TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL Az ápolási díj olyan anyagi hozzájárulás, amelyet a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozók vehetnek igénybe. Az ápolási díj három jogcímen vehet% igénybe: állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy ápolása, a fokozott ápolást igényl" súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása, a 18. évét betöltött tartósan beteg személy ápolása, gondozása esetén 1. állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy ápolása, 2. a fokozott ápolást igényl" súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén Az ápolási díj három jogcímen vehet% igénybe: 3. a 18. évét betöltött tartósan beteg személy ápolása, gondozása esetén ha az ápolt tartósan beteg személy Turán állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszer(en is Turán lakik, valamint a családjában az egy f"re számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100 %-át (2006-ban: Ft-ot), egyedülálló esetében a 150 %-át (2006-ban: Ft-ot). A kérelmez% nagykorú személy Az ápolt személy a kérelmez% hozzátartozója (házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha- és a neveltgyermeke, az örökbefogadó-, mostoha- és nevel"szül"je, testvére, élettársa, egyeneságbeli rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona vagy testvére, testvér házastársa. A kérelmez% a tartósan gondozásra szoruló hozzátartozója otthoni gondozását, ápolását ellátja és az ápolt személy állandó és tartós gondozásra szorul Nem jogosult ápolási díjra a kérelmez%, ha rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának id"tartama alatt végzett keres"tevékenysége során keres"képtelenné válása esetén folyósítanak, ill. ha az ápoló személynek saját jogú nyugdíjnak min"sül" ellátást állapítanak meg, feltéve hogy az ápolási díjban már legalább 10 éve részesült; szakiskola, középiskola illetve fels"oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója keres"tevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát meghaladja (az otthon végzett munka itt nem vehet" figyelembe). Nem állapítható meg ápolási díj, ha az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekv"beteg-gyógyintézetben, nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményben kap elhelyezést, óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, közoktatási intézmény tanulója vagy fels"oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója; kivéve ha: a közoktatási intézményben eltöltött id" a kötelez" tanórai foglalkozások id"tartamát nem haladja meg; az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének illet"leg a fels"oktatási intézmény látogatási kötelezettségének id"tartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg; az óvoda, a közoktatási illetve a fels"oktatási intézmény látogatása vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végz" személy rendszeres közrem(ködésével valósítható meg

2 Kérelemhez csatolandó 1. igazolását, arról, hogy az ápolt személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg és 2. szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt személy önmaga ellátására képtelen, ezért állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul. 3. jövedelemnyilatkozatot, 4. iskolalátogatási igazolást A háziorvos a fenti igazolást 1. az Országos Orvosszakért"i Intézet orvosi bizottságának szakvéleménye vagy 2. a megyei gyermek-szakf"orvos igazolása, illet"leg 3. a fekv"beteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy 4. a területileg illetékes szakrendel" intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján állítja ki. Az ápolási díj havi összege - súlyosan fogyatékos, tartósan beteg személy gondozása esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a ( forint), - fokozott ápolást igényl" súlyosan fogyatékos személy ápolása esetén 130 %-a ( Ft). A méltányosságból megállapított ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a ( Ft) Abban az esetben, ha az ápoló személy más rendszeres pénzellátásban is részesül, az ápolási díj és a rendszeres pénzellátás havi összegének különbözete kerül megállapításra ápolási díj címén. Ha ez a különbözet nem éri el az ezer forintot, a jogosult részére ezer forint havi ápolási díjat állapítanak meg. Az ápolási díj folyósítását meg kell szüntetni, ha A már jogosulttá vált személy jogosultságát meg kell szüntetni, ha az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé; az ápolást végz" személy a kötelezettségét nem teljesíti; az ápolt személy meghal (ez esetben az ápolási díj folyósítását a halál id"pontját követ" második hónap els" napjával kell megszüntetni); az ápolást végz" személy vagy az ápolt személy tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve az engedélyt visszavonták, vagy valamilyen jogosultságot kizáró körülmény következik be A törvényi szabályozás azt tekinti súlyosan fogyatékosnak, akinek a látóképessége segédeszközzel vagy m(téti úton nem korrigálható módon teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló-életmód folytatására képes; vagy a hallásvesztesége olyan mérték(, hogy a beszédnek hallás útján, valamint spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszédének érthet" kiejtése is elmarad; vagy értelmi akadályozottsága genetikai illet"leg magzati károsodás vagy születési trauma következtében, továbbá 14. életévét megel"z"en bekövetkez" súlyos betegség miatt, középsúlyos vagy annál nagyobb mérték(, aki IQ mértékét"l függetlenül a személyiség egészét érint" fejl"dési zavarban szenved és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak min"síthet" a helyváltoztatása tekintetében mozgásszervi károsodása illet"leg funkciózavara olyan mérték(, hogy helyváltoztatása a meghatározott segédeszköz állandó és szükségszer( használatát igényli vagy az állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul. Tartósan betegnek az tekinthet", aki el"reláthatólag 3 hónapnál hosszabb ideig tartó állandó ápolást, gondozást igényel. Fokozott ápolást igényl% személynek min"sül az, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni. Ezen feltételek fennállásának igazolására a megyei, f"városi szociális módszertani intézmény szakvéleményét kell kérni. A szakvéleményt az önkormányzat szerzi be, és a szakért"i díjat is az önkormányzat fizeti meg.

3 Tura Város Polgármesteri Hivatal 2194 Tura, Pet%fi tér 1. Tel.: KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végz személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja Neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... Telefonszám: (nem kötelez" megadni):. Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlaszámra kéri): A folyószámlát vezet" pénzintézet neve: 2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok a) Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy: A Súlyosan fogyatékos A Fokozott ápolást igényl" súlyosan fogyatékos A 18 éven aluli tartósan beteg A 18. életévét betöltött tartósan beteg Ha a fokozott ápolást igényl" súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a magasabb összeg( ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét. b) Kijelentem, hogy - keres"tevékenységét: A nem folytatok A napi 4 órában folytatok A otthonomban folytatok - nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok - rendszeres pénzellátásban A részesülök és annak havi összege:. A nem részesülök

4 - ápolási tevékenységet: A a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen A az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem - életvitelszer(en a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelel" rész aláhúzandó) c) Az ápolt személy A közoktatási intézmény tanulója, A óvodai nevelésben részesül, A nappali szociális intézményi ellátásban részesül, A fels"oktatási intézmény hallgatója. II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve:... Anyja Neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Ha az ápolt személy nem cselekv"képes, a törvényes képvisel" neve:. A törvényes képvisel" lakcíme:. 2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat A Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmez" hozzátartozóm végezze. A Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatot elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.) Hozzájárulok a kérelemben szerepl" adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történ" felhasználáshoz. Dátum:.... az ápolást végz" személy aláírása az ápolt személy vagy törvényes képvisel"je aláírása

5 I. Igazolom, hogy IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához / kötelez% felülvizsgálathoz ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.) Neve: Születési neve: Anyja Neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... A Súlyosan fogyatékos súlyos fogyatékosságának jellege: A látássérült A hallássérült A értelmi sérült A mozgássérült, vagy A Tartósan beteg Fenti igazolást nevezett részére Az Országos Orvosszakért"i Intézet. Fokú Orvosi Bizottságának.. számú szakvéleménye, vagy a.. megyei gyermek szakf"orvos.számú igazolása, vagy fekv"beteg szakellátást nyújtó intézmény. Szakrendel" intézet szakorvosa által kiadott.kelt( igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakért" Bizottság. számú szakvéleménye alapján állítottam ki. II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékosságának/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható id"tartama: A 3 hónapnál hosszabb, vagy A 3 hónapnál rövidebb. Dátum:.. P. H... háziorvos aláírása munkahelyének címe

6 IGAZOLÁS AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Igazolom, hogy.. (név) Anyja Neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási hely:... A közoktatási intézmény tanulója B óvodai nevelésben részesül, C nappali szociális intézményi ellátásban részesül, D fels"oktatási intézmény hallgatója. Az intézmény megnevezése:... Az A pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött id" a kötelez" tanórai foglalkozások id"tartamát meghaladja nem haladja meg A B C pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illet"leg D pont szerinti esetben az intézmény látogatási kötelezettségének id"tartama átlagosan a napi 5 órát meghaladja nem haladja meg Az A D pontban foglalt intézmény igénybevételének az ápolást végz" személy rendszeres közrem(ködését szükségessé teszi nem teszi szükségessé. Dátum:.. P. H... intézményvezet"

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell:

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell: ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult hozzátartozók: a házastárs,

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8183 Papkeszi, Fő u. 42. Tel: 06/88-588-650 KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ megállapításához Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda: 8.00 16.00 óráig Péntek: 8.00

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Benyújtandó: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Tel.: 49/511-554 Ügyfélfogadás: H, Sze: 8:00-16:00 P: 8:00-12:00 MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Adóazonosító jele: Az ápolt személlyel

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRLEM az ápolási díj megállapítására

KÉRLEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRLEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1.

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási dij megállapítására

KÉRELEM az ápolási dij megállapítására KÉRELEM az ápolási dij megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. 1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Hatályos 2012. július 1. napjától a 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet melléklete DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÉRELEM az

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI K É R E L E M

ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI K É R E L E M ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI K É R E L E M I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási helye:

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben