Történelem. az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történelem. az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ"

Átírás

1 Történelem az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ

2 VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ

3 Szerzői munkaközösség: PhDr. Marcela Bednárová, PhD., Mgr. Branislav Krasnovský, PhD., PaedDr. Barbora Ulrichová Szakértő: prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

4 Történelem az alapiskola és a nyolcosztályos gimnázium osztálya számára VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ 8. 3.

5 TÖRTÉNELEM az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára DEJEPIS pre 8. ročník základnej školy a3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Szerzők: PhDr. Marcela Bednárová, PhD. Mgr. Branislav Krasnovský, PhD. PaedDr. Mgr. Barbora Ulrichová Szakértő: prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. Lektorálták: PhDr. Margita Miháliková PhDr. Peter Mulík, PhD. Az eredeti művet Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom fordította Mgr. Lacza Tihamér Jóváhagyta a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudomány-, Kutatásügyi és Sport Minisztériuma / /33804:6-919 számú rendeletével 2011 szeptember 14-én mint történelemkönyvet a magyar tanítási nyelvű alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára. Ajóváhagyási bizonylat 5 évig érvényes. A projekt menedzsere: Mgr. Janka Smiešková Nyelvi szerkesztő: Magdaléna Karafová Grafikai elrendezés: Peter Ďurík Térképek: (13, 15, 21, 25, 38, 62, 63, 73, 74, 75, 89 o. ) Ján Lomenčík Illusztrációk: aszerzők archívumából Vladimír Zjavka (fénykép 19 o.) TIC Revúva (fénykép 59 o.) Postai bélyeg Poštová známka: R. W. Seton Watson reprodukció a Slovenská pošta a. s. engedélyével ISIFA (fénykép 79 o.) RNDr. Ján Lacika (fénykép 94 o.) Vydavateľstvo Matice slovenskej s. r. o., 2011 Mudroňova 1, Martin Minden jog fenntartva. Ez a mű, sem bármely része nem reprodukálható a jogtulajdonos jóváhagyása nélkül. Első kiadás, 2011 Nyomda: Neografia a. s., Martin ISBN TARTALOM A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETŐ ÚTON A francia forradalom ( ) Bonaparte Napóleon és a napóleoni háborúk A cári Oroszország Aforradalmak és a nacionalizmus forgatagában (1830, 1848/49) A nemzetállamok kialakulása Olaszország és Németország egyesítése Az ígéret földje Amerika Az ipari forradalom és a modernizálás Kultúra és művészet A MODERN SZLOVÁK NEMZET A szlovák nemzeti mozgalom Anton Bernolák A szláv kölcsönösség A Štúr-nemzedék Szlovákok és az 1848/49-es forradalmi év A Memorandumtól a Matica slovenskáig Mit tanultunk meg AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA Az osztrák magyar kiegyezés és a szlovákok A szlovákok önvédelmi törekvései A szlovákok kivándorlása AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ A világháború előestéjén Élet az 1. világháború ( ) alatt Szlovák katonák a frontokon A szlovákok és a csehek ellenállása A szlovákok és a csehek közös államához vezető úton Milan Rastislav Štefánik és Tomáš Garrigue Masaryk Mit tanultunk meg Földrajzi nevek jegyzéke

6 Kedves tanulók és pedagógusok! Ennek a tankönyvnek a segítségével ismerhetitek meg azokat a történelmi folyamatokat, amelyek alapvető módon befolyásolták nemcsak elődeink, hanem a mi életünket is. Kezdődött mindez az Amerikai Egyesült Államokban és Franciaországban lezajlott forradalmakkal, amelyek a polgári és szabadságjogok új gondolatát győzelemre vitték. A (nagy) francia forradalom, amely leginkább befolyásolta az európai történéseket, megmutatta az új társadalomszemlélet erényeit és gyengéit. Ezzel párhuzamosan erős nemzeti mozgalmak és nemzetállamok alakulnak ki. A saját programjukkal színre lépnek a szlovákok is, akik más kultúrnemzetekkel egyenrangúaknak tekintik magukat. Nagy erőfeszítéseik ellenére nem találnak kellő támogatást követeléseikhez. Helyzetüket nehezíti a magyarosítás és a kedvezőtlen gazdasági körülmények is. A 19. századot az addig nem tapasztalt tudományos fejlődés jellemzi. Általában a gőz évszázadának nevezik, noha éppen abban az időben kezdték használni a villamosságot és végeredményben a belső égésű motorokat is. Óriási volt a fejlődés az orvostudomány, a kémia, a fizika, a biológia és a csillagászat terén. A modernizálás a társadalom minden területére kihatott. A nagy teljesítményű ipar új megélhetési forrásokat teremtett. Gyökeresen átalakult az életmód és ez magával hozta a népesség növekedését mind Európában, mind a világban. A legerősebb nagyhatalmak újabb igényeket fogalmaztak meg, de színre léptek azok is, akik szerettek volna felnőni melléjük. Nőtt a feszültség is, ami forradalmakba és háborúkba torkollt. A viharos fejlődésnek az első világháború iszonyata vetett véget a 20. század elején. Ez a tény arra figyelmeztet bennünket, hogy fontosak a magasabb erkölcsi, kulturális és emberi értékek is, amelyek a hatalom és az ismeretek megszerzéséért tülekedve mintha jelentéktelenekké váltak volna. A tankönyv a művelődési sztenderddel összhangban tárgyalja a tananyagot. De olyan fejezeteket is tartalmaz, amelyek túllépik a standard tantervi keretet (a cári Oroszország, Az ígéret földje Amerika). A négy témakört két összefoglaló fejezet egészíti ki. A törzsszöveg mellett a tankönyvben szakirodalomból, történelmi forrásokból vett szemelvények és képanyag is található. Korabeli karikatúrákkal is találkozhattok, amelyek színezik a korszak jellemzését és a történelmi megismerés érdekes forrásai. A tananyag jobb megértését szolgálják a források elemzései, a problematikus kérdésekkel kapcsolatos feladatok és miniprojektek. Bizonyos fejezetek a fogalmi térképek segítségével folytatott tanulás korszerű stratégiáját szemléltetik. A térképek a vizsgált probléma kézzel fogható képét kínálják, amelyhez bármikor visszatérhetünk, lehetővé teszik a tananyag könnyebb és hatékonyabb megjegyzését és alkalmazását. Minden tanuló létrehozhat magának saját fogalmi térképet, amely tükrözi korábbi ismereteit és azt, hogy mit ért belőlük most. Reméljük, hogy a tankönyv hatékony és vonzó vezetőtök lesz a modern történelem megismerésében. A SZERZŐK prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. Mgr. Branislav Krasnov Történelemtudományi tanszék Pedagógiai Kar Pozsonyi/Bratislava Komenský Egyetem PhDr. Marcela Bednárová, PHD. Szlovák Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézete PaedDr. Barbora Ulrichová 1. Magángimnázium Bajkalská ul., Bratislava 5

7 I. A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETÃ ÚTON 1. A FRANCIA FORRADALOM Ismételjük át: Kik voltak a felvilágosodás képviselői? Értékeljétek munkásságuk hozadékát! 1789 a Bastille börtön elleni támadás, a francia forradalom kirobbanása az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának, valamint az új Alkotmánynak az elfogadása az alkotmányos monarchia létrehozása 1792 a királyság megdöntése és a köztársaság kikiáltása 1799 Napóleoni puccs Forradalmi hangulat A forradalom kíméletlenségével sok ellenséget szerzett magának. A forradalom ellenségei elœszeretettel mutattak rá karikatúrákkal is a forradalommal kapcsolatos erœszakra. A korabeli karikatúra a harmadik rend nem örömteli helyzetét szemlélteti, amely a vállain cipelte a nemesség és a papság privilegizált rétegét. Megfejtjük a forrásokat: Vegyétek szemügyre a karikatúrát. Ki látható a képen? Milyen viszonyban vannak a képen levő alakok? Milyen társadalmi jelenségre utal a szerző? A 18. század vége mozgalmas időszak volt Franciaországban. Az ország gazdasági problémákkal küszködött, a lakosság helyzete romlott. Az elégedetlenséget a felvilágosult értelmiségiek is szították, akik a társadalom gyökeres átalakítását követelték. Az államadósságot XVI. Lajos francia uralkodó újabb adókkal kívánta ellensúlyozni. Ehhez azonban a Rendi Gyűlés jóváhagyására volt szükség, amely már 175 éve nem ülésezett Franciaországban májusában Párizsban összeültek a három rend képviselői. A nemesség és a papság privilegizált osztály volt, nem adózott és helyzetét féltékenyen őrizte. Az adófizetés terhe elsősorban a polgárok vállát nyomta, akiknek ez a tény nem tetszett. Első rend nemesség (290 képviselő) Második rend papság (270 képviselő) Harmadik rend polgárság (589 képviselő) Az egyes rendek képviselői között éles vitákra és összetűzésekre került sor. A helyzet odáig fajult, hogy a Harmadik rend képviselői kivonultak és Nemzetgyűléssé (később Alkotmányozó gyűléssé) nyilvánították magukat. Kijelentették, hogy addig nem oszlanak szét, míg a helyzet nem változik meg és nem fogadnak el olyan törvényeket, beleértve az alkotmányt az állam alaptörvényét, amely mindenkire vonatkozna. A Harmadik rend hívei a szabadság (franciául: liberté) egyenlőség (fr. égalité) testvériség (fr. fraternité) jelszó alatt egyesültek. A francia uralkodó mozgósította a hadsereget, amelynek a rend helyreállítása és a lázadás elnyomása lett volna a feladata. Amikor a Harmadik rend hívei hírét vették, hogy a királyi csapatok Párizs felé közelednek, megtámadták a Bastille börtönt és július 14-én elfoglalták. Franciaországban kitört a forradalom. A Nemzetgyűlés elfogadta a Jobbágyság Megszüntetéséről Szóló Nyilatkozatot, valamint az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát. A Nyilatkozatban törvénybe iktatták valamennyi nemesi kiváltság megszüntetését, a jogegyenlőséget, a hivatalok és a tisztségek betöltésének a lehetőségét, a szólásszabadságot, a gyülekezési jogot és a vallásszabadságot, akárcsak a magántulajdon sérthetetlenségét és a vállalkozás szabadságát. Az új alkotmány értelmében Franciaország alkotmányos monarchia lett ( ). Az alkotmány korlátozta az uralkodó hatalmát. Elválasztották egymástól a törvényhozói és a végrehajtói hatalmat. A törvényhozó szerv a Nemzetgyűlés lett, amelynek csakis saját vagyonnal rendelkező polgárok lehettek a tagjai. A környező államok azonban kelletlenül figyelték a franciaországi eseményeket. A franciák elkezdték államosítani a nemesi birtokokat és börtönbe vetették az arisztokratákat. 6

8 I. A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETÃ ÚTON A francia forradalom az abszolutizmus jelképének számító Bastille erœd elleni támadással kezdœdött. A börtönben akkor csak heten raboskodtak. Az elfoglalt erœdöt földig rombolták. Sok franciának menekülnie kellett. A szomszédos országok (főleg Anglia, a Habsburg Birodalom és Poroszország) elhatározták, hogy fellépnek a forradalommal szemben. A franciák azonban megelőzték őket és hadat üzentek a Habsburgoknak. A nem kielégítően felkészített francia alakulatoknak kezdetben semmiféle esélyük nem volt. Néhány vereséget követően az osztrák és a porosz seregek már Párizst fenyegették. Franciaország minden részéből érkeztek önkéntesek Párizs védelmére. Fontos szerepet játszottak közöttük a Marseille-ből jött önkéntesek, akiknek a harci éneke, a Marseillaise lett a forradalom himnusza (a mai francia himnusz). Georges Jacques Danton ( ) a francia forradalom egyik vezetœje. Mérsékeltebb álláspontot képviselt. A radikális forradalmárok a jakobinusok vezére Robespierre, aki gyılölte Œt, keresztülvitte a kivégzését. A vesztœhelyen Danton állítólag ezt kiáltotta: Robespierre, a bitó vár téged Jössz utánam. Néhány hónappal késœbb szavai beteljesedtek és a hóhér Robespierreel is végzett. Az 1789-es év forradalom elœtti Párizsának hangulatát jellemzi a Rendi Gyılés tanácskozásáról készült festmény. A harmadik rend számára ez jelzés volt arra, hogy önálló útra lépjen. A francia katonák, akik hazájukat védték a külföldi seregek támadásaitól. A Marseillaise-t a forradalom dalát énekelve indultak a harcba. Ma ez a francia himnusz. 7

9 I. A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETà ÚTON Megfejtjük a forrásokat: Olvassátok el a szemelvényt! A polgári nevelés órákon szerzett ismeretek alapján értelmezzétek az egyes pontokat és fejtsétek ki, milyen jogokról és szabadságról van szó. A források üzenete: Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad; a társadalmi különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak. Minden politikai társulás célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése. E jogok: a szabadság, a tulajdon, a biztonság s az elnyomással szemben való ellenállás. Minden szuverenitás elve természeténél fogva a nemzetben lakozik; sem testület, sem egyén nem gyakorolhat hatalmat, ha (az) nem határozottan tőle ered. A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. A törvény a közakarat kifejezése; alkotásában minden polgárnak joga van személyesen vagy képviselői révén közreműködnie. A törvény mindenkire egyformán vonatkozik. A köztársaság Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (fr. Déclaration des droits de l homme et du citoyen) az emberi jogokról szóló nyilatkozat volt, amelyet az Alkotmányozó Nemzetgyılés fogadott el án. Az volt a célja, hogy deklarálja az ember már létezœ és elidegeníthetetlen jogait és ezzel pontosabban kijelölni azokat a határokat, amelyeket az állam semmilyen esetben sem léphet át. A forradalom vezérei azonban az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát gyakran megsértették politikai döntéseikkel. A helyzet egyre feszültebb lett Franciaországban A köztársasági gondolat hívei kerültek előtérbe. A király, XVI. Lajos életét féltve családjával szökni próbált Franciaországból. Az uralkodót azonban menekülés közben elfogták és kivégezték guillotine-nal lefejezték. Feleségét, Mária Terézia Habsburg uralkodónő lányát, Mária Antoinette-t szintén kivégezték. Franciaország 1792-ben köztársaság lett. Új választásokat tartottak, az újonnan megválasztott parlament felvette a Konvent nevet és a kezében egyesítette a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalmat. A francia hadsereg számos súlyos vereséget szenvedett, ismét rosszabbodott a lakosság gazdasági helyzete, amit a jakobinusok vezette baloldal hívei használtak ki és kormányra kerültek. A jakobinus terror A köztársaságpárti (republikánus) jakobinusok Maximilien Robespierre vezetésével egy időre konszolidálták a helyzetet. Bevezették az általános hadkötelezettséget. Elfogadtak egy alkotmányt, amely Jean Jaques Rosseau gondolatain alapult; ez papíron minden alapvető jogot és szabadságot biztosított a polgároknak. A valóságban azonban ez az alkotmány sohasem lépett hatályba, mert a hatalmat a Közjóléti Bizottság és a Forradalmi Törvényszék vette át és diktatúrát vezetett be Franciaországban. Elkezdődött a forradalmi rémuralom, mindennapossá vált az ellenségnek kikiáltott polgárok meggyilkolása, még a gyermekeket sem kímélték. Ennek az időszaknak csak Robespierre és híveinek letartóztatása és kivégzése vetett véget júliusában. Beigazolódott az egyik később kivégzett képviselő kijelentése, hogy a forradalom felfalja gyermekeit. A francia forradalom a katolikus egyház ellen fordult. Kezdetben uralma alá akarta vonni, végül a jakobinusok vezetésével elhatározta a teljes megsemmisítését. A jakobinusok a kereszténységet a Legfelső Lény kultuszával váltották fel. Bevezettek egy új naptárt is, amely a köztársaság kikiáltásával kezdődött. Magyar jakobinusok Maximilien Robespierre ( ) a francia forradalom vezetœ személyisége, a jakobinusok vezére. Hírhedt volt hajthatatlanságáról az általa helyesnek vélt célok megvalósításában. Mindenki csak megvesztegethetetlen -ként emlegette. à volt a nagy forradalmi terror elindítója, amelynek több tízezer francia esett áldozatául. Végül Œ is a guillotine alatt végezte. A franciaországi forradalom gondolataival a környező országokban és a Habsburg birodalomban is sokan rokonszenveztek, a történelmi Magyarországot is beleértve. II. Ferenc császár azonban szigorú rendőrségi megfigyelést vezetett be, üldözte és keményen megbüntette a radikálisan gondolkodó értelmiségieket. Ezért titokban szervezkedtek. A legjelentősebb csoportot a magyar jakobinusok alkották. Gyökeres demokratikus változásokra törekedtek. Terveik között szerepelt a történelmi Magyarország nemzeti elven alapuló föderatív köztársasággá történő 8

10 I. A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETÃ ÚTON A korabeli illusztráció a magyar jakobinusok kivégzését ábrázolja Budán. átalakítása. Szlovákia mint Slavonica Tartomány önálló közigazgatási egységet alkotott volna. Az emberek közötti egyenlőséget úgy szerették volna elérni, hogy egyenjogúsították volna a közrendűeket és a nemeseket ben a mozgalmat leleplezték, a főszervezőket kivégezték, a többieket sok évnyi börtönbüntetésre ítélték. A magyar jakobinusok vezére Martinovics Ignác József ( ) volt. A lembergi (Lvov) egyetem oktatójaként ismerkedett meg a felvilágosult filozófusok mıveivel. A direktóriumtól Napóleonig ( ) Robespierre és híveinek kivégzését követően nagy változások álltak be Franciaországban. Ismét új alkotmányt dolgoztak ki. Megváltozott a Nemzet Gyűlés is, amely ettől kezdve két kamarából állt (az 500-ak Tanácsa és az Öregek Tanácsa 250 képviselő). A köztársaság élén 5 tagú Direktórium állt. A Vendée-i felkelœk zászlaja jelképezi azokat az értékeket, amelyeket a felkelœk meg akartak védeni (monarchia a királyi liliomok a zászló kék színı sarki mezœiben a kereszt és Jézus szíve, a béke és a nyugalmas munka utáni vágy a zöld lombkoszorú). Az emberek nem mindenütt üdvözölték örömmel az új forradalmi rendet és nem akartak változtatni az életmódjukon. Vendée megye lakói fellázadtak a francia forradalom ellen és elhatározták, hogy védekezni fognak a terror ellen. Sokáig ellenálltak a forradalmi csapatoknak, végül azonban vereséget szenvedtek. 9

11 I. A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETÃ ÚTON Kislexikon: Rendi Gyűlés valamennyi francia tartomány rendjeinek legfelsőbb gyűlése Alkotmányozó Nemzetgyűlés parlament Alkotmányos monarchia parlamentáris királyság, a király a parlamenttel együtt uralkodik Direktórium átmeneti kormánybizottság guillotine (gijotin) nyaktiló, lefejezésre használt kivégző berendezés, amelyet feltalálójáról neveztek el jakobinusok radikális forradalmárok, akik a párizsi Szent Jakab- -templomban gyülekeztek. polgár egy állam teljes jogú képviselője meghatározott jogokkal és kötelességekkel. Az ókori államokban a felnőtt szabad férfi lehetett polgár, aki a polgárságát nemzetségi származása révén nyerhette el. A feudalizmusban a polgárságot a közrendű városlakók jelentették. Az amerikai szabadságharc és a francia forradalom az egyenlőséget vezette be. Minden felnőtt férfinak, később pedig a nőknek is megadta a polgár státusát. girondisták mérsékelt köztársaságpártiak, akiknek a vezetői Girond megyéből származtak. Szerették volna megakadályozni a király kivégzését és lecsillapítani a kedélyeket az országban. thermidoriánusok a francia forradalom legradikálisabb erői, akik 1794 júliusában megdöntötték Maximilien Robespierre rémuralmát (a francia forradalmi naptár szerint termidor hónapban). ÁLLAM- FORMA ALKOTMÁNYOS MONARCHIA király Alkotmányozó Nemzetgyűlés A francia állam átalakulásai KÖZTÁRSASÁG Girondisták Konvent Jakobinusok Közjóléti Bizottság és Forradalmi Törvényszék direktórium Termidorok Direktorok + Konvent KONZULSÁG három konzul első konzul Bonaparte Napóleon CSÁSZÁRSÁG császár I. Napóleon A franciák azonban elégedetlenek voltak a Direktórium uralmával és gyakran lázadoztak. A Direktórium nem riadt vissza a fegyverek alkalmazásától sem. Mindinkább a hadseregtől függött, amelyben egyre magasabbra emelkedett a fiatal Bonaparte Napóleon tábornok. A Direktórium megbízta Napóleont az 1799 novemberében kitört felkelés leverésével. Napóleon azonban államcsínyt hajtott végre, és egy háromtagú konzuli testület vette át a hatalmat az országban. Az első konzul Bonaparte Napóleon lett. Tudjátok-e, hogy: A forradalom alatt megváltozott Franciaország politikai tagolódása? Ún. départementek (megyék) jöttek létre, ezek élén az önkormányzatok választott képviselői álltak. A forradalom során államosították az egyházi javakat, amelyeket aztán a forradalom leggazdagabb hívei kaptak meg? Robespierre a forradalom számos vezetőjét kivégeztette, köztük Dantont is? Nem minden polgár vehetett részt a választásokon (vagyoni korlát a szükséges tulajdonnal nem rendelkező, közvetlen adót nem fizető polgárok és a nők nem szavazhattak)? A könnyılovasság a huszárok csatája a 18. és a 19. század fordulóján. A könnyılovasság az ellenség elleni meglepetésszerı támadásokra szolgált, a csatatér királya azonban a gyalogság és a tüzérség volt (Bonaparte Napóleon tüzértiszt volt). 10

12 I. A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETà ÚTON A francia királyi pár XVI. Lajos és Mária Antoinette. A mérsékelt forradalmárok kezdetben tolerálták a monarchiát, de többen osztották a radikálisok véleményét, akik a régi rend jelképének tekintették. A hóhér bemutatja a tömegnek XVI. Lajos király fejét Kérdések és feladatok. Gondolkozzunk. 1. Hogyan tagolódott a 18. század végén a francia társadalom? 2. Mi volt a Harmadik rend jelszava? 3. Az eseményekkel összefüggésben magyarázzátok meg az egyes szavak jelentését! 4. Soroljátok fel a francia forradalom kirobbanásához vezető okokat! Írjátok le a forradalom kitörését! 5. Kik voltak a magyar jakobinusok és milyen változásokat javasoltak? Sikerült megvalósítaniuk a céljaikat? 6. Állapítsátok meg, milyen változásokat hozott az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata! 7. Hasonlítsátok össze a Nemzetgyűlés és a Konvent politikai feladatait! MINIPROJEKT Dolgozzatok ki egy tervezetet Mária Antoinette francia királynőről! Különböző forrásokból gyűjtsetek érdekességeket a magánéletéről! Kulcsszavaim: szabadság egyenlőség testvériség Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata Alkotmányos monarchia köztársaság jakobinusok Direktórium A nyaktiló (fr. guillotine) a leggyakrabban használt kivégzœ eszköz a francia forradalom idején. A francia hóhérok nem gyœzték olyan gyorsan kivégezni áldozataikat, mint amilyen gyorsasággal a forradalmi bíróságok elítélték Œket. A névadója dr. Joseph Guillotin volt. Az elítéltek fejét egy ferde élı nehéz vasfejsze vágta le. A köztársaság radikális hívei dicsérték gyorsaságát és megbízhatóságát. 11

13 I. A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETà ÚTON 2. BONAPARTE NAPÓLEON ÉS A NAPÓLEONI HÁBORÚK Ismételjük át: Melyek voltak a legfontosabb politikai és nemzeti jogok, amelyeket a forradalom hozott Franciaországnak? Írjátok le Napóleon hatalomra kerülését! 1792 II. Ferenc a Habsburg Birodalom uralkodója lett 1804 Napóleont császárrá koronázzák 1805 az austerlizi/slavkov csata (a három császár csatája Slavkovnál) 1809 a napóleoni seregek Pozsonyt/Bratislava lövik 1812 Napóleon oroszországi hadjárata 1813 a lipcsei csata ( a népek csatája ) a bécsi kongresszus 1815 a Waterloo-i csata, Napóleon uralmának vége Napóleon szerencsés idœszaka Bonaparte Napóleon ( ) az emberiség történelmének egyik legnagyobb hadvezére és stratégája. Közel 15 évig tartó uralma során elhúzódó háborúkkal kimerítette Franciaországot és megtizedelte férfilakosságát. Számızetésben halt meg a brit Szent Ilona-szigetén. Nevét évek múlva is sokan keserıséggel és gyılölettel emlegették ben Bonaparte Napóleon teljhatalomra tett szert Franciaországban. Minden francia császárává kiáltotta ki magát és megkoronáztatta magát. Bár Napóleon felszámolta a köztársasági berendezkedést, számos forradalmi vívmányt megtartott. Kiadta a Code Civil elnevezésű polgári törvénykönyvet, amelyben rögzítette a törvény előtti jogegyenlőséget, a polgári szabadságjogokat, a vallásszabadságot, a magántulajdont, javított az állam pénzügyein. Támogatta a magánvállalkozást, tökéletesítette a közúthálózatot, de közben készült a nagy háborúra. Napóleon számos sikeres hadjáratot vezetett az osztrákok, a poroszok, az angolok és az oroszok ellen. Híressé vált az Austerlitz (ma: Slavkov) melletti ún. három császár csatája 1805-ben. Fokozatosan szinte egész Nyugat- és Közép- Európát uralma alá vonta. Egyik legnagyobb ellenfele Anglia volt, amelyet gazdaságilag is tönkre akart tenni. Kontinentális zárlatot rendelt el, azaz megtiltotta az angol áruk behozatalát a franciák által ellenőrzött területeken. Oroszország azonban továbbra is kereskedett Angliával, ezért Napóleon 1812-ben elhatározta Oroszország megtámadását. Korabeli karikatúra. Anglia és Franciaország a két nagyhatalom osztozik a világ felett. I. Napóleon császárnœvé koronázza elsœ feleségét, Jozefint. 12

14 I. A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETÃ ÚTON Mihail Illarionovics Kutuzov ( ). Orosz hadvezér, aki méltó ellenfele volt Napóleonnak. Tanácsait azonban II. Sándor cár figyelmen kívül hagyta, ezért Napóleon többször is legyœzte az orosz és a szövetséges osztrák sereget. Napóleon oroszországi hadjárata alatt Kutuzov defenzív harcmodorával kifárasztotta Napóleon csapatait, így aztán a katasztrofális orosz tél segítségével is az oroszok 1812-ben végül megverték Napóleont és hadseregét felmorzsolták. Európa a napóleoni háborúk idején A források üzenete: Részlet a Polgári Törvénykönyvből (Code civil), 1804) 213. cikkely: A feleség köteles engedelmeskedni a férjének cikkely: A feleség semmit nem ajándékozhat, nem adhat el, és nem is szerezhet (valamit), míg erre a férjétől engedélyt nem kap cikkely: A gyermek minden életkorban köteles tiszteletet és figyelmességet tanúsítani a szülei iránt. Az oroszországi hadjárat 1812 nyarán Napóleon egy hatalmas, közel fős hadsereg élén elindult Oroszország felé. Kezdetben Napóleon győztes csatákat vívott, de győzelmei sok katonájának az életébe kerültek. Napóleon Moszkvában kívánt áttelelni, a várost azonban az oroszok felgyújtották, ezzel Napóleon terve meghiúsult. A rettenetes orosz tél miatt Napóleonnak el kellett menekülnie Moszkvából. A hideg tél, a kozákok és a helyi lakosság támadásai következtében a francia hadseregnek mindössze katonája élte túl a hadjáratot. Az oroszok és a kegyetlen tél által megtizedelt francia hadsereg végül megsemmisült Oroszországban. Csak a sereg töredéke menekült meg, az is nyomorult állapotban lépte át Lengyelország határait és tért vissza Közép-Európába. Megfejtjük a forrásokat: Olvassatok el egy részletet a Code Civil törvénykönyvből! Magyarázzátok meg, hogyan értelmezi a törvénykönyv a férfi és a nő, illetve a szülők és gyermekek kapcsolatát. Mondjátok el véleményeteket az egyes cikkelyekről! Napóleon bukása A sikertelen oroszországi hadjárat véglegesen leszámolt Napóleon verhetetlenségének nimbuszával. A császárt fokozatosan cserben hagyták a szövetségesei (a poroszok, az osztrákok, a svédek), és a franciaellenes táborhoz csatlakoztak. Végül a népek csatájában Lipcsénél 1813-ban legyőzték Napóleont. Bár a franciák majdnem három napig ellenálltak a többszörös porosz, orosz és osztrák túlerőnek, az ütközet a franciák vereségével végződött. A szövetséges seregek behatoltak Franciaországba. Jelenet a napóleoni háborúból. A hesseniek Napóleon szövetségesei közé tartoztak. 13

15 I. A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETà ÚTON A Waterloo-i csata Napóleon 100-napos császárságának a végét jelentette. Napóleon csapatai nem tudták megtörni a Wellington tábornok vezette brit gyalogság ellenállását. Wellington a bulldogi taktika (belemarni és tartani) híveként a Napóleon fölött aratott gyœzelmét követœen a brit politikai színtéren is fontos szerephez jutott. Napóleon megadta magát és száműzetésbe vonult Elba szigetére. Franciaországban ismét a Bourbonok kerültek hatalomra, megújult a királyság. Az emberek azonban nem tudtak megbékélni az új hatalommal és az idegen megszállókkal. Napóleonnak sikerült megszöknie Elba szigetéről és hűséges csapatai élén elindult Párizs felé. Napóleon 100 napra megújította a császárságot, de júniusában végérvényesen vereséget szenvedett Waterloo-nál, a mai Belgium területén. Az angolok ezt követően Szent Ilona-szigetére internálták, ahol hat évvel később, 1821-ben meghalt. Klemens Lothar Metternich herceg ( ) külügyminiszter, késœbb osztrák kancellár, a Habsburg Birodalom jelentœs politikai személyisége. Az abszolutizmus, a szigorú rend híve volt. Nagy hatással volt a külpolitika irányára. Noha ki nem állhatta Napóleont, taktikai okokból azt tanácsolta uralkodójának, Ferenc császárnak, hogy lányát, Mária Lujzát adja nœül Napóleonhoz és legyen a szövetségese. Emellett még a következœ kijelentést is neki tulajdonítják: A diplomatának nem kell azt gondolnia, amit mond, de gondolnia kell arra, hogy mit mond. Megfejtjük a forrásokat: Olvassátok el a forrást. Hogyan reagált a francia hadsereg az angol bekerítésre? Hogyan végződött ez a háború? Mi lett Napóleon sorsa? A források üzenete: Amikor az angoloknak sikerült bekeríteniük Napóleon gárdájának egy részét, megadásra szólították fel a franciákat. Ekkor mondta a francia tábornok az elhíresült szavakat: A gárda meghal, de nem adja meg magát. De Napóleon seregének többsége, látva, hogyan szenvedett vereséget a hadsereg élcsapata, pánikba esett és hátrálni kezdett. A visszavonulás azonban csakhamar rendezetlen menekülésbe csapott át. A menekülési útvonalakat szekérroncsok, eldobált puskák, emberi tetemek és állati dögök borították. A katonák Charleroi felé futottak, Gennape városában azonban utolérték őket a híres porosz Halott huszárok egységei (a jelük egy koponya és két keresztbe fektetett csont volt), akik kegyelem nélkül legyilkolták a franciákat, a sebesülteket sem kímélték A Waterloo-i csata a napóleoni korszak végét jelentette. Carl von Clausewitz találóan jegyezte meg: Bonaparte utolsó erőit mozgósította arra, hogy megfordítsa az eseményeket, amikor már semmilyen fordulatra nem volt esély, az utolsó fillérig mindent kifizetett, majd koldusként szaladt el a harctérről és a birodalomból. A Waterloo-i csata (különbözœ források nyomán rövidítve és átdolgozva A. Z. Manfred: Napóleon. Gondolat, Bp. 1981, o.). A bécsi kongresszus és a Szent Szövetség Napóleon vereségét követően a győztesek (Anglia, Oroszország, Ausztria és Poroszország) elhatározták az európai viszonyok megváltoztatását. Az államfők Bécsben ültek össze tanácskozni, ahol tárgyalni kezdtek az új európai elrendezésről. Ezt az összejövetelt Bécsi kongresszusnak nevezik. Amikor Napóleon ismét hatalomra került, a tárgyalásokat átmenetileg berekesztették. A tanácskozás nyomott légkörben zajlott. Az egyezmények lassan és nehezen születtek, végül azonban a nagyhatalmak mindenben megállapodtak. A tárgyalások során fontos szerepet játszott egy osztrák politikus: Metternich herceg. 14

16 I. A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETà ÚTON Miről állapodtak meg június 9-én a bécsi kongresszuson: politikai változások Európa térképén Franciaország 1789 előtti határainak visszaállítása, a győzteseknek fizetendő francia jóvátétel mértéke. A Német-Római Birodalmat felváltotta a Német Szövetség, ahol a befolyásért Poroszország és Ausztria vetélkedett. Oroszország megerősítette pozícióját. Birtokba vette a Varsói Nagyhercegséget, amelyet Napóleon hozott létre (Lengyelország az 1772-es, 1793-as és 1795-ös felosztások miatt megszűnt önálló államként létezni), ebből a Lengyel Királyságot alakította ki, amellyel perszonálunióba lépett. Nagy-Britannia számos stratégiai fontosságú francia támaszpontot kapott az Atlanti-óceánban és a Földközi-tengerben. A bécsi kongresszuson új nagyhatalmi szervezet is létrejött: a Szent Szövetség. Tagjai megállapodtak, hogy közös találkozókat és tanácskozásokat fognak tartani. Elsőrendű céljuk az volt, hogy közösen felügyeljenek a rendre és a békére Európában. Nemcsak a monarchiába vetett hit és a keresztény elvek kötötték össze őket, hanem a forradalmak, az erősödő nemzeti mozgalmak és a liberalizmus elleni harc is. II. Ferenc ( ) Habsburg uralkodó. II. Ferencként lépett a trónra, mint a Német- -Római Birodalom császára ( ). A francia császárság létrejötte és a napóleoni háborúk következtében 1804-tŒl mint I. Ferenc osztrák császár uralkodott. A napóleoni háborúkban résztvevœ államok jelképei Osztrák zászló Kráľovstvo Angol zászló Európa térképe a bécsi kongresszus után Napóleon és a mai Szlovákia A nagy francia forradalom idején lépett a Habsburg Birodalom trónjára II. Ferenc. Igen gyorsan véget vetett elődei felvilágosult reformjainak. A forradalomtól tartva alattvalóit szigorú rendőri megfigyelés alá helyezte. Franciaország növekvő hatalma és Napóleon terjeszkedő politikája meggyengítette a Habsburg Birodalom helyzetét és megingatta Európa biztonságát. II. Ferenc az orosz cárral, az angol királlyal és más európai uralkodókkal együtt néhány katonai koalíciót hozott létre, hogy meggyengítse az egyre sikeresebb francia hadvezér és császár hatalmát. A háborús konfliktusokra közvetlenül a Habsburg Birodalom területén is sor került. A legismertebb ütközet az austerlitzi/slavkov csata, amelyet a három császár csatájának is neveznek december 2-án a morvaországi Slavkov falu közelében a francia sereg nehézség nélkül diadalmaskodott az orosz cár és az osztrák császár túlerőben lévő egyesült hadserege felett. A súlyos vereséget követően a Habsburg Birodalom és Franciaország Pozsonyban/Bratislava aláírta a békét, amely eredményeként a monarchia jelentős területeket vesztett. Porosz zászló Francia zászló A cári Oroszország zászlaja 15

17 I. A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETÃ ÚTON I. Napóleon és Ferenc császár találkozása az austerlitzi/slavkov csata után. Az 1805-ben lezajlott austerlitzi/slavkov csata Napóleon legendás gyœzelmét hozta. A békés időszak a két ország között nem tartott sokáig. Nem egészen négy év múlva a Habsburg Birodalom ismét háborúba keveredett Napóleonnal ben a francia seregek megközelítették Pozsonyt/Bratislava és a Duna déli partjáról néhány napig lőtték. Rommá lett a Dévény vára/hrad Devín is, amelyet a franciák a levegőbe röpítettek. Napóleon fokozatosan egész Európa ura lett és Nagy Hadseregéről kialakult az a hiedelem, hogy legyőzhetetlen. Ferenc császár Napóleon szövetségese? A napóleoni csapatok Pozsonyt/Bratislava ágyúzzák 1809-ben. Pozsonynak/Bratislava akkoriban mintegy lakosa volt. Megfejtjük a forrásokat: Hogyan szólt Napóleon a katonáihoz? Mik a tervei? Hogyan látja Napóleont az orosz cár az austerlitzi ütközet után? A számos vereség hatására II. Ferenc először vette fontolóra azt a lehetőséget, hogy szövetséget köt Napóleonnal. Ezt a változást Napóleon császárnak az a meglepő ajánlata okozta, hogy feleségül venné II. Ferenc lányát, Mária Lujza osztrák hercegnőt. Ez azonban ingatag szövetség volt. A régi európai hatalmak uralkodói csak arra a pillanatra vártak, amikor a francia seregek nehéz helyzetbe kerülnek. Ez a pillanat 1812-ben jött el, amikor Napóleon elszenvedte első komoly hadi kudarcát Oroszországban. Ferenc császár egy újabb koalícióba lépett Napóleon ellen és szövetségeseivel legyőzte vejét a lipcsei csatában, majd végérvényesen a Waterloo-i ütközetben 1815-ben. A Habsburg Birodalom, Anglia és Oroszország megerősítette pozícióját Európában. A források üzenete: A győztes austerlitzi/slavkov csatát követően 1805-ben I. Napóleon ezeket mondta katonáinak: Katonák! Elégedett vagyok veletek. Az austerlitzi napon teljesítették azt, amit rendíthetetlen bátorságotoktól vártam. Katonák! Amint elérjük mindazt, amire szükségünk lesz hazánk boldogulásának és jólétének biztosítására, visszavezetlek benneteket Franciaországba. Ott én leszek a ti atyai gondoskodótok. Népem örömmel üdvözöl majd benneteket, és elég lesz csak annyit mondanotok: Austerlitznél harcoltam, és ők azt válaszolják: Ez egy hős! Az orosz cár az austerlitzi/slavkov csata után ezt üzente Napóleonnak: Mondja meg az urának, hogy távozom. Mondja meg neki, hogy csodát művelt, hogy a csata megnövelte a csodálatomat iránta; olyan férfi, aki az égiek kegyeltje, és az én hadseregemnek száz évig is eltart, amíg egyenrangú lesz az övével. 16

18 I. A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETà ÚTON Napóleon és Mária Lujza esküvœi menete Franciaországban 1810-ben. Tudjátok-e, hogy: Napóleon új művészeti stílust teremtett az empire-t (császári stílus)? A pontos geometriai formák jellemzik, és a klasszicizmusból indul ki. Elsősorban a lakáskultúrában és az öltözködésben jelentkezett. Az austerlitzi/slavkov csata napra pontosan egy évvel azt követően zajlott, hogy I. Napóleon Franciaország császárává koronáztatta magát (1804. december 2.)? A morvaországi Slavkov közelében és Ligetfalun/Petržalka minden évben eljátsszák a napóleoni csaták történelmi rekonstrukcióját? Kérdések és feladatok. Gondolkozzunk. 1. Soroljátok fel azokat a változásokat, amelyeket Napóleon polgári törvénykönyve, a Code Civil hozott! 2. Magyarázzátok el a kontinentális zárlat lényegét! 3. Állítsatok össze egy táblázatot a napóleoni háborúkról. Az 1805., az 1812., az és az évhez írjátok oda az ütközet helyét és eredményét! 4. Állapítsátok meg, miként kapcsolhatók össze a következő szigetek Korzika, Elba, Szent Ilona Napóleon életével! 5. Írjátok le Napóleon oroszországi hadjáratát! Mondjátok el, milyen stratégiát választottak az oroszok! 6. Soroljátok fel a bécsi kongresszus határozatait! Használjátok a térképet! 7. Jellemezzétek a Szent Szövetséget! 8. Magyarázzátok meg Napóleon és Ferenc császár kapcsolatát! 9. Gondolkodjatok el Napóleon kijelentéséről: Nem azoktól kell félni, akiknek más a véleményük, hanem azoktól, akiknek ugyan más a véleményük, de túl gyávák ahhoz, hogy ezt kimondják. MINIPROJEKT Készítsetek tervezetet Bonaparte Napóleonról. Elsősorban a magánéletére és tetteire összpontosítsatok. Vázoljátok fel, hogy milyen hatással volt a franciaországi társadalmi és kulturális életre, hogyan viszonyult a pápához, a Habsburgokhoz, a művészetekhez Kulcsszavaim: napóleoni háborúk, 100-napos császárság, bécsi kongresszus, Szent Szövetség Olvassátok el: HRADSKÝ, Juraj: Napoleon a Bratislava 1805, Bratislava: PT TARLE: Napóleon, Gondolat, Bp. 1961, o. Sir Arthur Conan Doyle angol író, a híres Sherlock Holms alakjának megteremtœje e- gyebek mellett megírta a Gerard dandártábornok és a Gerard dandártábornok hœstettei címı könyvét is, amelyben leírja egy egyszerı és nem túlságosan eszes, de bátor és hı, I. Napóleon császárt szeretœ francia katona kalandjait. A könyv sok hívet szerzett magának az egész világon. Olvassátok el a könyvet és beszéljetek róla osztálytársaitoknak. Kislexikon: szövetség aliancia, szövetségi szerződés internálni kijelölni a tartózkodás helyét liberalizmus politikai irányzat, amely a politika és a gazdaság szabadságát, a toleranciát, az állam hatalmi befolyásának korlátozását, a magántulajdont hangsúlyozza konzervativizmus a hagyományos értékeken alapuló politikai és gazdasági mozgalom jóvátétel reparáció, a háborús károk megtérítése, ezt a legyőzött országnak kell fizetnie 17

19 I. A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETà ÚTON 3. A CÁRI OROSZORSZÁG 1825 a dekabristák felkelése a krími háború Oroszország hatalmi terjeszkedése A 18. század végén Oroszország Nagy Katalin cárnő vezetésével jelentősen megerősödött. Mindezt az orosz területszerzések is igazolják, amelyekre az oroszok Lengyelország felosztása során tettek szert. Oroszország jelentősége tovább nőtt I. Sándor cár uralkodása alatt, aki a napóleoni háborúk idején ült a trónon. Az oroszok (elsősorban Szuvorov és Kutuzov tábornok) több súlyos vereséget mértek a franciákra és jelentős mértékben hozzájárultak a francia katonai hatalom megtöréséhez. Másrészt az orosz gazdaság nem volt a kellő szinten és Európa után kullogott. A gazdasági gondok negatívan hatottak az orosz társadalom fejlődésére és ezek az okok a későbbi stagnáláshoz vezettek. I. Miklós cár és kora Az orosz dekabristák felkeltek az országukat uraló abszolutizmus ellen, de nem volt elegendœ erejük és támogatásuk ahhoz, hogy eszméiket megvalósítsák. Így az abszolutizmus fennmaradt Oroszországban. I. Miklós orosz cár 1825-ben léptett trónra. A forradalom és a liberalizmus ellensége volt. Leverte a dekabristák felkelését és a lengyelországi ( ) és a magyar forradalmat is (1849, Világos). Európa csend- Œrének is csúfolták Œt. Szerette volna megerœsíteni Oroszország hatalmi helyzetét. Fáradhatatlan harcosa volt a törökök által elnyomott szlávok felszabadításának. Amikor I. Sándor 1825-ben elhunyt, a fiatal orosz tisztek egy csoportja, akik csodálták a francia forradalmat és Európát, államcsínyt szerveztek, amelyet a történelemkönyvek dekabrista felkelésként jegyeznek. Az új cár, I. Miklós leverte a felkelést és a legfőbb bűnösöket halálra vagy szibériai száműzetésre ítélték. I. Miklós nagy ellensége volt a forradalomnak és a liberalizmusnak. A forradalom Oroszország küszöbén áll, de esküszöm, hogy amíg élek, ide be nem teszi a lábát. Ehhez az esküjéhez a haláláig hű maradt ban leverte a lengyelek felkelését és az oroszok ellen lázadozó lengyelektől, akik addig perszonálunióban éltek az oroszokkal, minden jogot és privilégiumot megvont és a Varsói Nagyhercegségből közönséges kormányzóságot hozott létre. Az 1848/1849-es forradalmi években az ifjú I. Ferenc József Habsburg uralkodónak is segítséget nyújtott a Habsburg Birodalomban kitört forradalom leverésére. Az orosz túlerő legyőzte a magyar honvédsereget, amely augusztus 13-án Világosnál letette a fegyvert. Az orosz cár ezzel megmentette a Habsburgok koronáját. A krími háború I. Miklós cár uralkodásának utolsó évei a krími háború ( ) jegyében teltek. A cár a törökök ellen indított háborút, akik akkoriban az egész Balkánt birtokolták. A törököket azonban az angolok támogatták, akik közömbösek voltak a keresztények szenvedései iránt és csak a saját hatalmi céljaikat követték: megerősíteni befolyásukat a térségben. Az angolok vezetésével egy széles körű európai koalíció indított háborút Oroszország ellen. A szövetségesek a Krím-félszigeten szálltak partra. A korszerűen felfegyverzett szövetséges csapatok legyőzték az oroszokat, annak ellenére, hogy szívósan ellenálltak. Oroszország ráfizetett műszaki és gazdasági elmaradottságára rosszabb felszerelés, utánpótlási nehézségek, pénztelenség. Oroszország és az orosz reformkísérletek Miklós cár nem érte meg a háború végét. Oroszország számára hátrányos békét már utóda, II. Sándor ( ) volt kénytelen megkötni Párizsban. Közben azonban tudatosította a krími háborúban elszenvedett vereség okait. Arra törekedett, hogy javítsa Oroszország gazdasági helyzetét és modernizálja birodalmát. 18

20 I. A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETà ÚTON Az orosz csapatok, noha hœsiesen ellenálltak a bekerített Szevasztopolban, végül kapitulálni kényszerültek. A krími háborúban Oroszország szembe került Franciaországgal, Nagy-Britanniával, a Szárd Királysággal és az Oszmán Birodalommal. Ezt a háborút tekintik a történelem elsœ modern háborújának. A háború végeztével Oroszország egy idœre visszafogta külpolitikai aktivitását ban felszámolta a jobbágyságot és reformokat hajtott végre az oktatásügyben, a hadseregben és az igazságszolgáltatásban. II. Sándor reformjainak köszönhetően Oroszország jelentősen megerősödött. Ugyanakkor számos belső problémával és főleg az erősödő baloldali forradalmi mozgalommal küzdött, amely gyengítette a helyzetét. Kérdések és feladatok. Gondolkozzunk. 1. Jellemezzétek Oroszország helyzetét a 18. század végén. 2. Magyarázzátok meg Miklós cár következő kijelentését: A forradalom Oroszország küszöbén áll, de esküszöm, hogy amíg élek, ide be nem teszi a lábát. 3. Kik voltak a dekabristák? Mi volt a céljuk és mi történt velük? 4. Jellemezzétek Oroszország szerepét a Habsburg Birodalomban kitört 1848/49- es forradalomban és szabadságharcban! 5. Vázlatosan rajzoljátok le a krími háborúban szembenálló feleket! Segítségül használjátok a történelmi atlaszt! Hogyan végződött a háború Oroszország szempontjából? 6. Keressétek meg a történelmi térképen Szevasztopol várost és a Krím-félszigetet! 7. Szerintetek milyen okok késztették II. Sándor cárt Oroszország modernizálására? 8. Soroljátok fel azokat a területeket, ahol reformokra került sor! Emlékeztek azokra az uralkodókra, akik hasonló reformokat hajtottak végre nálunk? A krími háború egyik résztvevœje volt az ismert orosz író, Lev Nyikolájevics Tolsztoj is. Kislexikon: jobbágyság az alattvalók földhöz kötöttsége, a jobbágy és a földbirtokos közötti viszony perszonálunió két vagy több önálló állam szövetsége egy közös uralkodó alatt stagnálás megtorpanás, leállás Kulcsszavaim: dekabristák krími háború Oroszország modernizálása A Romanov cári nemzetség címere. A Romanovok között uralkodtak Oroszországban. 19

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

j) h) a trafalgári győző i) II. Rákóczi Ferenc nevelőapja 1.2. Hogy hívták a megfejtésben szereplő személyt?

j) h) a trafalgári győző i) II. Rákóczi Ferenc nevelőapja 1.2. Hogy hívták a megfejtésben szereplő személyt? Neved: Felkészítő tanárod... 7 Iskolád: Elért pontszámod:... / 80 pont 1.1. Fejtsd meg a személynevekből álló rejtvényt! a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) jakobinus vezér b) a népfelség elvének megfogalmazója

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK Hazánk a Habsburg Birodalomban Kinek a nevéhez köthető a Pragmatica Sanctio? III. Károly. Mettől-meddig uralkodott? 1711-1740. Mit tett lehetővé a Pragmatica Sanctio elfogadása? A

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása PRÓBAÉRTTSÉGI 2004.május TÖRTÉNLM MLT SZINT Írásbeli feladatsor megoldása Általános szaktanári útmutató a történelem írásbeli vizsgafeladatok javításához A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Kováts Mihály Emléknapok. Történelmi tanulmányi verseny. 7. évfolyam

Kováts Mihály Emléknapok. Történelmi tanulmányi verseny. 7. évfolyam Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 7. évfolyam 2005 1. Hol volt 1774-ben az I. Kontinentális kongresszus? A. Washington C. Philadelphia B. Boston D. New York 2. Mikor halt hısi halált

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont)

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont) KTV I. forduló Az I. világháború eseményei, csatái A csapat neve... A csapat tagjai:......... A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre!

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

Történelem 7-8. osztály

Történelem 7-8. osztály OM 037757 NÉV: VII. Tollforgató 2015.03.28. Monorierdei Fekete István Általános Iskola : 2213 Monorierdő, Szabadság út 43. : 06 29 / 419-113 : feketeiskola.monorierdo@fekete-merdo.sulinet.hu : http://www.fekete-merdo.sulinet.hu

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 5. ročník, školský rok 2012/13 Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák 11 évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37 Óraszám A tanítás anyaga 1 óra Év eleji ismétlés Fejlesztési cél, kompetenciák Az éves tananyag rövid (problémaközpontú) bemutatása, az érdeklődés

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM I. (iskolai) forduló 2012. február 9. Intézmény neve (bélyegző) Versenyző Pontszám Neve Megye Elérhető Elért 60 Felkészítő tanár

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno VISSZHANGJA Az európai forradalmak sorozata 1848-ban már január 12-én, a szicíliai Palermóban

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Történelem III. képességfejlesztő munkafüzet. Megoldások

Történelem III. képességfejlesztő munkafüzet. Megoldások Forrásközpontú történelem Kaposi József Száray Miklós Történelem III. képességfejlesztő munkafüzet Megoldások Nemzeti Tankönyvkiadó 2 I. A FELVILÁGOSODÁS ÉS A FORRADALMAK KORA (1714 1849) 1. SZELLEMI FORRADALOM

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

tüzérség, tankok, rádióval irányított bombák, harci repülőgépek, harci gázok, ismétlő puskák, tengeralattjárók

tüzérség, tankok, rádióval irányított bombák, harci repülőgépek, harci gázok, ismétlő puskák, tengeralattjárók Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 6. ročník, školský rok 2013/14 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE 1. 1848 szeptember: a szeptemberi fordulat Kettős fordulat: külön-külön leverik az európai forradalmakat a magyar forradalom átfordul szabadságharcba 2. Az udvar első támadása

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

Salát Gergely PPKE BTK 2012 A KÍNAI ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOZÁS RÖVID TÖRTÉNETE

Salát Gergely PPKE BTK 2012 A KÍNAI ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOZÁS RÖVID TÖRTÉNETE Salát Gergely PPKE BTK 2012 A KÍNAI ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOZÁS RÖVID TÖRTÉNETE Hagyomány: a császári hatalom Elvileg korlátlan ( égi megbízatás ) minden ember nincsenek vele szemben jogok az egész világ

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 8. ročník, školský rok 2015/16 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) *

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) * ARCHÍVUM Bárdi Nándor Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére (A magyar elképzelések 1918 1940) * E dolgozat értelmezésében az erdélyi kérdés kifejezés három nagyobb problémakört fed le: 1. Erdély

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben