Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS"

Átírás

1 Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS az egyes egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházkc 1885-dik évi népesedési-, iskolai, vagyoni- stb. ügyeiről. NÉPINGÁSI KIMUTATÁS az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1885-dik évről. Egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek cu u s * i5 1 B N w alti m Egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek tsd *J «s s\ V.-hunyadi egyházm. Gyulafehérvári Erdővidéki Sepsii egyházm ! Nagy-enyedi Orbai? Kolozsvári Kezdi Kolozs-kalotai * Szilágyi Deési # egyhközségben * Deézsi Nagy-enyedi Széki Fogarasi Nagy-sajói Ilyefalvi, Görgényi Sepsi-sz.-györgyi Marosi Szászvárosi 16 r Küküllői Sz.-udvarhelyi Nagy-szebeni Kézdi-vásárhelyi Udvarhelyszéki Marosvásárhelyi Összesen Jegyzés: A szülöttek száma (13884) 4008-czal múlja felül, a meghaltakét (9876). KIMT7T ATÁS az erdélyi ev. ref. egyházkerületben a tankötelesek, tanulók és a felekezeti iskolák számáról 1885-ben. <D ^O :S N m alt 1 J3 60 <X> s Egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek 1 _M Ö " H * lók c 03 EH s ú Íj" Egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek tí o5 cö " EH ** lók g03 EH - :í 1» V.-hunyadi egyházmgy. Gyulafehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai Szilágyi Deézsi Széki Nagy-sajói Görgényi Marosi Küküllői Nagy-szebeni Udvarhelyszéki Jegyzés; A tanulók száma (36979) a ??? Erdővidéki Sepsii Orbai egyhmegye Kezdi * * * Deézsi egyházközség Nagy-enyedi Fogarasi Ilyefalvi,. Sepsi-szt-györgyi Szászvárosi,. Székely-udvarhelyi Kézdi-Sásárhelyi Maros-vásárhelyi Összesen.' tankötelesekének (40856) b Ö97tí E»0%-á1E teszi, « y

2 Egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek Vajda-hunyadi egyhmegye Gyulafehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai Szilágy-szolnoki Deézsi Széki Nagy-sajói Görgényi Marosi Küküllői Nagy-szebeni Udvarhelyszéki a vallás változtatásról 1885-ben a s Egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek o ÖL g 3 Erdővidéki egyházmegye Sepsii Orbai Kezdi * * Deézsi egyházközség Nagy-enyedi Fogarasi Ilyefalvi Sepsi-szt.-györgyi Szászvárosi Székely-udvarhelyi Kézdi-vásárhelyi Maros-vásárhelyi Összesen Jegyzés: A hozzánk jöttek száma (144) 75-el múlja felül a tőlünk eltávozottak számát (69). -) Egyházmegyék. 1. Vajtlalmnyatli. Építkezések. ' Maros-Nétaethiben a papi lak újból fedetett 162 frt 40 kr. költséggel. Ó-Brettyén a papi lak 384 frt költséggel kijavíttatott. Ö.-Boldogfalván a papi lakáson és kerítéseken eszközölt javítások értéke 891 frt 59 kr. H a r ó b a n a papi ház 86 frt költséggel újból fedetett, a papi telek körül 3 Öl kőkerítés készült az egyháztagok szorgalmából; az iskolaház cserép-fedele kijavíttatott, melynek 50 frt költségét a birtokosság hordozta. V.-Hűnyad kerítések javítására 15 frtot költött. Déván az orgona és templom belseje 304 frt költséggel kijavíttatott, a temetőrendezésre ez évben 20 frtot fordított az egyhközség. Brád templomát újból fedte 213 frt 50 kr költséggel. Lozsád a papi ház és telek, úgyszintén kocsmaháza körül eszközölt javításokra kiadott 101 frt 45 krt.

3 Körösbányán építkezésekre kiadatott 130 frt. Alpestes kisebb javításokra 11 frtot költött. Kis-Barcsán harangállvány készült 55 írttal; temetőhely bekerítése 40 frtba került. Hosdát papi és tanítói lakáson eszközölt javításokra 77 frt 10 krt adott ki. Nagy-Pestény apróbb javításokat eszközölt 20 frt 44 kr költséggel. Tordoson a régi konyha magtárrá alakíttatván, helyébe új konyha épült 565 frt költséggel. Ajándékozások. M.-Némelhiben a papi lak befedésére gr. Kun Irma 5 frt, gr. Vass Minka és gr. Vass Ottilia 20 frtot adtak. O.-Brettyén a papi lak javításához Szilvássy Aladár adományozott 28 frtot. Szilvássy Aladárné 10 frt, Buda Károlyné 6 frt, Székely Sándorné 7 frt, Pap Eárolyné 3 frt, Kosa Dávidné 2 frt, tiszt. Böjthe Ödön 15 frtot. M.-S oly mosón az urasztali bort és kenyeret Barcsay Béla úr adja. Rákosdon Pogány György főgondnok egyházi czélokra 10 frtot adott. Harói egyhközségünkben a birtokosság 36 frtot adott a papi lak befedésére; az iskola befedésére csakugyan a birtokosság ajándékozott 50 irtot, a pap Albert Imre aa. a tanítói telek körülkerítéséhez 150 drb karót adott. V.-Hunyadon Zolányi Ferencz és neje Kovácsik Mária egy urasztali takarót ajándékozott, melynek értéke 10 frt. Piskii telepen ft. püspök Szász Domokos úr a templom-alapra 100 frtot ajándékozott, egyesek ugyané czélra ugyanez alkalommal aláirtak 500 frtot. Petrozsényben a templomba urasztalát és az urasztali készleteket kiállíttatni főt. püspök Szász Domokos úr vállalta magára, Pogány György harangra 100 frtot, Bartha Lajos a templom belső berendezésére 50 frtot ajánlottak. Nagy-Rápoltnak király Ő Felsége iskola-épitésre legkegyelmesebben 100 frtot utalt ki magán-pénztárából. Déván özv. Miklós Lajosné az orgona kijavítására 100 frtot, egyesek 155 frtot adományoztak; a templomkerités költségeire egyesek 96 frtot ajándékoztak. Kristyori egyhközségünk egyesek részéről, kik magukat megneveztetni nem óhajtják 29 frt kegyadományozásban részesült. Körösbányán Darvas János úr egy 25 frt értékű ezüst urasztali poharat ajándékozott az egyhközségnek, Olajos Hermina úrasszony egy 5 frt értékű urasztali kendőt, Szabó István állami tanitó az urasztalához kényeröt és bort adott. Kis-Barcsa harangokra, temetőhely bekerítésére, harangállványra 650 forint kegyadományban részesült; temetőhelyet nyert ajándékba, melynek értéke 45 frtra tehető, ennek bekerítésére a vesszőt Góla Kálmán adta 25 frt értékben. Hosdáton Nagy Sándor és neje egy urasztali takarót ajándékoztak, melynek értéke 6 forint. N.-Pestényben"az urasztali kenyeret és bort özv. Váradi Istvánné adta, a polgári község az egyhközség részére 40 drb. tölgyfát adott; közszükségek fedezésére az egyhközséget a hívek következő adományokban részeltették u. m. Pogány Károly 1 frt, Mara György 1 frt, gr. Thoroczkoy Miklós 2 frt, Boeza Dániel 1 frt, Naláczy Ákos 1 frt, gr. Teleky György 2 írt, Nemes Sámuel 1 frt, Dáné Károly 1 frt, Bernád Miklós 1 frt, Lukács Farkas 1 frt, Tornyo Elek 1 frt, Litschek Ignáczné 50 kr, Pap Antal 1 frt, *

4 Pap József I frt, Brázovay Elek i frt, Kónya Ferencz i frt, Szalánczy testvérek 1 frt 50 krt. T o r d o s o n a pap az építkezések alkalmával az anyagok szállítását eszközölte s ezen kívül a költségek fedezésére 100 frtot adott. Az urasztali kenyeret és bort állandóan a pap szolgáltatja ki. Birtokvásárlás vagy csere. Birtok-vásárlások történtek: alpestesi egyhközségünk vásárolt 4Y 2 hold területű szántót 312 torinton. N.-Klopotiva vásárolt papi lakot a hozzá tartozó épületekkel és egy gyümölcsös-kerttel 900 frton. Bor- és magtárak állása. Bortár egyetlen egy egyhközségünkben van: Rákosdon, s ennek a múlt év végén állása 123 veder és 7 kupa. Magtár van: Tordoson, N.-Rápolton, Haróban, Kristyóron, M.-Némethiben, Déván, Alpestesen, V.-Hunyadon, Hosdáton, N -Pestényben, Bácsiban és Lozsádon. S ezen egyhközségekben együttesen van gabonában 15, véka, pénzben pedig 2383 frt 24 kr. Kepeváltsági alapok. Eepeváltási alap van O.-Brettyén 800 frt, Haróban, Lozsádon, Alpestesen, Hosdáton a magtárak mint kepemegváltási alapok kezeltetnek. Perseíypénzek. E czimen befolyt a következő egyhközségek pénztárába u. m.: M.-Némethiben 2 frt 76 kr, O.-Brettyén 3 frt, Kitiden 2 frt, M.-Solymoson 79 kr, Hátszegen 4 frt 27 kr, Eákosdon 6 frt 28 kr, Haróban 2 frt 30 kr, Kéménden 70 kr, V.-Hunyadon 5 frt 60 kr, N.-Eápolton 3 frt 12 kr, Déván 9 frt 68 kr, Lozsádon 2 frt 26 kr, Algyógyon 3 frt 54 kr, Borbátvizen 1 frt 50 kr. Körösbányán 1 frt 95 kr, Hosdáton 2 frt 57 kr, Alpestesen 6 frt 40 kr, N.-Pestényben 2 frt 51 kr, N.-Klopotiván 2 frt 42 kr, Tordoson 1 frt 33 kr. Összes en 65 frt 88 kr. Tűzkár elleni biztosítás. Az egyházi középületek biztosítási értéke a vajdahunyadi ref. egyházmegyében 41,664 frt. S. Ctyulafehérvári. Építkezések. Alvincz. A papi lakon kisebb tatarozások tétettek 16 frt értékben. Benedek. A malomhoz új víztartó-zsilip készült 278 frt ériékben. Borberek. A papi lakon kisebb igazitások tétettek 20 frt értékben. Gy.-Fehérvár. A templom és torony újból fedetett 1231 frt értékben. Tövis. A templom falai kijavíttattak 650 frt értékben.

5 Ajándékozások. Alvincz. Istvánfi Mária úrnő a templom kiigazítására adott 50 frtot. M. Gondol Dániel gondnok úr egész éven át ellátta az urasztalát borral. Borberek. Jankó József lelkész afia ez évben is beszolgáltatta az egyház közszükségei fedezésére szokott kegyadományát 66 frtot. T. Cseh Ferencz gondnok úr egész éven át ellátta az urasztalát kenyérrel és borral. Gy.-Fehérvár. A templom és torony befedésére a hivek adakozásából begyült 295 frt 80 kr. Sárd. Az urasztalát egész éven át t. özv. Szász Pálné úrnő látta el kenyérrel és borral. T. Kozma Gyula úr adott 1000 drb szöllőkarót 12 frt értékben. M.-Igen. Az urasztalára egész éven át kenyeret egy szegény kenyérsütő asz szony, özv. Vasárhelyi Sámuelné; bort pedig m. Köblös Miklós és róni. kath. Egyedi János urak adtak. Vajasd. Az urasztalát kenyérrel és borral egész éven át lelkész afia látta el. Vingárd. Az urasztalára kenyeret és bort lelkész afia adott. Kozma Gyula úr az egyház számára 20 forintot. Birtokvásár vagy csere. Bor berek. Felsőbb engedély mellett eladatott 140 öl puszta belsőséget 15 frton, mely a tanítói fizetésalap javára takarékpénztárba helyeztetett. Bor- és magtár. M.-Igen. Templomépitési bor- és magtárból 448 frt 50 kr. a takarékpénztárban lett elhelyezve. Vingárd. Magtár 547 véka szemes-kukoricza. Kepeváltsági alap. Vajasd. Lelkész afia adománya 80 frt takarékpénztárilag kezeltetik. 8. Hfaggy-Enyedl. Építkezések. Nagy-Lakon. A czinteremhez"és a papi telekhez egy-egy új kaput csináltattak 20 frt költséggel. Csúcson. Az eddig pusztán állott czintermet díszes léczes-kerttel bekerítették, ehhez a sasfák az egyház erdejéből kerültek ki; egyéb anyagokért és a készítésért kiadtak 148 frt 5 krt. Csekelakán. A papi telken pincze és gabonás épült 98 frt költséggel. A nyári konyha kiépítésére költöttek 13 frtot, de még kémény és kemencze hiányzik belőle. A mesteri lak egyik szobáját tanhelyiségül rendezték be, s a lakáson 2 új ajtót, 3 kettős és 3 egyes ablakot csináltattak 50 frt költséggel. Istvánházán. A papi lak újra fedetett s egy kamrával kibővittetett 196 frt 74 kr kiadással.

6 6 Bükkösön. A papi lak zsindelylyel, a gabonás és konyha deszkával újra fedetett 181 írt kiadással. A czinterem deszkakerítéssel körülvétetett, 96 frt kiadás mellett, a sasfák az egyház erdejéből kerülvén ki. Sz.-F öld várt. A czinterem 69 frt 65 kr költségén léezes-kerttel bekerittetett. Felvinczen. A papi lak részben való újra fedésére, a fogadó-telken nyári konyha építésére és egy más telek bekerítésére költöttek 138 forintot. Fel-Enyeden. A papi lak első két szobáját újra pádimentumozták, új vaskemenczével euátták; az iskolaszobába 2 új ablakot s egy pléh-füttőt alkalmaztak, ezekre s más aprólékos javítgatásokra kiadtak 120 frtot. Kapudon. A papi lak födelének egy részét újonnan bezsindelyezték, 37 frt 84 kr kiadással. Szt.-K irályt. A templom jó móddal kijavíttatott 405 frt költséggel. Bagóban. A templom 2 / 3 részben újra fedetett. O.-Lapádon. A papi lak 3 / 4 részben újra fedetett 43 frt 83 kr.költséggel. M.-Décsén. A mesteri telken nyári konyha épült és a ház középső osztálya konyhából lakszobává alakíttatott át 85 frt költséggel. Alsó-Detr éhemben úi templom épült és egy 130 kilo súlyu harang szereztetett be. Egerbegyen. A templom és torony kijavíttatott, kivül-belől megmeszeltetett 230 frt költséggel. Ar.-Polyánban. A mesteri csűrt új szalmafödéllel látták el, a mi 19 frtba került. A temetőt ákácz-csemetékkel körülültették, s annak védelmére oszlopok közé alkalmazott két szál vastag drótból kerítést csináltak 94 frt 52 kr költséggel. Új-Tor dán. A malmokat újra fedték 131 frt 95 kr költségen. Bágyonban. 470 bécsi font sulyu harangot szereztek be 553 frton. Kéréseden. A czintermet körülsánczolták, ákácz-csemetékkel körülültették s 2 kapuval ellátták: 23 frt 16 kr költséggel. M.-N.-Csányban. Faanyagból, nádfödéllel kántori lakot építettek 86 frt 39 kr kiadással. G.-K eresz túrt. A templomot kimeszeltették s részben kijavították 176 frt 86 kr költséggel. Ajándékozások. M.-Újvárt. A Szőcs Pál-féle kegyajánlatból befolyt 5 frt, a Borbély Ferenezféléből 12 frt. Kovács József egyházfi 2 fehér asztalkendőt adott az úrasztalához, értéke 2 frt. A templom-udvar szépítésére adakozott az ifjúság 15 frt 50 krt. M.-Csesztvén. T. Pávai Elek úr a czinterem kerítéséhez 5 szekér veszszőt ajándékozott, értéke 10 frt. Csúcson. Gáspár Jolán úrhölgy egy 5 frt értékű diszes úrasztali takarót ajándékozott. Cs ekei a kán. Ft. Szász Domokos püspök, templom-ablakok csináltatására 20 frtot ajándékozott. Istvánházán. Br. Kemény Lőrincz és testvérei egy diszkötésü bibliát, melynek értéke 5 frt, br. Kemény Géza a czinterem kapujához 15 frt értékű fát, br. Kemény Gyerő szintén 15 frt értékű veszszősfát és kertfedni való tövisét ajándékoztak. A templomszentelés költségeihez járultak: ft. Szász Domokos püspök 50 frt, br. Kemény Lőrincz és testvérei 20 palaczk finom és 10 veder közönséges bor-, br. Kemény Endre 5 veder, br. Kemény Simon 5 veder, br. Kemény Gyerő 5 veder bor-adományukkal.

7 Sz.-Földv árt. Tiszt. Biró Áronné úrnő és nővére egy 8 frt értékű varrottas takarót ajándékoztak a papi székre. Fel-Enyeden. Egy beszerzendő úrasztali pohárra perselyadakozás utján 9 frt 15 kr gyűlt be, e czélra már a megelőző évi adakozással együtt 24 frt van rendelkezés alatt. Orgonacsináltatásra az egyháztagok 82 frt 10 kr. önkéntes kegyadománynyal járulni kötelezték magukat. M.-Szt.-K irályt. A megelőző évben tett igéretök folytán, a templom kijavitására br. Bánffi Jenő 100 frtot, Málnási Károly lelkész 10 frtot adtak. Ugyan e czélra adtak: Deák Anna kisasszony 20 frtot, Monostori Károly körjegyző 5 frtot, Ferenczi István theologus 1 irtot, Bartha Jenő tanuló 50 krajczárt. Csombordon. Br. Kemény Istvánné a szószékre s az úrasztalára két diszes takarót ajándékozott, melyek értéke 50 frt, Albert Lajos gazdatiszt úr pedig 5 frtot ajándékozott. M.-Gombásoii. M. Zeyk József úr 20 frt értékű hat szál szilfát ajándékozott a papi esürhez, ugyanahoz Gombás község erdejéből 8 frt értékű nyolcz v szál cserfát ajándékoztak. A.-Detrehemben. T. Bornemisza József és neje Sáfár Rozália egy aranyhimzetü vörös bársony úrasztali takarót ajándékoztak, melynek értéke 60 frt. Ar.-Gyérésen. Müller Ágoston róna. kath. úr és neje négy szegény (2 fiu és 2 leány) iskolás gyermeket karácsonyra egész rendbeli öltözékkel felruházott. Űj-Tordán. M. Puhl Ignácz 5 frtot, t. Tóthfalusi János 1 irtot adott jó tanuló gyermekek jutalmazására. Kéréseden. Ifjú egyháztagok a kepeváltsági alap gyarapitásához 10 véka csőstörökbuza- és 12 1 /* veder must-adománynyal járultak. M.-Nagy-Csányban. Sebestyén Áron lelkész a magtárnak 3 véka törökbuzát adott. G.-K eresz túrt. A templom kijavitási költségeire Tiboldi Dénes főgondnok úr gyűjtött idegenektől 91 írt 48 krt, az egyháztagok adakoztak 122 frt 60 krt s még ígéretben van náluk 21 írt 46 kr. Ugyancsak Tiboldi főgondnok úr az úrasztalához egy 1 frt 30 kr értékű kenyérvágó kést ajándékozott, és a papi telek bekerítése költségeire átajánlotta Hirsch Hermann haszonbérlőnél levő s per utján megítélt 25 frt követelését. Ezen kivül majd mindenik egyházban részint pátronusok, részint lelkészek és buzgó egyháztagok rendesen adnak kenyeret és bort az úrasztalára. Némi kivétel csak itt-ott jelezhető, u. m.: Lőrinczrévén ugy a kenyeret mint a bort pénzért szerezték be; Egerbegyen csak a kenyérért adtak pénzt, bort az egyház bortárából vettek; Istvánházán bort az egyház bortárából, ha ott készlet nincs, pénzen szereznek be; Kéréseden kenyérért három ízben; Harasztoson borért szintén három izben adtak ki pénzt; Décsén kenyérért és borért kétszer kellett pénzt költeni. Szorgalmi jövedelem. M.-Ujvárt. A köteles 8%- n felyül az egyh. tőkék után önkéntesen fizettek a hivek még 12%-ot, a mi a múlt évről 85 frt 90 krt tesz. Továbbá a templom udvarának egyenetlen talaját kiegyengették, az elhordott kavics helyét termő-földdel pótolták s dísznövényeket és bokrokat ültettek a templom környezetének szépítésére. A szép eredmény főleg a lelkes főgondnok m. Jucho Ferencz buzgalmának és erélyének köszönhető.

8 Csúcson. 29 véka tisztabuzát és egy szekerecske ("mintegy 20 véka) szemes törökbuzát termeltek közerővel. Xoppándon. 2 szekér törökbuzát (mintegy 50 véka szem). Istvánházán. 250 litervéka csős-törökbuzát, 97 litervéka tisztabuzát termeltek közmunkával. Az építkezés körül szükségelt napszámodnak és a mesteremberek élelmezésének melyet a hivek rendre szolgáltattak értéke 20 frt. M.-Bükkösön. 30 veder bor, 30 véka zab, 180 véka csős-törökbuza. Ózdon. Az iskolához szükséges téglakészlet beszerzésére az egyháztagok önkéntesen 94 frt és 61 véka gabona rovatalt vállaltak magokra. Feivinczen. 75 litervéka búza és 31 veder új-bor. M.-Szt.-Kir ályt. A templom kijavítása körül teljesített fuvar- és tenyeresnapszámok értéke 25 írt. Gombáson. Két szekér csős-törökbuza (kb. 50 véka szem). A papi csűr építése folytán az egyháztagok a szükséges fuvart és napszámokat teljesítették s a mesterembereket élelmezték, mi által 40 frt kiadástól mentették meg az egyházat. Miriszlón. Egy hold földön közmunkával termeltek 4 heti. és 90lit. tiszta-buzát. Egerbegyen. A templom- s toronyjavitás és meszelés körül teljesített anyagfuvarozás és tenyeres napszámok értéke 70 frtra számítható. Ar.-Polyanban. Négy szekér csős-törökbuza (szemül mintegy 120 véka), mely a buzgóbb és módosabb egyháztagok által megszántott és harmadában megkapáltatott egyh. földön termett, a kik a szántásban részt vettek, a termésből az egyházra eső részt be is szállították. Győri János a temető kapuját ingyen csinálta meg. melyért 2 frt kellett volna. Sz.-Mihályfalván. 75 litervéka búza, közmunkával termelve. Kéréseden. 80 véka csős-törökbuza, közmunkával szántott s kapált egy hold földről. G.-K eresz túrt. A templom kijavítása körül az egyháztagok 60 igás- és ugyanannyi tenyeres napszámot teljesítettek. Mag- és bortárak állása. (A kepeváltsági mag- és bortárakat ide nem számítva), 341 hecto liter őszgabona szemes-törökbuza S2 csős-törökbuza bor. Megjegyzendő, hogy a szemes gabonában kezelt magtárak jelentékeny ré- - sze veszendő. Kepeváltsági alapok összege. Pénzben 27,340 frt 90 kr. Szemes-törökbuzában (magtárilag kezelve) 179 hclt. 44 liter. Csős-törökbuzában , Borban (Kercseden) Perselypénz. 176 forint 25 krajezár., : Az egyházi épületek biztosított értéke. 70,619 frt. biztosítási évi díj kr.

9 4. Kolozsvári. 6 Építkezések. Az egyház kötelendi jószágán az udvarház újból fedetett 375 fr. Ugyanott a szállás átalakíttatott, a mely került 577 forintba. Kolozsvárt az első papi szállás udvarán a kerítés megjavittatott, mely került 32 forintba. A harmadik papi szálláson a kisház megzsindelyeztetett 41 fr. Ugyanott a kamara átalakíttatott, került 34 forintba. Az első papi laknál a kerítés befestetett 45 fr. A negyedik papi szálláson a fedél megujittatott 88 fr. A külső templom fedelén javítás tétetett 55 fr. A belső templom déli oldalán egy fülke pléhvel fedetett 86 ft. A három liliom"-nál kerítés igazittatott 36 fr. A hidelvei iskolánál egy nyári tanuló szin helyrehozatott 80 fr. Ugyanott ajtók, ablakok állíttattak 40 fr. asztalos munkák 122 fr. fedél csatornafestés 39 fr. Kül-magyarutczai iskolánál ácsmunkák 146 frt 50 kr. Kül-magyarutczai tanitó Staudner jgyula szállása átalakíttatott, került 353 frt 70 krajézárba. Befizetett tőkék összege: 8291 frt 50 kr. Ajándékozások. Érdemes volt főgondnok Dr. Szőcs Emil orgona alapra 1 dr. arany. Presbyter Szathmáry Elek....,, 1 dr. arany. Kisegítő és Takarékpénztár külön-külön frtot. Főtiszt. Püspök Szász Domokos aty. egyháza iránt való hálája jeléül püspökké választatása alkalmából az orgona alapra 100 irtot, a-külső- templomtornyába tervezett órára 100 frtot: - : Özv. Gyöngyösi Jánosné assz. annak örömére és emlékére, hogy egyházunk egyik papja: Szász Domokos aty. püspökké választatott: 50 frtot. Br. Kemény Gyula néh. édes atyja id. bt. Kemény Domokos emlékére 50 frtot. Friedszám György (róm. kath.) és neje Gáli Kata egy szép katedra takarót. Mohai Mária k. a. egy általa hímzett szép úrasztali készlet takarót, A városi Tanács kérésünkre a hidelvei iskolánk számára, használható festett iskolai padokat. A hatszori communiokor a kenyeret és bort a buzgóbb hivek fedezték. Rendkívüli bevételek. Harangoztatási díjjakból frt 55 kr, B. e. Balogh Karolinának perrel megtámadott hagyatékából 3622 frt 50 kr. Templomi persely pénzékből 110 frt 05 kr.

10 10 5. Kolozs-kalotal. Építkezések. lnaktelke építtetett egy három szoba, konyha, kamarából álló zsindely fedelü csinos kő papiházat 1478 frt 90 kr. készpénzzel, melynek egy része abból gyűlt be, hogy az egyháztagok minden leiekre 60 kr. ravatalt tettek, ezenkívül égettek egy kemencze meszet. Aljára építtetett a papi telken egy új istállót 140 frt értékben, ezen kivül készíttetett egy nyári konyhát, egy disznó ólat és 32 öl hosszú deszka kerítést a templom és papiíak körül. Z s o b o k, építtetett egy zsindely fedelü, kő, tanítói lakot 600 frt értékben. K i s p e t r i, készíttetett a papi telken egy zsindely fedelü kőgabonást, a magtári gabona számára 226 frt értékben. Jákótelke, készíttetett egy két osztályú, zsindely fedelü kő, magtári gabonást és 20 öl kőkerítést a levitái telken, 300 frt értékben. Fej érd, a papiházat újra zsindelyeztette 200 frt értékben. S z e n t-l á s z l ó a papiház cserépfedelét, valamint a papi telken levő kerítést kijavíttatta, s ugyanott uj kaput készíttetett 140 frt értékben. K e t e s d a papilakot újra zsindelyeztette, az iskolát kijavíttatta 126 frt értékben. S z t á n a a tanítói telken készíttetett egy 19* öl hosszúságú zsindely fedelü kőkerítést, s a templom és papi telek kerítéseit kijavíttatta, megzsindelyeztette 280 frt értékben. Kolo zs a papi és kántori telkeken 132 frt értékű javítást tétetett. K a j á n t ó n az egyháztagok saját költségökön bekerittették a papi lakot és czintermet 180 frt, és a papi telken a pap afia által adott fából készíttettek egy disznóólat 60 frt értékben. V i s t a a czinterem falát kijavíttatta 60 frt értékben. Makó csináltatott egy 335 frt értékű harangot. Ajándékozások. Középlakon: Varga Mihály János és neje Ballá Eszter egy igen csinos, mintegy frt értékű tölgyfából készített urasztalával díszítették fel az urnák hajlékát. Ajtonban: néhai Gr. Bethlen Polixéna két darab urasztali teritőt és egy fehér aranyvirágos szószéktakarót ajándékozott. Sztánában: az egyház összes tagjai családonként 3 frtróvatallal terhelvén meg magokat, 240 frtot gyűjtöttek össze az építendő új papilakra. Mérában: a hívek 37 véka rozsot vetettek sajátjokból az egyházi földekbe, melynek termése az egyházé leend. Gyaluban: az egyháztagok az építendő új papilak anyagainak behordása, mészégetés s annak beszállítása körül 280 frt értékű munkát végeztek. Tiszteletes Deési Gyuláné úrasszony az urasztalát egész éven át kenyérrel, gr. Eszterházy Kálmánné ő nagysága egész éven át borral látták el. Szucsákban: Zathureczki Gedeonné született Kelemen Póli, és Szigethy Miklósné szül. Kelemen Katalin úrasszonyok 2000 frtot ajándékoztak az egyháznak oly kikötéssel, hogy annak kamatja a papifizetés javítására fordittassék. Tekintetes Sárkány Ferencz kolozsvári ny. tanár úr az építendő új papilakhoz szükségeltető követ ingyen adja bányájából.

11 Magyarókerekén: Nagy Ilka ö nagysága, fötiszteletü Szász Domokos püspök úr neje 15 frtot ajándékozott iskolai szükségletre. Szent-Lászlón: Püspöki Andrásné úrasszony ajándékozott egy 37 frt értékű piros bársony urasztali takarót. Özv. Tamás Kapsi Petemé egy 5 frt értékű templomi szószék takarót. Tamás Gebe János a haturvacsora osztás alkalmával kenyérrel látta el az urasztalát. György fa Iván: Eszényi Erzsébet kisasszony áll. isk. tanítónő ajándékozott egy urasztali pohár takarót. T űrében: Bot Róza k. a. konfirmáltatása emlékére ajándékozott egy 6 frt értékű, hárászszal kivarrott, szalagokkal ékített urasztali kendőt. Fejérden: idősb Kalló András, ifj. Kalló András, Liszkai Pista, Gazner István és Varga János egész éven át ellátták az urasztalát kenyérrel és borral. Kajántón: Magyarosi András, Menyhárt Elekné és Magyarosi János urvacsora osztások alkalmával kényeret és bort afltak az urasztalára. Inaktelkén: az egyháztagok az új papilak építése alkalmával 700 frt értékű közmunkát végeztek. Darocz-Bogártelkén:az egyháztagok rovatai utján 38 frt 16 krt. gyűjtöttek a szükségletek fedezésére. Szorgalmi jövedelem. Ketesd, termesztett 29 liter véka rozsot. Fej érd, 60 véka gabonát. Damos- Jákótelke, 174 v. búzát és rozsot. Nyárszó-Sárvásár, 78 véka zabot és búzát. Körös fő, 108 véka búzát és zabot. Nagy Almás- Bábony, 34 v. rozsot és inaiét. Középlak, 46 véka rozsot. Nagy- Petri, 62 véka búzát és máiéi. Kis-Petri, 5 véka törökbúzát. Sztána- Farnas, 219 véka csőstörökbúzát. Zsobok, 80 véka törökbúzát. K.- Szent-Király-Zentelke, 50 véka tavaszbúzát. Magyaró-Kereke, 24 véka búzát. M.-Gy.-Monostor, 40 véka tavaszbúzát. Gy.-V ás árhely, 40 véka tavaszbúzát. In akt el ke, 69 v. zabol. K.-Kapus, 35 v. törökbúzát. Gyalu, 57 v. esős máiét. Sz.-Lóna, 43 v. rozsot. Vista, 45 v. rozsot. Mér a, 37 v. rozsot. Makó, rovatai utján gyűjtött 106 frt 02 krt. o. é. Tűre-Szent-Pál, rovatai utján gyűjtött 14 frt 20 krt. o. é. Szorgalmi jövedelem összege = 1335 véka gabona és 120 frt. 22 kr pénz. A magtár jelenlegi állása. Kctesden van, 627 lit. véka gabona. Damos-Jákótelkén, 804 v. 13 lit. Nyárszó-Sárvásár, 750 v. 19 lit. Körösfőn, 234 v Nagy- Almás-Bábony, 853 v. 13 1, Középlakon, 598 v. és 104 frt pénz. N.-Petriben, 698 v. K.-Petriben, 326 v. 20 lit. Sztána-Farnason, 176 v. 20 I. Zsobokon, v. gabona. Magyar-Bikaion, v. gabona és 163 frt pénz. K.-Szt.-Király-Zentelkén, 885 v. M.-Kerekén, 719 v. M.-Valkón, 260. M.-Gy.-Monostoron, 159 v. gabona, 590 frt 96 kr. pénz. Gy.-Vásárhelyt, 481 frt 40 kr. pénz. lnaktelkén, 350 v. és gabona. Egeresen, 440 v. Kis-Kapuson, 275 v Nagy-Kapuson, 71 v. 3 lit. Gyaluban, 203 v. 10 lit. gabona és 218 frt. pénz. Aljárában, 365 v. 20 L M.-Létán, 368 v. 3 l> Ó-Fenesen, 103 v Szt.-Lászlón, 136 v. gabona és 920 frt. péna. Sz.-Lónán, 1234 v. gabona. Vistába, 425 frt 42 kr. pénz. Ü

12 Mérában, 318 v.gabona. Szucsákon, 108 v Darócz-Bogárt el kén, 587 v és 679 frt 74 kr. pénz. Mákóban, 497 v. gabona. Türe-Szt.-Pál, 433 v gabona és 572 frt. pénz. Györgyfalván,. 905 v gabona. Ajton-Röődön, 266 v. Kolozson, 232 v. Fejérden, 940 v Pata-Kara-Bózs, 220 v. gabona. Magtár állása lit. véka és 11 lit. gabona és 4154 frt 52 k r. p é n z. Jegyzési A magtárak nagyobb része kepe megváltásra Vr ny i része pedig az egyházak évi szükségleteinek fedezésére vannak alapítva. Kepeváltási alap. Magyar-Valkon, 8637 frt 92 kr. Ajtonban, 2704 frt 82 kr. Nagy-Almáson, 2524 frt 11 kr. B.-Hunyadon, 800 frt. Összesen: 14,666 frt 85 kr. Persely pénz. Az egész egyházmegyében 162 frt 94 kr. Az egyházi épületek biztosított értéke 76,113 frt. 6. Szilágy-szolnoki. Építkezések. Erked. A templom felépülve, belszervezete beállítva, kifestve, csak az orgona hiányzik. Hadad. A papi telken egy sasfák közzé állított deszka oldalú, zsindelytedelü kocsiszín épült a Benkő-alapból. Lelei A templom- bezsindelyeztetett piros festékkel ellátva, falai kivül-belül kivakolva, meszelve, vaskulesokkal ellátva, új chorus és porticus épült, a templom földje aszfáltatott, a tanítói lakon oszlop készíttetett, a lak megköttetett vassal; értéke 2180 frt. M e n y ő. A templom kivül-belül vakoltatott, meszeltetett, új ablakokkal elláttatott, az iskolai tornáezra és tanítói lak elé kó'alapra gerenda tétetett. A papiház építéséhez 30,000 kiégetett tégla és 12 öl kő szereztetett. A r d ó. A papi telken szükségszék épült, a papi pincze kánálizáltatott, a tanítói szálláson méh-kelencze épült, a tanteremnél 3 ablak készült, a templom javításához a deszka beszereztetett. Benedekfalva. A templom.bezsindelyeztetett, a harangláb újból készült. Böőshaza. Az épületek kijavíttattak, a papilak átalakíttatott és habár apró, de 3 szoba és konyhává átalakíttatott. Sz.-Gseh. Új fiiskolaház épült. Sz.-Főkeresztur. Egy szekér-szin, egy 2 osztályú sertés-ól és egy majorságól sasfák közzé deszkaoldallal, cserépfedéllel építtetett. N.-Mon. A templom újból zsindelyeztetett. Sarmaság. Az elégett helyett új papilak építtetett. Kr.-Mihályfalva. A papilak nagyjában felépittetett, két szoba lakható., Ér-Mindszent. Az iskola újból fedetett.

13 Ér-Szodoró. Az iskola megújittatott. T.-Szántó. A templom bádoggal, a papilak zsindelylyel újból fedetett. Torony bádog fedéllel. Tasnád. A leányiskola újból fedetett zsindelylyel. Mocsolya. A papitelken levő ól újból eserepeztetett. Kusaly. A papitelken új istáló építtetett, értéke 269 frt. H.-Nádasd.,A "tanítói lak zsúppal újra fedetett. Lecsmér. Új papiház épült. B á g ó s. A lelkészi lak 261 frt költséggel bezsindelyeztetett. A tanítónői lakon kapu csináltatott. Nagyfalu. 20 öl deszkakerítés a parochiához, a kántori lakon 40 írton átalakítás, templom és torony kitakarítása, építése, meszelése 1200 forint kiadással. Sz.-Somlyó. A papi és tanítói lakot elkülönítő deszkakerítés huzatott. Perecsen. A templom kijavíttatott, a mennyiben a falak 3 lábbal felemeltettek, párkányzattal elláttatott, meszeltetett, a fedélzet pléh, az orgona, korona és szószék kijavíttatott, a torony bebádogoztatott, költség 4180 frt. K r.-h orv át. Az iskolai tanterem kipadoltatott. Rá fon. A papiház befedetett 142 frt 40 kr költséggel. Kraszna. A templomra 13,000 zsindely veretett fel., - Récse. A templom nagyrészt bezsindelyeztetett 140 frtnyi kiadással. Ajándékozások. Diósad. Szigeti Miklós 70 frtot, Elekes Márton 85 frtot, Szántó András 51 frtot adományoztak egyházi közczélra. Erked. Ő Felsége iskola építésre adományozott 100 frtot, id. Kulcsár Bálint egy szép urasztali térítőt. Ardó. Neményi Ambrus orsz. gyűlési képviselő a templom javítására 100 irtot, Tóth Pál Zsuzsanna egy urasztali kendőt és egy szószéktakarót, Tóth Juliánná egy urasztali teritőt adományoztak. Böősháza. Özv. Kaizler Antalné uriiő egy fekete koporsó takarót adott és 4 5 szekér ócska téglát a papiházhoz. Sz.-Cseh. Vallás- és közoktatásügyi miniszter ő nmlga adományozott 268 drb. tankönyvet. S z.-s z e g. Ózv. Csengeri Istvánná egy szószéktakarót és egy urasztali teritőt adott. Menyő. A hívek orgona-alapra gyűjtöttek 2863 liter máiét. Kusaly. Bagossy Károly 2 véka búzát, 8 veder bort adományozott. Vérvölgy. Székely István és neje egy urasztali teritőt és egy abroszt ajándékoztak, ezen kivül egy gyümölcsöst hagyományoztak oly kikötéssel,.hogy a gyümölcsösben levő kriptát az egyház gondozza, a gyümölcsöst papi használatra; egyházi használatra a közös erdő területbőli illetőséget. Pánit. Ardai János adományozott anyja emlékére orgona alapul 25 veder bort. Nagyfalu. Br. Bánffy György a papi javadalom emelésére, áldott«mlékü néhai édes atyja, br. Bánffy Albert sz.-szolnoki egyházmegyei fogöndnok nevére az évtől kezdve 1000 egy ezer írt alapítványt tett. mélynek 5% kamatját évi 50 frttal fizetni magát és jogutódait kötelezte, fentartván maga és jogutódai részéré az alapítványi tőké lefizetésének jogát. Sz.-Somlyó. Néhai br. Bánffy Albert ő nagysága még életében vissza ajándékozta az egyházközségnek egy 200 kétszáz forintról szófö kötelezvényét. "' " ' v '. ' ' "*' '". ' " > - " - 18

14 u Szorgalmi jövedelem. Diósad; 4800 liter zabot tarmelt. N.-Mon. 440 liter máiét. N.-Doba. 240 liter máiét termelt. Lompért. 15 véka zab. Ákos. 24 véka búza, 60 véka rozs, 164 véka zab. Kr.-Mihály falva. 60 hit. búza, 67 hlt. zab. Ér-Szt.-Király. 177 hit. zab. T.-Szántó. 3 hit. és 75 Itr. zab hit. rozs. Peér. 32 frt rozs ára. M.-Csaholy. 13 ht. búza. Sámson. 4 hit. bor. Kémer. Szőlő termése 7 bit. 70 lt. Bürgezd. Szőlő termése 5 hit. 54 lt. készletben van. S.-Ujlak. 36 véka rozsot termelt. M.- Goroszló. Egy föld kamat tartozásba adatott, azt az egyház bevetette, mivelte, termése 60 véka esős máié. Récse. Az egyháztagok földet kapálván 20 véka esős máié ^termett. M.-Keczel. 17 véka búza, 1 véka 15 kupa máié. Birtok vásárlás, vagy csere. Ér-Kávás. Egy házat vásárolt az egyház saját telkén 100 frton. Sz.-Szeg. A Bereczky-féle 400 frt alapból földbirtok vásároltatott igazgató-tanácsi engedélylyel. Sz.-Főkeresztur. A papitelek kiegészítéséül 55 írttal egy telekrész vásároltatott. Perselypénz. Az évben befolyt 156 frt. 84 kr. Biztosított összege az egyházmegyei épületeknek frt. 60 kr. 7. Deésl. Építkezések. Katzkó. A templom kijavíttatott, a padok megfestettek, került 96 frt 60 krba; a papi telek körülkeritetett 35 frt., az istáló újból padoltatott 8 frt. Bádok. A papiház a szalma helyébe újból fedetett zsindelylyel, a mellék épületeken is kissebb javítások tétettek, kölcsön vett 200 frtot. Válaszút. Egy uj csür-pajtával egy fedél alatt még nincs egészen készen, éhez a fát Báró Bánffy Ádám ő nagysága adta, melynek értéke 50 frtra tehető; a papi telek körülkerittetett, melyhez az anyagot a nevezett báró úr adta. Gyula. A templom körüli kőkerítés bévégeztetett, került 140 frtba, az egyház pénztárából. M.-Macskás. A papiházon, mely az állam iskolának adatott ki bérbe, igazitások történtek 27 frt 56 kr. Pánczélcseh. A papi istállón több rendbéli javítások tétettek, került 18 frtba. Domokos. A templom fedelének egyik oldala és a vége, valamint a torony újból fedetett, fodoztatott, került 175 frtba az egyház pénztárából.. K.-Lóna. A papilakház benn egészen újból alakitatott, a nagy szeriárból, előszoba és konyha, uj ablakok, uj ajtók; a csűr s pajta és kerítések uj-

15 ból fedettek a Gróf Teleki udvar költségén, azonba az egyház is tett ugy pénzbéli kölcséget, mint különösön az egész papitelek körülkerítésénél tenyeres és igás napszámokat, a kerítéshez az udvar adta az anyagokat, bele került 200 frtba. Őr.-Kereszturon. Az uj papiház fel van épitve, csakis belső szerelést kivan. Költőn. A papi telken egy lóistáló teljesen kijavittatott, az anyagot az egyház tagok szállították, került 63 frtba: ugyancsak Koltón a papi telken egy léczes törökbúza kas. Ajándékozások. S.-M.-Berkesén. Péchy István úr egész éven át bort, Szaszarí Mihály kenyeret adtak az Urasztalához. Katzkó. T. Boda Bertalan úr egész éven át kenyeret és bort adott az Urasztalához. N.-Ilondán. T. Zibai Sámuel úr egész éven kenyeret és bort adott az űrasztalához. Deésakna. T. Flórán Demeterné Dohi Julianna, egy arany rojtokkal díszített megyszin bársony szószék takarót ajándékozott, értéke 30 frt. Idősb. Szabó Miklósné Pap Ágnes, egy fekete posztó, szélein aranyrojtos Urasztali takarót adott, értéke 25 frt. T. Veress Károly lelkész egy kaucsuk pecsétnyomót csináltatott az egyháznak, értéke 3 frt 51 kr. K.-Lónán. Gróf Teleki Miksáné 36 visgát tett gyermeknek keszkenőt, ruhát, képet; Lőwei Klára 8, 3-ad osztályosnak nyolczvan krajczárt, ekkor a tanító kapott 50 kr. ajándékot. Szorgalmi jövedelem. A múlt években szorgalmi utón gyűlt, legnagyobb mérvbe Koltón, 1324 frt. Birtok vásárlás, vagy csere, Szinyébe 4 hold föld 100 frt. Bor vagy magtár. Bortár nincs. Magtár szemül v. 4 k. Magtár pénzül frt 28 kr. Kepe váltási alap. Csakis a kérői egyháznak van benn a központba 1000 frtja, melynek kamatjából kap a lelkész 40 irtot, a többi kamat benn tartatik. Perselypénz 51 frt 36 kr. Az egyházi épületek biztosított értéke 34,780 irva harmincz négyezer, hétszáz nyolczvan frt o. ért.

16 16 8. Széki. a) Mezőségi körben: Építkezések. Magyar-Kályán. Templom és papilak javításra 115 frt 20 kr., uj sertés ól csináltatás és istáló igazittatás 11 frt 50 kr. Alsó-Szováth. A templom zsindely s egyéb anyagok 122 frt. Papi lakoni javítások 26 frt 27 kr. Bot háza. Templomfedél kijavítására 154 frt 63 kr. A papiház javítására 1 frt 20 kr. Magyar-Fráta. A papi csűrt a lelkész újból építtette sajátjából 20 frt. A hivek a gabonást önmagok saját erejöken kijavították 20 frt. Mezö-Záh. Templom építésre 1498 frt 25 kr. Puszta-Kamarás. A papi lakon 1 frt 26 kr, Mócs. A levitái lakon és egyházi zselléri épületeken javíttatások 48 frt 90 kr. K e s z ü és Ó-Gy érés. A templomban és egyházi épületeken javítások 42 ft 62 kr. Katona. A templom befedetése 158 frt. A papi lakon javításokra 4 frt 50 kr. Feketelak. Templom és egyházi építések javítására 39 frt 95 kr. Meleg-Főid vár. Templom és egyházi épületeken javításokra 98 frt 77 kr. Pulyon. A papi és mesteri lakokon javítások 2 frt 23 kr. Szent-Egyed. A papilak körüli javításokra 2 írt 28 kr. Visa és Kötelend. Papi és mesteri lakokon javításokra 2 frt 70 kr. Bon ezida. Papi és mesteri lakokon javításokra 60 frt 64 kr. Szék. Orgona igazításra 185 frt. Új papilak építtetése 2615 frt 25 kr. Gazdasági épületek javítására 58 frt 30 kr. Viz-Szilvás. A tanítói házon javíttatások 3 frt 93 kr. Kis-Iklód. Harangláb és levitái lakon tett javításokra 1 frt 8 kr. SzamosujvárNémethi. A levitái lakon javításokra 9 frt 30 kr. Szamosujvár. A papi lakoni javítások 75 frt 80 kr. Ajándékozások. Alsó-Szováth. Földesi Tóth Józset úr egy urasztali fedeles ezüst kelyhet adományozott 50 frt. Móra Gábor kőmives, templom építés költségeire 1 ftt. Mező-Záh. Gr. Wass Ida és Ugrón Ilona kisasszonyok gyűjtésé templomra 1200 frt 3 3 kr. Gr. Wass Albertné Kilin Mária úrnő ő nsga egy harangot vett az uj templomhoz 130 frt. Gr. Wass Albert úr 6 szekerével 84 nap hordatotl a templomhoz anyagot 504 frt. Honvéd százados Mucsi József úr neje, szül. Dobál Ilona úrnő ő nsga templom helyet adományozott, melynek becslés szerinti értéke 200 frt. A templom építéséhez porondot, téglát, követ, vizet s egyéb anyagot számtalanszor hordatott még szekereivel mlsgos Ugrón Sándor úr, igen a közgazdák, sőt igen még a jobb módú román gazdák is, úgy a gyalog szeresek is többen fizetés nélkül segédkeztek, Szamosujvár. Gönczy Mihályné született Gombos Zsuzsanna úrnő adományozott egy Urasztali asztalkendőt ért. 1 frt.

17 Szorgalmi jövedelem. Feketelak 42 frt. Szent-Egyed 39 frt. Kis-Iklód 14 frt. Vásárlás. Szent-Egyed/Vásároltatott 2 hold I. osztályú szántóföld 72 frt. Szamosuj vár-németi. Adósságba végrehajtás és ítélet utján foglaltatott el egy beltelek és 2 db. szántóföld 74 frt. Magtárállás (szemes kukoriczában) M.-Kályán 39 nv. 10 k. Alsó-Szóvát 60 nv Botháza 164 nv. M.-Fráta 46 ki Mező-Záh 34 ki Mező-Méhes 241 nv. 4 k. Mócs 224 nv. 14 k. Keszü 335 nv. 14 k. Magyar-Légen 172 nv. Gyeké.7 nv. 10 k. Fekete-Lak 254 nv. 14 k. Meleg-Földvár 231 hl Pulyon 188 nv. 16 k. Szent-Egyed 371 nv. Visa 362 nv. papi, 240 nv. mesteri. Bonczida 87 hl Vizszilvás 23 nv. Kis- Iklód 34 nv. Összesen 399 hectoliter 68 liter, 2718 nvka 2 kupa szemes kukuricza. Kepeváltás-alap. Botháza 58 frt 40 kr. Mócs 232 frt 13 kr. Keszü és Ó-Gyéres 108 frt 39 kr. Feketelak 156 frt 44 kr. Meleg-Földvár 2798 frt 65 kr. Szent-Egyed 486 frt'77 kr. Visa és Kötelend 224 frt 90 kr. Bonczida. Központi kezelés alatt 108 frt. Szék 18,659 frt 95 kr. Összesen 22,833 frt 63 kr. Perselypénz. Magyar-Kályán 2 frt 16 kr. Alsó-Szovát 2 frt 60 kr. Botháza írt 8 kr. Fráta 2 frt 18 kr. Mező-Záh 8 frt 68 kr. Puszta-Kamarás 2 frt kr. Mócs 1 frt kr. Keszű és Ó-Gyéres 4 frt 54 kr. Magyar-Légen 1 frt kr. Gyeké frt 10 kr. Katona frt 10 kr, Feketelak 4 frt kr. Meleg-Földvár 1 frt 40 kr. Pulyon 1 frt 15 kr. Visa és Kötelend 1 frt 26 kr. Bonczida 2 frt kr. Szék 4 frt 51 kr. Kis-Iklód frt 10 kr. Szamosujvár 4 frt 43 kr. Összesen 43 frt 32 kr. Tűzkár elleni biztosítás. Biztosított 22 egyházközség 23,638 frt erejéig. 6) Szamosmenti korben: Építkezések. Árpást6. A templom körül tett javításokra kiadatott 23 frt 18 kr. A papi telken egy pincze csináltatás és másnemű javításokra kiadatott 39 frt 8 kr. 6 17

18 A kántor-tanitói lak- és iskola háznál tett költségek 8 frt 84 kr. Összes építkezés 71 frt 10 kr. Bacza, Papi, mesteri telken és iskola háznál tett javításokra kiadatott 16 frt 96 kr. Bethlen. A papi telken egy uj kamara építtetett vályogból. Ez és másnemű javítások értéke, az alább jelzendő ajándékozásokon kivül, tesz 125 frt 19 krt. A mesteri telken tett javítások értéke 9 frt. Összesen 134 frt 19 kr. Borzas (Magyar.) A papi telken eszközölt javításokra és egy törökbűza kas csináltatása árába a magiár számára kiadatott összesen 20 frt 66 kr. Décse (Magyar.) A templom körül, papi, mesteri és iskola háznál eszközölt némi javításokra kiadatott 30 frt 24 kr. D eve cser (Nagy.) A papi telken tett javításokra kiadott 18 frt 66 kr. Fűzes (Ördöngös.) A torony újból befedésére és a templom körüli javításokra kiadatott 166 frt 20 kr. A papi telken tett javításokra és kerítésre 24 frt 88 kr. A mesteri és iskola háznál eszközölt javításokra 13 frt 92 kr. Összesen 205 frt. Kékes (Nyaraló.) Az iskolaház vakoltatása és meszeltetése költségeibe 16, frt 90 kr. és a papi háznál meszeltetés 2 frt 22 kr. Összesen 19 frt 12 kr. Kudu. A templom alapja letétetett és földszintre kiépíttetett, az építő mester emberek fizetéséből előleg adatott 40 frt 95 kr, A papi háznál mész és meszelés 3 frt 37 kr. Összesen 44 frt 32 kr. Malom. A papi telken uj csűr, pajta és disznó-ól építtetett talpra, sasfák közé deszka fallal drányicza fedél alá, melyeknek felépíttetése került az egyháznak 164 frt 95 krjába. Margit a (Szent.) A templom tervrajza elkészítésére, a papi és mesteri háznál tett javításokra kiadatott 13 frt 48 kr. Nagyfalu (Apa.) A templom és toronyra, papi és mesteri telken tett apróbb javításokra kiadatott 10 frt 35 kr kr. A templom újból fedetett és egészen kijavíttatott 367 frt 34 kr., melyből 100 frt adomány, az egyház tagok a mesteri telket vessző kerítéssel ellátták. Nemegye (Magyar.) A papi háznál tett javításokra kiadatott 28 frt 57 kr., a mesteri telken tett javításokra 8 frt 32 kr. Összesen mindkettőre 36 frt 89 kr. Nyires (Szász.) A papi háznál tett összes javításokra kiadatott 19 frt 65 kr., a mesteri és iskola háznál 12 frt 92 kr. Összesen 32 frt 57 kr. Őr (Fel.) A papi háznál javításokra 6 frt 60 kr. Retteg. A templom kijavítási hátrafékába 30 frt 50 kr. A papi telken istálló és egyéb javításokra 139 frt 20 kr. A kántori telken tett javításokra 9 frt 90" kr. Összesen 179 frt. 60 kr. Sárvár. A papi telken tett javítások összege 11 frt 46 kr. Somkerék. A templom körül tett javítások összege 9 frt 72 kr. A papi telken egy uj gabonás és hámbár építésére és apróbb javításokra kiadatott 62 frt 16 kr. Szent-Márton (Szép kenyérü.) A papi telken és iskolánál tett összes javitási költség 21 frt 49 kr. Zsombor (Szász.) A papi háznak dél felőli oldal fala egészen kijavíttatott, és egy 4 öles kút csináltatott, kőből kirakva, s más nemű apróbb javítások tétettek 115 frt 44 kr. értékért. '. Váralya (Bálványos.) A templom és toronyra 1 frt 66 kr. A papi háznál tett javításokra 16 frt 90 kr. A kántori háznál tett javításokra 11 frt 87 kr. Összesen 30 frt 43 kr.

19 Veresegyháza. Az egyházi épületeken tett apróbb javítások értéke 5 frt 97 kr. Vieze. A papi telken istáló csináltatás 14 frt 59 kr. és iskolai költség 3 frt 19 kr. Összesen 17 írt 78 kr. Ajándékozások. Árpástó. Perselypénz 2 frt. Bacza. Perselypénz 2 frt 66 kr. Cs.-Mihályfalva 1. e. perselypénz 38 kr. Bethlen. Perselypénz 8 frt 38 ki". A templom kijavítására a múlt évben megkezdett adakozás tovább folytattatván, Gróf Bethlen Károly úr e czélra adott 200 frtot. Mltgos és főtiszteiéül püspök Szász Domokos úr Kiss Károly fejedelmi dispensatió árát 10 írtban visszaküldötte az egyház részére. Özv. Nagy Sándorné az idén is adott 1 frtot. Továbbá, a lelkészi lakhoz egy kamara építtetvén, ehhez építési anyagul adott Gr. Bethlen Károly úr 3400 égetetlen vályogot 16 frt értékben és 12 fenyő gerendát 12 frt értékben. Gróf Befhlen Pál úr adott két cserfa gerendát, 8 frt értékben, melyekért azonban pénzt nem vettek. Borzas (Magyar.) Perselypénz 29 kr. Tiszteletes Csiszár Farkas helybeli lelkész afia által vétetett 36 pár deszka, s abból a papi telek körül kerítést csináltatott, került 12 frtba. Továbbá Vass Sándor vett és ajándékozott az iskola számára 2 frt 10 kr. értékű könyvet. Bréte (Szász.) Perselypénz 2 írt 95 kr. Décse (Magyar.) Perselypénz 9 frt 26 kr. Fűzes (Ördöngös.) Perselypénz 10 frt 13 kr. A torony befedésére adakoztak a hivek 58 frt 65 krt. Az urasztali készletekhez ajándékozott Kaszián Jánosné egy vegyes szinü karkendőt. Az Urasztalára kenyeret és bort adtak Ajtai András egyszer, Lapuhos Ferencz egyszer. Papi teendőkért ajándék 5 frt 40 kr. Ilosva (Alsó.) Perselypénz 1 frt 10 kr. Azon reményben, hogy ha a mlsgs áll. ig. Tanács segélyt nyújt a papi fizetés pótlására, a községbeliek felajánlották az összes korcsoma jövedelmet mind addig, míg a kepe törlesztő magtár a papi kepét megválthatja. Ez ajándékozás 200 frt. Kékes (Nyaraló.) Perselypénz 38 kr. Adakozás a harang öntésre 1 frt 70 kr. Kudu. Perselypénz 2 frt. Füstös Ferenczné ajándékozott az Urasztalára egy takarót és a bor tartására két kannát. Mindezek értéke 2 frtra tehető. Múlom. Perselypénz 2 frt 22 kr. Margit a (Szent.) Perselypénz 1 frt 91 kr. Nagy falu (Apa.) Perselypénz 4 frt 64 kr. L. B. Bánffy Dánielné, szül. Léczfalvi Gyárfás Anna úrnő ő nmlsga az egyház számára ajándékozott egy fekete bársonyból készült, szélein aranyrojttal ellátott, diszes szószék takarót, körülbelől 50 írt értékül,, melynek hátlapján ezen felirat áll: Készítette Br. Bánffy Dánielné, Gyárfás Anna kedves menye Br. Bánffy Dezsőné, Br. Kemény Máriának emlékére 1885." Özv. Gál Gergelyné, Székely Rózsi a templomi persely alá egy piros rojttal kivarrott fehér lenkeszkenőt ajándékozott, 2 frt értékűt. Nemegye (Magyar.) Perselypénz 2 frt. Nyires (Szász.) Perselypénz 2 frt 2 kr. Retteg. Perselypénz 4 frt 6 kr. Őr (Fel.) Perselypénz 2 frt 86 kr. Som kerék. Perselypénz 4 frt 65 kr, 19

20 20 Szent-András (Sajó). Perselypénz 73 kr. Szent-Márton (Szépkenyerü.) Perselypénz 23 kr. Füzesi Faragó Mártonné ajándékozott egy urasztali takarót, értéke 3 frt. Udvarhely (Sajó.) Perselypénz 54 kr. Zsombor (Szász.) Ifjú Csorvási Dánielné Salak Anna, ajándékozott az Urasztalára egy szőrtakarót, értéke 4 frt. Váralya (Bálványos.) Perselypénz 2 frt 25 kr. Veresegyháza. Perselypénz 54 kr. Lelkész t. Újvári Cz. József afia, 14 évtől fogva, mióta Veresegyházán lakik, kenyeret és bort ád az Urasztalára, és a kéményseprőt saját zsebéből fizeti. Ezen ajándékozás évenként 8 10 frt. kiadástól kiméli meg az egyház pénztárát, mely méltó a megemlítésre. Vicze. Perselypénz 3 frt 6 kr. Szorgalmi jövedelem. Csicsó-Mihályfalván. Termeltetett 15 zsák esőstörökbúza. Borzason. Termeltetett 71 litervéka zab, mely is eladatván, jött be érte 21 frt 22 kr. Fűzesen. Termesztetett 94 frt 96 krt. érő gabona. Malomban. Szorgalmi jövedelemnek tekinthető az, hogy a hivek igás és tenyeres napszámot teljesítettek az újonan épített csűr és pajta felépítésénél. Apa-Nagyfaluban. A templom kijavítása körül tett napszámok értéke és a kántori telek bekeritési költsége, a hivek által, számitható 38 frt 30 krra. Noszolyban. Termeltetett 52 zsák esőstörökbúza, és a kóré ára 1 frt. Kepetörlesztő mag- és pénztár. a) gabonában 5046 hl / 10 liter. b) pénzben 24,620 frt 59 kr. Tűzkár elleni biztosítás: Biztosított 29 egyházközség 36,190 frt. erejéig, melyért fizet 234 frtot 9 kr. dijt. Építkezések. Beszterczén. A papiház kijavítása, papitelken istáló, csűr épitése került: 2892 frt 4 kr. Sz.-Máté. A harangláb ujitás és a papilakon disznóól befedés 25 frt 27 kr. Kis-Budak. Egy harangláb építése 53 frt 30 kr. Összes építkezés: 2970 frt 61 kr. Ajándékozások. Beszterczén. Id. gr. Bethlen Sándor egyházmegyei főgondnok úr négy urasztali takarót, melyet boldogult édes anyja, gróf Bethlen Sándorné gróf Bethlen Máriskó vart 1883-ban.

Az 1884-ik évi h. püspöki jelentéshez. Népingási kimutatás az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1884-ik évről.

Az 1884-ik évi h. püspöki jelentéshez. Népingási kimutatás az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1884-ik évről. Az 1884-ik évi h. püspöki jelentéshez. Népingási kimutatás az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1884-ik évről. Egyházmegyék és püspöki l! j^.jl vizsgálat alatti egyház- ;! g^ községek jj^«f I 3 Egyházmegyék

Részletesebben

istépixigási kiirru.ta.tals

istépixigási kiirru.ta.tals Az 1883 ik évi püspöki jelentéshez. istépixigási kiirru.ta.tals az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1882. évről. Egyházmegyék y.-hünyad-zar. egyhm. Gy.-fehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai

Részletesebben

Melléklet az l»91-ik évifpüspökl jelentéshez.

Melléklet az l»91-ik évifpüspökl jelentéshez. Melléklet az l»91-ik évifpüspökl jelentéshez. az egyházmegyék és a püspöki vizsgálat alatti egyházközségek 1890-ik évi népesedési, iskolai, vagyoni stb. ügyeiről. s N 11 Soi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Részletesebben

HSTépingási kimxxtatás

HSTépingási kimxxtatás Az 1882-ik évi püspöki jelentéshez. HSTépingási kimxxtatás as erdélyi ev. ref. egyházkerületben as 1881-ik évről. E gyhá zmegyék V.-hunyad-zar. egyhm. Gy.-fehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai

Részletesebben

Az 1879-ik évi püspöki jelentéshez. az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1878-ik évről. (Született! Meghalt

Az 1879-ik évi püspöki jelentéshez. az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1878-ik évről. (Született! Meghalt Az 1879-ik évi püspöki jelentéshez. az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1878-ik évről. Egyházmegyék V.-hunyad-zar. egyhm. Gy.-fehérvári Nagyenyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai Szilágyszolnoki Deési Széki

Részletesebben

HSTépingási kim-irtatás

HSTépingási kim-irtatás Az 1880. évi püspöki jelentéshez. HSTépingási kim-irtatás az erdélyi Egyházmegyék r ev. 3 ef. < egyházkerületben 1879-ről.! lesketett 1 párok Szülöttek Halottak Egyházmegyék Esketett párok Szülöttek Halottak

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Deli Ferenc őrizte meg Jósvafő község 1932, 1934-es és 1935-ös választói névjegyzékeit, mivel édesapja Id. Dely Ferenc a Kisgazda Párt egyik

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele)

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele) KÉPJEGYZÉK 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal 2. A gyulafehérvári székesegyház kelet felől az 1270-es években újjáépített főszentéllyel (Josef Fischer felvétele,

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

Jobbágytelki Falumúzeum

Jobbágytelki Falumúzeum Jobbágytelki Falumúzeum Tárgylista Tárgy száma Megnevezése Készült Adományozó Adományozó születési dátuma 1 Borsörlő 1950 Kiss Péter 1932 május 19 2 Papi szék Kiss Péter 1932 május 19 3 Menyasszonyi blúz

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

A szerkesztőség postája. aranykönyv.

A szerkesztőség postája. aranykönyv. 68 aranykönyv. A szerkesztőség postája. Jé key Aladár urnák. Teke. Szives köszönet a szép költeményért. Adni fogjuk, csak társat várunk neki. Rédiger Géza urnák Szabéd. Éppeivonnan. Péter fi Albert urnák,

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adományok a marosvásárhelyi templom épitésére. (VIII. közlemény.)

ARANYKÖNYV. Adományok a marosvásárhelyi templom épitésére. (VIII. közlemény.) ARANYKÖNYV. Adományok a marosvásárhelyi templom épitésére. (VIII. közlemény.) Májay Gábor 230. sz. gyüjtőívén Szentgericzéről: Májay Gábor, Kiss Gyula, Gál Károly, Gál Gyula 1 1 koi., Iszlai Albert 50

Részletesebben

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52 Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények 2014.09.20. Absz férfiak: Helyezés Név 1. 267 Orsós Zoltán 01:27:55 2. 266 Kovács Krisztián 01:31:52 3. 262 Takács Dávid 01:39:00 4. 174 Veréb Dávid 01:40:32 5. 253

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest. 1869. 139. lap. 35. Az uzoni kastély.

34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest. 1869. 139. lap. 35. Az uzoni kastély. KÉPJEGYZÉK 1. A küküllőszéplaki udvarházhoz tartozó javak jegyzéke 1736-ból. AkadLt. Urbaria et Conscriptiones, Fasc. XIII. No. 3. 2. Kertkapu rajza az 1736-os küküllőszéplaki konskripcióban. AkadLt. Urbaria

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Uépingási kimutatás. az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1887-ik övről. eb * Egyházmegyék és püspöki

Uépingási kimutatás. az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1887-ik övről. eb * Egyházmegyék és püspöki Melléklet az 1888-ik évre vonaikoasft püspöki jelentéshez- Kimutatás az egyes egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek 1887-dik évi népesedési, iskolai, vagyoni stb. ügyeiről. Uépingási

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra.

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra. KÜLÖNFÉLÉK. Miiiisteri látogatás Kolozsvárt. Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi minister városunkat f. évi junius hó 16-án dr. Markuschowszky min. tanácsos kíséretében látogatásával szerencséltetvén,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PESTI ÚTI TEMETŐ VIII-1-7 egyes sírhely Apu I-2-15 dupla sírhely Drága Jó Édesanyánk I-6-13 egyes

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Temetõi melléklet 2009

Temetõi melléklet 2009 A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Temetõi melléklet 2009 Tisztelt Hozzátartozók! A temetıi nyilvántartás szerint az alábbi ek feletti rendelkezési jog lejárt! Mivel a felett rendelkezık

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév

Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév Összetett Fiú III-IV kcs. "A" kategória Név Egyesület Talaj Lólengés Gyűrű Ugrás Korlát Nyújtó Össz. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv.

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 244/1997. (X.27.) számú h a t á r o z a t a a bírósági ülnökök választásáról A közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV tv. 10. j.)

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére Név: Kovács Judit Kovács Judit Születési hely, idő: Csenger, 1973.08.02. Anyja születési neve: Barcsai Katalin Lakcím: 4765 Csenger, Lehel u. 37. Név: Tarczali Pál Születési hely, idő: Csenger, 1967.01.05.

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97)

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97) BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT 2008. október 21. Hıgyész Eredmények Lányok Gyermek korosztály (96-97) 800 méter 1. Récsei Rita Pécsi Futó Klub 2. Tóth Lili DOVASE 3. Tóth Virág DOVASE 4. Temesi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET EVANGÉLIKUS LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍSZTERME, BRASSÓ V. OSZTÁLY GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA DEBRECZI ORSOLYA V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA HADNAGY LEHEL V TRAIAN GIMNAZIUM DICSŐSZENT

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

2012. KIDS KUPA MEZEI FUTÁS KORCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK

2012. KIDS KUPA MEZEI FUTÁS KORCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK 2012. KIDS KUPA MEZEI FUTÁS KORCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK I. KORCSOPORT I. KORCSOPORT 1. Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Kecskemét A 2. Patrona Hungariae Gimnázium és Általános Iskola, Budapest 3.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

IHelléhle«az 1892-ik évi püspöki jelentéshez. ZEZirrru.ta.tas. népesedési, iskolai, vagyoni stb. ügyeiről. isrépiaag-asíalálozás

IHelléhle«az 1892-ik évi püspöki jelentéshez. ZEZirrru.ta.tas. népesedési, iskolai, vagyoni stb. ügyeiről. isrépiaag-asíalálozás IHelléhle«az 1892-ik évi püspöki jelentéshez. ZEZirrru.ta.tas az egyházmegyék és a püspöki vizsgálat alatti egyházközségek népesedési, iskolai, vagyoni stb. ügyeiről. g CG i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves)

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves) Kategória: Gyermek B (10-12 éves) 1 1011 BÁRSONY André 2002 01:06:14 00:00:00 4:56 p/km 88 81 01:06:46 2 1108 KECSKÉS Marcell 2002 01:10:12 00:03:58 5:14 p/km 122 110 01:10:48 Kategória: Serdülő (13-15

Részletesebben

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10.

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10. 35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros 2012. október 10. A rendezvény támogatói: Alsóvárosi Általános Iskola Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont A vendégeket köszönti: Biernacki Karol a Csongrád

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Dávid Lajos Születési hely és idő Árapatak 1938 február 22 Székelyudvarhely, Kolozsvár, Hármasfalu, Gógánváralja, Marosvásárhely Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Név: ÁLOMPALOTA Ingatlaniroda Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 3. Fsz/2. sz. Nyilv.szám: 2010 / 30. A szolgáltató tevékenységi köre:társasházkezelő A szolgáltató cégjegyzék

Részletesebben

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200.

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200. Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400 Telek Telekterület: 1440 m² 200.000 Ft 1 Cím: 6647 Csanytelek, József Attila u. 24. Szántai Zoltán 06 (30) 540-1862 Felújításra szoruló/bontásra

Részletesebben