Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora"

Átírás

1

2 REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér és a mûködéshez szükséges fedezet is áll. A Magyar Felsôoktatási Akkreditációs Bizottság a hatályos felsôoktatási törvény szerint értékelte a Károly Róbert Fôiskolán folyó képzések, tudományos, kutatási tevékenységek feltételeit. Ezzel összefüggésben vizsgálta az intézmény alaptevékenységét, mûködését, személyi és infrastrukturális ellátottságát, valamint minôségbiztosítását. A MAB döntésérôl határozat született, mely alapján a fôiskolát a jogszabály szerinti maximális idôtartamra, január 31- ig akkreditálta a bizottság, mivel az intézmény mindenben megfelelt a törvényben rögzített minôségi elvárásoknak. Hosszú út vezetett azonban idáig, sok és áldozatos munka kellett ahhoz, hogy a felsôoktatási intézmény 2012-ben is büszke lehessen eredményeire. Ezek az eredmények önmagukért beszélnek, a legfrissebb publikált adatok szerint az összetett képzési rangsorban intézményünk jó pozíciót vívott ki magának, míg a gazdaságtudományi képzésterületi rangsorban az oktatók kiválósága szerint a fôiskola igen elôkelô helyet foglal el. Az intézményi történet 1871-ben kezdôdött, amikor is a Városi Gazdasági Egyesület vezetôi elsô ízben kezdeményezték szôlész-borász 2

3 egyetem létesítését a Mátraalján, Gyöngyösön. A városban ban már vincellériskola mûködött. A felsôfokú mezôgazdasági szakemberképzés 1962-ben valósul meg, amikor is az ország számos vidékén felsôfokú mezôgazdasági technikumok létesültek, köztük Gyöngyösön kertészeti, Putnokon mezôgazdasági, Zsámbékon üzemgazdasági szakon. A felsôfokú technikumok a fejlôdésük során fôiskolákká integrálódtak. Ez történt Gyöngyösön is, mert 1971-ben a putnoki, majd 1976-ban a zsámbéki képzési feladatok kerültek intézményünkhöz. A Károly Róbert Fôiskola évi önállóvá válását megelôzôen több évtizedes, szisztematikus munkával alakította ki jelenlegi profi lját. Képzési kínálatának szerkezetét három fô terület határozza meg: a rövid múltra visszatekintô, de meghatározó jelentôségû informatika, a több mint húsz éve folyó gazdaságtudományi, és a fôiskola több mint öt évtizedes történetével egyidôs agrár jellegû képzés. Kutatásunk a fenntartható fejlôdésre és a társadalmigazdasági-környezeti kihívásokra irányul. E munka eredményeként a Károly Róbert Fôiskola Magyarországon egyedüliként a Zöld Fôiskola megkülönböztetô címet használja. Oktatásban a munkaerôpiaci igények kiszolgálása a cél. Széchenyi István gondolataival azonosulva vallom, hogy a következô nemzedéknek a fényhez egy lépéssel közelebb kell jutnia. Ennek elôsegítésére vállalkozik a Károly Róbert Fôiskola, amely az Észak-Magyarország Régió tudáscentrumaként, mint lámpás, egyre távolabbra világít, hisz olyan oktatók és kutatók táplálják, akiknek közel 70%-a tudományosan minôsített (akadémikusok, akadémiai doktorok, kandidátusok, PhD fokozattal rendelkezôk), átlagéletkoruk 44 év. E kisugárzott fény tehát nem más, mint a mindig korszerû tudás. Az új generációk jövôjének megalapozója továbbra is az oktatás és a tudományos kutatás lehet. Ennek tudatában a Károly Róbert Fôiskola küldetésének tekinti, hogy aki Gyöngyösre jön tanulni, ne csak a szakmájára készüljön, hanem az életének kiteljesedéséhez szükséges mûveltséget is megszerezze. Gyöngyös, Mátrai út 36. tel.:

4 KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLETEN Emberi erôforrások Gazdálkodási és menedzsment Kereskedelem és marketing Közszolgálati közgazdász Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Gazdaságinformatikus AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök Kertészmérnök Környezetgazdálkodási agrármérnök Mezôgazdasági mérnök Szôlész-borász mérnök ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BA/BSC) GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLETEN Emberi erôforrások Gazdálkodási és menedzsment Kereskedelem és marketing Közszolgálati Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Gazdaságinformatikus AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki Kertészmérnöki Környezetgazdálkodási agrármérnöki Mezôgazdasági mérnöki Szôlész-borász mérnöki Vadgazda mérnöki szak MESTERKÉPZÉSI SZAKOK (MA/MSC) GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLETEN Turizmus-menedzsment Vállalkozásfejlesztés Vezetés és szervezés AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN Vidékfejlesztési agrármérnöki

5 A FÔISKOLÁN FOLYÓ KÉPZÉS RENDSZERE A fôiskola egymásra épülô, felsôfokú végzettséget adó képzési ciklusai az alapképzés és a mesterképzés. A fôiskola az elôzôek mellett felsôfokú szakképzést (2013 szeptemberétôl felsôoktatási szakképzést) és szakirányú továbbképzést is folytat. Felsôoktatási szakképzés Felsôoktatási szakképzésben felsôfokú szakképzettség szerezhetô. A felsôoktatási szakképzésre kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít. A felsôoktatási szakképzésben legalább százhúsz kreditet kell, és legfeljebb százötven kreditet lehet megszerezni. A képzési és kimeneti követelmény tartalmazza a felsôoktatási szakképzésben szerzett krediteknek az azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe való beszámítását. A beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb százhúsz lehet. A képzési idô legfeljebb öt félév. Felsôoktatási szakképzésre az jelentkezhet, aki legalább érettségi bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékû bizonyítvánnyal, tanúsítvánnyal, oklevéllel rendelkezik. Alapképzés Az alapképzés a többciklusú képzési rendszer elsô felsôfokú végzettséget adó képzési szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére és olyan, a munkaerôpiacon is hasznosítható szakmai ismereteket ad, mellyel lehetôvé válik a végzés utáni azonnali elhelyezkedés. Alapképzésre az vehetô fel, aki legalább középfokú végzettséget (érettségi) szerzett, valamint bizonyos szakokon megfelelt a felsôoktatási intézmény által felvételi eljárás keretében lefolytatott szakmai alkalmassági, illetôleg gyakorlati vizsgán. Az alapképzésben alapfokozat (Bachelor of Arts, BA vagy Bachelor of Science, BSc) és szakképzettség szerezhetô legalább 6, de legfeljebb 8 félév alatt, és legalább 180 kredit szakmai gyakorlatigényes szakok esetén legalább 210 kredit, de legfeljebb 240 kredit megszerzésével. Az elvégzését követôen ki lehet lépni a munkaerôpiacra, illetve jelentkezni lehet mesterképzésre, illetve szakirányú továbbképzésre. Mesterképzés A mesterképzés a többciklusú képzési rendszer második felsôfokú végzettséget adó szintje, ahol szakmai specializálódásra, az alapképzésben szerzett tudás elmélyítésére, specializálására van lehetôség. Mesterképzésre az vehetô fel, aki legalább alapfokozatot (Bachelor of Arts, BA vagy Bachelor of Science, BSc) szerzett, illetve akinek legalább fôiskolai végzettsége van. A mesterképzésben mesterfokozat (Master of Arts, MA vagy Master of Science, MSc) és szakképzettség szerezhetô legalább 2, legfeljebb 4 félév alatt, legalább 60 és legfeljebb 120 kredit megszerezésével. Az elvégzését követôen ki lehet lépni a munkaerôpiacra, illetve jelentkezni lehet doktori képzésre, szakirányú továbbképzésre. Gyöngyös, Mátrai út 36. tel.:

6 EMBERI ERÔFORRÁSOK FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik megfelelô elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására, és akik a vállalatok HR vezetôinek elsô számú asszisztensei lehetnek. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a vállalati emberi erôforrás gazdálkodás korszerû eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit. Tisztában vannak az emberi erôforrás alkalmazására vonatkozó jogszabályokkal, valamint azok fellelhetôségével ismereteik folyamatos szinten tartásához. Ismerik a bér- és jövedelemgazdálkodás elveit és alapvetô alkalmazható módszereit. Ismerik az emberierôforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerének mûködését, valamint a felmerülô ügyintézés folyamatát, az eljárások menetét. A személyügyi szakirányon továbbá képesek részt venni a vállalati létszámgazdálkodás folyamatában, ismerik a bérelszámoláshoz szükséges dokumentumokat és azok tartalmát. Átlátják a személyügyi folyamatokat és alapismeretekkel rendelkeznek a vállalati munkaügyi folyamatok jogszabályi kérdéseinek vonatkozásában. A humánpolitikai szakirányon továbbá alkalmasak munkaközvetítôknél és vállalatoknál részt venni a toborzási és kiválasztási feladatok ellátásában. Ismerik az egyes munkakörökhöz kapcsolódó továbbképzési lehetôségeket és ennek ismeretében részt vesznek képzési programok szervezésében és általános szervezési feladatok ellátásában. A képzés ideje: nappali és levelezô tagozaton 4 félév. A bizonyítvány kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt követelmények. 6 FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

7 GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés célja: olyan gazdasági szakasszisztensek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik révén képesek segíteni és támogatni a gazdálkodó szervezetek és intézmények vezetôinek, menedzsereinek a munkáját. Kellô ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak az alapképzésben (BA) történô folytatásához. A szakhoz kapcsolódó kiemelt területek: Kis- és középvállalkozások Projektmenedzsment A hetes oktatási (szorgalmi) idôszakot 5 hetes vizsgaidôszak követi. Nappali tagozaton a szakmai gyakorlati félév kivételével heti órás a félévközi órarend szerinti elfoglaltság. A levelezô tagozaton a konzultációkat hétvégi napokon (péntek, szombat, vasárnap) tartják. A bizonyítvány kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt követelmények. A képzés ideje: A képzési idô nappali és levelezô tagozaton 4 félév, melybôl 1 félév kötelezô szakmai gyakorlat. A szakmai gyakorlatot levelezô tagozaton is teljesíteni kell. Amennyiben a hallgató munkáltatója egyértelmûen igazolja, hogy a betöltött munkakörben végzett tevékenység során teljesülnek a szakmai gyakorlat követelményei is, akkor a hallgatónak nem kell külön szakmai gyakorlaton részt vennie. A képzés tanévekre és félévekre osztott. FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GAZDASÁGTUDOMÁNYOK 7

8 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 5111 Kereskedô 5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök. A képzés céljai, elônyei: a felsôoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések elôkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területen vezetôi, nagyobb vállalkozásoknál középvezetôk és a felsôvezetôk mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni; továbbá megfelelô ismeretekkel rendelkeznek a képzés következô ciklusban történô folytatásához. A felsôoktatási szakképzettséggel legjellemzôbben betölthetô FEOR szerinti munkakör(ök): 2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervezô, szervezô 2532 PR tevékenységet tervezô, szervezô 2533 Kereskedelmi tervezô, szervezô 3622 Kereskedelmi ügyintézô, 3641 Személyi asszisztens 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó A bizonyítványban szereplô szakképzettség megnevezése: felsôfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon felsôfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon felsôfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi logisztika szakirányon Képzési idô: a képzési idô nappali tagozaton 3 félév + összefüggô szakmai gyakorlat a képzés 4. félévében, melynek idôtartama nappali képzés esetén 1 félév, levelezô képzésben legalább 6 hét. A bizonyítvány kiadásának feltétele: a szakmai gyakorlati és a szóbeli szakmai vizsgából álló komplex záróvizsga követelményeinek teljesítése. 8 FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

9 KÖZSZOLGÁLATI KÖZGAZDÁSZ FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés céljai, elônyei: a felsôoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a közszektor különbözô szervezeteinél képesek általános gazdálkodási, ügyviteli feladatok lebonyolítására, különös tekintettel a közfeladatok pénzügyi tervezésére és végrehajtására, a döntések elôkészítésében és végrehajtásának ellenôrzésében való részvételre. A felsôoktatási szakképzettséggel legjellemzôbben betölthetô FEOR szerinti munkakör(ök): 3611 Pénzügyi ügyintézô (a pénzintézeti ügyintézô kivételével), 4112 Általános irodai adminisztrátor, 4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású, 4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású. A bizonyítványban szereplô szakképzettség megnevezése: felsôfokú közszolgálati közgazdászasszisztens. Képzési idô: nappali és levelezô tagozaton 4 félév. Egyéb tudnivalók: felsôoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyûjtendô kreditek száma: 120 kredit. Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 45%-55%. Az összefüggô szakmai gyakorlat idôtartama teljes idejû képzésben: 1 félév, legalább 560 óra; részidôs képzésben: 6 hét (ebbôl összefüggô 3 hét), legalább 240 óra. A besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 90 kredit. A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit. A bizonyítvány kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, valamint alapszintû szakmai idegennyelvtudás. A bizonyítvány kiadásának feltétele a szakmai gyakorlati és a szóbeli szakmai vizsgából álló komplex záróvizsga követelményeinek teljesítése. FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GAZDASÁGTUDOMÁNYOK 9

10 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A felsôoktatási szakképzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területein, a munkaerô-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkezzenek. A képzési idô: 4 félév, melybôl összefüggô szakmai gyakorlat idôtartama teljes idejû képzésben: 1 félév, részidôs képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Kiemelt képzési területek Államháztartási: A közfeladatokat ellátó államháztartási szervezetek számára képzett felsôfokú államháztartási közgazdász-asszisztens szakemberek képesek a vezetôi döntések megalapozásához, végrehajtásuk ellenôrzéséhez szükséges pénzügyi-számviteli információs rendszer mûködtetéséhez, fejlesztéséhez rendszerszemléletû gondolkodással felelôsen hozzájárulni. Nonprofi t: Speciális módszertani ismeretekkel a képzett felsôfokú nonprofi t pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens szakemberek képesek a civil szervezetek, egyházak és egyházi intézmények, politikai pártok, nonprofi t gazdasági társaságok, egyéb nonprofi t szervezetek pénzügyi-számviteli, ügyviteli feladatait ellátni, ezzel erôsíteni a szervezetek értékteremtô szakmai tevékenységét. Pénzintézeti: A felsôfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens piacképes elméleti és gyakorlati tudásával képes közremûködni a pénzügyi szolgáltató szektorban mûködô szervezetek munkafolyamataiban. Vállalkozási: A vállalati kiemelten a kis- és középvállalati szektorban a felsôfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens képes általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellátására, kiemelten a pénzügyi döntések elôkészítésében, a napi likviditáskezelésben, az adóbevallások és a különbözô idôtávú pénzügyi tervek készítésében való részvételre. A bizonyítvány kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt követelmények. 10 FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

11 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés céljai: A turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és non-profi t szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélô, gyakorlattal is rendelkezô szakemberek képzése. A végzett hallgatók képesek a turizmusban és a vendéglátásban mûködô mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és mûködtetésére, valamint közép-, és nagyvállalatok egyes részlegének vezetésére, illetve felsôvezetôk munkáját segítô szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására. A turizmus ismeretkörök révén megismerkednek a turizmus részterületeivel, és alkalmasak önállóan vagy vezetôk melletti asszisztensi, referensi feladatok ellátására, a vendéglátás ismeretkörök révén speciális ismereteket szereznek a különbözô helyekre települt, eltérô szintû, felszereltségû, üzemméretû és eltérô céllal üzemelô vendéglátóhelyek (étterem, cukrászda, kisvendéglô, csárda, intézményi étkeztetés egységei stb.) mûködtetésében. A bizonyítványban szereplô szakképzettség megnevezés: felsôfokú közgazdász-asszisztens. Képzési forma: teljes idejû képzés, részidôs képzés Képzési idô: 4 félév A bizonyítvány kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelô államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GAZDASÁGTUDOMÁNYOK 11

12 GAZDASÁGINFORMATIKUS FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Hallgatóink jól felszerelt informatikai és multimédiás laboratóriumunkban ismerkedhetnek meg az informatika legújabb eredményeivel. Az oklevélben szereplô szakképzettség megnevezése: felsôfokú gazdaságinformatikus asszisztens. A képzés céljai, a szak elônyei: 2013-tól a felsôfokú szakképzés átalakul, a korábbi felsôfokú képzés helyébe a felsôoktatási szakképzés lép. A felsôoktatási szakképzés bevezetésének célja az országosan egységes, az eddiginél magasabb szintû, a felsôoktatási alapképzéshez csatlakozó oktatási forma bevezetése volt. Fôiskolánk a gazdaságinformatikus alapképzést megelôzô felsôoktatási szakképzést indít, amelynek sikeres elvégzése után a hallgatók felsôfokú gazdaságinformatikusasszisztens képesítést kapnak. A hallgatók a képesítés megszerzése után felvételt nyerhetnek a Fôiskola gazdaságinformatikus szakára, és a szakképzésben szerzett kreditjeik 75%-át beszámítjuk az alapképzésben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 3 szemeszternek megfelelô tantárgyi vizsgát elismerünk. Célunk olyan hallgatók nevelése, akik szakmai irányítás mellett képesek információs rendszerek fejlesztésére, mûködtetésére, számítógépes outputok értelmezésére a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazásával. A képzés ideje: A képzési idô nappali tagozaton 4 félév. A félévenként 15 hetes oktatási (szorgalmi) idôszakot 5 hetes vizsgaidôszak követi. Nappali tagozaton heti órás a félévközi órarend szerinti elfoglaltság, levelezô tagozaton félévenként mintegy 100 óra. A hallgatók a négy félévbôl egyet szakmai gyakorlattal töltenek egy gazdálkodó szervezetnél. Az oklevél kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt követelmények. 12 FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET

13 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés célja: olyan agrárszakemberek képzése, akik közremûködnek a mezôgazdasági termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggô szervezési és irányítási feladatok végrehajtásában. Az agrártermelés sajátosságainak és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében a munkaerô-piaci elvárásoknak megfelelô szakmai munkában vehetnek részt az agrárvállalkozásoknál. Emellett képessé válnak farmtípusú gazdaságok önálló vezetésére, egyéni és társas vállalkozások mûködtetésére is. Az elsajátított ökonómiai, menedzsment és térségfejlesztési ismereteik birtokában szakigazgatási feladatokat láthatnak el. A hallgatók megismerik a vidéki térségek fôbb gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatait és az azokat befolyásoló tényezôket. Ezekre alapozva képesek a helyi gazdaságfejlesztés és a területfejlesztés öszszefüggéseinek beazonosítására és be tudnak kapcsolódni egy térség fejlesztési céljainak meghatározásában. A pályázatírás és a projektmenedzsment tárgykörében szerzett ismeretek révén hozzájárulnak az EU-s támogatási források lehívásához és a vidéki területen élô emberek életfeltételeinek javításához. A képzés kifejezetten gyakorlatorientált, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatók minél több esetben valós szituációban oldjanak meg önálló és együttmûködést igénylô csoportos feladatokat egyaránt. Képzési idô: nappali és levelezô tagozaton 4 félév. A bizonyítvány kiadásának feltétele: a bizonyítvány kiadásának feltétele a szakmai gyakorlati és a szóbeli szakmai vizsgából álló komplex záróvizsga követelményeinek teljesítése. A felsôoktatási szakképzés öszszefüggô szakmai gyakorlatai: összefüggô szakmai gyakorlat: nappali tagozaton 600 óra nyári gyakorlat: nappali tagozaton 2 80 óra üzemi gyakorlat: nappali tagozaton 3x40 óra A felsôoktatási szakképzettséggel legjellemzôbben betölthetô munkakörök: A hazai munkaerôpiacon jelenleg jó eséllyel helyezkedik az a szakember, aki ismeri a korszerû helymeghatározó módszereket, térinformatikai adatfeldolgozást, terepi mintavételi módszereket és kiértékelô szoftvereket, aki alapvetô programozási, adatfeldolgozási képességekkel rendelkezik, akinek jártassága van az e-szakigazgatási rendszerekben, és képes pályázatok megírására, projektetek generálására. A képzés során megszerzett ismeretek segítenek az elhelyezkedésben a régióközpontoknál, mezôgazdasági közép- és nagyüzemeknél, polgármesteri hivataloknál és informatikai feladatokat ellátó cégeknél. A felsorolt tevékenységet folytató szervezeteken kívül az elsajátított térinformatikai, gazdálkodási és vidékfejlesztési ismeretek lehetôségeket nyújtanak a, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelôségek, nemzeti park igazgatóságoknál való elhelyezkedésre. FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 13

14 KERTÉSZMÉRNÖK FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés célja: a felsôoktatási szakképzés célja olyan kertész szakemberek képzése, akik alkalmasak a kertészeti növények (dísznövény, gyümölcs, szôlô, zöldség és gyógynövény) termesztéstechnológiájának megtervezésére, az ökológiai és agrotechnikai tényezôkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai munkamûveletek megszervezésére, végrehajtására, a végrehajtás irányítására, ellenôrzésére. A bizonyítványban szereplô szakképzettség megnevezése: felsôfokú kertészmérnök-aszszisztens. Képzési idô: nappali és levelezô tagozaton 3 félév + 1 félév összefüggô szakmai gyakorlat Specializációk: gyógynövénytermesztô szôlô-gyümölcstermesztô zöldség-dísznövénytermesztô A felsôoktatási szakképzés összefüggô szakmai gyakorlatának követelményei: a gyakorlati képzés teljesíthetô a KRF tangazdaságában, agrárkutatási egységeiben, gazdálkodó szervezetnél, továbbá a KRF gyakorlati képzésére szándéknyilatkozatot benyújtott partnereinél (kutatóintézetek, cégek, vállalkozások). A felsôoktatási szakképzettséggel legjellemzôbben betölthetô FEOR szerinti munkakörök: 3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus, 3161 Munka- és termelésszervezô, 6113 Zöldségtermesztô, 6114 Szôlô-, gyümölcstermesztô, 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelô, 6116 Gyógynövénytermesztô. 14 FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

15 KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek a mezôgazdasági környezet szabályozott hasznosításával, hatékony védelmével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzésére. Erôsségei a szaknak a természetés tájvédelem, a talajvédelem és rekultiváció, a térinformatika, valamint a hulladékgazdálkodás. Hallgatóink hatékonyan tudják a gyakorlatban érvényesíteni a környezetgazdálkodás elveit, lehetôségük nyílik megismerni környezetszemléletû gazdálkodást. A szakon a klasszikus agrárismeretek mellett a legmodernebb környezetvédelmi technológiákat tanulhatják meg az érdeklôdôk. Környezetgazdálkodási szakirányon a korszerû, környezetkímélô és fenntartható mezôgazdasági technológiák alkalmazását sajátítják el a szak diákjai. A képzés külön hangsúlyt fektet az agrár-környezetgazdálkodás kistérségi, települési és birtok szintû alapfeladataira. A végzett hallgatóink alkalmasak az agrár-környezetgazdálkodási szakigazgatási alapfeladatok, környezetvédelmi szakigazgatási alapfeladatok, települési hulladékgazdálkodási feladatok ellátására. Hulladékgazdálkodási szakirányon olyan szakemberek képzése a cél, akik hulladékgazdálkodási ismeretek birtokában képesek a településen, a mezôgazdasági ágazatokban, ipari-, és szolgáltató vállalkozásokban keletkezô hulladékok gyûjtését, kezelését, hasznosítását és ártalmatlanítását a gazdasági és környezetvédelmi igények korszerû, európai színvonalú összehangolásával megoldani. Aktív közremûködôi, középszintû vezetôi lehetnek az elôzôekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Képzési idô: nappali és levelezô tagozaton 4 félév. A bizonyítványban szereplô szakképzettség megnevezése: felsôfokú környezetgazdálkodás agrármérnök asszisztens. A bizonyítvány kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt követelmények. FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 15

16 MEZÔGAZDASÁGI MÉRNÖK FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés céljai: a szakon a mezôgazdasági menedzsment részére, azok speciális feladatainak ellátását segítô, felsôfokú szakismeretekkel rendelkezô szakembereket képezünk. A képzési idôn belül kiemelt szerepet kap a gyakorlati ismeretek, készségek megszerzése. A végzettek az elsajátított ismeretek birtokában képesek a mezôgazdasági igazgatás, termelés és szállítás, árufeldolgozás és forgalmazás, valamint a vidékfejlesztés területén dolgozó mérnökök, menedzserek munkáját segíteni úgy, hogy tisztában van a termelési folyamattal, annak irányításával, jártas a piackutatás marketing és projektmenedzselés tudásanyagában. A felsôoktatási szakképzettséggel legjellemzôbben betölthetô FEOR szerinti munkakör(ök): 1311 Mezôgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetôje, 3131 Mezôgazdasági technikus. A képzés azoknak ajánlható, akik az érettségi után viszonylag rövid idô alatt (2 év) felsôfokú mezôgazdasági végzettséget kívánnak szerezni. Jó kapcsolatteremtô és szervezô képességekkel rendelkeznek, és szakmai elhivatottságot éreznek a mezôgazdaság iránt. Az elméleti tudás mellett fontosnak tartják a szakmai gyakorlati ismeretek megszerzését. A szakképzésre történô felvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés. Érettségit követôen a továbbtanulási esélyek sokkal jobbak, mint az alapképzésben. A szak elvégzését követôen a mezôgazdasági termelésen kívül számos lehetôség nyílik elhelyezkedésre, munkavállalásra, például az árufeldolgozás, logisztika, mezôgazdasági szakigazgatás, pályázat készítés, projekt menedzsment munkaterületeken. A bizonyítványban szereplô szakképzettség megnevezése: felsôfokú mezôgazdasági mérnökasszisztens. Képzési idô: 4 félév, ebbôl 1 félév összefüggô szakmai gyakorlat. A bizonyítvány kiadásának feltétele: a bizonyítvány kiadásának feltétele a szakmai gyakorlati és a szóbeli szakmai vizsgából álló komplex záróvizsga követelményeinek teljesítése. 16 FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

17 SZÔLÉSZ-BORÁSZ MÉRNÖK FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés célja: a szôlész-borász mérnökasszisztens szakemberek sokrétû gyakorlati és elméleti ismereteik révén egyaránt alkalmasak hazai vagy külföldi szôlôültetvények és borászati üzemek munkáinak, technológiai folyamatainak elvégzésére és szervezésére. Néhány éves gyakorlatot követôen végzett hallgatóink szôlôtermesztéssel vagy borászattal foglalkozó üzemek középvezetôivé léphetnek elô. Hallgatóink alapszinten sajátítják el a szôlôtermesztés a borászat termelési folyamatait, a borok érzékszervi bírálatát, mindamellett megismerkednek a beszerzés és az értékesítés területén szükséges szervezési és adminisztrációs feladatokkal is. A fôiskolához tartozó Károly Róbert Pincészet, az Egri Szôlészeti és Borászati Kutató Intézet, korszerû laboratóriumunk és borbíráló szaktantermünk garanciát jelentenek arra, hogy hallgatóink a szakma fortélyit és praktikáit elsajátítsák. Nemzetközi kapcsolataink révén lehetôség nyílik a külföldi intenzív oktatási programokban való részvételre is. Mindazon diákok számára ajánlható képzési forma, akik a szôlôtermesztés és borászat elméleti és gyakorlati megismerését tûzték ki célul. Különösen ajánlott azok számára, akiknél a szôlô-bortermelésnek családi hagyományai vannak. A négy féléves tanulmányok befejezését követôen hallgatóink a fôiskolai szintû szôlész-borász mérnöki BSc képzésben folytathatják tanulmányaikat, így elmélyítve szakirányú ismereteiket. A bizonyítványban szereplô szakképzettség megnevezése: szôlész-borász mérnökasszisztens. Képzési idô: 4 félév, amelybôl a 3. félévet a hallgatók meghatározott követelményeknek megfelelô borászati üzemeknél, szüreti, szôlô-feldolgozási és borkészítési gyakorlattal töltenek. A bizonyítvány kiadásának feltétele: a bizonyítvány kiadásának feltétele a szakmai gyakorlati és a szóbeli szakmai vizsgából álló komplex záróvizsga követelményeinek teljesítése. FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 17

18 EMBERI ERÔFORRÁSOK (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzés célja, a szak elônyei: a szervezetek természetes törekvése, hogy minél nagyobb és minél nehezebben behozható versenyelônyre tegyenek szert. Az erôforrások által elérhetô versenyelônyök közül az emberi tudás, gyakorlat és motiváció a legtartósabb. Így az emberrel, mint erôforrással való foglalkozás napjainkban éli meg a legnagyobb változásokat. Egyre több speciálisan képzett, mi több minden eddiginél képzettebb szakemberre van szükség, olyanokra, akik a szervezet vezetôjének elsô helyettesei lehetnek. A munkaerô-piaci igényeknek megfelelô képzés mellett cél, hogy a végzett hallgatók kellô ismeretekkel rendelkezzenek tanulmányaik mesterszakon történô folytatásához. A szakon végezettek a vállalati szférán túl elhelyezkedhetnek a fejvadász cégeknél, a munkaügyi hivatalokban, a munkaerô-piaci tanácsadás, de a közszolgálat területén is. Az ideális jelentkezô emberszeretô, képes és hajlandó foglalkozni mások örömeivel és gondjaival, aki a megfelelô gondolkodási intelligencia (IQ) mellett magas fokú érzelmi intelligenciával (EQ) rendelkezik és ezek alapján egyszerre elkötelezett tud lenni egy szervezet és annak munkatársai felé. Az oklevélben szereplô szakképzettség megnevezése: közgazdász emberi erôforrások alapképzési szakon. A képzés ideje: A képzési idô nappali tagozaton 6 félév, levelezô tagozaton 8 félév. A képzés tanévekre és félévekre osztott. A hetes oktatási (szorgalmi) idôszakot 5 hetes vizsgaidôszak követi. Nappali tagozaton heti órás a félévközi órarend szerinti elfoglaltság. Levelezô tagozaton a konzultációkat hétvégi napokon (péntek, szombat, vasárnap) tartjuk. Az oklevél kiadásának feltétele: Eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt legalább középfokú C típusú, szaknyelvi vagy felsôfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékû érettségi bizonyítvány, vagy oklevél. SZALAI-CZOMPOLY JÚLIA HR vezetô Accenture, Hungary Emberismeret, tapasztalat és megalapozott tudás kell ahhoz, hogy a munka során az emberrel mint ero forrással tudjunk foglalkozni. A szak elvégzése leheto séget teremt, hogy szakmai ismeretekkel felvértezve álljunk e nemes és nagy körültekintést igénylo feladat elé. 18 ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BA/BSC) GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

19 GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzés céljai, a szak elônyei: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Kellô ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a felsôfokú képzés második ciklusában, mesterszakon történô folytatásához. A gazdálkodási és menedzsment alapszak egységes közgazdasági alapozásra építve a gazdálkodáshoz szükséges alapvetô ismeretanyag elsajátítása mellett speciális ismeretek megszerzésére is lehetôséget ad. Rugalmas tantárgyi összetételével mód nyílik a hallgatók számára, hogy érdeklôdési körüknek és távlati elképzelésüknek megfelelô tantárgyi struktúrát válasszanak és állítsanak össze. Az általános képzésben megszerezhetô ismeretek révén széles az illeszkedési felületet a gazdálkodás különbözô területeihez. Az oklevélben szereplô szakképzettség megnevezése: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon. A képzés ideje: A képzési idô nappali tagozaton 6 félév + 1 félév kötelezô szakmai gyakorlat, levelezô tagozaton 8 félév. A szakmai gyakorlatot levelezô tagozaton is teljesíteni kell. Amennyiben a hallgató munkáltatója egyértelmûen igazolja, hogy a betöltött munkakörben végzett tevékenység során teljesülnek a szakmai gyakorlat követelményei is, akkor a hallgatónak nem kell külön szakmai gyakorlaton részt vennie. A képzés tanévekre és félévekre osztott. A hetes oktatási (szorgalmi) idôszakot 5 hetes vizsgaidôszak követi. Nappali tagozaton a szakmai gyakorlati félév kivételével heti órás a félévközi órarend szerinti elfoglaltság. Az oklevél kiadásának feltétele: Eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt legalább egy idegen nyelvbôl államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelô szaknyelvi vagy államilag elismert felsôfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékû érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. DEBRE NORBERT Logisztikai Szakterületi Igazgató, Tanácsadó ISYS-ON Informatikai Tanácsadó Kft. A képzés széles spektruma leheto vé tette, hogy ezt a szakot elvégezve az ellátandó munka minden területén megálljuk a helyünk. Az oktatott tárgyak, és a képzés gyakorlat-orientáltsága hozzásegítettek ahhoz az átfogó tudás megszerzéséhez, amely nélkül ezen a területen nem lehet sikereket elérni. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BA/BSC) GAZDASÁGTUDOMÁNYOK 19

20 KERESKEDELEM ÉS MARKETING (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzés céljai, a szak elônyei: olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi/marketing szaktudással rendelkezô gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak különbözô termékek és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi/marketing tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellô ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a felsôfokú képzés második ciklusában, mesterszakon történô folytatásához. A szakon végzett hallgatók képesek lesznek mikro-, kis- és középvállalkozások, marketing tevékenységének önálló, átfogó irányítására, szervezésére, nagyvállalatok marketing részfeladatainak teljes körû ellátására, marketingszolgáltató piackutató, reklám- és PR ügynökségek vállalkozások különbözô munkaköreinek önálló ellátásra, mikro-, kis-és középvállalkozások kereskedelmi tevékenységének önálló tervezésére, irányítására, bonyolítási feladatainak szervezésére, koordinálására, nagyvállalatok kereskedelmi részfeladatainak önálló megoldására. Az oklevélben szereplô szakképzettség megnevezése: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon. A képzés ideje: a képzési idô nappali tagozaton 6 félév + 1 félév kötelezô gyakorlat, levelezô és távoktatási tagozaton 8 félév. Levelezô és távoktatási tagozaton, amennyiben a hallgató munkáltatója egyértelmûen igazolja, hogy a betöltött munkakörben végzett tevékenység során teljesülnek a szakmai gyakorlat követelményei is, akkor a hallgatónak nem kell külön szakmai gyakorlaton részt vennie. Az oklevél kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsôfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékû érettségi bizonyítvány, vagy oklevél. CSÁK ZITA kommunikációs igazgató Brokernet csoport Nincs két egyforma napja annak, aki ezen a szakterületen dolgozik. A változatosság, az újabb és újabb kihívások, a megoldásokból születo sikerek mind részei ennek a munkának. 20 ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BA/BSC) GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK: Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Tartalomjegyzék Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola Andragógia BA Emberi erôforrások BA Gazdálkodási és menedzsment BA Gazdaságinformatika BSc Kommunikáció és médiatudomány BA Zsigmond Király Fôiskola Nemzetközi gazdálkodás BA Nemzetközi tanulmányok BA

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KEMÉNY CSABA, NYUGDÍJAS FILOZÓFUS,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás A vidékfejlesztési és az agrároktatás feladatai TAVISZ Oktatási Kabinet 2012. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A magyar agrároktatás helyzete napjainkban...

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben