Melléklet az l»91-ik évifpüspökl jelentéshez.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet az l»91-ik évifpüspökl jelentéshez."

Átírás

1 Melléklet az l»91-ik évifpüspökl jelentéshez. az egyházmegyék és a püspöki vizsgálat alatti egyházközségek 1890-ik évi népesedési, iskolai, vagyoni stb. ügyeiről. s N 11 Soi Az egyházmegyék és a püspöki vizsgálat alatti egyházközségek nevei V.-hunyadi egyhm. Gyulafehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai Sz.-szolnoki Dézsi Széki N.-Sajói Görgényi Marosi Küküllői Nagy-Szebeni r Udvarhelyszéki Erdővidéki Sepsi I. N é p i n g á s. a) Születés, halálozás, házasodás folytán. :etett íáma] K " bű o si m s co j Soi Az egyházmegyék és a püspöki vizsgálat alatti egyházközségek nevei Orbai egyhm. Kezdi Moldva-oláhországi egyházmegye Dézsi egyhk. Fogarasi Ilyefalvi K.-vásárhelyi M.-vásárhelyi Nagy-enyedi S.-szt.-györgyi Szászvárosi, Sz.-udvarhelyi Összesen: 1889-ben Jegyzés: A szülöttek száma 3593-al múlja felül a halottakét. b) Vallásváltoztatás folytán. I s M «Meg párol > Szü Az egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek nevei Az egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek nevei la 'S 1 Vajda-hunyadi 2 Gyulafehérvári 3J Nagy-enyedi 4 Kolozsvári 5 Kolozs-kalotai 6 Szilágy-szolnoki 7 Dézsi 8 Széki 9 Nagy-sajói 10 Görgényi 11 Marosi 12j Küküllői 13] Nagy-szebeni 14 Udvarhelyszéki 15 Erdővidéki egyhm ! 8; 25! 9! Sepsi egyhm Orbai Kezdi Moldva-oláhországi Dézsi egyhk. Fogarasi Ilyefalvi Kézdi-vásárhelyi Maros-vásárhelyi Nagy-enyedi S.-szt.-györgyi Szászvárosi Székely-udvarhelyi Összesen ben Jogyzés. A hozzánk jöttek száma (215) 78-al múlja felül a tőlünk eltávozottak számát. a

2 II. Tanügy. 1N m Sor Az egyházmegyék és püspöki vizsgálat a'atti egyházközségek nevei 1 f J Sí H 1O5 O Tan o m ei a zeti szái * "«. fiu Konfirmált leány összesen Vajda-hunyadi egyhm. Gyulafehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai Sz.-szolnoki Dézsi Széki Nagysajói Görgényi Marosi Küktillői Nagy-szebeni Székely-udvarhelyi Erdővidéki Sepsii Orbai Kezdi Moldva-oláhországi Dézsi egyhk. Fogarasi Ilyefalvi Kézdi-vásárhelyi Maros-vásárhelyi n Nagy-enyedi S.-szt.-györgyi Szászvárosi Székelyudvarhelyi Összesen 1889-ben Q i ú *\ Jegyzés. Az összes tanköteleseknek 77.60%-a járt iskolába (1839-ben / 0 ). *) Az adatok nem küldettek be.

3 III :XZ. icim-u.ta.ta.saz építkezésekről, kegyadományokról és ajándékozásokról, szorgalm ijövedelemről, birtokvásárlásról, vagy cseréről, bor- és magtárakról, kepeváltási alapokról, perselypénzekről és tűzbiztositási értékről. A) Egyházmegyék. I. Vajda-hunyadi egyházmegye. Építkezések. 1 Piskitelepena templom és papi lakás befejést nyertek. Ezeknek költségei 17,000 frt kr. 2. Körösbányán a templom felépült ez évben (1890.) Ráfordittatott a befejezési munkálatokra 1200 Templomkeritésre, és papilak javításra Rákosdon a papi lakás egyik szobája uj padozatot nyert, költsége A papi telek körüli kerítésekre és javításokra fordittatott Kristyor uj építésekre kiadott ez évben Hátszegen az iskola uj fedelet nyert, költsége Alpestes, egy harangot öntetett és papi lakását újból zsindelyeztette, ezeknek költségei 350 B 7. Brád papi lakását újból fedetté, az iskolaház emeletéhez uj feljárást készíttetett N.-Rápolton uj tanítói lakás épült és a templom és torony újból lettek fedve, költségek összege N-Klopotiva templom körül deszka kerítést csináltatott, minek költsége Kis-Barcsán uj templom épült, költsége Összesen: 23,104 frt 26 kr. Kegyadományok és ajándékozások. -Kloptiván ifj. Pogány Károly ur a templom körüli kerítésre fa anyagot adott, melynek értéke frt kr. Pap József ur szintén, Perlach József ur r kath. szintén 7 50 a*

4 Az iskola részére Pogány György főgondnok ur.. 5 frt kr. Császár Sándor ur 5 2. N-Kápolt kapott az Emkétől iskolai tanszerekre.. 3 tanitói lak épitési költségeire 50 3 Bradon Botaky Jánosnó egy ur asztali kelyhet ajándékozott, minek becsértéke 5 4. Alpestesen Csanádi Sándor Andrásné ellátta az urasztalát kenyérrel és borral, értéke 7 v Magyari Ágnes urasztali takarót ajándékozott, értéke 5 5. Hátszegen Kokosy Béla ur adományozott papi fizetés emelésre 100,, Az iskolai növendékek számára jutalmul ajándéko- 5 zott gr. Teleky Árpád ur, Kokosi Béla és neje 4 frt 4 G. Kristyoron a rudai bánya társulat adományozott egyházi czélokra Körösbányán Kozma Mihályné Szegedi Eszter urasztali takarót adományozott, értéke Déván egyesek által a papi lak épitése költségei fedezésére és a templom kerítésre tett adományok öszszege Piski t ele pen kegyadományok czimén befolyt templom épit Ez összegből gyűjtött Földvári Mihály pestmegyei alispán ur 205 Gr. Kun Kocsárd ur adományozott 50 Ezenkívül Furka Ferencz ur 100 frtos alapítványt tett 100 A mit. ig tanács ft. püspök ajánlatára egy harmoniumot küldött, az értéke 210 Dr. Nagy Gusztávné urasztali takarót adott, értéke. 50 Hodor József az urasztalát elkészítette 50 Váradi Polikszóna úrasszony adományozott egy urasztali helyhet, értéke 50 Tölgyes Mózes és neje egy ezüst tányért 15 n Vagner Henrikné egy keresztelő kannát 30 Baidocz Ödön egy zsoltármutatót 30 n - Kovács János selyem urasztali teritöt 30 Összesen: 1972 frt 86 kr. Szorgalmi jövedelem. Dévai egyházközségünk templomkeritése kiépítésére szorgalmi utón gyűjtött 104 frt 43 kr. Kristyoron ez utón befolyt 16, 82 N.-K 1 o p o t i v a szorgalmi utón fedezte a templom keritési munkálatok költségeit 24 Összesen 145 frt 25 kr. Birtokvásárlás. Hátszegi egyhközségünk az iskola szomszédságában egy telket vásárolt, iskolai czélokra, összeg 200

5 Bor- és magtárak állása. Rákosdon van bortár 157 veder, értéke 157 frt kr. Magtár van 12 egyhközségben, u. m. Kristyoron, Haróban, Hosdáton, N-Rápolton, V.-Hunyadon, Alpestesen, Németiben, Lozsádon, Tordoson, Nagy-Pestényben Bácsiban és Déván. Az összes magtári alapoknak pénzértéke 4415 frt kr. Kepeváltsági alap. N.-Rápolton 222 írt 87 kr. O.-Bretyén 800 Alpestesen 521 B Összesen frt 87 kr Perselypénzek. E czimen befolyt az 1890-ik évben az egyházközségek pénztáraiba Tűzkár elleni biztosítás. 77 frt 13 kr. Biztosított érték. 60,993 frt kr. Biztosítási díj gyulafehérvári egyházmegye. Építkezések. Abrudbánya papi- és tanítói lakján javításokat tett 300 frt. Alvincz papi lakján és a templom kőkerítésén javítást tett, 321 frt 93 kr. Krakkó malmán javítást tett 207 frt 48 kr., papi lakján 33 frt 62 kr., Gy.-F eh érvár papi és tanítói lakján javítást tett 315 frt 26 kr., M-Igen kisebb javításokat tett 40 frt., Tövis papi lakja építését tovább folytatta 1000 frt., kántori lakján javítást tett 80 frt, Zalát na templomát befedette 156 frt 69 kr, Vaj a s d malmán javított 110 forint költséggel Az építkezések összes értéke frt 64 kr. Kegyadományok, alapítványok, ajándékozások. Abrudbányán Janó József ref. és neje Végh Anna róm. kath. egy uj harangot öntettek 205 frt., az urasztalát kenyérrel özv. Arkosi Károly né, Miski Sámuelné és Keller Józsefné, borral Vári Gábor, Janó József, Siró Sámuel és Nagy Ferencz látták el, 6 frt értékben. Alvinczen br. Horváth Ödönné, szül. gr. Rhédey Johanna a papi lak javítására 50 frtot, br. Horváth Ödön a templom kőkerítése kiigazítására 100 frtot., özv. Zudor Jánosné, Ákos fiaemlékére egy urasztali takarót 50 frt értékben, az urasztalát Nagy Lászlóné kenyérrel látta el 1 Irt 40 kr értékben borral pedig Batta Bertalanná és Deák György 2 frt 40 kr. értékben; a repedt harang újraöntésére a hívek 25 frtot adakoztak. M.-Igenben Egyedi János róm. kath. végrendeletileg 50 frtot hagyományozott. Sárdon az urasztalát özv. Szász Pálné látta el kenyérrel és borral 6 frt értékben Borberekberi az urasztalát Kendeffy Lajos látta el kenyérrel és borral

6 5 frt értékben ; Tankó József lelkész aa. pedig 30 frtot adott a ekkla. közszükségeire. Zalathnán az urasztalát borral Gere András látta el, 3 frt értékben. Vajasdon az urasztalát lelkész aa látta el kenyérrel és borral 6 frt értékben. Az ajándékozások összege 534 frt Szorgalmi jövedelem. Abrudbányán gyűjtésből, mulatságokból 435 frt 56 kr. Zalatnán a papi lak vásárlására felvett központi kölcsön törlesztő kamatja pótlására adtak a Invek 100 frtot. Alvinczen a harangalapra rendezett majális és szini előadásból együtt 105 frt 94 kr. A szorgalmi jövedelem összege 641 frt 50 kr. Birtok vásárlás vagy csere. Nem történt. Bor- és magtárak állása. Benedeken bortár 25 frt készpénz. M.-Igenben bortár: 432 veder bor 648 frt értékben, 51 frt 33 kr. készpénz; magtár 387 frt 46 kr. készpénz. Vingárdon magtár 304 véka törökbuza 304 frt értékben Bor- és magtárak összes értéke 1066 frt 79 kr. Kepeváltási alap. Vajasdon, lelkész aa. által ajándékozott 100 frt takarékpénztárban kezelve. Perselypénzek összege Perselypénzek. 35 frt 48 kr. Tüzbiztositás. Az összes egyházi középületek az I-ső Magyar-Általános- Biztositó Társaságnál vannak biztosítva frt értékig 3. XagyenyeAi egyházmegye. Építkezések. Ar.-Polyanban a kántori lak egészen újból építtetett. Bágyonban több nemű javításokra kiadatott.... Detréhemben uj papilak s iskola ház épült.... Egerbegyen uj kántorilak s mellék épületek.... Gerenden a papi telken uj istáló s kerítés G.-Keresztu rt a templom-, papi- s kántori lakon több nemű épités és javítás történt Gyéresen dtto Kéréseden dtto M.-N.-C s á n b a n templom s papi ház fedés..... M.-Záhon a lelkészi lak körüli építkezések Nagylakon papi s mesteri házoni javítások frt n B» 84 - * ki JJ n

7 Ózdon egyházi épületek javítása 43 frt 56 kr Szent mihályfaivá na kántori lakon valójavitások n Sz.-Kocsár don egyházi épületek körüli javitások Turbán uj harangláb építtetett 128 M.-Szen tkirályt uj iskola építtetett Az építkezések összes értéke Kegyadományok, alapítványok, ajándékozások. Ar.-Polyanban t. Szentpáli Ignácz ur az urasztalát egész éven át ellátta kenyérrel s borral, értéke 12 frt. Bágyonban özv. t. Darkó Józsefné hasonlóan 9 frt értékben. Csekelakán Báró Kemény Géza hasonlóan 9 frt értékben Ugyan ő 5 hold egyházi birtokot sajátlag megmiveltetett, mely után a tiszta jövedelem 172 frt 75 kr. Csorabordon a Báró Kemény udvar ellátta az urasztalát kenyérrel s borral 6 frt értékben. Csúcs-Koppándon ifj. t. Gáspár János ur hasonlón 6 frt ért. Gerenden t. Hegedűs Lajosné hasonlóan 9 frt értékben. Néhai Báró Bánfi Kata 150 frt legátumot tett Fel-Enyéden az urasztalát többen ellátták kenyérrel s borral 3 frt 40 kr. értékben. G.-K eresz túrt hasonlóan a Báró Kemény udvar 6 frt értékben, t. Bartók Károly és neje ajándékozott 2 drb. urasztali teritőt 15 frt értékben, Jakab Gábor s neje egy drb. szószék-takarót 2 frt értékben. Gyéresen a néhai Pagetné-féle alapítványból 40 frt kamat iskolai czélokra. Gombáson m. Zeyk József ur az urasztalát ellátta kenyérrel s borral 6 frt értékben. Ugyan ő a papilak kerítéséhez vesszőt és karót adott 25 frt értékben Harasztoson az urasztalát kenyérrel s borral ellátták Horváth György, Barta József, Bél András, Barucz Ferencz, Tatár Sándor 12 frt értékben. Istvánházán Derzsi Lőrincz lelkész az urasztalát kenyérrel s Báró Kemény György borral látták el 6 frt értékben. Derzsi Ilona k. a. adott egy urasztali kenyér-takarót 2 frt értékben. Lorinczrévén m Zeyk Dániel ur az urasztalát ellátta kenyérrel s borral 6 frt értékben, ngos Gáspár János vizsgakor adott egy bárányt 1 frt 40 kiértekben, t. Szilágyi Farkas 1 frt 40 krt s könyvekben 1 frt 50 krt, kepe váltási alapra N. N. 1 frtot, Péter Antal lelkész 1 frtot, az Emke iskola helyiség kezelésére 25 frtot. M.-Décsén az urasztalát kenyérrel s borral ellátták: Horváth József s neje, özv. Katona Mihályné, Szántó Zsigmondnó, ifj Szántó Zsigmond ésszántó János 5 frt 60 kr. értékben. M.-Ludoson az urasztalát ellátta t. Keresztes Áron ur 6 fit értékben, t. Keresztes Áronné urasztali teritőt adott 50 frt, néhai Csontos Elek 2 cserfát 10 frt értékben, t Felföldi Elek magtárra 2 frtot adott s egy társas összejövetelkori ajándék 30 frt. Hadrév Bolcza féle adomány 25 frt, m Szilvási Béla az urasztalát ellátta kenyérrel s borral 5 frt értékben, m. Miksa Elek jutalmazásra adott 'A frtot, m. Szilvási Béláné, gr. Vass Antónia két kisebb s egy nagyo"bb urasztali takarót adott 80 frt értékben.

8 8 Gezsén gr. Bethlen Sándor az urasztalát ellátta kenyérrel s borral 4 frt értékben; jutalmazásra adott 10 frtot, a magtár kassához fát 20 frt értéktékben, néhai Imre Lázár 10 v. szemes kukoriczát és t. Szilágyi Sándor 5 frtot. M.-Ujvárt a hivek a papi ház épitési tartozás törlesztésében 300 frtot, Vincze József magtárra gyűjtött 18 frtot, gr. Teleki Károly az ur asztalához bort adott mindig 10 frt értékben. Kenyeret adtak: Barabás Lajosné, Újvári Sándorné, Vájna Miklósné, Gelei Gyulánó. Jancsó Lajosné, Assenbrenner Mátyásné 3 frt értékben Csesztvén Belle László az urasztalát ellátta kenyérrel és borral 6 frt érték. M.-Záh az országos ref. közalapból kapott 150 frtot. Miriszlón urasztali kenyeret s bort adott Sándor János kétszer, Hegedűs Zsigmond, Deák József, Szőke János, Deák Mihály 1-1-szer 7 frt 20 kr értékben. ÓL apádon Sándor János mindig 2 frt 40 kr. értékben. Nagylakon társas összejövetel alkalmával ajándék 25 frt 14 kr. Az urasztalát többen ellátták 9 frt 80 kr. értekben. Ózdon B. Kadák Ádám ajándékozott szószék s urasztali takarót 200 frt, urasztali kenyeret s bort JO frt értékben. Szentmihályfalván özv. Kocsis Ferenczné urasztali takarót ajándékozott, értéke 5 frt, Kis Miklós urasztali kenyeret 2 frt 80 kr. értékben. Székely-Földvárt m. Zudor Károlyné urasztali kenyeret és bort 5 frt értékben. Székely-Kocsár d on özv. néhai Csegezi Bálintné urvacsora osztáshoz való pohárra 150 frtot hagyott, melyet örökösei kiegészitettek 200 frtra, Szükösd Ferencz ellátta az urasztalát kenyérrel s m. Felszegi Sámuel borral 8 frt 40 kr. értékben. Ó-Tordában az urasztalát többen ellátták 12 frt értékben. Turbán ifj. m. Zeyk József a haranglábhoz ajándékozott 60 forint értékű tölgyfát. Újfaluban br. Bánffy Jenő iskola-épitésre 50 frtot, m. Zeyk Dániel 25 frtot, t. Tóth Miklós 25 frtot, az Emke 200 frtot; papiház épitésre br. Bánffy Jenő 300 frtot, m. Zeyk Dániel ur 100 frtot, az enyedi Bethlen-főtanoda anyagokban 200 frtot M.-Szentkirályt iskola-épitésre az Emke 300 frtot, br. Bánffy Jenő anyagokban 118 frtot, a Bethlen-főtanoda 40 frtot, t. Barta Demeter 11 frt 20 krt, Grosz Mátyás pallér 10 frtot. Harangöntésre br. Bánffy Jenő 60 frtot. m. Pogány György 10 frtot, t. Monostori Károly 5 frtot, Kelemen István 2 frtot Az adományozások összege 3286 frt 99 kr. Szorgalmi jövedelem. Ar-Polyánban közmunka értéke 50 frt kr. Csombordon 5 frt kr. Gerenden frt kr. Gombáson a hivek által termesztett gabona értéke 20 frt kr. Harasztoson 48 frt kr. Istvánházán '» 175 frt 40 kr. Kéréseden,, 36 frt kr Lőrinczrévén 40 frt kr. M.-Bükkösön 148 frt 50 kr.

9 Gezsén M.-Ujvárt Csesztvén,.,, Miriszlón Nagylakon Ózdon Szt-Mihályfalván Sz-Kocsárdon Sz.-Új faluban Szentkirályt n Összes szorgalmi jövedelem Birtokvásár és csere n?! Kercseden 8 hold birtokvásár kepeváltási alapra 660 frt M.-Décsén ugyané czélra 13 hold 574 öl = 2800 frt. Összesen 3460 frt. frt frt frt frt frt frt frt frt frt frt frt kr. kr. kr. kr. kr. - kr kr. \zr Jxí kr. - kr. 90 kr. Bor és magtárak állása. Csombordon 98 v. bor = 98 frt; 240 v. esős kukoricza 60 frt Bagóban 100 v. szemes kukoricza 100 frt. Eger be gyen véka gabona = 214"frt. Felenyeden 8 hectoliter bor = 64 frt. Gerenden 180 véka kukoricza frt. G.-Kereszturt magtári pénz 632 frt 23 kr, gabona ára 155 frt 30 kr. Istvánházán 60 veder bor = 60 frt, gabona ára 92 frt 90 kr. Kercseden 180 veder bor =180 frt, gabona ára 261 frt. Lőrinczrévén 23 veder bor = 23 frt, 73 véka szemes kukoricza 58 frt. 40 kr. M.-Bükkösön 33 veder bor 33 frt, 203 véka esős kukoricza 50 frt 75 kr. M.-Décsén 6512 lier bor == 65 frt 15 kr. M-Kapudon 41 v bor = 41 frt, 142 véka sz. kukorieza 115 frt 60 kr. M.-Ludason magtári pénz 40 frt. Hadréven 50 véka esős kukoricza 12 frt 50 kr. Gezsén 319 véka esős kukoricza 90 frt. M.-Ujvárt 5000 liter bor = 500 frt. Csesztvén 150 véka szemes kukoricza = 100 frt. M.-N.-Csánban 400 véka szemes kukoricza = 400 frt. M.-Záhon gabona ára 238 frt 96 kr. M.-Méhesen 227 frt 55 kr. Miriszlón 431 véka esős kukoricza 129 frt 30 kr. Nagylakon 422 véka szemes kukoricza 337 frt 60 kr. Szentmihályfal ván magtári pénz 71 frt 85 kr. Gabona ára 154 frt Sz.-Kocsárdon 86 hektó szemes kukoricza = 375 frt 50 kr, pénz 762 frt 40 kr. Turbán 171 véka szemes kukoricza 136 frt 80 kr. Szentkirályt 86 veder bor = 86 frt, 605 véka esős kukorieza 151 frt 25 kr. Bor és magtárak összes értéke 5396 frt 84 kr.

10 10 Kepeváltási-alap. Ar.-Polyán ban pénzben s gabonában 849 frt 60 kr. Bágyónban 1570 frt 23 kr. G e r e n d e n 150 frt kr. Harasztoson pénzben s gabonában 6589 frt 55 kr. Kéréseden 3441 frt 08 kr. Istvánházán 382 frt 72 kr. Lőrinczrévén 86 frt 40 kr. M-Décsén földben 3938 frt 20 kr. M-Záhon pénz és gabonában. 238 frt 96 kr. M.-Móhesen. 227 frt 55 kr. Miriszlón gabonában 25 frt kr. Nagylakon pénz és gabonában.. 77 frt 12 kr s két sorsjegy. Ózdon frt 02 kr. Szentmihályfalván föld 500 frt kr. Sz.-Kocsárdon = 7809 frt 05 kr. Felvinczen = frt 90 kr. Kepeváltási összeg frt 58 kr. Perselypénz 174 frt 22 kr. Tűz elleni biztosítási összeg frt 50 kr. 4. Kolozsvári egyházmegye. Építkezések 1. Kolozsvár A hidelvei egyik tanítói lak padozása.. 50 frt. Az első pap szállása fedelének festése 72 Ugyanott kapuigazitás 32 A külső kántor lakásán konyha-kemencze 21 A tanácsterem asphaltirozása 111 Ugyanoda uj kályha 18,. A leányiskolába 14 vaspad 289 A leányiskolába és a főtéri házhoz lépcsőszőnyegek A muzeum-utczai gyermekkert födelezése 240 A főtéri háznál a vasredőnyök bőrözése 96 Ugyanott a szükségszékek átalakítása Ugyanott asphalt és kövezet javítás a kisboltok fedelének festése 173 A három liliomnál egy fal rakatása Számosfalva. Építkezés nem történt. Összesen r> Kegyadományok stb. 1. Kolozsvár. A helybeli takarék és kisegítő-pénztártól az iskolák segélyezésére 100 frt kr. Szathmári Elektől egy arany 5 55

11 Br. Bánífy Kata hagyománya. 550 frt kr. 2. Szamosfalva. Tek. Páll Mihályné és Gedő Mózesné úrasszonyok egész éven át kenyérrel látták el az urasztalát 2 40 Ngs. Páll Gyuláné, Nagy Ferdinándné, Vincze Györgyné, Latczkovszky Lajos kir. javítóintézeti igazgató, Pap Simon jav. intézeti irnok bort ajándékoztak az urasztalára... 7 Tek. Páll Mihályné és Gedő Mózesné úrasszonyok egy szép urasztali kelyhet és kenyérosztó tányért ajándékoztak.. 86 Id. Lénárt Ferencz 7 kupa, Lénárt András és a lelkész V 2 V2 véka szemes törökbuzát adtak a magtár részére Összesen Szorgalmi jövedelem nem volt. Birtokvásárlás és csere nem történt. Magtár Szamosfalván 315 véka, 15 kupa. Perselypénz: Kolozsvártt 65 frt 32 kr, Szamosfalván 18 frt 02 kr és egy drb arany, összesen Egyházi épületek biztosított értéke 99774,, Kolozs-kalotai egyházmegye. Építkezések. Ajtón. A tanitói telken a csűrt és istálót kijavittatta frt 18kr. Fej érd. A papi lak körül kerittetett, a templomba egy harmoniumot vásárolt 270 Egeres. Templomát kivül-belül kijavittatta Ketesd. A czintermet kőkerítéssel vette körül K.-Petri. Az iskola telek körül kőkerítést húzott a haranglábot újból zsindelyeztette M.-Gy.-M 0 n 0 s 10 r. Apróbb javításokat végzett 84. M.-Gy.-Vásárhely. Apróbb javításokra kiadott M.-Valkó. A kántori házat zsindelyeztette, a templom földjét faragott kővel kirakatta Méra. A papi ház zsendelylyel befédetett N.-Almás. Egy 100 frt értékű levéltári szekrényt szerzett csere utján. Az építendő papi lakhoz 76,000 téglát vettetett és kisebb javításokat eszközölt 476 N.-Kapus Iskolaházát újból fedte, a papi és tanitói lakban két kemenczét állított és apróbb javításokat végeztetett , K.-Kapus. A haranglábot kijavította, a papi lak körül veszszőkeritést húzott, ugyanitt az istállót újból fedte, az iskolába négy széket csináltatott N.-Petri. A teplom körül öl kőkertet huzatott Zsobok. Tanszereket vásárolt...., 14 Közép lak. A temetőhöz 25 öl kőkertet emeltetett Makó A templom fedelét újból zsindelyeztette a papi és kántori lak kijavíttattak 368,.44 - Az építkezések értéke összesen 3935 frt 40 kr.

12 12 Ajándékozás. Ajtón. Ifj. tiszt. Szakács Istvánná az urasztalát egész éven át kenyérrel látta el 3 frt kr. Ugyan ő egy szószók-takarót ajándékozott 10 Csabai Márton egy papi szók-takarót adott 3 R ö ö d. Tkts. Farkas Albertné egész éven át elláta az urasztalát kenyérrel és borral 5 Ugyan ő a beszolgáló lelkésznek egy palástot adott.. 15 D a r o c z. Kron Krisztina, Jakab Györgyné az iskolának egy számoló-gépet adott 3 B Bogártelke. Mlts. Macskásy Pálnó egy urasztali aranyozott ezüst tányért adott 50 Fej érd. Egy uj hármonium beszerzésére következő adakozások folytak be: Központi segély 120 frt. Főtiszt. Szász Domokos 20 frt. Kolozsvári Antal ref. lelkész 10 frt. Niszti Sándor, Nék Gyuri, Niszti János, Szabó János, id. Kalló András, Kovács Mihály, Tussai Ferenczné, Szabó András 1 1 frt. Bülgördi József 2 frt. Hadnagy Gyuri, Török István, Lengyel Sára, Lengyel István, Kovács Sándor, Molnár Varga János, Gazner János, Török Sándor, Kalló Mihály, Varga Aniska kr. Csorra Sándor 30 kr. Leöb Mihály s Ödön izr 2 frt, Klein Dávid izr. 50 kr., Leöb Jákob Zseni izr. 5 frt. Gedelán Simonné 40 kr. Kozma Gusztáv gör. kath. lelkész 1 frt. Bogya Gyula s neje róm. kath. 2 frt. Zsombori Sándorné l frt. Bartha Lajos papjelölt 1 frt 179 frt 20 kr. Tiszst. Kolozsvári Antalné az urasztalát ellátta kenyérrel 2 Gyalu Aner Lipót a. róm. kath. vallásból való áttérése alkalmával ajándékozott Dr. Sigmond József járási orvos. b - Egy urasztali tányér beszerzésére adakoztak : Gr. Eszterházy Kálmánná 1 frt. Fontha Mariska 2 frt Somkereki Gusztáv 2 frt. Hankó Antalnó 1 frt. Kántor József 1 frt. Póchy László 1 frt Aner Lipót 3 frt. Rácz Aurél 1 frt. Dr. Sigmond József 1 frt. Beteg Márton 1 frt. Azbey Jakabné 1 frt. Azbey Gyula 1 frt. Kóesi Géza l frt. Horváth László 1 frt Streck Andrásné 1 frt. Sztán Simon 1 frt. Rosenberger Bernád izr. 5 frt. Csákány Ádám 1 frt. Esztegár Tódor 50 kr. Balog Lajos 1 frt Nemes Károly 1 frt. Deési Gyula 2 frt. Neuschloss Károly s fiai izr. 5 frt. Steinberger Ármin izr. l frt. Erdődi Márk izr. 1 frt. Rosenfeld Eleknó izr. 1 frt. Krausz Majer izr. 1 frt. Rosenberger Ignácz s Mátyás 2 2 frt. Balog György Bibuska Simon, Szabó N., Engelbrecht Antal, ifj. Borbé András, Harasztosi Ferencz, id. Borbé István kr. Bon István 1 frt Rosenberger Mór 1 frt. Klein Frigyesné 1 frt. Bagaméri Gergely 20 kr Borbé Márton 60 kr. Muszka István 1 frt. Szász Mihály 60 kr. id. Binder György 20 kr. Bartha László 30 kr. Id. Szász János 20 kr.

13 Borbé István 30 kr. Id. Kádár György 20 kr Deési Gyuláné az urasztalát egész éven ellátta kenyérrel és borral. 10 frt kr. György falva Tóth Gergely az urasztalához egész éven át kenyeret adott 1 50 Gzirják Antalné az urasztalához egy kendőt ajándékozott 1 50 Inaktelke Gergely János kenyeret adott egész éven át az K.-Sz.-K irály Demeter Kata a Sófalvi Miklós ref. lelkész által urasztalára 3 Egeres. Korda Miklós egy toronygombot adott 12 n v adott bibliát beköttette 3 Varga Anna, Kis Andrásné egy teritőt adott az urasztalára 2 n Magyarókerék Telegdi Károly torony-alapra adott... 3 Özv. tiszt. Fazakas Andrásné egy ezüst urasztali poharat s egy teritőt adott 45 t Dr. Széchy Károlyné egy urasztali teritőt adott... 3 M.-G y.-m o n o s t o r Debreczeni Márton az egyh. közszükségeire adott 2 B M-Gy.-Vásárhely Batiz K, Bandi János és Nagy Batiz Jánosné az urasztalára egy takarót adtak 3 M.-Valkó A konfirmált ifjak egy kehely alapra 2 10 Keresztes Bella legatio javítására adott 8 Ugyan ő az urasztalát egész éven át ellátta kenyérrel. 3 Jornett János az urasztalát egész éven át ellátta borral 9 M é r a Simon Kelemen Andrásné, Mittelvasen Józsefné, Jötszegi Ferenczné, Szász Simon Györgyné, Szilágyi Mártonná az urasztalához kenyeret adtak 3 - N.-Almás néhai Karácsonyi János az iskola részére adott. 3 Nyárszó Koleszár Ferenczné alsó, Kolesár Erzsébet, Miklós Andrásné, Miklós Kata egy szószék takarót adtak.. 15 Több nyárszói nő urasztali takaróra 15 Sztána Gotthárd Zsigmond unit. az urasztalát egész éven át ellátta borral 5 Szucsák Bota Karolina adott egy szószéktakarót Szép Károly, Kovács Dezső a szószék felébe egy koronát csináltattak.. 40 Vista ifj. Szallós Boka Márton urasztali pohárra adott.. 1 n Zsobok Vincze Ferencz egy keresztelő kannát ajándékozott 3 Az ajándékozások értéke összesen Szorgalmi jövedelem. Damos terményben 30 heti. értéke 95frt kr. Jákótelke 27, 85 - Fejórd 12, 48 - Inaktelke K.-Szt.-Király , Zentelke Ke t esd K.-Petri Körösfő B Magyarókerék n

14 14 M.-Bikal terményben 6 heti. értéke 33 frt kr. M.-Gy-Monostor 8, M.-Gy.-Vásárhely 45 80, M.-Valkó Méra, N.-Almás Babony 9 20 N.-Kapus N.-Petri, Farnos 30 Zsobok , Közmunkatétel utján. Darócz frt kr. Bogártelke 8 69 Keszü 26 N.-Petri 30 Tűre A szorgalmi jövedelem értéke összesen 1784 n Birtokvásár, eladás, csere. Egeres vásárolt iskola helyet 1 h öl területtel frt - kr. N.-Petri vásárolt egy szántót 1155 öl területtel Összesen: 1000 írt Magtár. Bortár. Bortár nincs. Magtár következő egyházakban: Al-Jára 112 heti frt 20 kr. B pénzben 172 frt 50 kr. Ajtón 135 heti frt kr. Kööd 89 heti frt 60 kr. Damos 106 heti 424 frt kr. Bogártelke 94 heti frt 96 kr. pénzben 33 frt 50 kr. Fej érd 252 hect frt kr. Gyalu 63 hect frt kr. pénzben frt 70 kr. Györgyfalva 264 hect frt kr. Inaktelke 67 hect frt kr. Egeres 92 hect frt 40 kr. pénzben. 420 frt kr. K.-Sz.-Király 136 hect 544 frt kr. Zentelke 136 hect frt - kr. Ketesd 88 hect frt kr. pénzben 197 frt 48 kr. K.-Petri 157 hect frt kr. pénzben. 480 frt 32 kr. Kolozs 55 hect frt kr. pénzben 190 frt 46 kr.

15 15 Körösfő 108 hect frt 96 kr. Közép lak 207 hect., 828 frt kr. Magyarókerék 237 hect 948 frt kr. M.-Bikal 220 hect frt kr M.-Fenes 12 hect 48 frt kr. pénzben 56 frt 24 kr. M.-Léta 88 hect 352 frt kr. M.-Gy.-Vásárhely pénzben frt 89 kr. M.-Valkó 109 hect 544 frt 50 kr. pénzben 174 frt 75 kr. Méra 111 hect 45 frt kr N.-Almás 120 hect frt kr. Bábony 41 hect frt 31 kr. N-Kapus 63 hect frt kr. K.-Kapus 107 hect frt kr. N.-Petri 257 hect frt 78 kr. Ny ár szó 118 hect 472 frt kr. pénzben frt kr. Sárvásár 157 hect frt kr. " pénzben 36 frt 70 kr. Pata 281 hect frt kr. pénzben 304 frt 67 kr. Kata 61 hecl 244 frt kr. Sz.-Lóna pénzben 367 frt 16 kr. Sztána 137 hect 548 frt kr. pénzben 28 frt 08 kr. T.-Sz.-László 12 hect 48 frt kr. Sz.-Pál 46 hect frt kr. Vista pénzben. 329 frt kr. Magtári érték terményben frt 71 kr. Pénzben 3544 frt 45 kr, Összesen frt 16 kr. Kepeváltási alap. Jákótelke terményben 90 hect frt kr. Kaján tó pénzben 33 frt kr. M.-Gy.-Monostor 824 frt 09 kr. M.-Valkó pénzben 8849 frt 17 kr. Makó terményben 229 hect 914 frt kr pénzben 144 frt 54 kr. N.-Almás pénzben frt 09 kr. Ajtón pénzben 3485 frt kr. Sz.-Lóna pénzben 1615 frt kr. Farnos terményben 139 hect frt kr. pénzben 683 frt 11 kr. Szucsák terményben 72 hect frt kr. Tűre terményben 98 hect 322 frt kr. pénzben 2848 frt 33 kr. Zsobok terményben 263 hect frt kr. terménybeli érték frt kr. pénz frt 33 kr. Összesen frt 33 kr.

16 16 Perselypénz ről 204 írt 49 kr. Biztosított érték Biztosítási díj Tűzbiztosítás frt kr. 416 frt 87 kr. 6. Szilágyszolnoki egyházmegye. Építkezések. Ballá. A czélba vett iskolai épület javítására önadóztatásból bevett 123 frt 30 kr. Bogdánd. Templomát 20-as számú fedő-bádoggal egészben újból fedetté; kerülvén e nagy munka mindeneket beleszámítva: 1900 frtba. Böősháza. Iskoláját nagy részben zsindely-fedél alá vette; kerülvén e munkálat: 53 frt 50 krba. Bagos Templomát belölről kimeszeltette; kerülvén e munkatétel 50 frtba Bürgezd. Templomát, tornyát alaposan és díszesen kijavíttatta; a papi lakot pedig czélszerüen átalakíttatta; kerülvén e két munkatétel: 2190 frt 41 krba. Ipp. A papi telek körülkerittetett; anyag és munkatétel értéke 29 frt 53 kr. K e c z e 1. Magtár számára hambár készíttetett; a papi lakon átalakítás eszközöltetett, s e két építkezés értéke: 82 frt. Kusaly. Papi ház körül vakoltatás, küszöb-kószités, a magtárnak körülvakolása, a tanítói marha-ól aljának vályoggali kirakatása: 70 frt 83- kr. ért. Kraszna. A papi lak az országút felől új kerítéssel láttatott el; 60 frt értékben. Kr-Mihályfalva Papi és tanítói lak körül 85 m. deszkakerítés; a magtárba egy 5 osztályú hambár; ezeknek értéke: 239 frt 45 kr. H.-Nadasd. Az iskolába 12 pad állíttatott be; a papi lakon egy 4 osztályú fiaztató építtetett; az istálló fala felemeltetett és zsindelylyel megfedetett 300 frt értékben. Pánit A templom földjének bepadolására 1800 drb. pádimentom-tégla szereztetett be: 108 frt értékben. Perecsen. A papi telken magtár és pincze építtetett: 262 frt 15 kr értékben. S.-Ujlak. A megrongált templom és torony 375 frt 64 kr. értékben kijavíttatott. Szeér. A papi udvaron egy uj kapu és egy sertés-ól építtetett: 19 frt értékben. Ér-Hatvan A tanítói telken új sertós-ól építtetett: 60 frt értékben. Varsói ez. A czinterem és papi telek az országút felől díszesen körülkerittetett; a pincze újból fedetett: 139 frt 01 kr. értékben. Réese. Templom, papilak körüli javítások értéke: 16 frt 22 kr. Zo vány. A meghasadt templom vasrudakkal összekapcsoltatott: 70frt értékben. Vérvölgy. Papi telken csatorna, kőkút, kerítés, 2 ajtó; a czinteremhezpedig kapu; a tanítói lakhoz uj kemencze készíttetett: 194 frt értékben. Ördögkut. Diszes templom építtetett: 3337 frt 07 kr. értékben. Megjegyeztetik, hogy a belső felszerelés ezután fog megtörténni. A felsorolt egyházakban eszközölt építések összes értéke: 9680 frt 11 kr.

17 17 Kegyadományok, alapítványok, ajándékozások. Sz-Cseh. Móni Zsuzsanna 500 frtos alapítványa a papi fizetés gyarapítására. Diósad. Püspöki-alap czimen 20 frtos alapítvány, szegény tanulók segélyezésére. N.-Doba. Polgári Lajos-féle 100 frtos alapítvány. Ér-Kávás. Bánffy-alapitvány" 46 frt. Id. Kávási Sándorné egy 5 változatú, 130 frt értékű fiszharmoniumot ajándékozott. Kémer. Kiss Albert legatus-alapitvány' a jelenleg 121 frt 47 kr. Kusaly. Kiss Anna" és Rácz Károlyné és Nánási"-alapitvány", összesen: 266 frt 31 kr. értékben II. Nádasd. Wesselényi-féle pium-legatum: 23 frt, melynek kamatját a pap élvezi. Szüléiméd. Gróf Korda Anna-féle 142 frt pium legatum, melynek kamatja az egyházi szükségletek fedezésére fordittatik. T. Szarvad. Régibb tőkékből 109 frt 21 kr. alapítvány, melynek kamatja az egyház közszükségeinele fedezésére fordittatik. Er-Szentkirály. Fekete Antal-féle 200 frt kegyhagyomány. S z e é r. 100 frt Balogh-féle alapítvány, mely urasztali pohár beszerzésére adatott Szilágyszeg. A Bereczky-esalád 400 frtos kegyhagyománya, mely a papi csekély fizetés javítására tétetett. Ér-Szodoró. Szodoray Károly 1050 frtos alapítványa; kamatának 2 / 5 részét az egyház, */ s részét a lelkész, l / b részét pedig a tanitó élvezi. Tásnád. Bikfalvi Sámuel-féle 102 frt 52 kr. alapítvány, az egyházi adó megváltására rendelve." Kegy. dományok, alapítványok, ajándékozások főösszege: 3294 frt 5i kr. Szorgalmi jövedelem. Ardón Erkeden Lompérdon Kr.-Mihályfalván Kr.-Czégény ben Ér-Szentkirályon Ér-Szodorón T-Szántón Vér völgy ön Összesen 41 frt 25 kr. 50 frt kr. 30 frt kr. 380 frt 70 kr. 49 frt kr. 274 frt 25 kr. 80 frt kr. 24 frt kr. 38 frt 18 kr frt 38 kr. Birtokvásárlás, eladás és kisajátitás. Borzas. Két drb. tulajdonát képező belsőségét eladta, összesen 78 frt 32 kron. Menyő. Két kis drb filloxera által elpusztított szőlőjét eladta: 45 frt vételáron. Kémer. Egy belső házas telkét eladta: 500 frt vételáron. Kr.-Mihályfalva. Tulajdonátképező fekvőjét tartozékaival együtt eladta: 1400 frt vételáron. Mindszent. Külfekvőt vásárolt. Ezenkívül belsőséget cserélt, 700 frt beveendő kárpótlással.

18 18 Kepeváltási alap. Kémeren Rátonban Zilahon 5386 frt 43 kr. 250 frt kr frt 10 kr. Összesen frt 53 kr. Vagyoni állapot. Alaptőke frt 84 kr. Iskolatőke 60z9 frt 94 kr, Külfekvőség 227? hold, 140 öl. Magtár: terményben 2827 hl pénzértéke frt 60 kr. Bortár: terményben 374 hl. 79'/ 2 1. pénzértéke 3747 frt 95 kr. Biztosítási összeg frt kr. T. I>cési egyházmegye. Építkezések. Bádok, az új iskola építésre 711 frt 97 kr. Berkesz-S.-M a templom vakolás, meszelés 45 frt kr. n lelkészi lakba új kemencze 18 frt kr. egy fél fedelii faszin a papi telken frt kr. Hosszufalu filia, az istáló újból fedetett 20 frt kr. Deésakna, az egyházi lak újból fedetett 25 frt kr. Domokos, az új iskolára költött 475 frt kr. Észt ény, a papi házon javítások 38 frt 47 kr. Kend (Szarvas), új templom építésre 754 frt kr. Hí dal más, a papilak átalakítása frt kr. Kozárvár, egy kőből épült magtár helyiség és papi gabonás 300 frt kr. Lapos H új iskola, kölcsön pénzzel 1000 frt kr. Lapos M. a papi házon javítás 34 frt - kr. Kérő, az iskola újból fedése. 95 fit kr. Szinye, a templom és papilak léczes kerítése és négy kapu 96 frt 10 kr. Töők (Alsó), az új iskola hijuja vakolása stb 7 frt kr. templom meszelés 14 frt kr. Köblös M. az új papitelken némi javítások frt kr. Összesen.... T268~frt~ 54~k7. Kegyadományok, ajándékozások. Bádok. Az építkezésnél, kobebordás, kihányás és gyalogos napszámok 145 frt 60 kr. Berkesz-S.-M. Fabicin Emma.egy szószéktakarót.. 40 frt kr. Perki István és Szaszari Mihály az urasztalhoz kenyér és bor frt kr.

19 Borsa Az egyháztagok termesztettek 15 v. Baltaszmi magot 15 frt kr. br. Bánffy Dánielné egy torony-órát 500 frt kr. br. Bánffy Ernő a templom fedelét creolinnal befestette 100 frt kr. Deésakna T. MenyhártIstvánnéazurasztalhoz kenyér, bor.6 frt kr. Néma. T. Egri Dánielné az urasztalhoz kenyér, bor.. 6 frt kr. Doboka Az urasztalhoz kenyeret, bort a lelkész ad.. 6 frt kr. Domokos. Gáspár János a Györgyé (m.-láposi) tett alapítványt egyházi közczélra 50 frt kr. Esztény. Tengeri termesztésből bejött 29 frt 67 kr. Keresztur (Ördög) M. Szacsvay Sándor az urasztalhoz. 6 frt kr. Br. Wesselényi Josefa az iskolás gyermekeknek 5 frt kr Lóna (Kendi.) Gr. Teleki László, torna felszerelésre.. 30 frt kr Gr. Teleki Miksáné iskolakönyvekre frt kr Vizsgakor a gyermekeknek kiosztott frt - kr Összesen.. " 1009 frt 27 kr. Szorgalmi jövedelem. Bádok. Lásd az ajándékozások közt. Berkesz (S.-M.) Tanczvigalomból frt 55 kr. Deésakna, egybál jövedelme 20 frt kr. Esztény, lásd az ajándékozások közt. L ó n a (Ke ndi,) a tagok aratnak az udvarnak, a miért az udvar az épületeket javíttatta 30 frt kr. Összesen frt 55 kr. Birtokvásárlás. Nem volt. Magtár, (bortár nincs). Bádok 260 n. v. ára a 1 frt 260 frt kr. n pénzül. 350 frt kr. Berkesz S. M. 286 n. v 286 frt kr. Hosszú falva 150 n. v 150 frt kr. Deésakna 136 n. v. 136 frt - kr. pénz 128 frt 66 kr. Néma filia 138 n. v frt kr. pénzül 68 frt 60 kr. Borsa 757 n. v frt kr. pénzül a kisegítőben Kolozsvárt 180 frt kr. Domokos htl 522 frt 50 kr. Esztény 102 lit v. á 60 kr 61 frt 20 kr. Ke esed 40 n. v 40 frt kr. Hidal más 600 v. 30 literes, 200 (30 literes) v 480 frt kr. Szelecske, Kaczkó filiája 558 liter v 334 frt 80 kr. Honda, filia 60 v, 60 frt kr. b* 19

20 20 Galgó, Kaczkó filiája 18 v 18 frt kr. Keresztur (Örd.) magtár 56 frt kr. Fodorháza M. 62 htl 139 frt 90 kr. takarékpénztárban 112 frt 47 kr. Kis-Esküllo (1890-ben szerveztetett) 27 frt kr. Kidé, 150 v. búza, 150 v. törökbuza 300 frt - kr. pénzül 640 frt 81 kr. Csomafája 177V 2 v. törökbuza 177 frt 50 kr. Gyula, 94 n. v. törökbuza 94 frt - kr. pénzül házilag 25 frt kr. a deési takarékba 616 frt 87 kr. egyeseknél 148 frt kr. Kéri), 167V n 2 - v- szemül törökbuza 167 frt 50 kr. a deési takarékba pénzül 260 frt 14 kr. Koltó, 166 v. esős tengeri pénzül kötlevelekben. 572 frt 74 kr. Katalin 312 esős tengeri pénzül kötlevelekben* 338 frt 39 kr. Ko zár vár 302 n. v. szemül 302 frt kr. pénzül házilag kötvény mellett 240 frt kr. Lapos H. magtára, pénzre változtatva 989 frt kr. Lapos M. 668 v. á 1 frt 50 kr frt kr. Lón a (Kendi) 300 v. tengeri szem és 100 frt pénz frt kr. Macskás M. 536 liter v kötlevelen készlet 95 1 v fit 60 kr. pénzül I 385 frt 73 kr. Bodonkut 210 v. 4 kupa, készlet 65 frt 13 kr frt 13 kr. kötvény mellett 618 frt 71 kr. hátralék 14 frt 5 kr. Készletbe 103 frt 95 kr. Deési takarékba 247 frt 49 kr í)84 frt 20 kr. Temető befásitási alap 43 n v 43 frt kr. Fánezélcseh 75 n v. szemes, pénzül 731 frt 16 kr frt 16 kr. Derse M. filia, magtár pénzül 189 frt kr. Szinye magtára pénzül 84 frt kr. Töök, (Alsó) 140 v. tengeri szem. 19 frt 50 kr. pénz frt 50 kr. a deési takarékba pénzül 384 frt 36 kr. Köblös M 240 v. szem. 19 frt 50 kr. pénz., frt 50 kr. Zsombor M. N 190 n. v szem. kötlevelen 190 frt kr. Válaszút, kötlevelen szemül 492 v 492 frt kr pénzkészlet 60 frt 48 kr szemül készlet 101 v. 161 frt 48 kr. Összesen ~frtTÍ4 kr. Kepeváltási alap.. A kérői egyházé 1000 frt kr. Perselypénz 68 frt 10 kr. Az egyházi épületek biztosítási értéke. 44 egyházban frt kr

Az 1884-ik évi h. püspöki jelentéshez. Népingási kimutatás az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1884-ik évről.

Az 1884-ik évi h. püspöki jelentéshez. Népingási kimutatás az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1884-ik évről. Az 1884-ik évi h. püspöki jelentéshez. Népingási kimutatás az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1884-ik évről. Egyházmegyék és püspöki l! j^.jl vizsgálat alatti egyház- ;! g^ községek jj^«f I 3 Egyházmegyék

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

istépixigási kiirru.ta.tals

istépixigási kiirru.ta.tals Az 1883 ik évi püspöki jelentéshez. istépixigási kiirru.ta.tals az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1882. évről. Egyházmegyék y.-hünyad-zar. egyhm. Gy.-fehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai

Részletesebben

Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS

Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS az egyes egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházkc 1885-dik évi népesedési-, iskolai, vagyoni- stb. ügyeiről. NÉPINGÁSI KIMUTATÁS

Részletesebben

HSTépingási kimxxtatás

HSTépingási kimxxtatás Az 1882-ik évi püspöki jelentéshez. HSTépingási kimxxtatás as erdélyi ev. ref. egyházkerületben as 1881-ik évről. E gyhá zmegyék V.-hunyad-zar. egyhm. Gy.-fehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai

Részletesebben

HSTépingási kim-irtatás

HSTépingási kim-irtatás Az 1880. évi püspöki jelentéshez. HSTépingási kim-irtatás az erdélyi Egyházmegyék r ev. 3 ef. < egyházkerületben 1879-ről.! lesketett 1 párok Szülöttek Halottak Egyházmegyék Esketett párok Szülöttek Halottak

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Az 1879-ik évi püspöki jelentéshez. az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1878-ik évről. (Született! Meghalt

Az 1879-ik évi püspöki jelentéshez. az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1878-ik évről. (Született! Meghalt Az 1879-ik évi püspöki jelentéshez. az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1878-ik évről. Egyházmegyék V.-hunyad-zar. egyhm. Gy.-fehérvári Nagyenyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai Szilágyszolnoki Deési Széki

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adományok a marosvásárhelyi templom épitésére. (VIII. közlemény.)

ARANYKÖNYV. Adományok a marosvásárhelyi templom épitésére. (VIII. közlemény.) ARANYKÖNYV. Adományok a marosvásárhelyi templom épitésére. (VIII. közlemény.) Májay Gábor 230. sz. gyüjtőívén Szentgericzéről: Májay Gábor, Kiss Gyula, Gál Károly, Gál Gyula 1 1 koi., Iszlai Albert 50

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Deli Ferenc őrizte meg Jósvafő község 1932, 1934-es és 1935-ös választói névjegyzékeit, mivel édesapja Id. Dely Ferenc a Kisgazda Párt egyik

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

A szerkesztőség postája. aranykönyv.

A szerkesztőség postája. aranykönyv. 68 aranykönyv. A szerkesztőség postája. Jé key Aladár urnák. Teke. Szives köszönet a szép költeményért. Adni fogjuk, csak társat várunk neki. Rédiger Géza urnák Szabéd. Éppeivonnan. Péter fi Albert urnák,

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények Töprengő matematika verseny 2017 eredmények 2. évfolyam Helyezés Név Pontszám 1. Szörényi Zalán 25 pont Diósgyőri-Református Általános Felkészítő tanár: Fojtánné Miszkusz Szilvia 2. Gnándt Gergő 23 pont

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

IHelléhle«az 1892-ik évi püspöki jelentéshez. ZEZirrru.ta.tas. népesedési, iskolai, vagyoni stb. ügyeiről. isrépiaag-asíalálozás

IHelléhle«az 1892-ik évi püspöki jelentéshez. ZEZirrru.ta.tas. népesedési, iskolai, vagyoni stb. ügyeiről. isrépiaag-asíalálozás IHelléhle«az 1892-ik évi püspöki jelentéshez. ZEZirrru.ta.tas az egyházmegyék és a püspöki vizsgálat alatti egyházközségek népesedési, iskolai, vagyoni stb. ügyeiről. g CG i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PÁZMÁNY UTCAI TEMETŐ VII-4-4 egyes sírhely Anita V-2-23 egyes sírhely Anyám VII-7-1 egyes sírhely

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PESTI ÚTI TEMETŐ VIII-1-7 egyes sírhely Apu I-2-15 dupla sírhely Drága Jó Édesanyánk I-6-13 egyes

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Nagyszállás Házi bekötések

Nagyszállás Házi bekötések Nagyszállás Házi bekötések Majoranna Név Hrsz. Majoranna 1/b Üres telek 02362/382 Majoranna 1 Jung János 02362/113 Majoranna 1/a Lászlóné Hudák Erika 02362/311 Majoranna 2 Özv. Daru Jánosné 02362/115 Majoranna

Részletesebben

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok kezdeményezésére, a honvédelem, illetve a nyugállományú katonák érdekében végzett tevékenysége elismeréséül Nemzeti

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19.

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19. CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS V-VI. Kcs. 2008-2009 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA 2009. január 19. Nem hivatalos eredményjegyzék A kategória 100 fiú gyors 1. Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16.

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16. 5 6. ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ 6. április 6. VÉGEREDMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATA Bornemisza Péter Gimn. és Ált. Isk. Pánczél András Szántó Ariel Fodros Általános Iskola 5 Cseri Ádám 6

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

SRT Gombás - Sejce Rally 2015 MARB Északi Régió 10.futama

SRT Gombás - Sejce Rally 2015 MARB Északi Régió 10.futama MARB Abszolút Végeredmények 3 4 Riskó Dániel Bartha Nándi 5. Kat Toyota Corolla MARB 0:04:23,96 0 0:04:19,32 0 0:04:15,65 0 0:04:14,25 0 0:04:13,56 0 0:00:00,0 0 0:21:26,74 0:00:04,01 0:00:28,45 4 2 Határ

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián )

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián ) 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián - 2009) 3. Bakai László 2006 Nyíregyházi Sportc. 0:46,46 4. Ullaga Ármin 2006 Debreceni Sportc. SI 0:43,10 5. Sütő Alexander

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre Év Díjat kapta Település 1998. Juhász Lászlóné, iskola Dr. Pataki Mihály, iskola Tóth Vendelné, pedagógus Ványai Ambrus Gimnázium és Gépjárműtechnikai

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Dávid Lajos Születési hely és idő Árapatak 1938 február 22 Székelyudvarhely, Kolozsvár, Hármasfalu, Gógánváralja, Marosvásárhely Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

2012. KIDS KUPA MEZEI FUTÁS KORCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK

2012. KIDS KUPA MEZEI FUTÁS KORCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK 2012. KIDS KUPA MEZEI FUTÁS KORCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK I. KORCSOPORT I. KORCSOPORT 1. Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Kecskemét A 2. Patrona Hungariae Gimnázium és Általános Iskola, Budapest 3.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Jobbágytelki Falumúzeum

Jobbágytelki Falumúzeum Jobbágytelki Falumúzeum Tárgylista Tárgy száma Megnevezése Készült Adományozó Adományozó születési dátuma 1 Borsörlő 1950 Kiss Péter 1932 május 19 2 Papi szék Kiss Péter 1932 május 19 3 Menyasszonyi blúz

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola MINI LEÁNY KATEGÓRIA 1 1 16,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola GYEREK I. LEÁNY KATEGÓRIA 11 1 15,13 Boros Szonja 2008 Gyerek I. Pasaréti Síiskola 13 2 18,80 Kovács Ilka Anna 2008 Gyerek

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

MTB Ffi 20 km MTB km KÖNIG TRADE 25. BALMAZ NAGYDÍJ EGYÉNI ÉS PÁROS IDŐFUTAMVERSENY

MTB Ffi 20 km MTB km KÖNIG TRADE 25. BALMAZ NAGYDÍJ EGYÉNI ÉS PÁROS IDŐFUTAMVERSENY 151 V.I.P. 10.00 152 V.I.P. 10.01 153 V.I.P. 10.02 154 V.I.P. 10.03 155 Szabolcs Regina Arnót WU13 10 km 10.04 156 Páll Zsombor DKSI- U13 10 km 10.05 157 Kerecseny Trisztán DKSI- U15 10 km 10.06 158 Arnóth

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

INGATLAN ADÁS-VÉTELI ÉS BÉRLETI SZERZŐDÉSEK - 5 MILLIÓ FT FELETTI SZERZŐDÉSEK IKV ZRT

INGATLAN ADÁS-VÉTELI ÉS BÉRLETI SZERZŐDÉSEK - 5 MILLIÓ FT FELETTI SZERZŐDÉSEK IKV ZRT tárgya t kötő felek Szeged, Kölcsey u. 10. - 1. em. 6. hrsz.: 3903/2/A/6 2016.01.11. vevő: Mráz Éva 17 404 800 Ft Szeged, Kárász u. 16. - 2. em. 21. hrsz.: 3875/5/A/21 2016.01.11. vevő: Sütő Vilmos Zsolt

Részletesebben