Melléklet az l»91-ik évifpüspökl jelentéshez.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet az l»91-ik évifpüspökl jelentéshez."

Átírás

1 Melléklet az l»91-ik évifpüspökl jelentéshez. az egyházmegyék és a püspöki vizsgálat alatti egyházközségek 1890-ik évi népesedési, iskolai, vagyoni stb. ügyeiről. s N 11 Soi Az egyházmegyék és a püspöki vizsgálat alatti egyházközségek nevei V.-hunyadi egyhm. Gyulafehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai Sz.-szolnoki Dézsi Széki N.-Sajói Görgényi Marosi Küküllői Nagy-Szebeni r Udvarhelyszéki Erdővidéki Sepsi I. N é p i n g á s. a) Születés, halálozás, házasodás folytán. :etett íáma] K " bű o si m s co j Soi Az egyházmegyék és a püspöki vizsgálat alatti egyházközségek nevei Orbai egyhm. Kezdi Moldva-oláhországi egyházmegye Dézsi egyhk. Fogarasi Ilyefalvi K.-vásárhelyi M.-vásárhelyi Nagy-enyedi S.-szt.-györgyi Szászvárosi, Sz.-udvarhelyi Összesen: 1889-ben Jegyzés: A szülöttek száma 3593-al múlja felül a halottakét. b) Vallásváltoztatás folytán. I s M «Meg párol > Szü Az egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek nevei Az egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházközségek nevei la 'S 1 Vajda-hunyadi 2 Gyulafehérvári 3J Nagy-enyedi 4 Kolozsvári 5 Kolozs-kalotai 6 Szilágy-szolnoki 7 Dézsi 8 Széki 9 Nagy-sajói 10 Görgényi 11 Marosi 12j Küküllői 13] Nagy-szebeni 14 Udvarhelyszéki 15 Erdővidéki egyhm ! 8; 25! 9! Sepsi egyhm Orbai Kezdi Moldva-oláhországi Dézsi egyhk. Fogarasi Ilyefalvi Kézdi-vásárhelyi Maros-vásárhelyi Nagy-enyedi S.-szt.-györgyi Szászvárosi Székely-udvarhelyi Összesen ben Jogyzés. A hozzánk jöttek száma (215) 78-al múlja felül a tőlünk eltávozottak számát. a

2 II. Tanügy. 1N m Sor Az egyházmegyék és püspöki vizsgálat a'atti egyházközségek nevei 1 f J Sí H 1O5 O Tan o m ei a zeti szái * "«. fiu Konfirmált leány összesen Vajda-hunyadi egyhm. Gyulafehérvári Nagy-enyedi Kolozsvári Kolozs-kalotai Sz.-szolnoki Dézsi Széki Nagysajói Görgényi Marosi Küktillői Nagy-szebeni Székely-udvarhelyi Erdővidéki Sepsii Orbai Kezdi Moldva-oláhországi Dézsi egyhk. Fogarasi Ilyefalvi Kézdi-vásárhelyi Maros-vásárhelyi n Nagy-enyedi S.-szt.-györgyi Szászvárosi Székelyudvarhelyi Összesen 1889-ben Q i ú *\ Jegyzés. Az összes tanköteleseknek 77.60%-a járt iskolába (1839-ben / 0 ). *) Az adatok nem küldettek be.

3 III :XZ. icim-u.ta.ta.saz építkezésekről, kegyadományokról és ajándékozásokról, szorgalm ijövedelemről, birtokvásárlásról, vagy cseréről, bor- és magtárakról, kepeváltási alapokról, perselypénzekről és tűzbiztositási értékről. A) Egyházmegyék. I. Vajda-hunyadi egyházmegye. Építkezések. 1 Piskitelepena templom és papi lakás befejést nyertek. Ezeknek költségei 17,000 frt kr. 2. Körösbányán a templom felépült ez évben (1890.) Ráfordittatott a befejezési munkálatokra 1200 Templomkeritésre, és papilak javításra Rákosdon a papi lakás egyik szobája uj padozatot nyert, költsége A papi telek körüli kerítésekre és javításokra fordittatott Kristyor uj építésekre kiadott ez évben Hátszegen az iskola uj fedelet nyert, költsége Alpestes, egy harangot öntetett és papi lakását újból zsindelyeztette, ezeknek költségei 350 B 7. Brád papi lakását újból fedetté, az iskolaház emeletéhez uj feljárást készíttetett N.-Rápolton uj tanítói lakás épült és a templom és torony újból lettek fedve, költségek összege N-Klopotiva templom körül deszka kerítést csináltatott, minek költsége Kis-Barcsán uj templom épült, költsége Összesen: 23,104 frt 26 kr. Kegyadományok és ajándékozások. -Kloptiván ifj. Pogány Károly ur a templom körüli kerítésre fa anyagot adott, melynek értéke frt kr. Pap József ur szintén, Perlach József ur r kath. szintén 7 50 a*

4 Az iskola részére Pogány György főgondnok ur.. 5 frt kr. Császár Sándor ur 5 2. N-Kápolt kapott az Emkétől iskolai tanszerekre.. 3 tanitói lak épitési költségeire 50 3 Bradon Botaky Jánosnó egy ur asztali kelyhet ajándékozott, minek becsértéke 5 4. Alpestesen Csanádi Sándor Andrásné ellátta az urasztalát kenyérrel és borral, értéke 7 v Magyari Ágnes urasztali takarót ajándékozott, értéke 5 5. Hátszegen Kokosy Béla ur adományozott papi fizetés emelésre 100,, Az iskolai növendékek számára jutalmul ajándéko- 5 zott gr. Teleky Árpád ur, Kokosi Béla és neje 4 frt 4 G. Kristyoron a rudai bánya társulat adományozott egyházi czélokra Körösbányán Kozma Mihályné Szegedi Eszter urasztali takarót adományozott, értéke Déván egyesek által a papi lak épitése költségei fedezésére és a templom kerítésre tett adományok öszszege Piski t ele pen kegyadományok czimén befolyt templom épit Ez összegből gyűjtött Földvári Mihály pestmegyei alispán ur 205 Gr. Kun Kocsárd ur adományozott 50 Ezenkívül Furka Ferencz ur 100 frtos alapítványt tett 100 A mit. ig tanács ft. püspök ajánlatára egy harmoniumot küldött, az értéke 210 Dr. Nagy Gusztávné urasztali takarót adott, értéke. 50 Hodor József az urasztalát elkészítette 50 Váradi Polikszóna úrasszony adományozott egy urasztali helyhet, értéke 50 Tölgyes Mózes és neje egy ezüst tányért 15 n Vagner Henrikné egy keresztelő kannát 30 Baidocz Ödön egy zsoltármutatót 30 n - Kovács János selyem urasztali teritöt 30 Összesen: 1972 frt 86 kr. Szorgalmi jövedelem. Dévai egyházközségünk templomkeritése kiépítésére szorgalmi utón gyűjtött 104 frt 43 kr. Kristyoron ez utón befolyt 16, 82 N.-K 1 o p o t i v a szorgalmi utón fedezte a templom keritési munkálatok költségeit 24 Összesen 145 frt 25 kr. Birtokvásárlás. Hátszegi egyhközségünk az iskola szomszédságában egy telket vásárolt, iskolai czélokra, összeg 200

5 Bor- és magtárak állása. Rákosdon van bortár 157 veder, értéke 157 frt kr. Magtár van 12 egyhközségben, u. m. Kristyoron, Haróban, Hosdáton, N-Rápolton, V.-Hunyadon, Alpestesen, Németiben, Lozsádon, Tordoson, Nagy-Pestényben Bácsiban és Déván. Az összes magtári alapoknak pénzértéke 4415 frt kr. Kepeváltsági alap. N.-Rápolton 222 írt 87 kr. O.-Bretyén 800 Alpestesen 521 B Összesen frt 87 kr Perselypénzek. E czimen befolyt az 1890-ik évben az egyházközségek pénztáraiba Tűzkár elleni biztosítás. 77 frt 13 kr. Biztosított érték. 60,993 frt kr. Biztosítási díj gyulafehérvári egyházmegye. Építkezések. Abrudbánya papi- és tanítói lakján javításokat tett 300 frt. Alvincz papi lakján és a templom kőkerítésén javítást tett, 321 frt 93 kr. Krakkó malmán javítást tett 207 frt 48 kr., papi lakján 33 frt 62 kr., Gy.-F eh érvár papi és tanítói lakján javítást tett 315 frt 26 kr., M-Igen kisebb javításokat tett 40 frt., Tövis papi lakja építését tovább folytatta 1000 frt., kántori lakján javítást tett 80 frt, Zalát na templomát befedette 156 frt 69 kr, Vaj a s d malmán javított 110 forint költséggel Az építkezések összes értéke frt 64 kr. Kegyadományok, alapítványok, ajándékozások. Abrudbányán Janó József ref. és neje Végh Anna róm. kath. egy uj harangot öntettek 205 frt., az urasztalát kenyérrel özv. Arkosi Károly né, Miski Sámuelné és Keller Józsefné, borral Vári Gábor, Janó József, Siró Sámuel és Nagy Ferencz látták el, 6 frt értékben. Alvinczen br. Horváth Ödönné, szül. gr. Rhédey Johanna a papi lak javítására 50 frtot, br. Horváth Ödön a templom kőkerítése kiigazítására 100 frtot., özv. Zudor Jánosné, Ákos fiaemlékére egy urasztali takarót 50 frt értékben, az urasztalát Nagy Lászlóné kenyérrel látta el 1 Irt 40 kr értékben borral pedig Batta Bertalanná és Deák György 2 frt 40 kr. értékben; a repedt harang újraöntésére a hívek 25 frtot adakoztak. M.-Igenben Egyedi János róm. kath. végrendeletileg 50 frtot hagyományozott. Sárdon az urasztalát özv. Szász Pálné látta el kenyérrel és borral 6 frt értékben Borberekberi az urasztalát Kendeffy Lajos látta el kenyérrel és borral

6 5 frt értékben ; Tankó József lelkész aa. pedig 30 frtot adott a ekkla. közszükségeire. Zalathnán az urasztalát borral Gere András látta el, 3 frt értékben. Vajasdon az urasztalát lelkész aa látta el kenyérrel és borral 6 frt értékben. Az ajándékozások összege 534 frt Szorgalmi jövedelem. Abrudbányán gyűjtésből, mulatságokból 435 frt 56 kr. Zalatnán a papi lak vásárlására felvett központi kölcsön törlesztő kamatja pótlására adtak a Invek 100 frtot. Alvinczen a harangalapra rendezett majális és szini előadásból együtt 105 frt 94 kr. A szorgalmi jövedelem összege 641 frt 50 kr. Birtok vásárlás vagy csere. Nem történt. Bor- és magtárak állása. Benedeken bortár 25 frt készpénz. M.-Igenben bortár: 432 veder bor 648 frt értékben, 51 frt 33 kr. készpénz; magtár 387 frt 46 kr. készpénz. Vingárdon magtár 304 véka törökbuza 304 frt értékben Bor- és magtárak összes értéke 1066 frt 79 kr. Kepeváltási alap. Vajasdon, lelkész aa. által ajándékozott 100 frt takarékpénztárban kezelve. Perselypénzek összege Perselypénzek. 35 frt 48 kr. Tüzbiztositás. Az összes egyházi középületek az I-ső Magyar-Általános- Biztositó Társaságnál vannak biztosítva frt értékig 3. XagyenyeAi egyházmegye. Építkezések. Ar.-Polyanban a kántori lak egészen újból építtetett. Bágyonban több nemű javításokra kiadatott.... Detréhemben uj papilak s iskola ház épült.... Egerbegyen uj kántorilak s mellék épületek.... Gerenden a papi telken uj istáló s kerítés G.-Keresztu rt a templom-, papi- s kántori lakon több nemű épités és javítás történt Gyéresen dtto Kéréseden dtto M.-N.-C s á n b a n templom s papi ház fedés..... M.-Záhon a lelkészi lak körüli építkezések Nagylakon papi s mesteri házoni javítások frt n B» 84 - * ki JJ n

7 Ózdon egyházi épületek javítása 43 frt 56 kr Szent mihályfaivá na kántori lakon valójavitások n Sz.-Kocsár don egyházi épületek körüli javitások Turbán uj harangláb építtetett 128 M.-Szen tkirályt uj iskola építtetett Az építkezések összes értéke Kegyadományok, alapítványok, ajándékozások. Ar.-Polyanban t. Szentpáli Ignácz ur az urasztalát egész éven át ellátta kenyérrel s borral, értéke 12 frt. Bágyonban özv. t. Darkó Józsefné hasonlóan 9 frt értékben. Csekelakán Báró Kemény Géza hasonlóan 9 frt értékben Ugyan ő 5 hold egyházi birtokot sajátlag megmiveltetett, mely után a tiszta jövedelem 172 frt 75 kr. Csorabordon a Báró Kemény udvar ellátta az urasztalát kenyérrel s borral 6 frt értékben. Csúcs-Koppándon ifj. t. Gáspár János ur hasonlón 6 frt ért. Gerenden t. Hegedűs Lajosné hasonlóan 9 frt értékben. Néhai Báró Bánfi Kata 150 frt legátumot tett Fel-Enyéden az urasztalát többen ellátták kenyérrel s borral 3 frt 40 kr. értékben. G.-K eresz túrt hasonlóan a Báró Kemény udvar 6 frt értékben, t. Bartók Károly és neje ajándékozott 2 drb. urasztali teritőt 15 frt értékben, Jakab Gábor s neje egy drb. szószék-takarót 2 frt értékben. Gyéresen a néhai Pagetné-féle alapítványból 40 frt kamat iskolai czélokra. Gombáson m. Zeyk József ur az urasztalát ellátta kenyérrel s borral 6 frt értékben. Ugyan ő a papilak kerítéséhez vesszőt és karót adott 25 frt értékben Harasztoson az urasztalát kenyérrel s borral ellátták Horváth György, Barta József, Bél András, Barucz Ferencz, Tatár Sándor 12 frt értékben. Istvánházán Derzsi Lőrincz lelkész az urasztalát kenyérrel s Báró Kemény György borral látták el 6 frt értékben. Derzsi Ilona k. a. adott egy urasztali kenyér-takarót 2 frt értékben. Lorinczrévén m Zeyk Dániel ur az urasztalát ellátta kenyérrel s borral 6 frt értékben, ngos Gáspár János vizsgakor adott egy bárányt 1 frt 40 kiértekben, t. Szilágyi Farkas 1 frt 40 krt s könyvekben 1 frt 50 krt, kepe váltási alapra N. N. 1 frtot, Péter Antal lelkész 1 frtot, az Emke iskola helyiség kezelésére 25 frtot. M.-Décsén az urasztalát kenyérrel s borral ellátták: Horváth József s neje, özv. Katona Mihályné, Szántó Zsigmondnó, ifj Szántó Zsigmond ésszántó János 5 frt 60 kr. értékben. M.-Ludoson az urasztalát ellátta t. Keresztes Áron ur 6 fit értékben, t. Keresztes Áronné urasztali teritőt adott 50 frt, néhai Csontos Elek 2 cserfát 10 frt értékben, t Felföldi Elek magtárra 2 frtot adott s egy társas összejövetelkori ajándék 30 frt. Hadrév Bolcza féle adomány 25 frt, m Szilvási Béla az urasztalát ellátta kenyérrel s borral 5 frt értékben, m. Miksa Elek jutalmazásra adott 'A frtot, m. Szilvási Béláné, gr. Vass Antónia két kisebb s egy nagyo"bb urasztali takarót adott 80 frt értékben.

8 8 Gezsén gr. Bethlen Sándor az urasztalát ellátta kenyérrel s borral 4 frt értékben; jutalmazásra adott 10 frtot, a magtár kassához fát 20 frt értéktékben, néhai Imre Lázár 10 v. szemes kukoriczát és t. Szilágyi Sándor 5 frtot. M.-Ujvárt a hivek a papi ház épitési tartozás törlesztésében 300 frtot, Vincze József magtárra gyűjtött 18 frtot, gr. Teleki Károly az ur asztalához bort adott mindig 10 frt értékben. Kenyeret adtak: Barabás Lajosné, Újvári Sándorné, Vájna Miklósné, Gelei Gyulánó. Jancsó Lajosné, Assenbrenner Mátyásné 3 frt értékben Csesztvén Belle László az urasztalát ellátta kenyérrel és borral 6 frt érték. M.-Záh az országos ref. közalapból kapott 150 frtot. Miriszlón urasztali kenyeret s bort adott Sándor János kétszer, Hegedűs Zsigmond, Deák József, Szőke János, Deák Mihály 1-1-szer 7 frt 20 kr értékben. ÓL apádon Sándor János mindig 2 frt 40 kr. értékben. Nagylakon társas összejövetel alkalmával ajándék 25 frt 14 kr. Az urasztalát többen ellátták 9 frt 80 kr. értekben. Ózdon B. Kadák Ádám ajándékozott szószék s urasztali takarót 200 frt, urasztali kenyeret s bort JO frt értékben. Szentmihályfalván özv. Kocsis Ferenczné urasztali takarót ajándékozott, értéke 5 frt, Kis Miklós urasztali kenyeret 2 frt 80 kr. értékben. Székely-Földvárt m. Zudor Károlyné urasztali kenyeret és bort 5 frt értékben. Székely-Kocsár d on özv. néhai Csegezi Bálintné urvacsora osztáshoz való pohárra 150 frtot hagyott, melyet örökösei kiegészitettek 200 frtra, Szükösd Ferencz ellátta az urasztalát kenyérrel s m. Felszegi Sámuel borral 8 frt 40 kr. értékben. Ó-Tordában az urasztalát többen ellátták 12 frt értékben. Turbán ifj. m. Zeyk József a haranglábhoz ajándékozott 60 forint értékű tölgyfát. Újfaluban br. Bánffy Jenő iskola-épitésre 50 frtot, m. Zeyk Dániel 25 frtot, t. Tóth Miklós 25 frtot, az Emke 200 frtot; papiház épitésre br. Bánffy Jenő 300 frtot, m. Zeyk Dániel ur 100 frtot, az enyedi Bethlen-főtanoda anyagokban 200 frtot M.-Szentkirályt iskola-épitésre az Emke 300 frtot, br. Bánffy Jenő anyagokban 118 frtot, a Bethlen-főtanoda 40 frtot, t. Barta Demeter 11 frt 20 krt, Grosz Mátyás pallér 10 frtot. Harangöntésre br. Bánffy Jenő 60 frtot. m. Pogány György 10 frtot, t. Monostori Károly 5 frtot, Kelemen István 2 frtot Az adományozások összege 3286 frt 99 kr. Szorgalmi jövedelem. Ar-Polyánban közmunka értéke 50 frt kr. Csombordon 5 frt kr. Gerenden frt kr. Gombáson a hivek által termesztett gabona értéke 20 frt kr. Harasztoson 48 frt kr. Istvánházán '» 175 frt 40 kr. Kéréseden,, 36 frt kr Lőrinczrévén 40 frt kr. M.-Bükkösön 148 frt 50 kr.

9 Gezsén M.-Ujvárt Csesztvén,.,, Miriszlón Nagylakon Ózdon Szt-Mihályfalván Sz-Kocsárdon Sz.-Új faluban Szentkirályt n Összes szorgalmi jövedelem Birtokvásár és csere n?! Kercseden 8 hold birtokvásár kepeváltási alapra 660 frt M.-Décsén ugyané czélra 13 hold 574 öl = 2800 frt. Összesen 3460 frt. frt frt frt frt frt frt frt frt frt frt frt kr. kr. kr. kr. kr. - kr kr. \zr Jxí kr. - kr. 90 kr. Bor és magtárak állása. Csombordon 98 v. bor = 98 frt; 240 v. esős kukoricza 60 frt Bagóban 100 v. szemes kukoricza 100 frt. Eger be gyen véka gabona = 214"frt. Felenyeden 8 hectoliter bor = 64 frt. Gerenden 180 véka kukoricza frt. G.-Kereszturt magtári pénz 632 frt 23 kr, gabona ára 155 frt 30 kr. Istvánházán 60 veder bor = 60 frt, gabona ára 92 frt 90 kr. Kercseden 180 veder bor =180 frt, gabona ára 261 frt. Lőrinczrévén 23 veder bor = 23 frt, 73 véka szemes kukoricza 58 frt. 40 kr. M.-Bükkösön 33 veder bor 33 frt, 203 véka esős kukoricza 50 frt 75 kr. M.-Décsén 6512 lier bor == 65 frt 15 kr. M-Kapudon 41 v bor = 41 frt, 142 véka sz. kukorieza 115 frt 60 kr. M.-Ludason magtári pénz 40 frt. Hadréven 50 véka esős kukoricza 12 frt 50 kr. Gezsén 319 véka esős kukoricza 90 frt. M.-Ujvárt 5000 liter bor = 500 frt. Csesztvén 150 véka szemes kukoricza = 100 frt. M.-N.-Csánban 400 véka szemes kukoricza = 400 frt. M.-Záhon gabona ára 238 frt 96 kr. M.-Méhesen 227 frt 55 kr. Miriszlón 431 véka esős kukoricza 129 frt 30 kr. Nagylakon 422 véka szemes kukoricza 337 frt 60 kr. Szentmihályfal ván magtári pénz 71 frt 85 kr. Gabona ára 154 frt Sz.-Kocsárdon 86 hektó szemes kukoricza = 375 frt 50 kr, pénz 762 frt 40 kr. Turbán 171 véka szemes kukoricza 136 frt 80 kr. Szentkirályt 86 veder bor = 86 frt, 605 véka esős kukorieza 151 frt 25 kr. Bor és magtárak összes értéke 5396 frt 84 kr.

10 10 Kepeváltási-alap. Ar.-Polyán ban pénzben s gabonában 849 frt 60 kr. Bágyónban 1570 frt 23 kr. G e r e n d e n 150 frt kr. Harasztoson pénzben s gabonában 6589 frt 55 kr. Kéréseden 3441 frt 08 kr. Istvánházán 382 frt 72 kr. Lőrinczrévén 86 frt 40 kr. M-Décsén földben 3938 frt 20 kr. M-Záhon pénz és gabonában. 238 frt 96 kr. M.-Móhesen. 227 frt 55 kr. Miriszlón gabonában 25 frt kr. Nagylakon pénz és gabonában.. 77 frt 12 kr s két sorsjegy. Ózdon frt 02 kr. Szentmihályfalván föld 500 frt kr. Sz.-Kocsárdon = 7809 frt 05 kr. Felvinczen = frt 90 kr. Kepeváltási összeg frt 58 kr. Perselypénz 174 frt 22 kr. Tűz elleni biztosítási összeg frt 50 kr. 4. Kolozsvári egyházmegye. Építkezések 1. Kolozsvár A hidelvei egyik tanítói lak padozása.. 50 frt. Az első pap szállása fedelének festése 72 Ugyanott kapuigazitás 32 A külső kántor lakásán konyha-kemencze 21 A tanácsterem asphaltirozása 111 Ugyanoda uj kályha 18,. A leányiskolába 14 vaspad 289 A leányiskolába és a főtéri házhoz lépcsőszőnyegek A muzeum-utczai gyermekkert födelezése 240 A főtéri háznál a vasredőnyök bőrözése 96 Ugyanott a szükségszékek átalakítása Ugyanott asphalt és kövezet javítás a kisboltok fedelének festése 173 A három liliomnál egy fal rakatása Számosfalva. Építkezés nem történt. Összesen r> Kegyadományok stb. 1. Kolozsvár. A helybeli takarék és kisegítő-pénztártól az iskolák segélyezésére 100 frt kr. Szathmári Elektől egy arany 5 55

11 Br. Bánífy Kata hagyománya. 550 frt kr. 2. Szamosfalva. Tek. Páll Mihályné és Gedő Mózesné úrasszonyok egész éven át kenyérrel látták el az urasztalát 2 40 Ngs. Páll Gyuláné, Nagy Ferdinándné, Vincze Györgyné, Latczkovszky Lajos kir. javítóintézeti igazgató, Pap Simon jav. intézeti irnok bort ajándékoztak az urasztalára... 7 Tek. Páll Mihályné és Gedő Mózesné úrasszonyok egy szép urasztali kelyhet és kenyérosztó tányért ajándékoztak.. 86 Id. Lénárt Ferencz 7 kupa, Lénárt András és a lelkész V 2 V2 véka szemes törökbuzát adtak a magtár részére Összesen Szorgalmi jövedelem nem volt. Birtokvásárlás és csere nem történt. Magtár Szamosfalván 315 véka, 15 kupa. Perselypénz: Kolozsvártt 65 frt 32 kr, Szamosfalván 18 frt 02 kr és egy drb arany, összesen Egyházi épületek biztosított értéke 99774,, Kolozs-kalotai egyházmegye. Építkezések. Ajtón. A tanitói telken a csűrt és istálót kijavittatta frt 18kr. Fej érd. A papi lak körül kerittetett, a templomba egy harmoniumot vásárolt 270 Egeres. Templomát kivül-belül kijavittatta Ketesd. A czintermet kőkerítéssel vette körül K.-Petri. Az iskola telek körül kőkerítést húzott a haranglábot újból zsindelyeztette M.-Gy.-M 0 n 0 s 10 r. Apróbb javításokat végzett 84. M.-Gy.-Vásárhely. Apróbb javításokra kiadott M.-Valkó. A kántori házat zsindelyeztette, a templom földjét faragott kővel kirakatta Méra. A papi ház zsendelylyel befédetett N.-Almás. Egy 100 frt értékű levéltári szekrényt szerzett csere utján. Az építendő papi lakhoz 76,000 téglát vettetett és kisebb javításokat eszközölt 476 N.-Kapus Iskolaházát újból fedte, a papi és tanitói lakban két kemenczét állított és apróbb javításokat végeztetett , K.-Kapus. A haranglábot kijavította, a papi lak körül veszszőkeritést húzott, ugyanitt az istállót újból fedte, az iskolába négy széket csináltatott N.-Petri. A teplom körül öl kőkertet huzatott Zsobok. Tanszereket vásárolt...., 14 Közép lak. A temetőhöz 25 öl kőkertet emeltetett Makó A templom fedelét újból zsindelyeztette a papi és kántori lak kijavíttattak 368,.44 - Az építkezések értéke összesen 3935 frt 40 kr.

12 12 Ajándékozás. Ajtón. Ifj. tiszt. Szakács Istvánná az urasztalát egész éven át kenyérrel látta el 3 frt kr. Ugyan ő egy szószók-takarót ajándékozott 10 Csabai Márton egy papi szók-takarót adott 3 R ö ö d. Tkts. Farkas Albertné egész éven át elláta az urasztalát kenyérrel és borral 5 Ugyan ő a beszolgáló lelkésznek egy palástot adott.. 15 D a r o c z. Kron Krisztina, Jakab Györgyné az iskolának egy számoló-gépet adott 3 B Bogártelke. Mlts. Macskásy Pálnó egy urasztali aranyozott ezüst tányért adott 50 Fej érd. Egy uj hármonium beszerzésére következő adakozások folytak be: Központi segély 120 frt. Főtiszt. Szász Domokos 20 frt. Kolozsvári Antal ref. lelkész 10 frt. Niszti Sándor, Nék Gyuri, Niszti János, Szabó János, id. Kalló András, Kovács Mihály, Tussai Ferenczné, Szabó András 1 1 frt. Bülgördi József 2 frt. Hadnagy Gyuri, Török István, Lengyel Sára, Lengyel István, Kovács Sándor, Molnár Varga János, Gazner János, Török Sándor, Kalló Mihály, Varga Aniska kr. Csorra Sándor 30 kr. Leöb Mihály s Ödön izr 2 frt, Klein Dávid izr. 50 kr., Leöb Jákob Zseni izr. 5 frt. Gedelán Simonné 40 kr. Kozma Gusztáv gör. kath. lelkész 1 frt. Bogya Gyula s neje róm. kath. 2 frt. Zsombori Sándorné l frt. Bartha Lajos papjelölt 1 frt 179 frt 20 kr. Tiszst. Kolozsvári Antalné az urasztalát ellátta kenyérrel 2 Gyalu Aner Lipót a. róm. kath. vallásból való áttérése alkalmával ajándékozott Dr. Sigmond József járási orvos. b - Egy urasztali tányér beszerzésére adakoztak : Gr. Eszterházy Kálmánná 1 frt. Fontha Mariska 2 frt Somkereki Gusztáv 2 frt. Hankó Antalnó 1 frt. Kántor József 1 frt. Póchy László 1 frt Aner Lipót 3 frt. Rácz Aurél 1 frt. Dr. Sigmond József 1 frt. Beteg Márton 1 frt. Azbey Jakabné 1 frt. Azbey Gyula 1 frt. Kóesi Géza l frt. Horváth László 1 frt Streck Andrásné 1 frt. Sztán Simon 1 frt. Rosenberger Bernád izr. 5 frt. Csákány Ádám 1 frt. Esztegár Tódor 50 kr. Balog Lajos 1 frt Nemes Károly 1 frt. Deési Gyula 2 frt. Neuschloss Károly s fiai izr. 5 frt. Steinberger Ármin izr. l frt. Erdődi Márk izr. 1 frt. Rosenfeld Eleknó izr. 1 frt. Krausz Majer izr. 1 frt. Rosenberger Ignácz s Mátyás 2 2 frt. Balog György Bibuska Simon, Szabó N., Engelbrecht Antal, ifj. Borbé András, Harasztosi Ferencz, id. Borbé István kr. Bon István 1 frt Rosenberger Mór 1 frt. Klein Frigyesné 1 frt. Bagaméri Gergely 20 kr Borbé Márton 60 kr. Muszka István 1 frt. Szász Mihály 60 kr. id. Binder György 20 kr. Bartha László 30 kr. Id. Szász János 20 kr.

13 Borbé István 30 kr. Id. Kádár György 20 kr Deési Gyuláné az urasztalát egész éven ellátta kenyérrel és borral. 10 frt kr. György falva Tóth Gergely az urasztalához egész éven át kenyeret adott 1 50 Gzirják Antalné az urasztalához egy kendőt ajándékozott 1 50 Inaktelke Gergely János kenyeret adott egész éven át az K.-Sz.-K irály Demeter Kata a Sófalvi Miklós ref. lelkész által urasztalára 3 Egeres. Korda Miklós egy toronygombot adott 12 n v adott bibliát beköttette 3 Varga Anna, Kis Andrásné egy teritőt adott az urasztalára 2 n Magyarókerék Telegdi Károly torony-alapra adott... 3 Özv. tiszt. Fazakas Andrásné egy ezüst urasztali poharat s egy teritőt adott 45 t Dr. Széchy Károlyné egy urasztali teritőt adott... 3 M.-G y.-m o n o s t o r Debreczeni Márton az egyh. közszükségeire adott 2 B M-Gy.-Vásárhely Batiz K, Bandi János és Nagy Batiz Jánosné az urasztalára egy takarót adtak 3 M.-Valkó A konfirmált ifjak egy kehely alapra 2 10 Keresztes Bella legatio javítására adott 8 Ugyan ő az urasztalát egész éven át ellátta kenyérrel. 3 Jornett János az urasztalát egész éven át ellátta borral 9 M é r a Simon Kelemen Andrásné, Mittelvasen Józsefné, Jötszegi Ferenczné, Szász Simon Györgyné, Szilágyi Mártonná az urasztalához kenyeret adtak 3 - N.-Almás néhai Karácsonyi János az iskola részére adott. 3 Nyárszó Koleszár Ferenczné alsó, Kolesár Erzsébet, Miklós Andrásné, Miklós Kata egy szószék takarót adtak.. 15 Több nyárszói nő urasztali takaróra 15 Sztána Gotthárd Zsigmond unit. az urasztalát egész éven át ellátta borral 5 Szucsák Bota Karolina adott egy szószéktakarót Szép Károly, Kovács Dezső a szószék felébe egy koronát csináltattak.. 40 Vista ifj. Szallós Boka Márton urasztali pohárra adott.. 1 n Zsobok Vincze Ferencz egy keresztelő kannát ajándékozott 3 Az ajándékozások értéke összesen Szorgalmi jövedelem. Damos terményben 30 heti. értéke 95frt kr. Jákótelke 27, 85 - Fejórd 12, 48 - Inaktelke K.-Szt.-Király , Zentelke Ke t esd K.-Petri Körösfő B Magyarókerék n

14 14 M.-Bikal terményben 6 heti. értéke 33 frt kr. M.-Gy-Monostor 8, M.-Gy.-Vásárhely 45 80, M.-Valkó Méra, N.-Almás Babony 9 20 N.-Kapus N.-Petri, Farnos 30 Zsobok , Közmunkatétel utján. Darócz frt kr. Bogártelke 8 69 Keszü 26 N.-Petri 30 Tűre A szorgalmi jövedelem értéke összesen 1784 n Birtokvásár, eladás, csere. Egeres vásárolt iskola helyet 1 h öl területtel frt - kr. N.-Petri vásárolt egy szántót 1155 öl területtel Összesen: 1000 írt Magtár. Bortár. Bortár nincs. Magtár következő egyházakban: Al-Jára 112 heti frt 20 kr. B pénzben 172 frt 50 kr. Ajtón 135 heti frt kr. Kööd 89 heti frt 60 kr. Damos 106 heti 424 frt kr. Bogártelke 94 heti frt 96 kr. pénzben 33 frt 50 kr. Fej érd 252 hect frt kr. Gyalu 63 hect frt kr. pénzben frt 70 kr. Györgyfalva 264 hect frt kr. Inaktelke 67 hect frt kr. Egeres 92 hect frt 40 kr. pénzben. 420 frt kr. K.-Sz.-Király 136 hect 544 frt kr. Zentelke 136 hect frt - kr. Ketesd 88 hect frt kr. pénzben 197 frt 48 kr. K.-Petri 157 hect frt kr. pénzben. 480 frt 32 kr. Kolozs 55 hect frt kr. pénzben 190 frt 46 kr.

15 15 Körösfő 108 hect frt 96 kr. Közép lak 207 hect., 828 frt kr. Magyarókerék 237 hect 948 frt kr. M.-Bikal 220 hect frt kr M.-Fenes 12 hect 48 frt kr. pénzben 56 frt 24 kr. M.-Léta 88 hect 352 frt kr. M.-Gy.-Vásárhely pénzben frt 89 kr. M.-Valkó 109 hect 544 frt 50 kr. pénzben 174 frt 75 kr. Méra 111 hect 45 frt kr N.-Almás 120 hect frt kr. Bábony 41 hect frt 31 kr. N-Kapus 63 hect frt kr. K.-Kapus 107 hect frt kr. N.-Petri 257 hect frt 78 kr. Ny ár szó 118 hect 472 frt kr. pénzben frt kr. Sárvásár 157 hect frt kr. " pénzben 36 frt 70 kr. Pata 281 hect frt kr. pénzben 304 frt 67 kr. Kata 61 hecl 244 frt kr. Sz.-Lóna pénzben 367 frt 16 kr. Sztána 137 hect 548 frt kr. pénzben 28 frt 08 kr. T.-Sz.-László 12 hect 48 frt kr. Sz.-Pál 46 hect frt kr. Vista pénzben. 329 frt kr. Magtári érték terményben frt 71 kr. Pénzben 3544 frt 45 kr, Összesen frt 16 kr. Kepeváltási alap. Jákótelke terményben 90 hect frt kr. Kaján tó pénzben 33 frt kr. M.-Gy.-Monostor 824 frt 09 kr. M.-Valkó pénzben 8849 frt 17 kr. Makó terményben 229 hect 914 frt kr pénzben 144 frt 54 kr. N.-Almás pénzben frt 09 kr. Ajtón pénzben 3485 frt kr. Sz.-Lóna pénzben 1615 frt kr. Farnos terményben 139 hect frt kr. pénzben 683 frt 11 kr. Szucsák terményben 72 hect frt kr. Tűre terményben 98 hect 322 frt kr. pénzben 2848 frt 33 kr. Zsobok terményben 263 hect frt kr. terménybeli érték frt kr. pénz frt 33 kr. Összesen frt 33 kr.

16 16 Perselypénz ről 204 írt 49 kr. Biztosított érték Biztosítási díj Tűzbiztosítás frt kr. 416 frt 87 kr. 6. Szilágyszolnoki egyházmegye. Építkezések. Ballá. A czélba vett iskolai épület javítására önadóztatásból bevett 123 frt 30 kr. Bogdánd. Templomát 20-as számú fedő-bádoggal egészben újból fedetté; kerülvén e nagy munka mindeneket beleszámítva: 1900 frtba. Böősháza. Iskoláját nagy részben zsindely-fedél alá vette; kerülvén e munkálat: 53 frt 50 krba. Bagos Templomát belölről kimeszeltette; kerülvén e munkatétel 50 frtba Bürgezd. Templomát, tornyát alaposan és díszesen kijavíttatta; a papi lakot pedig czélszerüen átalakíttatta; kerülvén e két munkatétel: 2190 frt 41 krba. Ipp. A papi telek körülkerittetett; anyag és munkatétel értéke 29 frt 53 kr. K e c z e 1. Magtár számára hambár készíttetett; a papi lakon átalakítás eszközöltetett, s e két építkezés értéke: 82 frt. Kusaly. Papi ház körül vakoltatás, küszöb-kószités, a magtárnak körülvakolása, a tanítói marha-ól aljának vályoggali kirakatása: 70 frt 83- kr. ért. Kraszna. A papi lak az országút felől új kerítéssel láttatott el; 60 frt értékben. Kr-Mihályfalva Papi és tanítói lak körül 85 m. deszkakerítés; a magtárba egy 5 osztályú hambár; ezeknek értéke: 239 frt 45 kr. H.-Nadasd. Az iskolába 12 pad állíttatott be; a papi lakon egy 4 osztályú fiaztató építtetett; az istálló fala felemeltetett és zsindelylyel megfedetett 300 frt értékben. Pánit A templom földjének bepadolására 1800 drb. pádimentom-tégla szereztetett be: 108 frt értékben. Perecsen. A papi telken magtár és pincze építtetett: 262 frt 15 kr értékben. S.-Ujlak. A megrongált templom és torony 375 frt 64 kr. értékben kijavíttatott. Szeér. A papi udvaron egy uj kapu és egy sertés-ól építtetett: 19 frt értékben. Ér-Hatvan A tanítói telken új sertós-ól építtetett: 60 frt értékben. Varsói ez. A czinterem és papi telek az országút felől díszesen körülkerittetett; a pincze újból fedetett: 139 frt 01 kr. értékben. Réese. Templom, papilak körüli javítások értéke: 16 frt 22 kr. Zo vány. A meghasadt templom vasrudakkal összekapcsoltatott: 70frt értékben. Vérvölgy. Papi telken csatorna, kőkút, kerítés, 2 ajtó; a czinteremhezpedig kapu; a tanítói lakhoz uj kemencze készíttetett: 194 frt értékben. Ördögkut. Diszes templom építtetett: 3337 frt 07 kr. értékben. Megjegyeztetik, hogy a belső felszerelés ezután fog megtörténni. A felsorolt egyházakban eszközölt építések összes értéke: 9680 frt 11 kr.

17 17 Kegyadományok, alapítványok, ajándékozások. Sz-Cseh. Móni Zsuzsanna 500 frtos alapítványa a papi fizetés gyarapítására. Diósad. Püspöki-alap czimen 20 frtos alapítvány, szegény tanulók segélyezésére. N.-Doba. Polgári Lajos-féle 100 frtos alapítvány. Ér-Kávás. Bánffy-alapitvány" 46 frt. Id. Kávási Sándorné egy 5 változatú, 130 frt értékű fiszharmoniumot ajándékozott. Kémer. Kiss Albert legatus-alapitvány' a jelenleg 121 frt 47 kr. Kusaly. Kiss Anna" és Rácz Károlyné és Nánási"-alapitvány", összesen: 266 frt 31 kr. értékben II. Nádasd. Wesselényi-féle pium-legatum: 23 frt, melynek kamatját a pap élvezi. Szüléiméd. Gróf Korda Anna-féle 142 frt pium legatum, melynek kamatja az egyházi szükségletek fedezésére fordittatik. T. Szarvad. Régibb tőkékből 109 frt 21 kr. alapítvány, melynek kamatja az egyház közszükségeinele fedezésére fordittatik. Er-Szentkirály. Fekete Antal-féle 200 frt kegyhagyomány. S z e é r. 100 frt Balogh-féle alapítvány, mely urasztali pohár beszerzésére adatott Szilágyszeg. A Bereczky-esalád 400 frtos kegyhagyománya, mely a papi csekély fizetés javítására tétetett. Ér-Szodoró. Szodoray Károly 1050 frtos alapítványa; kamatának 2 / 5 részét az egyház, */ s részét a lelkész, l / b részét pedig a tanitó élvezi. Tásnád. Bikfalvi Sámuel-féle 102 frt 52 kr. alapítvány, az egyházi adó megváltására rendelve." Kegy. dományok, alapítványok, ajándékozások főösszege: 3294 frt 5i kr. Szorgalmi jövedelem. Ardón Erkeden Lompérdon Kr.-Mihályfalván Kr.-Czégény ben Ér-Szentkirályon Ér-Szodorón T-Szántón Vér völgy ön Összesen 41 frt 25 kr. 50 frt kr. 30 frt kr. 380 frt 70 kr. 49 frt kr. 274 frt 25 kr. 80 frt kr. 24 frt kr. 38 frt 18 kr frt 38 kr. Birtokvásárlás, eladás és kisajátitás. Borzas. Két drb. tulajdonát képező belsőségét eladta, összesen 78 frt 32 kron. Menyő. Két kis drb filloxera által elpusztított szőlőjét eladta: 45 frt vételáron. Kémer. Egy belső házas telkét eladta: 500 frt vételáron. Kr.-Mihályfalva. Tulajdonátképező fekvőjét tartozékaival együtt eladta: 1400 frt vételáron. Mindszent. Külfekvőt vásárolt. Ezenkívül belsőséget cserélt, 700 frt beveendő kárpótlással.

18 18 Kepeváltási alap. Kémeren Rátonban Zilahon 5386 frt 43 kr. 250 frt kr frt 10 kr. Összesen frt 53 kr. Vagyoni állapot. Alaptőke frt 84 kr. Iskolatőke 60z9 frt 94 kr, Külfekvőség 227? hold, 140 öl. Magtár: terményben 2827 hl pénzértéke frt 60 kr. Bortár: terményben 374 hl. 79'/ 2 1. pénzértéke 3747 frt 95 kr. Biztosítási összeg frt kr. T. I>cési egyházmegye. Építkezések. Bádok, az új iskola építésre 711 frt 97 kr. Berkesz-S.-M a templom vakolás, meszelés 45 frt kr. n lelkészi lakba új kemencze 18 frt kr. egy fél fedelii faszin a papi telken frt kr. Hosszufalu filia, az istáló újból fedetett 20 frt kr. Deésakna, az egyházi lak újból fedetett 25 frt kr. Domokos, az új iskolára költött 475 frt kr. Észt ény, a papi házon javítások 38 frt 47 kr. Kend (Szarvas), új templom építésre 754 frt kr. Hí dal más, a papilak átalakítása frt kr. Kozárvár, egy kőből épült magtár helyiség és papi gabonás 300 frt kr. Lapos H új iskola, kölcsön pénzzel 1000 frt kr. Lapos M. a papi házon javítás 34 frt - kr. Kérő, az iskola újból fedése. 95 fit kr. Szinye, a templom és papilak léczes kerítése és négy kapu 96 frt 10 kr. Töők (Alsó), az új iskola hijuja vakolása stb 7 frt kr. templom meszelés 14 frt kr. Köblös M. az új papitelken némi javítások frt kr. Összesen.... T268~frt~ 54~k7. Kegyadományok, ajándékozások. Bádok. Az építkezésnél, kobebordás, kihányás és gyalogos napszámok 145 frt 60 kr. Berkesz-S.-M. Fabicin Emma.egy szószéktakarót.. 40 frt kr. Perki István és Szaszari Mihály az urasztalhoz kenyér és bor frt kr.

19 Borsa Az egyháztagok termesztettek 15 v. Baltaszmi magot 15 frt kr. br. Bánffy Dánielné egy torony-órát 500 frt kr. br. Bánffy Ernő a templom fedelét creolinnal befestette 100 frt kr. Deésakna T. MenyhártIstvánnéazurasztalhoz kenyér, bor.6 frt kr. Néma. T. Egri Dánielné az urasztalhoz kenyér, bor.. 6 frt kr. Doboka Az urasztalhoz kenyeret, bort a lelkész ad.. 6 frt kr. Domokos. Gáspár János a Györgyé (m.-láposi) tett alapítványt egyházi közczélra 50 frt kr. Esztény. Tengeri termesztésből bejött 29 frt 67 kr. Keresztur (Ördög) M. Szacsvay Sándor az urasztalhoz. 6 frt kr. Br. Wesselényi Josefa az iskolás gyermekeknek 5 frt kr Lóna (Kendi.) Gr. Teleki László, torna felszerelésre.. 30 frt kr Gr. Teleki Miksáné iskolakönyvekre frt kr Vizsgakor a gyermekeknek kiosztott frt - kr Összesen.. " 1009 frt 27 kr. Szorgalmi jövedelem. Bádok. Lásd az ajándékozások közt. Berkesz (S.-M.) Tanczvigalomból frt 55 kr. Deésakna, egybál jövedelme 20 frt kr. Esztény, lásd az ajándékozások közt. L ó n a (Ke ndi,) a tagok aratnak az udvarnak, a miért az udvar az épületeket javíttatta 30 frt kr. Összesen frt 55 kr. Birtokvásárlás. Nem volt. Magtár, (bortár nincs). Bádok 260 n. v. ára a 1 frt 260 frt kr. n pénzül. 350 frt kr. Berkesz S. M. 286 n. v 286 frt kr. Hosszú falva 150 n. v 150 frt kr. Deésakna 136 n. v. 136 frt - kr. pénz 128 frt 66 kr. Néma filia 138 n. v frt kr. pénzül 68 frt 60 kr. Borsa 757 n. v frt kr. pénzül a kisegítőben Kolozsvárt 180 frt kr. Domokos htl 522 frt 50 kr. Esztény 102 lit v. á 60 kr 61 frt 20 kr. Ke esed 40 n. v 40 frt kr. Hidal más 600 v. 30 literes, 200 (30 literes) v 480 frt kr. Szelecske, Kaczkó filiája 558 liter v 334 frt 80 kr. Honda, filia 60 v, 60 frt kr. b* 19

20 20 Galgó, Kaczkó filiája 18 v 18 frt kr. Keresztur (Örd.) magtár 56 frt kr. Fodorháza M. 62 htl 139 frt 90 kr. takarékpénztárban 112 frt 47 kr. Kis-Esküllo (1890-ben szerveztetett) 27 frt kr. Kidé, 150 v. búza, 150 v. törökbuza 300 frt - kr. pénzül 640 frt 81 kr. Csomafája 177V 2 v. törökbuza 177 frt 50 kr. Gyula, 94 n. v. törökbuza 94 frt - kr. pénzül házilag 25 frt kr. a deési takarékba 616 frt 87 kr. egyeseknél 148 frt kr. Kéri), 167V n 2 - v- szemül törökbuza 167 frt 50 kr. a deési takarékba pénzül 260 frt 14 kr. Koltó, 166 v. esős tengeri pénzül kötlevelekben. 572 frt 74 kr. Katalin 312 esős tengeri pénzül kötlevelekben* 338 frt 39 kr. Ko zár vár 302 n. v. szemül 302 frt kr. pénzül házilag kötvény mellett 240 frt kr. Lapos H. magtára, pénzre változtatva 989 frt kr. Lapos M. 668 v. á 1 frt 50 kr frt kr. Lón a (Kendi) 300 v. tengeri szem és 100 frt pénz frt kr. Macskás M. 536 liter v kötlevelen készlet 95 1 v fit 60 kr. pénzül I 385 frt 73 kr. Bodonkut 210 v. 4 kupa, készlet 65 frt 13 kr frt 13 kr. kötvény mellett 618 frt 71 kr. hátralék 14 frt 5 kr. Készletbe 103 frt 95 kr. Deési takarékba 247 frt 49 kr í)84 frt 20 kr. Temető befásitási alap 43 n v 43 frt kr. Fánezélcseh 75 n v. szemes, pénzül 731 frt 16 kr frt 16 kr. Derse M. filia, magtár pénzül 189 frt kr. Szinye magtára pénzül 84 frt kr. Töök, (Alsó) 140 v. tengeri szem. 19 frt 50 kr. pénz frt 50 kr. a deési takarékba pénzül 384 frt 36 kr. Köblös M 240 v. szem. 19 frt 50 kr. pénz., frt 50 kr. Zsombor M. N 190 n. v szem. kötlevelen 190 frt kr. Válaszút, kötlevelen szemül 492 v 492 frt kr pénzkészlet 60 frt 48 kr szemül készlet 101 v. 161 frt 48 kr. Összesen ~frtTÍ4 kr. Kepeváltási alap.. A kérői egyházé 1000 frt kr. Perselypénz 68 frt 10 kr. Az egyházi épületek biztosítási értéke. 44 egyházban frt kr

Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS

Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS az egyes egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházkc 1885-dik évi népesedési-, iskolai, vagyoni- stb. ügyeiről. NÉPINGÁSI KIMUTATÁS

Részletesebben

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve.

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. RÉSZLETEZÉS. A) A közgyüls. i. A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E- M. K. E. 1900 évi szeptember 8-án Kolozsvárt a városházán tartott XVI. évi rendes közgyűléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE 1931 NOVEMBER 1-TÖL 1933 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLOZSVAR

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE 1931 NOVEMBER 1-TÖL 1933 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLOZSVAR 12.816 33. szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE 1931 NOVEMBER 1-TÖL 1933 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLOZSVAR MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MÜINTÉZET R.-T. 1933 Az Erdélyi Református

Részletesebben

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS KIRÁLY SZOBORRÓL. A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS

Részletesebben

Dr. Sebestyén Kálmán. Magyarbikal története

Dr. Sebestyén Kálmán. Magyarbikal története Dr. Sebestyén Kálmán Magyarbikal története Dr. Sebestyén Kálmán Magyarbikal története Kiadja a Magyarbikali Református Egyházközség 1996 Finta József grafikáival Ajánlom e munkát Ferencz Miklós magyarbikali

Részletesebben

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 105733 AZ EMKE 1908. EVI JELENTÉSE. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. f 5 H U S Z O N N E G Y

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XXX. vf. Kolozsvár, 1917 augusztus. 8. szám UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET SZERKESZTI: Dr. BOROS GYÖRGY FŐMUNKATÁRS. TARCSAFALVI ALBERT

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT.

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 4 AZ E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XXII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 6 HUSZONKETTEDIK JELENTÉS.

Részletesebben

Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története. Tartalom

Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története. Tartalom Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története Tartalom SZAKÁCS CSALÁDFA, A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN (MOL: PÁLMAY ADATTÁRBAN 1910) ÉS A SZAKIRODALOMBAN

Részletesebben

Aranyvirág szappanegyedülkapható

Aranyvirág szappanegyedülkapható I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. május 18. 12-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

ÜMITÄRPJ5 KÖZLÖNY 9 A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C 5 0 5 ELEJ ÉÖREŐZTÉSÉRB * ^ K I A D J A A DÁVID FBREPÍC E G T ^ *. Alapította: Dr.

ÜMITÄRPJ5 KÖZLÖNY 9 A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C 5 0 5 ELEJ ÉÖREŐZTÉSÉRB * ^ K I A D J A A DÁVID FBREPÍC E G T ^ *. Alapította: Dr. XLÍIÍ. évf. Cluj-Kolozsvär, 1933. február 2. sz. ÜMITÄRPJ5 KÖZLÖNY 9 A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C 5 0 5 ELEJ ÉÖREŐZTÉSÉRB * ^ K I A D J A A DÁVID FBREPÍC E G T ^ *. ti Alapította: Dr. BOROS GYÖRGY

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

DR. MAKKAI SÁNDOR PÜSPÖKI JELENTÉSE AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1933 NOVEMBER 25-IKI KÖZGYŰLÉSÉN

DR. MAKKAI SÁNDOR PÜSPÖKI JELENTÉSE AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1933 NOVEMBER 25-IKI KÖZGYŰLÉSÉN DR. MAKKAI SÁNDOR PÜSPÖKI JELENTÉSE AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1933 NOVEMBER 25-IKI KÖZGYŰLÉSÉN AZ 1931 NOVEMBER 21-IKI KÖZGYŰLÉS ÓTA ELTELT KÉT ESZTENDŐRŐL. CLUJ-KOLOZSVAR MINERVA IRODALMI ÉS

Részletesebben

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE 2005. Antal József, 2005. 407272 Györgyfalva 297. szám Kolozs megye, Románia Tel: +40 745 642 490 Lektorálta:

Részletesebben

* RENDES * KÖZGYŰLÉS *

* RENDES * KÖZGYŰLÉS * MÁSODIK * * RENDES * KÖZGYŰLÉS * * AUG XXVIII SEPSI-SZENT-GYÖRGYÖN * 1887 * 1Ü5738 Nyomatott Ormds Ferencinél (Stein János könyvnyomdász "tóda) Kolozsvárt. A. AZ E. M. K. E. JELENTÉSE. i. Az igazgató választmány.

Részletesebben

1891 92 évi jelentése.

1891 92 évi jelentése. 105738 NYOLCZ ADIK JELENTÉS.. nnhiniiinnijii; in:. :i T r ".-i.n,, :n.;;'i iiuniikiii, - ' ' n- i na:iininiiiim»iimimiiiiminni!inntji;iii:i ji!:ii:ii;;i:iuimiir-in:i:íi;'iriminir:i"i!-;i : IMIIIHIIÜÍI

Részletesebben

AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG

AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG A REFORMÁTUS EGYHÁZ 2 TEMETÉS 14 AZ ÉNEKLŐ KAR 17 AZ OLVASÓ KÖR 18 A REFORMÁTUS TEMPLOM 22 HARANGOK 25 ORGONA 25 PARÓKIÁK 26 1 I. M agyarországon a

Részletesebben

A Vasadi Református Egyház története

A Vasadi Református Egyház története A Vasadi Református Egyház története 1888-ban került Szűcs Károly lelkész-tanító (helyettes lelkész) Vasadra, aki öt évig munkálkodott itt, 1893-ig. Egyik feljegyzésében így ír: Mindjárt idejövetelem után

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása FAZEKAS MIHÁLY A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA I. A karcagi múzeum alapítása A karcagi múzeum alapításának történetéről sokan írtak már. Ezek a kutatók - Péter László, Balassa Iván, S. Kovács

Részletesebben

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM 200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM Szerkesztette: IVÁNYI LÁSZLÓ plébános Szent Imre Plébánia Gyomaendrőd 2004 Előszó Köszönetnyilvánítás: Az alábbiaknak mondok köszönetet, akik segítsége nélkül nem

Részletesebben

OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN

OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN Módy György-P. Szalay Emőke A magyarországi múzeumok - a viszonylag olyan későn alapítottak is, mint a debreceni múzeum - a hagyományos múzeumi tudományágak

Részletesebben

Mikola HONISMERETI TANULMÁNY

Mikola HONISMERETI TANULMÁNY ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Mikola HONISMERETI TANULMÁNY Zaharia Gabriella Timea Szatmárnémeti Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... - 3 - Mikola alapítása, földrajzi helyzete,

Részletesebben

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE 1 A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE SZAKDOLGOZAT Készítette: Böjti Tamásné hallgató Szeged, 1995. 2 Előszó A szajoli egyházközség 1995 őszén ünnepli fennállásának 110 éves évfordulóját. A belterületi

Részletesebben