Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora"

Átírás

1

2 REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér és a mûködéshez szükséges fedezet is áll. A Magyar Felsôoktatási Akkreditációs Bizottság a hatályos felsôoktatási törvény szerint értékelte a Károly Róbert Fôiskolán folyó képzések, tudományos, kutatási tevékenységek feltételeit. Ezzel összefüggésben vizsgálta az intézmény alaptevékenységét, mûködését, személyi és infrastrukturális ellátottságát, valamint minôségbiztosítását. A MAB döntésérôl határozat született, mely alapján a fôiskolát a jogszabály szerinti maximális idôtartamra, január 31- ig akkreditálta a bizottság, mivel az intézmény mindenben megfelelt a törvényben rögzített minôségi elvárásoknak. Hosszú út vezetett azonban idáig, sok és áldozatos munka kellett ahhoz, hogy a felsôoktatási intézmény 2012-ben is büszke lehessen eredményeire. Ezek az eredmények önmagukért beszélnek, a legfrissebb publikált adatok szerint az összetett képzési rangsorban intézményünk jó pozíciót vívott ki magának, míg a gazdaságtudományi képzésterületi rangsorban az oktatók kiválósága szerint a fôiskola igen elôkelô helyet foglal el. Az intézményi történet 1871-ben kezdôdött, amikor is a Városi Gazdasági Egyesület vezetôi elsô ízben kezdeményezték szôlész-borász 2

3 egyetem létesítését a Mátraalján, Gyöngyösön. A városban ban már vincellériskola mûködött. A felsôfokú mezôgazdasági szakemberképzés 1962-ben valósul meg, amikor is az ország számos vidékén felsôfokú mezôgazdasági technikumok létesültek, köztük Gyöngyösön kertészeti, Putnokon mezôgazdasági, Zsámbékon üzemgazdasági szakon. A felsôfokú technikumok a fejlôdésük során fôiskolákká integrálódtak. Ez történt Gyöngyösön is, mert 1971-ben a putnoki, majd 1976-ban a zsámbéki képzési feladatok kerültek intézményünkhöz. A Károly Róbert Fôiskola évi önállóvá válását megelôzôen több évtizedes, szisztematikus munkával alakította ki jelenlegi profi lját. Képzési kínálatának szerkezetét három fô terület határozza meg: a rövid múltra visszatekintô, de meghatározó jelentôségû informatika, a több mint húsz éve folyó gazdaságtudományi, és a fôiskola több mint öt évtizedes történetével egyidôs agrár jellegû képzés. Kutatásunk a fenntartható fejlôdésre és a társadalmigazdasági-környezeti kihívásokra irányul. E munka eredményeként a Károly Róbert Fôiskola Magyarországon egyedüliként a Zöld Fôiskola megkülönböztetô címet használja. Oktatásban a munkaerôpiaci igények kiszolgálása a cél. Széchenyi István gondolataival azonosulva vallom, hogy a következô nemzedéknek a fényhez egy lépéssel közelebb kell jutnia. Ennek elôsegítésére vállalkozik a Károly Róbert Fôiskola, amely az Észak-Magyarország Régió tudáscentrumaként, mint lámpás, egyre távolabbra világít, hisz olyan oktatók és kutatók táplálják, akiknek közel 70%-a tudományosan minôsített (akadémikusok, akadémiai doktorok, kandidátusok, PhD fokozattal rendelkezôk), átlagéletkoruk 44 év. E kisugárzott fény tehát nem más, mint a mindig korszerû tudás. Az új generációk jövôjének megalapozója továbbra is az oktatás és a tudományos kutatás lehet. Ennek tudatában a Károly Róbert Fôiskola küldetésének tekinti, hogy aki Gyöngyösre jön tanulni, ne csak a szakmájára készüljön, hanem az életének kiteljesedéséhez szükséges mûveltséget is megszerezze. Gyöngyös, Mátrai út 36. tel.:

4 KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLETEN Emberi erôforrások Gazdálkodási és menedzsment Kereskedelem és marketing Közszolgálati közgazdász Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Gazdaságinformatikus AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök Kertészmérnök Környezetgazdálkodási agrármérnök Mezôgazdasági mérnök Szôlész-borász mérnök ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BA/BSC) GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLETEN Emberi erôforrások Gazdálkodási és menedzsment Kereskedelem és marketing Közszolgálati Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Gazdaságinformatikus AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki Kertészmérnöki Környezetgazdálkodási agrármérnöki Mezôgazdasági mérnöki Szôlész-borász mérnöki Vadgazda mérnöki szak MESTERKÉPZÉSI SZAKOK (MA/MSC) GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLETEN Turizmus-menedzsment Vállalkozásfejlesztés Vezetés és szervezés AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN Vidékfejlesztési agrármérnöki

5 A FÔISKOLÁN FOLYÓ KÉPZÉS RENDSZERE A fôiskola egymásra épülô, felsôfokú végzettséget adó képzési ciklusai az alapképzés és a mesterképzés. A fôiskola az elôzôek mellett felsôfokú szakképzést (2013 szeptemberétôl felsôoktatási szakképzést) és szakirányú továbbképzést is folytat. Felsôoktatási szakképzés Felsôoktatási szakképzésben felsôfokú szakképzettség szerezhetô. A felsôoktatási szakképzésre kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít. A felsôoktatási szakképzésben legalább százhúsz kreditet kell, és legfeljebb százötven kreditet lehet megszerezni. A képzési és kimeneti követelmény tartalmazza a felsôoktatási szakképzésben szerzett krediteknek az azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe való beszámítását. A beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb százhúsz lehet. A képzési idô legfeljebb öt félév. Felsôoktatási szakképzésre az jelentkezhet, aki legalább érettségi bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékû bizonyítvánnyal, tanúsítvánnyal, oklevéllel rendelkezik. Alapképzés Az alapképzés a többciklusú képzési rendszer elsô felsôfokú végzettséget adó képzési szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére és olyan, a munkaerôpiacon is hasznosítható szakmai ismereteket ad, mellyel lehetôvé válik a végzés utáni azonnali elhelyezkedés. Alapképzésre az vehetô fel, aki legalább középfokú végzettséget (érettségi) szerzett, valamint bizonyos szakokon megfelelt a felsôoktatási intézmény által felvételi eljárás keretében lefolytatott szakmai alkalmassági, illetôleg gyakorlati vizsgán. Az alapképzésben alapfokozat (Bachelor of Arts, BA vagy Bachelor of Science, BSc) és szakképzettség szerezhetô legalább 6, de legfeljebb 8 félév alatt, és legalább 180 kredit szakmai gyakorlatigényes szakok esetén legalább 210 kredit, de legfeljebb 240 kredit megszerzésével. Az elvégzését követôen ki lehet lépni a munkaerôpiacra, illetve jelentkezni lehet mesterképzésre, illetve szakirányú továbbképzésre. Mesterképzés A mesterképzés a többciklusú képzési rendszer második felsôfokú végzettséget adó szintje, ahol szakmai specializálódásra, az alapképzésben szerzett tudás elmélyítésére, specializálására van lehetôség. Mesterképzésre az vehetô fel, aki legalább alapfokozatot (Bachelor of Arts, BA vagy Bachelor of Science, BSc) szerzett, illetve akinek legalább fôiskolai végzettsége van. A mesterképzésben mesterfokozat (Master of Arts, MA vagy Master of Science, MSc) és szakképzettség szerezhetô legalább 2, legfeljebb 4 félév alatt, legalább 60 és legfeljebb 120 kredit megszerezésével. Az elvégzését követôen ki lehet lépni a munkaerôpiacra, illetve jelentkezni lehet doktori képzésre, szakirányú továbbképzésre. Gyöngyös, Mátrai út 36. tel.:

6 EMBERI ERÔFORRÁSOK FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik megfelelô elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására, és akik a vállalatok HR vezetôinek elsô számú asszisztensei lehetnek. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a vállalati emberi erôforrás gazdálkodás korszerû eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit. Tisztában vannak az emberi erôforrás alkalmazására vonatkozó jogszabályokkal, valamint azok fellelhetôségével ismereteik folyamatos szinten tartásához. Ismerik a bér- és jövedelemgazdálkodás elveit és alapvetô alkalmazható módszereit. Ismerik az emberierôforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerének mûködését, valamint a felmerülô ügyintézés folyamatát, az eljárások menetét. A személyügyi szakirányon továbbá képesek részt venni a vállalati létszámgazdálkodás folyamatában, ismerik a bérelszámoláshoz szükséges dokumentumokat és azok tartalmát. Átlátják a személyügyi folyamatokat és alapismeretekkel rendelkeznek a vállalati munkaügyi folyamatok jogszabályi kérdéseinek vonatkozásában. A humánpolitikai szakirányon továbbá alkalmasak munkaközvetítôknél és vállalatoknál részt venni a toborzási és kiválasztási feladatok ellátásában. Ismerik az egyes munkakörökhöz kapcsolódó továbbképzési lehetôségeket és ennek ismeretében részt vesznek képzési programok szervezésében és általános szervezési feladatok ellátásában. A képzés ideje: nappali és levelezô tagozaton 4 félév. A bizonyítvány kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt követelmények. 6 FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

7 GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés célja: olyan gazdasági szakasszisztensek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik révén képesek segíteni és támogatni a gazdálkodó szervezetek és intézmények vezetôinek, menedzsereinek a munkáját. Kellô ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak az alapképzésben (BA) történô folytatásához. A szakhoz kapcsolódó kiemelt területek: Kis- és középvállalkozások Projektmenedzsment A hetes oktatási (szorgalmi) idôszakot 5 hetes vizsgaidôszak követi. Nappali tagozaton a szakmai gyakorlati félév kivételével heti órás a félévközi órarend szerinti elfoglaltság. A levelezô tagozaton a konzultációkat hétvégi napokon (péntek, szombat, vasárnap) tartják. A bizonyítvány kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt követelmények. A képzés ideje: A képzési idô nappali és levelezô tagozaton 4 félév, melybôl 1 félév kötelezô szakmai gyakorlat. A szakmai gyakorlatot levelezô tagozaton is teljesíteni kell. Amennyiben a hallgató munkáltatója egyértelmûen igazolja, hogy a betöltött munkakörben végzett tevékenység során teljesülnek a szakmai gyakorlat követelményei is, akkor a hallgatónak nem kell külön szakmai gyakorlaton részt vennie. A képzés tanévekre és félévekre osztott. FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GAZDASÁGTUDOMÁNYOK 7

8 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 5111 Kereskedô 5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök. A képzés céljai, elônyei: a felsôoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések elôkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területen vezetôi, nagyobb vállalkozásoknál középvezetôk és a felsôvezetôk mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni; továbbá megfelelô ismeretekkel rendelkeznek a képzés következô ciklusban történô folytatásához. A felsôoktatási szakképzettséggel legjellemzôbben betölthetô FEOR szerinti munkakör(ök): 2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervezô, szervezô 2532 PR tevékenységet tervezô, szervezô 2533 Kereskedelmi tervezô, szervezô 3622 Kereskedelmi ügyintézô, 3641 Személyi asszisztens 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó A bizonyítványban szereplô szakképzettség megnevezése: felsôfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon felsôfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon felsôfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi logisztika szakirányon Képzési idô: a képzési idô nappali tagozaton 3 félév + összefüggô szakmai gyakorlat a képzés 4. félévében, melynek idôtartama nappali képzés esetén 1 félév, levelezô képzésben legalább 6 hét. A bizonyítvány kiadásának feltétele: a szakmai gyakorlati és a szóbeli szakmai vizsgából álló komplex záróvizsga követelményeinek teljesítése. 8 FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

9 KÖZSZOLGÁLATI KÖZGAZDÁSZ FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés céljai, elônyei: a felsôoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a közszektor különbözô szervezeteinél képesek általános gazdálkodási, ügyviteli feladatok lebonyolítására, különös tekintettel a közfeladatok pénzügyi tervezésére és végrehajtására, a döntések elôkészítésében és végrehajtásának ellenôrzésében való részvételre. A felsôoktatási szakképzettséggel legjellemzôbben betölthetô FEOR szerinti munkakör(ök): 3611 Pénzügyi ügyintézô (a pénzintézeti ügyintézô kivételével), 4112 Általános irodai adminisztrátor, 4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású, 4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású. A bizonyítványban szereplô szakképzettség megnevezése: felsôfokú közszolgálati közgazdászasszisztens. Képzési idô: nappali és levelezô tagozaton 4 félév. Egyéb tudnivalók: felsôoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyûjtendô kreditek száma: 120 kredit. Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 45%-55%. Az összefüggô szakmai gyakorlat idôtartama teljes idejû képzésben: 1 félév, legalább 560 óra; részidôs képzésben: 6 hét (ebbôl összefüggô 3 hét), legalább 240 óra. A besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 90 kredit. A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit. A bizonyítvány kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, valamint alapszintû szakmai idegennyelvtudás. A bizonyítvány kiadásának feltétele a szakmai gyakorlati és a szóbeli szakmai vizsgából álló komplex záróvizsga követelményeinek teljesítése. FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GAZDASÁGTUDOMÁNYOK 9

10 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A felsôoktatási szakképzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területein, a munkaerô-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkezzenek. A képzési idô: 4 félév, melybôl összefüggô szakmai gyakorlat idôtartama teljes idejû képzésben: 1 félév, részidôs képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Kiemelt képzési területek Államháztartási: A közfeladatokat ellátó államháztartási szervezetek számára képzett felsôfokú államháztartási közgazdász-asszisztens szakemberek képesek a vezetôi döntések megalapozásához, végrehajtásuk ellenôrzéséhez szükséges pénzügyi-számviteli információs rendszer mûködtetéséhez, fejlesztéséhez rendszerszemléletû gondolkodással felelôsen hozzájárulni. Nonprofi t: Speciális módszertani ismeretekkel a képzett felsôfokú nonprofi t pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens szakemberek képesek a civil szervezetek, egyházak és egyházi intézmények, politikai pártok, nonprofi t gazdasági társaságok, egyéb nonprofi t szervezetek pénzügyi-számviteli, ügyviteli feladatait ellátni, ezzel erôsíteni a szervezetek értékteremtô szakmai tevékenységét. Pénzintézeti: A felsôfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens piacképes elméleti és gyakorlati tudásával képes közremûködni a pénzügyi szolgáltató szektorban mûködô szervezetek munkafolyamataiban. Vállalkozási: A vállalati kiemelten a kis- és középvállalati szektorban a felsôfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens képes általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellátására, kiemelten a pénzügyi döntések elôkészítésében, a napi likviditáskezelésben, az adóbevallások és a különbözô idôtávú pénzügyi tervek készítésében való részvételre. A bizonyítvány kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt követelmények. 10 FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

11 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés céljai: A turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és non-profi t szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélô, gyakorlattal is rendelkezô szakemberek képzése. A végzett hallgatók képesek a turizmusban és a vendéglátásban mûködô mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és mûködtetésére, valamint közép-, és nagyvállalatok egyes részlegének vezetésére, illetve felsôvezetôk munkáját segítô szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására. A turizmus ismeretkörök révén megismerkednek a turizmus részterületeivel, és alkalmasak önállóan vagy vezetôk melletti asszisztensi, referensi feladatok ellátására, a vendéglátás ismeretkörök révén speciális ismereteket szereznek a különbözô helyekre települt, eltérô szintû, felszereltségû, üzemméretû és eltérô céllal üzemelô vendéglátóhelyek (étterem, cukrászda, kisvendéglô, csárda, intézményi étkeztetés egységei stb.) mûködtetésében. A bizonyítványban szereplô szakképzettség megnevezés: felsôfokú közgazdász-asszisztens. Képzési forma: teljes idejû képzés, részidôs képzés Képzési idô: 4 félév A bizonyítvány kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelô államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GAZDASÁGTUDOMÁNYOK 11

12 GAZDASÁGINFORMATIKUS FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Hallgatóink jól felszerelt informatikai és multimédiás laboratóriumunkban ismerkedhetnek meg az informatika legújabb eredményeivel. Az oklevélben szereplô szakképzettség megnevezése: felsôfokú gazdaságinformatikus asszisztens. A képzés céljai, a szak elônyei: 2013-tól a felsôfokú szakképzés átalakul, a korábbi felsôfokú képzés helyébe a felsôoktatási szakképzés lép. A felsôoktatási szakképzés bevezetésének célja az országosan egységes, az eddiginél magasabb szintû, a felsôoktatási alapképzéshez csatlakozó oktatási forma bevezetése volt. Fôiskolánk a gazdaságinformatikus alapképzést megelôzô felsôoktatási szakképzést indít, amelynek sikeres elvégzése után a hallgatók felsôfokú gazdaságinformatikusasszisztens képesítést kapnak. A hallgatók a képesítés megszerzése után felvételt nyerhetnek a Fôiskola gazdaságinformatikus szakára, és a szakképzésben szerzett kreditjeik 75%-át beszámítjuk az alapképzésben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 3 szemeszternek megfelelô tantárgyi vizsgát elismerünk. Célunk olyan hallgatók nevelése, akik szakmai irányítás mellett képesek információs rendszerek fejlesztésére, mûködtetésére, számítógépes outputok értelmezésére a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazásával. A képzés ideje: A képzési idô nappali tagozaton 4 félév. A félévenként 15 hetes oktatási (szorgalmi) idôszakot 5 hetes vizsgaidôszak követi. Nappali tagozaton heti órás a félévközi órarend szerinti elfoglaltság, levelezô tagozaton félévenként mintegy 100 óra. A hallgatók a négy félévbôl egyet szakmai gyakorlattal töltenek egy gazdálkodó szervezetnél. Az oklevél kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt követelmények. 12 FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET

13 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés célja: olyan agrárszakemberek képzése, akik közremûködnek a mezôgazdasági termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggô szervezési és irányítási feladatok végrehajtásában. Az agrártermelés sajátosságainak és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében a munkaerô-piaci elvárásoknak megfelelô szakmai munkában vehetnek részt az agrárvállalkozásoknál. Emellett képessé válnak farmtípusú gazdaságok önálló vezetésére, egyéni és társas vállalkozások mûködtetésére is. Az elsajátított ökonómiai, menedzsment és térségfejlesztési ismereteik birtokában szakigazgatási feladatokat láthatnak el. A hallgatók megismerik a vidéki térségek fôbb gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatait és az azokat befolyásoló tényezôket. Ezekre alapozva képesek a helyi gazdaságfejlesztés és a területfejlesztés öszszefüggéseinek beazonosítására és be tudnak kapcsolódni egy térség fejlesztési céljainak meghatározásában. A pályázatírás és a projektmenedzsment tárgykörében szerzett ismeretek révén hozzájárulnak az EU-s támogatási források lehívásához és a vidéki területen élô emberek életfeltételeinek javításához. A képzés kifejezetten gyakorlatorientált, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatók minél több esetben valós szituációban oldjanak meg önálló és együttmûködést igénylô csoportos feladatokat egyaránt. Képzési idô: nappali és levelezô tagozaton 4 félév. A bizonyítvány kiadásának feltétele: a bizonyítvány kiadásának feltétele a szakmai gyakorlati és a szóbeli szakmai vizsgából álló komplex záróvizsga követelményeinek teljesítése. A felsôoktatási szakképzés öszszefüggô szakmai gyakorlatai: összefüggô szakmai gyakorlat: nappali tagozaton 600 óra nyári gyakorlat: nappali tagozaton 2 80 óra üzemi gyakorlat: nappali tagozaton 3x40 óra A felsôoktatási szakképzettséggel legjellemzôbben betölthetô munkakörök: A hazai munkaerôpiacon jelenleg jó eséllyel helyezkedik az a szakember, aki ismeri a korszerû helymeghatározó módszereket, térinformatikai adatfeldolgozást, terepi mintavételi módszereket és kiértékelô szoftvereket, aki alapvetô programozási, adatfeldolgozási képességekkel rendelkezik, akinek jártassága van az e-szakigazgatási rendszerekben, és képes pályázatok megírására, projektetek generálására. A képzés során megszerzett ismeretek segítenek az elhelyezkedésben a régióközpontoknál, mezôgazdasági közép- és nagyüzemeknél, polgármesteri hivataloknál és informatikai feladatokat ellátó cégeknél. A felsorolt tevékenységet folytató szervezeteken kívül az elsajátított térinformatikai, gazdálkodási és vidékfejlesztési ismeretek lehetôségeket nyújtanak a, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelôségek, nemzeti park igazgatóságoknál való elhelyezkedésre. FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 13

14 KERTÉSZMÉRNÖK FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés célja: a felsôoktatási szakképzés célja olyan kertész szakemberek képzése, akik alkalmasak a kertészeti növények (dísznövény, gyümölcs, szôlô, zöldség és gyógynövény) termesztéstechnológiájának megtervezésére, az ökológiai és agrotechnikai tényezôkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai munkamûveletek megszervezésére, végrehajtására, a végrehajtás irányítására, ellenôrzésére. A bizonyítványban szereplô szakképzettség megnevezése: felsôfokú kertészmérnök-aszszisztens. Képzési idô: nappali és levelezô tagozaton 3 félév + 1 félév összefüggô szakmai gyakorlat Specializációk: gyógynövénytermesztô szôlô-gyümölcstermesztô zöldség-dísznövénytermesztô A felsôoktatási szakképzés összefüggô szakmai gyakorlatának követelményei: a gyakorlati képzés teljesíthetô a KRF tangazdaságában, agrárkutatási egységeiben, gazdálkodó szervezetnél, továbbá a KRF gyakorlati képzésére szándéknyilatkozatot benyújtott partnereinél (kutatóintézetek, cégek, vállalkozások). A felsôoktatási szakképzettséggel legjellemzôbben betölthetô FEOR szerinti munkakörök: 3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus, 3161 Munka- és termelésszervezô, 6113 Zöldségtermesztô, 6114 Szôlô-, gyümölcstermesztô, 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelô, 6116 Gyógynövénytermesztô. 14 FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

15 KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek a mezôgazdasági környezet szabályozott hasznosításával, hatékony védelmével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzésére. Erôsségei a szaknak a természetés tájvédelem, a talajvédelem és rekultiváció, a térinformatika, valamint a hulladékgazdálkodás. Hallgatóink hatékonyan tudják a gyakorlatban érvényesíteni a környezetgazdálkodás elveit, lehetôségük nyílik megismerni környezetszemléletû gazdálkodást. A szakon a klasszikus agrárismeretek mellett a legmodernebb környezetvédelmi technológiákat tanulhatják meg az érdeklôdôk. Környezetgazdálkodási szakirányon a korszerû, környezetkímélô és fenntartható mezôgazdasági technológiák alkalmazását sajátítják el a szak diákjai. A képzés külön hangsúlyt fektet az agrár-környezetgazdálkodás kistérségi, települési és birtok szintû alapfeladataira. A végzett hallgatóink alkalmasak az agrár-környezetgazdálkodási szakigazgatási alapfeladatok, környezetvédelmi szakigazgatási alapfeladatok, települési hulladékgazdálkodási feladatok ellátására. Hulladékgazdálkodási szakirányon olyan szakemberek képzése a cél, akik hulladékgazdálkodási ismeretek birtokában képesek a településen, a mezôgazdasági ágazatokban, ipari-, és szolgáltató vállalkozásokban keletkezô hulladékok gyûjtését, kezelését, hasznosítását és ártalmatlanítását a gazdasági és környezetvédelmi igények korszerû, európai színvonalú összehangolásával megoldani. Aktív közremûködôi, középszintû vezetôi lehetnek az elôzôekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Képzési idô: nappali és levelezô tagozaton 4 félév. A bizonyítványban szereplô szakképzettség megnevezése: felsôfokú környezetgazdálkodás agrármérnök asszisztens. A bizonyítvány kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt követelmények. FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 15

16 MEZÔGAZDASÁGI MÉRNÖK FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés céljai: a szakon a mezôgazdasági menedzsment részére, azok speciális feladatainak ellátását segítô, felsôfokú szakismeretekkel rendelkezô szakembereket képezünk. A képzési idôn belül kiemelt szerepet kap a gyakorlati ismeretek, készségek megszerzése. A végzettek az elsajátított ismeretek birtokában képesek a mezôgazdasági igazgatás, termelés és szállítás, árufeldolgozás és forgalmazás, valamint a vidékfejlesztés területén dolgozó mérnökök, menedzserek munkáját segíteni úgy, hogy tisztában van a termelési folyamattal, annak irányításával, jártas a piackutatás marketing és projektmenedzselés tudásanyagában. A felsôoktatási szakképzettséggel legjellemzôbben betölthetô FEOR szerinti munkakör(ök): 1311 Mezôgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetôje, 3131 Mezôgazdasági technikus. A képzés azoknak ajánlható, akik az érettségi után viszonylag rövid idô alatt (2 év) felsôfokú mezôgazdasági végzettséget kívánnak szerezni. Jó kapcsolatteremtô és szervezô képességekkel rendelkeznek, és szakmai elhivatottságot éreznek a mezôgazdaság iránt. Az elméleti tudás mellett fontosnak tartják a szakmai gyakorlati ismeretek megszerzését. A szakképzésre történô felvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés. Érettségit követôen a továbbtanulási esélyek sokkal jobbak, mint az alapképzésben. A szak elvégzését követôen a mezôgazdasági termelésen kívül számos lehetôség nyílik elhelyezkedésre, munkavállalásra, például az árufeldolgozás, logisztika, mezôgazdasági szakigazgatás, pályázat készítés, projekt menedzsment munkaterületeken. A bizonyítványban szereplô szakképzettség megnevezése: felsôfokú mezôgazdasági mérnökasszisztens. Képzési idô: 4 félév, ebbôl 1 félév összefüggô szakmai gyakorlat. A bizonyítvány kiadásának feltétele: a bizonyítvány kiadásának feltétele a szakmai gyakorlati és a szóbeli szakmai vizsgából álló komplex záróvizsga követelményeinek teljesítése. 16 FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

17 SZÔLÉSZ-BORÁSZ MÉRNÖK FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A képzés célja: a szôlész-borász mérnökasszisztens szakemberek sokrétû gyakorlati és elméleti ismereteik révén egyaránt alkalmasak hazai vagy külföldi szôlôültetvények és borászati üzemek munkáinak, technológiai folyamatainak elvégzésére és szervezésére. Néhány éves gyakorlatot követôen végzett hallgatóink szôlôtermesztéssel vagy borászattal foglalkozó üzemek középvezetôivé léphetnek elô. Hallgatóink alapszinten sajátítják el a szôlôtermesztés a borászat termelési folyamatait, a borok érzékszervi bírálatát, mindamellett megismerkednek a beszerzés és az értékesítés területén szükséges szervezési és adminisztrációs feladatokkal is. A fôiskolához tartozó Károly Róbert Pincészet, az Egri Szôlészeti és Borászati Kutató Intézet, korszerû laboratóriumunk és borbíráló szaktantermünk garanciát jelentenek arra, hogy hallgatóink a szakma fortélyit és praktikáit elsajátítsák. Nemzetközi kapcsolataink révén lehetôség nyílik a külföldi intenzív oktatási programokban való részvételre is. Mindazon diákok számára ajánlható képzési forma, akik a szôlôtermesztés és borászat elméleti és gyakorlati megismerését tûzték ki célul. Különösen ajánlott azok számára, akiknél a szôlô-bortermelésnek családi hagyományai vannak. A négy féléves tanulmányok befejezését követôen hallgatóink a fôiskolai szintû szôlész-borász mérnöki BSc képzésben folytathatják tanulmányaikat, így elmélyítve szakirányú ismereteiket. A bizonyítványban szereplô szakképzettség megnevezése: szôlész-borász mérnökasszisztens. Képzési idô: 4 félév, amelybôl a 3. félévet a hallgatók meghatározott követelményeknek megfelelô borászati üzemeknél, szüreti, szôlô-feldolgozási és borkészítési gyakorlattal töltenek. A bizonyítvány kiadásának feltétele: a bizonyítvány kiadásának feltétele a szakmai gyakorlati és a szóbeli szakmai vizsgából álló komplex záróvizsga követelményeinek teljesítése. FELSÔOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 17

18 EMBERI ERÔFORRÁSOK (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzés célja, a szak elônyei: a szervezetek természetes törekvése, hogy minél nagyobb és minél nehezebben behozható versenyelônyre tegyenek szert. Az erôforrások által elérhetô versenyelônyök közül az emberi tudás, gyakorlat és motiváció a legtartósabb. Így az emberrel, mint erôforrással való foglalkozás napjainkban éli meg a legnagyobb változásokat. Egyre több speciálisan képzett, mi több minden eddiginél képzettebb szakemberre van szükség, olyanokra, akik a szervezet vezetôjének elsô helyettesei lehetnek. A munkaerô-piaci igényeknek megfelelô képzés mellett cél, hogy a végzett hallgatók kellô ismeretekkel rendelkezzenek tanulmányaik mesterszakon történô folytatásához. A szakon végezettek a vállalati szférán túl elhelyezkedhetnek a fejvadász cégeknél, a munkaügyi hivatalokban, a munkaerô-piaci tanácsadás, de a közszolgálat területén is. Az ideális jelentkezô emberszeretô, képes és hajlandó foglalkozni mások örömeivel és gondjaival, aki a megfelelô gondolkodási intelligencia (IQ) mellett magas fokú érzelmi intelligenciával (EQ) rendelkezik és ezek alapján egyszerre elkötelezett tud lenni egy szervezet és annak munkatársai felé. Az oklevélben szereplô szakképzettség megnevezése: közgazdász emberi erôforrások alapképzési szakon. A képzés ideje: A képzési idô nappali tagozaton 6 félév, levelezô tagozaton 8 félév. A képzés tanévekre és félévekre osztott. A hetes oktatási (szorgalmi) idôszakot 5 hetes vizsgaidôszak követi. Nappali tagozaton heti órás a félévközi órarend szerinti elfoglaltság. Levelezô tagozaton a konzultációkat hétvégi napokon (péntek, szombat, vasárnap) tartjuk. Az oklevél kiadásának feltétele: Eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt legalább középfokú C típusú, szaknyelvi vagy felsôfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékû érettségi bizonyítvány, vagy oklevél. SZALAI-CZOMPOLY JÚLIA HR vezetô Accenture, Hungary Emberismeret, tapasztalat és megalapozott tudás kell ahhoz, hogy a munka során az emberrel mint ero forrással tudjunk foglalkozni. A szak elvégzése leheto séget teremt, hogy szakmai ismeretekkel felvértezve álljunk e nemes és nagy körültekintést igénylo feladat elé. 18 ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BA/BSC) GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

19 GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzés céljai, a szak elônyei: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Kellô ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a felsôfokú képzés második ciklusában, mesterszakon történô folytatásához. A gazdálkodási és menedzsment alapszak egységes közgazdasági alapozásra építve a gazdálkodáshoz szükséges alapvetô ismeretanyag elsajátítása mellett speciális ismeretek megszerzésére is lehetôséget ad. Rugalmas tantárgyi összetételével mód nyílik a hallgatók számára, hogy érdeklôdési körüknek és távlati elképzelésüknek megfelelô tantárgyi struktúrát válasszanak és állítsanak össze. Az általános képzésben megszerezhetô ismeretek révén széles az illeszkedési felületet a gazdálkodás különbözô területeihez. Az oklevélben szereplô szakképzettség megnevezése: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon. A képzés ideje: A képzési idô nappali tagozaton 6 félév + 1 félév kötelezô szakmai gyakorlat, levelezô tagozaton 8 félév. A szakmai gyakorlatot levelezô tagozaton is teljesíteni kell. Amennyiben a hallgató munkáltatója egyértelmûen igazolja, hogy a betöltött munkakörben végzett tevékenység során teljesülnek a szakmai gyakorlat követelményei is, akkor a hallgatónak nem kell külön szakmai gyakorlaton részt vennie. A képzés tanévekre és félévekre osztott. A hetes oktatási (szorgalmi) idôszakot 5 hetes vizsgaidôszak követi. Nappali tagozaton a szakmai gyakorlati félév kivételével heti órás a félévközi órarend szerinti elfoglaltság. Az oklevél kiadásának feltétele: Eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt legalább egy idegen nyelvbôl államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelô szaknyelvi vagy államilag elismert felsôfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékû érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. DEBRE NORBERT Logisztikai Szakterületi Igazgató, Tanácsadó ISYS-ON Informatikai Tanácsadó Kft. A képzés széles spektruma leheto vé tette, hogy ezt a szakot elvégezve az ellátandó munka minden területén megálljuk a helyünk. Az oktatott tárgyak, és a képzés gyakorlat-orientáltsága hozzásegítettek ahhoz az átfogó tudás megszerzéséhez, amely nélkül ezen a területen nem lehet sikereket elérni. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BA/BSC) GAZDASÁGTUDOMÁNYOK 19

20 KERESKEDELEM ÉS MARKETING (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzés céljai, a szak elônyei: olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi/marketing szaktudással rendelkezô gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak különbözô termékek és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi/marketing tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellô ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a felsôfokú képzés második ciklusában, mesterszakon történô folytatásához. A szakon végzett hallgatók képesek lesznek mikro-, kis- és középvállalkozások, marketing tevékenységének önálló, átfogó irányítására, szervezésére, nagyvállalatok marketing részfeladatainak teljes körû ellátására, marketingszolgáltató piackutató, reklám- és PR ügynökségek vállalkozások különbözô munkaköreinek önálló ellátásra, mikro-, kis-és középvállalkozások kereskedelmi tevékenységének önálló tervezésére, irányítására, bonyolítási feladatainak szervezésére, koordinálására, nagyvállalatok kereskedelmi részfeladatainak önálló megoldására. Az oklevélben szereplô szakképzettség megnevezése: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon. A képzés ideje: a képzési idô nappali tagozaton 6 félév + 1 félév kötelezô gyakorlat, levelezô és távoktatási tagozaton 8 félév. Levelezô és távoktatási tagozaton, amennyiben a hallgató munkáltatója egyértelmûen igazolja, hogy a betöltött munkakörben végzett tevékenység során teljesülnek a szakmai gyakorlat követelményei is, akkor a hallgatónak nem kell külön szakmai gyakorlaton részt vennie. Az oklevél kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben elôírt államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsôfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékû érettségi bizonyítvány, vagy oklevél. CSÁK ZITA kommunikációs igazgató Brokernet csoport Nincs két egyforma napja annak, aki ezen a szakterületen dolgozik. A változatosság, az újabb és újabb kihívások, a megoldásokból születo sikerek mind részei ennek a munkának. 20 ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BA/BSC) GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K FELSŐOKTATÁSI

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Felsőoktatási szakképzések (nappali és levelező munkarend) Budapest, 2012. november Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2014/2015. tanévre Felsőoktatási szakképzések (nappali és levelező munkarend) Budapest, 2012. november 1 Budapesti Gazdasági Főiskola 2 Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K FELSŐOKTATÁSI

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés (Finance and Account

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Képzési és kimeneti

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON!

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK) Távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Önköltséges képzési formában A szerezhető végzettség

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK EKE-AVK (Gyöngyösi Campus) Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák szakmai készség és motiváció alapján (Í+Sz) EKE-BTK (Egri Campus) Képz. Munkarend forma (félév)

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSÕOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (Tourism and

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

Előadó: Károly Róbert Főiskola

Előadó: Károly Róbert Főiskola Előadó: Károly Róbert Főiskola 1 A képzés szintjei és finanszírozása Magyar állami ösztöndíjas Önköltséges Mesterképzési (MA/MSc) szak Képzési idő 4 félév Alapképzési (Ba/BSc) szak Képzési idő: 6-7 félév

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK Tájékoztató Az oktatási és kulturális miniszter 24/2010. (V. 14.) OKM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról A

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 2. A szakképzettség

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának szakirányú továbbképzés kínálata 2012-ben:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának szakirányú továbbképzés kínálata 2012-ben: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának szakirányú továbbképzés kínálata 2012-ben: Intézmény Választható szak Finanszírozás NKE-KTK államháztartási költségvetési ellenőrzés L K NKE-KTK

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Pénzügy és Számvitel BA szak

Pénzügy és Számvitel BA szak Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben