhetetlen feltétele a tisztségviselők szabályszerű választása. Az alábbiakban áttekintjük

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. március 24-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 18. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános útmutató Az A vizsgarész

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án, a 128. ülésén tárgyalta az 1920. június 4-én Trianonban aláírt "Magyar Békeszerződésről szóló

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Könyvember; könyv és ember

Könyvember; könyv és ember Könyvember; könyv és ember Havasréti József: Szerb Antal, Bp., Magvető, 2013, 728 l. Lassanként szállóigévé válik (bölcsész) baráti körömben: monográfiát kéne írni, micsoda kihívás, milyen hálás műfaj.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015.

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. (El találkozik a Ká-jával) kicsit fura kicsit nem de ez itt az életem de ez itt az állatom nem tudom csak állítom de talán így is megáll mint

Részletesebben

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Az alkotásnak három létállapotát különböztetem meg: a prenatálist, az intermediálist, és a posztnatálist, azt, amikor a mű napvilágra kerül. Mielőtt részletesen foglalkoznék

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Q IRODALOM G * Bessenyei György mint ref. főconsistoriumi titkár. Irta: Zoványi Jenő. Sárospatak, 1909. 8-rétű 42 lap. Ára: K. 2. Zoványi füzete különlenyomat egy nagyobb müvéből, mely a magyarországi

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Egyensúly holisztikus nézőpontból

Egyensúly holisztikus nézőpontból Egyensúly holisztikus nézőpontból Bokorünnep 2017. február 25. Összeállította: Faragóné Bircsák Márta Bevezető kisfilm linkje: https://www.youtube.com/watch?v=jsdgaqo4ssk&feature=youtu.be Témák 1. Az egyensúly

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Haász Gabriella. Babits Mihály és a San Remo-díj. Témavezető: Prof. emer. Dr. Sipos Lajos CSc. habil.

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Haász Gabriella. Babits Mihály és a San Remo-díj. Témavezető: Prof. emer. Dr. Sipos Lajos CSc. habil. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Haász Gabriella Babits Mihály és a San Remo-díj Témavezető: Prof. emer. Dr. Sipos Lajos CSc. habil. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi

Részletesebben

Logikai programozás ADMINISZTRATÍV KÉRDÉSEK KÖVETELMÉNYRENDSZER FŐBB PONTOK NÉHÁNY BIZTATÓ SZÓ

Logikai programozás ADMINISZTRATÍV KÉRDÉSEK KÖVETELMÉNYRENDSZER FŐBB PONTOK NÉHÁNY BIZTATÓ SZÓ Logikai programozás ADMINISZTRATÍV KÉRDÉSEK Bármilyen kérdéssel (akár tananyag, akár nem), örömmel, bánattal: achs.agnes@gmail.com (Ha két napon belül nem válaszolok, akkor kérek egy figyelmeztető levelet.

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 50 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok. Hautzinger Zoltán. PhD értekezés tézisei

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok. Hautzinger Zoltán. PhD értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok Hautzinger Zoltán A katonai büntetıjog rendszere, a katonai büntetıeljárás fejlesztési lehetıségei PhD értekezés tézisei

Részletesebben

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás)

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás) 14. Rák (Rosszindulatú sejtburjánzás) A rák megértéséhez különösen fontos az analóg gondolkodás. Tudatosítanunk kell azt a tényt, hogy az általunk észlelt vagy definiált teljességek (egység az egységek

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS KALÁSZ MÁRTON Porta Orientis Két kiállítás Bécsben Bécs Hugo von Hofmannstahl meghatározása szerint mindenkor: Porta Orientis. Hofmannstahl e véleményét gesztusnak szánja szülővárosa iránt; amint mások,

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1.

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. 4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: János evangéliumának magyarázata II., Kálvin Kiadó, Budapest, 2011, Bolyki János:

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A csend - Pilinszky János költészetében

A csend - Pilinszky János költészetében Törzstér 2205 Lőrinczi Ágnes A csend - Pilinszky János költészetében A költő munkájának legalább akkora része a csönd és a hallgatás, mint a megnyilatkozás. Csakhogy többféle csönd, többféle hallgatás

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben