e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot."

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2002.(02.15.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelet módosításáról 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, 50/1999.(11.25.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdés e.)pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot. 2. Az Ör. 3. (6) bekezdése a következő új (6) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi (6) bekezdés számozása (7) bekezdésre módosul: (6) Nem teljes hónap esetén a kiegészítő családi pótlék kivételével napi támogatási összeget kell megállapítani a fennmaradó napokra. A napi támogatás összege a havi ellátás harmincadrésze. (7) A megállapított szociális ellátást utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. 3. Az Ör. 10. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) A lakásfenntartási kiadásokat fűtési támogatás esetén a fűtési (novembertől márciusig terjedő) időszak legalább két havi számlájával, átalánydíjas szolgáltatás esetén egy havi fűtési számlával kell igazolni hónapra történő megállapítás esetén a lakásfenntartási kiadásokat egy nyári ( májustól - szeptemberig terjedő időszak) és egy téli hónap (novembertől - márciusig terjedő időszak) számlájával kell igazolni. A havonta azonos összegű átalánydíjas szolgáltatás számláiból elegendő egyet csatolni. Hagyományos fűtési mód költségeinek igazolására, indokolt esetben számla hiányában, a kérelmező tüzelő beszerzésről szóló nyilatkozata is elfogadható. 4. Az Ör a helyébe a következő rendelkezés lép: 12. (1) Az ápolási díj megállapításához a háziorvos igazolása és szakvéleménye szükséges, melyet az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell beszerezni, a súlyosan fogyatékos, a 18 év alatti

2 tartósan beteg, illetve a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy esetében egyaránt. (2.sz.melléklet) (2) Az ápolás, gondozás tényének vizsgálata céljából a Népjóléti Főosztály területileg illetékes szociális központja környezettanulmányt készít, indokolt esetben - a tényleges ápolás szükségességének megállapítása miatt - a területileg illetékes Gondozási Központtal együtt. Kétség esetén a területileg illetékes szociális központ az Szt. 43. (2) bekezdésében biztosított felülvizsgálati lehetőséggel él. (3) Az ápolási díj havi mértéke az Szt. 41. (1) bekezdése esetén az öregségi nyugdíjminimum 100%-a, az Szt. 41. (4) bekezdése esetén az öregségi nyugdíjminimum 60%-a. (4) Abban az esetben, ha az ápoló az ápolási díj folyósításának időtartama alatt jövedelemszerzéssel járó munkaviszonyt létesít, köteles ezt a tényt 15 napon belül bejelenteni a területileg illetékes szociális központnak. (5) Ápolási díj nem állapítható meg, illetve meg kell szüntetni az ápolási díj további folyósítását: a.) az ápolási díj valamennyi formájában, amennyiben a háziorvos az e rendelet mellékletét képező orvosi igazoláson és szakvéleményen az állandó ápolás, gondozás és tartós felügyelet szükségességét nem igazolja. b.) az Szt. 41. (4) bekezdésében foglalt esetben b)a.) akkor, ha a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot meghaladja, vagy az Szt.4. (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott olyan vagyonnal rendelkezik az ápoló, és családja, amely nem indokolja a szociális rászorultság alapján biztosítható ápolási díj megállapítását. b)b.) az öregségi nyugdíjra jogosító életkort betöltött személy részére, a feltételek fennállása esetén is csak akkor állapítható meg az ápolási díj, ha a öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idejéből legfeljebb 3 év hiányzik. b)c.) amennyiben a gondozásra szoruló személy otthoni ápolását más nagykorú hozzátartozó biztosítani képes. b)d.) amennyiben az ápolásra szoruló ellátása házi segítségnyújtás keretében biztosítható. 5. Az Ör. 13. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az átmeneti segély alkalmanként és havi rendszerességgel adható. A havi rendszerességű átmeneti segély csak kivételes méltányosságból, a 16. szabályainak alkalmazásával állapítható meg.

3 6. Az Ör. 18. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az időskorúak járadékában, munkanélküliek jövedelempótló támogatásában, rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban, részesülőnek tárgyévben, amennyiben a kérelmező lakásfenntartási támogatásban is részesül, az e rendeletben szabályozott átmeneti segély csak egy alkalommal adható. 7. Az Ör a második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 23. (A kiegészítő családi pótlék mértéke:) A kiegészítő családi pótlék havi összege gyermekenként 2002.évben Ft. 8. Az Ör. 25. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A (4) bekezdésben foglaltak alkalmazása során a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás havi rendszerességgel is megállapítható. 9. Az Ör. 2.sz. melléklete helyébe a következő melléklet lép: 2.sz. melléklet Orvosi igazolás és szakvélemény ápolási díj elbírálásához 1.)Az ápolt neve: Leánykori neve:.. Születési helye, ideje: Lakóhelye: Kérem, jelölje meg, hogy nevezett milyen okból szorul tartós felügyeletre, állandó ápolásra, gondozásra: - súlyos fogyatékos - 18 év alatti tartósan beteg életévét betöltött tartósan beteg 2.) Amennyiben, az ápolásra szoruló súlyos fogyatékos, kérem, jelölje meg, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv.41. (3) bekezdése a.)pontja alapján milyen jellegű fogyatékossággal rendelkezik:

4 a.) Segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó halló életmód folytatására képes. b.) Hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad. c.) Értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F 84.0 F 84.9) d.) Mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes. 3.) Amennyiben az ápolásra szoruló tartósan beteg kérem, jelölje meg a következő törvényi meghatározást, amely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 41. (1) bekezdése b.) pontja, (18 év alatti tartósan beteg) és a 41. (4) bekezdés ( 18. életévét betöltött tartósan beteg) esetében is alkalmazható. Tartósan beteg az a személy, aki a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy illetékes szakrendelő intézet arra jogosult szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján a háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. Kérem, továbbá szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolásra szoruló önmaga ellátására képtelen, ezért állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul, vagy nem* IGEN az ápolt önmaga ellátására képtelen, ezért állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul, ( pl.: ágyban fekvő beteg, ágytálazni, fürdetni, etetni kell stb.... NEM igényel állandó ápolást és tartós felügyeletet, mert önmagát a lakásban ellátja, életviteléhez (mosás, főzés, takarítás, bevásárlás, stb.) és önmaga ellátásához igényli a segítséget. Az ápolásra szoruló személy

5 -állapota végleges, javulás nem várható -állapotában javulás várható Felülvizsgálat esetén szükséges-e állapotának ismételt véleményezése: Igen nem Ezen igazolást ** - az OOSZI I. fokú orvosi bizottságának..számú,.kelt szakvéleménye, - a megyei gyermek szakfőorvos..számú, kelt igazolása, -.. fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa által kiadott.számú,. kelt zárójelentése, igazolása, -.. szakrendelő intézet szakfőorvosa által kiállított.számú,.kelt zárójelentés alapján állítottam ki. Pécs, 20.. (* a megfelelő szövegrészt kell megjelölni! ** a megfelelő szövegrészt kell kitölteni!) 10. háziorvos aláírása E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyek elbírálása során e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. dr. Toller László polgármester dr. Pozsárkó István aljegyző Záradék: Elfogadva: a Közgyűlés 2002.február 07 i ülésén. Kihirdetve: 2002.február 15.napján.

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRLEM az ápolási díj megállapítására

KÉRLEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRLEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8183 Papkeszi, Fő u. 42. Tel: 06/88-588-650 KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ megállapításához Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda: 8.00 16.00 óráig Péntek: 8.00

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Benyújtandó: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Tel.: 49/511-554 Ügyfélfogadás: H, Sze: 8:00-16:00 P: 8:00-12:00 MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Adóazonosító jele: Az ápolt személlyel

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell:

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell: ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult hozzátartozók: a házastárs,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 191. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 191. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 191 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:.

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapítására*

K É R E L E M ápolási díj megállapítására* K É R E L E M ápolási díj megállapítására* I. ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.) Személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1.

Részletesebben

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel:

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel: Algyői Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoport IG-APTT www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 201. Ügyintéző aláírása: KÉRELEM A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási dij megállapítására

KÉRELEM az ápolási dij megállapítására KÉRELEM az ápolási dij megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. 1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1.

Részletesebben