RIMAY JÁNOS ERÉNYVERSEI ÉS A VIRTUTES CONCATHENATAE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RIMAY JÁNOS ERÉNYVERSEI ÉS A VIRTUTES CONCATHENATAE"

Átírás

1 Knapp Éva RIMAY JÁNOS ERÉNYVERSEI ÉS A VIRTUTES CONCATHENATAE A régi magyar irodalom történetének kutatói az elmúlt negyedszázadban fokozott érdeklődéssel fordultak az irodalmi alkotások képi világa felé. 1 A vizualitásra épülő hasonlatokat, szimbólumokat, allegóriákat és emblémákat kedvelő humanista szerzők sorában előkelő hely illeti meg Rimay Jánost, s a valóságos vagy elképzelt vizuális elemeket hordozó irodalmi képiség vizsgálata verseiben a kritikai kiadás óta folyamatosan új eredményekkel bővíti a Rimay-életmű értelmezését. 2 Az Encomia et effecta virtutum és az Encomia virtutum című, részben azonos szövegű, egy rövidebb és egy hosszabb változatban fennmaradt költemény 3 az antikvitás óta kedvelt irodalmi és képzőművészeti témával, az erények dicséretével foglalkozik. A késő-humanista erényértelmezés Rimay-féle változatáról Így például JANKOVICS József, Akadtam egy picturára Rimay János és Madách Gáspár allegorikus versének képzőművészeti vonatkozásai, Irodalomtörténeti Közlemények 86 (1982) ; KOVÁCS József László, Rimay és a XVII. század emblematikájáról, Irodalomtörténeti Közlemények 86 (1982) ; KNAPP Éva, Az irodalmi hagyományozódás rétegei Rimay János Fortuna Occasio-versében, Irodalomtörténeti Közlemények 101 (1997) ; Vö. KOVÁCS Sándor Iván, A reneszánsz verskompozíció és felbomlásának néhány példája Rimay János költészetében, in UŐ, Pannóniából Európába, Budapest, 1975, 66 71; KNAPP Éva, Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI XVIII. században, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2003; Éva KNAPP Gábor TÜSKÉS, Emblematics in Hungary: A study of the history of symbolic representation in Renaissance and Baroque literature, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, Így például, ÁCS Pál, Egy út készíttetik. Balassi Bálint apoteózisa Rimay János Epicediumában, Irodalomtörténeti Közlemények 109 (2005) Rimay János munkái, a Radvánszky- és a sajókazai codexek szövege szerint, kiad. Báró RAD- VÁNSZKY Béla, Budapest 1904, ; RIMAY János Összes művei, kiad. ECKHARDT Sándor, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1955 (= a továbbiakban RJÖM) Nr. 64, , ; Rimay János írásai, összeáll., szöv. gond., utószó, jegyz. ÁCS Pál, Budapest, 1992, Balassi Kiadó, , , 298, ; vö. RADVÁNSZKY Béla, Sztregovai Madách Gáspár versei, Irodalomtörténeti Közlemények, 1901,

2 többen értekeztek. 4 Ennek ellenére a versek alapvető problematikája, hogy tudniillik mi, 5 illetve milyen kép ihlette azokat, megoldatlan maradt. 6 Rimay erényverseinek ismételt vizsgálatában a korábbi kutatástól eltérően igyekszem egyenrangúan használni a két, eltérő hosszúságú változatot, s nem tekintem az egyiket a másik bővítésének vagy kivonatának. 7 A prózai argumentumokat és a verses részeket sem különítem el egymástól. Feltételezem, hogy a költő két, önálló verset kívánt írni azonos motiváció, mégpedig egy kép alapján, ezért is csatolt mindegyik költeményhez eltérő szövegű, önálló argumentumot. Mindenekelőtt azt igyekeztem tisztázni, melyek a Rimay által megverselt, megszemélyesített erények. Előfordulásuk és egyértelmű megnevezésük sorrendjében ezek a következők: Encomia virtutum Encomia et effecta virtutum I. (argumentum) II. (vers) III. (vers) I. (vers) II. (vers) 1. Hit Hit Hit Fides/Hit Hit 2. Reménség Reménség Reménség Reménség Reménség 3. Szeretet Szeretet Szeretet Charitas Szeretet 4. Igasság Erősség Mértékletesség Erősség Igasság 5. Okosság Mértékletesség Okosság Mértékletesség Okosság 6. Józanság Okosság Igasság Igasság Mértékletesség 7. Nyájasság Igasság Nyájasság Okosság Nyájasság 8. Mértékletesség Tűrés Adakozás Tűrés Adakozás 9. Erősség Magnanimitás Tűrés Magnanimitas Tűrés 10. Tűrés Adakozás Erősség Liberalitas Erősség 11. Szenvedés Józanság Szemérmetesség Józanság Szemérmetesség 12. Adakozó kedv Kedvesség Magnanimitas Szemérmetesség Magnanimitás Így például JANKOVICS, i. m. (1. jegyzet); KOVÁCS, i. m. (1. jegyzet). JANKOVICS József 1999-ben megjelent tanulmánykötetében megismételte korábbi (1982) hipotetikus véleményét, amely szerint talán nem is kép, avagy egyetlen konkrét kép ösztönözte Rimayt a vers megírására: Elképzelhető azonban, hogy az erényeket maga Rimay ültette asztalhoz! Mintha erre engedne következtetni az Encomia virtutum argumentuma [ ] De nem ez a legfőbb érv, hanem az, hogy a kép már eleve nem foglalhatta magában azt a 11, mindent összeszámolva 14 erényt, amit Rimay mindkét versében elősorol. Vö. JANKOVICS, i. m. (1. jegyzet); UŐ, Ex occidente A 17. századi magyar irodalom európai kapcsolatai, Budapest, Balassi Kiadó, 1999, 46. A szűkre szabott terjedelem miatt elhagytam a versekre vonatkozó kutatástörténeti áttekintést. Az átszerkesztés lehetősége ellen foglalt állást egy alkalommal Ács Pál is: [ ] de nem beszélhetünk átszerkesztésről; csupán a terjengős első részt hagyta el Rimay, s foglalta össze rövidebben a tartalmát, a megmaradt szöveg szakaszait pedig a Virtusok megváltozott sorrendje szerint rendezte. ÁCS, i. m. (3. jegyzet), 1992, 276. Ez a véleménye azonban nem ismétlődik a hivatkozott kötet tárgyi jegyzeteiben, ahol a rövidebb változat kapcsán az olvasható: Ezt az éneket Rimay bővebb változatban is elkészítette, lásd az Encomia et effecta Virtutum című verset [ ]. UŐ, uo.,

3 Az összeállításból kitűnik, hogy Rimay kétszer sorolta fel az erényeket a vers mindkét változatában. A rövidebb változat prózai argumentumában vette számba őket először, majd magában a versben kétszer, némileg eltérő sorrendben. A hoszszabb változatban kétszer egymás után verselte meg az erényeket. A megszemélyesített erények száma mind az öt sorozatban összesen tizenkettő. A rövidebb változatban a második verses erény-felsorolás (= III.) két erény (4. Mértékletesség 6. Igasság) felcserélésétől eltekintve megegyezik a hosszabb változat második felsorolásával (4. Igasság 6. Mértékletesség). Az összevetésből látható, hogy kötött helye csak a három teológiai erénynek volt, sorrendjük mind az öt esetben azonos: 1. Hit (Fides) 2. Remény (Spes) 3. Szeretet (Charitas). A négy kardinális erénnyel Justitia, Fortitudo, Prudentia, Temperantia kétszer (rövidebb változat, II. felsorolás; hosszabb változat, I. felsorolás) egymás után, közel azonos sorrendben találkozunk: Erősség, Mértékletesség, Okosság, Igazság; illetve Igazság, Okosság. Megfigyelhető a törekvés a kardinális erények párba állítására (Igazság Okosság, Mértékletesség Erősség), ami a XVI XVII. század fordulóján kedvelt gyakorlat volt a képzőművészetben. 8 A fennmaradó öt, felsorolásonként részben eltérő erény közül mind az öt alkalommal találkozunk a Tűréssel (Tolerantia) 9 és az Adakozással ( adakozó kész kedv, adakozás, Liberalitas). Eszerint, az öt felsorolásban összesen kilenc-kilenc erény ismétlődik, amelyek kiegészülnek a négy felsorolásban előforduló Magnanimitással 10 (Nagylelkűség, Nemeslelkűség; rövidebb változat II. és III. felsorolás, hosszabb változat mindkét felsorolás), a három-három felsorolásban megtalálható Józansággal (Sobrietas; rövidebb változat mindkét felsorolás, hoszszabb változat I. felsorolás), Szemérmetességgel (Pudicitia; rövidebb változat III. felsorolás, hosszabb változat mindkét felsorolás) és Nyájassággal (Affabilitas; rövidebb változat I. és III. felsorolás, hosszabb változat II. felsorolás). Mindössze két erény fordul elő csupán egy-egy alkalommal a vers rövidebb változatában: a Szenvedés (Patientia) az argumentumban és a Kedvesség (Suavitas) magában a versben. Figyelmet érdemel azonban, hogy a Szenvedés (Patientia) szinonimája a latinban a Tolerantia (Tűrés), mégpedig az elszenvedés, eltűrés értelemben. A Kedvesség (Suavitas) ugyanakkor a magyarban tekinthető a Nyájasság (Affabilitas) szinonimájának. Az erények megnevezéséből, felsorolásából és ismétlődéséből nyilvánvaló, hogy Rimay magabiztosan emleget és ismétel kilenc erényt; az előforduló további hat erényből egyet (Magnanimitas) négyszer, hármat (Sobrietas, Pudicitia, Af- 8 Például Hendrick Goltzius négy lapból álló rézmetszetes sorozatán (Die vereinten Tugenden, 1582 körül) 8 erényt ábrázolt párban. Der Welt Lauf Allegorische Graphikserien des Manierismus. (Ausstellung und Katalog von Hans-Martin Kaulbach, Reinhart Schleier und Stephan Brakensick), Stuttgart, Verlag Gerd Hatje, 1997, A kötetre Tüskés Gábor hívta fel a figyelmet, köszönet érte. 9 Ács Pál szerint a Tűrés a patientiá -val azonos. ÁCS, i. m. (3. jegyzet), 1992, 306. Ez azonban nyilvánvaló tévedés. 10 Ács Pál szerint a Magnanimitas a nyájasság -gal azonos. ÁCS, i. m. (3. jegyzet), 1992, 306. Ez azonban nyilvánvaló tévedés. 212

4 fabilitas) háromszor, kettőt (Patientia, Suavitas) pedig csupán egy alkalommal nevez meg. A két vers erényfelsorolásait értékelve talán nem elhamarkodott a következtetés, hogy Rimay egy olyan picturát verselt meg, melyen összesen tizenkét erény ült egy terített, minden jókkal rakott asztalnál. A képnek mint Rimay is állítja valóban nem lehetett semmiféle inscriptiója, mert a tizenkét erényből a költő csak kilencet ismert fel és nevezett meg biztonsággal. Három további perszonifikáció felismerése gondot okozott neki; ezekben egyaránt felfedezni vélte a Magnanimitást, a Sobrietást, a Pudicitiát, az Affabilitást, a Patientiát és Suavitást. A Rimay által látott ábrázolás közelebbi meghatározására képi párhuzam alapján eddig egyedül Jankovics József tett kísérletet. Matthias Gerung egyik metszetére hivatkozva úgy vélte, hogy a korabeli metszők valamelyike az erényeket éppúgy asztalhoz ültethette, mint azt versében Rimay tette. 11 A metszet művészettörténészek által adott címét Jankovics úgy értelmezte, hogy a képen természeti környezetben, fa alatt a megszemélyesített bűnök ülnek kör alakú asztal körül. A feltételezett képi párhuzam ilyen értelmezése azonban nyilvánvalóan hibás: Gerung 1546-ban készített metszetén nem az attribútumaik révén felismerhető és megnevezhető, megszemélyesített bűnök 12 ülnek az asztal körül, hanem tizenkét, párosával elrendezett, előkelő társaságot alkotó alak, akik közül többen a reformáció által elítélt cselekedeteket hajtanak végre. Az asztal egy felhőktől eltakart koronájú vagy talán kiszáradt, stilizált fa (törzséből egy kard és egy nyíl áll ki) előtt áll természeti környezetben. A fa mögött balra két lábon járó, kitátott szájú, nyelvét kiöltő állat (talán oroszlán) vezet egy embercsoportot, amelynek egyik tagján felismerhető a püspöksüveg. A fa alatt balról jobbra haladva két koronás előkelő, világi öltözetű, ostáblán játszó férfi ül az asztalnál (egyikük zárt koronája az alak előtt az asztalon látható). Mellettük egy bekötött szemű, felkötött karú férfi pénzt számol, előtte attribútuma, a pápai tiara. Ő minden bizonnyal a bűnbocsánati- (búcsú-)cédulákból befolyt pénzt számláló római pápa, akinek egy álló, palástos, föveget viselő férfi feltehetően egy reformátor csatos könyvet valószínűleg Bibliát mutat fel. A reformátor mögött egy fiatal férfi és nő ül. A fiatalember kézmozdulata jelzi, hogy magyaráz valamit a nőnek. Az asztal másik oldalán, szintén balról jobbra haladva először egy kardinális látható, előtte egy gyermek áll. A kardinális egyik keze a gyermek vállán nyugszik, a másikkal gesztikulál, azaz oktatja valamire. Mellettük egymáshoz intim közelségben egy püspöksüveget viselő, baljában serleget tartó férfi és egy előkelő, világi öltözetű nő kártyázik. Végül az utolsó párt egy apáca és egy férfi szerzetes alkotja, akik kockáznak. A képen látható jelenet jól illeszkedik Gerung- 11 JANKOVICS, i. m. (5. jegyzet) A férfi és nőalakokkal megszemélyesített hét fő bűn attribútumaikkal együtt jól tanulmányozható például Giotto 1306-ban készített freskósorozatán a páduai Arena kápolnában (Cappella Scrovegni). 213

5 nak közismerten a reformációt szolgáló, a katolikus egyházat bíráló képzőművészeti programjába. A Gerung-metszethez hasonló tartalmú képek, képsorozatok valóban léteztek, önálló ábrázolási típust alkottak, de tartalmuk és mondanivalójuk a szerkezeti hasonlóság ellenére nagyon távol áll attól a picturától, amelyre Rimay hivatkozott. A rövidebb erényvers argumentumának kiragadott részletére hivatkozva Jankovics József elképzelhetőnek tartotta azt is, hogy az erényeket Rimay ültette asztalhoz, s nem egy valóságos kép, hanem irodalmi művek ihlették a verset. Az idézett argumentumrészlet [ ] a versekben úgy írattatnak meg [ ] 13 azonban véleményem szerint nem más szerzők verseire, hanem Rimay saját, argumentum után álló strófáira vonatkozik. Másrészt valószínűleg a hosszabb változatra gondolva Jankovics felvetette annak lehetőségét, hogy Rimay eltért a képi modelltől, és kiegészítette azt. Ez a feltételezés természetesen mindaddig nem cáfolható, amíg a Rimay által látott kép ismeretlen. Maguk az erényversek és argumentumaik azonban a leírt kép elemeinek részletező és pontos megnevezésével azt sejtetik, hogy a költő egy valóban létező picturát foglalt versbe módosítás, kibővítés vagy tartalmi szűkítés nélkül a tábla nézők hasznára. Ezen a képen a hosszabb változat szerint virágzó gyümölcsfák között szép himess abrosz -szal megterített asztal körül ülnek a virtusok. Az asztal közelében Csorgó kut is látszik kert felől mellette. Az asztal csendes, árnyékos helyen áll, sem szél, sem nap nem éri, s felhő sem takarja az eget. Az asztalon illatozó virágok vannak, s rá Gyümölcsökkel csészék béven hordatatnak. Az asztal körül ülő erényekről megtudjuk, hogy emberi alakjuk van, azaz perszonifikációk, és Mindenike tisztit hiven szolgáltatja, / Mint egy méhből szültek egybe vannak zárva, / Egymástól nincsenek soha távoztatva, azaz kötelességeik tudatában együtt lakomáznak. 14 A Rimay által látott képet tovább részletezi a rövidebb változat argumentuma. Eszerint az erények úgy foglalnak helyet az asztalnál, mintha az ő hivataljoknak lakodalmában lennének, azaz kötelességüket dicsérve és magasztalva ünnepet ülnének. A megszemélyesített erények kivétel nélkül nők ( ezeknek az jószágos cselekedeteknek ékes Istenasszonyi ). A virtusok asztala minden jókkal rakott, az ott ülőktől távol van a bánat, s az erényeken kívül látható még a képen az őket kiszolgálók sokasága ( Ez asszonyok körül forog sok szolgáló ). 15 Ez a kép (pictura, delineatio, tábla) idilli békét sugározván éles ellentétet alkot a XVI XVII. század fordulója és a XVII. század első fele zaklatott magyar és európai eseménytörténetével. Minden valószínűség szerint ez is közrejátszott 13 RJÖM Nr. 64/II, RJÖM Nr. 64/I, RJÖM Nr. 64/II,

6 abban, hogy az ábrázolás felkeltette a lakószobáját képekkel díszítő 16 költő érdeklődését és ösztönözte a két, egymáshoz szorosan kapcsolódó vers megírására. 17 Rimay János a hosszabb virtusvers argumentumának háromszor megerősített 18 állítása szerint minden bizonnyal a magyar nyelvet beszélők számára elérhető helyen 19 látott egy olyan képet, amelyen természeti környezetben fa alatt elhelyezett, kör alakú asztalnál lakomát ülnek a nőalakokkal megszemélyesített erények. A fa alatt álló asztal körül ülő nőalakok kedvelt ábrázolási séma volt a XV XVII. században. Így például egy ismeretlen német fametsző is felhasználta 1489-ben, mégpedig boszorkányok ábrázolására. 20 A Pieter Jansz Pourbus (1523/4 1584) 21 és Frans (I.) Pourbus ( ) 22 nevéhez, valamint az idősebb Frans Pourbus iskolájához köthető 23 festményeken különösen gyakori a természetben fa alatt vagy fás tájban, illetőleg szobában elhelyezett kör alakú, terített asztal körül lakomázók csoportja. Magát a kompozíciós sémát szívesen használták többek között a lakodalmi asztalábrázolásokon, így például a kánai menyegző egyik nagyméretű rézmetszetes ábrázolásán, melyen tizenkettőnél több vendéget is kényelmesen elhelyeztek a kör alakú asztal körül. 24 A tizenkét vagy közel ilyen számú erény együttes képi ábrázolása sem ritka, 25 s ez a téma nem volt ismeretlen a középkori irodalomban sem. Heinrich von Mügeln Der meide Kranz (Der meide cranz) 26 című, 1355 körül írt művének második része például olyan erénytan (Tugendlehre), mely az első részben be- 16 Erre a körülményre Ács Pál hívta fel a figyelmet. ÁCS Pál, Egy út készíttetik. Balassi Bálint apoteózisa Rimay János Epicediumában, Irodalomtörténeti Közlemények 109 (2005), ; itt: 209, 30. jegyzet. 17 A szűkre szabott terjedelem miatt elhagytam a humanista erényábrázolások ikonográfiai típusaival foglalkozó részt. 18 Akadtam egy picturára [ ] ; [ ] nem levén semmi inscriptioja az picturának [ ] ; [ ] illyen Magyar verseket csináltam alája, hogy az tábla nézők [ ] hasznot is vehessenek [ ] RJÖM [ ] illyen Magyar verseket csináltam alája, hogy az tábla nézők [ ] hasznot is vehessenek [ ] RJÖM The illustrated Bartsch, German Book Illustration before 1500, vol. 87, part VIII: Anonymous Artists, , ed. by Walter L. STRAUSS, Carol SCHULER, New York, Abaris Books, 1985, / Pieter Jansz POURBUS, Allegorical Love Feast, olajfestmény, 134x207 cm, Wallace Collection, London. 22 Frans (I.) POURBUS, Return of the Prodigal Son, olajfestmény, 615x982 cm, Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen. Joz. De Coo, Museum Mayer van den Bergh, Catalogus I, Schilderijen, Verluchte Handschriften, Antwerp 2, Tekeningen, 1966, , No School of Frans Pourbus the Elder, Banquet with Friends, festmény, Museo Franz Mayer, Mexico City. Pieter Jansz Pourbus, Frans (I.) Pourbus és az idősebb Frans Pourbus iskolájához köthető festményekre Elizabeth McGrath (London, The Warburg Institute) hívta fel a figyelmet, köszönet érte. 24 Hendrick GOLTZIUS, Jacob MATHAM, Francesco SALVIATI, Jézus a kánai menyegzőn, 1617 előtt, rézmetszet, 614x334 mm. 25 Vö. például Frans Floris de VRIENDT Erények győzedelme című, korábban említett festményét. 26 Ld. például 215

7 mutatott tizenkét művészet (artes) párhuzamaként a tizenkét erényt Weisheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Friedfertigkeit, Stärke, Glaube, Mäßigkeit, Güte, Demut, Hoffnung, Liebe tárgyalja. Rimay nem titkolta, hogy az általa látott picturán nem lévén semmi inscriptio. 27 E megjegyzés közvetve bizonyítja, hogy a versek írásakor Rimay nem csupán az emblematikus-allegorikus ábrázolás sajátosságait tartotta szem előtt, hanem olyan festményeket is ismert, amelyeken feliratok voltak. Mivel a feliratok a sokszorosított grafikai lapokat jellemezték elsősorban, ebben a műfajban, 28 s figyelembe véve Turóczi-Trostler József 1950-es években elhangzott szóbeli közlését 29 a német nyelvterületen, azon belül is Frankfurt am Main környékén kerestem tovább a versben leírt kép prototípus -át, ismerve Rimay jó majna-frankfurti kapcsolatait. 30 Tekintetbe vettem, hogy Rimay virtusversei nem nevezhetők egyszerűen ekphrasisnak; mondanivalójuk jóval több, mint egy kép hitelességre törekvő leírása. 31 Az Encomia et effecta virtutum, azaz a hosszabb vers egyik utalását ( egybe vadnak zárva ) 32 követve olyan képeket kerestem, amelyeken a virtusok nem csupán egymás mellett, hanem együtt és egymással való kapcsolatukban láthatók. A nexus virtutum gondolatkörben Cesare Ripa nyomán 33 jutottam el az összezárt, összeláncolt erények, azaz a virtutes concathenatae ikonográfiai típushoz. E típus egyik kezdetleges, csupán két összezárt erényt ábrázoló változata például az a Glaub / Lieb sind stets beysammen feliratú embléma-kép, mely Andreas Friedrich Emblemata Nova: das ist New Bilderbuch [ ] című könyve XIX. figurájaként jelent meg. 34 Az egy-egy azonos magasságú és kidolgozású talapzaton álló, nőalakként megszemélyesített Fides és Charitas egymás felé nyújtott, összeláncolt, lelakatolt keze lángoló szíven nyugszik, amely fölött a Szentlélek látható galamb képében, alatta az egy fejen három arccal szimbolizált Szent- 27 A tábla nézők kifejezést is használta. RJÖM Ismeretes, hogy a sokszorosított grafikában egy-egy erényallegóriát esetenként olyan művészien ábrázoltak a metszők, hogy az hatott a táblaképfestészetre is, ld. például, Antonio és Piero Pollaiuolo, Botticelli egyes műveit. 29 RJÖM Vö. KNAPP, i. m. (1. jegyzet), 1997, 501, 158. jegyzet. 31 Vö. MIKÓ Árpád, Ekphraseis. A budapesti Philostratos-kódex és a Bibliotheca Corviniana, A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve, 1991, 69 75; KNAPP, i. m. (1. jegyzet). 32 RJÖM Az Iconologiában Ripa a saját korában megszokott erényperszonifikációkon kívül másféléket is bemutat. Ezek, bár attribútumaik elkülönítik őket, kivétel nélkül arany színű ruhába vannak öltöztetve, olyan nyakláncot viselnek, amelyen egy szem látható, kezükben fascest tartanak és madárraj követi őket. Cesare RIPA, Iconologia, ford. SAJÓ Tamás, Budapest, Balassi Kiadó, 1997, 236, 606, vö. még 71 72, 151, , 559, 599. A felsorolt jellegzetességeket külön nem elemezve, az ily módon ábrázolt erények egymással való kapcsolatát a hangsúlyozott összetartozás, egymáshoz kötöttség határozza meg. 34 Andreas FRIEDRICH, Emblemata nova, das ist Newe Bilderbuch [ ], Frankfurt 1617, későbbi kiadása Frankfurt, A mű illusztrációi közül húszat Jakob de Zetter metszett. 216

8 háromság. Ez az a képtípus, melynek Rimay láthatta az egyik, ennél jóval összetettebb változatát, s amely ihletője lett virtusverseinek. Ennél jóval közelebb áll a Rimay-féle leíráshoz az a kompozíció, amely az első alkalommal 1614-ben Johann Theodor de Brynél 35 Majna-Frankfurtban megjelent, latin, francia és német nyelvű versszövegeket tartalmazó, szignálatlan rézmetszetekből álló, 102 levél terjedelmű, haránt nyolcadrét alakú kiadványban található. A kiadvány összeállítója és metszője a minden bizonnyal németalföldi származású Jakob de Zetter volt. Az allegóriákat és emblémákat tartalmazó, Kosmographica iconica moralis [ ] Pourtrait de la cosmographie morale [ ] New kunstliche Weltbeschreibung [ ] című mű számozatlan és cím nélküli rézmetszetén természeti környezetben egy fa alatt kört formálva tizenkét, emberi alakban ábrázolt erény ül vagy áll. Az erények többsége jobb vagy bal kézzel ugyanazt a körbe futó kötelet (vinculum) fogja, amely összezárja őket. Attribútumaik száma kevés, mert azt a kötél miatt csak a szabadon maradt kezükben tarthatják. Valószínűleg emiatt döntött úgy Zetter, hogy a rendelkezésre álló üres helynek megfelelően az alakok mellé, fölé vagy mögé metszi a nevüket. Az előtérben bal oldalon ülő első erény a Castitas, baljában liliommal. Az óramutató járásának megfelelően haladva, mögötte Fortitudo áll oszloppal. Mellette a Virginitas áll lehajtott fejjel, baljával a szívére szorít egy szál virágot. Az ülő Innocentia lábánál báránnyal bal kézzel lefelé, Fides balja a másik kezével tartott könyvre mutat. A fa alatt középen királynői díszben trónon ül a koronás, palástos Temperentia. Ő nem fogja a kötelet, mely a háta mögött a derekánál fut tovább. Mindkét keze szabad, s a szokásos módon elegyíti a két edény tartalmát. Lába előtt stilizált út kanyarog, rajta göröngyökkel. A Temperentia mellett kissé hátrább a Humilitas áll, majd a keresztet tartó, ülve imádkozó Spes alakja következik. Az általa félig eltakart Amicitia baljában szívet tart, míg a Charitas és a Humilitas attribútuma nem ismerhető fel pontosan. Justitia kardot, s végül Prudentia tükröt tart a jobb, illetve bal kezében. Az erények által tartott, csomó nélküli kötél önmagába zárul. A kép alá metszett, explicatióként értelmezhető latin, német és francia nyelven írt vers a következő: Virtutes stabili sunt omnes federe nexae, Alteraq[ue] alterius diligit officium. Pectore constanti iunctis ad vincula dextris Mutua presistunt, et moderata colunt. Kein Tugend ist nicht bald allein, Sie woll[e]n gern beÿ einander seÿn: Zu helffen einander seÿn beräit, Halten hoch ob der Mässigkäit. 35 Ingrid HÖPEL, Emblem und Sinnbild, Vom Kunstbuch zum Erbauungsbuch, Frankfurt am Main, Athenäum, 1987, 65, 100, Használt példány: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek A: 39.7Geom.(2); A:40.1Geom.(2). 217

9 Onc spectacle plus beau ne vid on en ce mondé, Quo celui que tu veois en l assemblée ronde De ces Vertus tant belles: Elles sont ici veoir, Comment l une de l autre aime bien le devoir. A képet magyarázó versszöveg több, Rimay erényverseiben is megtalálható gondolatra épül. Ilyen mindenek előtt az erények közötti megváltozhatatlan egység, egyetértés, szövetség; 37 az állhatatosság; a saját és társaik feladatának (officium, hivataljok ) kedvelése; az egymáshoz kötöttség ( egybe vadnak zárva ); a kölcsönösség; az egymás társaságában való lét ( Egymástól nincsenek soha távoztatva ). A francia strófa szerint mindez kellemes látvánnyá teszi az önmagukban is szép erények kör alakban, azaz egyenrangúan elrendezett csoportját. Az ábrázolás a hozzá tartozó strófákkal együtt ugyanazt az idillt, békét és nyugalmat sugározza, mint Rimay két verse. Zetter metszetén ugyanúgy, mint Rimay verseiben hiánytalanul megtalálható a három teológiai (Fides, Spes, Charitas) és a négy kardinális erény (Fortitudo, Temperantia, Justitia, Prudentia). Az őket kiegészítő öt erény (Castitas, Virginitas, Innocentia, Humilitas és Amicitia) eltér ugyan a Rimaynál találhatóktól, mégsem idegen azoktól: míg például a bárány Rimaynál a Tűrés attribútuma, itt az Innocentiáé. Rimaynál a Szemérmetességhez tartozik, hogy födözgeti mellyét, Zetter metszetén ez jól láthatóan a Virginitas attribútuma. Míg Rimaynál a Liberalitas adakozik, Zetternél az Amicitia nyújtja a szívét, azaz adja oda mindenét. Ismeretes, hogy a hét fő erény mellé társítható további erényeknek sem a száma, sem az összetétele nem rögzült. Ennek ellenére úgy tűnik fel, a tizenkét erény együttese a késő középkor óta létező fogalom; egyaránt erre utal Heinrich von Mügeln említett műve mellett Zetter rézmetszete és Rimay János két erényverse. A kötéllel összekapcsolt tizenkét erényt rézbe metsző Jacob de Zetter (Zeter, Zettra, Zettre) életéről és tevékenységéről viszonylag keveset tudunk. A XVI XVII. század fordulóján rézmetszőként tevékenykedett Frankfurtban. Itt adta ki Johann Theodor de Bry azt a három reprezentatív rézmetszetes sorozatot, melynek 37 A concordia insuperabilis gondolat a XVII. század elején közismert volt. Tárgyalja és kifejti például Joannes Pierius Valerianus BOLZANUS, Hieroglyphica [ ] című művében (Basiliae 1567, Th. Guarinus-féle kiadásban ld. 228v 229a; a mű Majna-Frankfurtban 1614-ben jelent meg A. Hieratus, excud. Erasmus Kempffer impresszummal, itt a jelzett rész: ), s megtalálható az Andrea Alciato Emblematáját kommentárokkal bővítő Claude Mignault-féle kiadásban is. Az utóbbi műben Alciato 40. emblémája kommentárjához tartozik: Concordia insuperabilis. Emblema XL. [ ] Universi quippe concordes invicti, qui singuli debiles, et nullius sunt roboris. Sic enim ut Philosophi loquuntur, Unita virtus valentior est seipsa dispersa. Andreas ALCIATUS, Emblemata cum commentariis Claudii MINOIS, Padua, 1621, 215b. 218

10 metszői munkálataiban ő is közreműködött. 38 A Majna-Frankfurtra és Hanaura vonatkozó várostörténeti adatok szerint Jakob Zetter azonos lehet azzal a Dornickből (Tournai) származó Jakob de Sutrával, aki december 15-én tette le a frankfurti polgárok esküjét, majd október 20-án megfizette a városból való elköltözéskor fizetendő adót ( Abzugsgeld ). Ekkor a Frankfurthoz közeli Hanauba telepedett át, ahol neve Jacques de Zetter alakban gyakran előfordul a vallon közösség irataiban július 18-án feleségül vette az ugyancsak Tournai-ból származó Jeanne de Barryt; két fiúk közül az 1600-ban Hanauban született Paul de Zetter (Setter, Zettre) szintén rézmetsző volt. Jakob de Zetter május 9- én, Paul nevű fia 1667 után halt meg Hanauban. 39 Zetter Kosmographicáját sokszorosított grafikával is foglalkozó művészettörténeti kézikönyv nem tartja számon, 40 s a kiterjedt német emblémaszakirodalom sem foglalkozott vele önállóan. 41 A mű más címmel, ugyanazokkal a rézmetszetekkel további kiadásban is megjelent. Jacob Zetter halála után négy évvel, 1620-ban valószínűleg azonos nevű másik fia kiadásában, Heinrich Oraeus gondozásában Aeroplastes Theo-Sophicus, Sive Eicones Mysticae címmel jelent meg Frankfurtban. 42 Az évi kiadásban a rézmetszetekhez idézetek hosszú sorából összeállított prózai kommentárok tartoznak, 43 melyeket Heinrich Oraeus ( ) evangélikus történész, teológus és költő állított össze. 38 A három sorozat: 1) a II. Miksa fia, Mátyás német-római császárrá választása és megkoronázása tiszteletére kiadott 13 rézmetszetből álló sorozat (1612) rézmetszői Jabob de Zetter, Johann Gelle, leírása: Arthus Gotard, Electio et coronatio sereniss. potentiss. et invictiss. Principis [ ] Matthiae I. electi rom. Imperat. semper augusti [ ], Frankfurt. a. M., 1612, J. Th. de Bry; 2) Daniel Meissner Thesaurus Philopolitcus című művének új kiadása; 3) Andreas Friedrich, Emblemata nova, das ist Newe Bilderbuch [ ] című műve illusztrációi közül húszat ő metszett (Frankfurt, 1617) utóbbi későbbi kiadása Frankfurt, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler [ ] begründet von Ulrich THIEME und Felix BECKER [ ] herausgegeben von Hans VOLLMER, 36, Leipzig, 1947, 468; vö. még 34. jegyzet. 39 Allgemeines, i. m. (38. jegyzet) Allgemeines, i. m. (38. jegyzet) Jakob Zetter jól ismerte az emblematikus tudásközvetítést. Laurenz Haecht (Laurens van Haecht Goidtsenhoven) Mikrokosmos, Parvus Mundus című, több kiadásban (Antwerpen 1579, 1589, 1592, Arnheim, 1610, Amsterdam, 1613) megjelent, Gérard de Jode által metszett, negyedrét alakú, 74 emblémát tartalmazó munkájának ő volt a német nyelvre átdolgozója és kiadója Speculum virtutum et vitiorum Heller Tugend und Laster Spiegel [ ] címmel (Frankfurt 1619 [1618], 1644) durch kunstreiche Kupffer, als auch artige teutsche historische und moralische Reimen werden abgemahlet und fürgebildet durch Iacobum de Zeter alcímmel. Emblemata, Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, hrsgg. von Arthur Henkel und Albrecht Schöne, Stuttgart, 1967, J. B. Metzler, XLIV; Carsten-Peter WARNCKE, Sprechende Bilder Sichtbare Worte. Das Bildverständnis in der frühen Neuzeit, (Wolfenbütteler Forschungen 33) Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1987, 169, 367; ld. még 90., 94. jegyzet. 42 Használt példány: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek A: Quod (1); A: 88.6 Quod (3). 43 Jakob de Zetter Heinrich Oraeus, Aeroplastes Theo-Sophicus, Sive Eicones Mysticae [ ], Francofurti 1620 Jakob de Zetter, Nr

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám MŰHELY HOLLER LÁSZLÓ. KI ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A KÉPES KRÓNIKÁT? Egy új hipotézis. 1.

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám MŰHELY HOLLER LÁSZLÓ. KI ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A KÉPES KRÓNIKÁT? Egy új hipotézis. 1. MŰHELY HOLLER LÁSZLÓ ItK KI ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A KÉPES KRÓNIKÁT? Egy új hipotézis 1. Bevezetés Tanulmányom tárgya egy hipotézis: célja megválaszolni a címben feltett kérdést és megindokolni a választ. Hipotézisem

Részletesebben

Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén

Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén Benkő Tímea Boldog keserűség A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén A református templom belső terének kialakítása teljesen egyszerű a minden díszítést és ábrázolást

Részletesebben

Szent elmélkedésit igy magyarázásra/ Fel vevé s forditá Nemzete hasznára Egy elmélkedésgyűjtemény, két magyar fordítás

Szent elmélkedésit igy magyarázásra/ Fel vevé s forditá Nemzete hasznára Egy elmélkedésgyűjtemény, két magyar fordítás XI. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Szent elmélkedésit igy magyarázásra/ Fel vevé s forditá Nemzete hasznára Egy elmélkedésgyűjtemény, két magyar fordítás Szerző neve: Berek Elza-Hajnalka Babeş-Bolyai

Részletesebben

Magyarok Coneglianóban

Magyarok Coneglianóban Kovács Zsuzsa Magyarok Coneglianóban Conegliano Velencétől északra fekvő városka, a Pó-síkság és az Alpok közti dombvidéken. Nevét ma csak a pezsgő kedvelői ismerik Olaszország legjelentősebb pezsgőtermelő

Részletesebben

Doromb. Közköltészeti tanulmányok 2.

Doromb. Közköltészeti tanulmányok 2. Doromb Közköltészeti tanulmányok 2. 1 2 DOROMB Közköltészeti tanulmányok 2. Szerkesztő CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN RECITI Budapest 2013 3 Készült az OTKA 104758. sz. pályázat támogatásával az MTA BTK Irodalomtudományi

Részletesebben

jakab péter Tommaso Redi Kapisztrán Szent János-oltárképe a firenzei San Salvatore al Monte-templomban

jakab péter Tommaso Redi Kapisztrán Szent János-oltárképe a firenzei San Salvatore al Monte-templomban jakab péter Tommaso Redi Kapisztrán Szent János-oltárképe a firenzei San Salvatore al Monte-templomban Elfelejtett örökség¹ A firenzei Piazza di Michelangelótól nem messze a Chiesa di San Salvatore al

Részletesebben

Bélának mondok köszönetet. A szöveg a meditációk kritikai kiadásához készített kísérőtanulmány rövidített változata.

Bélának mondok köszönetet. A szöveg a meditációk kritikai kiadásához készített kísérőtanulmány rövidített változata. MŰHELY TÜSKÉS GÁBOR A MEDITÁCIÓÍRÓ RÁKÓCZI A megírás körülményei A Vallomások első könyvének írása közben, 1717 tavaszán új műfaj jelent meg Rákóczi írói életművében: a vallásos elmélkedés, a meditáció.

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

Komlóssy Gyöngyi HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS

Komlóssy Gyöngyi HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Komlóssy Gyöngyi HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS Bél Mátyás irodalom- és nyelvtörténeti munkái,

Részletesebben

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés)

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés) MIKÓ ÁRPÁD A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON (akadémiai doktori értekezés) BUDAPEST 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés (4) ELSŐ RÉSZ I. AZ ELŐZMÉNYEK. VITÉZ JÁNOS, JANUS PANNONIUS ÉS KÖRÜK (8)

Részletesebben

Régi magyar imakönyvek és imádságok

Régi magyar imakönyvek és imádságok Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok Régi magyar imakönyvek és imádságok 3 Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok Régi magyar imakönyvek és imádságok Pázmány Irodalmi Műhely

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 20. C. évfolyam szám

Irodalomtörténeti Közlemények 20. C. évfolyam szám MŰHELY ItK (ItK), 115(2011). PÉNTEK VERONIKA MAGÁNYOS BESZÉLGETÉSEK ISTENNEL (A pszeudo-ágostoni Soliloquia két magyar fordítása) Három egymáshoz nagyon közelálló, Szent Ágostonnak tulajdonított mű, a

Részletesebben

Tartalom A Bibliakritika jelentősége... 2

Tartalom A Bibliakritika jelentősége... 2 Tartalom A Bibliakritika jelentősége... 2 A tudományról... 2 Alsó és magas kritika... 2 Szöveghagyományozás... 3 Az írás változásai... 6 Erasmus... 10 A bibliakritikai szemlélet... 12 Szövegkritika és

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

Marcus Tullius Cicero: A törvények

Marcus Tullius Cicero: A törvények szemle 363 Marcus Tullius Cicero: A törvények Fordította és a jegyzeteket írta: Simon Attila. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 128 old., 2400 Ft A hazai jurisprudentia

Részletesebben

4. Az egyes képek forráskritikai elemzése

4. Az egyes képek forráskritikai elemzése 166 4. Az egyes képek forráskritikai elemzése A történeti kutatás számára alapvető kérdés, hogy miképp tudja a lehető legtöbb, legértékesebb információt kinyerni egy konkrét forrásból, és hogyan tudja

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

Tartalom DISPUTA. Küszöb Szénási Miklós: A nyugati varázsló... 3

Tartalom DISPUTA. Küszöb Szénási Miklós: A nyugati varázsló... 3 Küszöb Szénási Miklós: A nyugati varázsló... 3 Főtér Imre Mihály: Az ember világgá tágul és egyéniséggé sûrûsödik az Úristen, minden dolgok fénye, engem, a fény magyarázóját, megvilágosít... 4 Carlo Pedretti:

Részletesebben

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 Az Az az Alma Mater folyóirat jogutódjaként jött létre. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Tartalomjegyzék Főszerkesztő: Hamar Farkas Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN BOJTOS ANIKÓ LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN A FALKÉPEK KIVITELEZÉSE A Magyar Tudományos Akadémia dísztermének kifestése az egyik legnagyobb ilyen természetû vállalkozás volt

Részletesebben

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Kovács-Gombos Gábor Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban DLA értekezés Témavezető: Dr. habil, DLA Tölg-Molnár Zoltán egyetemi

Részletesebben

Lakatos Bálint Péter

Lakatos Bálint Péter Kutatási témák: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A KLEBELSBERG KUNÓ-ÖSZTÖNDÍJ KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Lakatos Bálint Péter 2012 1. VI. Adorján pápa (1522 1523) pontifikátusa alatt benyújtott magyar vonatkozású kérvények

Részletesebben

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Szimbólumtár Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Pál, József, Szegedi Tudományegyetem BTK, Olasz Tanszék Újvári, Edit, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola,

Részletesebben

Középkori eredetmondák Gondolatok magunkról és másokról

Középkori eredetmondák Gondolatok magunkról és másokról Középkori eredetmondák Gondolatok magunkról és másokról 1 2 Halmágyi Miklós Középkori eredetmondák. Gondolatok magunkról és másokról JEGYZET Szeged, 2014 3 A jegyzet megjelenését támogatta: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

I. Bevezetés Most jössz, mikor nem is sejtettelek! Akárki, ford. Tellér Gyula 1

I. Bevezetés Most jössz, mikor nem is sejtettelek! Akárki, ford. Tellér Gyula 1 PUSKÁS DÁNIEL EVERYMAN ÉS EVERYWOMAN AZ ANGOL AKÁRKI ÉS KÁRPÁTI PÉTER FELDOLGOZÁSA I. Bevezetés Most jössz, mikor nem is sejtettelek! Akárki, ford. Tellér Gyula 1 Azért legyetek készen ti is; mert amely

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola A CODEX CALIXTINUS

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola A CODEX CALIXTINUS Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola A CODEX CALIXTINUS SZENT JAKAB TISZTELETÉRE RENDELT SPECIÁLIS LITURGIA ÉS ÉNEKREPERTOÁR

Részletesebben