I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja"

Átírás

1 1 Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8./2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról (egységes szerkezetben) Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)18. (1)-(2) és (5) bekezdésében, a 21. (1) bekezdésében, a 131. (1) bekezdésében, a 148. (7) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, a 10. (1) bekezdésében, a 25. (3) bekezdésében, a 26. -ban, a 32. (1) bekezdés b) pontjában, a 32. (3) bekezdésében, a 38. (9) bekezdésében,a 43/B. (1) bekezdésében, a 45. (1) bekezdésében, a 46. (1) bekezdésében, az 50. (3)bekezdésében, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 19. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságnak megfelelően meghatározza a pénzbeli és természetben biztosítható szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, igénybevételének módját, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. 2. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a) a Gyvt.-ben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások esetén a Gyvt. 4. (1) bekezdés a)-b) pontjában, b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az a) pontban foglaltakon túlmenően a Gyvt. 4. (2) bekezdésében, c) az Szt.-ben meghatározott szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások tekintetében az Szt. 3. (3) bekezdésében meghatározott személyekre, feltéve, hogy Nagyacsád község közigazgatási területén lakcímmel rendelkeznek,valamint d) az Szt. 3. (1)-(2) bekezdésében és az Szt. 6. -ában meghatározott személyekre.

2 2 3. Eljárási rendelkezések 3. (1) Az ellátások iránti kérelmet az év bármely munkanapján a Polgármesteri Hivatalban (Nagyacsád, Deák F. u. 1-3.), ügyfélfogadási időben lehet benyújtani. A kérelem postai küldeményként a Polgármesteri Hivatal címére (8521 Nagyacsád, Deák F. u. 1-3.) is feladható. (2) Az ellátásokat a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre álló, vagy a honlapról letöltött formanyomtatványon is lehet kérelmezni. 4. (1) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátásokat ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik a kérelmező lakcímére kell utalni. Ettől eltérően kérelemre a rendszeres ellátás bankszámlára is utalható. (2) Házipénztárból csak a jogerősen megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és átmeneti segélyt lehet kifizetni abban az esetben, ha a támogatás a 9. (3) bekezdésében meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet miatt kerül megállapításra. 5. (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül benyújtott kérelemre a körjegyző vagy a polgármester a hatáskörébe tartozó ellátásokra vonatkozóan a megtérítés összegét a) részletekben fizetteti meg, ha a kötelezett aa) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem éri el, vagy ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem éri el; b) csökkenti, ha a kötelezett ba) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-t nem éri el, vagy bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem éri el; c) elengedi, ha a kötelezett ca) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem éri el, vagy cb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el. (2) A részletfizetés legfeljebb hat havi időtartamra engedélyezhető. (3) A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a fizetési kötelezettség 60 %-át. A fennmaradó részösszegre részletfizetés engedélyezhető, melynek időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot.

3 3 6. (1) Az e rendeletben foglalt ellátások iránti kérelemhez a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben, illetve a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben meghatározott igazolásokon túl csatolni kell: a) a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó jövedelmekről, valamint a kapott gyermektartásdíjról, egyéb, szerződés alapján járó tartásdíjról, életjáradékról, az Szt. 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátásokról, a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény által szabályozott családtámogatási ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított nettó összegről a kifizető igazolását vagy a folyósítási szelvényt, nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított nyugdíjösszesítőt és nyugdíjszelvényt, kivéve ha az ellátás a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vállalkozásból, őstermelői tevékenységből amennyiben adóbevallásra kötelezett származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző évben szerzett jövedelemről és a jövedelmet csökkentő elismert költségekről és a befizetési kötelezettségekről az APEH által kiállított igazolást, kivéve ha a vállalkozás, őstermelői tevékenység a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt, c) közoktatási vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató személy ösztöndíjáról, tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról, valamint a szociális és egyéb juttatásairól az intézmény igazolását, d) a fizetett, levont gyermektartásdíjról da) a kifizető igazolását, db) a postai feladóvevényt, dc) a jogosult átvételi elismervényét, dd) a jogosult nyilatkozatát a kapott gyermektartásdíj összegéről, vagy de) az önálló bírósági végrehajtó igazolását, e) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszerességgel járó jövedelem megszűnéséről az okiratot, f) vállalkozási, őstermelői tevékenység megszűnéséről az illetékes hatóság határozatát, társas vállalkozás esetén a cégbíróság döntését a cégjegyzékből való törlésről. (2) A jövedelemmel nem rendelkező, nem tanköteles, közoktatási vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytató, aktív korú személy részéről csatolni kell az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, annak nyilvántartásában regisztrált álláskeresőként szerepel. (4) Csatolni kell a gyermek elhelyezés, illetve a gyámrendelés tárgyában hozott határozatot, a gyermektartásdíjról szóló jogerős bírósági ítéletet, egyezséget jóváhagyó bírósági végzést. (5) Sürgős szükség esetén- ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják- a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett.

4 4 E rendelet végrehajtása során az Szt. 4. (1) bekezdésében, valamint a Gyvt. 5. -ában meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az átmeneti segély, az aktív korúak ellátása, a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátásra való jogosultság, az ápolási díj iránti kérelmek elbírálása során a kérelmező lakásán környezettanulmányt kell készíteni. (2) A környezettanulmány mellőzhető, ha a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már készült környezettanulmány, kivéve ha a kérelmező körülményeiben időközben változás következett be. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, beiskolázási támogatás, utazási támogatás, gyermekszületési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély, a temetési segély, iránti kérelmek elbírálása a polgármester hatásköre. (4) Az Szt. 43/B. alapján az ápolási díjjal kapcsolatos hatáskört a körjegyző gyakorolja. II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások 4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 9. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kell megállapítani a gyermeknek, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A rendkívüli élethelyzetről szóló igazolást (pl. orvosi igazolás, rendőrségi jegyzőkönyv, társadalombiztosítási szerv igazolása, bírósági végzés, díjhátralékról szóló igazolás) a kérelemhez csatolni kell. (2) Létfenntartási gondoknak tekintendő különösen: a) a megfelelő élelmezés hiánya, b) a lakhatás elvesztésének veszélye, c) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye, d) a megfelelő ruházkodás hiánya, vagy e) ha a család anyagi erőforrásai nem elegendőek a szükséges tanszer, tankönyv, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megvásárlására. (3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen, ha a kérelmező családjában a) tartós betegség, vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés következett be és egyszeri kiadásra kényszerülnek, b) elemi kár, vagy baleset következett be, vagy bűncselekmény áldozatává váltak, c) lakásfenntartási támogatásra nem jogosultak, de a lakásfenntartási költségek megfizetésére nem képesek és emiatt hátralékuk keletkezett, d) méltányossági alapon közgyógyellátási igazolványra nem jogosultak, de a gyógyszerköltséget nem képesek viselni,

5 5 e) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, f) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek iskoláztatásáról gondoskodnak. (4) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban kell részesíteni az (1)-(3) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása esetén a gyermeket, ha a) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 140 %-ának 100 forintra kerekített összegét, b) a gyermeket egyedül nevelő törvényes képviselő jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 150 %-ának 100 forintra kerekített összegét nem haladja meg. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként a) család esetében aa) 1 gyermek részére forint ab) 2 gyermek részére forint ac) 3 gyermek részére forint, majd minden további gyermek vonatkozásában az összeg forinttal emelkedik, de nem haladhatja meg a forintot. b) gyermeket egyedül nevelő törvényes képviselő esetében ba) 1 gyermek részére forint bb) 2 gyermek részére forint bc) 3 gyermek részére forint, majd minden további gyermek vonatkozásában az összeg forinttal emelkedik, de nem haladhatja meg a forintot. (6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formája lehet készpénz, vásárlási utalvány, vagy szolgáltatás térítési díjának átvállalása. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában kell biztosítani különösen védelembe vett gyermek esetében, ha a család életvitelének, a törvényes képviselő magatartásának ismeretében félő, hogy a pénzbeli támogatást nem a kérelemben megjelölt célra fordítják. 5. Beiskolázási támogatás 10. (1) Az általános iskolai, középiskolai és felsőfokú oktatásban részt vevő, tanévet kezdő gyermeket nevelő családok támogatásra jogosultak. (2) A pénzellátás feltétele, hogy a gyermek általános iskolában, középiskolában, felsőfokú oktatási intézményben tanévre beiratkozzon, arról iskolalátogatási igazolást mutasson be, jövedelmi helyzetet a Képviselő-testület nem határoz meg. (3) Az ellátás összege: általános iskolásoknál: Ft/gyermek, középiskolásoknál: Ft/gyermek, felsőfokú oktatási intézményben tanulóknál: 6.000Ft/gyermek. (4) Az ellátás az önkormányzattal szerződésben álló nevelési közoktatási intézménybe járó gyermeke részére természetben is nyújtható, különös tekintettel a gyermek tankönyvvel való ellátása érdekében annak összeghatáráig.

6 6 6. Gyermekszületési támogatás 11. (1) Egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra jogosult minden olyan újszülött gyermek, akinek mindkét szülője Nagyacsádon állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen, állandó jelleggel a gyermek születésének időpontjában a község területén tartózkodnak, szociális, jövedelmi helyzettől függetlenül. (2) A támogatás kérelem alapján adható, a kérelmet a gyermek szülője terjesztheti elő. (3) A kérelem a gyermek születésétől számított 30 napon belül terjeszthető elő. (4) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyát, TAJ kártyát, a kérelmet benyújtó szülő (törvényes képviselő) személyi igazolványát, lakcímkártyát, TAJ kártyát. (5) A támogatás összege: a.) egy újszülött gyermek esetében Ft b.) kettő újszülött gyermek esetében Ft c.) minden további újszülött gyermek esetében az összeg további forinttal emelkedik gyermekenként. 7. Utazási támogatás 12. (1) A Pápára, illetve Nemesgörzsönybe járó, általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók helyközi utazásra jogosító, Bakony Volán Zrt. autóbuszjáratain érvényes bérletét az önkormányzat ingyenesen biztosítja. (2) Az érvényes utazásra jogosító bérletek átvétele, illetve az érvénytelen bérletek leadása minden hónap elején a Polgármesteri Hivatalban történik, előre meghirdetett időpontokban. (3) Nem jogosult az ingyenes bérlet átvételére, aki a meghirdetett időpontban nem veszi át azt. III. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások 8. Aktív korúak ellátása 13. (1) 3Az Szt. 37. (1) bekezdés b)-c) pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt az Szt. 37/A. (1)-(2) bekezdése és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés d) pontja szerint köteles együttműködni a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával.

7 7 (2) A rendszeres szociális segély folyósításának feltétele az együttműködési kötelezettség, melynek keretében az ellátásban részesülő a) a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba vételét kéri a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál. (továbbiakban: Szolgálat) b) részt vesz a beilleszkedést segítő program kidolgozásában, melyről írásbeli megállapodást köt a Szolgálattal c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, d) rendszeresen kapcsolatot tart a Szolgálattal, e) részt vesz az egyéni képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson, illetve a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban és f) részt vesz a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatáson, képzésben (különös tekintettel az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére). (3) A Szolgálat által szervezett beilleszkedést segítő programok típusai: a) az egyéni tanácsadás, illetve esetkezelésen belül: személyes megerősítést, álláskeresési készségek kezelését, képzésbe eljuttatást, mentálhigiénés tanácsadást, szociális problémák kezelését biztosító programok, b) az 55. életévét betöltöttek esetén az egészséges és kiegyensúlyozott időskorra, a családi teendők ellátására felkészítő programok, c) a 14. éven aluli kiskorúakat nevelők esetén a gyermekgondozási és háztartási teendők ellátását, a gyermeknevelés melletti tanulást segítő programok. (4) Az együttműködési kötelezettségét a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt megszegi, ha a (2) bekezdésben foglaltaknak, neki felróhatóan, két éven belül ismételten nem tesz eleget. (5) A megjelenési kötelezettség elmulasztása esetén csak házi-, vagy szakorvosi igazolást lehet elfogadni. (6) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás iránti kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja az Szt ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani, melynek érdekében a) az általa lakott lakást vagy házat higiénikus állapotban tartja és folyamatosan biztosítja tisztán tartását és takarítását, b) gondoskodik használatra alkalmas állapotú illemhelyről, azt rendeltetésszerűen használja és rendszeresen takarítja, fertőtleníti, c) az ingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja és d) a települési hulladék gyűjtésével kapcsolatban a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat, valamint a környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben az ingatlan tulajdonosra vonatkozó kötelezettségeket, továbbá a parlagfű és egyéb allergén gyomok visszaszorításának szabályait maradéktalanul betartja. (7) A körjegyző a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtását, valamint a felülvizsgálati eljárás megindítását követő 15 napon belül helyszíni környezettanulmány során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.

8 8 (8) Ha a kérelmező, vagy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete a (6) bekezdésben foglalt bármelyik feltételnek vagy feltételeknek nem felel meg, a jegyző ötnapos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, vagy az ellátás jogosultját a kifogásolt hiányosság vagy hiányosságok felszámolására, amelynek teljesítéséről helyszíni szemlén győződik meg. (9) Amennyiben a kérelmező, valamint az ellátás jogosultja a lakókörnyezet rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, részére foglalkoztatást helyettesítő támogatás nem állapítható meg, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságát és a támogatás folyósítását meg kell szüntetni. 9. Lakásfenntartási támogatás 14. (1) Önkormányzati lakásfenntartási támogatásban részesíthető az a személy, aki lakással vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik és abban lakik. Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói ítélettel megosztott lakás lakrészeit. (2) Nem részesülhet önkormányzati lakásfenntartási támogatásban az a személy, aki kizárólagos tulajdonát vagy bérletét képező lakást nem használja, kivéve, ha gyógykezelés alatt áll vagy tulajdoni illetőségét más személy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog alapján használja. Nem adható támogatás annak, aki lakás hasznosításból származó jövedelemmel rendelkezik. Nem adható támogatás annak sem, akinek az ellátását az önkormányzat átmeneti, vagy tartós elhelyezést nyújtó intézményben biztosítja. (3) Önkormányzati lakásfenntartási támogatást abban az esetben kell megállapítani, ha a háztartásban az Szt. 38. (2a) bekezdés szerinti egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá a lakásfenntartás indokolt költsége eléri, vagy meghaladja a háztartás egy fogyasztási egységre számított havi jövedelmének 20%-át, egyedül élő esetében a 15 %-át. (4)A lakásfenntartás indokolt költsége az Szt. 38. (4) bekezdésében elismert lakásnagyság és az egy főre jutó elismert költség szorzata. Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás megállapításánál az egy négyzetméterre jutó elismert költség 475 Ft. (5) Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás havi összege Ft. (6) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 6. (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakon túlmenően a kérelmezőnek csatolnia kell a) az általa lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség nagyságát igazoló iratot. Ezek lehetnek: adásvételi szerződés, bérleti szerződés, tulajdoni lap másolat, bérlő vagy albérlő esetében a bérleti vagy albérleti szerződés, szívességi lakáshasználat esetén az arra feljogosító lakáshasználati szerződést, amely igazolja, hogy a lakás fenntartásának költségeit kérelmező fizeti.

9 9 10. A lakásfenntartási támogatás megállapításának, folyósításának és megszüntetésének közös szabályai 15. (1) Az önkormányzati lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. (2) Annak a kérelmezőnek, aki a kérelmet már megállapított jogosultságának lejárta előtt nyújtja be, csak a lejáratot követően lehet az új jogosultságot megállapítani. (3) Meg kell szüntetni annak a személynek a lakásfenntartási támogatását a) aki ezt kéri, b) aki abból a lakásból amelyre a támogatást kapja, kiköltözött vagy c) akinek az e rendeletben megállapított jogosultság feltételei megszűnnek. (4)Közüzemi díj-, bérleti díj-, hátralék esetén a lakásfenntartási támogatás kizárólag természetbeni juttatásként állapítható meg. Ebben az esetben a támogatás összegét a közüzemi szolgáltató, a bérbeadó számlájára kell utalni. Amennyiben a támogatásra jogosultnak többfelé is tartozása áll fenn, úgy kérelmére a támogatás összege megosztva is utalható. 11. Ápolási díj 16. (1) Az Szt. 43/B. -ban foglaltakra tekintettel, ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: a) az ápolt tartását, gondozását, ellátását szerződésben nem vállalták, b) az ápoló munkaviszonnyal rendelkezik és hozzátartozójának ápolása céljából fizetés nélküli szabadságot engedélyeztek részére, vagy munkaviszonyát azért kellett megszüntetnie, mert ápolás céljából a munkáltató nem engedélyezte a fizetés nélküli szabadságot, vagy teljes munkaidős foglalkoztatását azért kérte 4 órára csökkenteni, hogy hozzátartozója ápolását el tudja látni, c) nincs az ápolásra szoruló személlyel közös háztartásban együtt élő olyan közeli hozzátartozó, aki az ápolási feladatot elláthatná, d) az ápoló családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, e) az ápoló és az ápolt közös lakásban, de legalább mindketten Nagyacsád község közigazgatási területén élnek életvitelszerűen. (2) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg a) 80 %-a, ha az ápoló keresőtevékenységet folytat és munkaideje az otthon történő munkavégzés kivételével a napi 4 órát nem haladja meg, b) 110 %-a 100 forintra kerekítve, amennyiben ba) az ápoló kettő, vagy több ápolásra, gondozásra szoruló személyt lát el, vagy bb) az ápoló fizetés nélküli szabadságot vett igénybe hozzátartozója ápolása céljából, c) 100 %-a az a)-b) pontokba nem tartozó esetekben. (3) Az ápolási díj iránti kérelemhez az Szt ában meghatározottakon túl mellékelni kell a) az ápoló családjában élők jövedelem igazolását,

10 10 b) fizetés nélküli szabadságról szóló munkáltatói engedélyt, vagy az elutasítást tartalmazó döntést, c) az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelmező részesül-e pénzellátásban, d) a rendszeres pénzellátásra vonatkozó hivatalos igazolást. (4) Az ápolási díjat a Szt ának rendelkezésein túl meg kell szüntetni akkor is, ha a) az e rendeletben foglaltak már nem állnak fenn b) az ápoló, vagy az ápolt ezt kéri, c) a jogosultság felülvizsgálata során az ápoló nem működik együtt a körjegyzővel. (5) Az ápolási díjra való jogosultság felülvizsgálatának eredményéről határozatot kell hozni. 12. Átmeneti segély 17. (1) Átmeneti segélyben részesülhet évente egy alkalommal az a személy, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy egyéb okból tartósan, vagy átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd és helyzetén más módon nem lehet segíteni. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzeten a 9. (3) bekezdésében meghatározottakat kell érteni. (2) A kérelmező akkor tekinthető létfenntartási gondokkal küzdőnek, ha a) egyedül élőként az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ának 100 forintra kerekített összegét, b) közös lakásban együtt élő hozzátartozóként az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-ának 100 forintra kerekített összegét nem haladja meg. (3)Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: a./ nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére; b./ gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal; c./ tartós ( egy hónapot meghaladó ) táppénzes állomány esetén; d./ elemi kár, baleset esetén; e./ egyedülálló ellátatlan személy részére; f./ lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, de a költségek megfizetésére nem képes; g./ egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén. (4) Az átmeneti segély alkalmankénti összege a) megélhetési és gyógyszerköltségek biztosítására forint b) lakhatási feltételek biztosítására forint Az egy évben kifizetett segély összege nem haladhatja meg ezen összegek kétszeresét. (5) Ha a családban kiskorú gyermeket nevelnek a gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kell megállapítani. Amennyiben a kérelmező családjában rendkívüli esemény következett be, a polgármester az összes körülmény mérlegelésével az e rendeletben foglaltaktól eltérő összegű átmeneti segélyt vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg. (6) Az átmeneti segélyt készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában (vásárlási utalvány, közüzemi díj tartozás közvetlen átutalása a szolgáltató szervezet felé, tüzelő) lehet megállapítani.

11 Temetési segély 18. (1) Temetési segélyt az elhalálozást követő 3 hónapon belül kell benyújtani, az ezt követően benyújtott kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. A kérelemhez mellékelni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 32. (1) bekezdésében foglaltakon túl az eltemettető családjának jövedelemigazolását. (2) Temetési segély annak állapítható meg akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén 450 %-át. (3) A temetési segély összege Ft, azonban nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10 %-nál, de annak teljes összegét is elérheti, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek, vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. (4) A helyben szokásos temetési költség a mindenkori öregségi nyugdíjminimum négyszerese. (5) A képviselő-testület az Szt. 46. /1/ bekezdésében biztosított hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (6) Az Szt. 46. (2) bekezdésében foglaltakon túl nem állapítható meg temetési segély a) ha az elhunyt olyan életbiztosítással rendelkezett, melynek kedvezményezettje az eltemettető és a biztosítás összege meghaladja a temetés költségét, vagy b) annak, aki az elhunyt eltemettetését szerződésben vállalta. IV. Fejezet Szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátások 14. Közgyógyellátás 19. Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot kell megállapítani annak a szociálisan rászorult személynek, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 240 %-át, feltéve, hogy közgyógyellátásra az Szt. 50. (1)-(2) bekezdése alapján nem jogosult.

12 12 V. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 20. (1) Az Szt. alapján Nagyacsád község Önkormányzata a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat biztosítja: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés. (2) Nagyacsád község Önkormányzata az alapszolgáltatási hatásköreit a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja. - Az étkeztetést a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás keretében; (3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vétele önkéntes. A kérelmeket a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint kell benyújtani. 15. Étkeztetés 21. (1) Étkezés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a./ koruk, b./ egészségi állapotuk, c./ fogyatékosságuk, d./ pszichikai betegségük, e./ szenvedélybetegségük, f./ hajléktalanságuk miatt. (2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 2,5-7 éves, illetve 80 év feletti. (3)Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgáskorlátozottsága, krónikus, akut, vagy egyéb betegsége miatt, a háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. (4) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. (5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki az Szt. alapján hajléktalannak minősül.

13 13 16.Térítési díj 22. Az egyes ellátásokért, a szociális törvény 115/A. -ában meghatározottak kivételével a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével terítési díjat kell fizetni, melynek összegét külön rendelet határozza meg. VI. Fejezet Szociálpolitikai kerekasztal 23. (1)A képviselő-testület az Szt. 58/B. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szociálpolitikai kerekasztalt működtet, melynek feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott célkitűzések, feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén. (2) A szociálpolitikai kerekasztal vezetője a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás szakmai vezetője. (3) A kerekasztal tagjai ( a képviselő-testület felkérésére ): - Kemeneshőgyész község Alpolgármestere, - Kemenesszentpéter község Alpolgármestere, - Malomsok község Alpolgármestere, - Marcaltő község Alpolgármestere, - Mihályháza község Alpolgármestere, - Nagyacsád község Alpolgármestere, - Kemeneshőgyész Kemenesszentpéter Mihályháza községek Körjegyzője - Marcaltő Malomsok községek Körjegyzője - Nemesgörzsöny-Magyargencs-Nagyacsád Községek Körjegyzője

14 14 VII. Fejezet Záró rendelkezések 24. (1) Ez a rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. (3) Hatályát veszti Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2010. (II. 17.) számú rendelete, valamint a gyermekszületés esetén adományozható, vissza nem térítendő támogatásról szóló, 3/2007.(II.21.) számú rendelete. Nagyacsád, augusztus 25. Pillerné dr. Raksányi Ildikó polgármester Süle Gáborné mb. jegyző Záradék: Jelen rendelet szeptember 01-én kihirdetésre került. Nagyacsád, szeptember 01. Süle Gáborné Mb. jegyző

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2011.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról BEVEZETŐ RÉSZ Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya TERVEZET Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Vál Község

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Vasalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben