Melléklet az l»91-ik évifpüspökl jelentéshez.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet az l»91-ik évifpüspökl jelentéshez."

Átírás

1 Melléklet az l»91-ik évifpüspökl jelentéshez. az egyházmegyék és a püspöki vizsgálat alatti egyházközségek 1890-ik évi népesedési, iskolai, vagyoni stb. ügyeiről. s N 11 Soi Az egyházmegyék és a püspöki vizsgálat alatti egyházközségek nevei V.-hunyadi egyhm. Gyulafehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai Sz.-szolnoki Dézsi Széki N.-Sajói Görgényi Marosi Küküllői Nagy-Szebeni r Udvarhelyszéki Erdővidéki Sepsi I. N é p i n g á s. a) Születés, halálozás, házasodás folytán. :etett íáma] K " bű o si m s co j Soi Az egyházmegyék és a püspöki vizsgálat alatti egyházközségek nevei Orbai egyhm. Kezdi Moldva-oláhországi egyházmegye Dézsi egyhk. Fogarasi Ilyefalvi K.-vásárhelyi M.-vásárhelyi Nagy-enyedi S.-szt.-györgyi Szászvárosi, Sz.-udvarhelyi Összesen: 1889-ben Jegyzés: A szülöttek száma 3593-al múlja felül a halottakét. b) Vallásváltoztatás folytán. I s M «Meg párol > Szü Az egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek nevei Az egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek nevei la 'S 1 Vajda-hunyadi 2 Gyulafehérvári 3J Nagy-enyedi 4 Kolozsvári 5 Kolozs-kalotai 6 Szilágy-szolnoki 7 Dézsi 8 Széki 9 Nagy-sajói 10 Görgényi 11 Marosi 12j Küküllői 13] Nagy-szebeni 14 Udvarhelyszéki 15 Erdővidéki egyhm ! 8; 25! 9! Sepsi egyhm Orbai Kezdi Moldva-oláhországi Dézsi egyhk. Fogarasi Ilyefalvi Kézdi-vásárhelyi Maros-vásárhelyi Nagy-enyedi S.-szt.-györgyi Szászvárosi Székely-udvarhelyi Összesen ben Jogyzés. A hozzánk jöttek száma (215) 78-al múlja felül a tőlünk eltávozottak számát. a

2 II. Tanügy. 1N m Sor Az egyházmegyék és püspöki vizsgálat a'atti egyházközségek nevei 1 f J Sí H 1O5 O Tan o m ei a zeti szái * "«. fiu Konfirmált leány összesen Vajda-hunyadi egyhm. Gyulafehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai Sz.-szolnoki Dézsi Széki Nagysajói Görgényi Marosi Küktillői Nagy-szebeni Székely-udvarhelyi Erdővidéki Sepsii Orbai Kezdi Moldva-oláhországi Dézsi egyhk. Fogarasi Ilyefalvi Kézdi-vásárhelyi Maros-vásárhelyi n Nagy-enyedi S.-szt.-györgyi Szászvárosi Székelyudvarhelyi Összesen 1889-ben Q i ú *\ Jegyzés. Az összes tanköteleseknek 77.60%-a járt iskolába (1839-ben / 0 ). *) Az adatok nem küldettek be.

3 III :XZ. icim-u.ta.ta.saz építkezésekről, kegyadományokról és ajándékozásokról, szorgalm ijövedelemről, birtokvásárlásról, vagy cseréről, bor- és magtárakról, kepeváltási alapokról, perselypénzekről és tűzbiztositási értékről. A) Egyházmegyék. I. Vajda-hunyadi egyházmegye. Építkezések. 1 Piskitelepena templom és papi lakás befejést nyertek. Ezeknek költségei 17,000 frt kr. 2. Körösbányán a templom felépült ez évben (1890.) Ráfordittatott a befejezési munkálatokra 1200 Templomkeritésre, és papilak javításra Rákosdon a papi lakás egyik szobája uj padozatot nyert, költsége A papi telek körüli kerítésekre és javításokra fordittatott Kristyor uj építésekre kiadott ez évben Hátszegen az iskola uj fedelet nyert, költsége Alpestes, egy harangot öntetett és papi lakását újból zsindelyeztette, ezeknek költségei 350 B 7. Brád papi lakását újból fedetté, az iskolaház emeletéhez uj feljárást készíttetett N.-Rápolton uj tanítói lakás épült és a templom és torony újból lettek fedve, költségek összege N-Klopotiva templom körül deszka kerítést csináltatott, minek költsége Kis-Barcsán uj templom épült, költsége Összesen: 23,104 frt 26 kr. Kegyadományok és ajándékozások. -Kloptiván ifj. Pogány Károly ur a templom körüli kerítésre fa anyagot adott, melynek értéke frt kr. Pap József ur szintén, Perlach József ur r kath. szintén 7 50 a*

4 Az iskola részére Pogány György főgondnok ur.. 5 frt kr. Császár Sándor ur 5 2. N-Kápolt kapott az Emkétől iskolai tanszerekre.. 3 tanitói lak épitési költségeire 50 3 Bradon Botaky Jánosnó egy ur asztali kelyhet ajándékozott, minek becsértéke 5 4. Alpestesen Csanádi Sándor Andrásné ellátta az urasztalát kenyérrel és borral, értéke 7 v Magyari Ágnes urasztali takarót ajándékozott, értéke 5 5. Hátszegen Kokosy Béla ur adományozott papi fizetés emelésre 100,, Az iskolai növendékek számára jutalmul ajándéko- 5 zott gr. Teleky Árpád ur, Kokosi Béla és neje 4 frt 4 G. Kristyoron a rudai bánya társulat adományozott egyházi czélokra Körösbányán Kozma Mihályné Szegedi Eszter urasztali takarót adományozott, értéke Déván egyesek által a papi lak épitése költségei fedezésére és a templom kerítésre tett adományok öszszege Piski t ele pen kegyadományok czimén befolyt templom épit Ez összegből gyűjtött Földvári Mihály pestmegyei alispán ur 205 Gr. Kun Kocsárd ur adományozott 50 Ezenkívül Furka Ferencz ur 100 frtos alapítványt tett 100 A mit. ig tanács ft. püspök ajánlatára egy harmoniumot küldött, az értéke 210 Dr. Nagy Gusztávné urasztali takarót adott, értéke. 50 Hodor József az urasztalát elkészítette 50 Váradi Polikszóna úrasszony adományozott egy urasztali helyhet, értéke 50 Tölgyes Mózes és neje egy ezüst tányért 15 n Vagner Henrikné egy keresztelő kannát 30 Baidocz Ödön egy zsoltármutatót 30 n - Kovács János selyem urasztali teritöt 30 Összesen: 1972 frt 86 kr. Szorgalmi jövedelem. Dévai egyházközségünk templomkeritése kiépítésére szorgalmi utón gyűjtött 104 frt 43 kr. Kristyoron ez utón befolyt 16, 82 N.-K 1 o p o t i v a szorgalmi utón fedezte a templom keritési munkálatok költségeit 24 Összesen 145 frt 25 kr. Birtokvásárlás. Hátszegi egyhközségünk az iskola szomszédságában egy telket vásárolt, iskolai czélokra, összeg 200

5 Bor- és magtárak állása. Rákosdon van bortár 157 veder, értéke 157 frt kr. Magtár van 12 egyhközségben, u. m. Kristyoron, Haróban, Hosdáton, N-Rápolton, V.-Hunyadon, Alpestesen, Németiben, Lozsádon, Tordoson, Nagy-Pestényben Bácsiban és Déván. Az összes magtári alapoknak pénzértéke 4415 frt kr. Kepeváltsági alap. N.-Rápolton 222 írt 87 kr. O.-Bretyén 800 Alpestesen 521 B Összesen frt 87 kr Perselypénzek. E czimen befolyt az 1890-ik évben az egyházközségek pénztáraiba Tűzkár elleni biztosítás. 77 frt 13 kr. Biztosított érték. 60,993 frt kr. Biztosítási díj gyulafehérvári egyházmegye. Építkezések. Abrudbánya papi- és tanítói lakján javításokat tett 300 frt. Alvincz papi lakján és a templom kőkerítésén javítást tett, 321 frt 93 kr. Krakkó malmán javítást tett 207 frt 48 kr., papi lakján 33 frt 62 kr., Gy.-F eh érvár papi és tanítói lakján javítást tett 315 frt 26 kr., M-Igen kisebb javításokat tett 40 frt., Tövis papi lakja építését tovább folytatta 1000 frt., kántori lakján javítást tett 80 frt, Zalát na templomát befedette 156 frt 69 kr, Vaj a s d malmán javított 110 forint költséggel Az építkezések összes értéke frt 64 kr. Kegyadományok, alapítványok, ajándékozások. Abrudbányán Janó József ref. és neje Végh Anna róm. kath. egy uj harangot öntettek 205 frt., az urasztalát kenyérrel özv. Arkosi Károly né, Miski Sámuelné és Keller Józsefné, borral Vári Gábor, Janó József, Siró Sámuel és Nagy Ferencz látták el, 6 frt értékben. Alvinczen br. Horváth Ödönné, szül. gr. Rhédey Johanna a papi lak javítására 50 frtot, br. Horváth Ödön a templom kőkerítése kiigazítására 100 frtot., özv. Zudor Jánosné, Ákos fiaemlékére egy urasztali takarót 50 frt értékben, az urasztalát Nagy Lászlóné kenyérrel látta el 1 Irt 40 kr értékben borral pedig Batta Bertalanná és Deák György 2 frt 40 kr. értékben; a repedt harang újraöntésére a hívek 25 frtot adakoztak. M.-Igenben Egyedi János róm. kath. végrendeletileg 50 frtot hagyományozott. Sárdon az urasztalát özv. Szász Pálné látta el kenyérrel és borral 6 frt értékben Borberekberi az urasztalát Kendeffy Lajos látta el kenyérrel és borral

6 5 frt értékben ; Tankó József lelkész aa. pedig 30 frtot adott a ekkla. közszükségeire. Zalathnán az urasztalát borral Gere András látta el, 3 frt értékben. Vajasdon az urasztalát lelkész aa látta el kenyérrel és borral 6 frt értékben. Az ajándékozások összege 534 frt Szorgalmi jövedelem. Abrudbányán gyűjtésből, mulatságokból 435 frt 56 kr. Zalatnán a papi lak vásárlására felvett központi kölcsön törlesztő kamatja pótlására adtak a Invek 100 frtot. Alvinczen a harangalapra rendezett majális és szini előadásból együtt 105 frt 94 kr. A szorgalmi jövedelem összege 641 frt 50 kr. Birtok vásárlás vagy csere. Nem történt. Bor- és magtárak állása. Benedeken bortár 25 frt készpénz. M.-Igenben bortár: 432 veder bor 648 frt értékben, 51 frt 33 kr. készpénz; magtár 387 frt 46 kr. készpénz. Vingárdon magtár 304 véka törökbuza 304 frt értékben Bor- és magtárak összes értéke 1066 frt 79 kr. Kepeváltási alap. Vajasdon, lelkész aa. által ajándékozott 100 frt takarékpénztárban kezelve. Perselypénzek összege Perselypénzek. 35 frt 48 kr. Tüzbiztositás. Az összes egyházi középületek az I-ső Magyar-Általános- Biztositó Társaságnál vannak biztosítva frt értékig 3. XagyenyeAi egyházmegye. Építkezések. Ar.-Polyanban a kántori lak egészen újból építtetett. Bágyonban több nemű javításokra kiadatott.... Detréhemben uj papilak s iskola ház épült.... Egerbegyen uj kántorilak s mellék épületek.... Gerenden a papi telken uj istáló s kerítés G.-Keresztu rt a templom-, papi- s kántori lakon több nemű épités és javítás történt Gyéresen dtto Kéréseden dtto M.-N.-C s á n b a n templom s papi ház fedés..... M.-Záhon a lelkészi lak körüli építkezések Nagylakon papi s mesteri házoni javítások frt n B» 84 - * ki JJ n

7 Ózdon egyházi épületek javítása 43 frt 56 kr Szent mihályfaivá na kántori lakon valójavitások n Sz.-Kocsár don egyházi épületek körüli javitások Turbán uj harangláb építtetett 128 M.-Szen tkirályt uj iskola építtetett Az építkezések összes értéke Kegyadományok, alapítványok, ajándékozások. Ar.-Polyanban t. Szentpáli Ignácz ur az urasztalát egész éven át ellátta kenyérrel s borral, értéke 12 frt. Bágyonban özv. t. Darkó Józsefné hasonlóan 9 frt értékben. Csekelakán Báró Kemény Géza hasonlóan 9 frt értékben Ugyan ő 5 hold egyházi birtokot sajátlag megmiveltetett, mely után a tiszta jövedelem 172 frt 75 kr. Csorabordon a Báró Kemény udvar ellátta az urasztalát kenyérrel s borral 6 frt értékben. Csúcs-Koppándon ifj. t. Gáspár János ur hasonlón 6 frt ért. Gerenden t. Hegedűs Lajosné hasonlóan 9 frt értékben. Néhai Báró Bánfi Kata 150 frt legátumot tett Fel-Enyéden az urasztalát többen ellátták kenyérrel s borral 3 frt 40 kr. értékben. G.-K eresz túrt hasonlóan a Báró Kemény udvar 6 frt értékben, t. Bartók Károly és neje ajándékozott 2 drb. urasztali teritőt 15 frt értékben, Jakab Gábor s neje egy drb. szószék-takarót 2 frt értékben. Gyéresen a néhai Pagetné-féle alapítványból 40 frt kamat iskolai czélokra. Gombáson m. Zeyk József ur az urasztalát ellátta kenyérrel s borral 6 frt értékben. Ugyan ő a papilak kerítéséhez vesszőt és karót adott 25 frt értékben Harasztoson az urasztalát kenyérrel s borral ellátták Horváth György, Barta József, Bél András, Barucz Ferencz, Tatár Sándor 12 frt értékben. Istvánházán Derzsi Lőrincz lelkész az urasztalát kenyérrel s Báró Kemény György borral látták el 6 frt értékben. Derzsi Ilona k. a. adott egy urasztali kenyér-takarót 2 frt értékben. Lorinczrévén m Zeyk Dániel ur az urasztalát ellátta kenyérrel s borral 6 frt értékben, ngos Gáspár János vizsgakor adott egy bárányt 1 frt 40 kiértekben, t. Szilágyi Farkas 1 frt 40 krt s könyvekben 1 frt 50 krt, kepe váltási alapra N. N. 1 frtot, Péter Antal lelkész 1 frtot, az Emke iskola helyiség kezelésére 25 frtot. M.-Décsén az urasztalát kenyérrel s borral ellátták: Horváth József s neje, özv. Katona Mihályné, Szántó Zsigmondnó, ifj Szántó Zsigmond ésszántó János 5 frt 60 kr. értékben. M.-Ludoson az urasztalát ellátta t. Keresztes Áron ur 6 fit értékben, t. Keresztes Áronné urasztali teritőt adott 50 frt, néhai Csontos Elek 2 cserfát 10 frt értékben, t Felföldi Elek magtárra 2 frtot adott s egy társas összejövetelkori ajándék 30 frt. Hadrév Bolcza féle adomány 25 frt, m Szilvási Béla az urasztalát ellátta kenyérrel s borral 5 frt értékben, m. Miksa Elek jutalmazásra adott 'A frtot, m. Szilvási Béláné, gr. Vass Antónia két kisebb s egy nagyo"bb urasztali takarót adott 80 frt értékben.

8 8 Gezsén gr. Bethlen Sándor az urasztalát ellátta kenyérrel s borral 4 frt értékben; jutalmazásra adott 10 frtot, a magtár kassához fát 20 frt értéktékben, néhai Imre Lázár 10 v. szemes kukoriczát és t. Szilágyi Sándor 5 frtot. M.-Ujvárt a hivek a papi ház épitési tartozás törlesztésében 300 frtot, Vincze József magtárra gyűjtött 18 frtot, gr. Teleki Károly az ur asztalához bort adott mindig 10 frt értékben. Kenyeret adtak: Barabás Lajosné, Újvári Sándorné, Vájna Miklósné, Gelei Gyulánó. Jancsó Lajosné, Assenbrenner Mátyásné 3 frt értékben Csesztvén Belle László az urasztalát ellátta kenyérrel és borral 6 frt érték. M.-Záh az országos ref. közalapból kapott 150 frtot. Miriszlón urasztali kenyeret s bort adott Sándor János kétszer, Hegedűs Zsigmond, Deák József, Szőke János, Deák Mihály 1-1-szer 7 frt 20 kr értékben. ÓL apádon Sándor János mindig 2 frt 40 kr. értékben. Nagylakon társas összejövetel alkalmával ajándék 25 frt 14 kr. Az urasztalát többen ellátták 9 frt 80 kr. értekben. Ózdon B. Kadák Ádám ajándékozott szószék s urasztali takarót 200 frt, urasztali kenyeret s bort JO frt értékben. Szentmihályfalván özv. Kocsis Ferenczné urasztali takarót ajándékozott, értéke 5 frt, Kis Miklós urasztali kenyeret 2 frt 80 kr. értékben. Székely-Földvárt m. Zudor Károlyné urasztali kenyeret és bort 5 frt értékben. Székely-Kocsár d on özv. néhai Csegezi Bálintné urvacsora osztáshoz való pohárra 150 frtot hagyott, melyet örökösei kiegészitettek 200 frtra, Szükösd Ferencz ellátta az urasztalát kenyérrel s m. Felszegi Sámuel borral 8 frt 40 kr. értékben. Ó-Tordában az urasztalát többen ellátták 12 frt értékben. Turbán ifj. m. Zeyk József a haranglábhoz ajándékozott 60 forint értékű tölgyfát. Újfaluban br. Bánffy Jenő iskola-épitésre 50 frtot, m. Zeyk Dániel 25 frtot, t. Tóth Miklós 25 frtot, az Emke 200 frtot; papiház épitésre br. Bánffy Jenő 300 frtot, m. Zeyk Dániel ur 100 frtot, az enyedi Bethlen-főtanoda anyagokban 200 frtot M.-Szentkirályt iskola-épitésre az Emke 300 frtot, br. Bánffy Jenő anyagokban 118 frtot, a Bethlen-főtanoda 40 frtot, t. Barta Demeter 11 frt 20 krt, Grosz Mátyás pallér 10 frtot. Harangöntésre br. Bánffy Jenő 60 frtot. m. Pogány György 10 frtot, t. Monostori Károly 5 frtot, Kelemen István 2 frtot Az adományozások összege 3286 frt 99 kr. Szorgalmi jövedelem. Ar-Polyánban közmunka értéke 50 frt kr. Csombordon 5 frt kr. Gerenden frt kr. Gombáson a hivek által termesztett gabona értéke 20 frt kr. Harasztoson 48 frt kr. Istvánházán '» 175 frt 40 kr. Kéréseden,, 36 frt kr Lőrinczrévén 40 frt kr. M.-Bükkösön 148 frt 50 kr.

9 Gezsén M.-Ujvárt Csesztvén,.,, Miriszlón Nagylakon Ózdon Szt-Mihályfalván Sz-Kocsárdon Sz.-Új faluban Szentkirályt n Összes szorgalmi jövedelem Birtokvásár és csere n?! Kercseden 8 hold birtokvásár kepeváltási alapra 660 frt M.-Décsén ugyané czélra 13 hold 574 öl = 2800 frt. Összesen 3460 frt. frt frt frt frt frt frt frt frt frt frt frt kr. kr. kr. kr. kr. - kr kr. \zr Jxí kr. - kr. 90 kr. Bor és magtárak állása. Csombordon 98 v. bor = 98 frt; 240 v. esős kukoricza 60 frt Bagóban 100 v. szemes kukoricza 100 frt. Eger be gyen véka gabona = 214"frt. Felenyeden 8 hectoliter bor = 64 frt. Gerenden 180 véka kukoricza frt. G.-Kereszturt magtári pénz 632 frt 23 kr, gabona ára 155 frt 30 kr. Istvánházán 60 veder bor = 60 frt, gabona ára 92 frt 90 kr. Kercseden 180 veder bor =180 frt, gabona ára 261 frt. Lőrinczrévén 23 veder bor = 23 frt, 73 véka szemes kukoricza 58 frt. 40 kr. M.-Bükkösön 33 veder bor 33 frt, 203 véka esős kukoricza 50 frt 75 kr. M.-Décsén 6512 lier bor == 65 frt 15 kr. M-Kapudon 41 v bor = 41 frt, 142 véka sz. kukorieza 115 frt 60 kr. M.-Ludason magtári pénz 40 frt. Hadréven 50 véka esős kukoricza 12 frt 50 kr. Gezsén 319 véka esős kukoricza 90 frt. M.-Ujvárt 5000 liter bor = 500 frt. Csesztvén 150 véka szemes kukoricza = 100 frt. M.-N.-Csánban 400 véka szemes kukoricza = 400 frt. M.-Záhon gabona ára 238 frt 96 kr. M.-Méhesen 227 frt 55 kr. Miriszlón 431 véka esős kukoricza 129 frt 30 kr. Nagylakon 422 véka szemes kukoricza 337 frt 60 kr. Szentmihályfal ván magtári pénz 71 frt 85 kr. Gabona ára 154 frt Sz.-Kocsárdon 86 hektó szemes kukoricza = 375 frt 50 kr, pénz 762 frt 40 kr. Turbán 171 véka szemes kukoricza 136 frt 80 kr. Szentkirályt 86 veder bor = 86 frt, 605 véka esős kukorieza 151 frt 25 kr. Bor és magtárak összes értéke 5396 frt 84 kr.

10 10 Kepeváltási-alap. Ar.-Polyán ban pénzben s gabonában 849 frt 60 kr. Bágyónban 1570 frt 23 kr. G e r e n d e n 150 frt kr. Harasztoson pénzben s gabonában 6589 frt 55 kr. Kéréseden 3441 frt 08 kr. Istvánházán 382 frt 72 kr. Lőrinczrévén 86 frt 40 kr. M-Décsén földben 3938 frt 20 kr. M-Záhon pénz és gabonában. 238 frt 96 kr. M.-Móhesen. 227 frt 55 kr. Miriszlón gabonában 25 frt kr. Nagylakon pénz és gabonában.. 77 frt 12 kr s két sorsjegy. Ózdon frt 02 kr. Szentmihályfalván föld 500 frt kr. Sz.-Kocsárdon = 7809 frt 05 kr. Felvinczen = frt 90 kr. Kepeváltási összeg frt 58 kr. Perselypénz 174 frt 22 kr. Tűz elleni biztosítási összeg frt 50 kr. 4. Kolozsvári egyházmegye. Építkezések 1. Kolozsvár A hidelvei egyik tanítói lak padozása.. 50 frt. Az első pap szállása fedelének festése 72 Ugyanott kapuigazitás 32 A külső kántor lakásán konyha-kemencze 21 A tanácsterem asphaltirozása 111 Ugyanoda uj kályha 18,. A leányiskolába 14 vaspad 289 A leányiskolába és a főtéri házhoz lépcsőszőnyegek A muzeum-utczai gyermekkert födelezése 240 A főtéri háznál a vasredőnyök bőrözése 96 Ugyanott a szükségszékek átalakítása Ugyanott asphalt és kövezet javítás a kisboltok fedelének festése 173 A három liliomnál egy fal rakatása Számosfalva. Építkezés nem történt. Összesen r> Kegyadományok stb. 1. Kolozsvár. A helybeli takarék és kisegítő-pénztártól az iskolák segélyezésére 100 frt kr. Szathmári Elektől egy arany 5 55

11 Br. Bánífy Kata hagyománya. 550 frt kr. 2. Szamosfalva. Tek. Páll Mihályné és Gedő Mózesné úrasszonyok egész éven át kenyérrel látták el az urasztalát 2 40 Ngs. Páll Gyuláné, Nagy Ferdinándné, Vincze Györgyné, Latczkovszky Lajos kir. javítóintézeti igazgató, Pap Simon jav. intézeti irnok bort ajándékoztak az urasztalára... 7 Tek. Páll Mihályné és Gedő Mózesné úrasszonyok egy szép urasztali kelyhet és kenyérosztó tányért ajándékoztak.. 86 Id. Lénárt Ferencz 7 kupa, Lénárt András és a lelkész V 2 V2 véka szemes törökbuzát adtak a magtár részére Összesen Szorgalmi jövedelem nem volt. Birtokvásárlás és csere nem történt. Magtár Szamosfalván 315 véka, 15 kupa. Perselypénz: Kolozsvártt 65 frt 32 kr, Szamosfalván 18 frt 02 kr és egy drb arany, összesen Egyházi épületek biztosított értéke 99774,, Kolozs-kalotai egyházmegye. Építkezések. Ajtón. A tanitói telken a csűrt és istálót kijavittatta frt 18kr. Fej érd. A papi lak körül kerittetett, a templomba egy harmoniumot vásárolt 270 Egeres. Templomát kivül-belül kijavittatta Ketesd. A czintermet kőkerítéssel vette körül K.-Petri. Az iskola telek körül kőkerítést húzott a haranglábot újból zsindelyeztette M.-Gy.-M 0 n 0 s 10 r. Apróbb javításokat végzett 84. M.-Gy.-Vásárhely. Apróbb javításokra kiadott M.-Valkó. A kántori házat zsindelyeztette, a templom földjét faragott kővel kirakatta Méra. A papi ház zsendelylyel befédetett N.-Almás. Egy 100 frt értékű levéltári szekrényt szerzett csere utján. Az építendő papi lakhoz 76,000 téglát vettetett és kisebb javításokat eszközölt 476 N.-Kapus Iskolaházát újból fedte, a papi és tanitói lakban két kemenczét állított és apróbb javításokat végeztetett , K.-Kapus. A haranglábot kijavította, a papi lak körül veszszőkeritést húzott, ugyanitt az istállót újból fedte, az iskolába négy széket csináltatott N.-Petri. A teplom körül öl kőkertet huzatott Zsobok. Tanszereket vásárolt...., 14 Közép lak. A temetőhöz 25 öl kőkertet emeltetett Makó A templom fedelét újból zsindelyeztette a papi és kántori lak kijavíttattak 368,.44 - Az építkezések értéke összesen 3935 frt 40 kr.

12 12 Ajándékozás. Ajtón. Ifj. tiszt. Szakács Istvánná az urasztalát egész éven át kenyérrel látta el 3 frt kr. Ugyan ő egy szószók-takarót ajándékozott 10 Csabai Márton egy papi szók-takarót adott 3 R ö ö d. Tkts. Farkas Albertné egész éven át elláta az urasztalát kenyérrel és borral 5 Ugyan ő a beszolgáló lelkésznek egy palástot adott.. 15 D a r o c z. Kron Krisztina, Jakab Györgyné az iskolának egy számoló-gépet adott 3 B Bogártelke. Mlts. Macskásy Pálnó egy urasztali aranyozott ezüst tányért adott 50 Fej érd. Egy uj hármonium beszerzésére következő adakozások folytak be: Központi segély 120 frt. Főtiszt. Szász Domokos 20 frt. Kolozsvári Antal ref. lelkész 10 frt. Niszti Sándor, Nék Gyuri, Niszti János, Szabó János, id. Kalló András, Kovács Mihály, Tussai Ferenczné, Szabó András 1 1 frt. Bülgördi József 2 frt. Hadnagy Gyuri, Török István, Lengyel Sára, Lengyel István, Kovács Sándor, Molnár Varga János, Gazner János, Török Sándor, Kalló Mihály, Varga Aniska kr. Csorra Sándor 30 kr. Leöb Mihály s Ödön izr 2 frt, Klein Dávid izr. 50 kr., Leöb Jákob Zseni izr. 5 frt. Gedelán Simonné 40 kr. Kozma Gusztáv gör. kath. lelkész 1 frt. Bogya Gyula s neje róm. kath. 2 frt. Zsombori Sándorné l frt. Bartha Lajos papjelölt 1 frt 179 frt 20 kr. Tiszst. Kolozsvári Antalné az urasztalát ellátta kenyérrel 2 Gyalu Aner Lipót a. róm. kath. vallásból való áttérése alkalmával ajándékozott Dr. Sigmond József járási orvos. b - Egy urasztali tányér beszerzésére adakoztak : Gr. Eszterházy Kálmánná 1 frt. Fontha Mariska 2 frt Somkereki Gusztáv 2 frt. Hankó Antalnó 1 frt. Kántor József 1 frt. Póchy László 1 frt Aner Lipót 3 frt. Rácz Aurél 1 frt. Dr. Sigmond József 1 frt. Beteg Márton 1 frt. Azbey Jakabné 1 frt. Azbey Gyula 1 frt. Kóesi Géza l frt. Horváth László 1 frt Streck Andrásné 1 frt. Sztán Simon 1 frt. Rosenberger Bernád izr. 5 frt. Csákány Ádám 1 frt. Esztegár Tódor 50 kr. Balog Lajos 1 frt Nemes Károly 1 frt. Deési Gyula 2 frt. Neuschloss Károly s fiai izr. 5 frt. Steinberger Ármin izr. l frt. Erdődi Márk izr. 1 frt. Rosenfeld Eleknó izr. 1 frt. Krausz Majer izr. 1 frt. Rosenberger Ignácz s Mátyás 2 2 frt. Balog György Bibuska Simon, Szabó N., Engelbrecht Antal, ifj. Borbé András, Harasztosi Ferencz, id. Borbé István kr. Bon István 1 frt Rosenberger Mór 1 frt. Klein Frigyesné 1 frt. Bagaméri Gergely 20 kr Borbé Márton 60 kr. Muszka István 1 frt. Szász Mihály 60 kr. id. Binder György 20 kr. Bartha László 30 kr. Id. Szász János 20 kr.

13 Borbé István 30 kr. Id. Kádár György 20 kr Deési Gyuláné az urasztalát egész éven ellátta kenyérrel és borral. 10 frt kr. György falva Tóth Gergely az urasztalához egész éven át kenyeret adott 1 50 Gzirják Antalné az urasztalához egy kendőt ajándékozott 1 50 Inaktelke Gergely János kenyeret adott egész éven át az K.-Sz.-K irály Demeter Kata a Sófalvi Miklós ref. lelkész által urasztalára 3 Egeres. Korda Miklós egy toronygombot adott 12 n v adott bibliát beköttette 3 Varga Anna, Kis Andrásné egy teritőt adott az urasztalára 2 n Magyarókerék Telegdi Károly torony-alapra adott... 3 Özv. tiszt. Fazakas Andrásné egy ezüst urasztali poharat s egy teritőt adott 45 t Dr. Széchy Károlyné egy urasztali teritőt adott... 3 M.-G y.-m o n o s t o r Debreczeni Márton az egyh. közszükségeire adott 2 B M-Gy.-Vásárhely Batiz K, Bandi János és Nagy Batiz Jánosné az urasztalára egy takarót adtak 3 M.-Valkó A konfirmált ifjak egy kehely alapra 2 10 Keresztes Bella legatio javítására adott 8 Ugyan ő az urasztalát egész éven át ellátta kenyérrel. 3 Jornett János az urasztalát egész éven át ellátta borral 9 M é r a Simon Kelemen Andrásné, Mittelvasen Józsefné, Jötszegi Ferenczné, Szász Simon Györgyné, Szilágyi Mártonná az urasztalához kenyeret adtak 3 - N.-Almás néhai Karácsonyi János az iskola részére adott. 3 Nyárszó Koleszár Ferenczné alsó, Kolesár Erzsébet, Miklós Andrásné, Miklós Kata egy szószék takarót adtak.. 15 Több nyárszói nő urasztali takaróra 15 Sztána Gotthárd Zsigmond unit. az urasztalát egész éven át ellátta borral 5 Szucsák Bota Karolina adott egy szószéktakarót Szép Károly, Kovács Dezső a szószék felébe egy koronát csináltattak.. 40 Vista ifj. Szallós Boka Márton urasztali pohárra adott.. 1 n Zsobok Vincze Ferencz egy keresztelő kannát ajándékozott 3 Az ajándékozások értéke összesen Szorgalmi jövedelem. Damos terményben 30 heti. értéke 95frt kr. Jákótelke 27, 85 - Fejórd 12, 48 - Inaktelke K.-Szt.-Király , Zentelke Ke t esd K.-Petri Körösfő B Magyarókerék n

14 14 M.-Bikal terményben 6 heti. értéke 33 frt kr. M.-Gy-Monostor 8, M.-Gy.-Vásárhely 45 80, M.-Valkó Méra, N.-Almás Babony 9 20 N.-Kapus N.-Petri, Farnos 30 Zsobok , Közmunkatétel utján. Darócz frt kr. Bogártelke 8 69 Keszü 26 N.-Petri 30 Tűre A szorgalmi jövedelem értéke összesen 1784 n Birtokvásár, eladás, csere. Egeres vásárolt iskola helyet 1 h öl területtel frt - kr. N.-Petri vásárolt egy szántót 1155 öl területtel Összesen: 1000 írt Magtár. Bortár. Bortár nincs. Magtár következő egyházakban: Al-Jára 112 heti frt 20 kr. B pénzben 172 frt 50 kr. Ajtón 135 heti frt kr. Kööd 89 heti frt 60 kr. Damos 106 heti 424 frt kr. Bogártelke 94 heti frt 96 kr. pénzben 33 frt 50 kr. Fej érd 252 hect frt kr. Gyalu 63 hect frt kr. pénzben frt 70 kr. Györgyfalva 264 hect frt kr. Inaktelke 67 hect frt kr. Egeres 92 hect frt 40 kr. pénzben. 420 frt kr. K.-Sz.-Király 136 hect 544 frt kr. Zentelke 136 hect frt - kr. Ketesd 88 hect frt kr. pénzben 197 frt 48 kr. K.-Petri 157 hect frt kr. pénzben. 480 frt 32 kr. Kolozs 55 hect frt kr. pénzben 190 frt 46 kr.

15 15 Körösfő 108 hect frt 96 kr. Közép lak 207 hect., 828 frt kr. Magyarókerék 237 hect 948 frt kr. M.-Bikal 220 hect frt kr M.-Fenes 12 hect 48 frt kr. pénzben 56 frt 24 kr. M.-Léta 88 hect 352 frt kr. M.-Gy.-Vásárhely pénzben frt 89 kr. M.-Valkó 109 hect 544 frt 50 kr. pénzben 174 frt 75 kr. Méra 111 hect 45 frt kr N.-Almás 120 hect frt kr. Bábony 41 hect frt 31 kr. N-Kapus 63 hect frt kr. K.-Kapus 107 hect frt kr. N.-Petri 257 hect frt 78 kr. Ny ár szó 118 hect 472 frt kr. pénzben frt kr. Sárvásár 157 hect frt kr. " pénzben 36 frt 70 kr. Pata 281 hect frt kr. pénzben 304 frt 67 kr. Kata 61 hecl 244 frt kr. Sz.-Lóna pénzben 367 frt 16 kr. Sztána 137 hect 548 frt kr. pénzben 28 frt 08 kr. T.-Sz.-László 12 hect 48 frt kr. Sz.-Pál 46 hect frt kr. Vista pénzben. 329 frt kr. Magtári érték terményben frt 71 kr. Pénzben 3544 frt 45 kr, Összesen frt 16 kr. Kepeváltási alap. Jákótelke terményben 90 hect frt kr. Kaján tó pénzben 33 frt kr. M.-Gy.-Monostor 824 frt 09 kr. M.-Valkó pénzben 8849 frt 17 kr. Makó terményben 229 hect 914 frt kr pénzben 144 frt 54 kr. N.-Almás pénzben frt 09 kr. Ajtón pénzben 3485 frt kr. Sz.-Lóna pénzben 1615 frt kr. Farnos terményben 139 hect frt kr. pénzben 683 frt 11 kr. Szucsák terményben 72 hect frt kr. Tűre terményben 98 hect 322 frt kr. pénzben 2848 frt 33 kr. Zsobok terményben 263 hect frt kr. terménybeli érték frt kr. pénz frt 33 kr. Összesen frt 33 kr.

16 16 Perselypénz ről 204 írt 49 kr. Biztosított érték Biztosítási díj Tűzbiztosítás frt kr. 416 frt 87 kr. 6. Szilágyszolnoki egyházmegye. Építkezések. Ballá. A czélba vett iskolai épület javítására önadóztatásból bevett 123 frt 30 kr. Bogdánd. Templomát 20-as számú fedő-bádoggal egészben újból fedetté; kerülvén e nagy munka mindeneket beleszámítva: 1900 frtba. Böősháza. Iskoláját nagy részben zsindely-fedél alá vette; kerülvén e munkálat: 53 frt 50 krba. Bagos Templomát belölről kimeszeltette; kerülvén e munkatétel 50 frtba Bürgezd. Templomát, tornyát alaposan és díszesen kijavíttatta; a papi lakot pedig czélszerüen átalakíttatta; kerülvén e két munkatétel: 2190 frt 41 krba. Ipp. A papi telek körülkerittetett; anyag és munkatétel értéke 29 frt 53 kr. K e c z e 1. Magtár számára hambár készíttetett; a papi lakon átalakítás eszközöltetett, s e két építkezés értéke: 82 frt. Kusaly. Papi ház körül vakoltatás, küszöb-kószités, a magtárnak körülvakolása, a tanítói marha-ól aljának vályoggali kirakatása: 70 frt 83- kr. ért. Kraszna. A papi lak az országút felől új kerítéssel láttatott el; 60 frt értékben. Kr-Mihályfalva Papi és tanítói lak körül 85 m. deszkakerítés; a magtárba egy 5 osztályú hambár; ezeknek értéke: 239 frt 45 kr. H.-Nadasd. Az iskolába 12 pad állíttatott be; a papi lakon egy 4 osztályú fiaztató építtetett; az istálló fala felemeltetett és zsindelylyel megfedetett 300 frt értékben. Pánit A templom földjének bepadolására 1800 drb. pádimentom-tégla szereztetett be: 108 frt értékben. Perecsen. A papi telken magtár és pincze építtetett: 262 frt 15 kr értékben. S.-Ujlak. A megrongált templom és torony 375 frt 64 kr. értékben kijavíttatott. Szeér. A papi udvaron egy uj kapu és egy sertés-ól építtetett: 19 frt értékben. Ér-Hatvan A tanítói telken új sertós-ól építtetett: 60 frt értékben. Varsói ez. A czinterem és papi telek az országút felől díszesen körülkerittetett; a pincze újból fedetett: 139 frt 01 kr. értékben. Réese. Templom, papilak körüli javítások értéke: 16 frt 22 kr. Zo vány. A meghasadt templom vasrudakkal összekapcsoltatott: 70frt értékben. Vérvölgy. Papi telken csatorna, kőkút, kerítés, 2 ajtó; a czinteremhezpedig kapu; a tanítói lakhoz uj kemencze készíttetett: 194 frt értékben. Ördögkut. Diszes templom építtetett: 3337 frt 07 kr. értékben. Megjegyeztetik, hogy a belső felszerelés ezután fog megtörténni. A felsorolt egyházakban eszközölt építések összes értéke: 9680 frt 11 kr.

17 17 Kegyadományok, alapítványok, ajándékozások. Sz-Cseh. Móni Zsuzsanna 500 frtos alapítványa a papi fizetés gyarapítására. Diósad. Püspöki-alap czimen 20 frtos alapítvány, szegény tanulók segélyezésére. N.-Doba. Polgári Lajos-féle 100 frtos alapítvány. Ér-Kávás. Bánffy-alapitvány" 46 frt. Id. Kávási Sándorné egy 5 változatú, 130 frt értékű fiszharmoniumot ajándékozott. Kémer. Kiss Albert legatus-alapitvány' a jelenleg 121 frt 47 kr. Kusaly. Kiss Anna" és Rácz Károlyné és Nánási"-alapitvány", összesen: 266 frt 31 kr. értékben II. Nádasd. Wesselényi-féle pium-legatum: 23 frt, melynek kamatját a pap élvezi. Szüléiméd. Gróf Korda Anna-féle 142 frt pium legatum, melynek kamatja az egyházi szükségletek fedezésére fordittatik. T. Szarvad. Régibb tőkékből 109 frt 21 kr. alapítvány, melynek kamatja az egyház közszükségeinele fedezésére fordittatik. Er-Szentkirály. Fekete Antal-féle 200 frt kegyhagyomány. S z e é r. 100 frt Balogh-féle alapítvány, mely urasztali pohár beszerzésére adatott Szilágyszeg. A Bereczky-esalád 400 frtos kegyhagyománya, mely a papi csekély fizetés javítására tétetett. Ér-Szodoró. Szodoray Károly 1050 frtos alapítványa; kamatának 2 / 5 részét az egyház, */ s részét a lelkész, l / b részét pedig a tanitó élvezi. Tásnád. Bikfalvi Sámuel-féle 102 frt 52 kr. alapítvány, az egyházi adó megváltására rendelve." Kegy. dományok, alapítványok, ajándékozások főösszege: 3294 frt 5i kr. Szorgalmi jövedelem. Ardón Erkeden Lompérdon Kr.-Mihályfalván Kr.-Czégény ben Ér-Szentkirályon Ér-Szodorón T-Szántón Vér völgy ön Összesen 41 frt 25 kr. 50 frt kr. 30 frt kr. 380 frt 70 kr. 49 frt kr. 274 frt 25 kr. 80 frt kr. 24 frt kr. 38 frt 18 kr frt 38 kr. Birtokvásárlás, eladás és kisajátitás. Borzas. Két drb. tulajdonát képező belsőségét eladta, összesen 78 frt 32 kron. Menyő. Két kis drb filloxera által elpusztított szőlőjét eladta: 45 frt vételáron. Kémer. Egy belső házas telkét eladta: 500 frt vételáron. Kr.-Mihályfalva. Tulajdonátképező fekvőjét tartozékaival együtt eladta: 1400 frt vételáron. Mindszent. Külfekvőt vásárolt. Ezenkívül belsőséget cserélt, 700 frt beveendő kárpótlással.

18 18 Kepeváltási alap. Kémeren Rátonban Zilahon 5386 frt 43 kr. 250 frt kr frt 10 kr. Összesen frt 53 kr. Vagyoni állapot. Alaptőke frt 84 kr. Iskolatőke 60z9 frt 94 kr, Külfekvőség 227? hold, 140 öl. Magtár: terményben 2827 hl pénzértéke frt 60 kr. Bortár: terményben 374 hl. 79'/ 2 1. pénzértéke 3747 frt 95 kr. Biztosítási összeg frt kr. T. I>cési egyházmegye. Építkezések. Bádok, az új iskola építésre 711 frt 97 kr. Berkesz-S.-M a templom vakolás, meszelés 45 frt kr. n lelkészi lakba új kemencze 18 frt kr. egy fél fedelii faszin a papi telken frt kr. Hosszufalu filia, az istáló újból fedetett 20 frt kr. Deésakna, az egyházi lak újból fedetett 25 frt kr. Domokos, az új iskolára költött 475 frt kr. Észt ény, a papi házon javítások 38 frt 47 kr. Kend (Szarvas), új templom építésre 754 frt kr. Hí dal más, a papilak átalakítása frt kr. Kozárvár, egy kőből épült magtár helyiség és papi gabonás 300 frt kr. Lapos H új iskola, kölcsön pénzzel 1000 frt kr. Lapos M. a papi házon javítás 34 frt - kr. Kérő, az iskola újból fedése. 95 fit kr. Szinye, a templom és papilak léczes kerítése és négy kapu 96 frt 10 kr. Töők (Alsó), az új iskola hijuja vakolása stb 7 frt kr. templom meszelés 14 frt kr. Köblös M. az új papitelken némi javítások frt kr. Összesen.... T268~frt~ 54~k7. Kegyadományok, ajándékozások. Bádok. Az építkezésnél, kobebordás, kihányás és gyalogos napszámok 145 frt 60 kr. Berkesz-S.-M. Fabicin Emma.egy szószéktakarót.. 40 frt kr. Perki István és Szaszari Mihály az urasztalhoz kenyér és bor frt kr.

19 Borsa Az egyháztagok termesztettek 15 v. Baltaszmi magot 15 frt kr. br. Bánffy Dánielné egy torony-órát 500 frt kr. br. Bánffy Ernő a templom fedelét creolinnal befestette 100 frt kr. Deésakna T. MenyhártIstvánnéazurasztalhoz kenyér, bor.6 frt kr. Néma. T. Egri Dánielné az urasztalhoz kenyér, bor.. 6 frt kr. Doboka Az urasztalhoz kenyeret, bort a lelkész ad.. 6 frt kr. Domokos. Gáspár János a Györgyé (m.-láposi) tett alapítványt egyházi közczélra 50 frt kr. Esztény. Tengeri termesztésből bejött 29 frt 67 kr. Keresztur (Ördög) M. Szacsvay Sándor az urasztalhoz. 6 frt kr. Br. Wesselényi Josefa az iskolás gyermekeknek 5 frt kr Lóna (Kendi.) Gr. Teleki László, torna felszerelésre.. 30 frt kr Gr. Teleki Miksáné iskolakönyvekre frt kr Vizsgakor a gyermekeknek kiosztott frt - kr Összesen.. " 1009 frt 27 kr. Szorgalmi jövedelem. Bádok. Lásd az ajándékozások közt. Berkesz (S.-M.) Tanczvigalomból frt 55 kr. Deésakna, egybál jövedelme 20 frt kr. Esztény, lásd az ajándékozások közt. L ó n a (Ke ndi,) a tagok aratnak az udvarnak, a miért az udvar az épületeket javíttatta 30 frt kr. Összesen frt 55 kr. Birtokvásárlás. Nem volt. Magtár, (bortár nincs). Bádok 260 n. v. ára a 1 frt 260 frt kr. n pénzül. 350 frt kr. Berkesz S. M. 286 n. v 286 frt kr. Hosszú falva 150 n. v 150 frt kr. Deésakna 136 n. v. 136 frt - kr. pénz 128 frt 66 kr. Néma filia 138 n. v frt kr. pénzül 68 frt 60 kr. Borsa 757 n. v frt kr. pénzül a kisegítőben Kolozsvárt 180 frt kr. Domokos htl 522 frt 50 kr. Esztény 102 lit v. á 60 kr 61 frt 20 kr. Ke esed 40 n. v 40 frt kr. Hidal más 600 v. 30 literes, 200 (30 literes) v 480 frt kr. Szelecske, Kaczkó filiája 558 liter v 334 frt 80 kr. Honda, filia 60 v, 60 frt kr. b* 19

20 20 Galgó, Kaczkó filiája 18 v 18 frt kr. Keresztur (Örd.) magtár 56 frt kr. Fodorháza M. 62 htl 139 frt 90 kr. takarékpénztárban 112 frt 47 kr. Kis-Esküllo (1890-ben szerveztetett) 27 frt kr. Kidé, 150 v. búza, 150 v. törökbuza 300 frt - kr. pénzül 640 frt 81 kr. Csomafája 177V 2 v. törökbuza 177 frt 50 kr. Gyula, 94 n. v. törökbuza 94 frt - kr. pénzül házilag 25 frt kr. a deési takarékba 616 frt 87 kr. egyeseknél 148 frt kr. Kéri), 167V n 2 - v- szemül törökbuza 167 frt 50 kr. a deési takarékba pénzül 260 frt 14 kr. Koltó, 166 v. esős tengeri pénzül kötlevelekben. 572 frt 74 kr. Katalin 312 esős tengeri pénzül kötlevelekben* 338 frt 39 kr. Ko zár vár 302 n. v. szemül 302 frt kr. pénzül házilag kötvény mellett 240 frt kr. Lapos H. magtára, pénzre változtatva 989 frt kr. Lapos M. 668 v. á 1 frt 50 kr frt kr. Lón a (Kendi) 300 v. tengeri szem és 100 frt pénz frt kr. Macskás M. 536 liter v kötlevelen készlet 95 1 v fit 60 kr. pénzül I 385 frt 73 kr. Bodonkut 210 v. 4 kupa, készlet 65 frt 13 kr frt 13 kr. kötvény mellett 618 frt 71 kr. hátralék 14 frt 5 kr. Készletbe 103 frt 95 kr. Deési takarékba 247 frt 49 kr í)84 frt 20 kr. Temető befásitási alap 43 n v 43 frt kr. Fánezélcseh 75 n v. szemes, pénzül 731 frt 16 kr frt 16 kr. Derse M. filia, magtár pénzül 189 frt kr. Szinye magtára pénzül 84 frt kr. Töök, (Alsó) 140 v. tengeri szem. 19 frt 50 kr. pénz frt 50 kr. a deési takarékba pénzül 384 frt 36 kr. Köblös M 240 v. szem. 19 frt 50 kr. pénz., frt 50 kr. Zsombor M. N 190 n. v szem. kötlevelen 190 frt kr. Válaszút, kötlevelen szemül 492 v 492 frt kr pénzkészlet 60 frt 48 kr szemül készlet 101 v. 161 frt 48 kr. Összesen ~frtTÍ4 kr. Kepeváltási alap.. A kérői egyházé 1000 frt kr. Perselypénz 68 frt 10 kr. Az egyházi épületek biztosítási értéke. 44 egyházban frt kr

Az 1884-ik évi h. püspöki jelentéshez. Népingási kimutatás az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1884-ik évről.

Az 1884-ik évi h. püspöki jelentéshez. Népingási kimutatás az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1884-ik évről. Az 1884-ik évi h. püspöki jelentéshez. Népingási kimutatás az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1884-ik évről. Egyházmegyék és püspöki l! j^.jl vizsgálat alatti egyház- ;! g^ községek jj^«f I 3 Egyházmegyék

Részletesebben

istépixigási kiirru.ta.tals

istépixigási kiirru.ta.tals Az 1883 ik évi püspöki jelentéshez. istépixigási kiirru.ta.tals az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1882. évről. Egyházmegyék y.-hünyad-zar. egyhm. Gy.-fehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai

Részletesebben

Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS

Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS az egyes egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházkc 1885-dik évi népesedési-, iskolai, vagyoni- stb. ügyeiről. NÉPINGÁSI KIMUTATÁS

Részletesebben

HSTépingási kimxxtatás

HSTépingási kimxxtatás Az 1882-ik évi püspöki jelentéshez. HSTépingási kimxxtatás as erdélyi ev. ref. egyházkerületben as 1881-ik évről. E gyhá zmegyék V.-hunyad-zar. egyhm. Gy.-fehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

HSTépingási kim-irtatás

HSTépingási kim-irtatás Az 1880. évi püspöki jelentéshez. HSTépingási kim-irtatás az erdélyi Egyházmegyék r ev. 3 ef. < egyházkerületben 1879-ről.! lesketett 1 párok Szülöttek Halottak Egyházmegyék Esketett párok Szülöttek Halottak

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Az 1879-ik évi püspöki jelentéshez. az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1878-ik évről. (Született! Meghalt

Az 1879-ik évi püspöki jelentéshez. az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1878-ik évről. (Született! Meghalt Az 1879-ik évi püspöki jelentéshez. az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az 1878-ik évről. Egyházmegyék V.-hunyad-zar. egyhm. Gy.-fehérvári Nagyenyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai Szilágyszolnoki Deési Széki

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

A szerkesztőség postája. aranykönyv.

A szerkesztőség postája. aranykönyv. 68 aranykönyv. A szerkesztőség postája. Jé key Aladár urnák. Teke. Szives köszönet a szép költeményért. Adni fogjuk, csak társat várunk neki. Rédiger Géza urnák Szabéd. Éppeivonnan. Péter fi Albert urnák,

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre Év Díjat kapta Település 1998. Juhász Lászlóné, iskola Dr. Pataki Mihály, iskola Tóth Vendelné, pedagógus Ványai Ambrus Gimnázium és Gépjárműtechnikai

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Jobbágytelki Falumúzeum

Jobbágytelki Falumúzeum Jobbágytelki Falumúzeum Tárgylista Tárgy száma Megnevezése Készült Adományozó Adományozó születési dátuma 1 Borsörlő 1950 Kiss Péter 1932 május 19 2 Papi szék Kiss Péter 1932 május 19 3 Menyasszonyi blúz

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873.

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. A EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL AZ 187 a /3-ik ISKOLAI ÉV MÁSODIK FELÉBEN KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. unius 10-én SZAKÁCS nózek,

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) név születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 Herczku Minka 2009 2 Boldog Eszter 2009 3 Birinyi Nóra 2009 4 Kovács-Etessy Csenge 2009 5 Boros Brúnó 2009

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21.

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21. Balatonudvari község területén nyílvántartott ek a szolgáltató a befogadóképessége engedély száma engedély kiadásának dátuma neve székhelye adószáma címe elnevezése típusa szobák száma ágyak száma ideiglenes

Részletesebben

Az Etyeki Református Egyház névsora

Az Etyeki Református Egyház névsora Az Etyeki Református Egyház névsora Sorszám 551 1 Ádám Katalin Bp 2 3 Adolf Ferencné Ötház 17 354 3 Andrási Zoltán Öreghegy 32 4 5 6 5 6 7 Andrásy István id. Kender 35 Andrásy István ifj. Öreghegy 35 Andrásy

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 2009 2007 2006 1. pálya Filetóth Eszter Bencze Boróka Angyalos Panni Pozsonyi Dalma Kun Veronika 2. pálya Korcsmár Kiara Sóskuti Alíz Daragó

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Angol nyelv 5-6. osztály 2 fő / csapat

Angol nyelv 5-6. osztály 2 fő / csapat Angol nyelv 5-6. osztály fő / csapat Versenyző neve neve és címe Pontszám Helyezés Rutkovszky Janka, Fekete Fanni Debreceni Hatvani István Általános 86 4 5 6 7 8 9 0 4 Dudás Levente, Juhász Gergely Kocsis-Illés

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200.

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200. Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400 Telek Telekterület: 1440 m² 200.000 Ft 1 Cím: 6647 Csanytelek, József Attila u. 24. Szántai Zoltán 06 (30) 540-1862 Felújításra szoruló/bontásra

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS AZ UNITÁRIUS ISKOLÁKRÓL. 1. A kolozsvári főtanodáról.

ÉRTESÍTÉS AZ UNITÁRIUS ISKOLÁKRÓL. 1. A kolozsvári főtanodáról. ÉRTESÍTÉS AZ UNITÁRIUS ISKOLÁKRÓL. 1. A kolozsvári főtanodáról. A. lefolyt iskolai év kezdetét vette 1878 September 1-ső napján. September 5-ikéig a beiratások, felvételi-, pót- és javitó-vizsgálatok történtek

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6 V. SZUSE KUPA Szarvasi "Szent Klára" Gyógyfürdő, 2015.04.25 50 m. fiú hátúszás 1. versenyszám 4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55 2002 2. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsabai EÚK 0:33,00 5. Fazekas

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 244/1997. (X.27.) számú h a t á r o z a t a a bírósági ülnökök választásáról A közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV tv. 10. j.)

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200.

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200. Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400 Telek Telekterület: 1440 m² 200.000 Ft 1 Cím: 6647 Csanytelek, József Attila u. 24. Szántai Zoltán 06 (30) 540-1862 Felújításra szoruló

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1.

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. 1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. Balázs Ildikó Algay Ferenc Ödönné Kovács Ferencné Salló Dorottya 2. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség:

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ 1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ CSÁNYI PÉTER VK 1 VK TORY ANDRÁS VK 2 VK VÁG CSANÁD VK 3 VK KUN DOROTTYA 4 CZEILER LILI VK 6 VK SOLT MAJA VK 7 VK GÖBLÖS TAMÁS 8

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Eredménylista. 16. Hasas Timea Alexandra Lőrincz Éva Szent László Róm.Kat.Gimnázium Nagyvárad 48 135

Eredménylista. 16. Hasas Timea Alexandra Lőrincz Éva Szent László Róm.Kat.Gimnázium Nagyvárad 48 135 Eredménylista Bihar megye 5. osztály Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Tollbamondás Összesen 1. Brânda Cristian Alexandru Bálint Beáta Szacsvay Imre Általános Iskola Nagyvárad 50

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben