Fogalomtár Akadálymentesítés: Akadálymentesség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogalomtár Akadálymentesítés: Akadálymentesség"

Átírás

1 Fogalomtár Akadálymentesítés: a fizikai, érzékszervi és értelmi fogyatékkal élık számára olyan környezet kialakítása, mely megkönnyíti a közlekedést, a tájékozódást és általában minden olyan tevékenység elvégzését, amelyben az érintett személyek fogyatékosságuk miatt akadályoztatva vannak. Megkülönböztetünk fizikai (az épített környezetre vonatkozó), illetve infokommunikációs (az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó) akadálymentesítést. Akadálymentesség (accessibility): a társadalmi esélyegyenlıség egyik kulcsfogalma, egyenlı hozzáférést biztosít a szolgáltatásokhoz, lehetıvé teszi a szociális kapcsolatokat, a mozgásában és kommunikációjában akadályozott embereknek. Épület esetében pl. azt jelenti, hogy az mindenki számára akadálymentesen megközelíthetı, bejárható és vészhelyzetben biztonsággal elhagyható legyen. Jelenti ugyanakkor azt is, hogy az ilyen épületben a tárgyak, berendezések és szolgáltatások mindenki számára egyformán használhatóak legyenek. Akár épület, akár számítógép, akár tájékoztató tábla, azaz bármilyen információt közlı eszköz esetében azt is jelenti, hogy a szolgáltatott információ mindenki számára érzékelhetı (észlelhetı) és érthetı legyen, tehát az információnak látható, hallható és tapintható formában is meg kell jelennie. A közérdekő információk legyenek tömörek, könnyen felismerhetık és értelmezhetık, továbbá egyszerő eljárással lehessen azokat a felhasználóhoz eljuttatni. Az egyetemes tervezés alapján az akadálymentesítés helyett az akadályok megelızésére, a prevencióra kell helyezni a hangsúlyt. Akkreditáció: minıséghitelesítés Akkreditációs kötelezettség megváltozott munkaképességő személyeket foglalkoztató munkáltatók részére: 1 Az akkreditációs kötelezettség elsıdleges célja a rehabilitációs foglalkoztatásban érintett munkavállalók védelme érdekében a foglalkozási rehabilitációs tevékenység szabályainak, valamint azoknak a személyi és tárgyi feltételeknek, magatartási szabályoknak a meghatározása, amelyeket az állam elvár a munkavégzéshez nyújtott támogatás fejében. Az akkreditációs eljárás alapján kiadott alaptanúsítvány igazolja, hogy a munkáltató a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatására irányadó alapvetı akkreditációs követelményeknek megfelel (akkreditált foglalkoztató); rehabilitációs tanúsítvány a munkáltatót rehabilitációs foglalkoztatónak nyilvánítja; kiemelt tanúsítvány a munkáltatót védett foglalkoztatónak minısíti; feltételes tanúsítvány a kiemelt tanúsítvány megszerzésére való felkészülést segíti elı július 1-jétıl rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatást, és a költségkompenzációs támogatásokat csak az a munkáltató vehet igénybe, aki rendelkezik akkreditációs tanúsítvánnyal /2005 (IX.2.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenırzésének szabályairól 1

2 Akkreditált munkáltató: a megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának szabályairól szóló külön jogszabály szerint lefolytatott akkreditációs eljárás alapján kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal (azaz alap vagy rehabilitációs, illetve kiemelt vagy feltételes tanúsítvánnyal) rendelkezı munkáltató 2. Alapvetı Jogok Chartája : az Európai Unió állampolgárainak alapvetı jogait összefoglaló dokumentum 3. A 21. cikk tiltja a fogyatékosság miatti hátrányos megkülönböztetést, valamint a 26. cikk, amely lépéseket javasol a Közösség számára a fogyatékossággal élı emberek valódi integrálódását támogató és elısegítı intézkedések meghozatalára. Autizmus: a szociális, kommunikációs, és a rugalmas gondolkodáshoz és alkalmazkodáshoz szükséges kognitív képességek sérülése, általában egyfajta súlyos fogyatékosság. Beszédfogyatékosság: kommunikációs zavar, a beszéd- és nyelvi fejlıdés lassan, vagy nem indul meg, esetleg kórosan késik. Sérülés eredményeként is bekövetkezhet. Megjelenési formái: beszédfejlıdési elmaradások (megkésett beszédfejlıdés, akadályozott beszédfejlıdés, diszfázia), artikulációs zavarok (pöszeség, rinolália, rinofónia), beszédritmus-zavar (hadarás, dadogás), centrális zavar (dizartia, afázia), parciális teljesítményzavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), hangképzési zavar (diszfónia). Cochleáris implantáció: hallássérülteknél alkalmazott mőtéti eljárás, mely megfelelı gyógypedagógiai fejlesztéssel kiegészítve a süket személyeket nagyothallóvá teszi. Cselekvıképesség: a szerzıdési és jognyilatkozattételi képességet meghatározó polgári jogi fogalom. A cselekvıképes személyek saját maguk köthetnek szerzıdést vagy tehetnek jognyilatkozatot. A cselekvıképesség lehet korlátozott vagy kizárt (cselekvıképtelenség). A cselekvıképtelen személyek szerzıdést nem köthetnek, lényeges jogaikat önállóan nem gyakorolhatják 4. Az ENSZ Közgyőlése december 13-án elfogadta a Fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló Egyezmény és a hozzá kapcsolódó Fakultatív Jegyzıkönyvet, melyet a Magyar Köztársaság Országgyőlése június 25-én ratifikált a évi XCII. törvény elfogadásával. A részes államok elismerik, hogy a fogyatékossággal élı személyeket az élet minden területén másokkal azonos alapon megilleti a jog-, illetıleg cselekvıképesség (12. cikk 2. pont). A Magyar Köztársaság Kormánya június 5-én az Országgyőlés elé terjesztette a T/5949. számú, a Polgári törvénykönyvrıl szóló törvényjavaslatot, mely szakít a hatályos Ptk. gondnokságra, cselekvıképességre vonatkozó szabályozásával. A javaslat már nemcsak a Cselekvıképtelen Nagykorúak Jogi Védelmérıl szóló Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R (99) 4-es ajánlását és a évi XV. törvény (mely újrafogalmazta a Ptk. vonatkozó szakaszait) rendelkezéseit veszi alapul, hanem az ENSZ Egyezményt is. Az Egyezmény 12. cikke nem említi a gondnokság intézményét, hanem tudatosan a cselekvıképesség gyakorlására vonatkozó intézkedések megfogalmazással él /2005 (IX.2.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenırzésének szabályairól 3 Az Európai Unió Alapvetı Jogok Chartája = Charter of fundamental rights of the European Union (2000/C 364/01 4 Polgári Törvénykönyvrıl évi IV. törvény 2

3 Diszkrimináció: minden olyan megkülönböztetés, kizárás vagy kedvezményezés, amely megszünteti vagy rontja az esélyegyenlıséget, illetve sérti a bánásmód egyenlıségének elvét. Formái: közvetlen és közvetett diszkrimináció. Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minısül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt helyzete, tulajdonsága vagy jellemzıje miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben levı személyhez vagy csoporthoz képest kedvezıtlenebb bánásmódban. Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minısül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minısülı, látszólag az egyenlı bánásmód követelményének megfelelı rendelkezés, amely egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévı személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz. Lehetséges okai: életkor, nem, családi állapot, egészségi állapot, fogyatékosság, nemzeti, vallási, etnikai hovatartozás bırszín, szexuális preferenciák, társadalmi származás, vagyoni helyzet stb. A foglalkoztatás szempontjából az egyenlı bánásmód követelményének sérelmét jelenti, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, különösen a munkához való hozzájutásban; foglalkoztatási jogviszony létesítésében és megszüntetésében; képzéssel kapcsolatban; munkafeltételek megállapításában és biztosításában; munkabér és juttatások megállapításában, elımenetellel kapcsolatban stb. Elınyben részesítés: nem jelenti az egyenlı bánásmód követelményének megsértését az a rendelkezés (elınyben részesítés), amely egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésen alapuló esélyegyenlıtlenségének felszámolására irányul. A foglalkoztatás szempontjából: kvótarendszer (tartósan akadályozott emberek kötelezı foglalkoztatása), egyenlı feltételek fennállása esetén elınyben részesítés a mérlegelési döntések során, képzések, tréningek formájában történı segítségnyújtás..a nemek egyenlısége szempontjából: pozitív diszkrimináció helyett támogató fellépésnek, vagy pozitív akciónak nevezik azokat a puha módszereket, amelyekkel a nıket a férfiak által dominált munkakörökbe irányítják (pl. felvilágosítással, pályaválasztási tanácsadással, vagy nıi kvótákkal a vezetıi munkakörök betöltésénél.) A fellépés kemény formájára is akadnak példák a nemzetközi gyakorlatban. Ilyen, ha azt részesítik elınyben, aki alulreprezentáltan jelenik meg egy munkakörben (ebben az esetben a megkülönböztetett bánásmód érintheti a nıket, de a férfiakat is) 5. Egészségügyi szolgáltató: a külön jogszabály alapján egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet 6. Egészségbiztosítás: a társadalombiztosítás egyik alrendszere. Az egészség megırzéséhez, helyreállításához, javításához szükséges ellátásokat, valamint a foglalkoztatottak betegség miatt kiesı jövedelmét kötelezı biztosítási jogviszony alapján garantáló rendszer évi CXXV. Törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról évi LXXXIII. törvény a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól 3

4 Egészségkárosodás: WHO terminológia szerint a károsodás (impairment) az ember pszichológiai, fiziológiai szerkezetének, funkciójának rendellenessége, esetleg hiányossága. A rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV törvény szerint ~ az egész szervezetre vonatkoztatott, a szervezet felépítésében, funkcióiban betegség, sérülés vagy veleszületett rendellenesség következtében kialakult kedvezıtlen változás. Egészségi állapot: a szervezet morfológiai (anatómiai) alkotóelemeinek, s azok funkciójának az állapota, a szervezet mőködésének meghatározott szintje, mely az egyén közérzetét, képességeit, tevékenységét, társadalmi részvételét befolyásolja. Az egészségi állapot romlása: a szervezet mőködésének, mőködıképességének csökkenése, torzulása, mely belsı (endogén) vagy külsı (exogén) ok következtében jöhet létre. Kóros egészségi állapot: a szervezet mőködésének betegség, rendellenesség, sérülés miatt bekövetkezı, kedvezıtlen irányú változása. A kóros állapotot elıidézheti genetikai hajlam, öregedés, stressz, terhesség stb. is. Egészségkárosító kockázat: valamely munkakörnyezetbıl, munkavégzésbıl származó egészségkárosodás bekövetkezésének valószínősége. Egyenlı Bánásmód Hatóság: a hátrányos megkülönböztetéssel összefüggı gyakorlatok kivizsgálására és szankcionálására is jogosult hatóság. Tevékenységének célja az emberi méltóság védelme, a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem a jog eszközeivel. Az egyenlı bánásmód követelményének megsértése esetén a hatóság a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból hatósági eljárást folytat le, annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. Ennek során elrendelheti a jogsértı állapot megszüntetését, megtilthatja a jogsértı magatartás további folytatását, nyilvánosságra hozhatja a jogsértést megállapító határozatát, valamint bírságot szabhat ki. Egyenlı bánásmód követelménye: a diszkrimináció tilalmának jogi megnevezése. Ezen elv szerint emberek vagy embercsoportok között nem lehet indokolatlanul különbséget tenni. A jogi szabályozás fı kérdése, hogy mi minısül indokolatlan különbségtételnek, hogy ki köteles megtartani az egyenlı bánásmód követelményét, illetve annak megsértése hogyan szankcionálható. Egyenlı esélyő hozzáférés: szolgáltatások esetében akkor valósul meg, ha azok a fogyatékos emberek számára akadálymentesek, kiszámíthatók, értelmezhetık és érzékelhetık, azaz, ha a fogyatékos emberek azokat az állapotuknak megfelelı önállósággal használhatják. Egyezmény a fogyatékossággal élı személyek jogairól (ENSZ): az Egyesült Nemzetek Közgyőlése által december 13-án elfogadott Egyezmény és a hozzá kapcsolódó Fakultatív Jegyzıkönyv átfogó és koherens módon győjti egybe a fogyatékos embereket érintı alapvetı jogokat. Magyarország a világon elsıként mindkét dokumentumot ratifikálta a évi XCII. törvénnyel. Elemi rehabilitáció: látássérültek számára az egészségügyi rehabilitációt követı, és a foglalkozási rehabilitációt megelızı rehabilitációs szolgáltatás, mely az önállóság visszaállításához szükséges elemi, azaz alapvetı készségek megtanítását és az új helyzethez való alkalmazkodás elısegítését biztosítja. Célja a látássérültek társadalmi integrációjának megvalósítása, új életminıség kialakítása; önrendelkezı, önálló életvitelre való alkalmassá tétele. 4

5 Esélyegyenlıségi Terv (ET): célja valamely szervezeten belül a munkavállalók és munkavállalók hátrányos helyzető csoportjai közötti esélyegyenlıség megteremtése vagy fejlesztése, jellemzıen humán erıforrás menedzsment eszközökkel. Az ET tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos helyzető munkavállalói csoportok, így különösen a nık, a negyven évnél idısebb munkavállalók, a roma emberek, a fogyatékos személyek, valamint a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelı munkavállalók, vagy tíz éven aluli gyermeket nevelı egyedülálló munkavállalók foglalkoztatási helyzetének - így különösen azok bérének, munkakörülményeinek, szakmai elımenetelének, képzésének, illetve a gyermekneveléssel és a szülıi szereppel kapcsolatos kedvezményeinek elemzését. Ezen kívül a munkáltatónak az esélyegyenlıség biztosítására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait és az azok eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a képzési, munkavédelmi, valamint a munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintı bármely programokat. Jogszabály kötelezi 7 ET készítésére azon költségvetési szerveket és többségében állami tulajdonú szervezeteket, amelyekben a munkavállalók száma az 50-et meghaladja. Értelmi akadályozottság/értelmi fogyatékosság: a hazai gyakorlatban az ~ fogalmához három kritérium köthetı: 55 alatti IQ, a korai életkorban, de legalább 18 éves kor alatt történı kialakulás, és a szociális alkalmazkodás oly mértékő akadályozottsága, amely az önálló életvitelt erıteljesen akadályozza. Foglalkozási betegség: a biztosított foglalkozásának a különös veszélye folytán keletkezı betegség. A munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült egészségkárosodás, amely a foglalkozással kapcsolatos, vagyis nagyobb részben a munkavégzés, a munkafolyamat során elıforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezıkre vezethetı vissza, illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételébıl következik. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat: olyan, elsısorban preventív szolgálatot jelent, amelynek feladata egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezık (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenırzése; másrészt javaslattétel ezek egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire; harmadrészt a munka adaptálása a munkavállalók képességeihez testi, szellemi és lelki egészségi állapotuknak megfelelıen; negyedrészt a munkavállalók egészségének ellenırzése munkájukkal kapcsolatban 8. A foglalkozás-egészségügy feladata, hogy: a) a munkahigiéne által feltárt adatok ismeretében elemezze az egyes munkakörnyezeti kóroki tényezık emberre kifejtett hatását, az ember válaszreakcióját, feltárja ez utóbbiakra jellemzı paramétereket; b) kidolgozza a foglalkozási megbetegedések korai felismerésére alkalmas eljárásokat; c) meghatározza a munkavállaló munkavégzéssel kapcsolatos össz megterhelését; d) a munkavállaló orvosi vizsgálatával megállapítsa annak terhelhetıségét, hogy eldöntse a munkavállaló adott munkakörre, szakmára való egészségi alkalmasságát, és meghatározza a foglalkoztathatóság feltételeit; e) a munkakörnyezet és a munka jellegének ismeretében meghatározza az alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát; évi CXXV. Törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról 8 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 5

6 f) a munkavállalót a munkakör ellátására alkalmasnak vagy alkalmatlannak minısítse, továbbá meghatározza, hogy milyen munkakörnyezetben, mely feltételek mellett alkalmas munkavégzésre; g) fokozott figyelmet fordítson a fiatalkorúak, a nık, a terhes nık, a szoptatós anyák, az idıskorúak, az idült betegek, a fogyatékosok egészségi állapotának ellenırzésére munkavégzésük során; h) a megváltozott munkaképességő személyek foglalkozási rehabilitációját kezdeményezze, illetıleg abban részt vegyen. Az egészségügyi alkalmasság véleményezését a foglalkozás-egészségügyi szolgálat jogosult elbírálni. Foglalkozás-egészségügyiszolgáltatás: a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett egészségügyi szolgáltató tevékenység 9. Olyan, elsısorban preventív szolgálatot jelent, amelynek feladata egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezık (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenırzése; másrészt javaslattétel ezek egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire; harmadrészt a munka adaptálása a munkavállalók képességeihez testi, szellemi és lelki egészségi állapotuknak megfelelıen; negyedrészt a munkavállalók egészségének ellenırzése munkájukkal kapcsolatban. Foglalkozás-egészségügyi központ: a foglalkozás-egészségügyi szolgálat multidisciplináris jellegét megjelenítı szervezeti forma. A központ személyzetének összetételét az ellátandó feladatok természete határozza meg. A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat személyzete mellett elsısorban munkahigiénikus, munkapszichológus, ergonómiai szakember (mérnök, pszichológus, e területre specializálódott szakorvos) foglalkoztatása lehet indokolt 10. Foglalkozási rehabilitáció: meglévı készségekre, képességekre, jártasságra épülı fejlesztési folyamat, melynek eredményeképpen az érintett, munkavállalóként jelenhet meg a nyílt munkaerıpiacon, vagy a szociális gazdaságban. Célja: a) képességfeltárás, egyéni stratégia felépítéséhez tanácsadás, tréningek (a munkaerı-piaci elvárások alapján reális célok kitőzése) b) képzés, átképzés, az élethossziglan való tanulás képessége és elfogadása c) gyakorlati munkatapasztalat szerzés d) álláskeresés, munkahelymegtartás képességének kialakítása e) munkahely megtartás elısegítése (beilleszkedés személyi és anyagi támogatása). Foglalkoztathatóság (foglalkoztathatóság javítása): az Európai Foglalkoztatási Stratégia központi kategóriája. Jelentése: az emberek alkalmassá és képessé tétele arra, hogy foglalkoztassák ıket. Hátrányos helyzető, megváltozott munkaképességő emberek esetében mindezt a hátráltató körülmények, illetve károsodások figyelembe vételével kell megtenni. Foglalkoztathatóság szakvéleményezése: annak megállapítása, hogy a vizsgált személy funkcióinak állapota mennyiben befolyásolja (korlátozza, illetve akadályozza) munkavégzı képességét és e tényezık összessége alapján mely foglalkozásokban foglalkoztatható. 9 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl 10 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl 6

7 Fogyatékos emberek esélyegyenlısége Európai Cselekvési Terv EU Bizottság Közlemény: Ennek a Közleménynek az a célja, hogy létrejöjjön a fogyatékosság kérdéseinek fenntartható és mőködıképes megközelítése a kibıvített Európában. A Közlemény szolgáljon hivatkozási pontként és keretként a fogyatékossági dimenzió megerısítéséhez az EU összes irányelvében, ugyanakkor támogassa és ösztönözze az egyes tagállamok politikájának megvalósítását. A három legfontosabb gyakorlati célkitőzés: Foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlı bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló irányelv (2000/78/EK) teljes körő alkalmazásának megvalósítása, a fogyatékosság kérdéseinek fokozott figyelembevétele a Közösség vonatkozó politikai elképzeléseiben, és fokozott elérhetıség mindenkinek Ez a Közlemény többek között egy gördülı többéves Intézkedési Tervet vezet be, évi idıhorizonttal közt. 11 Fogyatékosság: ~ fogalma és tartalma az elmúlt évtizedekben jelentıs változáson ment keresztül a fogyatékosság magánügyként történı értelmezésétıl napjaink társadalmi- szociális értelmezéséig. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1980-ban publikálta a Képességcsökkenések, fogyatékosságok és hátrányok nemzetközi besorolását (International classification of impairments, activities and participation, ICIDH) 12. Ez három, egymással összefüggı, de fokozatilag és tartalmilag eltérı fogalmat különböztetett meg. A károsodás (impairment) a pszichés vagy a fiziológiai funkció illetve szerkezet rendellenességére, esetleges hiányára utal. A fogyatékosság (disability) az ember bizonyos tevékenységeinek közlekedés, munka, írás, olvasás csökkent, megváltozott képességét jelenti. A legsúlyosabb a hátrány (handicap), amely az illetıt fogyatékossága miatt éri a társadalomban, vagyis korlátozza, sıt bizonyos esetekben meg is akadályozza, hogy betöltse a korától, nemétıl, társadalmi és kulturális tényezıktıl függıen elfogadott szerepét. A WHO 2001-ben új értelmezést adott a ~nak. A Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) legfontosabb üzenete, hogy az emberi tevékenységek korlátozottságának, a társadalmi életben való részvétel akadályozottságának az egészségi állapot mellett, azzal azonos súllyal, személyes és környezeti tényezık is okai lehetnek. A személyes tényezık pl. életkor, etnikai hovatartozás, képzettség, neveltetés, szokások, élettapasztalatok, megküzdési módszerek; a környezeti elemek pl. támogató vagy akadályozó családi, iskolai környezet, közlekedési és iskolarendszer, foglalkoztatási és szociális szolgáltatások, települések és épületek akadálymentessége, stb., mint a funkcióképességet és a fogyatékosságot befolyásoló tényezık. Fogyatékos személy: VII. 6-án hirdette ki az Országgyőlés a évi XCII. Törvénnyel a Fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzıkönyvet, azóta a magyar jogban, törvényben azonos tárgyra két, egymástól alapjaiban eltérı kategória létezik (az ENSZ Egyezmény közvetlenül, végrehajtási rendelet nélkül alkalmazandó). 11 Európai Közösségek Bizottsága: COM (2003) 650.sz. közleménye 12 WHO (2004). FNO. A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása. ESZCSM, OEP, Medicina, Budapest 7

8 2007 évi XCII. törvény: Fogyatékossággal élı személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlı társadalmi szerepvállalását. Magyarországon nemzetközileg is elismerten az elsık közt szabályozta törvény a fogyatékos emberek jogait, 1998 évi XXVI. törvény: fogyatékos személy: az, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentıs mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetıleg a kommunikációjában számottevıen korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. (A támogatási rendszer a 1998 évi XXVI. törvény fogalomhasználatára épül, a jogi koherencia megteremtése szükséges.) Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben a külön jogszabályban meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 db halláscsökkenés mindkét fülön 13. Gyógyászati segédeszköz: átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élı ember személyes használatába adott orvostechnikai eszköz (beleértve az önellenırzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt is), vagy orvostechnikai eszköznek nem minısülı ápolási technikai eszköz, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkezı személy folyamatos jelenlétét 14. Gondnokság alá helyezés: a ~ a nagykorú személy cselekvıképességét érintı intézkedés, amit a házastárs, egyenes ágbeli rokon, testvér, a gyámhatóság és az ügyész kezdeményezhet erre irányuló kereset benyújtásával. A ~rıl a bíróság dönt, fajtái a cselekvıképességet korlátozó gondnokság és a cselekvıképességet kizáró gondnokság. (lásd: cselekvıképesség) Hallássérülés: a hallószerv valamely részének (középfül, belsı fül, hallóidegpálya) veleszületett vagy szerzett sérülése. Súlyosság szerint a hallássérültek két fı csoportja a nagyothallók és a siketek. A közkelető felfogással ellentétben a hallássérülés nem jelent beszédképtelenséget ( süketnéma ), segédeszközzel (hallókészülék, cochleáris implantáció) és fejlesztı tevékenységgel lehetıvé válik a hangzó beszéd. Halmozott fogyatékosság: a fogyatékosság több funkcióterületen is jelentkezik. Jelnyelv: magyar jelnyelv a hallássérült személyek által használt, vizuális nyelvi jelekbıl álló, saját nyelvtani rendszerrel és szabályokkal rendelkezı, Magyarországon kialakult önálló, természetes nyelv. A jelnyelv használatát év óta törvény szabályozza 15. Károsodás: a szervezet alkotóelemeinek (anatómiai struktúráinak), fiziológiai funkcióinak a normális populációs standardoktól eltérı volta: hiánya, csökkenése vagy torzulása. A károsodások közé soroljuk az értelmi (kognitív) és az érzelmi (pszichés) funkciók kedvezıtlen irányú változását is. A károsodás fokát a populációs standardhoz viszonyított eltérés mértékével határozzuk meg évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 14 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény 3. -ának 6. pontja évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvrıl és a magyar jelnyelv használatáról 8

9 A károsodások veleszületett rendellenesség, betegség vagy sérülés következtében jönnek létre. A károsodások az egyén képességének csökkenését okozhatják, s akadályozhatják tevékenységeinek kivitelezésében. Strukturális károsodás: a szervezet szubcelluláris 16, celluláris, szöveti, szervi alkotóelemeinek hiánya, csökkenése vagy torzulása. Funkciókárosodás: a szervezet alkotóelemei által megvalósítandó folyamatok, mőködések hiánya, csökkenése vagy torzulása. Képesség: az egyén feladatok, cselekvések végrehajtására való alkalmassága, a szervezet mőködésének az a legmagasabb szintje, amellyel az egyén egy adott pillanatban egy meghatározott feladatot teljesíteni képes. Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínőségének és súlyosságának együttes hatása 17. Komplex minısítés: a tartósan akadályozott (fogyatékossággal élı, megváltozott munkaképességő) emberek sikeres rehabilitációjának elıfeltétele. A foglalkozási rehabilitáció megalapozásához például olyan ~ szükséges, amely tartalmazza az érintett személy munkavégzéssel, munkavállalással összefüggı készségeinek, képességeinek értékelését, rehabilitációs kilátásait, valamint a foglalkoztatás megvalósulásához szükséges orvosi és szociális rehabilitációs intézkedések, rehabilitációs fejlesztések irányát. A ~t több szakterület (pl. egészségügy szociális, foglalkoztatás, illetve a probléma függvényében foglalkozásegészségügy, pszichológus, pszichiáter, gyógypedagógus, andragógus, logopédus, stb.)) képviselıibıl álló bizottságnak kell elvégeznie. Magyarországon a rehabilitációt megalapozó ~nek nincsenek hagyományai. Az elmúlt évtizedekben kizárólag orvosi elbírálás történt, mely az egészségkárosodás mértékének meghatározásával az ellátásra való jogosultságot állapította meg. A január elsejével hatályba lépı új ellátási forma, a => rehabilitációs járadék iránti igény elbírálásához a rehabilitációs szakértıi szervnek (NRSZH) ~t kell elvégeznie, és szakvéleményt kell adnia: az egészségkárosodás mértékérıl, a szakmai munkaképességrıl, a rehabilitálhatóságról, a rehabilitáció lehetséges irányáról, a foglalkoztatási, orvosi és szociális rehabilitációs szükségletekrıl és a rehabilitációhoz szükséges idıtartamról 18. Komplex rehabilitáció: lásd: rehabilitáció Kontextuális tényezık: az egyén életének összefüggés-rendszerét alkotó személyes és környezeti tényezık. Környezeti tényezık: a külvilágnak az egyén életének körülményeit, közegét alkotó tényezıi (természetes és mesterséges környezet, társadalmi viszonyok, körülmények, szolgáltatások, szabályozások, attitődök). 16 sejt alatti, sejten belüli évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról; 331/2010.(VIII.7.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól; 321/2007.(XII.5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról 9

10 Látássérülés: a látószerv valamely részének organikus vagy funkcionális sérülése. Súlyosság szerint lehet vakság, aliglátás és gyengénlátás. Megváltozott munkaképesség: A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) általános definíciója szerint az a megváltozott munkaképességő személy, aki testi vagy szellemi fogyatékos, illetve akinek az orvosi rehabilitációt követıen munkavállalási és munkahely megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek. Ezt a meghatározást veszik alapul a munkaügyi központok akkor, amikor az álláskeresık nyilvántartása során megkülönböztetik a megváltozott munkaképességő álláskeresıket, vagy számukra szolgáltatást nyújtanak. A különbözı, a foglalkoztatás támogatásához kapcsolódó jogszabályok azonban a megváltozott munkaképességő személy fogalmát eltérı tartalommal határozzák meg, attól függıen, hogy mennyire akarják tágítani vagy szőkíteni a támogatásokra, szolgáltatásokra jogosultak körét. Ezért a törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet 19 tételesen (és leszőkítı módon) határozza meg azt a célcsoportot, amelynek foglalkoztatása esetén a munkáltató támogatást kaphat. A 177/2005. (IX.2.) kormányrendelet 2. (1) bekezdés e) pontja szerint megváltozott munkaképességő munkavállaló az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, akinek munkaszerzıdés szerinti napi munkaideje a napi négy órát eléri, ha ea) a munkaképesség-csökkenés január 1-jét megelızıen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a továbbiakban: ORSZI), augusztus 15- ét megelızıen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértıi Intézete (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy január 1-jét megelızıen, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértıi Intézetének szakvéleménye szerint százalékos mértékő, illetve az egészségkárosodás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) vagy az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása szerint százalékos mértékő, vagy eb) a munkaképesség-csökkenés az ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy január l-jét megelızıen, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértıi Intézetének szakvéleménye szerint százalékos mértékő, vagy ec) az egészségkárosodás az NRSZH vagy az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása szerint 79 százalékot meghaladó mértékő, vagy ed) az egészségkárosodás az NRSZH vagy az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása szerint százalékos mértékő, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelızı munkakörében, illetve a képzettségének megfelelı más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, azonban az NRSZH vagy az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása alapján rehabilitációja nem javasolt, vagy ee) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 23. -a (1) bekezdésének a) pontja alapján látási fogyatékosnak minısül, vagy a vakok személyi járadékában részesül, vagy ef) az Ftv a (1) bekezdésének d) pontja alapján a személyiség egészét érintı fejlıdés átható zavara miatt fogyatékossági támogatásban részesül, 19 A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet 10

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szellő János (szerk.) A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezetés 3 Dr. Horesnyi

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország szak ENSZ CRPD/C/2/3 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 2010. október 15. Eredeti: Magyar és Angol Budapest, 2010. október 15. Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítı középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása címő program (3841) keretében megvalósuló

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ELİMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY... 3 II. AZ ESÉLYEGYENLİSÉGI

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Szociális és Munkaügyi Minisztérium A Minisztérium postacíme: 1373 Budapest, Postafiók 609. A Minisztérium központi telefonszáma:

Részletesebben

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt.

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt. SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM 2004 Munkav delem Tartalomjegyzék 1. A MUNKAVÉDELEM FOGALMA, CÉLJA, ALAPKÉRDÉSEI... 3 1.1. A munkavédelem

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

AZ ÉLŐ MUNKAHELY Foglalkozási rehabilitációról munkaadóknak. Zalabai Péterné - Vízvárdi András

AZ ÉLŐ MUNKAHELY Foglalkozási rehabilitációról munkaadóknak. Zalabai Péterné - Vízvárdi András The EQUAL Programme is funded by the European Social Fundand the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. 1. Zalabai Péterné - Vízvárdi András

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ 1 Farkasné Jakab Eszter - Horváth Péter - Mészáros Andrea Nagy Janka Teodóra - Petróczi Ferenc - Sima Ferenc - Szellő János 2 A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok

Részletesebben

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma Horváth Péter A fogyatékkal élõk Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1 1. A fogyatékosság fogalma 1.1. A célcsoport megjelölésére használt fogalom A célcsoport

Részletesebben

Empátiát igénylő munkaerőcsoportok kezelése, szociális érzékenységet mutató munkáltatói magatartás

Empátiát igénylő munkaerőcsoportok kezelése, szociális érzékenységet mutató munkáltatói magatartás TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Elfogadva: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 580/2008. (X.30.) közgy. határozatával I. Bevezetés Az egyenjogúság-egyenlőség

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nık és férfiak közötti társadalmi egyenlıség érvényesítésének elméletérıl és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetıi számára) Felelıs kiadó: Smrcz Ervin Kiadó:

Részletesebben

Komplex Települési Esélyegyenlőségi Program

Komplex Települési Esélyegyenlőségi Program POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Komplex Települési Esélyegyenlőségi Program BUZSÁK, GYUGY, HÁCS, KISBERÉNY, LENGYELTÓTI, ÖREGLAK, PAMUK, SOMOGYVÁMOS, SOMOGYVÁR, SZŐLŐSGYÖRÖK 2011-2016 TARTALOM

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben