Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS"

Átírás

1 Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS az egyes egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházkc 1885-dik évi népesedési-, iskolai, vagyoni- stb. ügyeiről. NÉPINGÁSI KIMUTATÁS az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1885-dik évről. Egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek cu u s * i5 1 B N w alti m Egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek tsd *J «s s\ V.-hunyadi egyházm. Gyulafehérvári Erdővidéki Sepsii egyházm ! Nagy-enyedi Orbai? Kolozsvári Kezdi Kolozs-kalotai * Szilágyi Deési # egyhközségben * Deézsi Nagy-enyedi Széki Fogarasi Nagy-sajói Ilyefalvi, Görgényi Sepsi-sz.-györgyi Marosi Szászvárosi 16 r Küküllői Sz.-udvarhelyi Nagy-szebeni Kézdi-vásárhelyi Udvarhelyszéki Marosvásárhelyi Összesen Jegyzés: A szülöttek száma (13884) 4008-czal múlja felül, a meghaltakét (9876). KIMT7T ATÁS az erdélyi ev. ref. egyházkerületben a tankötelesek, tanulók és a felekezeti iskolák számáról 1885-ben. <D ^O :S N m alt 1 J3 60 <X> s Egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek 1 _M Ö " H * lók c 03 EH s ú Íj" Egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek tí o5 cö " EH ** lók g03 EH - :í 1» V.-hunyadi egyházmgy. Gyulafehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai Szilágyi Deézsi Széki Nagy-sajói Görgényi Marosi Küküllői Nagy-szebeni Udvarhelyszéki Jegyzés; A tanulók száma (36979) a ??? Erdővidéki Sepsii Orbai egyhmegye Kezdi * * * Deézsi egyházközség Nagy-enyedi Fogarasi Ilyefalvi,. Sepsi-szt-györgyi Szászvárosi,. Székely-udvarhelyi Kézdi-Sásárhelyi Maros-vásárhelyi Összesen.' tankötelesekének (40856) b Ö97tí E»0%-á1E teszi, « y

2 Egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek Vajda-hunyadi egyhmegye Gyulafehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai Szilágy-szolnoki Deézsi Széki Nagy-sajói Görgényi Marosi Küküllői Nagy-szebeni Udvarhelyszéki a vallás változtatásról 1885-ben a s Egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek o ÖL g 3 Erdővidéki egyházmegye Sepsii Orbai Kezdi * * Deézsi egyházközség Nagy-enyedi Fogarasi Ilyefalvi Sepsi-szt.-györgyi Szászvárosi Székely-udvarhelyi Kézdi-vásárhelyi Maros-vásárhelyi Összesen Jegyzés: A hozzánk jöttek száma (144) 75-el múlja felül a tőlünk eltávozottak számát (69). -) Egyházmegyék. 1. Vajtlalmnyatli. Építkezések. ' Maros-Nétaethiben a papi lak újból fedetett 162 frt 40 kr. költséggel. Ó-Brettyén a papi lak 384 frt költséggel kijavíttatott. Ö.-Boldogfalván a papi lakáson és kerítéseken eszközölt javítások értéke 891 frt 59 kr. H a r ó b a n a papi ház 86 frt költséggel újból fedetett, a papi telek körül 3 Öl kőkerítés készült az egyháztagok szorgalmából; az iskolaház cserép-fedele kijavíttatott, melynek 50 frt költségét a birtokosság hordozta. V.-Hűnyad kerítések javítására 15 frtot költött. Déván az orgona és templom belseje 304 frt költséggel kijavíttatott, a temetőrendezésre ez évben 20 frtot fordított az egyhközség. Brád templomát újból fedte 213 frt 50 kr költséggel. Lozsád a papi ház és telek, úgyszintén kocsmaháza körül eszközölt javításokra kiadott 101 frt 45 krt.

3 Körösbányán építkezésekre kiadatott 130 frt. Alpestes kisebb javításokra 11 frtot költött. Kis-Barcsán harangállvány készült 55 írttal; temetőhely bekerítése 40 frtba került. Hosdát papi és tanítói lakáson eszközölt javításokra 77 frt 10 krt adott ki. Nagy-Pestény apróbb javításokat eszközölt 20 frt 44 kr költséggel. Tordoson a régi konyha magtárrá alakíttatván, helyébe új konyha épült 565 frt költséggel. Ajándékozások. M.-Némelhiben a papi lak befedésére gr. Kun Irma 5 frt, gr. Vass Minka és gr. Vass Ottilia 20 frtot adtak. O.-Brettyén a papi lak javításához Szilvássy Aladár adományozott 28 frtot. Szilvássy Aladárné 10 frt, Buda Károlyné 6 frt, Székely Sándorné 7 frt, Pap Eárolyné 3 frt, Kosa Dávidné 2 frt, tiszt. Böjthe Ödön 15 frtot. M.-S oly mosón az urasztali bort és kenyeret Barcsay Béla úr adja. Rákosdon Pogány György főgondnok egyházi czélokra 10 frtot adott. Harói egyhközségünkben a birtokosság 36 frtot adott a papi lak befedésére; az iskola befedésére csakugyan a birtokosság ajándékozott 50 irtot, a pap Albert Imre aa. a tanítói telek körülkerítéséhez 150 drb karót adott. V.-Hunyadon Zolányi Ferencz és neje Kovácsik Mária egy urasztali takarót ajándékozott, melynek értéke 10 frt. Piskii telepen ft. püspök Szász Domokos úr a templom-alapra 100 frtot ajándékozott, egyesek ugyané czélra ugyanez alkalommal aláirtak 500 frtot. Petrozsényben a templomba urasztalát és az urasztali készleteket kiállíttatni főt. püspök Szász Domokos úr vállalta magára, Pogány György harangra 100 frtot, Bartha Lajos a templom belső berendezésére 50 frtot ajánlottak. Nagy-Rápoltnak király Ő Felsége iskola-épitésre legkegyelmesebben 100 frtot utalt ki magán-pénztárából. Déván özv. Miklós Lajosné az orgona kijavítására 100 frtot, egyesek 155 frtot adományoztak; a templomkerités költségeire egyesek 96 frtot ajándékoztak. Kristyori egyhközségünk egyesek részéről, kik magukat megneveztetni nem óhajtják 29 frt kegyadományozásban részesült. Körösbányán Darvas János úr egy 25 frt értékű ezüst urasztali poharat ajándékozott az egyhközségnek, Olajos Hermina úrasszony egy 5 frt értékű urasztali kendőt, Szabó István állami tanitó az urasztalához kényeröt és bort adott. Kis-Barcsa harangokra, temetőhely bekerítésére, harangállványra 650 forint kegyadományban részesült; temetőhelyet nyert ajándékba, melynek értéke 45 frtra tehető, ennek bekerítésére a vesszőt Góla Kálmán adta 25 frt értékben. Hosdáton Nagy Sándor és neje egy urasztali takarót ajándékoztak, melynek értéke 6 forint. N.-Pestényben"az urasztali kenyeret és bort özv. Váradi Istvánné adta, a polgári község az egyhközség részére 40 drb. tölgyfát adott; közszükségek fedezésére az egyhközséget a hívek következő adományokban részeltették u. m. Pogány Károly 1 frt, Mara György 1 frt, gr. Thoroczkoy Miklós 2 frt, Boeza Dániel 1 frt, Naláczy Ákos 1 frt, gr. Teleky György 2 írt, Nemes Sámuel 1 frt, Dáné Károly 1 frt, Bernád Miklós 1 frt, Lukács Farkas 1 frt, Tornyo Elek 1 frt, Litschek Ignáczné 50 kr, Pap Antal 1 frt, *

4 Pap József I frt, Brázovay Elek i frt, Kónya Ferencz i frt, Szalánczy testvérek 1 frt 50 krt. T o r d o s o n a pap az építkezések alkalmával az anyagok szállítását eszközölte s ezen kívül a költségek fedezésére 100 frtot adott. Az urasztali kenyeret és bort állandóan a pap szolgáltatja ki. Birtokvásárlás vagy csere. Birtok-vásárlások történtek: alpestesi egyhközségünk vásárolt 4Y 2 hold területű szántót 312 torinton. N.-Klopotiva vásárolt papi lakot a hozzá tartozó épületekkel és egy gyümölcsös-kerttel 900 frton. Bor- és magtárak állása. Bortár egyetlen egy egyhközségünkben van: Rákosdon, s ennek a múlt év végén állása 123 veder és 7 kupa. Magtár van: Tordoson, N.-Rápolton, Haróban, Kristyóron, M.-Némethiben, Déván, Alpestesen, V.-Hunyadon, Hosdáton, N -Pestényben, Bácsiban és Lozsádon. S ezen egyhközségekben együttesen van gabonában 15, véka, pénzben pedig 2383 frt 24 kr. Kepeváltsági alapok. Eepeváltási alap van O.-Brettyén 800 frt, Haróban, Lozsádon, Alpestesen, Hosdáton a magtárak mint kepemegváltási alapok kezeltetnek. Perseíypénzek. E czimen befolyt a következő egyhközségek pénztárába u. m.: M.-Némethiben 2 frt 76 kr, O.-Brettyén 3 frt, Kitiden 2 frt, M.-Solymoson 79 kr, Hátszegen 4 frt 27 kr, Eákosdon 6 frt 28 kr, Haróban 2 frt 30 kr, Kéménden 70 kr, V.-Hunyadon 5 frt 60 kr, N.-Eápolton 3 frt 12 kr, Déván 9 frt 68 kr, Lozsádon 2 frt 26 kr, Algyógyon 3 frt 54 kr, Borbátvizen 1 frt 50 kr. Körösbányán 1 frt 95 kr, Hosdáton 2 frt 57 kr, Alpestesen 6 frt 40 kr, N.-Pestényben 2 frt 51 kr, N.-Klopotiván 2 frt 42 kr, Tordoson 1 frt 33 kr. Összes en 65 frt 88 kr. Tűzkár elleni biztosítás. Az egyházi középületek biztosítási értéke a vajdahunyadi ref. egyházmegyében 41,664 frt. S. Ctyulafehérvári. Építkezések. Alvincz. A papi lakon kisebb tatarozások tétettek 16 frt értékben. Benedek. A malomhoz új víztartó-zsilip készült 278 frt ériékben. Borberek. A papi lakon kisebb igazitások tétettek 20 frt értékben. Gy.-Fehérvár. A templom és torony újból fedetett 1231 frt értékben. Tövis. A templom falai kijavíttattak 650 frt értékben.

5 Ajándékozások. Alvincz. Istvánfi Mária úrnő a templom kiigazítására adott 50 frtot. M. Gondol Dániel gondnok úr egész éven át ellátta az urasztalát borral. Borberek. Jankó József lelkész afia ez évben is beszolgáltatta az egyház közszükségei fedezésére szokott kegyadományát 66 frtot. T. Cseh Ferencz gondnok úr egész éven át ellátta az urasztalát kenyérrel és borral. Gy.-Fehérvár. A templom és torony befedésére a hivek adakozásából begyült 295 frt 80 kr. Sárd. Az urasztalát egész éven át t. özv. Szász Pálné úrnő látta el kenyérrel és borral. T. Kozma Gyula úr adott 1000 drb szöllőkarót 12 frt értékben. M.-Igen. Az urasztalára egész éven át kenyeret egy szegény kenyérsütő asz szony, özv. Vasárhelyi Sámuelné; bort pedig m. Köblös Miklós és róni. kath. Egyedi János urak adtak. Vajasd. Az urasztalát kenyérrel és borral egész éven át lelkész afia látta el. Vingárd. Az urasztalára kenyeret és bort lelkész afia adott. Kozma Gyula úr az egyház számára 20 forintot. Birtokvásár vagy csere. Bor berek. Felsőbb engedély mellett eladatott 140 öl puszta belsőséget 15 frton, mely a tanítói fizetésalap javára takarékpénztárba helyeztetett. Bor- és magtár. M.-Igen. Templomépitési bor- és magtárból 448 frt 50 kr. a takarékpénztárban lett elhelyezve. Vingárd. Magtár 547 véka szemes-kukoricza. Kepeváltsági alap. Vajasd. Lelkész afia adománya 80 frt takarékpénztárilag kezeltetik. 8. Hfaggy-Enyedl. Építkezések. Nagy-Lakon. A czinteremhez"és a papi telekhez egy-egy új kaput csináltattak 20 frt költséggel. Csúcson. Az eddig pusztán állott czintermet díszes léczes-kerttel bekerítették, ehhez a sasfák az egyház erdejéből kerültek ki; egyéb anyagokért és a készítésért kiadtak 148 frt 5 krt. Csekelakán. A papi telken pincze és gabonás épült 98 frt költséggel. A nyári konyha kiépítésére költöttek 13 frtot, de még kémény és kemencze hiányzik belőle. A mesteri lak egyik szobáját tanhelyiségül rendezték be, s a lakáson 2 új ajtót, 3 kettős és 3 egyes ablakot csináltattak 50 frt költséggel. Istvánházán. A papi lak újra fedetett s egy kamrával kibővittetett 196 frt 74 kr kiadással.

6 6 Bükkösön. A papi lak zsindelylyel, a gabonás és konyha deszkával újra fedetett 181 írt kiadással. A czinterem deszkakerítéssel körülvétetett, 96 frt kiadás mellett, a sasfák az egyház erdejéből kerülvén ki. Sz.-F öld várt. A czinterem 69 frt 65 kr költségén léezes-kerttel bekerittetett. Felvinczen. A papi lak részben való újra fedésére, a fogadó-telken nyári konyha építésére és egy más telek bekerítésére költöttek 138 forintot. Fel-Enyeden. A papi lak első két szobáját újra pádimentumozták, új vaskemenczével euátták; az iskolaszobába 2 új ablakot s egy pléh-füttőt alkalmaztak, ezekre s más aprólékos javítgatásokra kiadtak 120 frtot. Kapudon. A papi lak födelének egy részét újonnan bezsindelyezték, 37 frt 84 kr kiadással. Szt.-K irályt. A templom jó móddal kijavíttatott 405 frt költséggel. Bagóban. A templom 2 / 3 részben újra fedetett. O.-Lapádon. A papi lak 3 / 4 részben újra fedetett 43 frt 83 kr.költséggel. M.-Décsén. A mesteri telken nyári konyha épült és a ház középső osztálya konyhából lakszobává alakíttatott át 85 frt költséggel. Alsó-Detr éhemben úi templom épült és egy 130 kilo súlyu harang szereztetett be. Egerbegyen. A templom és torony kijavíttatott, kivül-belől megmeszeltetett 230 frt költséggel. Ar.-Polyánban. A mesteri csűrt új szalmafödéllel látták el, a mi 19 frtba került. A temetőt ákácz-csemetékkel körülültették, s annak védelmére oszlopok közé alkalmazott két szál vastag drótból kerítést csináltak 94 frt 52 kr költséggel. Új-Tor dán. A malmokat újra fedték 131 frt 95 kr költségen. Bágyonban. 470 bécsi font sulyu harangot szereztek be 553 frton. Kéréseden. A czintermet körülsánczolták, ákácz-csemetékkel körülültették s 2 kapuval ellátták: 23 frt 16 kr költséggel. M.-N.-Csányban. Faanyagból, nádfödéllel kántori lakot építettek 86 frt 39 kr kiadással. G.-K eresz túrt. A templomot kimeszeltették s részben kijavították 176 frt 86 kr költséggel. Ajándékozások. M.-Újvárt. A Szőcs Pál-féle kegyajánlatból befolyt 5 frt, a Borbély Ferenezféléből 12 frt. Kovács József egyházfi 2 fehér asztalkendőt adott az úrasztalához, értéke 2 frt. A templom-udvar szépítésére adakozott az ifjúság 15 frt 50 krt. M.-Csesztvén. T. Pávai Elek úr a czinterem kerítéséhez 5 szekér veszszőt ajándékozott, értéke 10 frt. Csúcson. Gáspár Jolán úrhölgy egy 5 frt értékű diszes úrasztali takarót ajándékozott. Cs ekei a kán. Ft. Szász Domokos püspök, templom-ablakok csináltatására 20 frtot ajándékozott. Istvánházán. Br. Kemény Lőrincz és testvérei egy diszkötésü bibliát, melynek értéke 5 frt, br. Kemény Géza a czinterem kapujához 15 frt értékű fát, br. Kemény Gyerő szintén 15 frt értékű veszszősfát és kertfedni való tövisét ajándékoztak. A templomszentelés költségeihez járultak: ft. Szász Domokos püspök 50 frt, br. Kemény Lőrincz és testvérei 20 palaczk finom és 10 veder közönséges bor-, br. Kemény Endre 5 veder, br. Kemény Simon 5 veder, br. Kemény Gyerő 5 veder bor-adományukkal.

7 Sz.-Földv árt. Tiszt. Biró Áronné úrnő és nővére egy 8 frt értékű varrottas takarót ajándékoztak a papi székre. Fel-Enyeden. Egy beszerzendő úrasztali pohárra perselyadakozás utján 9 frt 15 kr gyűlt be, e czélra már a megelőző évi adakozással együtt 24 frt van rendelkezés alatt. Orgonacsináltatásra az egyháztagok 82 frt 10 kr. önkéntes kegyadománynyal járulni kötelezték magukat. M.-Szt.-K irályt. A megelőző évben tett igéretök folytán, a templom kijavitására br. Bánffi Jenő 100 frtot, Málnási Károly lelkész 10 frtot adtak. Ugyan e czélra adtak: Deák Anna kisasszony 20 frtot, Monostori Károly körjegyző 5 frtot, Ferenczi István theologus 1 irtot, Bartha Jenő tanuló 50 krajczárt. Csombordon. Br. Kemény Istvánné a szószékre s az úrasztalára két diszes takarót ajándékozott, melyek értéke 50 frt, Albert Lajos gazdatiszt úr pedig 5 frtot ajándékozott. M.-Gombásoii. M. Zeyk József úr 20 frt értékű hat szál szilfát ajándékozott a papi esürhez, ugyanahoz Gombás község erdejéből 8 frt értékű nyolcz v szál cserfát ajándékoztak. A.-Detrehemben. T. Bornemisza József és neje Sáfár Rozália egy aranyhimzetü vörös bársony úrasztali takarót ajándékoztak, melynek értéke 60 frt. Ar.-Gyérésen. Müller Ágoston róna. kath. úr és neje négy szegény (2 fiu és 2 leány) iskolás gyermeket karácsonyra egész rendbeli öltözékkel felruházott. Űj-Tordán. M. Puhl Ignácz 5 frtot, t. Tóthfalusi János 1 irtot adott jó tanuló gyermekek jutalmazására. Kéréseden. Ifjú egyháztagok a kepeváltsági alap gyarapitásához 10 véka csőstörökbuza- és 12 1 /* veder must-adománynyal járultak. M.-Nagy-Csányban. Sebestyén Áron lelkész a magtárnak 3 véka törökbuzát adott. G.-K eresz túrt. A templom kijavitási költségeire Tiboldi Dénes főgondnok úr gyűjtött idegenektől 91 írt 48 krt, az egyháztagok adakoztak 122 frt 60 krt s még ígéretben van náluk 21 írt 46 kr. Ugyancsak Tiboldi főgondnok úr az úrasztalához egy 1 frt 30 kr értékű kenyérvágó kést ajándékozott, és a papi telek bekerítése költségeire átajánlotta Hirsch Hermann haszonbérlőnél levő s per utján megítélt 25 frt követelését. Ezen kivül majd mindenik egyházban részint pátronusok, részint lelkészek és buzgó egyháztagok rendesen adnak kenyeret és bort az úrasztalára. Némi kivétel csak itt-ott jelezhető, u. m.: Lőrinczrévén ugy a kenyeret mint a bort pénzért szerezték be; Egerbegyen csak a kenyérért adtak pénzt, bort az egyház bortárából vettek; Istvánházán bort az egyház bortárából, ha ott készlet nincs, pénzen szereznek be; Kéréseden kenyérért három ízben; Harasztoson borért szintén három izben adtak ki pénzt; Décsén kenyérért és borért kétszer kellett pénzt költeni. Szorgalmi jövedelem. M.-Ujvárt. A köteles 8%- n felyül az egyh. tőkék után önkéntesen fizettek a hivek még 12%-ot, a mi a múlt évről 85 frt 90 krt tesz. Továbbá a templom udvarának egyenetlen talaját kiegyengették, az elhordott kavics helyét termő-földdel pótolták s dísznövényeket és bokrokat ültettek a templom környezetének szépítésére. A szép eredmény főleg a lelkes főgondnok m. Jucho Ferencz buzgalmának és erélyének köszönhető.

8 Csúcson. 29 véka tisztabuzát és egy szekerecske ("mintegy 20 véka) szemes törökbuzát termeltek közerővel. Xoppándon. 2 szekér törökbuzát (mintegy 50 véka szem). Istvánházán. 250 litervéka csős-törökbuzát, 97 litervéka tisztabuzát termeltek közmunkával. Az építkezés körül szükségelt napszámodnak és a mesteremberek élelmezésének melyet a hivek rendre szolgáltattak értéke 20 frt. M.-Bükkösön. 30 veder bor, 30 véka zab, 180 véka csős-törökbuza. Ózdon. Az iskolához szükséges téglakészlet beszerzésére az egyháztagok önkéntesen 94 frt és 61 véka gabona rovatalt vállaltak magokra. Feivinczen. 75 litervéka búza és 31 veder új-bor. M.-Szt.-Kir ályt. A templom kijavítása körül teljesített fuvar- és tenyeresnapszámok értéke 25 írt. Gombáson. Két szekér csős-törökbuza (kb. 50 véka szem). A papi csűr építése folytán az egyháztagok a szükséges fuvart és napszámokat teljesítették s a mesterembereket élelmezték, mi által 40 frt kiadástól mentették meg az egyházat. Miriszlón. Egy hold földön közmunkával termeltek 4 heti. és 90lit. tiszta-buzát. Egerbegyen. A templom- s toronyjavitás és meszelés körül teljesített anyagfuvarozás és tenyeres napszámok értéke 70 frtra számítható. Ar.-Polyanban. Négy szekér csős-törökbuza (szemül mintegy 120 véka), mely a buzgóbb és módosabb egyháztagok által megszántott és harmadában megkapáltatott egyh. földön termett, a kik a szántásban részt vettek, a termésből az egyházra eső részt be is szállították. Győri János a temető kapuját ingyen csinálta meg. melyért 2 frt kellett volna. Sz.-Mihályfalván. 75 litervéka búza, közmunkával termelve. Kéréseden. 80 véka csős-törökbuza, közmunkával szántott s kapált egy hold földről. G.-K eresz túrt. A templom kijavítása körül az egyháztagok 60 igás- és ugyanannyi tenyeres napszámot teljesítettek. Mag- és bortárak állása. (A kepeváltsági mag- és bortárakat ide nem számítva), 341 hecto liter őszgabona szemes-törökbuza S2 csős-törökbuza bor. Megjegyzendő, hogy a szemes gabonában kezelt magtárak jelentékeny ré- - sze veszendő. Kepeváltsági alapok összege. Pénzben 27,340 frt 90 kr. Szemes-törökbuzában (magtárilag kezelve) 179 hclt. 44 liter. Csős-törökbuzában , Borban (Kercseden) Perselypénz. 176 forint 25 krajezár., : Az egyházi épületek biztosított értéke. 70,619 frt. biztosítási évi díj kr.

9 4. Kolozsvári. 6 Építkezések. Az egyház kötelendi jószágán az udvarház újból fedetett 375 fr. Ugyanott a szállás átalakíttatott, a mely került 577 forintba. Kolozsvárt az első papi szállás udvarán a kerítés megjavittatott, mely került 32 forintba. A harmadik papi szálláson a kisház megzsindelyeztetett 41 fr. Ugyanott a kamara átalakíttatott, került 34 forintba. Az első papi laknál a kerítés befestetett 45 fr. A negyedik papi szálláson a fedél megujittatott 88 fr. A külső templom fedelén javítás tétetett 55 fr. A belső templom déli oldalán egy fülke pléhvel fedetett 86 ft. A három liliom"-nál kerítés igazittatott 36 fr. A hidelvei iskolánál egy nyári tanuló szin helyrehozatott 80 fr. Ugyanott ajtók, ablakok állíttattak 40 fr. asztalos munkák 122 fr. fedél csatornafestés 39 fr. Kül-magyarutczai iskolánál ácsmunkák 146 frt 50 kr. Kül-magyarutczai tanitó Staudner jgyula szállása átalakíttatott, került 353 frt 70 krajézárba. Befizetett tőkék összege: 8291 frt 50 kr. Ajándékozások. Érdemes volt főgondnok Dr. Szőcs Emil orgona alapra 1 dr. arany. Presbyter Szathmáry Elek....,, 1 dr. arany. Kisegítő és Takarékpénztár külön-külön frtot. Főtiszt. Püspök Szász Domokos aty. egyháza iránt való hálája jeléül püspökké választatása alkalmából az orgona alapra 100 irtot, a-külső- templomtornyába tervezett órára 100 frtot: - : Özv. Gyöngyösi Jánosné assz. annak örömére és emlékére, hogy egyházunk egyik papja: Szász Domokos aty. püspökké választatott: 50 frtot. Br. Kemény Gyula néh. édes atyja id. bt. Kemény Domokos emlékére 50 frtot. Friedszám György (róm. kath.) és neje Gáli Kata egy szép katedra takarót. Mohai Mária k. a. egy általa hímzett szép úrasztali készlet takarót, A városi Tanács kérésünkre a hidelvei iskolánk számára, használható festett iskolai padokat. A hatszori communiokor a kenyeret és bort a buzgóbb hivek fedezték. Rendkívüli bevételek. Harangoztatási díjjakból frt 55 kr, B. e. Balogh Karolinának perrel megtámadott hagyatékából 3622 frt 50 kr. Templomi persely pénzékből 110 frt 05 kr.

10 10 5. Kolozs-kalotal. Építkezések. lnaktelke építtetett egy három szoba, konyha, kamarából álló zsindely fedelü csinos kő papiházat 1478 frt 90 kr. készpénzzel, melynek egy része abból gyűlt be, hogy az egyháztagok minden leiekre 60 kr. ravatalt tettek, ezenkívül égettek egy kemencze meszet. Aljára építtetett a papi telken egy új istállót 140 frt értékben, ezen kivül készíttetett egy nyári konyhát, egy disznó ólat és 32 öl hosszú deszka kerítést a templom és papiíak körül. Z s o b o k, építtetett egy zsindely fedelü, kő, tanítói lakot 600 frt értékben. K i s p e t r i, készíttetett a papi telken egy zsindely fedelü kőgabonást, a magtári gabona számára 226 frt értékben. Jákótelke, készíttetett egy két osztályú, zsindely fedelü kő, magtári gabonást és 20 öl kőkerítést a levitái telken, 300 frt értékben. Fej érd, a papiházat újra zsindelyeztette 200 frt értékben. S z e n t-l á s z l ó a papiház cserépfedelét, valamint a papi telken levő kerítést kijavíttatta, s ugyanott uj kaput készíttetett 140 frt értékben. K e t e s d a papilakot újra zsindelyeztette, az iskolát kijavíttatta 126 frt értékben. S z t á n a a tanítói telken készíttetett egy 19* öl hosszúságú zsindely fedelü kőkerítést, s a templom és papi telek kerítéseit kijavíttatta, megzsindelyeztette 280 frt értékben. Kolo zs a papi és kántori telkeken 132 frt értékű javítást tétetett. K a j á n t ó n az egyháztagok saját költségökön bekerittették a papi lakot és czintermet 180 frt, és a papi telken a pap afia által adott fából készíttettek egy disznóólat 60 frt értékben. V i s t a a czinterem falát kijavíttatta 60 frt értékben. Makó csináltatott egy 335 frt értékű harangot. Ajándékozások. Középlakon: Varga Mihály János és neje Ballá Eszter egy igen csinos, mintegy frt értékű tölgyfából készített urasztalával díszítették fel az urnák hajlékát. Ajtonban: néhai Gr. Bethlen Polixéna két darab urasztali teritőt és egy fehér aranyvirágos szószéktakarót ajándékozott. Sztánában: az egyház összes tagjai családonként 3 frtróvatallal terhelvén meg magokat, 240 frtot gyűjtöttek össze az építendő új papilakra. Mérában: a hívek 37 véka rozsot vetettek sajátjokból az egyházi földekbe, melynek termése az egyházé leend. Gyaluban: az egyháztagok az építendő új papilak anyagainak behordása, mészégetés s annak beszállítása körül 280 frt értékű munkát végeztek. Tiszteletes Deési Gyuláné úrasszony az urasztalát egész éven át kenyérrel, gr. Eszterházy Kálmánné ő nagysága egész éven át borral látták el. Szucsákban: Zathureczki Gedeonné született Kelemen Póli, és Szigethy Miklósné szül. Kelemen Katalin úrasszonyok 2000 frtot ajándékoztak az egyháznak oly kikötéssel, hogy annak kamatja a papifizetés javítására fordittassék. Tekintetes Sárkány Ferencz kolozsvári ny. tanár úr az építendő új papilakhoz szükségeltető követ ingyen adja bányájából.

11 Magyarókerekén: Nagy Ilka ö nagysága, fötiszteletü Szász Domokos püspök úr neje 15 frtot ajándékozott iskolai szükségletre. Szent-Lászlón: Püspöki Andrásné úrasszony ajándékozott egy 37 frt értékű piros bársony urasztali takarót. Özv. Tamás Kapsi Petemé egy 5 frt értékű templomi szószék takarót. Tamás Gebe János a haturvacsora osztás alkalmával kenyérrel látta el az urasztalát. György fa Iván: Eszényi Erzsébet kisasszony áll. isk. tanítónő ajándékozott egy urasztali pohár takarót. T űrében: Bot Róza k. a. konfirmáltatása emlékére ajándékozott egy 6 frt értékű, hárászszal kivarrott, szalagokkal ékített urasztali kendőt. Fejérden: idősb Kalló András, ifj. Kalló András, Liszkai Pista, Gazner István és Varga János egész éven át ellátták az urasztalát kenyérrel és borral. Kajántón: Magyarosi András, Menyhárt Elekné és Magyarosi János urvacsora osztások alkalmával kényeret és bort afltak az urasztalára. Inaktelkén: az egyháztagok az új papilak építése alkalmával 700 frt értékű közmunkát végeztek. Darocz-Bogártelkén:az egyháztagok rovatai utján 38 frt 16 krt. gyűjtöttek a szükségletek fedezésére. Szorgalmi jövedelem. Ketesd, termesztett 29 liter véka rozsot. Fej érd, 60 véka gabonát. Damos- Jákótelke, 174 v. búzát és rozsot. Nyárszó-Sárvásár, 78 véka zabot és búzát. Körös fő, 108 véka búzát és zabot. Nagy Almás- Bábony, 34 v. rozsot és inaiét. Középlak, 46 véka rozsot. Nagy- Petri, 62 véka búzát és máiéi. Kis-Petri, 5 véka törökbúzát. Sztána- Farnas, 219 véka csőstörökbúzát. Zsobok, 80 véka törökbúzát. K.- Szent-Király-Zentelke, 50 véka tavaszbúzát. Magyaró-Kereke, 24 véka búzát. M.-Gy.-Monostor, 40 véka tavaszbúzát. Gy.-V ás árhely, 40 véka tavaszbúzát. In akt el ke, 69 v. zabol. K.-Kapus, 35 v. törökbúzát. Gyalu, 57 v. esős máiét. Sz.-Lóna, 43 v. rozsot. Vista, 45 v. rozsot. Mér a, 37 v. rozsot. Makó, rovatai utján gyűjtött 106 frt 02 krt. o. é. Tűre-Szent-Pál, rovatai utján gyűjtött 14 frt 20 krt. o. é. Szorgalmi jövedelem összege = 1335 véka gabona és 120 frt. 22 kr pénz. A magtár jelenlegi állása. Kctesden van, 627 lit. véka gabona. Damos-Jákótelkén, 804 v. 13 lit. Nyárszó-Sárvásár, 750 v. 19 lit. Körösfőn, 234 v Nagy- Almás-Bábony, 853 v. 13 1, Középlakon, 598 v. és 104 frt pénz. N.-Petriben, 698 v. K.-Petriben, 326 v. 20 lit. Sztána-Farnason, 176 v. 20 I. Zsobokon, v. gabona. Magyar-Bikaion, v. gabona és 163 frt pénz. K.-Szt.-Király-Zentelkén, 885 v. M.-Kerekén, 719 v. M.-Valkón, 260. M.-Gy.-Monostoron, 159 v. gabona, 590 frt 96 kr. pénz. Gy.-Vásárhelyt, 481 frt 40 kr. pénz. lnaktelkén, 350 v. és gabona. Egeresen, 440 v. Kis-Kapuson, 275 v Nagy-Kapuson, 71 v. 3 lit. Gyaluban, 203 v. 10 lit. gabona és 218 frt. pénz. Aljárában, 365 v. 20 L M.-Létán, 368 v. 3 l> Ó-Fenesen, 103 v Szt.-Lászlón, 136 v. gabona és 920 frt. péna. Sz.-Lónán, 1234 v. gabona. Vistába, 425 frt 42 kr. pénz. Ü

12 Mérában, 318 v.gabona. Szucsákon, 108 v Darócz-Bogárt el kén, 587 v és 679 frt 74 kr. pénz. Mákóban, 497 v. gabona. Türe-Szt.-Pál, 433 v gabona és 572 frt. pénz. Györgyfalván,. 905 v gabona. Ajton-Röődön, 266 v. Kolozson, 232 v. Fejérden, 940 v Pata-Kara-Bózs, 220 v. gabona. Magtár állása lit. véka és 11 lit. gabona és 4154 frt 52 k r. p é n z. Jegyzési A magtárak nagyobb része kepe megváltásra Vr ny i része pedig az egyházak évi szükségleteinek fedezésére vannak alapítva. Kepeváltási alap. Magyar-Valkon, 8637 frt 92 kr. Ajtonban, 2704 frt 82 kr. Nagy-Almáson, 2524 frt 11 kr. B.-Hunyadon, 800 frt. Összesen: 14,666 frt 85 kr. Persely pénz. Az egész egyházmegyében 162 frt 94 kr. Az egyházi épületek biztosított értéke 76,113 frt. 6. Szilágy-szolnoki. Építkezések. Erked. A templom felépülve, belszervezete beállítva, kifestve, csak az orgona hiányzik. Hadad. A papi telken egy sasfák közzé állított deszka oldalú, zsindelytedelü kocsiszín épült a Benkő-alapból. Lelei A templom- bezsindelyeztetett piros festékkel ellátva, falai kivül-belül kivakolva, meszelve, vaskulesokkal ellátva, új chorus és porticus épült, a templom földje aszfáltatott, a tanítói lakon oszlop készíttetett, a lak megköttetett vassal; értéke 2180 frt. M e n y ő. A templom kivül-belül vakoltatott, meszeltetett, új ablakokkal elláttatott, az iskolai tornáezra és tanítói lak elé kó'alapra gerenda tétetett. A papiház építéséhez 30,000 kiégetett tégla és 12 öl kő szereztetett. A r d ó. A papi telken szükségszék épült, a papi pincze kánálizáltatott, a tanítói szálláson méh-kelencze épült, a tanteremnél 3 ablak készült, a templom javításához a deszka beszereztetett. Benedekfalva. A templom.bezsindelyeztetett, a harangláb újból készült. Böőshaza. Az épületek kijavíttattak, a papilak átalakíttatott és habár apró, de 3 szoba és konyhává átalakíttatott. Sz.-Gseh. Új fiiskolaház épült. Sz.-Főkeresztur. Egy szekér-szin, egy 2 osztályú sertés-ól és egy majorságól sasfák közzé deszkaoldallal, cserépfedéllel építtetett. N.-Mon. A templom újból zsindelyeztetett. Sarmaság. Az elégett helyett új papilak építtetett. Kr.-Mihályfalva. A papilak nagyjában felépittetett, két szoba lakható., Ér-Mindszent. Az iskola újból fedetett.

13 Ér-Szodoró. Az iskola megújittatott. T.-Szántó. A templom bádoggal, a papilak zsindelylyel újból fedetett. Torony bádog fedéllel. Tasnád. A leányiskola újból fedetett zsindelylyel. Mocsolya. A papitelken levő ól újból eserepeztetett. Kusaly. A papitelken új istáló építtetett, értéke 269 frt. H.-Nádasd.,A "tanítói lak zsúppal újra fedetett. Lecsmér. Új papiház épült. B á g ó s. A lelkészi lak 261 frt költséggel bezsindelyeztetett. A tanítónői lakon kapu csináltatott. Nagyfalu. 20 öl deszkakerítés a parochiához, a kántori lakon 40 írton átalakítás, templom és torony kitakarítása, építése, meszelése 1200 forint kiadással. Sz.-Somlyó. A papi és tanítói lakot elkülönítő deszkakerítés huzatott. Perecsen. A templom kijavíttatott, a mennyiben a falak 3 lábbal felemeltettek, párkányzattal elláttatott, meszeltetett, a fedélzet pléh, az orgona, korona és szószék kijavíttatott, a torony bebádogoztatott, költség 4180 frt. K r.-h orv át. Az iskolai tanterem kipadoltatott. Rá fon. A papiház befedetett 142 frt 40 kr költséggel. Kraszna. A templomra 13,000 zsindely veretett fel., - Récse. A templom nagyrészt bezsindelyeztetett 140 frtnyi kiadással. Ajándékozások. Diósad. Szigeti Miklós 70 frtot, Elekes Márton 85 frtot, Szántó András 51 frtot adományoztak egyházi közczélra. Erked. Ő Felsége iskola építésre adományozott 100 frtot, id. Kulcsár Bálint egy szép urasztali térítőt. Ardó. Neményi Ambrus orsz. gyűlési képviselő a templom javítására 100 irtot, Tóth Pál Zsuzsanna egy urasztali kendőt és egy szószéktakarót, Tóth Juliánná egy urasztali teritőt adományoztak. Böősháza. Özv. Kaizler Antalné uriiő egy fekete koporsó takarót adott és 4 5 szekér ócska téglát a papiházhoz. Sz.-Cseh. Vallás- és közoktatásügyi miniszter ő nmlga adományozott 268 drb. tankönyvet. S z.-s z e g. Ózv. Csengeri Istvánná egy szószéktakarót és egy urasztali teritőt adott. Menyő. A hívek orgona-alapra gyűjtöttek 2863 liter máiét. Kusaly. Bagossy Károly 2 véka búzát, 8 veder bort adományozott. Vérvölgy. Székely István és neje egy urasztali teritőt és egy abroszt ajándékoztak, ezen kivül egy gyümölcsöst hagyományoztak oly kikötéssel,.hogy a gyümölcsösben levő kriptát az egyház gondozza, a gyümölcsöst papi használatra; egyházi használatra a közös erdő területbőli illetőséget. Pánit. Ardai János adományozott anyja emlékére orgona alapul 25 veder bort. Nagyfalu. Br. Bánffy György a papi javadalom emelésére, áldott«mlékü néhai édes atyja, br. Bánffy Albert sz.-szolnoki egyházmegyei fogöndnok nevére az évtől kezdve 1000 egy ezer írt alapítványt tett. mélynek 5% kamatját évi 50 frttal fizetni magát és jogutódait kötelezte, fentartván maga és jogutódai részéré az alapítványi tőké lefizetésének jogát. Sz.-Somlyó. Néhai br. Bánffy Albert ő nagysága még életében vissza ajándékozta az egyházközségnek egy 200 kétszáz forintról szófö kötelezvényét. "' " ' v '. ' ' "*' '". ' " > - " - 18

14 u Szorgalmi jövedelem. Diósad; 4800 liter zabot tarmelt. N.-Mon. 440 liter máiét. N.-Doba. 240 liter máiét termelt. Lompért. 15 véka zab. Ákos. 24 véka búza, 60 véka rozs, 164 véka zab. Kr.-Mihály falva. 60 hit. búza, 67 hlt. zab. Ér-Szt.-Király. 177 hit. zab. T.-Szántó. 3 hit. és 75 Itr. zab hit. rozs. Peér. 32 frt rozs ára. M.-Csaholy. 13 ht. búza. Sámson. 4 hit. bor. Kémer. Szőlő termése 7 bit. 70 lt. Bürgezd. Szőlő termése 5 hit. 54 lt. készletben van. S.-Ujlak. 36 véka rozsot termelt. M.- Goroszló. Egy föld kamat tartozásba adatott, azt az egyház bevetette, mivelte, termése 60 véka esős máié. Récse. Az egyháztagok földet kapálván 20 véka esős máié ^termett. M.-Keczel. 17 véka búza, 1 véka 15 kupa máié. Birtok vásárlás, vagy csere. Ér-Kávás. Egy házat vásárolt az egyház saját telkén 100 frton. Sz.-Szeg. A Bereczky-féle 400 frt alapból földbirtok vásároltatott igazgató-tanácsi engedélylyel. Sz.-Főkeresztur. A papitelek kiegészítéséül 55 írttal egy telekrész vásároltatott. Perselypénz. Az évben befolyt 156 frt. 84 kr. Biztosított összege az egyházmegyei épületeknek frt. 60 kr. 7. Deésl. Építkezések. Katzkó. A templom kijavíttatott, a padok megfestettek, került 96 frt 60 krba; a papi telek körülkeritetett 35 frt., az istáló újból padoltatott 8 frt. Bádok. A papiház a szalma helyébe újból fedetett zsindelylyel, a mellék épületeken is kissebb javítások tétettek, kölcsön vett 200 frtot. Válaszút. Egy uj csür-pajtával egy fedél alatt még nincs egészen készen, éhez a fát Báró Bánffy Ádám ő nagysága adta, melynek értéke 50 frtra tehető; a papi telek körülkerittetett, melyhez az anyagot a nevezett báró úr adta. Gyula. A templom körüli kőkerítés bévégeztetett, került 140 frtba, az egyház pénztárából. M.-Macskás. A papiházon, mely az állam iskolának adatott ki bérbe, igazitások történtek 27 frt 56 kr. Pánczélcseh. A papi istállón több rendbéli javítások tétettek, került 18 frtba. Domokos. A templom fedelének egyik oldala és a vége, valamint a torony újból fedetett, fodoztatott, került 175 frtba az egyház pénztárából.. K.-Lóna. A papilakház benn egészen újból alakitatott, a nagy szeriárból, előszoba és konyha, uj ablakok, uj ajtók; a csűr s pajta és kerítések uj-

15 ból fedettek a Gróf Teleki udvar költségén, azonba az egyház is tett ugy pénzbéli kölcséget, mint különösön az egész papitelek körülkerítésénél tenyeres és igás napszámokat, a kerítéshez az udvar adta az anyagokat, bele került 200 frtba. Őr.-Kereszturon. Az uj papiház fel van épitve, csakis belső szerelést kivan. Költőn. A papi telken egy lóistáló teljesen kijavittatott, az anyagot az egyház tagok szállították, került 63 frtba: ugyancsak Koltón a papi telken egy léczes törökbúza kas. Ajándékozások. S.-M.-Berkesén. Péchy István úr egész éven át bort, Szaszarí Mihály kenyeret adtak az Urasztalához. Katzkó. T. Boda Bertalan úr egész éven át kenyeret és bort adott az Urasztalához. N.-Ilondán. T. Zibai Sámuel úr egész éven kenyeret és bort adott az űrasztalához. Deésakna. T. Flórán Demeterné Dohi Julianna, egy arany rojtokkal díszített megyszin bársony szószék takarót ajándékozott, értéke 30 frt. Idősb. Szabó Miklósné Pap Ágnes, egy fekete posztó, szélein aranyrojtos Urasztali takarót adott, értéke 25 frt. T. Veress Károly lelkész egy kaucsuk pecsétnyomót csináltatott az egyháznak, értéke 3 frt 51 kr. K.-Lónán. Gróf Teleki Miksáné 36 visgát tett gyermeknek keszkenőt, ruhát, képet; Lőwei Klára 8, 3-ad osztályosnak nyolczvan krajczárt, ekkor a tanító kapott 50 kr. ajándékot. Szorgalmi jövedelem. A múlt években szorgalmi utón gyűlt, legnagyobb mérvbe Koltón, 1324 frt. Birtok vásárlás, vagy csere, Szinyébe 4 hold föld 100 frt. Bor vagy magtár. Bortár nincs. Magtár szemül v. 4 k. Magtár pénzül frt 28 kr. Kepe váltási alap. Csakis a kérői egyháznak van benn a központba 1000 frtja, melynek kamatjából kap a lelkész 40 irtot, a többi kamat benn tartatik. Perselypénz 51 frt 36 kr. Az egyházi épületek biztosított értéke 34,780 irva harmincz négyezer, hétszáz nyolczvan frt o. ért.

16 16 8. Széki. a) Mezőségi körben: Építkezések. Magyar-Kályán. Templom és papilak javításra 115 frt 20 kr., uj sertés ól csináltatás és istáló igazittatás 11 frt 50 kr. Alsó-Szováth. A templom zsindely s egyéb anyagok 122 frt. Papi lakoni javítások 26 frt 27 kr. Bot háza. Templomfedél kijavítására 154 frt 63 kr. A papiház javítására 1 frt 20 kr. Magyar-Fráta. A papi csűrt a lelkész újból építtette sajátjából 20 frt. A hivek a gabonást önmagok saját erejöken kijavították 20 frt. Mezö-Záh. Templom építésre 1498 frt 25 kr. Puszta-Kamarás. A papi lakon 1 frt 26 kr, Mócs. A levitái lakon és egyházi zselléri épületeken javíttatások 48 frt 90 kr. K e s z ü és Ó-Gy érés. A templomban és egyházi épületeken javítások 42 ft 62 kr. Katona. A templom befedetése 158 frt. A papi lakon javításokra 4 frt 50 kr. Feketelak. Templom és egyházi építések javítására 39 frt 95 kr. Meleg-Főid vár. Templom és egyházi épületeken javításokra 98 frt 77 kr. Pulyon. A papi és mesteri lakokon javítások 2 frt 23 kr. Szent-Egyed. A papilak körüli javításokra 2 írt 28 kr. Visa és Kötelend. Papi és mesteri lakokon javításokra 2 frt 70 kr. Bon ezida. Papi és mesteri lakokon javításokra 60 frt 64 kr. Szék. Orgona igazításra 185 frt. Új papilak építtetése 2615 frt 25 kr. Gazdasági épületek javítására 58 frt 30 kr. Viz-Szilvás. A tanítói házon javíttatások 3 frt 93 kr. Kis-Iklód. Harangláb és levitái lakon tett javításokra 1 frt 8 kr. SzamosujvárNémethi. A levitái lakon javításokra 9 frt 30 kr. Szamosujvár. A papi lakoni javítások 75 frt 80 kr. Ajándékozások. Alsó-Szováth. Földesi Tóth Józset úr egy urasztali fedeles ezüst kelyhet adományozott 50 frt. Móra Gábor kőmives, templom építés költségeire 1 ftt. Mező-Záh. Gr. Wass Ida és Ugrón Ilona kisasszonyok gyűjtésé templomra 1200 frt 3 3 kr. Gr. Wass Albertné Kilin Mária úrnő ő nsga egy harangot vett az uj templomhoz 130 frt. Gr. Wass Albert úr 6 szekerével 84 nap hordatotl a templomhoz anyagot 504 frt. Honvéd százados Mucsi József úr neje, szül. Dobál Ilona úrnő ő nsga templom helyet adományozott, melynek becslés szerinti értéke 200 frt. A templom építéséhez porondot, téglát, követ, vizet s egyéb anyagot számtalanszor hordatott még szekereivel mlsgos Ugrón Sándor úr, igen a közgazdák, sőt igen még a jobb módú román gazdák is, úgy a gyalog szeresek is többen fizetés nélkül segédkeztek, Szamosujvár. Gönczy Mihályné született Gombos Zsuzsanna úrnő adományozott egy Urasztali asztalkendőt ért. 1 frt.

17 Szorgalmi jövedelem. Feketelak 42 frt. Szent-Egyed 39 frt. Kis-Iklód 14 frt. Vásárlás. Szent-Egyed/Vásároltatott 2 hold I. osztályú szántóföld 72 frt. Szamosuj vár-németi. Adósságba végrehajtás és ítélet utján foglaltatott el egy beltelek és 2 db. szántóföld 74 frt. Magtárállás (szemes kukoriczában) M.-Kályán 39 nv. 10 k. Alsó-Szóvát 60 nv Botháza 164 nv. M.-Fráta 46 ki Mező-Záh 34 ki Mező-Méhes 241 nv. 4 k. Mócs 224 nv. 14 k. Keszü 335 nv. 14 k. Magyar-Légen 172 nv. Gyeké.7 nv. 10 k. Fekete-Lak 254 nv. 14 k. Meleg-Földvár 231 hl Pulyon 188 nv. 16 k. Szent-Egyed 371 nv. Visa 362 nv. papi, 240 nv. mesteri. Bonczida 87 hl Vizszilvás 23 nv. Kis- Iklód 34 nv. Összesen 399 hectoliter 68 liter, 2718 nvka 2 kupa szemes kukuricza. Kepeváltás-alap. Botháza 58 frt 40 kr. Mócs 232 frt 13 kr. Keszü és Ó-Gyéres 108 frt 39 kr. Feketelak 156 frt 44 kr. Meleg-Földvár 2798 frt 65 kr. Szent-Egyed 486 frt'77 kr. Visa és Kötelend 224 frt 90 kr. Bonczida. Központi kezelés alatt 108 frt. Szék 18,659 frt 95 kr. Összesen 22,833 frt 63 kr. Perselypénz. Magyar-Kályán 2 frt 16 kr. Alsó-Szovát 2 frt 60 kr. Botháza írt 8 kr. Fráta 2 frt 18 kr. Mező-Záh 8 frt 68 kr. Puszta-Kamarás 2 frt kr. Mócs 1 frt kr. Keszű és Ó-Gyéres 4 frt 54 kr. Magyar-Légen 1 frt kr. Gyeké frt 10 kr. Katona frt 10 kr, Feketelak 4 frt kr. Meleg-Földvár 1 frt 40 kr. Pulyon 1 frt 15 kr. Visa és Kötelend 1 frt 26 kr. Bonczida 2 frt kr. Szék 4 frt 51 kr. Kis-Iklód frt 10 kr. Szamosujvár 4 frt 43 kr. Összesen 43 frt 32 kr. Tűzkár elleni biztosítás. Biztosított 22 egyházközség 23,638 frt erejéig. 6) Szamosmenti korben: Építkezések. Árpást6. A templom körül tett javításokra kiadatott 23 frt 18 kr. A papi telken egy pincze csináltatás és másnemű javításokra kiadatott 39 frt 8 kr. 6 17

18 A kántor-tanitói lak- és iskola háznál tett költségek 8 frt 84 kr. Összes építkezés 71 frt 10 kr. Bacza, Papi, mesteri telken és iskola háznál tett javításokra kiadatott 16 frt 96 kr. Bethlen. A papi telken egy uj kamara építtetett vályogból. Ez és másnemű javítások értéke, az alább jelzendő ajándékozásokon kivül, tesz 125 frt 19 krt. A mesteri telken tett javítások értéke 9 frt. Összesen 134 frt 19 kr. Borzas (Magyar.) A papi telken eszközölt javításokra és egy törökbűza kas csináltatása árába a magiár számára kiadatott összesen 20 frt 66 kr. Décse (Magyar.) A templom körül, papi, mesteri és iskola háznál eszközölt némi javításokra kiadatott 30 frt 24 kr. D eve cser (Nagy.) A papi telken tett javításokra kiadott 18 frt 66 kr. Fűzes (Ördöngös.) A torony újból befedésére és a templom körüli javításokra kiadatott 166 frt 20 kr. A papi telken tett javításokra és kerítésre 24 frt 88 kr. A mesteri és iskola háznál eszközölt javításokra 13 frt 92 kr. Összesen 205 frt. Kékes (Nyaraló.) Az iskolaház vakoltatása és meszeltetése költségeibe 16, frt 90 kr. és a papi háznál meszeltetés 2 frt 22 kr. Összesen 19 frt 12 kr. Kudu. A templom alapja letétetett és földszintre kiépíttetett, az építő mester emberek fizetéséből előleg adatott 40 frt 95 kr, A papi háznál mész és meszelés 3 frt 37 kr. Összesen 44 frt 32 kr. Malom. A papi telken uj csűr, pajta és disznó-ól építtetett talpra, sasfák közé deszka fallal drányicza fedél alá, melyeknek felépíttetése került az egyháznak 164 frt 95 krjába. Margit a (Szent.) A templom tervrajza elkészítésére, a papi és mesteri háznál tett javításokra kiadatott 13 frt 48 kr. Nagyfalu (Apa.) A templom és toronyra, papi és mesteri telken tett apróbb javításokra kiadatott 10 frt 35 kr kr. A templom újból fedetett és egészen kijavíttatott 367 frt 34 kr., melyből 100 frt adomány, az egyház tagok a mesteri telket vessző kerítéssel ellátták. Nemegye (Magyar.) A papi háznál tett javításokra kiadatott 28 frt 57 kr., a mesteri telken tett javításokra 8 frt 32 kr. Összesen mindkettőre 36 frt 89 kr. Nyires (Szász.) A papi háznál tett összes javításokra kiadatott 19 frt 65 kr., a mesteri és iskola háznál 12 frt 92 kr. Összesen 32 frt 57 kr. Őr (Fel.) A papi háznál javításokra 6 frt 60 kr. Retteg. A templom kijavítási hátrafékába 30 frt 50 kr. A papi telken istálló és egyéb javításokra 139 frt 20 kr. A kántori telken tett javításokra 9 frt 90" kr. Összesen 179 frt. 60 kr. Sárvár. A papi telken tett javítások összege 11 frt 46 kr. Somkerék. A templom körül tett javítások összege 9 frt 72 kr. A papi telken egy uj gabonás és hámbár építésére és apróbb javításokra kiadatott 62 frt 16 kr. Szent-Márton (Szép kenyérü.) A papi telken és iskolánál tett összes javitási költség 21 frt 49 kr. Zsombor (Szász.) A papi háznak dél felőli oldal fala egészen kijavíttatott, és egy 4 öles kút csináltatott, kőből kirakva, s más nemű apróbb javítások tétettek 115 frt 44 kr. értékért. '. Váralya (Bálványos.) A templom és toronyra 1 frt 66 kr. A papi háznál tett javításokra 16 frt 90 kr. A kántori háznál tett javításokra 11 frt 87 kr. Összesen 30 frt 43 kr.

19 Veresegyháza. Az egyházi épületeken tett apróbb javítások értéke 5 frt 97 kr. Vieze. A papi telken istáló csináltatás 14 frt 59 kr. és iskolai költség 3 frt 19 kr. Összesen 17 írt 78 kr. Ajándékozások. Árpástó. Perselypénz 2 frt. Bacza. Perselypénz 2 frt 66 kr. Cs.-Mihályfalva 1. e. perselypénz 38 kr. Bethlen. Perselypénz 8 frt 38 ki". A templom kijavítására a múlt évben megkezdett adakozás tovább folytattatván, Gróf Bethlen Károly úr e czélra adott 200 frtot. Mltgos és főtiszteiéül püspök Szász Domokos úr Kiss Károly fejedelmi dispensatió árát 10 írtban visszaküldötte az egyház részére. Özv. Nagy Sándorné az idén is adott 1 frtot. Továbbá, a lelkészi lakhoz egy kamara építtetvén, ehhez építési anyagul adott Gr. Bethlen Károly úr 3400 égetetlen vályogot 16 frt értékben és 12 fenyő gerendát 12 frt értékben. Gróf Befhlen Pál úr adott két cserfa gerendát, 8 frt értékben, melyekért azonban pénzt nem vettek. Borzas (Magyar.) Perselypénz 29 kr. Tiszteletes Csiszár Farkas helybeli lelkész afia által vétetett 36 pár deszka, s abból a papi telek körül kerítést csináltatott, került 12 frtba. Továbbá Vass Sándor vett és ajándékozott az iskola számára 2 frt 10 kr. értékű könyvet. Bréte (Szász.) Perselypénz 2 írt 95 kr. Décse (Magyar.) Perselypénz 9 frt 26 kr. Fűzes (Ördöngös.) Perselypénz 10 frt 13 kr. A torony befedésére adakoztak a hivek 58 frt 65 krt. Az urasztali készletekhez ajándékozott Kaszián Jánosné egy vegyes szinü karkendőt. Az Urasztalára kenyeret és bort adtak Ajtai András egyszer, Lapuhos Ferencz egyszer. Papi teendőkért ajándék 5 frt 40 kr. Ilosva (Alsó.) Perselypénz 1 frt 10 kr. Azon reményben, hogy ha a mlsgs áll. ig. Tanács segélyt nyújt a papi fizetés pótlására, a községbeliek felajánlották az összes korcsoma jövedelmet mind addig, míg a kepe törlesztő magtár a papi kepét megválthatja. Ez ajándékozás 200 frt. Kékes (Nyaraló.) Perselypénz 38 kr. Adakozás a harang öntésre 1 frt 70 kr. Kudu. Perselypénz 2 frt. Füstös Ferenczné ajándékozott az Urasztalára egy takarót és a bor tartására két kannát. Mindezek értéke 2 frtra tehető. Múlom. Perselypénz 2 frt 22 kr. Margit a (Szent.) Perselypénz 1 frt 91 kr. Nagy falu (Apa.) Perselypénz 4 frt 64 kr. L. B. Bánffy Dánielné, szül. Léczfalvi Gyárfás Anna úrnő ő nmlsga az egyház számára ajándékozott egy fekete bársonyból készült, szélein aranyrojttal ellátott, diszes szószék takarót, körülbelől 50 írt értékül,, melynek hátlapján ezen felirat áll: Készítette Br. Bánffy Dánielné, Gyárfás Anna kedves menye Br. Bánffy Dezsőné, Br. Kemény Máriának emlékére 1885." Özv. Gál Gergelyné, Székely Rózsi a templomi persely alá egy piros rojttal kivarrott fehér lenkeszkenőt ajándékozott, 2 frt értékűt. Nemegye (Magyar.) Perselypénz 2 frt. Nyires (Szász.) Perselypénz 2 frt 2 kr. Retteg. Perselypénz 4 frt 6 kr. Őr (Fel.) Perselypénz 2 frt 86 kr. Som kerék. Perselypénz 4 frt 65 kr, 19

20 20 Szent-András (Sajó). Perselypénz 73 kr. Szent-Márton (Szépkenyerü.) Perselypénz 23 kr. Füzesi Faragó Mártonné ajándékozott egy urasztali takarót, értéke 3 frt. Udvarhely (Sajó.) Perselypénz 54 kr. Zsombor (Szász.) Ifjú Csorvási Dánielné Salak Anna, ajándékozott az Urasztalára egy szőrtakarót, értéke 4 frt. Váralya (Bálványos.) Perselypénz 2 frt 25 kr. Veresegyháza. Perselypénz 54 kr. Lelkész t. Újvári Cz. József afia, 14 évtől fogva, mióta Veresegyházán lakik, kenyeret és bort ád az Urasztalára, és a kéményseprőt saját zsebéből fizeti. Ezen ajándékozás évenként 8 10 frt. kiadástól kiméli meg az egyház pénztárát, mely méltó a megemlítésre. Vicze. Perselypénz 3 frt 6 kr. Szorgalmi jövedelem. Csicsó-Mihályfalván. Termeltetett 15 zsák esőstörökbúza. Borzason. Termeltetett 71 litervéka zab, mely is eladatván, jött be érte 21 frt 22 kr. Fűzesen. Termesztetett 94 frt 96 krt. érő gabona. Malomban. Szorgalmi jövedelemnek tekinthető az, hogy a hivek igás és tenyeres napszámot teljesítettek az újonan épített csűr és pajta felépítésénél. Apa-Nagyfaluban. A templom kijavítása körül tett napszámok értéke és a kántori telek bekeritési költsége, a hivek által, számitható 38 frt 30 krra. Noszolyban. Termeltetett 52 zsák esőstörökbúza, és a kóré ára 1 frt. Kepetörlesztő mag- és pénztár. a) gabonában 5046 hl / 10 liter. b) pénzben 24,620 frt 59 kr. Tűzkár elleni biztosítás: Biztosított 29 egyházközség 36,190 frt. erejéig, melyért fizet 234 frtot 9 kr. dijt. Építkezések. Beszterczén. A papiház kijavítása, papitelken istáló, csűr épitése került: 2892 frt 4 kr. Sz.-Máté. A harangláb ujitás és a papilakon disznóól befedés 25 frt 27 kr. Kis-Budak. Egy harangláb építése 53 frt 30 kr. Összes építkezés: 2970 frt 61 kr. Ajándékozások. Beszterczén. Id. gr. Bethlen Sándor egyházmegyei főgondnok úr négy urasztali takarót, melyet boldogult édes anyja, gróf Bethlen Sándorné gróf Bethlen Máriskó vart 1883-ban.

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 105733 AZ EMKE 1908. EVI JELENTÉSE. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. f 5 H U S Z O N N E G Y

Részletesebben

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve.

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. RÉSZLETEZÉS. A) A közgyüls. i. A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E- M. K. E. 1900 évi szeptember 8-án Kolozsvárt a városházán tartott XVI. évi rendes közgyűléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS KIRÁLY SZOBORRÓL. A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS

Részletesebben

AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET ÉVKÖNYVE KOLOZSVÁR, 1945 MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET R. T.

AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET ÉVKÖNYVE KOLOZSVÁR, 1945 MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET R. T. AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET ÉVKÖNYVE 1944 KOLOZSVÁR, 1945 MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET R. T. A szerkesztésért és a kiadásért Szabó T. Attila felel Minerva-nyomda R. T. Kolozsvár. No. Clj 12.

Részletesebben

Az erdélyi udvarház gazdasági szerepe a XVII. század második felében

Az erdélyi udvarház gazdasági szerepe a XVII. század második felében Az erdélyi udvarház gazdasági szerepe a XVII. század második felében 1. Az udvarház. A régi rendi társadalom birtokkezelésében az erdélyi udvarház (curia) mint gazdasági egység szerepelt. Századokon keresztül

Részletesebben

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE 1 A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE SZAKDOLGOZAT Készítette: Böjti Tamásné hallgató Szeged, 1995. 2 Előszó A szajoli egyházközség 1995 őszén ünnepli fennállásának 110 éves évfordulóját. A belterületi

Részletesebben

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM 200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM Szerkesztette: IVÁNYI LÁSZLÓ plébános Szent Imre Plébánia Gyomaendrőd 2004 Előszó Köszönetnyilvánítás: Az alábbiaknak mondok köszönetet, akik segítsége nélkül nem

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

A Vasadi Református Egyház története

A Vasadi Református Egyház története A Vasadi Református Egyház története 1888-ban került Szűcs Károly lelkész-tanító (helyettes lelkész) Vasadra, aki öt évig munkálkodott itt, 1893-ig. Egyik feljegyzésében így ír: Mindjárt idejövetelem után

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XXX. vf. Kolozsvár, 1917 augusztus. 8. szám UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET SZERKESZTI: Dr. BOROS GYÖRGY FŐMUNKATÁRS. TARCSAFALVI ALBERT

Részletesebben

1891 92 évi jelentése.

1891 92 évi jelentése. 105738 NYOLCZ ADIK JELENTÉS.. nnhiniiinnijii; in:. :i T r ".-i.n,, :n.;;'i iiuniikiii, - ' ' n- i na:iininiiiim»iimimiiiiminni!inntji;iii:i ji!:ii:ii;;i:iuimiir-in:i:íi;'iriminir:i"i!-;i : IMIIIHIIÜÍI

Részletesebben

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE 2005. Antal József, 2005. 407272 Györgyfalva 297. szám Kolozs megye, Románia Tel: +40 745 642 490 Lektorálta:

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

mert "könnyen veszélyes helyen időzhetnének". "Egy esetleg egészen más helyen építendő egészen új templomra vonatkozó lelkészi véleményét várom.

mert könnyen veszélyes helyen időzhetnének. Egy esetleg egészen más helyen építendő egészen új templomra vonatkozó lelkészi véleményét várom. Plébániája 1138-ban már említve van. Papjai: László 1332-35, Péter 1336, Tamás 1337. 1487- ben Hathy Balázs a plébánosa. 1552-ben plébánosa két forintot adott a zsinatra indulóknak. Temploma a mai belvárosi

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918)

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) Zittl Róbert plébános munkássága Novák Antal halála után az új plébános megválasztásáig, 1876 októberétõl 1877 elejéig, a plébánosi teendõket, mint adminisztrátor,

Részletesebben

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása FAZEKAS MIHÁLY A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA I. A karcagi múzeum alapítása A karcagi múzeum alapításának történetéről sokan írtak már. Ezek a kutatók - Péter László, Balassa Iván, S. Kovács

Részletesebben

Tudomásom szerint egészen mostanáig a Tisza-parti Adorján

Tudomásom szerint egészen mostanáig a Tisza-parti Adorján Köztér 111 Valkay Zoltán Az adorjáni sarlós boldogasszony-templomról, a helybeli katolikus plébániáról, a temetőről és a kálváriáról Parochia erecta 1863. Matriculae adsunt ab. Anno 1864. Ecclesia (18

Részletesebben

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. { Aranyozott veresréz kehely. XVI. század elejéről. A városi muzeumban. Sárgarézből : vágóeszköz. Lh. Kisújszállás.

Részletesebben

AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG

AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG A REFORMÁTUS EGYHÁZ 2 TEMETÉS 14 AZ ÉNEKLŐ KAR 17 AZ OLVASÓ KÖR 18 A REFORMÁTUS TEMPLOM 22 HARANGOK 25 ORGONA 25 PARÓKIÁK 26 1 I. M agyarországon a

Részletesebben

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 2 A CSENGELEI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖSÉG 75 ÉVE Í r t á k : Papp Istvánné Katona Attila Molnár Mihály Kiadta a Csengelei Róm. Kat. Egyházközség Csengele,

Részletesebben

Pilismaróti Hírek HELYTÖRTÉNETI ÜNNEPI SZÁM 2009. Tartalomjegyzék: Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási infrastrukturális fejlesztése

Pilismaróti Hírek HELYTÖRTÉNETI ÜNNEPI SZÁM 2009. Tartalomjegyzék: Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási infrastrukturális fejlesztése Pilismaróti Hírek A Maróti Hírek jogutódja Pilismaróti Hírek 2009. augusztus 20. XVIII. évfolyam 1. szám HELYTÖRTÉNETI ÜNNEPI SZÁM 2009 Múlt Tartalomjegyzék: Régmúlt A református templom nagyobbítása,

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben