RIMAY JÁNOS ERÉNYVERSEI ÉS A VIRTUTES CONCATHENATAE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RIMAY JÁNOS ERÉNYVERSEI ÉS A VIRTUTES CONCATHENATAE"

Átírás

1 Knapp Éva RIMAY JÁNOS ERÉNYVERSEI ÉS A VIRTUTES CONCATHENATAE A régi magyar irodalom történetének kutatói az elmúlt negyedszázadban fokozott érdeklődéssel fordultak az irodalmi alkotások képi világa felé. 1 A vizualitásra épülő hasonlatokat, szimbólumokat, allegóriákat és emblémákat kedvelő humanista szerzők sorában előkelő hely illeti meg Rimay Jánost, s a valóságos vagy elképzelt vizuális elemeket hordozó irodalmi képiség vizsgálata verseiben a kritikai kiadás óta folyamatosan új eredményekkel bővíti a Rimay-életmű értelmezését. 2 Az Encomia et effecta virtutum és az Encomia virtutum című, részben azonos szövegű, egy rövidebb és egy hosszabb változatban fennmaradt költemény 3 az antikvitás óta kedvelt irodalmi és képzőművészeti témával, az erények dicséretével foglalkozik. A késő-humanista erényértelmezés Rimay-féle változatáról Így például JANKOVICS József, Akadtam egy picturára Rimay János és Madách Gáspár allegorikus versének képzőművészeti vonatkozásai, Irodalomtörténeti Közlemények 86 (1982) ; KOVÁCS József László, Rimay és a XVII. század emblematikájáról, Irodalomtörténeti Közlemények 86 (1982) ; KNAPP Éva, Az irodalmi hagyományozódás rétegei Rimay János Fortuna Occasio-versében, Irodalomtörténeti Közlemények 101 (1997) ; Vö. KOVÁCS Sándor Iván, A reneszánsz verskompozíció és felbomlásának néhány példája Rimay János költészetében, in UŐ, Pannóniából Európába, Budapest, 1975, 66 71; KNAPP Éva, Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI XVIII. században, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2003; Éva KNAPP Gábor TÜSKÉS, Emblematics in Hungary: A study of the history of symbolic representation in Renaissance and Baroque literature, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, Így például, ÁCS Pál, Egy út készíttetik. Balassi Bálint apoteózisa Rimay János Epicediumában, Irodalomtörténeti Közlemények 109 (2005) Rimay János munkái, a Radvánszky- és a sajókazai codexek szövege szerint, kiad. Báró RAD- VÁNSZKY Béla, Budapest 1904, ; RIMAY János Összes művei, kiad. ECKHARDT Sándor, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1955 (= a továbbiakban RJÖM) Nr. 64, , ; Rimay János írásai, összeáll., szöv. gond., utószó, jegyz. ÁCS Pál, Budapest, 1992, Balassi Kiadó, , , 298, ; vö. RADVÁNSZKY Béla, Sztregovai Madách Gáspár versei, Irodalomtörténeti Közlemények, 1901,

2 többen értekeztek. 4 Ennek ellenére a versek alapvető problematikája, hogy tudniillik mi, 5 illetve milyen kép ihlette azokat, megoldatlan maradt. 6 Rimay erényverseinek ismételt vizsgálatában a korábbi kutatástól eltérően igyekszem egyenrangúan használni a két, eltérő hosszúságú változatot, s nem tekintem az egyiket a másik bővítésének vagy kivonatának. 7 A prózai argumentumokat és a verses részeket sem különítem el egymástól. Feltételezem, hogy a költő két, önálló verset kívánt írni azonos motiváció, mégpedig egy kép alapján, ezért is csatolt mindegyik költeményhez eltérő szövegű, önálló argumentumot. Mindenekelőtt azt igyekeztem tisztázni, melyek a Rimay által megverselt, megszemélyesített erények. Előfordulásuk és egyértelmű megnevezésük sorrendjében ezek a következők: Encomia virtutum Encomia et effecta virtutum I. (argumentum) II. (vers) III. (vers) I. (vers) II. (vers) 1. Hit Hit Hit Fides/Hit Hit 2. Reménség Reménség Reménség Reménség Reménség 3. Szeretet Szeretet Szeretet Charitas Szeretet 4. Igasság Erősség Mértékletesség Erősség Igasság 5. Okosság Mértékletesség Okosság Mértékletesség Okosság 6. Józanság Okosság Igasság Igasság Mértékletesség 7. Nyájasság Igasság Nyájasság Okosság Nyájasság 8. Mértékletesség Tűrés Adakozás Tűrés Adakozás 9. Erősség Magnanimitás Tűrés Magnanimitas Tűrés 10. Tűrés Adakozás Erősség Liberalitas Erősség 11. Szenvedés Józanság Szemérmetesség Józanság Szemérmetesség 12. Adakozó kedv Kedvesség Magnanimitas Szemérmetesség Magnanimitás Így például JANKOVICS, i. m. (1. jegyzet); KOVÁCS, i. m. (1. jegyzet). JANKOVICS József 1999-ben megjelent tanulmánykötetében megismételte korábbi (1982) hipotetikus véleményét, amely szerint talán nem is kép, avagy egyetlen konkrét kép ösztönözte Rimayt a vers megírására: Elképzelhető azonban, hogy az erényeket maga Rimay ültette asztalhoz! Mintha erre engedne következtetni az Encomia virtutum argumentuma [ ] De nem ez a legfőbb érv, hanem az, hogy a kép már eleve nem foglalhatta magában azt a 11, mindent összeszámolva 14 erényt, amit Rimay mindkét versében elősorol. Vö. JANKOVICS, i. m. (1. jegyzet); UŐ, Ex occidente A 17. századi magyar irodalom európai kapcsolatai, Budapest, Balassi Kiadó, 1999, 46. A szűkre szabott terjedelem miatt elhagytam a versekre vonatkozó kutatástörténeti áttekintést. Az átszerkesztés lehetősége ellen foglalt állást egy alkalommal Ács Pál is: [ ] de nem beszélhetünk átszerkesztésről; csupán a terjengős első részt hagyta el Rimay, s foglalta össze rövidebben a tartalmát, a megmaradt szöveg szakaszait pedig a Virtusok megváltozott sorrendje szerint rendezte. ÁCS, i. m. (3. jegyzet), 1992, 276. Ez a véleménye azonban nem ismétlődik a hivatkozott kötet tárgyi jegyzeteiben, ahol a rövidebb változat kapcsán az olvasható: Ezt az éneket Rimay bővebb változatban is elkészítette, lásd az Encomia et effecta Virtutum című verset [ ]. UŐ, uo.,

3 Az összeállításból kitűnik, hogy Rimay kétszer sorolta fel az erényeket a vers mindkét változatában. A rövidebb változat prózai argumentumában vette számba őket először, majd magában a versben kétszer, némileg eltérő sorrendben. A hoszszabb változatban kétszer egymás után verselte meg az erényeket. A megszemélyesített erények száma mind az öt sorozatban összesen tizenkettő. A rövidebb változatban a második verses erény-felsorolás (= III.) két erény (4. Mértékletesség 6. Igasság) felcserélésétől eltekintve megegyezik a hosszabb változat második felsorolásával (4. Igasság 6. Mértékletesség). Az összevetésből látható, hogy kötött helye csak a három teológiai erénynek volt, sorrendjük mind az öt esetben azonos: 1. Hit (Fides) 2. Remény (Spes) 3. Szeretet (Charitas). A négy kardinális erénnyel Justitia, Fortitudo, Prudentia, Temperantia kétszer (rövidebb változat, II. felsorolás; hosszabb változat, I. felsorolás) egymás után, közel azonos sorrendben találkozunk: Erősség, Mértékletesség, Okosság, Igazság; illetve Igazság, Okosság. Megfigyelhető a törekvés a kardinális erények párba állítására (Igazság Okosság, Mértékletesség Erősség), ami a XVI XVII. század fordulóján kedvelt gyakorlat volt a képzőművészetben. 8 A fennmaradó öt, felsorolásonként részben eltérő erény közül mind az öt alkalommal találkozunk a Tűréssel (Tolerantia) 9 és az Adakozással ( adakozó kész kedv, adakozás, Liberalitas). Eszerint, az öt felsorolásban összesen kilenc-kilenc erény ismétlődik, amelyek kiegészülnek a négy felsorolásban előforduló Magnanimitással 10 (Nagylelkűség, Nemeslelkűség; rövidebb változat II. és III. felsorolás, hosszabb változat mindkét felsorolás), a három-három felsorolásban megtalálható Józansággal (Sobrietas; rövidebb változat mindkét felsorolás, hoszszabb változat I. felsorolás), Szemérmetességgel (Pudicitia; rövidebb változat III. felsorolás, hosszabb változat mindkét felsorolás) és Nyájassággal (Affabilitas; rövidebb változat I. és III. felsorolás, hosszabb változat II. felsorolás). Mindössze két erény fordul elő csupán egy-egy alkalommal a vers rövidebb változatában: a Szenvedés (Patientia) az argumentumban és a Kedvesség (Suavitas) magában a versben. Figyelmet érdemel azonban, hogy a Szenvedés (Patientia) szinonimája a latinban a Tolerantia (Tűrés), mégpedig az elszenvedés, eltűrés értelemben. A Kedvesség (Suavitas) ugyanakkor a magyarban tekinthető a Nyájasság (Affabilitas) szinonimájának. Az erények megnevezéséből, felsorolásából és ismétlődéséből nyilvánvaló, hogy Rimay magabiztosan emleget és ismétel kilenc erényt; az előforduló további hat erényből egyet (Magnanimitas) négyszer, hármat (Sobrietas, Pudicitia, Af- 8 Például Hendrick Goltzius négy lapból álló rézmetszetes sorozatán (Die vereinten Tugenden, 1582 körül) 8 erényt ábrázolt párban. Der Welt Lauf Allegorische Graphikserien des Manierismus. (Ausstellung und Katalog von Hans-Martin Kaulbach, Reinhart Schleier und Stephan Brakensick), Stuttgart, Verlag Gerd Hatje, 1997, A kötetre Tüskés Gábor hívta fel a figyelmet, köszönet érte. 9 Ács Pál szerint a Tűrés a patientiá -val azonos. ÁCS, i. m. (3. jegyzet), 1992, 306. Ez azonban nyilvánvaló tévedés. 10 Ács Pál szerint a Magnanimitas a nyájasság -gal azonos. ÁCS, i. m. (3. jegyzet), 1992, 306. Ez azonban nyilvánvaló tévedés. 212

4 fabilitas) háromszor, kettőt (Patientia, Suavitas) pedig csupán egy alkalommal nevez meg. A két vers erényfelsorolásait értékelve talán nem elhamarkodott a következtetés, hogy Rimay egy olyan picturát verselt meg, melyen összesen tizenkét erény ült egy terített, minden jókkal rakott asztalnál. A képnek mint Rimay is állítja valóban nem lehetett semmiféle inscriptiója, mert a tizenkét erényből a költő csak kilencet ismert fel és nevezett meg biztonsággal. Három további perszonifikáció felismerése gondot okozott neki; ezekben egyaránt felfedezni vélte a Magnanimitást, a Sobrietást, a Pudicitiát, az Affabilitást, a Patientiát és Suavitást. A Rimay által látott ábrázolás közelebbi meghatározására képi párhuzam alapján eddig egyedül Jankovics József tett kísérletet. Matthias Gerung egyik metszetére hivatkozva úgy vélte, hogy a korabeli metszők valamelyike az erényeket éppúgy asztalhoz ültethette, mint azt versében Rimay tette. 11 A metszet művészettörténészek által adott címét Jankovics úgy értelmezte, hogy a képen természeti környezetben, fa alatt a megszemélyesített bűnök ülnek kör alakú asztal körül. A feltételezett képi párhuzam ilyen értelmezése azonban nyilvánvalóan hibás: Gerung 1546-ban készített metszetén nem az attribútumaik révén felismerhető és megnevezhető, megszemélyesített bűnök 12 ülnek az asztal körül, hanem tizenkét, párosával elrendezett, előkelő társaságot alkotó alak, akik közül többen a reformáció által elítélt cselekedeteket hajtanak végre. Az asztal egy felhőktől eltakart koronájú vagy talán kiszáradt, stilizált fa (törzséből egy kard és egy nyíl áll ki) előtt áll természeti környezetben. A fa mögött balra két lábon járó, kitátott szájú, nyelvét kiöltő állat (talán oroszlán) vezet egy embercsoportot, amelynek egyik tagján felismerhető a püspöksüveg. A fa alatt balról jobbra haladva két koronás előkelő, világi öltözetű, ostáblán játszó férfi ül az asztalnál (egyikük zárt koronája az alak előtt az asztalon látható). Mellettük egy bekötött szemű, felkötött karú férfi pénzt számol, előtte attribútuma, a pápai tiara. Ő minden bizonnyal a bűnbocsánati- (búcsú-)cédulákból befolyt pénzt számláló római pápa, akinek egy álló, palástos, föveget viselő férfi feltehetően egy reformátor csatos könyvet valószínűleg Bibliát mutat fel. A reformátor mögött egy fiatal férfi és nő ül. A fiatalember kézmozdulata jelzi, hogy magyaráz valamit a nőnek. Az asztal másik oldalán, szintén balról jobbra haladva először egy kardinális látható, előtte egy gyermek áll. A kardinális egyik keze a gyermek vállán nyugszik, a másikkal gesztikulál, azaz oktatja valamire. Mellettük egymáshoz intim közelségben egy püspöksüveget viselő, baljában serleget tartó férfi és egy előkelő, világi öltözetű nő kártyázik. Végül az utolsó párt egy apáca és egy férfi szerzetes alkotja, akik kockáznak. A képen látható jelenet jól illeszkedik Gerung- 11 JANKOVICS, i. m. (5. jegyzet) A férfi és nőalakokkal megszemélyesített hét fő bűn attribútumaikkal együtt jól tanulmányozható például Giotto 1306-ban készített freskósorozatán a páduai Arena kápolnában (Cappella Scrovegni). 213

5 nak közismerten a reformációt szolgáló, a katolikus egyházat bíráló képzőművészeti programjába. A Gerung-metszethez hasonló tartalmú képek, képsorozatok valóban léteztek, önálló ábrázolási típust alkottak, de tartalmuk és mondanivalójuk a szerkezeti hasonlóság ellenére nagyon távol áll attól a picturától, amelyre Rimay hivatkozott. A rövidebb erényvers argumentumának kiragadott részletére hivatkozva Jankovics József elképzelhetőnek tartotta azt is, hogy az erényeket Rimay ültette asztalhoz, s nem egy valóságos kép, hanem irodalmi művek ihlették a verset. Az idézett argumentumrészlet [ ] a versekben úgy írattatnak meg [ ] 13 azonban véleményem szerint nem más szerzők verseire, hanem Rimay saját, argumentum után álló strófáira vonatkozik. Másrészt valószínűleg a hosszabb változatra gondolva Jankovics felvetette annak lehetőségét, hogy Rimay eltért a képi modelltől, és kiegészítette azt. Ez a feltételezés természetesen mindaddig nem cáfolható, amíg a Rimay által látott kép ismeretlen. Maguk az erényversek és argumentumaik azonban a leírt kép elemeinek részletező és pontos megnevezésével azt sejtetik, hogy a költő egy valóban létező picturát foglalt versbe módosítás, kibővítés vagy tartalmi szűkítés nélkül a tábla nézők hasznára. Ezen a képen a hosszabb változat szerint virágzó gyümölcsfák között szép himess abrosz -szal megterített asztal körül ülnek a virtusok. Az asztal közelében Csorgó kut is látszik kert felől mellette. Az asztal csendes, árnyékos helyen áll, sem szél, sem nap nem éri, s felhő sem takarja az eget. Az asztalon illatozó virágok vannak, s rá Gyümölcsökkel csészék béven hordatatnak. Az asztal körül ülő erényekről megtudjuk, hogy emberi alakjuk van, azaz perszonifikációk, és Mindenike tisztit hiven szolgáltatja, / Mint egy méhből szültek egybe vannak zárva, / Egymástól nincsenek soha távoztatva, azaz kötelességeik tudatában együtt lakomáznak. 14 A Rimay által látott képet tovább részletezi a rövidebb változat argumentuma. Eszerint az erények úgy foglalnak helyet az asztalnál, mintha az ő hivataljoknak lakodalmában lennének, azaz kötelességüket dicsérve és magasztalva ünnepet ülnének. A megszemélyesített erények kivétel nélkül nők ( ezeknek az jószágos cselekedeteknek ékes Istenasszonyi ). A virtusok asztala minden jókkal rakott, az ott ülőktől távol van a bánat, s az erényeken kívül látható még a képen az őket kiszolgálók sokasága ( Ez asszonyok körül forog sok szolgáló ). 15 Ez a kép (pictura, delineatio, tábla) idilli békét sugározván éles ellentétet alkot a XVI XVII. század fordulója és a XVII. század első fele zaklatott magyar és európai eseménytörténetével. Minden valószínűség szerint ez is közrejátszott 13 RJÖM Nr. 64/II, RJÖM Nr. 64/I, RJÖM Nr. 64/II,

6 abban, hogy az ábrázolás felkeltette a lakószobáját képekkel díszítő 16 költő érdeklődését és ösztönözte a két, egymáshoz szorosan kapcsolódó vers megírására. 17 Rimay János a hosszabb virtusvers argumentumának háromszor megerősített 18 állítása szerint minden bizonnyal a magyar nyelvet beszélők számára elérhető helyen 19 látott egy olyan képet, amelyen természeti környezetben fa alatt elhelyezett, kör alakú asztalnál lakomát ülnek a nőalakokkal megszemélyesített erények. A fa alatt álló asztal körül ülő nőalakok kedvelt ábrázolási séma volt a XV XVII. században. Így például egy ismeretlen német fametsző is felhasználta 1489-ben, mégpedig boszorkányok ábrázolására. 20 A Pieter Jansz Pourbus (1523/4 1584) 21 és Frans (I.) Pourbus ( ) 22 nevéhez, valamint az idősebb Frans Pourbus iskolájához köthető 23 festményeken különösen gyakori a természetben fa alatt vagy fás tájban, illetőleg szobában elhelyezett kör alakú, terített asztal körül lakomázók csoportja. Magát a kompozíciós sémát szívesen használták többek között a lakodalmi asztalábrázolásokon, így például a kánai menyegző egyik nagyméretű rézmetszetes ábrázolásán, melyen tizenkettőnél több vendéget is kényelmesen elhelyeztek a kör alakú asztal körül. 24 A tizenkét vagy közel ilyen számú erény együttes képi ábrázolása sem ritka, 25 s ez a téma nem volt ismeretlen a középkori irodalomban sem. Heinrich von Mügeln Der meide Kranz (Der meide cranz) 26 című, 1355 körül írt művének második része például olyan erénytan (Tugendlehre), mely az első részben be- 16 Erre a körülményre Ács Pál hívta fel a figyelmet. ÁCS Pál, Egy út készíttetik. Balassi Bálint apoteózisa Rimay János Epicediumában, Irodalomtörténeti Közlemények 109 (2005), ; itt: 209, 30. jegyzet. 17 A szűkre szabott terjedelem miatt elhagytam a humanista erényábrázolások ikonográfiai típusaival foglalkozó részt. 18 Akadtam egy picturára [ ] ; [ ] nem levén semmi inscriptioja az picturának [ ] ; [ ] illyen Magyar verseket csináltam alája, hogy az tábla nézők [ ] hasznot is vehessenek [ ] RJÖM [ ] illyen Magyar verseket csináltam alája, hogy az tábla nézők [ ] hasznot is vehessenek [ ] RJÖM The illustrated Bartsch, German Book Illustration before 1500, vol. 87, part VIII: Anonymous Artists, , ed. by Walter L. STRAUSS, Carol SCHULER, New York, Abaris Books, 1985, / Pieter Jansz POURBUS, Allegorical Love Feast, olajfestmény, 134x207 cm, Wallace Collection, London. 22 Frans (I.) POURBUS, Return of the Prodigal Son, olajfestmény, 615x982 cm, Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen. Joz. De Coo, Museum Mayer van den Bergh, Catalogus I, Schilderijen, Verluchte Handschriften, Antwerp 2, Tekeningen, 1966, , No School of Frans Pourbus the Elder, Banquet with Friends, festmény, Museo Franz Mayer, Mexico City. Pieter Jansz Pourbus, Frans (I.) Pourbus és az idősebb Frans Pourbus iskolájához köthető festményekre Elizabeth McGrath (London, The Warburg Institute) hívta fel a figyelmet, köszönet érte. 24 Hendrick GOLTZIUS, Jacob MATHAM, Francesco SALVIATI, Jézus a kánai menyegzőn, 1617 előtt, rézmetszet, 614x334 mm. 25 Vö. például Frans Floris de VRIENDT Erények győzedelme című, korábban említett festményét. 26 Ld. például 215

7 mutatott tizenkét művészet (artes) párhuzamaként a tizenkét erényt Weisheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Friedfertigkeit, Stärke, Glaube, Mäßigkeit, Güte, Demut, Hoffnung, Liebe tárgyalja. Rimay nem titkolta, hogy az általa látott picturán nem lévén semmi inscriptio. 27 E megjegyzés közvetve bizonyítja, hogy a versek írásakor Rimay nem csupán az emblematikus-allegorikus ábrázolás sajátosságait tartotta szem előtt, hanem olyan festményeket is ismert, amelyeken feliratok voltak. Mivel a feliratok a sokszorosított grafikai lapokat jellemezték elsősorban, ebben a műfajban, 28 s figyelembe véve Turóczi-Trostler József 1950-es években elhangzott szóbeli közlését 29 a német nyelvterületen, azon belül is Frankfurt am Main környékén kerestem tovább a versben leírt kép prototípus -át, ismerve Rimay jó majna-frankfurti kapcsolatait. 30 Tekintetbe vettem, hogy Rimay virtusversei nem nevezhetők egyszerűen ekphrasisnak; mondanivalójuk jóval több, mint egy kép hitelességre törekvő leírása. 31 Az Encomia et effecta virtutum, azaz a hosszabb vers egyik utalását ( egybe vadnak zárva ) 32 követve olyan képeket kerestem, amelyeken a virtusok nem csupán egymás mellett, hanem együtt és egymással való kapcsolatukban láthatók. A nexus virtutum gondolatkörben Cesare Ripa nyomán 33 jutottam el az összezárt, összeláncolt erények, azaz a virtutes concathenatae ikonográfiai típushoz. E típus egyik kezdetleges, csupán két összezárt erényt ábrázoló változata például az a Glaub / Lieb sind stets beysammen feliratú embléma-kép, mely Andreas Friedrich Emblemata Nova: das ist New Bilderbuch [ ] című könyve XIX. figurájaként jelent meg. 34 Az egy-egy azonos magasságú és kidolgozású talapzaton álló, nőalakként megszemélyesített Fides és Charitas egymás felé nyújtott, összeláncolt, lelakatolt keze lángoló szíven nyugszik, amely fölött a Szentlélek látható galamb képében, alatta az egy fejen három arccal szimbolizált Szent- 27 A tábla nézők kifejezést is használta. RJÖM Ismeretes, hogy a sokszorosított grafikában egy-egy erényallegóriát esetenként olyan művészien ábrázoltak a metszők, hogy az hatott a táblaképfestészetre is, ld. például, Antonio és Piero Pollaiuolo, Botticelli egyes műveit. 29 RJÖM Vö. KNAPP, i. m. (1. jegyzet), 1997, 501, 158. jegyzet. 31 Vö. MIKÓ Árpád, Ekphraseis. A budapesti Philostratos-kódex és a Bibliotheca Corviniana, A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve, 1991, 69 75; KNAPP, i. m. (1. jegyzet). 32 RJÖM Az Iconologiában Ripa a saját korában megszokott erényperszonifikációkon kívül másféléket is bemutat. Ezek, bár attribútumaik elkülönítik őket, kivétel nélkül arany színű ruhába vannak öltöztetve, olyan nyakláncot viselnek, amelyen egy szem látható, kezükben fascest tartanak és madárraj követi őket. Cesare RIPA, Iconologia, ford. SAJÓ Tamás, Budapest, Balassi Kiadó, 1997, 236, 606, vö. még 71 72, 151, , 559, 599. A felsorolt jellegzetességeket külön nem elemezve, az ily módon ábrázolt erények egymással való kapcsolatát a hangsúlyozott összetartozás, egymáshoz kötöttség határozza meg. 34 Andreas FRIEDRICH, Emblemata nova, das ist Newe Bilderbuch [ ], Frankfurt 1617, későbbi kiadása Frankfurt, A mű illusztrációi közül húszat Jakob de Zetter metszett. 216

8 háromság. Ez az a képtípus, melynek Rimay láthatta az egyik, ennél jóval összetettebb változatát, s amely ihletője lett virtusverseinek. Ennél jóval közelebb áll a Rimay-féle leíráshoz az a kompozíció, amely az első alkalommal 1614-ben Johann Theodor de Brynél 35 Majna-Frankfurtban megjelent, latin, francia és német nyelvű versszövegeket tartalmazó, szignálatlan rézmetszetekből álló, 102 levél terjedelmű, haránt nyolcadrét alakú kiadványban található. A kiadvány összeállítója és metszője a minden bizonnyal németalföldi származású Jakob de Zetter volt. Az allegóriákat és emblémákat tartalmazó, Kosmographica iconica moralis [ ] Pourtrait de la cosmographie morale [ ] New kunstliche Weltbeschreibung [ ] című mű számozatlan és cím nélküli rézmetszetén természeti környezetben egy fa alatt kört formálva tizenkét, emberi alakban ábrázolt erény ül vagy áll. Az erények többsége jobb vagy bal kézzel ugyanazt a körbe futó kötelet (vinculum) fogja, amely összezárja őket. Attribútumaik száma kevés, mert azt a kötél miatt csak a szabadon maradt kezükben tarthatják. Valószínűleg emiatt döntött úgy Zetter, hogy a rendelkezésre álló üres helynek megfelelően az alakok mellé, fölé vagy mögé metszi a nevüket. Az előtérben bal oldalon ülő első erény a Castitas, baljában liliommal. Az óramutató járásának megfelelően haladva, mögötte Fortitudo áll oszloppal. Mellette a Virginitas áll lehajtott fejjel, baljával a szívére szorít egy szál virágot. Az ülő Innocentia lábánál báránnyal bal kézzel lefelé, Fides balja a másik kezével tartott könyvre mutat. A fa alatt középen királynői díszben trónon ül a koronás, palástos Temperentia. Ő nem fogja a kötelet, mely a háta mögött a derekánál fut tovább. Mindkét keze szabad, s a szokásos módon elegyíti a két edény tartalmát. Lába előtt stilizált út kanyarog, rajta göröngyökkel. A Temperentia mellett kissé hátrább a Humilitas áll, majd a keresztet tartó, ülve imádkozó Spes alakja következik. Az általa félig eltakart Amicitia baljában szívet tart, míg a Charitas és a Humilitas attribútuma nem ismerhető fel pontosan. Justitia kardot, s végül Prudentia tükröt tart a jobb, illetve bal kezében. Az erények által tartott, csomó nélküli kötél önmagába zárul. A kép alá metszett, explicatióként értelmezhető latin, német és francia nyelven írt vers a következő: Virtutes stabili sunt omnes federe nexae, Alteraq[ue] alterius diligit officium. Pectore constanti iunctis ad vincula dextris Mutua presistunt, et moderata colunt. Kein Tugend ist nicht bald allein, Sie woll[e]n gern beÿ einander seÿn: Zu helffen einander seÿn beräit, Halten hoch ob der Mässigkäit. 35 Ingrid HÖPEL, Emblem und Sinnbild, Vom Kunstbuch zum Erbauungsbuch, Frankfurt am Main, Athenäum, 1987, 65, 100, Használt példány: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek A: 39.7Geom.(2); A:40.1Geom.(2). 217

9 Onc spectacle plus beau ne vid on en ce mondé, Quo celui que tu veois en l assemblée ronde De ces Vertus tant belles: Elles sont ici veoir, Comment l une de l autre aime bien le devoir. A képet magyarázó versszöveg több, Rimay erényverseiben is megtalálható gondolatra épül. Ilyen mindenek előtt az erények közötti megváltozhatatlan egység, egyetértés, szövetség; 37 az állhatatosság; a saját és társaik feladatának (officium, hivataljok ) kedvelése; az egymáshoz kötöttség ( egybe vadnak zárva ); a kölcsönösség; az egymás társaságában való lét ( Egymástól nincsenek soha távoztatva ). A francia strófa szerint mindez kellemes látvánnyá teszi az önmagukban is szép erények kör alakban, azaz egyenrangúan elrendezett csoportját. Az ábrázolás a hozzá tartozó strófákkal együtt ugyanazt az idillt, békét és nyugalmat sugározza, mint Rimay két verse. Zetter metszetén ugyanúgy, mint Rimay verseiben hiánytalanul megtalálható a három teológiai (Fides, Spes, Charitas) és a négy kardinális erény (Fortitudo, Temperantia, Justitia, Prudentia). Az őket kiegészítő öt erény (Castitas, Virginitas, Innocentia, Humilitas és Amicitia) eltér ugyan a Rimaynál találhatóktól, mégsem idegen azoktól: míg például a bárány Rimaynál a Tűrés attribútuma, itt az Innocentiáé. Rimaynál a Szemérmetességhez tartozik, hogy födözgeti mellyét, Zetter metszetén ez jól láthatóan a Virginitas attribútuma. Míg Rimaynál a Liberalitas adakozik, Zetternél az Amicitia nyújtja a szívét, azaz adja oda mindenét. Ismeretes, hogy a hét fő erény mellé társítható további erényeknek sem a száma, sem az összetétele nem rögzült. Ennek ellenére úgy tűnik fel, a tizenkét erény együttese a késő középkor óta létező fogalom; egyaránt erre utal Heinrich von Mügeln említett műve mellett Zetter rézmetszete és Rimay János két erényverse. A kötéllel összekapcsolt tizenkét erényt rézbe metsző Jacob de Zetter (Zeter, Zettra, Zettre) életéről és tevékenységéről viszonylag keveset tudunk. A XVI XVII. század fordulóján rézmetszőként tevékenykedett Frankfurtban. Itt adta ki Johann Theodor de Bry azt a három reprezentatív rézmetszetes sorozatot, melynek 37 A concordia insuperabilis gondolat a XVII. század elején közismert volt. Tárgyalja és kifejti például Joannes Pierius Valerianus BOLZANUS, Hieroglyphica [ ] című művében (Basiliae 1567, Th. Guarinus-féle kiadásban ld. 228v 229a; a mű Majna-Frankfurtban 1614-ben jelent meg A. Hieratus, excud. Erasmus Kempffer impresszummal, itt a jelzett rész: ), s megtalálható az Andrea Alciato Emblematáját kommentárokkal bővítő Claude Mignault-féle kiadásban is. Az utóbbi műben Alciato 40. emblémája kommentárjához tartozik: Concordia insuperabilis. Emblema XL. [ ] Universi quippe concordes invicti, qui singuli debiles, et nullius sunt roboris. Sic enim ut Philosophi loquuntur, Unita virtus valentior est seipsa dispersa. Andreas ALCIATUS, Emblemata cum commentariis Claudii MINOIS, Padua, 1621, 215b. 218

10 metszői munkálataiban ő is közreműködött. 38 A Majna-Frankfurtra és Hanaura vonatkozó várostörténeti adatok szerint Jakob Zetter azonos lehet azzal a Dornickből (Tournai) származó Jakob de Sutrával, aki december 15-én tette le a frankfurti polgárok esküjét, majd október 20-án megfizette a városból való elköltözéskor fizetendő adót ( Abzugsgeld ). Ekkor a Frankfurthoz közeli Hanauba telepedett át, ahol neve Jacques de Zetter alakban gyakran előfordul a vallon közösség irataiban július 18-án feleségül vette az ugyancsak Tournai-ból származó Jeanne de Barryt; két fiúk közül az 1600-ban Hanauban született Paul de Zetter (Setter, Zettre) szintén rézmetsző volt. Jakob de Zetter május 9- én, Paul nevű fia 1667 után halt meg Hanauban. 39 Zetter Kosmographicáját sokszorosított grafikával is foglalkozó művészettörténeti kézikönyv nem tartja számon, 40 s a kiterjedt német emblémaszakirodalom sem foglalkozott vele önállóan. 41 A mű más címmel, ugyanazokkal a rézmetszetekkel további kiadásban is megjelent. Jacob Zetter halála után négy évvel, 1620-ban valószínűleg azonos nevű másik fia kiadásában, Heinrich Oraeus gondozásában Aeroplastes Theo-Sophicus, Sive Eicones Mysticae címmel jelent meg Frankfurtban. 42 Az évi kiadásban a rézmetszetekhez idézetek hosszú sorából összeállított prózai kommentárok tartoznak, 43 melyeket Heinrich Oraeus ( ) evangélikus történész, teológus és költő állított össze. 38 A három sorozat: 1) a II. Miksa fia, Mátyás német-római császárrá választása és megkoronázása tiszteletére kiadott 13 rézmetszetből álló sorozat (1612) rézmetszői Jabob de Zetter, Johann Gelle, leírása: Arthus Gotard, Electio et coronatio sereniss. potentiss. et invictiss. Principis [ ] Matthiae I. electi rom. Imperat. semper augusti [ ], Frankfurt. a. M., 1612, J. Th. de Bry; 2) Daniel Meissner Thesaurus Philopolitcus című művének új kiadása; 3) Andreas Friedrich, Emblemata nova, das ist Newe Bilderbuch [ ] című műve illusztrációi közül húszat ő metszett (Frankfurt, 1617) utóbbi későbbi kiadása Frankfurt, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler [ ] begründet von Ulrich THIEME und Felix BECKER [ ] herausgegeben von Hans VOLLMER, 36, Leipzig, 1947, 468; vö. még 34. jegyzet. 39 Allgemeines, i. m. (38. jegyzet) Allgemeines, i. m. (38. jegyzet) Jakob Zetter jól ismerte az emblematikus tudásközvetítést. Laurenz Haecht (Laurens van Haecht Goidtsenhoven) Mikrokosmos, Parvus Mundus című, több kiadásban (Antwerpen 1579, 1589, 1592, Arnheim, 1610, Amsterdam, 1613) megjelent, Gérard de Jode által metszett, negyedrét alakú, 74 emblémát tartalmazó munkájának ő volt a német nyelvre átdolgozója és kiadója Speculum virtutum et vitiorum Heller Tugend und Laster Spiegel [ ] címmel (Frankfurt 1619 [1618], 1644) durch kunstreiche Kupffer, als auch artige teutsche historische und moralische Reimen werden abgemahlet und fürgebildet durch Iacobum de Zeter alcímmel. Emblemata, Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, hrsgg. von Arthur Henkel und Albrecht Schöne, Stuttgart, 1967, J. B. Metzler, XLIV; Carsten-Peter WARNCKE, Sprechende Bilder Sichtbare Worte. Das Bildverständnis in der frühen Neuzeit, (Wolfenbütteler Forschungen 33) Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1987, 169, 367; ld. még 90., 94. jegyzet. 42 Használt példány: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek A: Quod (1); A: 88.6 Quod (3). 43 Jakob de Zetter Heinrich Oraeus, Aeroplastes Theo-Sophicus, Sive Eicones Mysticae [ ], Francofurti 1620 Jakob de Zetter, Nr

11 Oraeus tanulmányi éveinek egy részét Frankfurtban töltötte, majd Frankfurt és Hanau közelében lelkész és iskolamester volt különböző településeken (szolgálati helyei többek között Assenheim, Laubach, Dorheim, Bruchköbel, Nauheim). Közreműködött a Theatrum Europaeum harmincéves háború eseményeivel foglalkozó kötetének megírásában, az közötti időszakra vonatkozóan ben Hanauba költözött és élete végéig ott élt. 44 Jacob de Zettert és családját minden valószínűség szerint személyesen ismerte. A képet prózai szöveggel értelmező Oraeus a változatlanul hagyott rézmetszet fölé a Virtutes concathenatae megnevezést nyomtattatta címként. A metszet ezáltal egy teljes emblematikus szerkezet részévé vált. Oraeus Rimayhoz hasonlóan először a kép egészét magyarázza meg, majd egyenként mutatja be a képen ábrázolt erényeket és hivataljokat. 45 A prózai kommentár lapszéli jegyzetei fölött a Nexus Virtutum megjelölés olvasható, amely összhangban áll a kép címével. Az összeláncolt erények ábrázolásával ugyanis Zetter elsődleges célja az erények egymással való kapcsolatának megjelenítése volt. Oraeus emelkedett hangú szövege háromszoros hódoló felkiáltással kezdődik ( O Sanctum Concilium! o sacrum Senatum! O concessum venerandissimum! ), majd értelmezi a kép egészét. Az ábrázolás lényege szerinte az erények kölcsönös és felbonthatatlan kapcsolata, amelyből ha csak egy is hiányzik, a többi erény pozitív hatása is károsodik, illetőleg értelmetlenné válik. 46 Ezt a megállapítást Oraeus felerősítette a szövegbe illesztett Szent Jeromoshivatkozással: Quare non uni virtuti opera danda est, sed sicut scriptum est: Ibunt de virtute in virtutem, de alia transeundum est ad aliam, quia haerent sibi, et ita inter se nexae sunt, ut qui in una corruerit, omnibus careat. Hieron. Mans Az idézet Jeromos 78. leveléből származik; a tricesima octava mansio a Számok könyvének két részletét (33, 44; és 21, 11) magyarázza. A kritikai kiadáshoz 47 viszonyítva megközelítően pontos idézetben szerepel egy további idézet a 83. zsoltár 8. verséből ( ibunt de virtute in virtutem ). 48 Az ábrázolás eszerint 44 Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 24, Leipzig, 1887, A nyolcadrét alakú kötetben a prózai magyarázat terjedelme egy oldal és kilenc sor. Az e szöveghez tartozó, erényekre vonatkozó 38 lapszéli hivatkozás megoszlása a következő: 16 bibliai hivatkozás (15 Újszövetségi, 1 Ószövetségi), 12 hivatkozás Szent Ágoston hét különböző művére, két-két hivatkozás Aelius Gelliusra és Szent Jeromosra, egy-egy hivatkozás Aristotelesre, Plautusra, Plutarchosra, Nagy Szent Gergelyre, Clairvaux-i Szent Bernátra és Lambert Daneau (Danaeus) református teológus Ethices Christianae libri tres című munkájára. E mű első kiadása 1577-ben, hetedik kiadása 1640-ben jelent meg Genfben. 46 Viden quam sacro ac indissolubili nexu sibi mutuo cohaereant virtutes, ut qui uno dissoluat, Deus omnium sit; 47 [ ] non enim semper uni virtuti danda est opera, sed, sicut scriptum est: ibunt de virtute in virtutem, de alia transeundum est ad aliam, quia haerent sibi et ita inter se nexae sunt, ut, qui una caruerit, omnibus careat [ ] Sancti Eusebii Hieronymi Epistulae, pars II: Epistulae LXXI CXX, ed. Isidorus Hilberg, editio altera supplementis aucta, Vindobonae, 1996 (Corpus Scriptorum Eccleiasticorum Latinorum, vol. LV), 80, Ps. 84 (83),

12 arra figyelmeztet, hogy ha az ember megkisebbedik valamelyik erényben, mindegyikben károsodik ( qui in una corruerit, omnibus careat ). A kép egészének értelmezését segítő további forráshivatkozások a prózai kommentár bevezető részének margóján találhatók. Az idézett helyek Aelius Gellius Noctes Atticae, liber XIX, caput 2 és liber VII, caput 6; Szent Ágoston De diversis questionibus, quest. XXXI; 49 Szent Ágoston De libero arbitrio, liber I, caput XIII és Aristoteles Ethica Nicomachea, liber 3, caput 10 nem bővítik lényeges új mondanivalóval sem a Jeromos-idézet gondolatsorát, sem Oraeus magyarázatát. A nexus virtutum-gondolat összegző kifejtését Rimay két verséhez hasonlóan az egyes erények attribútumainak és feladatainak bemutatása követi. Oraeus itt nem volt tekintettel a három teológiai és négy kardinális erény általánosan elfogadott, kivételezett helyére, s nem a képen látható sorrendben végzi a bemutatást. Először a fő helyen ülő Temperantiát mutatja be, majd a tőle jobbra ülő, minden erényt szülő és felnevelő 50 Fidest és a balra álló Humilitast értelmezi. 51 Ezután váltakozva hol jobbról, hol balról következik egy-egy erény: az Innocentia, a Spes, a Virginitas és az Amicitia. Ez a sorrend megtörik az Amicitia melletti Charitasszal, majd a Fortitudót követi a Justitia. A Justitia melletti Prudentia után a vele szemben ülő Castistasszal végződik a sor. Az egyes erényekkel foglalkozó, rövidre szabott szövegrészek közös sajátossága, hogy az adott erényen kívül megismerhetjük az éppen bemutatott erény többi erényre kiható sajátosságát is. Az erények egymásra utalásának ez a sorozata egyrészt kiegészíti a nexus virtutum-gondolatot, másrészt tovább értelmezi a virtutes concathenatae ábrázolási típus egészét. Ezt az Oraeus-féle bemutatási módot jelzés értékűnek tartom, amelynek alapján valószínűsíthető, hogy a hét fő erény számának tizenkettőre bővítésével Zetter és a Rimay-versek alapjául szolgáló kép készítője is az összes ismert és ismeretlen erény sajátos kapcsolatának, a concordia insuperabilis -nak a bemutatására törekedett. A rendelkezésére álló ábrázolást hasonlóan Oraeus-hoz Rimay is saját tudásának, lelkiállapotának és céljának megfelelően jelenítette meg. Ha összevetjük egymással Oraeus prózai explicatióját és Rimay verseit, az utóbbiakban hangsúlyosabb a tájleírás és a többszörös önmagára reflektálás. Ugyanakkor a két szerző szövegeinek gondolati sémája lényegében azonos: a kép egé- 49 Ez a questio Cicero négy erényre prudentia, iustitia, fortitudo, temperantia vonatkozó megállapításaival és definiciójával foglalkozik. Szent Ágoston itt a kardinális erényekhez köt további erényeket. A prudentiához kapcsolja a memoria, intelligentia és providentia erényét. A justitiához natura jus révén köti a religio, a pietas és a gratia erényét. A fortitudóhoz kapcsolódik a magnificentia, a fidentia, a patientia és a perseverantia, a temperantiához pedig a continentia, a clementia és a modestia. Sancti Aurelii Augustini De diversis questionibus ocotoginta tribus, De octo Dulcitii quaestionibus, ed. Almut Mutzenbecher, Turnholti 1975 (Corpus Christianorum, Series Latina XLIV A, Aurelii Augustini Opera, Pars XIII, 2), [ ] legit sancta fides, quae est dulcis genetrix atque nutriculae virtutum omnium [ ]. 51 Sinistram stipat Humilitas quam coronam et Reginam virtutum appellare soleo [ ]. 221

13 szének leírását az egyes erények bemutatása követi. A különbség visszautal a leírt képek részleteinek különbözőségére, a megfelelés viszont kétségtelenül bizonyítja az ihletet adó képek ikonográfiai típusának azonosságát. Jóllehet továbbra sem ismerjük azt a konkrét picturát, amelyet Rimay látott, úgy vélem, sikerült meghatározni a kép ikonográfiai típusát. A Zetter-metszet ismeretében pontosabban értelmezhető a versek képi tartalma, s a szöveg által megengedett mértékben rekonstruálható Rimay picturája is, melyen a Hit az első, a kompozíciót meghatározó erény. A Békózott Reménség ül mindjárt mellette, s a Hit és a Remény között a terített asztalnál a Charitas látható ( Köztök Charitas is mutogatja magát, ). A többi erény képen elfoglalt, egymáshoz viszonyított helyére kevés a fogódzó. Az Erősség, Mértékletesség, Igazság, Okosság, Tűrés leírásában nem található semmiféle erre vonatkozó utalás. A Magnanimitasról viszont megtudjuk, hogy Mellette mert mindjárt az Liberalitas, míg a Józanság a Szemérmetesség mellett foglalt helyet. 52 Rimay rövidebb erényverse sem mond ellent ennek a részlegesen kikövetkeztetett képszerkezetnek, mivel két sorban megismétli a három teológiai erény képen elfoglalt, egymáshoz viszonyított helyét: Hittel mellesleg ül anchórás Reménség, / Ő szomszédságokban Szeretet is ott ég RJÖM RJÖM

14 Kovács Zsuzsa MAGYAROK CONEGLIANÓBAN Conegliano Velencétől északra fekvő városka, a Pó-síkság és az Alpok közti dombvidéken. Nevét ma csak a pezsgő kedvelői ismerik Olaszország legjelentősebb pezsgőkészítő központja, a középkorban azonban jelentős város volt, északról az Alpokon túlról, keletről a Kárpát-medencéből Friulin át érkező nagy kereskedelmi és zarándokútvonalak találkozási pontján, a Piave folyó legfontosabb átkelőhelye mellett. Itt haladt át az Udine felől Treviso irányába vezető Strada Ongaresca egyik fontos ága. 1 A város egyik védőszentje Beato Marco Ongaro, a 13. században Coneglianóban élt magyar ferences szerzetes. 2 Származásáról a források hallgatnak. 3 Valószínűleg a 12. század végén született, a hagyomány szerint Coneglianóban Az Északkelet-Itáliát kelet nyugati irányban átszelő út, melynek elnevezése talán a magyar kalandozások korára megy vissza, a síkság északi peremén, a dombvidékhez közel haladt több ágra szakadva a Borostyán úttól, illetvevia Postumiától eltérően, amely a tengerparthoz közeli sík területen vezetett. ÉRSZEGI Márk Aurél hívta fel a figyelmet Boldog Márkra. Lásd cikkét: Magyar zarándokhelyek Velence vidékén, Új Ember, LX (1004), 37, szeptember 12; valamint oltárának a leírását a coneglianói dómban: Florio BANFI, Magyar emlékek Itáliában, szerk. KOVÁCS Zsuzsa és SÁRKÖ- ZY Péter, Szeged, 2005, 100. Némi fantáziával a 20. században kreáltak neki egy részletes életrajzot, amely szerint a trónviszályok közepette Magyarországról menekülni kénytelen, Coneglianóban letelepedett és ott egy gazdag helybéli kereskedő lányával házasságot kötött magyar nemes fia volt, s lovagként különböző helyi grófok szolgálatában állt, mielőtt szerzetessé lett volna. (Luigi MIOTTO, Fra Marco Ongaro da Conegliano, Conegliano, 1948; Ottorino SOTTANA, Beato Marco Ongaro, Gloria di Conegliano, Treviso, 1983; TOMBOR Tibor, Il Beato Marco Ongaro, Secondo Patrono della città di Conegliano, in ID., Il Veneto, L Ungheria, l Adriatico. I millenari legami storici artistici e umani veneto-ungheresi, a c. di Guido SINOPOLI, Venezia, Marsilio Editori, 1989, ; KOVÁCS Kalliszt OFM, Ferences szentek és boldogok az év minden napjára, Sümeg, 2002, 25 26). Volt, aki a kalandozások során, a 10. században Coneglianóban letelepedett magyar utódját látta benne (Rino BECHEVOLO, Beato Marco Ongaro. Compatrono della città di Conegliano, Conegliano, 2006.), s olyan is akadt, aki egyenesen egy Attila seregével ide vetődött magyar leszármazottjának tartotta (Pino ZARDETTO, Conegliano nel Mito e nella storia. Per i ragazzi delle scuole fra curiosità e leggende, Conegliano, 2002, , 41 43). A 19. században még a szülőházát is számon tartották a Via Silettóban (ma Via Beato Marco Ongaro). Vö. Arcangelo BUSICCHIA, Il Beato Marco Ongaro da Conegliano, Conegliano, 1900,

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám (ItK), 112(2008). KNAPP ÉVA AZ ÖSSZEZÁRT ERÉNYEK Rimay János erény-verseinek ikonográfiai hátteréhez A régi magyar irodalom történetének kutatói az elmúlt negyedszázadban fokozott érdeklődéssel fordultak

Részletesebben

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója A könyv szerzője, Peter Goodrich, a New York-i Cardozo School of Law professzora számos jogi monográfiát jegyez,

Részletesebben

Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR

Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR Dissimulatio mortis. A halál koncepciói a kora újkori irodalmi emblematikában. In.: G. ETÉNYI NÓRA - HORN ILDIKÓ (szerk.): Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori politika

Részletesebben

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK JANTSITS GABRIELLA Amikor az Egészségügyi Tudományos Tanács megbízásából orvosi arcképeket gyűjthettem, igyekeztem teljességre törekedni. A hazai könyvtárakat személyesen

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

projektív geometria avagy

projektív geometria avagy A probléma eredete. Előzmények. Egy művészetből született tudomány, a projektív geometria avagy Hogyan lett a barackmagból atommag? Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 2015. november 17. A képzőművészeti

Részletesebben

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐR, 2015 1 1. BEVEZETÉS 1.1. A szakdolgozat célja A hallgató a szakdolgozatban bizonyítja

Részletesebben

Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája

Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája 1979 Eskulits Tamás: Ehnaton Múzeum. Mozgó Világ, 5. évf. 4. sz. 1979. 118 122. 1980 Kényszerteória. Tanulmány fiatal képzőművészekről. Mozgó Világ, 6. évf. 6. sz.

Részletesebben

Reneszánsz utak reneszánsz kutak

Reneszánsz utak reneszánsz kutak A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Reneszánsz utak reneszánsz kutak 2016 A napokban jelent meg Györkös Attila Reneszánsz utazás,

Részletesebben

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI Az 1997-ben 101. évfolyamát megkezdõ Irodalomtörténeti Közlemények szükségesnek tartja közzétenni és valamennyi szerzõjének és olvasójának

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

MARGONAUTÁK. Szerkesztők

MARGONAUTÁK. Szerkesztők MARGONAUTÁK Írások Margócsy István 60. születésnapjára Szerkesztők Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor (I. rész) Ambrus Judit, Bárány Tibor (II. rész) Munkatárs: Teslár Ákos (II. rész) rec.iti

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

AZ ÁLLAMVIZSGA-DOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 2015

AZ ÁLLAMVIZSGA-DOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 2015 AZ ÁLLAMVIZSGA-DOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 2015 LEADÁSI HATÁRIDŐ: A Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék oktatóinak határozata értelmében az államvizsgázó hallgatónak 2015. máj.

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában VARGA Rita Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország vargarita@mailbox.hu A háború traumája és a pszichoanalitikus kísérteties Az első világháború

Részletesebben

Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül

Érzelmes utazás Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül PERSZONALIA Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül Mit ér(het) az ember, ha magyar frankofon vagy magyar anglofon író? Két nemzetközileg elismert, külföldön élő magyar

Részletesebben

Térképészeti művek gyűjteménye iskolai atlaszban a plágium megállapíthatóságának kérdése

Térképészeti művek gyűjteménye iskolai atlaszban a plágium megállapíthatóságának kérdése A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Térképészeti művek gyűjteménye iskolai atlaszban a plágium megállapíthatóságának kérdése Ügyszám: SZJSZT-14/10. A Megkereső által feltett kérdések: 1. A

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

kommentárjához 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea

kommentárjához 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Chronowski Nóra Drinóczi Tímea kommentár Az Alkotmány kommentárjához 1. 2009-ben, a rendszerváltó alkotmányozás kezdetének huszadik évfordulóján jelent meg Jakab András szerkesztésében, a Századvég Kiadó

Részletesebben

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642)

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Gecser Ottó A 14. századi, Fekete Halálként ismert nagy pestisjárvánnyal kezdődően az orvosi és vallási betegségfelfogás, illetve

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30.

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet 500 éve született uszár ál nyomdász, énekszerző, református

Részletesebben

Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában

Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Tóth Béla (1926, Nagyvárad 2014, München) történész, könyvgyűjtő, a németországi magyar diaszpóra jeles értelmiségi személyisége,

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

A Matúra klasszikusok könyvsorozat tipográfiai elemzése

A Matúra klasszikusok könyvsorozat tipográfiai elemzése ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet A Matúra klasszikusok könyvsorozat tipográfiai elemzése Hamvai Kinga Rózsa* *Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1117 Budapest, Pázmány

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Reneszánsz 2. Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Giorgio Vasari 1511-1574 építész, manierista festő, művészeti író Self-portrait by Giorgio Vasari Toszkána Firenze: reneszánsz művészet kiindulópontja

Részletesebben

Irodalom. (a) A T, B T, (b) A + B, C + D, D C, (c) 3A, (d) AD, DA, B T A, 1 2 B = 1 C = A = 1 0 D = (a) 1 1 3, B T = = ( ) ; A T = 1 0

Irodalom. (a) A T, B T, (b) A + B, C + D, D C, (c) 3A, (d) AD, DA, B T A, 1 2 B = 1 C = A = 1 0 D = (a) 1 1 3, B T = = ( ) ; A T = 1 0 Irodalom ezek egyrészt el- A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: hangzanak az előadáson, másrészt megtalálják a jegyzetben: Szabó László: Bevezetés a lineáris algebrába, Polygon

Részletesebben

EGY KASSAI SERLEG A XVI. SZÁZADBÓL.

EGY KASSAI SERLEG A XVI. SZÁZADBÓL. MAGYAR DISZlTMÉNY. Tervezte Hollós Károly. EGY KASSAI SERLEG A XVI. SZÁZADBÓL. A serleg, melyet e cikkemben bemutatok, kassai provenienciájú s jelenleg a Vilmányi (Abauj-Tornamegye) ev. ref. templom tulajdonában

Részletesebben

Katona József, az értékteremtő

Katona József, az értékteremtő 1 Katona József, az értékteremtő A Bánk bán írójának születésére emlékezünk. Katona József drámaíróként a legismertebb, de nekünk, kecskeméti polgároknak személye nemcsak legnagyobb nemzeti drámánk íróját,

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Munkaviszonyban alkotott bankjegykép átdolgozása és pénzkibocsátás során való felhasználása Ügyszám: SZJSZT 16/2006 A megbízó által feltett kérdések: 1.

Részletesebben

Tézisek. Babics Zsófia. Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében. Témavezető:

Tézisek. Babics Zsófia. Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében. Témavezető: Tézisek Babics Zsófia Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében Témavezető: Acél Zsuzsanna, PhD Armando Nuzzo, DSc Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK Irodalomtudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

Művészettörténeti fejtegetések

Művészettörténeti fejtegetések Művészettörténeti fejtegetések A tanulmány-trilógiám harmadik fejezete nem ténykérdéseket tárgyal, hanem művészettörténeti dolgokra akarja felhívni a figyelmet. Azonban az, hogy a harmadik részt megérthessék,

Részletesebben

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven Este jó, este jó este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. [ ] Nem félek, de azért sírni akarok, szállok én is mint a füst, mert könnyű

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Fényképek és a rajtuk szereplő téglafalak, mint építészeti alkotás szerzői jogi védelme

Fényképek és a rajtuk szereplő téglafalak, mint építészeti alkotás szerzői jogi védelme A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői véleménye Fényképek és a rajtuk szereplő téglafalak, mint építészeti alkotás szerzői jogi védelme Ügyszám: SzJSzT-24/13. A Törvényszék által feltett kérdések:

Részletesebben

Büntetőeljárási jog Király, Tibor

Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Tibor, Király; Katalin, Holé; László, Pusztai Kivonat A kötet a büntetőeljárási törvényt

Részletesebben

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL TELEVÍZIÓS MŰSORSOROZAT CÍMÉNEK VÉDELMÉVEL ÉS A SOROZAT FOLYTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI KÉRDÉSEK SZJSZT-15/2013 A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6 Tartalomjegyzék Bevezetés 6 1. Júdás csókja Giotto di Bondone, 1304 1313 8 2. Szentháromság Masaccio, kb. 1427 14 3. Az Arnolfini házaspár Jan van Eyck, 1434 20 4. Levétel a keresztrôl Rogier van der Weyden,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek

Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár Gyűjteményi ismertető füzet Készült a TÁMOP-3.2.11 pályázati foglalkozások keretében tartott A kódexektől a digitális könyvtárakig című témanapokhoz, A Kalocsai Főegyházmegyei

Részletesebben

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK október 12. Irodalom A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: ezek egyrészt elhangzanak

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK október 12. Irodalom A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: ezek egyrészt elhangzanak LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 004. október. Irodalom A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: ezek egyrészt elhangzanak az előadáson, másrészt megtalálják a jegyzetben: Szabó László:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr.

ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr. ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr. Kausay Tibor 1 Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Konferencia! Számtalanszor kerülünk abba

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Csík Tibor: Egy közgyűjtemény és használó

Csík Tibor: Egy közgyűjtemény és használó Csík Tibor: Egy közgyűjtemény és használó I. rész Minden intézmény számára elsőrendű fontosságú, hogy munkájáról visszajelzést kapjon, szolgáltatás nyújtójaként ismerje használóit és azok igényeit. Különösen

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

A felvilágosodás korának magyar irodalma

A felvilágosodás korának magyar irodalma A felvilágosodás korának magyar irodalma A Besenyei György Társasága c. kötet értelmezése Labádi Gergely SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tsz. labadig@primus.arts.u-szeged.hu Szeged, 2007. március 6.

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

XVI-XVII. századi erdélyi ékszerek a tárgyi emlékek, valamint az írott és a képi források tükrében

XVI-XVII. századi erdélyi ékszerek a tárgyi emlékek, valamint az írott és a képi források tükrében Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola XVI-XVII. századi erdélyi ékszerek a tárgyi emlékek, valamint az írott és a képi források tükrében A doktori

Részletesebben

Az a hír járja. Etényi Nóra értelmezésében a nyilvánosság nemcsak az információhoz jutást, hanem. AETAS 20. évf. 2005. 1 2.

Az a hír járja. Etényi Nóra értelmezésében a nyilvánosság nemcsak az információhoz jutást, hanem. AETAS 20. évf. 2005. 1 2. G. Etényi Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi német újságokban. Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 302 old. A fiatalabb történészgenerációhoz tartozó G. Etényi

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint

Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint 1. ÍRÁSBELI VIZSGA: Az írásbeli vizsgán a jelölteknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésre álló időt tetszése szerint

Részletesebben

Franciaország a felvilágosodás után

Franciaország a felvilágosodás után FRANCIA SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET. PORTÉVÁZLATOK. AUGUSTE COMTE. ÉMILE DURKHEIM. PIERRE BOURDIEU A középkorban, illetve a felvilágosodás koráig uralkodó utópiák, társadalomalakító illúziók, reformok és víziók

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ A versenyző neve:.. osztálya:.... Az iskola neve:. Az iskola címe:.

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

FÜGGVÉNYTANI ALAPOK A) ÉRTELMEZÉSI TARTOMÁNY

FÜGGVÉNYTANI ALAPOK A) ÉRTELMEZÉSI TARTOMÁNY FÜGGVÉNYTANI ALAPOK Foglalkoztunk az alaptulajdonságnak tekinthető értelmezési tartománnyal, és a paritással, továbbá az összetett függvények képzési módjával, illetve ezeknek az elemi függvényekre való

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése

Részletesebben

M4 TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI

M4 TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI Képletek Olyan egyenletek, amelyek a munkalapon szereplő értékekkel számításokat hajtanak végre. Jellemzői: - egyenlőségjellel = kezdődik Képlet részei: 1. Számtani műveleti jelek. 2. Állandók. 3. Hivatkozások.

Részletesebben

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN Tiborc Fazekas: Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienenen Werke der ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung (1774 1999). Eigenverlag des Verfassers, Hamburg 1999 A magyar irodalom (önálló

Részletesebben

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában.

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában. A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában (könyvismertető) Dr. Diószegi Attila ítélőtáblai bíró 2014. június 2 A minap

Részletesebben

és jelentős részben ennek köszönhette sikeres karrierjét.

és jelentős részben ennek köszönhette sikeres karrierjét. Greenblatt kepmelleklet 2_Layout 1 2015.03.19. 14:04 Page 1 Poggio Bracciolini latinra fordította Xenophón Küropaideia című művét, melynek témája az ideális uralkodó neveltetése. Az előszó szövegkezdő

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos apa 17 éves gyermeke ügyében kérte a segítségemet. A csatolt dokumentumok

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 063 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. február. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] MINDENKORI KORTÁRSAK

[Erdélyi Magyar Adatbank] MINDENKORI KORTÁRSAK MINDENKORI KORTÁRSAK Mit akart mondani Szilágyi Domokos a huszadik század hatvanas éveiben Arany Jánosról? Vagy: mit akart mondani Arany Jánossal Szilágyi Domokos a huszadik század hatvanas éveiben? Elmondani

Részletesebben

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.)

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) Szathmári István A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) B o d n á r Ildikó 2001 tavaszán az ELTE BTK akkori, Pesti Barnabás utcai épületében

Részletesebben

EGYSÉGES DOKUMENTUM. A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE PIAVE EK-sz.: IT-PDO-0005-0686-04.03.2008 OFJ ( ) OEM ( X )

EGYSÉGES DOKUMENTUM. A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE PIAVE EK-sz.: IT-PDO-0005-0686-04.03.2008 OFJ ( ) OEM ( X ) C 234/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.9.29. Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet

Részletesebben

A bizalmi vagyonkezelési jogállás és a bizalmi vagyonkezelés megszűnési okairól 1

A bizalmi vagyonkezelési jogállás és a bizalmi vagyonkezelés megszűnési okairól 1 135 Miczán Péter Polgári Jogi Tanszék Témavezető: Menyhárd Attila egyetemi tanár A bizalmi vagyonkezelési jogállás és a bizalmi vagyonkezelés megszűnési okairól 1 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

HÁZIDOLGOZAT KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE

HÁZIDOLGOZAT KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE HÁZIDOLGOZAT KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE Két mővészeti album összehasonlító elemzése Készítette: Koronczai-Fekete Viktória Konzulens: Buda Attila PPKE Könyvkiadói szakember képzés 2011. május hó BEVEZETÉS Feladtomnak

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori tézisek Hegyi Ádám Alex A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére 1715 és 1785 között

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 2009.10.1. és 2010.4.30. között hatályos szöveg A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

(Wass Albert: Üzenet haza) Őseink nyomában

(Wass Albert: Üzenet haza) Őseink nyomában Üzenem a háznak, mely fölnevelt: - ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain jönnek majd újra boldog építők és kiássák a fundamentumot s az erkölcs ősi, hófehér kövére emelnek falat, tetőt,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: és Kép forrása: szabadon használható fotók.

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás:  és  Kép forrása:  szabadon használható fotók. Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: http://hu.wikipedia.org/ és http://www.sulinet.hu/ Kép forrása: http://www.sxc.hu, szabadon használható fotók. Szövegtípus: magyarázó szöveg Szöveg olvashatósága:

Részletesebben